Your SlideShare is downloading. ×
รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#8
รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#8
รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#8
รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#8
รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#8
รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#8
รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#8
รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#8
รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#8
รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#8
รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#8
รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#8
รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#8
รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#8
รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#8
รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#8
รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#8
รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#8
รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#8
รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#8
รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#8
รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#8
รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#8
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#8

225

Published on

รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง …

รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง
ครั้งที่ 8 สมัยที่ 19 ของ aclalumni.com (พี่สุวรรณ ณครังกุล)

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
225
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริห ารสมาคมศิษ ย์เ ก่า อัส สัม ชัญ ลำา ปาง
 • 2. 2 ครั้ง ที่ 8/2554 วัน พฤหัส บดีท ี่ 4 สิง หาคม เวลา 18.30 -22.00 น . ณ อาคารสมาคมศิษ ย์เ ก่า อัส สัม ชัญ ลำา ปางผู้ม าประชุม 1. นายสุวรรณ นครังกุล นายกสมาคมฯ 2. นายสัมฤทธิ์ รินทร์ศรี อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายบริหาร
 • 3. 3 3. นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายกิจกรรม 4. นางสาวเพ็ญศิริ ใบไม้ เหรัญญิก 5. นายดำารงฤทธิ์ วิรัชเกษม กีฬา 6. พ.ต.ท.สัตยา คำารังษี ผู้ช่วยกีฬา 7. นายอำานวย วรญาณกุล ประชาสัมพันธ์ 8. นายเมธี ศิลพรกรกุล ผู้ช่วยนายทะเบียน
 • 4. 49. นายอรรถพงษ์ ชุ่มเขียว ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์10. นายชัยวัฒน์ อุดสมอนุกรรมการ11. มาสเตอร์ทวี ไชยจักร ที่ปรึกษา12. มาสเตอร์สุรเดช ประสาทพร ที่ปรึกษา13. มาสเตอร์เผ่าชัย เทพยศ ที่ปรึกษา
 • 5. 5ผู้ไ ม่ม าประชุม 1. นายสุทัศน์ พุทธวงค์ เลขานุการ 2. นายประวุฒิ พวงสมบัติ ปฎิคม 3. นายสถาพร สุขสุมิตร นายทะเบียน 4. ดร.เบญจวรรณ ตื้อตัน ผู้ช่วยเหรัญญิก 5. นายปิยะ จาวะลา ผู้ช่วยปฏิคม 6. นายวีรยุทธ เขื่อนแก้ว ผู้ช่วยปฏิคม
 • 6. 6เปิด ประชุม เวลา 18.30 น.
 • 7. 7 นายสุวรรณ นครังกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง เปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ระเบีย บวาระที่ 1 เรื่อ งที่ป ระธานแจ้ง ให้ท ี่ป ระชุม ทราบ 1.1 สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี โดยโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง ร่วมบริจาค2,000 บาท สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำา ปาง ร่วมบริจาคเงินจำา นวน 5,000
 • 8. 8บาท และชมรมศิ ษ ย์ เ ก่ า อั ส สั ม ชั ญ ลำา ปาง (กรุ ง เทพฯ)ร่ ว มบริ จ าคเงิ น จำา นวน5,000 บาท เป็นเงินทั้งหมด 10,000 บาท 1.2 โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ลำา ปางได้ เ ชิ ญ สมาคมฯ เข้ า ร่ ว มงาน“ฉลองรางวัลพระราชทาน” ในวันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2554 เวลา 18.30น. ณ อาคารยิ ม เนเซี่ ย มโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ลำา ปาง ด้ ว ยความมุ่ ง มั่ น ตั้ งใจร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ ของคณะภราดา คณะครู คณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย นชุมชนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการศึกษาให้สำา เร็จตามเป้าหมาย อีกทั้งยังได้รับการสนั บสนุ นจากหน่ วยงานต้ นสังกั ด สำา นั กงาน
 • 9. 9เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำาปางเขต 1 หน่วยงานต่างๆ ที่ส่งเสริมให้โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ลำา ปาง ซึ่ งเป็น โรงเรี ย นเครื อ มู ล นิ ธิ ค ณะเซนต์ ค าเบรี ย ลแห่ งประเทศ ได้บริหารจัดการศึกษาเป็ นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจนประสบผลสำาเร็จ และได้รับรางวัลดังที่ปรากฎแล้วนั้น ที่ป ระชุม รับ ทราบระเบีย บวาระที่ 2 รับ รองรายงานการประชุม ครั้ง ที่ 7/2554 เมื่อ วันอัง คารที่ 12 กรกฎาคม 2554
 • 10. 10 ที่ป ระชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2554โดยไม่มีการแก้ไขระเบีย บวาระที่ 3 เหรัญ ญิก แจ้ง สถานะการเงิน ของสมาคมฯ เหรั ญ ญิ ก กล่ า วรายงานบัญชีรายรับ -รายจ่าย ประจำาเดือนกรกฎาคม 2554 ของสมาคมฯ มีดังนี้มีรายรับ 27,650.00 บาท และรายจ่าย 57,447.00 บาท เงินฝากธนาคารกรุ ง เทพฯ สาขาถนนฉั ต รไชย เลขที่ บั ญ ชี 425 0 41953 0 ประจำา เดื อ น
 • 11. 11กรกฎาคม ณ วั น ที่ 29 กรกฎาคม 2554 จำา นวนเงิ น 199,878.28 บาทรายละเอียดตามเอกสารแนบในที่ประชุม ที่ป ระชุม มีมติรับรองระเบีย บวาระที่ 4 เรื่อ งสืบ เนื่อ ง 4.1 การจัด งานวัน อัส สัม ชัญ Home Coming Day Blue & White Back to school
 • 12. 12 ประธานแจ้ ง ว่ า ทางคณะกรรมการสมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า ได้จำาหน่ายบัตรงานวันอัสสัมชัญ Home Coming Day Blue & White Backto School ในโอกาสครบรอบ 54 ปี ในวันเสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2554 ณอาคารยิม เนเซี่ย ม โรงเรีย นอัส สัม ชัญ ลำา ปาง ตั้งแต่ เวลา 18.00 - 23.00 น.โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ จั ด หารายได้ ส นั บ สนุ น การก่ อ สร้ า งอาคารเรี ย นรั ช ตสมโภชเพื่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษาของโรงเรี ย นที่ รั ก ของเรา และเพื่ อ เชื่ อ มความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรุ่ น พี่ แ ละรุ่ น น้ อ ง โดยในงานมี ก าร มอบรางวั ล ศิ ษ ย์ เ ก่ า ดี เ ด่ น
 • 13. 13และ มอบรางวัล สำาหรับศิษย์เก่า ที่แต่งกายแฟนซีสะดุดตา, เดินทางไกลมาร่วมงาน, รุ่นอาวุโสน้อยที่สุด, รุ่นที่มามากที่สุด ฯลฯ
 • 14. 14 ประธานได้แจก กำาหนดการวันอัสสัมชัญ และกำาหนดการรายละเอียดการทำางานและผู้รับผิดชอบงานวันอัสสัมชัญ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ที่ป ระชุม รับทราบ 4.2 การแข่ง ขัน กีฬ าวัน อัส สัม ชัญ สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง กำาหนดการแข่งขันกีฬา ในวันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2554 โดยเริ่มการแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เริ่ม
 • 15. 15การแข่งขันบาสเกตบอลเป็นต้นไป และการแข่งขันฟุตบอล เริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา 12.00 น. มีการแข่งขันทั้งหมดจำานวน 3 คู่ ดังนี้ เวลา 12.00 น. - 13.00 น. ศิษย์เก่ารุ่นอายุไม่เกิน 30 ปีแข่งกับ ศิษย์เก่าปัจจุบัน เวลา 13.00 น. - 14.00 น. ศิษย์เก่าไม่เกินอายุ 40 ปี แข่งกับ คุณครูหนุ่ม เวลา 15.00 น. - 16.00 น. ศิษย์เก่าอาวุโส แข่งกับ ครู อาวุโส
 • 16. 16 เมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน จัดงานเลี้ยง ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าอัส สัมชัญลำาปาง โดยสมาคมศิษย์เก่าฯสนับสนุน งบประมาณในการจัดงานเลี้ยง จำานวนเงิน 8,000 บาท ที่ป ระชุม รับทราบ 4.3 การคัด สรรศิษ ย์เ ก่า อัส สัม ชัญ ลำา ปาง ประจำา ปี2554 ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ศิษย์เก่าดีเด่นประจำาปี 2554 มีทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้
 • 17. 17 1. พลเอกกิติพงษ์ เกษโกวิท (ปลัดกระทรวงกลาโหม) ดีเด่นด้านบริหารราชการ-รัฐกิจ 2. นายชุมพร คูร์พิพัฒน์ (นักธุรกิจ) ดีเด่นด้านธุรกิจ ภาคเอกชน 3. นายชัชวาล บุปผาเจริญสุข (นักธุรกิจ) ดีเด่นด้านธุรกิจ ภาคเอกชน
 • 18. 18 การดำาเนินการโดยคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นของสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง ประจำาปี 2554 โดยมีคณะกรรมการ การคัดเลือกจำานวน 3 ท่าน ดังนี้ 1. คุณธรรมรักษ์ พิชญกุล อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง ปี 2527 2. คุณนิทัศน์ เยาวสกุล อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าอัส สัมชัญลำาปาง ปี 2529
 • 19. 19 3. คุณสุวรรณ นครังกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญ ลำาปาง ปี 2553-2555 คณะกรรมการที่ป รึก ษา จำา นวน 2 ท่า น ดัง นี้ 1.มาสเตอร์บุญเย็น กนกกังวานโรจน์ ประธานที่ปรึกษา 2.มาสเตอร์ทวี ไชยจักร ที่ปรึกษา คณะกรรมการดำา เนิน การคัด เลือ กศิษ ย์เ ก่า ดีเ ด่น โดยพิจ ารณาจากคุณ สมบัต ิ ดัง นี้ 1. ด้านบริหารราชการ-รัฐกิจ
 • 20. 202. ด้านธุรกิจภาคเอกชน 3. ด้านวิชาการ4. ด้านสังคมสงเคราะห์ 5. กีฬาและสื่อสารมวลชน6. ด้านบริหารธุรกิจที่สำาเร็จและอื่นๆ
 • 21. 21ระเบีย บวาระที่ 5 เรื่อ งเสนอเพื่อ พิจ ารณา ไม่ม ีระเบีย บวาระที่ 6 วาระอื่น ๆ 6.1 เรื่อ งนัด หมายการประชุม ครั้ง ต่อ ไป วันอังคารที่ 13 กันยายน 2554 ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง เวลา 18.30 น. ที่ป ระชุม รับทราบ
 • 22. 22 ปิด ประชุม เวลา 22.00 น. (นายสุทศน์ พุทธวงค์) ั (นาย สุวรรณ นครังกุล) เลขานุการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปางนายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง
 • 23. 23(นางสาวมาลินี คนดี) เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ผู้บันทึกการประชุม

×