บทที่ 2 : บริการ และประโยชนของอินเทอรเน็ต                                        ...
ตอนที่  1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม       2.1 ความหมายของอิ น เทอรเน็ต           อินเทอรเน็ต (Inter...
บทที่ 2 : บริการ และประโยชนของอินเทอรเน็ต        เครือขายใชงานจริง ซึง DARPA ไดโอนหนาทีรบผิดชอบใหแกหนวยงา...
ตอนที่  1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม       2.4 ประวั ติ ค วามเป น มาของอิ น เทอร เ น็ ต ในประเทศไทย      ...
บทที่ 2 : บริการ และประโยชนของอินเทอรเน็ต        การเชือมตอเฉพาะสถานศึกษาในสหรัฐฯ เทานัน และคาดวาจะมีการเปลีย...
ตอนที่  1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม            Web-based e-mail คือ บริการใหผใชสามารถอาน e-mail จากเครือ...
บทที่ 2 : บริการ และประโยชนของอินเทอรเน็ต        เพราะบางองคกร ไดสงแฟมขอมูลทีเ่ ปน Microsoft access (.mdb) ...
ตอนที่  1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม       จะมีเลขประจําตัว 1 เลขเสมอ สําหรับผูเขียนไดเลข 20449588 ซึ่งทั้งโลกน...
บทที่ 2 : บริการ และประโยชนของอินเทอรเน็ต                                        ...
ตอนที่  1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม           หลายทานทีใชโทรศัพทมอถือในระบบจีเอสเอ็ม แอดวานซ สามารถใชบร...
บทที่ 2 : บริการ และประโยชนของอินเทอรเน็ต        11. Wap, Palm หรือ PocketPC                  ...
ตอนที่  1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม       13. เอฟทีพี (FTP - File Transfer Protocol)           FTP คื...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ch02

746 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
746
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ch02

 1. 1. บทที่ 2 : บริการ และประโยชนของอินเทอรเน็ต 1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม บทที่ 2 ตอนที่ บริ ก ารและประโยชน ข องอิ น เทอร เ น็ ต คนไมรจกคอมพิวเตอรมนอยลงทุกวัน ในการนําคอมพิวเตอรมาใช การใชอนเทอรเน็ตมักไดรบ ู ั ี ิ ั ความสนใจเปนอันดับแรก เพราะมีปจจัยประกอบหลายประการ เชน คอมพิวเตอรใหมทกเครืองติดตัง  ุ ่ ้ โมเด็มเปนอุปกรณมาตรฐาน ไมตองซือเพิม บานทุกหลังทีซอคอมพิวเตอรมกติดตังโทรศัพท เริมมีบริการ  ้ ่ ่ ื้ ั ้ ่ อินเทอรเน็ตฟรีใหใช และโรงเรียนในตัวเมืองสวนใหญตดตังอินเทอรเน็ต เพือสอน หรือใหบริการนักเรียน ิ ้ ่ ปจจุบน หลายครอบครัวพกโทรศัพทมอถือคนละ 1 เครือง และกวาครึ่งหนึ่งเปนโทรศัพทที่ ั ื ่ สามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ต หรือรับสง SMS (Short Message Service) ได ยังมีอีกหลายบริการ ทีนกพัฒนาเว็บมือใหมยงไมทราบ ในบทนีจงขอนําเสนอประโยชนที่ผูเขียนพอทราบ หรือเคยใช แต ่ ั ั ้ึ ทังหมดทีนาเสนอก็ยงมิใชบริการทังหมดทีมี เพราะบริการในอินเทอรเน็ต หรือเทคโนโลยีใหม เกิดขึน ้ ่ ํ ั ้ ่ ้ ตลอดเวลา แหลงขอมูลทีดทสดก็คือ นิตยสารคอมพิวเตอร ที่พรอมจะนําเสนอขอมูลใหมใหทานได ่ ี ี่ ุ ทราบอยางตอเนือง่ ปรับปรุง : มิถุนายน 2546 9 >>>PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
 2. 2. ตอนที่ 1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม 2.1 ความหมายของอิ น เทอรเน็ต อินเทอรเน็ต (Internet) คือ เครือขายนานาชาติ ที่เกิดจากเครือขายขนาดเล็กมากมาย รวม เปนเครือขายเดียวทั้งโลก หรือเครือขายสื่อสาร ซึ่งเชื่อมโยงระหวางคอมพิวเตอรทั้งหมดที่ตองการ เขามาในเครือขาย สําหรับคําวา internet หากแยกศัพทจะไดมา 2 คํา คือ คําวา Inter และคําวา net ซึ่ง Inter หมายถึง ระหวาง หรือทามกลาง และคําวา Net มาจากคําวา Network หรือเครือขาย เมือนําความหมาย ่ ของทั้ง 2 คํามารวมกัน จึงแปลวา “ การเชื่อมตอกันระหวางเครือขาย ” 2.2 ประโยชน ข องอิ น เทอร เ น็ ต มี ด  า นใดบ า ง 1. เปนแหลงขอมูลทีลก และกวาง เพราะขอมูลถูกสรางไดงาย แมนกเรียน หรือผูสงอายุกสรางได ่ึ  ั ู ็ 2. เปนแหลงรับ หรือสงขาวสาร ไดหลายรูปแบบ เชน mail, board, icq, irc, sms หรือ web เปนตน 3. เปนแหลงใหความบันเทิง เชน เกม ภาพยนตร ขาว หรือหองสะสมภาพ เปนตน 4. เปนชองทางสําหรับทําธุรกิจ สะดวกทังผูซอ และผูขาย เชน e-commerce หรือบริการโอนเงิน เปนตน ้  ื้  5. ใชแทน หรือเสริมสือทีใชตดตอสือสาร ในปจจุบน โดยเสียคาใชจาย และเวลาทีลดลง ่ ่ ิ ่ ั  ่ 6. เปนชองทางสําหรับประชาสัมพันธสนคา บริการ หรือองคกร ิ 2.3 ประวัติความเปนมา - อินเทอรเน็ต เปนโครงการของ ARPAnet (Advanced Research Projects Agency Network) ซึงเปนหนวยงานทีสงกัดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ (U.S.Department of Defense - DoD) ถูกกอตัง ่ ่ั ้ เมือประมาณ ป พ.ศ. 2503 (ค.ศ. 1960) ่ - พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969) ARPA ไดรบทุนสนันสนุนจากหลายฝาย ซึงหนึงในผูสนับสนุนก็คอ ั ่ ่  ื Edward Kenedy และเปลี่ยนชื่อจาก ARPA เปน DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) พรอมเปลี่ยนแปลงนโยบายบางอยาง และในป พ.ศ. 2512 นี้เอง ไดทดลองการเชื่อมตอ คอมพิวเตอรจาก 4 แหงเขาหากันเปนครังแรก คือ มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียทีลอสแอนเจลิส สถาบัน ้ ่ วิจยสแตนฟอรด มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียทีซานตาบารบารา และมหาวิทยาลัยยูทาห เครือขายทดลอง ั ่ ประสบความสําเร็จอยางมาก ดังนัน ในป พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) จึงเปลียนจากเครือขายทดลองเปน ้ ่ <<< 10 Introduction to WebmasterPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
 3. 3. บทที่ 2 : บริการ และประโยชนของอินเทอรเน็ต เครือขายใชงานจริง ซึง DARPA ไดโอนหนาทีรบผิดชอบใหแกหนวยงานการสือสารของกองทัพสหรัฐฯ ่ ่ั ่ 1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม (Defense Communications Agency - ปจจุบันคือ Defense Informations Systems Agency) แตใน ปจจุบัน Internet มีคณะทํางานที่รับผิดชอบบริหารเครือขายโดยรวม เชน ISOC (Internet Society) ดูแลวัตถุประสงคหลัก IAB (Internet Architecture Board) พิจารณาอนุมตมาตรฐานใหมใน Internet ั ิ IETF (Internet Engineering Task Force) พัฒนามาตรฐานที่ใชกับ Internet ซึ่งเปนการทํางานโดย ตอนที่ อาสาสมัครทังสิน ้ ้ - พ.ศ. 2526 (ค.ศ. 1983) DARPA ตัดสินใจนํา TCP/IP (Transmission Control Protocol /Internet Protocol) มาใชกับคอมพิวเตอรทุกเครื่องในระบบ ทําใหเปนมาตรฐานของวิธีการติดตอ ในระบบเครือขาย Internet จนกระทังปจจุบน จึงสังเกตไดวา ในเครืองคอมพิวเตอรทุกเครื่องที่จะตอ ่ ั  ่ internet ได จะตองเพิม TCP/IP ลงไปเสมอ เพราะ TCP/IP คือขอกําหนดทีทาใหคอมพิวเตอรทวโลก ่ ่ ํ ั่ ทุก platform และสือสารกันไดถกตอง ่ ู - การกําหนดชือโดเมน (Domain Name System) มีขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986) เพื่อ ่ สรางฐานขอมูลแบบกระจาย (Distribution database) อยูในแตละเครือขาย และให ISP (Internet Ser-  vice Provider) ชวยจัดทําฐานขอมูลของตนเอง จึงไมจาเปนตองมีฐานขอมูลแบบรวมศูนยเหมือนแตกอน ํ  เชน การเรียกเว็บ www.yonok.ac.th จะไปทีตรวจสอบวามีชอนีหรือไม ที่ www.thnic.co.th ซึงมีฐานขอมูล ่ ื่ ้ ่ ของเว็บทีลงทายดวย th ทังหมด เปนตน ่ ้ - DARPA ไดทาหนาทีรบผิดชอบดูแลระบบ internet เรือยมาจนถึง พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) ํ ่ั ่ และใหมลนิธวทยาศาสตรแหงชาติ (National Science Foundation - NSF) เขามาดูแลแทนรวมกับอีก ู ิิ หลายหนวยงาน - ในความเปนจริง ไมมใครเปนเจาของ internet และไมมใครมีสทธิขาดแตเพียงผูเดียว ในการ ี ี ิ ์  กําหนดมาตรฐานใหมตาง ๆ ผูตดสินวาสิงไหนดี มาตรฐานไหนจะไดรบการยอมรับ คือ ผูใช ทีกระจายอยู   ั ่ ั  ่ ทัวทุกมุมโลก ทีไดทดลองใชมาตรฐานเหลานัน และจะใชตอไปหรือไมเทานัน สวนมาตรฐานเดิมทีเ่ ปนพืน ่ ่ ้  ้ ้ ฐานของระบบ เชน TCP/IP หรือ Domain name ก็จะตองยึดตามนั้นตอไป เพราะ Internet เปน ระบบกระจายฐานขอมูล การจะเปลียนแปลงระบบพืนฐาน จึงไมใชเรืองงายนัก ่ ้ ่ ปรับปรุง : มิถุนายน 2546 11 >>>PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
 4. 4. ตอนที่ 1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม 2.4 ประวั ติ ค วามเป น มาของอิ น เทอร เ น็ ต ในประเทศไทย อินเทอรเน็ตในประเทศไทย เริมตนเมือป พ.ศ. 2530 (ค.ศ. 1987) โดยการเชือมตอกับคอมพิวเตอร ่ ่ ่ ระหวางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (http://www.psu.ac.th) และสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (http:// www.ait.ac.th) ไปยังมหาวิทยาลัยเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย (http://www.unimelb.edu.au) แต  ครังนันยังเปนการเชือมตอโดยผานสายโทรศัพท (Dial-up line) ซึงสามารถสงขอมูลไดชาและไมเสถียร ้ ้ ่ ่  จนกระทัง ธันวาคม ป พ.ศ. 2535 ศูนยเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) ่ ไดทาการเชือมตอคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย 6 แหง เขาดวยกัน (Chula, Thammasat, AIT, Prince ํ ่ of Songkla, Kasetsart and NECTEC) โดยเรียกเครือขายนีวา ไทยสาร (http://www.thaisarn.net.th) ้ และขยายออกไปในวงการศึกษา หรือไมกการวิจย การขยายตัวเปนไปอยางตอเนืองจนเดือนกันยายน ็ ั ่ ป พ.ศ. 2537 มีสถาบันการศึกษาเขารวมถึง 27 สถาบัน และความตองการใชอนเทอรเน็ตของเอกชนมี ิ มากขึน การสือสารแหงประเทศไทย (http://www.cat.or.th) เปดโอกาสใหภาคเอกชนสามารถเปนผู ้ ่ ใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP - Internet Service Provider) และเปดใหบริการแกบคคลทัวไป สามารถเชือม ุ ่ ่ ตอ Internet ผานผูใหบริการทีไดรบอนุญาตจากการสือสารแหงประเทศไทย  ่ ั ่ 2.5 ความหมายของ IPV6 ระบบ Internet ในปจจุบนอยูบนมาตรฐาน IPV4 : Internet Protocol Version 4 ขนาด 32 Bits ั  ซึงใชเลข 4 ชุด กําหนดตําแหนงของเครือง เชน 255.255.255.255 หรือ 202.29.78.12 หรือ 202.28.18. ่ ่ 65 เปนตน ซึงเลข IP นี้ กําลังจะถูกใชจนหมดในไมชา จึงสรางมาตรฐานใหม IPV6 : Internet Protocol ่  Version 6 ขนาด 128 Bits โดย IETF : Internet Engineering Task Force (http://www.ietf.org) เริมใชตงแตป พ.ศ. 2540 มาตรฐานนีสามารถเพิมความปลอดภัย และรองรับผูใชไดสงกวาระบบเดิม ่ ั้ ้ ่  ู โดยถือวา IPV6 นีคอ IP สําหรับยุคตอไป ้ ื ในป พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) เครือขายไทยสาร ถูกดูแลโดยศูนยเทคโนโลยีอเล็กทรอนิกส ิ และคอมพิวเตอรแหงชาติ ไดเชื่อมตอเขา STARTAP (http://www.startap.net), APAN (http:// www.apan.net) และ Abilene (http://www.internet2.edu) สําหรับ Internet-2 เดิมเปนเครือขายทีมี ่ <<< 12 Introduction to WebmasterPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
 5. 5. บทที่ 2 : บริการ และประโยชนของอินเทอรเน็ต การเชือมตอเฉพาะสถานศึกษาในสหรัฐฯ เทานัน และคาดวาจะมีการเปลียนไปใช IPV6 มากขึน แมปจจุบน ่ ้ ่ ้  ั 1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม จะเปนโครงการทีเนนในสถาบันการศึกษา และงานวิจย (อานรายละเอียดเพิมเติมไดจาก http://www. ่ ั ่ thaisarn.net.th หรือ http://www.ipv6.org) 2.6 บริ ก ารของอิ น เทอร เ น็ ต ตอนที่ บริการของอินเทอรเน็ตมีมากมาย ขอยกตัวอยางบริการทีมใชกนอยางแพรหลายในปจจุบน 14 ่ ี ั ั บริการ ทีหลายทานคุนเคย และอาจหันไปใชบริการอยางจริงจังใหเหมาะกับงานมากขึน ่  ้ 1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail หรือ Electronic mail) บริการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส โดยการพิมพจดหมายในคอมพิวเตอร แลวสงผานสายโทรศัพท (Dial-up line) หรือสาย LAN (Local Area Network) ในองคกร ไปใหเพือนไดงาย โดยไมใชแสตมป ่  และสวนใหญจะถึงผูรบในเกือบทันที สามารถสงภาพหรือเสียง แมแตแฟม Video เชน Mpeg หรือ AVI ั เปนตน สําหรับนักเรียนนักศึกษาทีไปเยียมบานในตางจังหวัด สามารถสงผลงานใหอาจารยหรือเพือนทีอยู ่ ่ ่ ่ ในอีกจังหวัดหนึงได พอแมทอยูเมืองไทย อาจสงจดหมายไปคุยกับลูกที่ Texas หรือ London ได พอคา ่ ี่  สามารถใช e-mail สอบถามราคาหรือตกลงซือขายกับลูกคา ้ POP3 (Post Office Protocol 3) คือ มาตรฐานหนึงของ Mail server เพือใหบริการ ผูใชสามารถ ่ ่  อาน e-mail จากเครืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล เชน ทีบาน ทีทางาน และเก็บ e-mail ไวอาน แมไมได ่  ่  ่ ํ  online แตการอาน mail วิธนตองกําหนด SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) เพือใชสาหรับการสง ี ี้  ่ ํ e-mail ที่เขียนใหม หรือตอบจดหมาย โปรแกรมที่นิยมใชอาน e-mail เชน Outlook, Eudora หรือ Netscape mail เปนตน เว็บที่ใหบริการเชน softhome.net, siammail.com หรือ hotpop.com เปนตน สําหรับวิธการติดตังคา หรือขอกําหนด อานไดจาก http://www.siammail.com/email_m.htm หรือ http: ี ้ //www.softhome.net/help/pop.html ปญหาใหญของบริการนี้ คือ อาน e-mail จากเครืองทีไมไดใช ่ ่ ประจําไดลาบาก เชน เดินทางไปตางจังหวัด แตตองการเปด e-mail ฉบับเดิมทีเ่ คยเขียน หรือตองการขอมูล ํ  จากสมุดทีอยู (Address book) เปนตน ่ ปรับปรุง : มิถุนายน 2546 13 >>>PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
 6. 6. ตอนที่ 1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม Web-based e-mail คือ บริการใหผใชสามารถอาน e-mail จากเครืองคอมพิวเตอรทอาจมีผใช ู ่ ี่ ู หลายคน เชน ในหองปฏิบตการ หรือราน internet ไดสะดวก โดยใช Browser เชน IE, Netscape, Neoplanet ั ิ หรือ Opera เปนตน เมืออานแลวจะไมมขอมูลเหลืออยูในคอมพิวเตอรเครืองนันอีก เพราะทุกอยางถูกเก็บ ่ ี  ่ ้ ที่ Mail server เว็บทีใหบริการเชน hotmail.com, yahoo.com, lampang.net, chaiyo.com, thaimail.com ่ หรือ thaiall.com เปนตน ปญหาใหญของบริการนี้ คือ จํากัดขนาดของ e-mail จึงตองอาน และลบ e-mail เสมอ หรือมีปายโฆษณา (Advertising banner) ขึนมากวนใจ แตมตวเลือกใหจายเงิน เพือไมใหแสดง  ้ ี ั  ่ ปายโฆษณา และเพิมบริการทีอานวยความสะดวกใหผใชมากขึน ่ ่ํ ู ้ 2. เว็บไซต (Web site) และบริการสืบคน (Search engine) นายเบอรเนอร ลี (Berners-Lee) แหง CERN ไดพัฒนา HTTP (HyperText Transfer Protocol) ตังแตป พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) ทําใหเกิดบริการ WWW (World Wide Web) ทีสามารถ ้ ่ เปดดูขอมูลไดทงภาพและเสียง จึงเปนจุดเริมตนทีทาใหเกิดเว็บไซตอยางทุกวันนี้ โดยใชมาตรฐานการ  ั้ ่ ่ ํ เชือมตอ TCP/IP ซึงเปนมาตรฐานทีทาใหคอมพิวเตอรทกเครืองสือสารกันไดทกระบบ ่ ่ ่ ํ ุ ่ ่ ุ เมือตองการขอมูล การเขาไปยัง web site เพือหาขอมูล จึงกลายเปนสิ่งจําเปน เพราะสะดวก ่ ่ และเร็วกวาการไปทีหองสมุด ปจจุบนมีเว็บใหบริการสืบคน เหมือนตูบตรรายการ ขอผูเ ขียนแนะนํา 4 เว็บ ่  ั  ั คือ google.com, alltheweb.com, yahoo.com และ siamguru.com ซึงเปนบริการทีทาใหทราบวามีเว็บใด ่ ่ ํ มีขอมูลตามคําสืบคน (Keyword) ทีระบุ โดยหาไดทงขอมูลเว็บไซต ภาพ และแฟมขอมูล  ่ ั้ ตัวอยางการสืบคนขอมูล เชน ตองการหาวาวิทยาลัยโยนกมีเว็บไซตชออะไร หรือเว็บใดมีขอมูล ื่  บาง สามารถเขาไปที่ http://www.alltheweb.com แลวพิมพคาวา วิทยาลัยโยนก ในชองวาง แลวกดปุม ํ  Search จะพบชือเว็บและคําอธิบายขอมูลของวิทยาลัยโยนก เว็บแรกทีพบก็คอ http://www.yonok.ac.th ่ ่ ื เปนตน ขอมูลจากเว็บไซตมทงภาพและเสียง ซึงรวมไปถึงแฟมทังหมดทีใชในคอมพิวเตอร เชน แฟม ี ั้ ่ ้ ่ ทีมนามสกุล zip, doc, pdf, xls, mdb หรือ mp3 เปนตน จึงไมจากัดวา เปดเว็บเพือดูขอมูล ภาพ หรือเสียง ่ ี ํ ่  <<< 14 Introduction to WebmasterPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
 7. 7. บทที่ 2 : บริการ และประโยชนของอินเทอรเน็ต เพราะบางองคกร ไดสงแฟมขอมูลทีเ่ ปน Microsoft access (.mdb) ใหกบผูสนใจได download หรือ หนวย-  ั  1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม งานของรัฐบางแหง สงแฟม Microsoft excel (.xls) ซึงเก็บขอมูลสถิตใหประชาชนไดนาไปใชประโยชน ่ ิ ํ เว็บไซต (Web site) หมายถึง แหลงรวมเว็บเพจทังหมด เชน เว็บไซตของวิทยาลัยโยนก ก็คอ ้ ื การรวมทุกเว็บเพจทีอยูภายใตชอ http://www.yonok.ac.th คําวาโฮมเพจ (Home page) หมายถึง ่  ื่ เว็บเพจหนาแรก โดยปกติจะหมายถึงแฟม index.html สวนคําวาเว็บเพจ (Webpage) คือ หนาเอกสารขอ- ตอนที่ มูลแตละหนาทีอยูในเว็บไซต เชน กระดานขาว ขอมูลหลักสูตร หรือขอมูลบุคลากร เปนตน ่  3. ไออาซี (IRC - Internet relay chat) บริการทีทาใหคนทัวโลกสามารถคุยกันผานแปนพิมพพรอมกันหลายคน หรือจะกระซิบคุยกัน 2 ่ ํ ่ คนก็ได โดยเลือกหองทีตนสนใจ และในหองนันจะมีผไดรบสิทธิในการดูแล หากผูใดประพฤติตวไมเหมาะสม ่ ้ ู ั ์  ั กับกลุม ก็จะถูกขับออกไป การทีอนเทอรเน็ตไดรบความนิยมอยางสูงในหมูวยรุนก็เพราะพวกเขาสามารถ  ่ิ ั ั  คุยเปดใจกับใครก็ได โดยไมตองบอกชือจริง หรือจะโกหกก็ไมมใครทราบ ในผูใชบางกลุมจะสรางสังคม  ่ ี   และติดตอสือสารเพือชวยเหลือสมาชิก มีการนัดพบปะสังสรรค แตมดานดีกยอมมีดานเสีย เพราะบางคน ่ ่ ี ็  อาจสนใจจะใช IRC หาเพือนเพียงอยางเดียว โดดเรียน ไมอานหนังสือ นังคุยกันไดจนดึก บางครังอาจ ่  ่ ้ ถูกผูไมหวังดีหลอกลวงโดยไมพจารณาขอมูลทีไดรบจนกอใหเกิดความเสียหาย โปรแกรมทีไดรบความนิยม  ิ ่ ั ่ ั คือ PIRCH และ MIRC เปนตน เว็บทีหาขอมูลเรืองนีไดคอ pirchat.compirch.com, mirc.com thaiirc.in.th ่ ่ ้ ื irc.narak.com, irchelp.org และ irc.org เปนตน 4. ไอซีคิว (ICQ) คําวา ICQ ออกเสียงเหมือน “I seek you” ถาทานใหชาวตางชาติพดคําวา “I seek you” อยาง ู เร็ว คนไทยฟงแลวจะไดยนเสียงเหมือนพูดคําวา ICQ และนีกคอทีมาของชือโปรแกรมทีนยมใชกนทัวโลก ิ ่็ ื ่ ่ ่ ิ ั ่ บริการนีทาใหผใชสามารถติดตอสือสารกันไดงาย สามารถทีจะคุยกับเพือนไดสะดวก เพราะ ้ ํ ู ่  ่ ่ โปรแกรมจะแสดงรายชือของเพือน เมือมีการเปดเครืองขึนจะแสดงสถานะใหทราบวาเพือนคนใด พรอม ่ ่ ่ ่ ้ ่ รับขอความและสามารถคุยไดคลายโปรแกรม IRC แต ICQ จะมีความเฉพาะเจาะจงกวา เพราะทุกคน ปรับปรุง : มิถุนายน 2546 15 >>>PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
 8. 8. ตอนที่ 1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม จะมีเลขประจําตัว 1 เลขเสมอ สําหรับผูเขียนไดเลข 20449588 ซึ่งทั้งโลกนี้มีผูเขียนคนเดียวที่ได เลขนี้ ความสามารถของ ICQ นอกจากการคุยกับเพือนผานแปนพิมพ การสงขอความในกรณีทผรบ ่ ี่ ู ั ไมอยู ขอความก็จะถูกฝากไวที่ server เหมือน e-mail เมือผูรบกลับมาเปด ICQ จะไดรบขอความและ ่ ั ั บริการ ICQPhone ทําใหใชไมโครโฟน (Microphone) และลําโพง (Speaker) ที่ตอกับคอมพิวเตอร คุยกับเพือนจากคอมพิวเตอรถงคอมพิวเตอรโดยไมเสียคาใชจายเพิ่ม เพียงแตเครื่องทั้ง 2 จะตองมี ่ ึ ไมโครโฟน ลําโพง และความเร็วในการเชือมตออินเทอรเน็ตทีเหมาะสม แตถาตองการโทรเขาโทรศัพท ่ ่  บานก็ทาได แตเปนบริการเสริมทีตองมีคาใชจายเปนนาที นอกจากนียงสามารถอาน e-mail จาก POP ํ ่    ้ั server ไดหลาย server เมื่อมี e-mail เขามาใหมโปรแกรมจะสงเสียงเตือนใหทราบทันที สามารถสง ขอความเขามือถือของเพือนดวยบริการ SMS หรือสงแฟม เพลง ภาพใหเพือนก็ทาได ่ ่ ํ บริษท Mirabilis กอตังในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) เพือใหบริการ ICQ สําหรับ ั ้ ่ การติดตอสือสารระหวางสมาชิก มีสมาชิกในปจจุบนไมตากวา 160 ลานคน ตอมาบริษทถูกซือโดย AOL ่ ั ํ่ ั ้ (American online) ในเดือนมิถนายน พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) เว็บไซตทใหขอมูลเกียวกับ ICQ คือ ุ ี่  ่ icq.com, thaiicq.com, icqplus.org และ 1001icqskins.com เปนตน คูแขงที่นาจับตาของ ICQ คือ Hotmail messenger และ Yahoo messenger เพราะมีบริการ ทีใกลเคียงกับ ICQ และไดรบความนิยมมากขึน เพราะเปนทางเลือกทีไมตองเสียคาใชจาย เปนของใหม ่ ั ้ ่   ใชรวมกับระบบ e-mail ไดดี และแปลกกวาเดิม ซึงเปนปกติของมนุษยทชอบของใหม ฟรี มีประโยชน  ่ ี่ และนาเชือถือ ่ 5. พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-commerce) วิธการหนึงทีเอือใหการคาขายเกิดขึน เปนการใชประโยชนจากอิเล็กทรอนิกส เพือทําใหบรรลุ ี ่ ่ ้ ้ ่ เปาหมายขององคกร พาณิชยอเิ ล็กทรอนิกสใชเทคโนโลยีทหลากหลาย และครอบคลุมรูปแบบทางการเงิน ี่ ในปจจุบน เชน ธนาคารอิเล็กทรอนิกส การคาอิเล็กทรอนิกส การแลกเปลียนขอมูลอิเล็กทรอนิกส ไปรษณีย ั ่ อิเล็กทรอนิกส หรือการประชุมทางไกล เปนตน ความหมายทีกระชับขึนของพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส คือ กิจกรรมทุกรูปแบบทีเ่ กียวของกับกิจกรรม ่ ้ ่ เชิงพาณิชย ทังในระดับองคกรและสวนบุคคล บนพืนฐานของการนําเสนอขอมูล การประมวลผล และการ ้ ้ สงขอมูลดิจตอล ทีมทงขอมูลอักษร ภาพ และเสียง ิ ่ ี ั้ <<< 16 Introduction to WebmasterPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
 9. 9. บทที่ 2 : บริการ และประโยชนของอินเทอรเน็ต 1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม 6. การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-learning หรือ Electronic learning) ตอนที่ บริการทีเ่ ปดโอกาสใหผเู รียนสามารถเรียนหนังสือ โดยไมจาเปนตองเขาไปนังในชันเรียน แตใช ํ ่ ้ คอมพิวเตอรเปนสือ จะเรียนทีไหน (Anywhere) เมือใด (Anytime) ก็ได ผูเ รียนสามารถนังเรียนดวยตนเอง ่ ่ ่ ่ แบบเปนขันตอนบทตอบท หากสงสัยก็สามารถติดตอสอบถามจนเขาใจและมีการสอบวัดผลเพือประเมินผล ้ ่ การเรียนรู โดยสรุปแลวการเรียนแบบ Online มักมีลกษณะสําคัญ 4 ประการ คือ เผยแพรความรูเ ปนขัน- ั ้ ตอน (Follow by contents), มีการสอบวัดผล ประเมินผล (Evaluation), มีระบบตอบขอซักถาม (Reply the student question) และมีการบริหารจัดการ (Management Education System) สําหรับเว็บทีเกียวของ่ ่ เชน thai2learn.com, learn.in.th, onlinetraining.in.th, nectec.or.th/courseware, elearningmag.com และ elearningexpos.com เปนตน ถาทานคิดจะทํา e-learning เพือใหบริการ ก็อยาไปยึดติดกับลักษณะ 4 ขอขางตน เพราะสิงทีดี ่ ่ ่ ทีสดไมจาเปนตองสมบูรณเสมอไป ขอเพียงทานรวบรวมขอมูล นําเสนอขอมูลทีไดจากการจัดระเบียบใหเปน ุ่ ํ ่ หมวดหมู ไมผดพลาด ปรับปรุงอยางตอเนือง ตอบขอซักถามผูเ รียน และประเมินผลการเรียนรูของผูเ รียน ิ ่  ก็ยอดเยียมแลว ่ 7. ธนาคารอิเล็กทรอนิกส (E-banking หรือ Electronic banking) ปจจุบนการทําธุรกรรมทางการเงินทีใหบริการโดยธนาคาร เริมเปดชองทางอืนนอกจากการไป ั ่ ่ ่ ติดตอดวยตนเองทีธนาคาร หรือการทํารายการจากตู ATM ในแบบเดิม ทุกวันนีทานสามารถใชโทรศัพท ่ ้  มือถือติดตอเขาไปชําระคาสินคา และบริการหลายธนาคารเปดใหสามารถโอนเงินระหวางบัญชีผานอิน -  เทอรเน็ต สําหรับผูเขียน สามารถตรวจสอบยอดในบัญชีทใหบริการโดยธนาคารไทยพาณิชย ผานเว็บ  ี่ scbeasy.com และในป พ.ศ. 2545 เปนปแรกทีกรมสรรพากร เปดใหมการยืนแบบฟอรมชําระภาษีเงินได ่ ี ่ ภ.ง.ด.91 ทางอินเทอรเน็ต ซึงสรางความสะดวกใหกบประชาชนอยางมาก ่ ั ปรับปรุง : มิถุนายน 2546 17 >>>PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
 10. 10. ตอนที่ 1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม หลายทานทีใชโทรศัพทมอถือในระบบจีเอสเอ็ม แอดวานซ สามารถใชบริการ mBANKING จาก ่ ื mobileLIFE เพือทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารไดหลายแหง เชน เรียกดูยอดเงินในบัญชี โอนเงิน ่ ระหวางบัญชี ชําระคาสินคา หรือเรียกดูอตราแลกเปลียน เปนตน ั ่ 8. โทรศัพทอินเทอรเน็ต (Internet Phone) บริการโทรศัพทฟรีจากคอมพิวเตอรไปเขาโทรศัพทบาน ในอเมริกาเคยมีแตบริการเหลานันได  ้ หายไป เหลือเพียงบริการทีมราคาถูกมาก บางเว็บใหบริการโทรเขาอเมริกาเพียงนาทีละ 2 cent เทานัน ่ ี ้ แตถาใช ICQ จะสามารถโทรจากคอมพิวเตอรถงคอมพิวเตอรไดฟรี แตถาตองการโทรศัพทเขาบานใน  ึ  ประเทศตาง ๆ สามารถตรวจสอบบริการของเว็บเหลานีได เชน net2pone.com, mediaring.com, icon ้ necthere.com hottelephone.com และ dialpad.com เปนตน 9. เกมออนไลน (Game online) เด็กชอบเลนเกม ปจจุบนเกมถูกพัฒนาไปมาก ไมจาเปนตองไปซือโปรแกรมเกมจากรานมาติดตัง ั ํ ้ ้ ในเครืองอีกตอไป เพราะทานสามารถเลือกเกมเลนผานระบบอินเทอรเน็ตไดทนที และมีเว็บทีใหบริการ ่ ั ่ อยูมากมาย แตถาเลนคนเดียวแลวเบือ ก็สามารถเลนแบบเปนกลุมกับผูใชอนเทอรเน็ตทานอืนทีตดตอเขามา   ่   ิ ่ ่ิ ในระบบ มีผนกเลนเกมมากมายทีพรอมจะเลนกับทาน ู ั ่ 10. ปรับปรุงซอฟตแวรใหทันสมัย (Software updating) ปจจุบนเมือทานซือโปรแกรมสักโปรแกรมหนึง เชน โปรแกรมฆาไวรัส หรือ Microsoft windows ั ่ ้ ่ เปนตน ความสามารถหนึงคือการ update โปรแกรมผานระบบอินเทอรเน็ต เพราะโปรแกรมฆาไวรัส จะตอง ่ ไดรบการปรับปรุงเสมอ เพือใชตอสูกบไวรัสพันธุใหม หรือระบบปฏิบตการ เชน Windows หรือ Linux ั ่  ั  ั ิ เมือซือมาระยะหนึง ทางผูพฒนาจะแจงใหทราบวาโปรแกรมมีขอผิดพลาด ให download patch เพือนํามา ่ ้ ่  ั  ่ แกปญหาในโปรแกรมทีไดซอมาแลว  ่ ื้ <<< 18 Introduction to WebmasterPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
 11. 11. บทที่ 2 : บริการ และประโยชนของอินเทอรเน็ต 11. Wap, Palm หรือ PocketPC 1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม WAP (Wireless Application Protocol) คือ บริการที่ทําใหผูใชโทรศัพทมือถือเปดเว็บดวย โทรศัพทได แตปจจุบนขอมูลยังอยูในรูปแบบทีจากัดกวาหนาจอคอมพิวเตอร ผูเ ขียนไดทดสอบแลว เพราะ  ั  ่ํ มีโทรศัพท รุน Siemens c35i เมือใชบริการ WAP เพือดูขอมูลจะพบ 2 ปญหา คือ หนาจอเล็กเกินไป  ่ ่  เหมือนอานนิยาย แตตองอานผานแวนขยายทีละตัวอักษร และขอมูลก็ไมนาดึงดูด เพราะเปนตัวอักษรเทานัน   ้ ตอนที่ ไมมรปภาพหรือเสียง ีู Palm คืออุปกรณประเภท PDA (Personal Digital Assistant) ของบริษท Palm ั PocketPC คืออุปกรณประเภท PDA ของหลายบริษท แตใชระบบปฏิบตการจาก Microsoft ั ั ิ หาขอมูลเพิมเติมไดจากเว็บตอไปนี้ ่ http://www.palm.com/products/handhelds/other/ http://www.microsoft.com/mobile/handheldpc/buyhpc.asp http://www.neccomp.com/MobilePro/ 12. บริการกระดานขาว (Usenet news) บริการกระดานขาวทีมในเว็บมากมาย เกิดขึนตามบริการกระดานขาว (Usenet news) ทีมให ่ ี ้ ่ ี บริการ มาตังแตยคแรกของอินเทอรเน็ต และยังมีการใหบริการอยูในปจจุบน แตมผใชจานวนไมมาก ้ ุ  ั ี ู ํ ที่ทราบ เพราะการใชงานกระดานขาวในเว็บไซตสะดวกกวา Usenet news สําหรับกระดานขาวของ สังคมไทยมีชื่อเปน soc.culture.thai ถาทานตองการคําตอบที่เกี่ยวกับสังคมไทย เมื่อสงคําถามไปที่ news:soc.culture.thai อาจจะมีคนตอบและตรงกับทีทานตองการ ปจจุบนโปรแกรมทีนยมนํามาใชอาน ่  ั ่ ิ  usenet news คือ Outlook express ถาทานใชโปรแกรม IE (Internet explorer) เมื่อพิมพ news: soc.culture.thai จะเปนการเปดโปรแกรม Outlook และ download หัวขอขาวจากเครืองบริการขาว ่ ปรับปรุง : มิถุนายน 2546 19 >>>PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
 12. 12. ตอนที่ 1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม 13. เอฟทีพี (FTP - File Transfer Protocol) FTP คือ การรับ - สงแฟมไปยังเครื่องที่ใหบริการ ปจจุบันมีโปรแกรม WS_FTP (http:// www.ipswitch.com) หรือ CUTE_FTP (http://www.globalscape.com) ทีทาใหสงแฟมหลายแฟมไปยัง ่ ํ  เครืองบริการไดสะดวก ตางกับการ Upload หรือ Download แฟมทีจากัดจํานวนแฟมในการสงตอครังผาน ่ ่ํ ้ Browser เหมือนบริการของ thai.net หรือ geocities.com แมไมมโปรแกรม WS_FTP หรือ CUTE_FTP ี แตเครืองคอมพิวเตอรทตดตัง TCP/IP จะมีโปรแกรม c:windowsftp.exe ติดมาดวย ทําใหสามารถ ่ ี่ ิ ้ Download หรือ Upload ในแบบ Text mode ซึ่งมีฟงกชันที่จําเปนครบ การใช FTP ไดหรือไม ขึ้นอยู กับบริการของเครืองบริการทีเ่ ปดใหบริการ Web hosting และเปดใหใช FTP ่ 14. เทลเน็ต (Telnet) หรือ SSH Telnet คือโปรแกรมทีใชตดตอเขาไปทํางานในเครืองบริการทีตดตังระบบปฏิบตการ Unix หรือ ่ ิ ่ ่ ิ ้ ั ิ Linux มาตังแตยคแรก แตในปจจุบนการใชโปรแกรมนีเ้ ริมลดลง เพราะมีจดบกพรองเรืองความปลอดภัย ้ ุ ั ่ ุ ่ ถาผูไมหวังดีนาโปรแกรมประเภท Sniffer ไปประมวลผลในเครือขาย จะสามารถเห็นทุกตัวอักษรทีพมพ  ํ ่ ิ และสงออกไปจากคอมพิวเตอรแตละเครือง ผูเ ขียนทดสอบแลวเห็นขอมูลมากมายทีสงจากคอมพิวเตอร ่ ่ แตละเครือง แมแตรหัสผานหรือเนื้อความในจดหมายอิเล็กทรอนิกส วิธีแกไขคือใชโปรแกรม SSH ่ (Secure Shell) ซึงเขารหัสขอมูลกอนสง ทําใหผลกลอบไมสามารถเห็นขอมูลที่แทจริง ปจจุบันระบบ ่ ู ั ปฏิบตการ Unix หรือ Linux จะมีบริการ SSH เสมอ แตเครืองของผูใชที่ตองการติดตอเครื่องบริการ ั ิ ่ จําเปนตองมีโปรแกรม SSH client ติดตังไว ้ บริการนีคอ การอนุญาตใหผใชตดตอเขาไปยังเครืองบริการไดเสมือนนั่งอยูหนาเครื่อง เชน ้ ื ู ิ ่ ตรวจสอบผูใช แกปญหาบางประการ อาน e-mail ดวย Pine หรือใชเปนเครืองคอมพิวเตอรตนทางเพือ   ่  ่ บุกรุกหรือโจมตีเครืองอืนในอินเทอรเน็ตตอไป แตเกิดปญหาความปลอดภัยของขอมูลทีถกสงจากเครือง ่ ่ ู่ ่ คอมพิวเตอรทใช telnet จึงมีการพัฒนา SSH ทีทางานไดคลาย telnet แตมีการเขารหัสกอนสงขอมูล ี่ ่ ํ ทําใหปลอดภัยจากผูทใชโปรแกรมตรวจจับประเภท sniffer เพือดักจับขอมูล จากการทดสอบพบวา ผูให  ี่ ่  บริการ e-mail สวนหนึงในปจจุบนยังไมปองกันปญหานี้ ผูใหบริการทีปองกันแลว เชน Hotmail.com ่ ั   ่  หรือ Yahoo.com โดยมีตวเลือกสําหรับความปลอดภัยทีสงขึน ั ู่ ้ <<< 20 Introduction to WebmasterPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

×