TIEDONHALLINTATAITOJEN   OPETUSSUUNNITELMALiite: Tampereen kaupungin lukion opetussuunnitelma 2012           ...
2
SISÄLLYSLUETTELOJohdanto		                        ....................................................
JohdantoTiedonhallintataidot kuuluvat jokaiseen oppiaineeseenTämä tiedonhallintataitojen opetussuunnitelman liite on laadi...
TiedonhallintataidotTiedonhallintataitoihin kuuluvat tiedonhaun, tiedonhankinnan sekä tiedontuotta-misen taidot.Tiedonhaun...
Liite on toteutettu osana Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen Tieto hal-tuun -hanketta. Sitä on käsitelty lukiokoulutukse...
Äidinkieli ja kirjallisuus,suomi äidinkielenäTiedonhallintataidot integroituvat äidinkielen ja kirjallisuuden opiskeluun k...
historiallisen jatkumon tärkeyttä sekä tutkijayhteisöissä että jokaisen arjessa.Itsenäisillä tiedonhankinnan ja -tulkinnan...
S25 Suomalainen kulttuuri tutuksiKurssilla harjoitellaan itsenäistä tiedonhaun suunnittelua, hakusanojen käyttöäja tehokas...
EnglantiENA1 Nuori ja hänen maailmansaOpiskelijoita ohjataan käyttämään koulun ja verkon tarjoamaa materiaalia, kutenverkk...
ENA6 Tiede, talous ja tekniikkaKurssilla keskeisiä tiedonhallinnantaitoja ovat näkökulman löytäminen ja aiheenrajaaminen e...
BI4 Ihmisen biologia ja BI5 BioteknologiaTavoitteena on, että opiskelija osaa etsiä ja hyödyntää verkosta löytyviä kurssin...
FysiikkaFY1 Fysiikka luonnontieteenäKurssilla tutustutaan alan perustiedonlähteisiin, kuten tietokirjoihin ja verkkoai-nei...
Evankelis-luterilainen uskontoUE1 Uskonnon luonne ja merkitysKurssilla tutustutaan uskontotieteen peruskäsitteisiin sekä k...
UE5 Mihin suomalainen uskoo?Kurssilla perehdytään Suomessa vaikuttavia uskontoja käsitteleviin perustiedon-lähteisiin. Läh...
ET5 Maailman selittäminen katsomusperinteissäKurssilla etsitään tietoa eri kulttuurien perinteisistä tavoista selittää maa...
HistoriaHI 1 Ihminen, ympäristö ja kulttuuriKurssilla tutustutaan kirjaston ja verkkokirjaston tarjontaan ja niiden käyttö...
HI 6 Kulttuurit kohtaavatAjankohtaisesta media-aineistosta saadaan tietoa Euroopan ulkopuolisesta maa-ilmasta ja siitä, mi...
PsykologiaPS1 Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutusKurssilla käsitellään psykologisen tiedon muodostumista ja ti...
Musiikin lukiodiplomiLukiodiplomin kirjallisessa osuudessa harjoitellaan aiheen rajausta ja näkökul-man löytämistä, tiedon...
artikkelitietokantojen ja sanomalehtiarkistojen käyttöä etsittäessä tietoa nykytai-teesta ja sen tekijöistä. Tutustutaan m...
Opinto-ohjausOP1 Koulutus, työ ja tulevaisuusKurssilla opitaan hakemaan tietoa jatkokoulutuksesta, ammatinvalinnasta jatyö...
Sanasto ja linkkejäAihehakemistoAiheen mukaisiin kategorioihin koottuja linkkejä verkon keskeisiin ja hyödyllisiinsivustoi...
24
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma Tampereen lukioihin

352 views

Published on

Tampereen kaupungin lukioiden opetussuunnitelmaa täydentävä liite tuo tiedonhallintataitojen opiskelun osaksi pakollisia oppiaineita kurssikohtaisesti. Suunnitelma on toteutettu Tieto haltuun -hankkeessa

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
352
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma Tampereen lukioihin

 1. 1. TIEDONHALLINTATAITOJEN OPETUSSUUNNITELMALiite: Tampereen kaupungin lukion opetussuunnitelma 2012 1
 2. 2. 2
 3. 3. SISÄLLYSLUETTELOJohdanto ................................................... 4Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä ................................................... 7Suomi toisena kielenä ................................................... 8Ruotsi ................................................... 9Englanti .................................................. 10Biologia .................................................. 11Maantiede .................................................. 12Fysiikka .................................................. 13Kemia .................................................. 13Evankelis-luterilainen uskonto .................................................. 14Elämänkatsomustieto .................................................. 15Filosofia .................................................. 16Historia .................................................. 17Yhteiskuntaoppi .................................................. 18Psykologia .................................................. 19Musiikki .................................................. 19Kuvataide ..................................................20Terveystieto .................................................. 21Opinto-ohjaus ..................................................22Sanasto ja linkkejä ..................................................23 3
 4. 4. JohdantoTiedonhallintataidot kuuluvat jokaiseen oppiaineeseenTämä tiedonhallintataitojen opetussuunnitelman liite on laadittu voimassa olevanvaltakunnallisen lukion opetussuunnitelman pohjalta (OPH 2003). Tiedonhallin-nan perusasiat on liitteessä sisällytetty pakollisiin ja osin syventäviin kursseihin.Niitä voidaan käydä läpi joko osana itsenäisiä töitä ja tutkielmia tai yhteisen tun-tityöskentelyn aikana.Tiedonhallintataitojen perusasiat kuuluvat jokaiseen oppiaineeseen. Tiedonhal-lintataitoja ovat muun muassa oppiaineiden keskeisiin tiedonlähteisiin, toimijoihinja tiedontuottajiin tutustuminen. Tiedonhallinnan opetuksen tulisi alkaa perusasi-oista, joita vähitellen syvennetään ja joihin harjaannutaan. Tiedonhallinnan eriosa-alueita, kuten lähdekritiikkiä, lähteen pohjalta kirjoittamista ja tiedonhakuavoidaan lähestyä yksittäisinä harjoituksina käyttäen esimerkkeinä kurssin tee-moihin liittyviä tekstejä ja aiheita. Ensimmäisillä pakollisilla kursseilla tutustaanyhdessä perusasioihin ja syventävillä kursseilla opiskelijan odotetaan jo kyke-nevän itsenäiseen tiedonhankintaan sekä vaativien lähteiden ja tietokantojenkäyttöön. Kun opiskelija saa käsityksen kunkin alan tiedontuottajista ja muistatärkeistä toimijoista, hän osaa tarvittaessa hakea ja tulkita siihen liittyvää tietoaitsenäisesti jatkossakin.Opettaja tukee ja auttaa opiskelijaa tiedonhallinnan vaiheissa. Opiskelija voi tar-vita apua esimerkiksi aiheen valinnassa ja rajauksessa, hyvien lähteiden löytämi-sessä, tekijänoikeuksien noudattamisessa ja lähteiden merkinnässä. Painettujalähteitä haettaessa opiskelijoille esitellään koulun tai kaupunginkirjaston tarjon-taa ja palveluja. Itsenäisiä töitä arvioitaessa tulee kiinnittää huomiota opiskelijanonnistumiseen näissä taidoissa.Matematiikka ja liikunta on jätetty pois tästä liitteestä, koska niiden opetustavoit-teisiin ei kuulu tiedonhallintaan liittyviä teemoja. Opettaja voi silti kannustaa opis-kelijaa itse hakemaan niihin liittyvää lisätietoa. Matematiikka myös tukee muissaoppiaineissa käytettyjen tilastojen ja taloustermien tulkintaa.4
 5. 5. TiedonhallintataidotTiedonhallintataitoihin kuuluvat tiedonhaun, tiedonhankinnan sekä tiedontuotta-misen taidot.Tiedonhaun taitoihin kuuluu, että opiskelija • osaa muotoilla kysymyksensä ja rajata aiheensa mielekkääksi, • tuntee kunkin alan keskeiset tiedonlähteet ja tietää, mistä tietoa kannat- taa etsiä, • osaa käyttää tehokkaasti tietokantoja, verkkokirjastoja, hakukoneita ja aihehakemistoja sekä ymmärtää niiden toiminnan, • osaa muotoilla ja varioida hakusanoja, • osaa tulkita lähdeviitemerkintöjä.Tiedonhankinnan taitoihin kuuluu, että opiskelija • arvioi tietoa kriittisesti, • löytää ja tunnistaa keskeisen ja luotettavan tiedon.Tiedontuottamisen taitoihin kuuluu, että opiskelija • analysoi oppimaansa ja luo oman näkemyksensä lähteisiin perustuen, • soveltaa ja tulkitsee tietoa käsiteltävää tehtävää varten, • erottaa toisistaan lähteiden tekstin ja oman tekstinsä, • osaa tehdä lähdeviitteitä ja -luettelon, • kunnioittaa tekijänoikeuksia. 5
 6. 6. Liite on toteutettu osana Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen Tieto hal-tuun -hanketta. Sitä on käsitelty lukiokoulutuksen johtoryhmässä 30.5.2011 ja22.3.2012. Lukiokoulutuksen johtaja on päättänyt 6.6.2012 37 § että tiedonhal-linnan opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2012 alkaen opetussuunnitelmanliitteenä.Valmistelevaan työryhmään kuuluivat projektisuunnittelija Heidi Eriksson sekä äi-dinkielen ja kirjallisuuden lehtorit Terhi Davies ja Tuija Leppäharju.Ainekohtaisia suunnitelmia työsti kanssamme Tampereen kaupungin lukio-opet-tajista koottu asiantuntijaryhmä. Kiitos kaikille työhön osallistuneille!6
 7. 7. Äidinkieli ja kirjallisuus,suomi äidinkielenäTiedonhallintataidot integroituvat äidinkielen ja kirjallisuuden opiskeluun kaikis-sa kursseissa. Tiedot ja taidot syventyvät koko opiskelun ajan. Mahdollisuuksienmukaan tiedonhallinnan ammattilaisia pyydetään vierailemaan kursseilla. Omis-sa teksteissä opetellaan yhdistämään omaa ajattelua ja tietoa ja jäsentämäänniistä kokonaisuus. Omaäänistä kirjoittamista lähteitä käyttäen, aiheen rajausta,uuden tiedon jäsentämistä ja soveltamista, näkökulman löytämistä ja aiheen kriit-tistä tarkastelua harjoitellaan kaikilla kursseilla. Ainekohtaisiin tiedonlähteisiin ja-tuottajiin tutustutaan kullakin kurssilla kurssin sisällön mukaan. Lähteiden käyt-töä, lähdeviitteiden merkitsemistä, lähdekritiikkiä, netikettiä, tekijänoikeuksia jahakukoneiden toimintaa opetetaan ja pidetään tärkeänä osana äidinkielen ja kir-jallisuuden opiskelua lukion alusta alkaen.ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutusKurssilla keskitytään erityisesti opiskelijan tiedonkäsityksen tiedostamiseen jasitä ohjaaviin seikkoihin sekä tutustutaan erilaisiin teksteihin merkityskokonai-suuksina konteksteissaan lukemalla, kirjoittamalla ja suullisen viestinnän avulla.Opiskelija ohjataan omien taitojen ja tietojen tiedostamisen kautta tavoitteelliseenomien tiedonhankintataitojen kehittämiseen. Perehdytään kirjaston tarjontaan japalveluihin sekä opetellaan verkkokirjaston käyttö. Itsenäiseen tiedonhakuun vi-rallisten tiedontuottajien materiaaleista ohjataan ensimmäisestä kurssista alka-en. Tiedonhankinnan perustaidot osoitetaan referoinnissa ja omassa tekstintuot-tamisessa sekä vuorovaikutustaidoissa.ÄI2 Tekstin rakenteita ja merkityksiäOpiskelija oppii monipuolisia tiedonhankintastrategioita. Harjoitellaan tiedonhaunsuunnittelua ja hakusanojen valintaa sekä tutustutaan hakukoneiden toimintaanja tehokkaisiin hakumenetelmiin. Samoin rohkaistaan koulun tarjoamien verkko-työkalujen hyödyntämiseen sekä aloitetaan tiedon lajeihin tutustuminen. Informa-tiivisen puheenvuoron valmistelussa ja toteuttamisessa sovelletaan tiedonhan-kintastrategioita ja arvioidaan niiden onnistumista.ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaaKirjallisuuden keinoihin tutustuttaessa ja niiden käyttöä harjoiteltaessa pereh-dytään kielen taiteelliseen ja kulttuuriseen merkitykseen, mikä korostaa tiedon 7
 8. 8. historiallisen jatkumon tärkeyttä sekä tutkijayhteisöissä että jokaisen arjessa.Itsenäisillä tiedonhankinnan ja -tulkinnan harjoituksilla opitaan kielen ja tiedonmonitulkintaisuutta.ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminenKurssilla opitaan tunnistamaan tekstien tavoitteita, harjoitellaan kriittistä lukemis-ta ja tutkitaan tekstien ideologisuutta sekä retorisia keinoja. Myös keskeisen jaluotettavan tiedon tunnistaminen ja lähdekritiikki painottuvat erityisesti tällä kurs-silla. Perehdytään tiedon ja kielen vaikutustapoihin, jotka ohjaavat tiedonkäsitte-lyä ja -hankintaa.ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti ja ÄI6 Kieli, kirjallisuus jaidentiteettiKursseilla tehdään itsenäisiä töitä, joihin opiskelijat hakevat itsenäisesti tietoa.Samalla syvennetään tiedonhaun suunnittelun ja hakusanojen valinnan taitoja.Myös kirjaston palveluiden ja verkkokirjaston käyttöä harjoitellaan lisää. Etsitäänomien kirjallisten ja suullisten töiden kannalta keskeisiä kirjallisuuden lähteitä.Suomi toisena kielenäS21 Perusteet hallintaanOpiskelijoita ohjataan käyttämään koulun verkkomateriaalia, kuten sanakirjoja jasanomalehtiarkistoja, ja aloitetaan verkkokirjaston käytön harjoittelu. Keskeistäon oppia erottamaan oma ja muiden teksti toisistaan.S22 Kieli käyttöönKurssilla tutustutaan erilaisiin tiedon ja kielenkäytön lajeihin. Samalla tehdäänopiskelijoille tutuiksi keskeisiä suomalaisia virallistiedon lähteitä.S23 Kielellä vaikutetaanKurssilla harjoitellaan tiedonhaun suunnittelua ja hakusanojen käyttöä. Uutisia jaajankohtaisia asioita seurataan median välityksellä. Samalla paneudutaan kes-keisen ja luotettavan tiedon arviointiin.8
 9. 9. S25 Suomalainen kulttuuri tutuksiKurssilla harjoitellaan itsenäistä tiedonhaun suunnittelua, hakusanojen käyttöäja tehokasta verkon hakumahdollisuuksien hyödyntämistä. Samalla opiskellaanlähteiden käyttöä ja merkitsemistä omaan tekstiin ja käytetään verkkokirjastoamonipuolisesti.S26 Kohti kaksikielisyyttäTutustutaan päättökoetta varten keskeisiin verkkolähteisiin.Syventävät kurssitS27 Puhekieli tarkasteluunItsenäisessä työssä harjoiteltavia tiedonhallinnan taitoja ovat näkökulman löytä-minen ja aiheen rajaaminen sekä lähdekritiikin ymmärtäminen.S28 Erilaisten tekstien kirjoittamistaKurssilla tutustutaan eri tiedonlajeihin ja niiden eroihin. Syvennettäessä ja moni-puolistettaessa kirjoittamisen taitoja harjoitellaan oman näkökulman löytämistä jaaiheen rajaamista. Kurssilla varmennetaan erilaisten lainaustapojen käyttöä sekälähteiden merkitsemistä.RuotsiRUB1 Koulu ja vapaa-aikaKurssilla tutustutetaan opiskelijat painettujen ja sähköisten sanakirjojen käyttöön.RUB3 Suomi, Pohjoismaat ja EurooppaKurssilla tutustutaan erityyppisiin tiedonlähteisiin ja tekstityyleihin autenttistenlähteiden avulla.RUB5 ElinympäristömmeKurssin aiheina ovat muun muassa joukkoviestimet sekä viestintä- ja mediaosaa-minen, joihin liittyen tutustutaan syvemmin erityyppisiin tiedonlähteisiin ja teksti-tyyleihin sekä harjoitellaan lähdekritiikkiä. 9
 10. 10. EnglantiENA1 Nuori ja hänen maailmansaOpiskelijoita ohjataan käyttämään koulun ja verkon tarjoamaa materiaalia, kutenverkkosanakirjoja ja sanomalehtiarkistoja.ENA2 Viestintä ja vapaa-aikaKurssilla tutustutaan median rooliin viihdyttäjänä ja tiedon välittäjänä. Opitaankäyttämään verkon englanninkielisiä uutissivustoja ja muita viestimiä ajankoh-taisten asioiden seuraamiseen ja kielitaidon kartuttamiseen. Lähdekritiikkiä kä-siteltäessä opiskelijoita ohjataan muun muassa tulkitsemaan tekstien kirjoittajientarkoitusperiä.ENA3 Opiskelu ja työKurssilla tutustutaan erilaisiin tiedon lajeihin sekä muodollisten tilanteiden vaati-maan kieleen. Muodollisen ja epämuodollisten tilanteiden vaatiman kielenkäytöneroihin perehdytään lähteiden avulla.ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailmaKurssilla keskitytään keskeisen ja luotettavan tiedon tunnistamiseen. Lisäksikurssilla tutustutaan lähteisiin, jotka kertovat oman maan ja kohdemaiden yhteis-kuntien toiminnasta. Kirjallista ilmaisua harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoi-tuksiin sopivia tekstejä.ENA5 KulttuuriOpiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen, jota vartenopetellaan oman näkökulman löytämistä ja aiheen rajaamista. Samalla harjoitel-laan tiedonhaun suunnittelua, hakusanojen käyttöä verkkokirjastossa ja hakuko-neissa sekä lähteiden käyttöä, lähdekritiikkiä ja lähteiden merkitsemistä. Opiske-lijoita ohjataan ottamaan huomioon tekijänoikeudet.10
 11. 11. ENA6 Tiede, talous ja tekniikkaKurssilla keskeisiä tiedonhallinnantaitoja ovat näkökulman löytäminen ja aiheenrajaaminen erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä varten. Tutustutaan englannin-kielisten hakukoneiden käyttöön ja tietoturvaan.Syventävät kurssitKursseilla syvennetään jo hankittuja tiedonhallinnan taitoja.BiologiaBI1 EliömaailmaKurssilla tutustutaan kirjaston tarjontaan ja harjoitellaan verkkokirjaston käyttöä.Opiskelijalle esitellään tärkeimmät biologian alan tieteelliset julkaisut. Etsitäänohjatusti tietoa erilaisten oppilastöiden materiaaliksi. Opiskelijoita ohjataan arvi-oimaan lähteiden luotettavuutta. Harjoitellaan lajinmääritysoppaiden ja muidenlähteiden käyttöä.BI2 Solu ja perinnöllisyysKurssilla esitellään verkosta löytyviä biologian alan animaatioita ja videoita, jotkahavainnollistavat vaikeasti ymmärrettäviä solutason ilmiöitä. Harjoitellaan haku-sanojen käyttöä tiedonhaussa.Syventävät kurssitBI3 YmpäristöekologiaKurssilla harjoitellaan ympäristöekologisen tutkimuksen tekoa ja siihen liittyväätiedonhakua. Tutkimuksen teon yhteydessä opitaan aiheen rajaamista, itsenäistätiedonhakua, lähdekritiikkiä, omaäänistä kirjoittamista ja lähteiden merkintää. Li-säksi käsitellään tekijänoikeuksia erityisesti kuvien ja kaavioiden osalta. 11
 12. 12. BI4 Ihmisen biologia ja BI5 BioteknologiaTavoitteena on, että opiskelija osaa etsiä ja hyödyntää verkosta löytyviä kurssinaiheisiin liittyviä animaatioita ja videoita. Uusimman tutkimustiedon etsimistä jakriittistä arviointia harjoitellaan. Tutkimustiedon lähteinä voidaan käyttää esimer-kiksi yliopistojen ja tutkimuslaitosten sivustoja. Opiskelijaa rohkaistaan käyttä-mään mahdollisimman tieteellisiä lähteitä ja kiinnittämään huomiota tiedon luo-tettavuuteen.MaantiedeGE1 Sininen planeettaKurssilla tutustutaan verkosta löytyviin animaatioihin ja karttapalveluihin, jotkahavainnollistavat kurssin keskeisiä ilmiöitä ja niiden seurauksia. Erityisesti kolmi-ulotteista kuvaa tarjoavat karttapalvelut tukevat kurssin teemoja ja karttaopetus-ta. Tutustutaan alan tärkeisiin tiedonlähteisiin, kuten tutkimuslaitosten ja organi-saatioiden sivuihin.GE2 Yhteinen maailmaKurssilla tutustutaan tilastojen käyttöön sekä niitä kerääviin organisaatioihin jajärjestöihin. Verkon uutissivustoja ja -arkistoja hyödynnetään lähdekriittisestiajankohtaisen tiedon hankinnassa. Itsenäisissä töissä harjoitellaan aiheen rajaa-mista sekä omaäänistä ja lähteisiin pohjautuvaa kirjoittamista lähdemerkintöjäkäyttäen.Syventävät kurssitGE3 Riskien maailmaKeskeisiä tiedonlähteitä hasardimaantieteen ilmiöihin ovat sanomalehdet, verk-kolehdet ja uutispalvelut. Kurssilla korostuvat ajankohtaisuus ja lähteiden jatkuvaseuraaminen sekä lähdekritiikki.GE4 AluetutkimusTutkielmakurssilla ohjataan itsenäiseen tiedonhakuun ja oman aiheen mielek-kääseen rajaamiseen. Harjoitellaan omaäänistä kirjoittamista, lähdekritiikkiä jalähteiden merkintää sekä kuvien ja taulukoiden käyttöä.12
 13. 13. FysiikkaFY1 Fysiikka luonnontieteenäKurssilla tutustutaan alan perustiedonlähteisiin, kuten tietokirjoihin ja verkkoai-neistoihin. Samalla käsitellään tiedon luotettavuutta ja lähdekritiikkiä. Huomiotakiinnitetään myös hakusanojen valintaan, aiheen rajaamiseen ja tehokkaisiin tie-donhaun menetelmiin.Syventävät kurssit FY2-FY8Kursseilla tehdään töitä, joissa opiskelija hankkii ja käsittelee tietoa muiden opis-kelijoiden kanssa asiantuntijayhteisön tapaan. Internet on tällöin oppikirjojenohella merkittävä tietolähde, joten kursseilla perehdytään lähdekritiikkiin, lähtei-den käyttöön ja tekijänoikeuksiin. Kurssilla harjoitellaan myös kirjallisuuden ha-kua verkkokirjastosta.KemiaKE1 Ihmisen ja elinympäristön kemiaKurssilla opetellaan alan keskeisen ja luotettavan tiedon tunnistamista. Opiskelijatutustuu kemian perustiedonlähteisiin ja oppii suhtautumaan löytämäänsä tietoonja uutisointiin kriittisesti.Syventävät kurssit KE2-KE5Kursseilla tutustutaan lisää keskeisiin kemian alan tiedonlähteisiin. Tiedonhakuavaativissa tehtävissä harjoitellaan näkökulman ja hakusanojen valintaa, Interne-tin hakumahdollisuuksien hyödyntämistä, omaäänistä kirjoittamista, lähdekritiik-kiä ja lähdeviitteiden merkintää. Painettuja lähteitä haetaan verkkokirjaston avul-la ja harjoitellaan kirjojen käyttöä tiedonlähteinä.Koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssitTyökursseilla työselostusten kirjoittamisen yhteydessä perehdytään lähteidenkäyttöön ja tekijänoikeuksiin esimerkiksi Internetistä löytyvien kuvien käyttöönliittyen. Muilla koulukohtaisilla kursseilla syvennetään itsenäisen tiedonhaun jalähdekritiikin taitoja. Kursseilla harjoitellaan uuden tiedon jäsentämistä ja sovel-tamista, itsenäistä kirjoittamista sekä lähteiden käyttöä ja merkintää. 13
 14. 14. Evankelis-luterilainen uskontoUE1 Uskonnon luonne ja merkitysKurssilla tutustutaan uskontotieteen peruskäsitteisiin sekä keskeisiin tiedonläh-teisiin. Lisäksi harjoitellaan uskontoon liittyvän tiedon arviointia ja tulkintaa. Us-konnon ajankohtaisia teemoja käsiteltäessä hyödynnetään mediaa lähdekritiikkiäharjoittaen.UE2 Kirkko, kulttuuri ja yhteiskuntaKurssilla tutustutaan tunnustuskuntien ajankohtaisiin näkemyksiin verkossa jamuussa mediassa painottaen lähdekritiikin merkitystä. Tässä yhteydessä käsi-tellään myös netikettiä. Lisäksi seurataan kirkkojen osallistumista yhteiskunnalli-seen arvokeskusteluun.UE3 Ihmisen elämä ja etiikkaOsana yksilö- ja yhteiskuntaetiikan kysymyksiä käsitellään tiedontuottamisen ja-käytön etiikkaa, kuten tieteen ja median etiikkaa, lähteiden oikeanlaista käyttöäsekä tekijänoikeuskysymyksiä. Opiskelijan tulee myös tunnistaa eri tiedonlajittoisistaan. Kurssilla harjoitellaan kurssin teemoihin liittyvän tuoreen ja ajankoh-taisen tiedon hakua Internetistä ja kirjastoista. Samalla painotetaan lähdekritiikinmerkitystä, jotta opiskelija oppii tunnistamaan uskonopilliset ja ideologiset vaikut-teet erilaisten näkemysten taustalla.Syventävät kurssitUE4 Uskontojen maailmatKurssi laajentaa ensimmäisellä kurssilla käsiteltyjä teemoja myös tiedonhallin-nan näkökulmasta. Kurssilla tutustutaan maailmanuskontoja käsitteleviin tiedon-lähteisiin verkossa, kirjoina, uutisissa sekä tutkimuksessa. Opiskelijoita ohjataanitsenäiseen tiedonhakuun, lähteiden merkitsemiseen sekä niiden kriittiseen arvi-ointiin.14
 15. 15. UE5 Mihin suomalainen uskoo?Kurssilla perehdytään Suomessa vaikuttavia uskontoja käsitteleviin perustiedon-lähteisiin. Lähdekritiikin merkitystä korostaen tutustutaan kirkkokuntien ja uskon-nollisten ryhmittymien kotisivuihin sekä mediaan, jotka tarjoavat ajankohtaistatietoa uskontojen roolista nyky-yhteiskunnassa. Opiskelijoita ohjataan tiedonha-kuun, lähteiden merkitsemiseen sekä niiden kriittiseen arviointiin. ElämänkatsomustietoET1 Hyvä elämäKurssilla tutustutaan erilaisia maailmankatsomuksia ja hyvän elämän malleja kä-sitteleviin tiedonlähteisiin ja samalla lähdekritiikkiin. Käsitellään myös lähteidenhyödyntämisen, tekijänoikeuksien ja netiketin moraalisia ja juridisia periaatteita.ET2 MaailmankuvaKurssilla etsitään tietoa maallisista ja uskonnollisista todellisuuskäsityksistä läh-dekritiikkiä käyttäen sekä tutustutaan erilaisiin tiedon lajeihin ja lähteisiin. Kurs-siin kuuluu olennaisesti tieteen, näennäistieteiden ja uskontojen uskomusjärjes-telmien ja niiden välisten ristiriitojen kriittinen arviointi.ET3 Yksilö ja yhteisöKurssilla haetaan tietoa ihmisoikeuksista, poliittisista järjestelmistä ja ideologiois-ta kiinnittäen huomiota tiedon luotettavuuden arviointiin. Opetellaan hakemaantutkimustietoa yhteiskunnallisista ilmiöistä ja kansainvälisistä konflikteista. Kurs-silla kehitetään myös medialukutaitoa vertailemalla eri tiedotusvälineiden tarjoa-maa kuvaa ajankohtaisista tapahtumista.Syventävät kurssitET4 Kulttuuriperintö ja identiteettiKurssilla opiskelija hakee itsenäisesti tietoa rasismin ja suvaitsevaisuuden histo-riasta sekä etnisistä ryhmistä ja niiden kulttuuriperinnöstä. Parhaat tiedonlähteetnäistä teemoista ovat usein kirjoja, joten samalla harjoitellaan verkkokirjastonsujuvaa käyttöä. Kurssilla arvioidaan kriittisesti rotuja ja kulttuureja koskevia us-komuksia. 15
 16. 16. ET5 Maailman selittäminen katsomusperinteissäKurssilla etsitään tietoa eri kulttuurien perinteisistä tavoista selittää maailmaaedellisissä kursseissa opittuja tietoja ja taitoja hyödyntäen. Katsomusperinteidenmaailmanselityksiä arvioidaan kriittisesti tieteen ja maallisten maailmankatso-musten valossa.FilosofiaFI1 Johdatus filosofiseen ajatteluunKurssilla tarkastellaan tieteellisen ja arkisen tiedon eroja ja tutustutaan alan kes-keisiin tiedonlähteisiin.Syventävät kurssitFI2 Filosofinen etiikkaKurssilla käsitellään tiedontuottamiseen ja -käyttöön liittyviä eettisiä ja moraalisiakysymyksiä, lähteiden oikeanlaista käyttöä sekä tekijänoikeuskysymyksiä. Lisäk-si harjoitellaan ajankohtaisen etiikkaa käsittelevän tiedon hakua Internetistä jakirjastoista.FI3 Tiedon ja todellisuuden filosofiaKurssilla tutustutaan filosofisen tieteen ja arkitiedon eroihin ja ominaispiirteisiinsekä tieteellisen tutkimuksen ja päättelyn periaatteisiin. Kurssin aihepiirit tukevatmyös lähdekritiikin ymmärtämistä ja kykyä itsenäiseen tiedontuottamiseen ja -so-veltamiseen.FI4 YhteiskuntafilosofiaKurssilla perehdytään yhteiskuntafilosofian peruskäsitteisiin sekä keskeisiin tie-donlähteisiin. Samalla harjoitellaan tiedon arviointia ja tulkintaa.16
 17. 17. HistoriaHI 1 Ihminen, ympäristö ja kulttuuriKurssilla tutustutaan kirjaston ja verkkokirjaston tarjontaan ja niiden käyttöön.Harjoitellaan lähdekirjallisuuden, tilastojen, karttojen ja kuvien käyttöä lähdekri-tiikki huomioiden.HI 2 Eurooppalainen ihminenKurssilla painotetaan tiedon tuottajaa, jotta opiskelijat ymmärtävät lukevansayhden tiedontuottajan näkemystä. Vahvistetaan tiedonhakutaitoja ja tulkitsemis-taitoja käyttämällä eurooppalaisen aate- ja kulttuurihistorian alkuperäislähteitä.Harjoitellaan lähteiden merkitsemistä ja kiinnitetään huomiota tekijänoikeuskysy-myksiin. Lisäksi harjoitellaan kuvadokumenttien kriittistä tulkintaa.HI 3 Kansainväliset suhteetKurssilla syvennetään aikaisemmin opittuja taitoja ja tehdään tiedonhakuharjoi-tuksia. Harjoitellaan historiasta tehtyjen tulkintojen ja alkuperäislähteiden vertai-lua. Tutustutaan historian alan medialähteisiin, dokumenttielokuviin ja poliittisiinteksteihin sekä niiden kriittiseen arviointiin.HI 4 Suomen historian käännekohtiaKurssilla harjoitellaan Suomen historian alkuperäislähteiden käyttöä ja tarkastel-laan tiedontuottajan merkitystä. Suomen historian tulkintaan etsitään perinteistentekstilähteiden lisäksi myös virallisjulkaisuja, tilastoja, mediajulkaisuja, elokuvia,televisio-ohjelmia ja taidetta. Jatketaan tulkintojen ja aikalaisdokumenttien vertai-lun harjoittelua.Syventävät kurssitHI 5 Suomen historian vaiheet esihistoriasta autonomianaikaanKurssilla tutustutaan aikakautta koskevaan suomalaiseen ja pohjoismaiseen al-kuperäisaineistoon. Pohditaan aineiston pohjalta suomalaisen yhteiskunnan juu-ria ja historian eri tulkintavaihtoehtoja. 17
 18. 18. HI 6 Kulttuurit kohtaavatAjankohtaisesta media-aineistosta saadaan tietoa Euroopan ulkopuolisesta maa-ilmasta ja siitä, miten eri kulttuuripiirien historialla selitetään nykypäivän ilmiöitä.Vertaillaan eri maiden virallisia Internet-sivuja ja alkuperäiskansojen ylläpitämiäverkkoaineistoja. Opiskelija harjoittelee yhä omatoimisempaa tiedonhankintaa jatulkintataitoja.YhteiskuntaoppiYH1 YhteiskuntatietoKurssilla tutustutaan erityyppisiin yhteiskuntatiedon lähteisiin ja harjoitellaan nii-den arviointiin liittyvää lähdekritiikkiä. Perehdytään keskeisiin virallistiedon ja po-liittisen viestinnän lähteisiin sekä harjoitellaan mediakritiikkiä. Lisäksi tutustutaanyhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoihin.YH2 TaloustietoKurssilla tutustutaan talouselämään erityyppisten tilastojen, graafien ja tekstiläh-teiden avulla. Kurssilla harjoitellaan myös taloustiedon uutisoinnin seuraamistaInternetissä.Syventävät kurssitYH3 Kansalaisen lakitietoKurssilla harjoitellaan keskeisten oikeudellisten tiedonlähteiden hakua ja käyttöä.Olennaista on tiedon löytäminen, ymmärtäminen, analysointi ja soveltaminen.YH4 Eurooppalaisuus ja Euroopan unioniKurssilla tutustutaan Euroopan unionia ja sen kansalaisia koskeviin tiedonläh-teisiin sekä kansalaisen vaikutusmahdollisuuksiin verkossa. Lisäksi seurataanajankohtaista Euroopan unionia käsittelevää uutisointia ja keskustelua lähdekri-tiikkiä harjoitellen.18
 19. 19. PsykologiaPS1 Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutusKurssilla käsitellään psykologisen tiedon muodostumista ja tiedon kriittistä arvi-ointia. Kurssilla tutustutaan erilaisiin tiedonlähteisiin, jotka tarjoavat tieteellistä jaarkitietoa psykologiaan sekä opitaan näiden erot.Syventävät kurssit PS2-PS5Syventävillä kursseilla perehdytään tutkimuksen tekoon ja sitä kautta psykologi-sen tiedon kriittiseen arviointiin. Opiskelija oppii myös itsenäistä tiedon tuotta-mista. Kursseilla hyödynnetään monenlaisia tiedonlähteitä. Lisäksi harjoitellaanInternetin hakukoneiden ja verkkokirjaston tehokasta käyttöä. Opiskeluun liitty-vissä tehtävissä harjoitellaan tiedon löytämistä sekä keskeisen ja luotettavan tie-don tunnistamista. MusiikkiMU1 Musiikki ja minäKurssilla tutustutaan alan tiedontuottajiin kuten yrityksiin, organisaatioihin ja oppi-laitoksiin sekä opetellaan hakemaan musiikkia ja tietoa musiikista monipuolisestikirjoista, artikkeleista ja verkkolähteistä. Perehdytään myös kirjaston tarjontaansekä musiikin ja siihen liittyvään tiedon hakuun verkkokirjastosta.MU2 Moniääninen Suomi ja MU3 Ovet auki musiikilleKurssilla tutustutaan kirjaston tarjontaan, lukion tarjoamiin verkkotyökaluihinsekä lähteiden käyttöön ja lähdekritiikkiin. Tutustutaan myös tekijänoikeuksiin,jotka koskevat esimerkiksi musiikkivideoiden, elokuvien ja musiikin esittämistä.MU4 Musiikki viestii ja vaikuttaa ja MU5 MusiikkiprojektiOpiskelijat tutustuvat tekijänoikeuksiin sekä musiikin julkaisemiseen ja esittämi-seen liittyviin säädöksiin sekä musiikin tekijänoikeusjärjestöjen toimintaan. 19
 20. 20. Musiikin lukiodiplomiLukiodiplomin kirjallisessa osuudessa harjoitellaan aiheen rajausta ja näkökul-man löytämistä, tiedonhaun suunnittelua, monipuolista hakua kirjastosta ja Inter-netistä, lähdekritiikin soveltamista, omaäänistä kirjoittamista sekä taiteen tuotta-mista lähteisiin nojautuen.KuvataideKU1 Minä, kuva ja kulttuuriKurssilla etsitään tietoa useista lähteistä muun muassa oppilastöiden materiaa-liksi. Tiedonhallintataitoja harjoitellaan tehtävien ja materiaalikokeilujen avulla.Opiskelijoita ohjataan arvioimaan myös lähteiden luotettavuutta. Kurssilla har-joitellaan kuvamateriaalin hakua verkosta ja kuvien käyttöön liittyviä tekijänoike-uksia.KU2 Ympäristö, paikka ja tilaKurssilla haetaan tietoa esimerkiksi muotoilusta, ympäristöstä ja arkkitehtuuristakäyttäen apuna kirjoja ja virallisten organisaatioiden verkkosivuja. Opiskelija op-pii tuntemaan alan keskeiset tiedonlähteet ja niiden käytön lähdekritiikkiä unoh-tamatta. Kurssilla tutustutaan myös alan julkaisuihin ja niiden hakuun verkkokir-jastosta.Syventävät kurssitKU3 Media ja kuvien viestitKurssilla pohditaan medialukutaidon merkitystä ja median roolia identiteetinmuokkaajana.KU4 Taiteen kuvista omiin kuviinKurssilla ohjataan opiskelijaa itsenäiseen tiedonhankintaan. Harjoitellaan omantyön aiheen valintaa ja näkökulman rajaamista, hakutermien ja tiedonlähteidenlöytämistä sekä tiedon kriittistä arviointia ja soveltamista.KU5 Nykytaiteen työpajaKurssilla pohditaan taidekäsitettä tekijänoikeuksien näkökulmasta. Harjoitellaan20
 21. 21. artikkelitietokantojen ja sanomalehtiarkistojen käyttöä etsittäessä tietoa nykytai-teesta ja sen tekijöistä. Tutustutaan myös alan tiedonlähteisiin ja organisaatioihinverkossa.Koulukohtaiset soveltavat kurssit ja lukiodiplomiSoveltavilla kursseilla keskitytään edelleen hankittujen tietojen ja taitojen moni-puoliseen kehittämiseen. Lukion aikana hankittu erityisosaaminen osoitetaan jakootaan itsenäiseksi lukiodiplomisuoritukseksi. Diplomin arvioinnissa painote-taan myös lähteiden käytön ja arvioinnin osaamista.TerveystietoTE1 Terveyden perusteetKurssilla tutustutaan terveystiedon lähteisiin, kuten sanoma- ja aikakauslehtiinsekä terveysjärjestöjen sivustoihin. Samalla opetellaan tunnistamaan ja arvioi-maan eri tiedonlajeja: arki- tai yleistietoa sekä ammatillista ja tieteellistä tietoa.Lähdekritiikkiä ja tiedon luotettavuuden arviointia harjoitellaan tulkitsemalla jaanalysoimalla tutkimustuloksia kuvaavia taulukoita, kuvioita ja diagrammeja sekäpohditaan tuloksiin vaikuttavia tekijöitä. Kurssilla harjoitellaan kirjallisen ja kuval-lisen viestinnän kriittistä tulkintaa.Syventävät kurssitTE2 Nuoret, terveys ja arkielämäKurssiin sopivien aiheiden lähteinä käytetään eri medioiden tarjoamia materi-aaleja. Kurssilla opastetaan kirjallisten lähteiden etsimiseen verkkokirjastosta.Lisäksi harjoitellaan luotettavan ja ajankohtaisen tiedon tunnistamista ja löytä-mistä. Kurssilla tutustutaan lähteiden käyttöön, lähdekritiikkiin sekä kuvien teki-jänoikeuksiin.TE3 Terveys ja tutkimusKurssilla tutustutaan terveystiedon tutkimuskäytäntöihin, tutkimustuloksiin ja nii-den tulkintaan siten, että aiemmin opittuja tiedonhankinnan ja arvioinnin taitojasyvennetään. Keskeisiä harjoiteltavia taitoja ovat arki- ja tutkimustiedon erottami-nen toisistaan sekä kriittinen suhtautuminen lähteisiin. 21
 22. 22. Opinto-ohjausOP1 Koulutus, työ ja tulevaisuusKurssilla opitaan hakemaan tietoa jatkokoulutuksesta, ammatinvalinnasta jatyöelämästä. Tiedonlähteinä käytetään sekä painettuja julkaisuja että Internetiä.Opiskelijaa ohjataan hyödyntämään virallisia tiedontuottajia sekä tunnistamaankeskeinen ja luotettava tieto markkinointiin tarkoitetusta materiaalista ja mielipi-dekirjoituksista. Lisäksi opetellaan löytämään ja tulkitsemaan työhön ja työelä-mään liittyvää tietoa ja tilastoja. Opiskelija ohjataan etsimään tietoa myös opiske-lumahdollisuuksista ja työskentelystä ulkomailla.Syventävät kurssitOP2 Opiskelu, työelämä ja ammatinvalintaKurssilla syvennetään aiemmin opittuja tietoja ja taitoja ammatinvalinnan, kou-lutuksen ja työelämän tiedonhankinnasta. Lisäksi harjoitellaan itsenäistä tiedon-hankintaa, kuten haun suunnittelua ja hakusanojen valintaa. Samalla tutustutaanhakukoneiden toimintaan ja tehokkaisiin hakumenetelmiin.22
 23. 23. Sanasto ja linkkejäAihehakemistoAiheen mukaisiin kategorioihin koottuja linkkejä verkon keskeisiin ja hyödyllisiinsivustoihin. Makupalat ja Kirjastot.fi ovat kirjastoammattilaisten ylläpitämiä aihe-hakemistoja.HakukoneOhjelma, joka hakee sivuja Internetistä hakusanojen perusteella. Google onmaailman käytetyin hakukone.NetikettiNettietiketti eli tietoverkkojen käytön epäviralliset sopivaisuussäännöt.TietokantaTietopankki, johon kootaan tieto jonkin kokoelman sisällöstä. Esim. Piki on kau-punginkirjaston tietokanta (sis. lyhyet tiedot kokoelmasta) ja Finlex on tietokantasuomalaisista säädöksistä (sis. säädökset kokonaisina).VerkkokirjastoKirjaston tietokanta verkossa. Kaupunginkirjaston verkkokirjasto Piki löytyy osoit-teesta piki.fi ja lukiokirjastojen kokoelmat ovat toisen asteen verkkokirjastossaTokissa osoitteessa toki.verkkokirjasto.fiVirallistietoValtion ja kuntien viranomaisten sekä muiden julkishallinnon laitosten, virastojenja kanslioiden tuottama tieto. 23
 24. 24. 24

×