รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#8

380 views

Published on

รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง
ครั้งที่ 8 สมัยที่ 19 ของ aclalumni.com (พี่สุวรรณ ณครังกุล)

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
380
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#8

 1. 1. 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริห ารสมาคมศิษ ย์เ ก่า อัส สัม ชัญ ลำา ปาง
 2. 2. 2 ครั้ง ที่ 8/2554 วัน พฤหัส บดีท ี่ 4 สิง หาคม เวลา 18.30 -22.00 น . ณ อาคารสมาคมศิษ ย์เ ก่า อัส สัม ชัญ ลำา ปางผู้ม าประชุม 1. นายสุวรรณ นครังกุล นายกสมาคมฯ 2. นายสัมฤทธิ์ รินทร์ศรี อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายบริหาร
 3. 3. 3 3. นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายกิจกรรม 4. นางสาวเพ็ญศิริ ใบไม้ เหรัญญิก 5. นายดำารงฤทธิ์ วิรัชเกษม กีฬา 6. พ.ต.ท.สัตยา คำารังษี ผู้ช่วยกีฬา 7. นายอำานวย วรญาณกุล ประชาสัมพันธ์ 8. นายเมธี ศิลพรกรกุล ผู้ช่วยนายทะเบียน
 4. 4. 49. นายอรรถพงษ์ ชุ่มเขียว ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์10. นายชัยวัฒน์ อุดสมอนุกรรมการ11. มาสเตอร์ทวี ไชยจักร ที่ปรึกษา12. มาสเตอร์สุรเดช ประสาทพร ที่ปรึกษา13. มาสเตอร์เผ่าชัย เทพยศ ที่ปรึกษา
 5. 5. 5ผู้ไ ม่ม าประชุม 1. นายสุทัศน์ พุทธวงค์ เลขานุการ 2. นายประวุฒิ พวงสมบัติ ปฎิคม 3. นายสถาพร สุขสุมิตร นายทะเบียน 4. ดร.เบญจวรรณ ตื้อตัน ผู้ช่วยเหรัญญิก 5. นายปิยะ จาวะลา ผู้ช่วยปฏิคม 6. นายวีรยุทธ เขื่อนแก้ว ผู้ช่วยปฏิคม
 6. 6. 6เปิด ประชุม เวลา 18.30 น.
 7. 7. 7 นายสุวรรณ นครังกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง เปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ระเบีย บวาระที่ 1 เรื่อ งที่ป ระธานแจ้ง ให้ท ี่ป ระชุม ทราบ 1.1 สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี โดยโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง ร่วมบริจาค2,000 บาท สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำา ปาง ร่วมบริจาคเงินจำา นวน 5,000
 8. 8. 8บาท และชมรมศิ ษ ย์ เ ก่ า อั ส สั ม ชั ญ ลำา ปาง (กรุ ง เทพฯ)ร่ ว มบริ จ าคเงิ น จำา นวน5,000 บาท เป็นเงินทั้งหมด 10,000 บาท 1.2 โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ลำา ปางได้ เ ชิ ญ สมาคมฯ เข้ า ร่ ว มงาน“ฉลองรางวัลพระราชทาน” ในวันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2554 เวลา 18.30น. ณ อาคารยิ ม เนเซี่ ย มโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ลำา ปาง ด้ ว ยความมุ่ ง มั่ น ตั้ งใจร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ ของคณะภราดา คณะครู คณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย นชุมชนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการศึกษาให้สำา เร็จตามเป้าหมาย อีกทั้งยังได้รับการสนั บสนุ นจากหน่ วยงานต้ นสังกั ด สำา นั กงาน
 9. 9. 9เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำาปางเขต 1 หน่วยงานต่างๆ ที่ส่งเสริมให้โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ลำา ปาง ซึ่ งเป็น โรงเรี ย นเครื อ มู ล นิ ธิ ค ณะเซนต์ ค าเบรี ย ลแห่ งประเทศ ได้บริหารจัดการศึกษาเป็ นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจนประสบผลสำาเร็จ และได้รับรางวัลดังที่ปรากฎแล้วนั้น ที่ป ระชุม รับ ทราบระเบีย บวาระที่ 2 รับ รองรายงานการประชุม ครั้ง ที่ 7/2554 เมื่อ วันอัง คารที่ 12 กรกฎาคม 2554
 10. 10. 10 ที่ป ระชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2554โดยไม่มีการแก้ไขระเบีย บวาระที่ 3 เหรัญ ญิก แจ้ง สถานะการเงิน ของสมาคมฯ เหรั ญ ญิ ก กล่ า วรายงานบัญชีรายรับ -รายจ่าย ประจำาเดือนกรกฎาคม 2554 ของสมาคมฯ มีดังนี้มีรายรับ 27,650.00 บาท และรายจ่าย 57,447.00 บาท เงินฝากธนาคารกรุ ง เทพฯ สาขาถนนฉั ต รไชย เลขที่ บั ญ ชี 425 0 41953 0 ประจำา เดื อ น
 11. 11. 11กรกฎาคม ณ วั น ที่ 29 กรกฎาคม 2554 จำา นวนเงิ น 199,878.28 บาทรายละเอียดตามเอกสารแนบในที่ประชุม ที่ป ระชุม มีมติรับรองระเบีย บวาระที่ 4 เรื่อ งสืบ เนื่อ ง 4.1 การจัด งานวัน อัส สัม ชัญ Home Coming Day Blue & White Back to school
 12. 12. 12 ประธานแจ้ ง ว่ า ทางคณะกรรมการสมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า ได้จำาหน่ายบัตรงานวันอัสสัมชัญ Home Coming Day Blue & White Backto School ในโอกาสครบรอบ 54 ปี ในวันเสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2554 ณอาคารยิม เนเซี่ย ม โรงเรีย นอัส สัม ชัญ ลำา ปาง ตั้งแต่ เวลา 18.00 - 23.00 น.โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ จั ด หารายได้ ส นั บ สนุ น การก่ อ สร้ า งอาคารเรี ย นรั ช ตสมโภชเพื่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษาของโรงเรี ย นที่ รั ก ของเรา และเพื่ อ เชื่ อ มความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรุ่ น พี่ แ ละรุ่ น น้ อ ง โดยในงานมี ก าร มอบรางวั ล ศิ ษ ย์ เ ก่ า ดี เ ด่ น
 13. 13. 13และ มอบรางวัล สำาหรับศิษย์เก่า ที่แต่งกายแฟนซีสะดุดตา, เดินทางไกลมาร่วมงาน, รุ่นอาวุโสน้อยที่สุด, รุ่นที่มามากที่สุด ฯลฯ
 14. 14. 14 ประธานได้แจก กำาหนดการวันอัสสัมชัญ และกำาหนดการรายละเอียดการทำางานและผู้รับผิดชอบงานวันอัสสัมชัญ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ที่ป ระชุม รับทราบ 4.2 การแข่ง ขัน กีฬ าวัน อัส สัม ชัญ สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง กำาหนดการแข่งขันกีฬา ในวันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2554 โดยเริ่มการแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เริ่ม
 15. 15. 15การแข่งขันบาสเกตบอลเป็นต้นไป และการแข่งขันฟุตบอล เริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา 12.00 น. มีการแข่งขันทั้งหมดจำานวน 3 คู่ ดังนี้ เวลา 12.00 น. - 13.00 น. ศิษย์เก่ารุ่นอายุไม่เกิน 30 ปีแข่งกับ ศิษย์เก่าปัจจุบัน เวลา 13.00 น. - 14.00 น. ศิษย์เก่าไม่เกินอายุ 40 ปี แข่งกับ คุณครูหนุ่ม เวลา 15.00 น. - 16.00 น. ศิษย์เก่าอาวุโส แข่งกับ ครู อาวุโส
 16. 16. 16 เมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน จัดงานเลี้ยง ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าอัส สัมชัญลำาปาง โดยสมาคมศิษย์เก่าฯสนับสนุน งบประมาณในการจัดงานเลี้ยง จำานวนเงิน 8,000 บาท ที่ป ระชุม รับทราบ 4.3 การคัด สรรศิษ ย์เ ก่า อัส สัม ชัญ ลำา ปาง ประจำา ปี2554 ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ศิษย์เก่าดีเด่นประจำาปี 2554 มีทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้
 17. 17. 17 1. พลเอกกิติพงษ์ เกษโกวิท (ปลัดกระทรวงกลาโหม) ดีเด่นด้านบริหารราชการ-รัฐกิจ 2. นายชุมพร คูร์พิพัฒน์ (นักธุรกิจ) ดีเด่นด้านธุรกิจ ภาคเอกชน 3. นายชัชวาล บุปผาเจริญสุข (นักธุรกิจ) ดีเด่นด้านธุรกิจ ภาคเอกชน
 18. 18. 18 การดำาเนินการโดยคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นของสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง ประจำาปี 2554 โดยมีคณะกรรมการ การคัดเลือกจำานวน 3 ท่าน ดังนี้ 1. คุณธรรมรักษ์ พิชญกุล อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง ปี 2527 2. คุณนิทัศน์ เยาวสกุล อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าอัส สัมชัญลำาปาง ปี 2529
 19. 19. 19 3. คุณสุวรรณ นครังกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญ ลำาปาง ปี 2553-2555 คณะกรรมการที่ป รึก ษา จำา นวน 2 ท่า น ดัง นี้ 1.มาสเตอร์บุญเย็น กนกกังวานโรจน์ ประธานที่ปรึกษา 2.มาสเตอร์ทวี ไชยจักร ที่ปรึกษา คณะกรรมการดำา เนิน การคัด เลือ กศิษ ย์เ ก่า ดีเ ด่น โดยพิจ ารณาจากคุณ สมบัต ิ ดัง นี้ 1. ด้านบริหารราชการ-รัฐกิจ
 20. 20. 202. ด้านธุรกิจภาคเอกชน 3. ด้านวิชาการ4. ด้านสังคมสงเคราะห์ 5. กีฬาและสื่อสารมวลชน6. ด้านบริหารธุรกิจที่สำาเร็จและอื่นๆ
 21. 21. 21ระเบีย บวาระที่ 5 เรื่อ งเสนอเพื่อ พิจ ารณา ไม่ม ีระเบีย บวาระที่ 6 วาระอื่น ๆ 6.1 เรื่อ งนัด หมายการประชุม ครั้ง ต่อ ไป วันอังคารที่ 13 กันยายน 2554 ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง เวลา 18.30 น. ที่ป ระชุม รับทราบ
 22. 22. 22 ปิด ประชุม เวลา 22.00 น. (นายสุทศน์ พุทธวงค์) ั (นาย สุวรรณ นครังกุล) เลขานุการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปางนายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง
 23. 23. 23(นางสาวมาลินี คนดี) เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ผู้บันทึกการประชุม

×