• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
เกณฑ์การประเมินค่า Reference resources
 

เกณฑ์การประเมินค่า Reference resources

on

 • 3,378 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,378
Views on SlideShare
3,378
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
17
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  เกณฑ์การประเมินค่า Reference resources เกณฑ์การประเมินค่า Reference resources Presentation Transcript

  • 1. พิจารณาความต้องการผู้ใช้เป็นหลัก (เป็นใคร สนใจสาขาใด) 2. วัตถุประสงค์การจัดทา 2.1 เป็น Reference Resources หรือไม่ 2.2 ลักษณะเนื้อหาสาระที่รวบรวม (เรื่องใดเรื่องหนึ่ง, ครอบคลุมทุกเรื่อง) เช่น สารานุกรมปรัชญา = รวมเรื่องเฉพาะด้านอย่างครบถ้วน ละเอียด ลึกซึ้ง Encyclopedia Americana = รวมทุกเรื่อง ให้รายละเอียดอย่างกว้าง ๆ 2.3 กลุ่มผู้อ่าน (เด็ก ผู้ใหญ่ นักวิชาการ ฯลฯ) ถ้าตรงกับกลุ่มผู้ใช้เรา ---------> สารวจการใช้ภาษา & การนาเสนอเนื้อหา เหมาะสม.
  • 3. ขอบเขตเนื้อหา 3.1 เป็น Reference Resources ประเภทใด (ให้สารสนเทศโดยตรง, ชี้แนะแหล่งสารสนเทศ ) รู้แล้ว -----> ตรวจสอบสิ่งที่ควรมีใน Reference Resources ประเภทนั้น ๆ 1) ให้สารสนเทศโดยตรง ดูวา เนื้อหาครอบคลุม ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน ลึกซึง ่ ้ 2) ชี้แนะแหล่งสารสนเทศ ดูว่า รวมทรัพยากรสารสนเทศประเภทใด ให้ข้อมูลทาง- บรรณานุกรมครบถ้วน +Abstract +Full text 3.2 เนื้อหาสาระมีคุณค่า 3.3 ครอบคลุมสารสนเทศช่วงปีใด 3.4 สารสนเทศทันสมัย มีการUpdateข้อมูลสม่าเสมอ 3.5 เสนอเนื้อหาเป็นแบบแผนเดียวกัน
  • 4. ความน่าเชื่อถือ 4.1 ผู้จัดทา (ผู้แต่ง/ผู้รวบรวม/บรรณาธิการ) --> คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ 4.2 สานักพิมพ์ ---> ความมีชื่อเสียง เช่น ดรรชนีและสาระสังเขป  H W Wilson 4.3 แหล่งความรู้ที่ใช้อ้างอิง (บรรณานุกรม) ทันสมัย ปฐมภูมิ 4.4 ความเป็นกลางในการนาเสนอสารสนเทศ (ลัทธิความเชื่อ ศาสนา สีผิว เชื้อชาติ )
  • 5. ความสะดวก รวดเร็วในการค้นหา 5.1 หนังสืออ้างอิง ดูที่ - การจัดเรียงเนื้อหา - เครื่องมือช่วยค้นเนื้อหาภายในเล่ม (เช่น ดรรชนี, ส่วนโยง, คานาทาง) 5.2 ฐานข้อมูล ดูที่ “วิธีการสืบค้น” และ “เทคนิคการค้นคืน” - ค้นจาก Keyword หัวเรื่อง ชื่อผู้แต่ง เลขหมู่หนังสือ ISBN ... - การใช้ตรรกบูล (Boolean Logic) - การใช้ Truncation (การตัดคา) - การหยุดสืบค้นกลางคัน - การพิมพ์ผลการสืบค้น (ย่อ เต็ม) ฯลฯ
  • 6. ราคา เหมาะสมกับคุณภาพ ราคาแพงแต่ใช้เยอะ OK 7. ลักษณะพิเศษอื่น ๆ (ให้สารสนเทศที่ไม่มีในชื่อเรื่องอื่น, ค้นข้อมูลง่ายกว่า)
  • กรณีเป็นฐานข้อมูล หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีเกณฑ์เพิ่มเติม ดังนี้ 1. มีเรื่อง Hardware/ Software เข้ามามีส่วนช่วยตัดสินใจ - ความสามารถเข้ากับ/ ใช้ได้กับ IT เดิม - ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้าน Hardware/ Software - มีระบบการจัดการเพื่อการค้นคืนสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. เทคนิคพิเศษในการค้นหาสารสนเทศ เช่น คลังคา (Index) ค้นระบุ Fields … 3. การได้รับอนุญาตเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ - หนังสือ คุ้มครองโดยอัตโนมัติตามพรบ.ลิขสิทธิ์ - ฐานข้อมูล จะมีเรื่อง License เข้ามาเกี่ยวข้อง (สิทธิในการใช้ ทาสาเนา ซอฟต์แวร์ และทาสาเนาข้อมูล)
  • 4. ค่าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เชิงพาณิชย์ จะแตกต่างไปแต่ละฐาน (อัตราค่าใช้ฐาน ค่าคาสั่งพิมพ์ ค่าใช้สารสนเทศบนจอภาพ ฯลฯ) 5. บริการจากสานักพิมพ์/ ผู้จัดจาหน่ายฐานข้อมูล จะแตกต่างไปแต่ละฐาน - บริการ Hotline - การคิดค่าบริการในอัตราพิเศษ (ลดราคา) - บริการจัดส่งเอกสาร - คู่มือการใช้ฐาน (มี? ปรับปรุง?) - บริการจัดฝึกอบรมการใช้ฐาน - บริการ Newsletter เพื่อ? ส่งแบบใด? ฯลฯ
  • 6. ถ้าเป็นซีดีรอม เลือกที่มีปริมาณสารสนเทศเต็มแผ่น & ใช้ CD-Networking 7. ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ และเก็บข้อมูลในปริมาณมากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ 8. เป็น Multimedia น่าสนใจกว่าสื่อสิ่งพิมพ์