บทที่ 11 : การโฆษณาประชาสัมพันธเว็บไซต                       บทที่                ...
ตอนที่ 2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร       11.1 กอนประชาสัมพันธเว็บไซตควรมีสิ่งใด            การ...
บทที่ 11 : การโฆษณาประชาสัมพันธเว็บไซต        ขอมูลเหลานั้น เว็บไซตที่ใหบริการคนหาภาพเชน google.com allthe...
ตอนที่ 2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร       ของตนหรื อ ไม ที่ แ น ๆ คื อ ไม ใ ช เ ว็ บ ไซต ข องผู  เ ขี ย...
บทที่ 11 : การโฆษณาประชาสัมพันธเว็บไซต            3. http://www.chaonet.com      10.http://www.thai2k.c...
ตอนที่  1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม           กระดานขาวหลายแหง เปนเปาหมายของ search engine ในการเขาไปอ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ch11

629 views
589 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
629
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ch11

 1. 1. บทที่ 11 : การโฆษณาประชาสัมพันธเว็บไซต บทที่ 11 การโฆษณาประชาสั ม พั น ธ เ ว็ บ ไซต 2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร ตอนที่ ถามีเว็บเพจทีตองการเก็บไวดสวนตัว ไมตองสงเขาอินเทอรเน็ต ไมตองการบอกใคร เก็บไวดคนเดียว ่ ู   ู เชน ในเครืองคอมพิวเตอรของผูเ ขียน ก็มเี ว็บแบบนีอยูสวนหนึง จะไมบอกใครวาผูเ ขียนทําเว็บแบบนี้ แตแอบ ่ ้  ่ เก็บไวดคนเดียว จึงไมจาเปนตองประชาสัมพันธ ู ํ แตถาทําเว็บไซต แลวตองการใหคนทังโลกเห็นก็ตองวางแผน และทําการประชาสัมพันธ เพือใหคน  ้  ่ เขาเว็บไซตมากทีสดเทาทีจะมากได ถาทานมีความคิดทีจะทําเว็บสําหรับผูมอายุมากกวา 18 ป หรือเปนแหลง ุ่ ่ ่  ี เผยแพรเพลง MP3 ขอแนะนําวาใหเลิกคิด เพราะผิดศิลธรรม ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ถาทําก็ตองไมประชา- สัมพันธ เนืองจากตํารวจอาจเขาไปปดเว็บ หรือแกะรอยไปทีบานของทาน จึงขอแนะนําวาอยาลอง เอาเวลา ่ ่  ไปศึกษาอะไรทีมคาและยังยืนดีกวา ่ ี ่ วิธประชาสัมพันธทดทสดคือ การสรางเนือหาใหสมบูรณ และสรางความสัมพันธกบผูใชในอิน- ี ี่ ี ี่ ุ ้ ั  เทอรเน็ตใหมากทีสด ปญหาใหญ คือ การใชเวลาทีตองทุมเทใหกบการสือสาร ทานสามารถเขาไปเขียน ุ่ ่  ั ่ ขอความ หรือรวมตอบคําถามในกระดานขาวหลายแหงอยางสมําเสมอ โดยระบุขอมูลเกียวกับตัวทาน หรือ ่  ่ เว็บไซตของทาน การทําความรูจกกับผูทอาจเปนลูกคาโดยใชสอ หรือบริการทีอนเทอรเน็ตมีให การสราง ั  ี่ ื่ ่ิ ขอมูล หรือเนือหาในเว็บไซตไวอยางสมบูรณ จึงเปนการประชาสัมพันธทถกตอง ในมุมมองของผูเ ขียน ้ ี่ ู ปรับปรุง : มิถุนายน 2546 91 >>>PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
 2. 2. ตอนที่ 2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร 11.1 กอนประชาสัมพันธเว็บไซตควรมีสิ่งใด การประชาสัมพันธเว็บไซต ก็เหมือนการประชาสัมพันธในภาคธุรกิจ ทานควรมีความพรอมทีจะนํา่ สิงทีทานมีไปนําเสนอ ผูเ ขียนเห็นหลายเว็บเริมประชาสัมพันธ โดยไมมขอมูลในเว็บไซตอยางเพียงพอ เชน ่ ่ ่ ี หาขอมูลเพือติดตอผูจดทําไมพบ เนือหาไมสมบูรณ หรือไมมี logo ทีจะนําไปติดในเว็บของผูเ ขียน เปนตน ่ ั ้ ่ ปญหาใหญทนกประชาสัมพันธไมตองการใหเกิด คือ ความไมประทับใจ เมือใดทีเ่ ขาเว็บไซตแลวไมประทับใจ ี่ ั  ่ จะจําชือเว็บไซตนนไว ไมเขาไปอีก และอาจบอกคนอืนตอไปวาเว็บไซตนนไมดี กอนเริมประชาสัมพันธ จึง ่ ั้ ่ ั้ ่ ตองเตรียมความพรอมใหดี สิ่งควรเตรียม 7 ประการ 1. โดเมนเนม (Domain name) : ตองจํางาย บอกใครแลวไมสะกดผิด และไมควรมีเรืองเวลา ่ มาเกียวกับชือ ่ ่ 2. แผนงาน (Plan) : วางแผน การเริ่มตน การปรับปรุงงบประมาณ วิธีการ หนาตาเว็บ และบุคลากร 3. เปาหมาย (Goal) : มีเหตุผลในการสรางเว็บไซต เพื่อตอบคําถามวา ทําอะไร เพื่ออะไร เพื่อใคร 4. ความตังใจ (Attention): ความตังใจ จะมาพรอมกับความรัก และอดทน ้ ้ 5. เจาของ (Owner) : บอกขอมูลเจาของเชน ชื่อ สกุล e-mail เบอรโทร สถานที่ติดตอ หรือทีม เปนตน 6. สัญลักษณ (Symbol) : เครื่องหมายแสดงความเปนเอกลักษณของเว็บเชน Logo หรือ Banner เปนตน 7. เนือหา (Contents) : เนือหาคือสิงทีตองมี กอนเริ่มประชาสัมพันธ เพราะเนื้อหา คือแกน ้ ้ ่ ่  ของเว็บไซต 11.2 เครื่องมือสืบคนเว็บไซต (Search engine) จากแหลงขอมูลหลายแหลงใหขอมูลตรงกันวา ผูคนเขาเว็บไซตจากการประชาสัมพันธทาง search engine มากกวาหลายสือ ตนทุนทีใชในการลงทะเบียนไมสูง ลงทะเบียนไดงาย สิ่งที่สําคัญ คือ ่ ่ การกรอกคําอธิบายและคําสืบคนตองชัดเจน เชิญชวน และเปนที่นิยม จะสงผลใหเว็บไซตของทาน ถูกคนพบไดงาย  บริการสืบคนไมไดมเี ฉพาะคําอธิบาย หรือคําสืบคน ถาในเว็บของทานมีภาพถาย บางครัง Search ้ engine จะนําภาพของทาน ไปจัดทําฐานขอมูลภาพ ถาคนหาภาพดวยการพิมพชอของทาน อาจพบในฐาน ื่ <<< 92 Introduction to WebmasterPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
 3. 3. บทที่ 11 : การโฆษณาประชาสัมพันธเว็บไซต ขอมูลเหลานั้น เว็บไซตที่ใหบริการคนหาภาพเชน google.com alltheweb.com หรือ altavista.com เปนตน ตัวอยางการคนหาภาพหญิงสาวชาวเอเชียคนหนึง โดยระบุชอของเธอวา kyoko fukada เมือพิมพชอนี้ ่ ื่ ่ ื่ จะพบภาพของเธอในเว็บไซตมากมาย ใหทานลองนึกชืออืนแลวพิมพลงไปในชองรับคําสืบคนภาพ จะพบ  ่ ่ ภาพทีตองการไดโดยงาย ่ ถาไมแนใจวาบรรดา search engine จะเขามาดูดขอมูลของทานหรือไม ทานควรไปลงทะเบียน แตละเว็บ ทีมบริการ add url หรือ submit url ทีละเว็บไซต ซึงการกระทําแบบนี้ มีบางเว็บไซตเปดบริการ ่ ี ่ ใหทานไปลงทะเบียนครังเดียว แตสงขอมูลเขาไปยัง search engine ตาง ๆ อยางอัตโนมัติ  ้  เว็บไซตทใหบริการลงทะเบียน search engine อยางสะดวก ี่ 2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร 1. http://www.addme.com/submission.htm 2. http://www.autosubmit.com/promote.html 3. http://www.beseen.com/submit 4. http://www.hitbox.com/cgi-bin/page.cgi?tools/sub 5. http://www.siteadd.com ตอนที่ 6. http://www.thaiall.com/submit 7. http://www.thaistarter.com/promote 11.3 ใชบริการจัดอันดับ หรือตัวนับ (Counter) หลายทานบอกวาผูออนแอเทานันทีตองใชบริการจัดอันดับ หรือตัวนับ แตผเู ขียนเชือวา มีองคกร  ้ ่ ่ ไมกองคกรทีไมตองการทราบจํานวนคนเขาเว็บไซตในแตละวัน และไมสนใจวาจะมีคนเขามาชมเว็บไซต ี่ ่  ปรับปรุง : มิถุนายน 2546 93 >>>PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
 4. 4. ตอนที่ 2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร ของตนหรื อ ไม ที่ แ น ๆ คื อ ไม ใ ช เ ว็ บ ไซต ข องผู  เ ขี ย น เพราะเมื่ อ ทํ า เว็ บ ก็ ต  อ งการทราบว า แต ล ะวั น มี ค นเข า เว็ บ สั ก เท า ใด หรื อ ในระบบเว็ บ ทั้ ง หมดของเรา มี ห น า ใดนิ ย มมากที่ สุ ด หรือวันใดเครื่องบริการหยุดทํางาน เปนตน การเลือกผูใหบริการเปนสิงสําคัญ เพราะแตละเว็บไซตมบริการทีแตกตาง บางเว็บขอครังหนึง  ่ ี ่ ้ ่ ใชนบไดเพียงเว็บเพจเดียว แตมผใหบริการตัวนับ เชน truehits.net หรือ hitbox.com ทีขอใชบริการเพียง ั ี ู ่ ครังเดียว แตนบไดทกเว็บเพจ โดยนําผลการนับไปจัดอันดับและเก็บขอมูลสถิตโดยละเอียด ผูเ ขียนเคยสราง ้ ั ุ ิ ระบบใหบริการแบบ truehits.net แตไมสามารถใหบริการจํานวนสมาชิกไดมาก เพราะเกรงวาอัตรา data transfer จะเพิมขึนจนควบคุมไมอยู จึงมีแผนพัฒนา counterthai.com รวมกับ thainame.net ใหม โดยรวม ่ ้ เปนบริการเดียวกัน เพือเปดบริการตัวนับทีไมใช data transfer มาก พรอมกับจัดระบบฐานขอมูลของ ่ ่ thainame.net ใหม ใหมประสิทธิภาพ ี 11.4 การแลกเปลียนจุดเชือมเว็บไซต (Link exchange) ่ ่ บอยครังทีทานไดรบ e-mail ขอแลก link แตผเู ขียนไมเคยทํา เหตุผลสําคัญคือไมมนใจวาเว็บไซต ้ ่ ั ั่ ของตนจะดีไรทติ เมือคิดในทางกลับกันวาชวนเขามาดู ถาเว็บไซตเราไมสมบูรณ ผูเ ยียมชมอาจไมเขามาอีก ี่ ่ ่ หรือออกไปดวยความรูสกทีไมดี จึงไมรบเรงทีจะประชาสัมพันธดวยการสง e-mail ไปขอแลก link ึ ่ ี ่  ถาทานคิดจะขอแลก link ควรใชถอยคําทีชดเจน บอกลักษณะเว็บไซตของทาน ทีมความเกียวของ  ่ั ่ ี ่ หรือเอือประโยชนตอกันอยางไร เว็บทีทานสง e-mail ไป ควรมีนโยบายแลก link เพราะมีเว็บอีกมากมาย ้  ่ ทีไมมนโยบายนี้ ควรหาขอมูลเกียวกับเว็บไซตททานขอแลก เพือใหรายละเอียดวาทานทราบขอมูลอะไร ่ ี ่ ี่  ่ เกียวกับเขาบาง เปนการสรางความคุนเคยจากคนคุนเคย มิใชเขียน e-mail ฉบับเดียว แลวสงออกไปแบบ ่   cc คือ มีผรบคนหนึง แตกาหนด cc ไปใหผรบอีก 30 คนเปนตน ผูรบจะรูสกวาตนเองไมสาคัญ ในสายตา ู ั ่ ํ ู ั ั ึ ํ ของผูสง ถาผูเขียนไดรบจดหมายทีเปน cc สวนใหญจะไมอาน จึงไมตองการใหจดหมายของทานเปน   ั ่   จดหมายขยะ(Junk mail) การแลกเปลียนลิงคอกลักษณะหนึง คือ การเชือม link แบบจัดอันดับเพือเก็บสถิตการคลิกเขาและ ่ ี ่ ่ ่ ิ ๊ คลิกออก แลวนําผลการคลิกไปจัดอันดับ ถามีคนเขาไปยังเว็บไซตของผูใหบริการ แลกเปลียนลิงคผานการ ๊ ๊  ่  คลิกจากเว็บไซตของทานเขาไป เมือขอมูลเขาไปในฐานขอมูล เว็บไซตของทานจะถูกจัดไวในอันดับตน ๆ ๊ ่ และเปนผลใหคนทังประเทศเห็นเว็บไซตของทาน เปนวิธการประชาสัมพันธทมประสิทธิภาพมากวิธหนึง ้ ี ี่ ี ี ่ รายชือเว็บไซตทใหบริการจัดอันดับเว็บไซตแบบแลกลิงค ่ ี่ 1. http://www.108-1009.com 8. http://www.sansuk.com 2. http://www.bethai.net 9. http://www.tem100.com <<< 94 Introduction to WebmasterPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
 5. 5. บทที่ 11 : การโฆษณาประชาสัมพันธเว็บไซต 3. http://www.chaonet.com 10.http://www.thai2k.com 4. http://www.maholarn.com 11. http://www.thaiall.com 5. http://www.mrpalm.com 12. http://www.thaiarea.com 6. http://www.ped1.com 13. http://www.thailandtopsites.de 7. http://www.sanook.com 14. http://www.webthaithai.com 11.5 ติดปายโฆษณา (Advertising banner) ปายโฆษณาขนาด 468 x 60 ทีมใหเห็นในเกือบทุกเว็บ ถานับจํานวนการ Click ผานปายเหลานี้ ่ ี 2 : เรื่องนารูสําหรับเว็บมาสเตอร ไปยังเว็บไซตเจาของปาย จะเปนการประชาสัมพันธทไดผลไมมาก เมือป พ.ศ. 2540 มีเว็บไซตของบริษท ี่ ่ ั โฆษณาตางชาติมากมาย เปดใหเว็บไซตสมัครสมาชิก เพือนํา Banner ของลูกคา ไปแสดงตามเว็บไซต ่ ของสมาชิก เมือมีการแสดงปาย หรือมีการ Click ทีตวปาย สมาชิกเว็บไซตทนาปายไปแสดงจะมีรายได สวน ่ ่ั ี่ ํ บริษทโฆษณามีหนาทีไปหาลูกคา เพือนํารายเงินจากลูกคามาจายใหสมาชิกเว็บไซต โดยหักสวนหนึงเปน ั ่ ่ ่ คาใชจายในการบริการ  อาจเปนเพราะฟองสบูโลกแตก ทําใหเงินทีเ่ คยสะพัดในระบบอินเทอรเน็ตหายไป บริษทโฆษณา  ั ตอนที่ หายไปอยางตอเนือง บริษทโฆษณาตางชาติสวนใหญไมรบเว็บไซตทมเี นือหาเปนภาษาไทย หรือเว็บไซตทมี ่ ั  ั ี่ ้ ี่ ขนาดเล็ก เมือตนป พ.ศ. 2545 ผูเขียนไมมรายไดจากปายเลย ซึงแตกอนจะมีรายไดประมาณ 600 บาท ่  ี ่  ตอเดือน คําตอบทีไดคอ ไมมผเ ู ลือกลงโฆษณาในกลุมเว็บดานการศึกษา ่ ื ี  สามารถหาขอมูลเพิมเติมเกียวกับบริการ banner exchange ไดจาก http://www.thaile.com ่ ่ หรือ http://www.thaibanner.com เปนตน (http://www.thaiadclick.com กําลังปรับปรุง) 11.6 กระดานขาว (WWW Board, Usenet news หรือ Forum) กระดานขาว ในทีนขอรวมไปถึง Usenet news หรือกระดานขาวทุกรูปแบบ ทุกประเภททีสามารถ ่ ี้ ่ รับขอความจากผูสงไปประกาศใหคนทัวไปไดอาน หรือแสดงความคิดเห็นตอบ ตอขอความนันได  ่  ้ การสงขอมูลเขาไปในกระดานขาว ควรสงขอมูลทีเปนประโยชน มิใชเนนการเชิญชวนมาเปด ่ เว็บไซตเพียงอยางเดียว การเขาไปอานกระดานขาว และชวยตอบคําถาม จะฝกใหทานมีประสบการณ  เมือตอบคําถาม ระบุ e-mail พรอมกับเว็บไซตของทาน จะเปนวิธหนึงทีทาใหผคนรูจกเว็บไซตของทาน ่ ี ่ ่ ํ ู  ั บางครังสามารถตอบคําถามดวยการแนะนําเว็บของทานทีมคาตอบของคําถามนัน หรือทีเ่ ปนประโยชน เปนวิธี ้ ่ ีํ ้ ประชาสัมพันธทไดผล และเปนประโยชนตอสวนรวม แตตองใชเวลาอยางมาก อาจไมคมสําหรับผูไมพรอม ี่   ุ  ดานเวลา ปรับปรุง : มิถุนายน 2546 95 >>>PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
 6. 6. ตอนที่ 1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม กระดานขาวหลายแหง เปนเปาหมายของ search engine ในการเขาไปอานขอมูล ทําใหสามารถ สืบคนขอมูลทีทานพิมพลงไปได นันคือ ผลงานของทานทีจะเปนสือใหผคนรูจกและเขาเว็บไซตทานได ่  ่ ่ ่ ู  ั  ถาเขียนไดดี เขียนไดมากเทาใด ก็ยงทําใหผคนรูจกทานมากขึนเทานัน ิ่ ู  ั ้ ้ ทานสามารถใหบริการกระดานขาวดวยตนเอง เพราะมีเว็บไซตของคนไทย ทีเ่ ปดใหทานมีกระดาน  ขาวของตนเอง คือ http://www.yourbbs.com, http://beseendb.looksmart.com/board/, http:// www.th2.net, http://www.dserver.org และ http://www.thaimisc.com เปนตน ทานเพียงไปสมัคร ใชบริการก็จะมีกระดานขาวเปนของตนเอง ขอดีของการไปใชบริการ คือ ไมตองดูแลมากเพราะกลัวถูกยิง  ไมมปญหาเรือง data transfer และโปรแกรมทีใหบริการมีการพัฒนาอยางตอเนือง เปนตน ี  ่ ่ ่ 11.7 จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) การสงอีเมล (E-mail) แนะนําเว็บไซตของทาน แบบสงไปใหทกคนในโลก ผูเ ขียนถือวาเปนจดหมาย ุ ขยะ (Junk mail) อยางหนึง แมจะมีผใชวธนประชาสัมพันธกนมาก แตกไมตองการใหทานไปใช เพราะจะ ่ ู ิ ี ี้ ั ็   มีคนไมชอบรับ e-mail ของทานอีกมากมาย ผูทเี่ คยใชวธนอาจจะไดรบจดหมายตอบกลับทีคาดไมถงก็ได  ิ ี ี้ ั ่ ึ การใชอเี มล (E-mail) เพือประชาสัมพันธทถกตอง ควรสงอีเมลทีมขอมูลทีเปนประโยชน โดยมี ่ ี่ ู ่ ี ่ ขอความบางสวนแนะนําเว็บของทาน เพือจะใหขอมูลทีเ่ ปนประโยชนแกผรบ มากกวาใหขอมูลเว็บไซตของ ่  ู ั  ทานเพียงอยางเดียว ผูทไดรบอีเมลจากทานควรเปนผูททานรูจก หรือเคยติดตอกันมากอนเทานัน  ี่ ั  ี่   ั ้ 11.8 สืออืน (Other media) ่ ่ สือมากมายในโลก พรอมทีจะรับใชเว็บไซตของทาน เพียงแตเตรียมคาบริการไปจาย เพือขอใชสอ ่ ่ ่ ื่ เหลานัน ประชาสัมพันธเว็บของทาน เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร สงแฟกซ รวมงานนิทรรศการ ้ เปนตน แตมบางสือทีไมตองเสียคาใชจาย เพราะเปนสิงทีอยูรอบตัว เชน นามบัตร ทีวางบนกระจกหลังรถ ี ่ ่   ่ ่  ่ รัวหนาบาน เปนตน ้ <<< 96 Introduction to WebmasterPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

×