รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#10

425 views

Published on

รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง
ครั้งที่ 10 สมัยที่ 19 ของ aclalumni.com (พี่สุวรรณ ณครังกุล)

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
425
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#10

 1. 1. 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริห ารสมาคมศิษ ย์เ ก่า อัส สัม ชัญ ลำา ปาง
 2. 2. 2 ครั้ง ที่ 10/2554 วัน อัง คารที่ 15 พฤศจิก ายน เวลา 18.30 -22.00 น . ณ อาคารสมาคมศิษ ย์เ ก่า อัส สัม ชัญ ลำา ปางผู้ม าประชุม 1. นายสุวรรณ นครังกุล นายกสมาคมฯ 2. นางสาวเพ็ญศิริ ใบไม้ เหรัญญิก 3. นายอำานวย วรญาณกุล ประชาสัมพันธ์
 3. 3. 3 4. นายอรรถพงษ์ ชุ่มเขียว ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 5. นายชัยวัฒน์ อุดสม อนุกรรมการ 6. นายอดิศักดิ์ เจียมวิจักษณ์อนุกรรมการ 7. มาสเตอร์ทวี ไชยจักร ที่ปรึกษา 8. มาสเตอร์สุรเดช ประสาทพร ที่ปรึกษา
 4. 4. 4 9. นายมนัสพี เดชะ ที่ปรึกษา 10. เพิ่มทรัพย์ สัทธาธิก ที่ปรึกษา 11.คุณชัชวาล บุปผาเจริญสุข ที่ปรึกษาผู้ไ ม่ม าประชุม 1. นายสัมฤทธิ์ รินทร์ศรี อุปนายกสมาคมฯ ฝ่าย บริหาร
 5. 5. 5 2. นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายกิจกรรม 3. นายสุทัศน์ พุทธวงค์ เลขานุการ 4. นายประวุฒิ พวงสมบัติ ปฎิคม 5. นายสถาพร สุขสุมิตร นายทะเบียน 6. ดร.เบญจวรรณ ตื้อตัน ผู้ช่วยเหรัญญิก 7. นายปิยะ จาวะลา ผู้ช่วยปฏิคม 8. นายวีรยุทธ เขื่อนแก้ว ผู้ช่วยปฏิคม
 6. 6. 6 9. พ.ต.ท.สัตยา คำารังษี ผู้ช่วยกีฬา 10. นายดำารงฤทธิ์ วิรัชเกษม กีฬา 11. นายเมธี ศิลพรกรกุล ผู้ช่วยนายทะเบียน
 7. 7. 7ผู้เ ข้า ร่ว มประชุม 1.นายวิโรจน์ ตฤษณารมย์ อดีตนายกสมาคมฯ 2. นายพงศ์ฤทธิ์ หมอสมบูรณ์ ผู้สังเกตุการณ์เปิด ประชุม เวลา 18.30 น. นายสุวรรณ นครังกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง เปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
 8. 8. 8ระเบีย บวาระที่ 1 เรื่อ งที่ป ระธานแจ้ง ให้ท ี่ป ระชุม ทราบ 1.1 กอลฟ์กุศล “ลิกไนต์ โอเพ่น 54” ได้ขอให้ช่วยสนับสนุนจัดส่งนักกีฬาเพื่อแข่งขันกอลฟ์ทางสมาคมฯ ขอบริจาคสนับสนุน 2,000 บาท 1.2 มอบเงินบริจาคช่วยผู้ประสบภัยนำ้าท่วม โดยผ่านกองทุนเซรา ฟิน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากท่านอเล็กซานเดอร์ วีโอแมทิว บริจาคจำานวนเงิน 50,000 บาท ได้มอบผ่านองค์กรภาคเอกชนจังหวัดลำาปาง ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554
 9. 9. 9 1.3 ทางสมาคมฯได้เข้าร่วมการแข่งขันกอลฟ์ ACL ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2554 ประจำาปี 2554 ณสนามกอล์ฟ กฟผ. แม่เมาะ เวลา 09.30 น. สมาคมฯ สนับสนุนจำานวน 1 ทีมเป็นจำานวนเงิน 4,000 บาท 1.4 ได้รับหนังสือจากสนามากอลฟ์เขลางค์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “นักกอล์ฟรักในหลวง”ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2554
 10. 10. 10 1.5 ได้รับหนังสือจากสนามกอล์ฟ แม่เมาะขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “นักกอล์ฟรักในหลวง”ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2554 1.6 ได้รับหนังสือจาก คุณสุธรรม ส่างทอง ผู้เช่าอาคารสมาคมได้ขอความช่วยเหลือในกรณีที่สถานที่ถูกภัยนำ้าท่วม อุปกรณ์ในร้านได้รับความเสียหายมาก 1.7 ได้รับหนังสือจาก ศิษย์เก่าบุญวาทย์ ขอให้สนับสนุนส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันโบว์ลิ่ง
 11. 11. 11 1.8 ได้รับหนังสือจากหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ เชิญร่ววมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา โดยสมาคมฯ ร่วมถวายพระพรเนื่องในลงหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ เป็นจำานวนเงิน2,000 บาท 1.9 โรงเรียนอัสสัมชัญลำาปางเชิญ เชิญร่วมต้อนรับและให้สัมภาษณ์การตรวจประเมินสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ขนาดใหญ่ ประจำาปีการศึกษา 2554 (ระดับจังหวัด) โดยจะมีคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการประเมินสถานศึกษาในวันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2554
 12. 12. 12 1.10 โรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง เชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน“เข็มแดงเกมส์” ประจำาปี 2554โดยกำาหนดให้มีการแข่งขันกีฬาสีภายใน “เข็มแดงเกมส์” ระหว่างวันที่ 24-26พฤศจิกายน 2554 ณ สนามกรีฑาโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง มีการแข่งขันทุกระดับชั้นดังนี้ 1.10.1ระดับมัธยมศึกษา วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 1.10.2ระดับประถมศึกษา วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 1.10.3ระดับปฐมวัย วันที่ 26 พฤศจิกายน 2554
 13. 13. 13 1.11 การประชุมประจำาเดือนตุลาคม เหตุที่ไม่มีการประชุมเพราะ เนื่องจากไม่มีเรื่องพิจารณา จึงของดการประชุมประจำาเดือนตุลาคม ที่ป ระชุม รับ ทราบ
 14. 14. 14ระเบีย บวาระที่ 2 รับ รองรายงานการประชุม ครั้ง ที่ 8/2554 เมื่อ วันพฤหัส บดีท ี่ 4 สิง หาคม 2554 ที่ป ระชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2554โดยไม่มีการแก้ไขดังนี้ระเบีย บวาระที่ 3 เหรัญ ญิก แจ้ง สถานะการเงิน ของสมาคมฯ เหรั ญ ญิ ก กล่ า วรายงาน
 15. 15. 15บัญชีรายรั บ -รายจ่าย ประจำา เดือนกันยายน- ตุลาคม 2554 ของสมาคมฯ มีดังนี้เดื อ นกั นยายน มีรายรั บ 25,500.00 บาท และรายจ่ าย 110,265.00 บาทเดือนตุลาคม มีรายรับ 7,500.00 บาท และรายจ่าย12,620.00 บาท เงินฝากธนาคารกรุงเทพฯ สาขาถนนฉัตรไชย เลขที่บัญชี425 0 41953 0 ประจำาเดือนตุลาคม ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2554 จำานวนเงิน 228,446.28 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบในที่ประชุม และมีรายรับค้างรับดังนี้
 16. 16. 16 3.1 นายสุธรรม ส่างทอง เช่าอาคารสมาคมฯ ทำาร้านอาหาร ชื่อร้าน so good ค้างจ่ายค่าเช่า เดือนพฤศจิกายน จำานวน 7,000 บาท 3.2 นายสมคิด คำามาบุตร เช่าอาคารสมาคมฯ ทำาออฟฟิต ชื่อสมคิดทนายความ ค้างค่าเช่า จำานวน 2 เดือน ๆ ละ 3,000 บาท โดยค้างเดือนตุลาคม และ เดือน พฤศจิกายน ที่ป ระชุม มีมติรับรองระเบีย บวาระที่ 4 เรื่อ งสืบ เนื่อ ง
 17. 17. 17 4.1 กองทุน เซราฟิน ประธานแจ้งว่า เชิญ บราเดอร์ อเล็ก และเชิญประธานหรือตัวแทนรุ่น ร่วมปรึกษาหารือ โดยสมาคมฯ เป็นผู้ประสานงาน 4.2 การจัด ทำา วารสาร ประธานแจ้งว่า ได้ดำาเนินการ รวบรวมข้อมูลผลงาน กิจกรรมของสมาคมฯ เพื่อจัดทำาวารสาร ประจำาปีการศึกษา 2554 ไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ขาดกิจกรรมที่ร่วมงานกับ ทางกรุงเทพฯ โดยทางสมาคมฯ ได้ขอรูปภาพ กิจกรรมๆ ต่าง จากทางกรุงเทพฯ แล้ว อยู่ระหว่างรอเอกสาร
 18. 18. 18 ที่ป ระชุม รับทราบระเบีย บวาระที่ 5 เรื่อ งเสนอเพื่อ พิจ ารณา 5.1 สนามกอล์ฟเขลางค์ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกอลฟ์ สมาคมฯ มีมติร่วมสนับสนุน 5.2 สนามกอล์ฟแม่เมาะขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอลฟ์ สมาคมฯ มีมติร่วมสนับสนุน 5.3 ศิษย์เก่าบุญวาทย์ ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่ง
 19. 19. 19 สมาคมฯ ไม่ร่วมสนับสนุน เพราะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ 5.4 ผู้เช่าอาคารขอความช่วยเหลือภัยนำ้าท่วม
 20. 20. 20 เนื่องจากคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมไม่ถึงครึ่งของผู้เข้าประชุม จึงไม่สามารถพิจารณาได้ จึงขอเลื่อนวาระ การประชุมครั้งต่อไป ที่ประชุม รับทราบระเบีย บวาระที่ 6 วาระอื่น ๆ 6.1 เรื่อ งนัด หมายการประชุม ครั้ง ต่อ ไป
 21. 21. 21 วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2554 ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง เวลา 18.30 น. ที่ป ระชุมรับทราบ ปิด ประชุม เวลา 22.00 น.
 22. 22. 22 (นายสุทศน์ พุทธวงค์) ั (นาย สุวรรณ นครังกุล) เลขานุการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปางนายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง (นางสาวมาลินี คนดี) เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ผู้บันทึกการประชุม

×