บทที่ 3 ฐานข้อมูลและการค้นคืน

16,079 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
16,079
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
245
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทที่ 3 ฐานข้อมูลและการค้นคืน

 1. 1. • ความหมายของฐานข้อมูล • บทบาทของฐานข้อมูล • ส่วนประกอบของฐานข้อมูล • ประเภทของฐานข้อมูล • ประโยชน์ของฐานข้อมูล • ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล • ภาษา SQL
 2. 2. • มาจากศัพท์ภาษาอังกฤษว่า database • หมายถึง แหล่งสะสมข้อเท็จจริงต่างๆ โดยรวบรวม ข้อมูลทีมีความสัมพันธ์กนไว้ด้วยกัน และมีโปรแกรม ่ ั การจัดการฐานข้อมูล (Database Management System- -DBMS) มาช่วยในการจัดเก็บ จัดเรียง และสืบค้นสารสนเทศ รวมถึงปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย อยู่เสมอ (Rothwell อ้างถึงใน เดชา นันทพิชัย, 2546: 28)
 3. 3. • Databases are searchable collections of records. • The Libraries' databases allow you to search for many different types of materials (articles in journals, images, primary sources, newspaper articles, books, and more) important for your research. • (http://libraries.claremont.edu/help/glossary.asp)
 4. 4. บทบาทของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลมีบทบาทต่อการดาเนินงานสารสนเทศ ดังนี้ 1. บทบาทต่อการสร้างสารสนเทศของหน่วยงาน วิเคราะห์ IR ที่มี /การใช้ IR ความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้ ได้สารสนเทศใหม่ ทารายงานสรุปเพื่อวางแผนและตัดสินใจต่อไป 2. บทบาทในการจัดการข้อมูล (Information Organization) คือจัดการเนื้อหาของสารสนเทศให้อยู่ในที่เดียวกัน เพื่อให้สามารถ สืบค้นได้ และเข้าถึงเนื้อหาในระดับลึกได้ 3. บทบาทในการสืบค้นข้อมูล (Retrieval of Information) ช่วยให้ค้นสารสนเทศได้สะดวก รวดเร็ว ตรงกับความต้องการ ทันเวลา 4. บทบาทในการเผยแพร่สารสนเทศ (Dissemination of Information) ช่วยให้การทารายงาน (Report) การจัดเรียง (Sorting) เร็วขึ้นส่งผลให้การเผยแพร่สารสนเทศเร็วยิ่งขึ้น
 5. 5. ส่วนประกอบของฐานข้อมูล • 1. บิต (Bit) • 2. อักขระ (Character) • 3. เขตข้อมูล (Field/ Data Item) • 4. ระเบียนข้อมูล (Record) • 5. แฟ้มข้อมูล (File) • 6. ฐานข้อมูล (Database)
 6. 6. ส่วนประกอบของฐานข้อมูล (ต่อ) http://pioneer.chula.ac.th/~vduangna/2200199/page3.html
 7. 7. ส่วนประกอบของฐานข้อมูล (ต่อ) • บิต (bit) ย่อมาจาก Binary Digit ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 1 บิต จะแสดงได้ 2 สถานะคือ 0 หรือ 1 การเก็บข้อมูลต่างๆ ได้จะต้องนาบิตหลายๆ บิตมาเรียงต่อกัน เช่น นา 8 บิต มาเรียงเป็น 1 ชุด เรียกว่า 1ไบต์ เช่น 10100001 หมายถึง ก 10100010 หมายถึง ข 1 ไบต์ เป็นตัวแทนอักขระ 1 ตัวของตัวอักษร (alphabetic) ตัวเลข (numeric) หรือสัญลักษณ์ (symbol)
 8. 8. ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 1 บิต จะแสดงได้ 2 สถานะ คือ 0 หรือ 1 เพราะ ..... การทางานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยกระแสไฟฟ้า โดยสายไฟ 1 สายหากมีไฟฟ้าจะ แทนด้วยเลข 1 หากไม่มีกระแสไฟฟ้า จะแทนด้วย 0 นั่นเอง เมื่อมีการนาสายไฟ 8 เส้นมาใช้ในการส่งสัญญาณข้อมูล ก็จะได้สภาวะการมี/ไม่มี กระแสไฟฟ้าได้ ดังตัวอย่าง 1 0 1 0 0 0 0 1 10100001 หมายถึง ก
 9. 9. ส่วนประกอบของฐานข้อมูล (ต่อ) • เมื่อเรานา ไบต์ (byte) หลายๆ ไบต์ มาเรียงต่อกัน เรียกว่า เขต ข้อมูล (field) เช่น Author ใช้เก็บชื่อและนามสกุลของผู้แต่ง เป็นต้น • เมื่อนาเขตข้อมูลหลายๆ เขตข้อมูลมาเรียงต่อกันเรียกว่า ระเบียน (record) เช่น ระเบียนที่ 1 เก็บข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ 1 เล่ม เป็นต้น • การเก็บระเบียนหลายๆระเบียน รวมกัน เรียกว่า แฟ้มข้อมูล (File) เช่น แฟ้มข้อมูลหนังสือจะเก็บระเบียนของหนังสือจานวน 10,000 ระเบียน เป็นต้น • การจัดเก็บแฟ้มข้อมูลหลายๆ แฟ้มข้อมูลไว้ภายใต้ระบบเดียวกัน เรียกว่า ฐานข้อมูล (Database) เช่น เก็บแฟ้มข้อมูลหนังสือ แฟ้มข้อมูลงานวิจัยแฟ้มข้อมูลบทความในวารสาร แฟ้มข้อมูลวีดิทัศน์ เป็นต้น
 10. 10. ส่วนประกอบของฐานข้อมูล (ต่อ)
 11. 11. ประเภทของฐานข้อมูล 1. ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Databases) บางครั้งเรียกว่า ฐานข้อมูลบรรณานุกรม (Bibliographic Databases) 2. ฐานข้อมูลต้นแหล่ง (Source Databases) หรือ Non-bibliographic Databases หรือ Factual Databases บางครั้งเรียกว่า ธนาคาร ข้อมูล (Databank)
 12. 12. ประเภทของฐานข้อมูล (ต่อ) 2. ฐานข้อมูลต้นแหล่ง (Source Databases) (ต่อ) 2.1 ฐานข้อมูลตัวเลข (Numeric Databases) 2.2 ฐานข้อมูลเนื้อหาผสมตัวเลข (Textual-Numeric Databases) 2.3 ฐานข้อมูลคุณสมบัติ (Properties Databases) 2.4 ฐานข้อมูลเนื้อหาสมบูรณ์ หรือฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full-text Databases)
 13. 13. ประเภทของฐานข้อมูล (ต่อ) • นอกจากนั้นอาจจาแนกเป็น 1. ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด (Web OPAC) 2. ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases) 3. ฐานข้อมูลซีดีรอม 4. ฐานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต • หรือจาแนกตามสาขาวิชาเป็น 1. ฐานข้อมูลมนุษยศาสตร์ 2. ฐานข้อมูลสังคมศาสตร์ 3. ฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 14. 14. ประโยชน์ของฐานข้อมูล • ลดการเก็บข้อมูลที่ซ้าซ้อน • รักษาความถูกต้องของข้อมูล • การป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลทาได้ อย่างสะดวก • สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ • มีความเป็นอิสระของข้อมูล • สามารถขยายงานได้ง่าย
 15. 15. ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล • DBMS - Database Management System • ซอฟต์แวร์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการฐานข้อมูล • ทาหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างผู้ใช้กับฐานข้อมูล – dBASE – FoxPro – Microsoft Access – DB2 – Oracle – Microsoft SQL Server – MySQL – PostgreSQL
 16. 16. ภาษา SQL • Structured Query Language • ภาษาที่มีรูปแบบเป็นภาษาอังกฤษ ง่ายต่อการเรียนรู้ และเขียนโปรแกรม • มีความสามารถในการนิยามโครงสร้างตารางภายใน ฐานข้อมูล การจัดการข้อมูล และควบคุมสิทธิการใช้ งานฐานข้อมูล
 17. 17. บรรณานุกรม เดชา นันทพิชัย. 2546. การค้นคืนสารสนเทศ (Information Retrieval). พิมพ์ครั้งที่ 2. นครศรีธรรมราช: หลักสูตรการจัดการสารสนเทศ สานักวิชา สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. พิมพ์ราไพ เปรมสมิทธ์. 2538. ฐานข้อมูลบรรณานุกรม: การสร้างและการใช้. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2545. แนวการศึกษาชุดวิชาการจัดเก็บและการค้น คืนสารสนเทศ (Information Storage and Retrieval) หน่วยที่ 1-15. นนทบุรี: สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ลัดดา โกรดิ. 2545. “เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ.” ใน ประมวลสาระชุดวิชาการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ (Information Storage and Retrieval), หน่วยที่ 1-4, หน้า 63-106. นนทบุรี: สาขาวิชา ศิลปะ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

×