• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
TFHC Jaarverslag 2012
 

TFHC Jaarverslag 2012

on

 • 452 views

 

Statistics

Views

Total Views
452
Views on SlideShare
452
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  TFHC Jaarverslag 2012 TFHC Jaarverslag 2012 Document Transcript

  • Jaarverslag 2012
  • Graag bieden wij u hierbijhet jaarverslag aan van deTask Force Health Care(TFHC) over 2012.De positieve weg die enkelejaren geleden is ingeslagen,hebben we in 2012 voortge-zet. De TFHC blijft groeien,zowel qua bekendheid,aantal activiteiten als aantaldeelnemers.In 2012 hebben veeldeelnemers opnieuw devruchten kunnen plukkenvan de Task Force HealthCare. De maandelijkseactiviteiten hebben geleidtot nieuwe contacten, ken-nisuitwisseling en concreteorders. Ook in 2013 gaan weweer voor een mooiresultaat. Veel energie heb-ben we gestoken in hetleveren van een sterkebijdrage aan de ontwikkelingvan de ‘InternationaleAgenda’ van de TopsectorLife Sciences & Health. Van-zelfsprekend hebben wijdaarbij de belangen vanonze deelnemers centraalgesteld.Dat 2012 voor de Task ForceHealth Care een succesvoljaar is geworden, is te dan-ken aan de inzet en hetenthousiasme van dedeelnemers, die daarbij zijnondersteund door eencreatief en energiek team.Dank aan u allen.InleidingTask Force Health CareDe Task Force Health Care(TFHC) is hét platform voorde Nederlandse medisch-technologische en life scien-ces & health sectormet exportbevordering alsvoornaamste doel.Activiteiten: Uitgaande eninkomende (handels)missies,beursinzendingen, match-making, thematische semi-nars, deelnemersvergaderin-gen, sectoronderzoek, ken-nisdeling en advisering.Daarnaast heeft de TFHC eenzéér sterk nationaal en inter-nationaal netwerk.Doelgroep: Grote en kleinebedrijven, kennisinstellingenen NGO’s die acteren in demedische sector. Daarbijheeft de TFHC sterke bandenmet de Nederlandse ministe-ries van EL&I (o.a. NL EVDInternationaal), VWS enBuitenlandse Zaken (o.a. ophet gebied van Ontwikke-lingssamenwerking).Doel: Het stimuleren vankennisdeling, krachtenbun-deling en samenwerkingbinnen de Nederlandse me-disch-technologische sector.Verder de sector in het bui-tenland profileren en Neder-land positioneren als landmet innovatieve en duurza-me zorgoplossingen.www.tfhc.nlJaarverslag TFHC 2012Inhoudsopgave:Inleiding 3Activiteiten 4TFHC in de media 9TFHC werkgroepen 10Nieuwe deelnemers 11TFHC studenten 14Behaalde resultaten 15Dankwoord 16Jaaragenda 2013 17Thijs TeelingVoorzitter Task Force Health CareBoerhaavelaan 40Postbus 1902700 AD ZoetermeerTelefoon: (+31) 79 3531 283Fax: (+31) 79 3531 365E-mail: info@tfhc.nlwww.tfhc.nlTask Force Health Care3
  • Activiteiten 20124Maart: TFHC DeelnemersvergaderingOp 6 maart 2012 heeft de eerste TFHC deelnemersvergadering 2012 plaatsgehad. Tijdens dezevergadering, bij Iseco Internationaal B.V. in Breda, zijn onder andere de volgende onderwerpen aande orde gesteld: de status van de werkgroepen, de TFHC Strategie 2012-2014 en hetbuitenlandbeleid van de Topsector Life Sciences & Health. Ook hebben zeven nieuwe deelnemerszich kort gepresenteerd. De TFHC bedankt Iseco Internationaal voor de uitstekende verzorging vande vergadering en de gastvrijheid.April: Ontvangst officiële delegatie Tartastan, RuslandDe Task Force Health Care heeft op 3 april 2012 in samenwerking met het Ministerie van Volksge-zondheid, Welzijn en Sport een delegatie uit de regio Tartastan in Rusland ontvangen. Deze delegatievan medische professionals bracht een bezoek aan het Ministerie van VWS in Den Haag en aan dePhilips Health Campus in Eindhoven.April: Kuwait Medica Exhibition Holland LoungeTijdens de Kuwait Medica Exhibition van 6 tot en met 12 april 2012 heeft de Nederlandse ambassadein Koeweit in goede samenwerking met de TFHC een Holland Lounge georganiseerd. Tijdens dezemedische vakbeurs presenteerden Nederlandse bedrijven zich in de Holland Lounge met promotie-materiaal. Zij werden ondersteund door medewerkers van de Nederlandse ambassade.April: Lancering nieuwe websiteOp 16 april 2012 heeft de Task Force Health Care haar vernieuwde website gepresenteerd. Gekozenis voor een volledige nieuwe uitstraling. Belangrijker nog: de vernieuwde website sluit beter aan bijde hoge ambities van de TFHC. Elke deelnemer heeft er een eigen pagina, waar informatie over lan-den, projecten en missies wordt gedeeld. Via de ook vernieuwde profielen kunnen deelnemers zichbeter presenteren aan bezoekers van de site. Vanzelfsprekend kent de website een agenda, waarrelevante vakbeurzen en medische events worden vermeld, zodat onze deelnemers snel op dehoogte worden gesteld van wat er in het veld gebeurd.Van 6 tot en met 12 mei 2012 heeft AgentschapNL EVD Internationaal in samenwerking met hetMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een Life Sciences & Health-missie georganiseerdnaar India. Deze missie werd geleid door minister Edith Schippers van VWS, TFHC-voorzitter ThijsTeeling leidde de bedrijvendelegatie. De Task Force Health Care heeft niet alleen deelgenomen aande missie naar India, maar was ook betrokken bij de voorbereidingen.Mei: Healthcare Missie naar India o.l.v. Minister Schippers
  • 5Mei: Kick-Off TFHC Werkgroep RuslandOp 23 mei 2012 was de officiële kick-off van de TFHC Werkgroep Rusland. De werkgroep heeft totdoel de samenwerking met Rusland te intensiveren en in dat verband handelsbevorderende activi-teiten organiseren. Zo zijn in 2012 in- en uitgaande missies vanuit en naar Rusland geweest. Ook zijner voorbereidingen getroffen voor activiteiten in het ‘Nederland-Rusland-Jaar 2013’. Verder is in2012 met succes een aanvraag gedaan voor een Partners in Business bij het Ministerie van EL&I.Juni: Healthcare Missie naar IndonesiëDe TFHC organiseerde van 28 mei tot en met 1 juni 2012 een medische missie naar Indonesië. Tij-dens de missie, naar Jakarta en Yogyakarta, werden onder andere bezoeken gebracht aan het Indo-nesische Ministerie van Volksgezondheid, de Indonesian Hospital Association, Indonesian DoctorsAssociation en verschillende ziekenhuizen in Jakarta. Onbetwist hoogtepunt was de deelname aanhet nationale congres ‘Universal Health Coverage in Indonesia’.Juni: Healthcare Missie naar China i.s.m. Ministerie van VWSHet Ministerie van VWS heeft in nauwe samenwerking met de Task Force Health Care een bedrijven-missie naar China georganiseerd, van 4 tot en met 8 juni 2012. Deze missie was gericht op de revali-datiesector en de medische markt. De missie werd mede gefinancierd vanuit het G2G-programmavan het Ministerie van EL&I. De delegatie van deze missie naar Beijing en Shanghai heeft onder an-dere bezoeken gebracht aan het Chinese Ministerie van Volksgezondheid, de Rehabilitation Expo enhet CCCIEMHP (China Chamber of Commerce for Import and Export of Medicines and Health Pro-ducts).Juni: Bezoek uit de regio Skolkovo, RuslandOp 26 en 27 juni 2012 heeft de Werkgroep Gezondheidszorg van het ‘Nederland-Rusland-Jaar 2013’in samenwerking met de TFHC-werkgroep Rusland een delegatie vanuit Skolkovo, Rusland mogenontvangen. Tijdens die bijeenkomst is gesproken met Victor Vekselberg, President Skolkovo Founda-tion en Berthold Leeftink, directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie van het Ministerie van EL&I.TFHC-voorzitter Thijs Teeling sprak tevens met verschillende vertegenwoordigers van het bedrijfsle-ven.Juli: Healthcare Missie naar Oost-AfrikaDe TFHC heeft van 9 tot en met 13 juli 2012 een medische missie georganiseerd naar Kenia en Tan-zania. De TFHC-delegatie reisde af Nairobi en Dar Es Salaam voor bezoeken aan het Keniaanse Minis-terie voor Medische Diensten, het Cancer Care Centre Kenya, de Wereld Bank en diverse Keniaanseen Tanzaniaanse ziekenhuizen.
  • 6Juli: Bezoek uit Moskou, RuslandOp 18 en 19 juli 2012 bracht de Russische Minister van Volksgezondheid van de regioMoskou Dmitry Trishkin een bezoek aan Nederland. Hij sprak onder andere met de Werkgroep Rus-land, met als resultaat de aanvraag voor een samenwerkingsverband om 1750 extra ziekenhuisbed-den in Moskou te realiseren.September: Kick-Off TFHC Werkgroep Internationale OrganisatiesMet een kick-off bijeenkomst is op 18 september 2012 de TFHC Werkgroep Internationale Organi-saties officieel van start gegaan. Deze werkgroep heeft als doel bedrijven beter te positioneren ente presenteren richting internationale organisaties. Ook is er veel aandacht voor kennisdeling tus-sen verschillende bedrijven en wil de werkgroep ervoor zorgdragen dat de deelnemende bedrijvenvaker ‘op het juiste moment op de juiste plaats’ zijn. In 2012 heeft de werkgroep een conferentiegeorganiseerd. Voor 2013 staat een handelsmissie naar Ghana op het programma.September: TFHC DeelnemersvergaderingOp dinsdag 18 september 2012 kwamen zo’n 35 deelnemers samen voor de halfjaarlijkse deelne-mersvergadering van de TFHC. Dit keer was het Simed in Utrecht die als gastheer de deelnemersver-gadering verzorgde. De algemene stand van zaken binnen de TFHC werd besproken en er werdendie dag vijf nieuwe deelnemers verwelkomd. Ook werd de gezamenlijke strategie voor de periode2012 -2014 besproken en werd er door Menno Horning, coördinator Topsector Life Sciences &Health, een presentatie gegeven over het buitenlandbeleid van deze topsector.Oktober: Bezoek uit OmanDe TFHC ontving op 4 oktober 2012 een delegatie uit Oman onder leiding van de onderminister vanVolksgezondheid van Oman, Mohammed bin Saif al Hosni. De TFHC organiseerde voor de delegatieeen bedrijvendag bij Simed International in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst presenteerden be-drijven zich met nieuwe medische apparatuur en technologieën.Oktober: FME Conecta , netwerkevent voor internationale ondernemersOp 24 oktober vond FME Conecta 2012 plaats, bij het Rabobank Auditorium in Utrecht. FME Conectais hét netwerkevent voor internationale ondernemers in de technologische industrie. Ook dit keerwerden de deelnemers geïnformeerd over de laatste wereldwijde ontwikkelingen in de industrie endeelden topondernemers hun internationale succesverhalen. Sprekers op de FME Conecta 2012waren Paul Dirken, directeur Bedrijven Rabobank Nederland; Peter Bongaerts, directeur Beleid FME;Marc Hendrikse, CEO NTS Group en Gerrit Naus, directeur PRECEYES Medical Robotics.
  • 7November: Economische Missie naar TurkijeVan 5 en 9 november organiseerde Agentschap NL/EVD Internationaal in samenwerking met deNederlandse ministeries van Algemene Zaken en van EL&I een missie naar Turkije. De missie werdgeleid door minister-president Mark Rutte. De TFHC was betrokken bij de voorbereiding en tradtijdens de missie op als vertegenwoordiger van de medisch-technologische sector. De delegatieheeft bezoeken gebracht aan het Turkse Ministerie van Volksgezondheid, het Turkey DevelopmentAgency, het International Health Care Centre Project en Medipol.November: Holland Paviljoen op de Medica in DüsseldorfTussen 14 en 17 november was de TFHC met een Holland Paviljoen vertegenwoordigd op de Medicain Düsseldorf. Met 134.000 bezoekers en 4.300 exposanten uit 115 verschillende landen is het degrootste medische beurs ter wereld. In het Holland Paviljoen bundelden dertien Nederlandse bedrij-ven de krachten en zo presenteerden zij zich gezamenlijk als Nederlandse top-bedrijven.November: TFHC-conferentie ‘Strengths of the Dutch LSH in relation to Global Health Challenges’De TFHC-werkgroep Internationale Organisaties organiseerde op 27 november 2012 in Den Haageen conferentie over de Nederlandse bijdrage aan de wereldgezondheidsdoelstellingen. Tijdensdeze conferentie, met als titel ‘Strengths of the Dutch Life Sciences & Health sector in relation toGlobal Health challenges’,gaven diverse bedrijven, waaronder Philips en Ecorys , een toelichting ophun bijdrage aan deze doelstellingen. Het Koninklijk Instituut voor de Tropen en het Ministerie vanBuitenlandse Zaken spraken over de specifieke situatie in Ghana en de economische bijdrage aanontwikkelingshulp.December: Bezoek werkgroep Rusland aan medische beurs in RuslandTFHC-voorzitter, en tevens co-voorzitter van Nederland-Rusland Thijs Teeling bracht begin decembereen bezoek aan de grootste medische handelsbeurs van Rusland, de Zdravookhraneniye-beurs inMoskou. Het meest in het oog springend was de Mobile Unit van het grootste bedrijf van Rusland:Gazprom. Deze Mobile Unit is geleverd door TFHC-lid Lamboo.Doorlopend: Platform Internationale Financierings InstitutenInternationale organisaties besteden veel geld aan projecten in ontwikkelings- en transitielan-den. Deze projecten bieden ook kansen voor Nederlandse bedrijven, alleen worden die nog onvol-doende benut. In 2012 is de Werkgroep Implementatie Platform IFI’s (Internationale FinancieringsInstituten) regelmatig bijeengekomen. Dit platform ondersteunt, vanuit het Ministerie van Economi-sche Zaken, toen EL&I, bedrijven bij het benutten van die kansen in diverse landen waarbij gezond-heidsinfrastructuur als focusgebied is benoemd.
  • 8Doorlopend: Betrokkenheid bij buitenlandbeleid van de Topsector LSHIn 2012 is er hard gewerkt aan de Internationale Agenda van de topsector Life Sciences & Health. Op13 juli 2012 is deze internationale agenda officieel ingediend bij het Ministerie van EconomischeZaken, Landbouw en Innovatie. De Task Force Health Care heeft actief meegeschreven aan dit docu-ment, om de belangen van onze deelnemers zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Zo hebben devolgende thema’s een prominente plaats gekregen in deze internationale paragraaf: Nederlandserepresentatie op de Medica in Düsseldorf, actieve ondersteuning van zowel uitgaande als inkomen-de missies en een speciaal internationaal programma voor het mkb.
  • 9TFHC in de mediaTHFC op BNR NieuwsradioOp 16 juli 2012 waren TFHC-manager Peter Post en TFHC-deelnemer Willem van Prooijen van Medu-Prof-S te gast tijdens een uitzending van BNR Gezond, het gezondheidsprogramma van BNR Nieuws-radio. Zij spraken daar over de kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven in buitenlandse zorgmark-ten. Peter Post vertelde in deze uitzending dat Nederlandse zorgbedrijven hoog scoren in het buiten-land en dat Nederland daar meer gebruik van kan maken. Zorgondernemer Willem van Prooijenvertelde over de unieke aanpak van MeduProf-S die als zorgonderwijs-organisatie het Nederlandsekennismodel vertaalt naar lokale situaties.Interview in De TelegraafOp 24 juli 2012 haalde de TFHC het grootste dagblad van Nederland met het artikel ‘Moderne zorgChina biedt Nederland kans’. Naar aanleiding van de uitgaande handelsmissie naar China, werd deaandacht gevestigd op de mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven in een opkomende zorgmarktals China. Peter Post vertelt in het interview dat er door opkomende ‘westerse gezondheidsproble-men’ miljarden extra in de zorg worden gepompt. TFHC-deelnemers Dutch Health Architects enEnraf-Nonius worden als succesverhalen aangehaald in het Telegraaf-artikel. Het complete artikel iste lezen op de TFHC-website.Media Planet, een bijlage van Het Financieele DagbladIn december 2012 heeft TFHC-manager Peter Post een gastcolumn geschreven in Media Planet, eenbijlage van Het Financieele Dagblad, wat in het teken stond van technologische ontwikkeling,. Onderde kop “Van kostenpost, naar verdienpost” benadrukte hij het belang van export voor de Nederland-se medische sector. Met een groei van 6,6 procent per jaar, is het nog een van de weinige sector diegroei weet te realiseren. Peter pleitte ervoor om de Nederlandse gezondheidszorg niet alleen alskostenpost te zien maar juist ook al kans om geld te verdienen voor het Nederlandse bedrijfsleven.Als land met de beste gezondheidszorg (volgens de EU en de VS), zou Nederland zich meer moetenprofileren met onze life science & health sector, aldus Peter Post in Media Planet.TFHC in diverse regionale krantenOp 17 november 2012 haalde de TFHC diverse regionale kranten zoals het Leidsch Dagblad, BNDeStem en de Tubantia met het artikel ‘Geld verdienen aan goedkopere zorg’. In dit artikel spreektPeter Post namens de TFHC over de kansen die de medische technologie biedt aan het Nederlandsebedrijfsleven. Ook draagt het bij aan een betaalbare zorg in Nederland. Als voorbeeld noemde hijde mogelijkheden die E-health biedt in de Nederlandse thuiszorg.
  • 10Werkgroep RuslandTFHC Werkgroepen 2012Commissie Midden-OostenWerkgroep Internationale OrganisatiesIn mei 2012 was de kick-off van de Werkgroep Rusland. Onder leiding van Thijs Teeling heeft dezewerkgroep een vliegende start gemaakt. Zo ontving zij twee inkomende missies. Ook heeft de werk-groep een missie naar Rusland georganiseerd en heeft Thijs Teeling de Zdravookhraneniye-beurs inMoskou bezocht, hét Life Sciences & Health-event van Rusland. De Werkgroep Rusland focust op deterreinen Mother and Child Care, Healthy Aging, Rural Health Care, Modernisation of Hospitals enNutrition. De Werkgroep Rusland heeft in 2012 een positieve beoordeling gekregen voor de Partnersfor International Business-aanvraag met het AgentschapNL, de Ministeries van EL&I en VWS en hetPostennetwerk in Rusland.De commissie Midden-Oosten, met als voorman Mohammed El Sayed, heeft in 2012 overleg gehadover een tweetal focuslanden; Het Koninkrijk Saoedi-Arabië en Koeweit. De commissie heeft deNederlandse ambassade in Koeweit ondersteund bij de bedrijven bijdrage aan de Holland Loungeop de Kuwait Medical Exhibition in Koeweit, waar Nederlandse bedrijven de mogelijkheid gebodenwerd zich te presenteren aan de Arabische wereld. Ook was de commissie in oktober 2012 betrok-ken bij een inkomende missie van de onderminister van Volksgezondheid van Oman, Mohammedbin Saif al Hosni.Op 20 september 2012 heeft de nieuwe Werkgroep Internationale Organisaties, na een tijd vanvoorbereidingen, haar eerste werkgroep vergadering gehad. Het doel van deze werkgroep is hetbeter positioneren en presenteren van bedrijven richting internationale organisaties. Ook is er veelaandacht voor kennisdeling en wil de werkgroep ervoor zorgen dat de deelnemende bedrijven vaker‘op het juiste moment op de juiste plaats zijn’ Op 27 november 2012 heeft de werkgroep een confe-rentie georganiseerd, waar gesproken is over de bijdrage van de Nederlandse Life Sciences andHealth sector op de wereldgezondheidsdoelstellingen.Overige Werkgroepen & CommissiesNaar aanleiding van de missies naar China, India en Indonesië zijn in 2012 diverse ideeën ontstaanvoor het oprichten van werkgroepen. In 2013 gaat verder worden bekeken of er mogelijkheden zijnvoor het oprichten van een de werkgroepen China, India en Indonesië
  • EWAC MedicalEWAC Medical is wereldmarktleider in hoogwaardige hydrotherapieproducten. De producten vanhet bedrijf uit Langedijk zijn geïnstalleerd in een groot aantal ziekenhuizen en medische centra overde hele wereld. Het geheim van het succes? EWAC Medical draagt zorg voor complete projecten,doet zelf de engineering, de inkoop, de fabricage en de installatie. De hydrotherapieproductenwaarom het gaat zijn: beweegbare zwembadvloeren, behandelbaden, loopbaden, bewegingsbaden,brandwondenbaden, parafango en fango en andere hulpmiddelen en accessoires.Dovideq MedicalOpererend op het snijvlak van meettechniek en de functionele toepasbaarheid binnen bestaandeworkflows in ziekenhuizen, weet DOVIDEQ medical™ als geen ander wat er nodig is om verbeterin-gen te realiseren. Deze vooruitstrevende onderneming uit Deventer redeneert niet alleen vanuit detechnische mogelijkheden, maar kijkt vooral naar de praktische toepasbaarheid en functionaliteitvan de producten. De focus is gericht op de gebruikers van medische instrumenten. Door de juistevragen te stellen en intensief te kijken naar bestaande werkprocessen, wordt snel duidelijk waarverbeteringen nodig zijn.11Nieuwe deelnemers 2012Bayards Aluminium Constructions B.V.Bayards is een wereldwijd opererend bedrijf op het gebied van aluminium constructies, projectge-richt en actief in verschillende industrieën. De specialisten van Bayards werken aan een breed scalaaan projecten, zoals het fabriceren van monocock rompconstructies voor hightech verkenningsvoer-tuigen voor de militaire industrie, die momenteel in gebruik zijn bij het Nederlandse leger; het leve-ren van scheepsrompen en -opbouwen voor de wereldwijde marktleiders op het gebied van dejachtbouw in Nederland; het meedenken met architecten over de realisatie van ideeën in aluminiumen het in elkaar zetten van een turn-key helikopterplatform op een offshore olieplatform.Avans+Avans+ is toonaangevend in de verbetering van prestaties van mensen en organisaties. Door middelvan innovatieve ontwikkeltrajecten, gekenmerkt door een persoonlijke benadering en praktisch toe-pasbare kennisverwerving, realiseert Avans+ meetbare performanceverbetering van individuen enorganisaties. We coachen u om uw ambities en die van uw organisatie waar te maken.BonumBONUM is een consultancy- en managementbureau dat op professionele basis samenwerkt metopdrachtgevers en hun vertegenwoordigers. De werkwijze van de BONUM-adviseurs is open entransparant. Met het realiseren van nieuwe projecten wil het bureau een maatschappelijke bijdrageleveren aan de oplossing van uiteenlopende vraagstukken waaraan in de zorg- en woningbouwsec-tor met veel energie wordt gewerkt.
  • Healthy EntrepreneursHealthy Entrepreneurs gelooft dat publiekprivate samenwerking met coöperaties, NGO’s, onderne-mers, regionale en lokale overheden de sleutel vormt voor verbetering van de levensstandaard vanmiljarden mensen in ontwikkelingslanden. Het doel van HE is het vergroten van de toegankelijk-heid, de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van gezondheidszorg en medicijnen voor mensen inontwikkelingslanden. Om dit te realiseren, creëert HE nieuwe modellen, die naast de bestaandekanalen, kunnen worden gebruikt. Verder streeft Healthy Entrepeneurs ernaar minder dure, gene-rieke producten te verstrekken, zowel via de bestaande als nieuwe distributiekanalen.Milson B.V. HospitainerMillson heeft een ICT-container ontwikkeld voor Somalië en Ghana. Deze container is bedoeld voorde medische staf zodat die in lastig te bereiken regio’s toegang heeft tot internet, telefonie, commu-nicatie, training, coaching en andere goederen. Tijdens de installatie van zo’n ICT-container in Ghanais het idee ontstaan om een compleet ziekenhuis te ontwikkelen, gebaseerd op een ISO scheepscon-tainer. In 2008 is Millson gestart met de ontwikkeling van de Hospitainer, een robuuste en relatiefgoedkoop ziekenhuis voor rurale en moeilijke te bereiken regio’s. Vier weken na de aardbeving inHaïti is de eerste Hospitainer geïnstalleerd in Porto Prince. Sindsdien zijn aanvragen vanuit verschil-lende landen binnengekomen en werkt Millson aan de ontwikkeling van andere versies.12Qserve Group B.V.Qserve Groep is een onafhankelijk consultancybedrijf, gericht op medische apparatuur. QserveGroep brengt met kennis en ervaring medische apparatuur naar markten als Europa, VS, China, Brazi-lië en Korea. Qserve is opgericht in 1998 en heeft vestigingen over de hele wereld.Nederlandse Vereniging voor ZiekenhuizenDe Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen is de branchevereniging voor algemene ziekenhuizenen categorale instellingen in Nederland. Deze vereniging behartigt de belangen van hun leden opzorginhoudelijk, economisch en sociaal vlak. Op deze manier kunnen de leden van NVZ hun rol alszorgverlener, werkgever en ondernemer optimaal uitoefenen. Het gezamenlijk doel van de branche-vereniging is om de beste, kwalitatieve en veiligste zorg aan patiënten te verlenen.Nuclear Research and Consultancy Group NRGNRG (Nuclear Research and consultancy Group) is een Nederlandse nucleaire dienstverlener. Deproducten en internationaal erkende expertise van NRG worden veelvuldig gebruikt door zoweloverheid als bedrijfsleven. NRG is beheerder van de Hoge Flux Reactor in Petten. NRG is de grootsteproducent van molybdeen in Europa. Elke dag worden ruim 24.000 patiënten geholpen met doorNRG geproduceerde radiofarmaceutische producten. De isotopen voor diagnostiek, therapie enpijnverlichting worden over de gehele wereld toegepast.
  • Livv/ThuisConnect B.V.Teleconsult Europe B.V.TeleConsult Europe biedt flexibele inzetbare capaciteit voor afdelingen radiologie van ziekenhuizen,zbcs en imaging centres. Dit doet het bedrijf op twee manieren: via teleradiologie en door detache-ring van ervaren radiologen in Nederland en het Caribisch gebied. Deze diensten kunnen individueelof als combinatie worden ingezet. Het grote voordeel voor de klant is dat deze te allen tijdeover flexibel inzetbare capaciteit beschikt zodat tijdelijke piekproducties of onderbezetting kunnenworden opgevangen. De klant houdt de regie.13Livv is een mobile health service provider die als eerste in Nederland een persoonlijk, mobiel alarme-ringssysteem introduceert. Dit systeem bestaat uit een speciale mobiele telefoon en een alarme-ringsdesk. Livv is opgestart in samenwerking met ervaren zorgspecialisten, met als doel het aanbie-den van diensten mensen, veelal senioren, ondersteunen zelfstandig en actief te blijven.Toshiba Medical Systems Europe B.V.Toshiba Medical Systems Corporation levert wereldwijd medische-diagnostieksystemen zoals echo-CT-, MRI- en röntgenapparatuur. Daarnaast levert Toshiba Medical Systems informatiesystemenvoor ziekenhuizen en andere medische instellingen. Toshiba Medical Systems Corporation is almeer dan tachtig jaar wereldwijd actief.
  • 14TFHC studenten 2012Chukwudi Okonkwo - Universiteit van MaastrichtKarlien Spobeck - De Haagse HogeschoolBojan Sandhaus - De Haagse HogeschoolIn 2012 heeft Chukwudi onderzoek gedaan naar de structuur, werkwijze en resultaten van de TaskForce Health Care in zijn master thesis ‘Task Force Health Care: A Comparative Analysis of PublicPrivate Partnershop Models’ heeft hij onderzocht wat de bijdrage is van de TFHC op de ontwikkelingvan de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Ook vergelijkt hij de Task Force Health Care mettwee andere publieke private samenwerkingen. Het onderzoek is op aanvraag beschikbaar.Lizet Vlamings - Universiteit van MaastrichtBojan heeft stage gelopen bij de Task Force Health Care van februari 2012 tot juni 2012. Tijdensdeze stage heeft Bojan zich vooral bezig gehouden met het schrijven van het jaarverslag 2011, hetmaken van een TFHC-flyer, het ontwikkelen van de nieuwe TFHC-website en het opzetten van hetgebruik van social media zoals Twitter.Karlien heeft stage gelopen bij de Task Force Health Care van september 2012 tot januari 2013. Tij-dens deze stage heeft Karlien zich vooral bezig gehouden met het ontwikkelen van de nieuwe Hol-land Medical Guide 2013, het opzetten van de TFHC-Brochure en het organiseren van het HollandPaviljoen op de Medica in Düsseldorf.In 2012 heeft Lizet onderzoek gedaan naar de strategie die TFHC-leden gebruiken in hun duurzamemedische projecten. Zij heeft gekeken naar de term duurzaam en zij heeft verschillende TFHC-ledengeïnterviewd om hen te vragen naar hun visie op de term duurzaamheid en hoe zij duurzaamheidgebruiken in hun medische projecten. Het onderzoek is op aanvraag beschikbaar.
  • 15Behaalde resultaten tot en met 2012TFHC in cijfers (2008 – 2012)De stichting Task Force Health Care bestaat sinds 1996 en heeft sindsdien een belangrijke rol vervuld voor de export en internationaleactiviteiten van de medisch-technologische sector. In dit hoofdstuk willen wij u inzicht geven in enkele kerngetallen van de TFHC en inde positieve resultaten en groei van de afgelopen vier jaar (2008t/m 2012).TFHC-deelnemers 2008 – 2012Na een doorstart in 2008 is de TFHC in een stroomversnelling doorgegroeid van 10deelnemers in 2008 naar 60 deelnemers aan het einde van 2012. De kwaliteit van hetnetwerk (platform) heeft niet geleden onder deze enorme groei. Met elke TFHC-deelnemer is vooraf een ‘persoonlijk’ gesprek geweest waarin wederzijdse verwachtin-gen en belangen zijn besproken. Deze groei zetten we als TFHC graag voort zodat weeen grotere vuist kunnen vormen in het buitenland met de Nederlandse life science &health sector en zodat er nog meer kennisdeling en samenwerking gerealiseerd wordt.TFHC-activiteiten 2008 - 2012Na een ietwat passief jaar in 2008, is de draad in 2009 weer opgepakt en sindsdien zijn erbijna maandelijks TFHC-activiteiten in binnen- en/of buitenland. In 2012 vonden er 21TFHC-activiteiten plaats: 2 deelnemersvergaderingen, 1 conferentie, 3 bezoeken aan inter-nationale beurzen, 5 uitgaande missies, 4 inkomende missies, 3 werkgroep vergaderingenen 3 overige activiteiten. Verder is de TFHC prominent aanwezig geweest bij een tientalconferenties, seminars en activiteiten in binnen- en buitenland. Dit om de Nederlandse lifesciences & health sector te vertegenwoordigen.
  • Dankzij de inzet van het bestuur wordt de zichtbaarheid van de Task Force Health Care vergroot en blijven we op de hoogte van delaatste ontwikkelingen in het veld. Het bestuur is een afspiegeling van de TFHC-achterban. De keuze om ons bestuur samen te stellenvanuit de diverse disciplines, houdt verband met het doel de belangen van ál onze deelnemers zo goed mogelijk te behartigen. Onzebestuurders zijn actief in binnen- en buitenland en dragen daar de boodschap en filosofie van de TFHC uit. Zij werken allen – naast hunreguliere functie – op vrijwillige basis voor de Task Force Health Care. Graag brengen wij de bestuursleden van het bestuur 2012 nogeens bij u onder de aandacht.Dankwoord 2012Steven MulderAccountmanager TFHCSteven is binnen de Task Force Health Careverantwoordelijk voor het relatiemanage-ment met de leden. Hij bezoekt regelmatigonze leden. Tevens houdt hij zich bezigmet het werven van nieuwe leden voor deTFHC.Marcel LindersProgrammamanagerTFHC-werkgroep RuslandMarcel is programma manager voor deTask Force Health Care en daarmee ver-antwoordelijk voor het inhoudelijke werk.Hij houdt zich daarbij bezig met het ont-wikkelen van nieuwe ideeën en initiërenvan nieuwe projecten. Daarnaast adviseerthij de werkgroepen ook op inhoudelijkvlak.Mohammed El SayedVoorzitter CiommissieMidden-OostenMohammed is voorzitter van de CommissieMidden-Oosten. Vanuit die functie is hijbezig geweest met het opzetten van activi-teiten van de commissie Midden-Oosten.De twee belangrijkste dit jaar waren hetondersteunen bij de Kuwait Medical hetontvangst van de onderminister van Oman.16Gerrit is sinds 1997 bestuurslid van de TaskForce Health Care, dat was een jaar na deoprichting van de TFHC. Tot eind 2012 wasGerrit Managing Director van Enraf-NoniusProjects.Serge is sinds 2011, vanuit het KoninklijkInstituut voor de Tropen, bestuurslid vande Task Force Health Care. Bij het KITwerkt hij als Area Leader Health, waarSerge zich bezighoudt met beleid op hetgebied van gezondheidszorg in transitie-landen.Han AertsMUNDOSinds maart 2009 is Sierd bestuurslid bij deTask Force Health Care. Daarnaast is hijSenior Consultant bij AMPC InternationalHealth Consultants. Voordien werkte hijonder andere in het Sint Lucas AndreasZiekenhuis in Amsterdam en het St. Elisa-beth Ziekenhuis in Tilburg.Han is sinds 2009 als bestuurslid verbon-den aan de Task Force Health Care. In hetdagelijks leven is hij directeur van hetMUNDO, een samenwerkingsverband tus-sen de Universiteit van Maastricht en an-dere instellingen voor hoger onderwijs,wereldwijd. Han heeft zijn sporen verdiendin de internationale academische wereld.Arjan KuipersSimed InternationalNamens Simed International zit Arjan inhet bestuur van de Task Force Health Care.Sinds 2009 is hij bij Simed Internationalwerkzaam als Area Manager Azië. Daarvoorwas hij werkzaam bij het Ministerie vanEconomische Zaken.Thijs TeelingVoorzitter TFHCThijs was al tijdens zijn loopbaan bij Dräger,waar hij tot 2010 als Vice President Interna-tional Project Development werkte, betrok-ken bij de TFHC. Sinds 2008 is Thijs voor-zitter van de TFHC en ook voorzitter van dewerkgroep Gezondheidszorg Nederland-RuslandGerrit van der SchouwEnraf-NoniusSerge HeijnenRoyal Tropical InstituteSierd HoekstraAMPCKees van der SluijsHolland Health TechNamens Holland Health Tech is Kees sinds2011 lid van het bestuur van de Task ForceHealth Care. In 2010 trad hij aan als bran-chemanager van de VLT, de branchevereni-ging voor lift- en roltraptechniek. De VLT islid van de Vereniging FME-CWM.Naast het bestuur willen wij ook een aantal individuen uit het TFHC-team bedanken die zich in 2012 verdienstelijk hebben gemaaktvoor de TFHC, het team hebben versterkt en medeverantwoordelijk zijn voor de succes van het afgelopen jaar.
  • 17Jaaragenda 2013Datum Activiteit LocatieMei12 - 14 Holland Stand Saudi Health 2013 Saudi-Arabië20 - 31 Medical Roadshow Latijns-Amerika Latijns-AmerikaJuni03-07 Economische missie naar Zuid-Duitsland o.l.v. het koninklijk paar enminister PloumenStuttgart - Duitsland20-23 Holland Stand Mecircare 2013 TaiwanSeptember- TFHC deelnemersvergadering n.n.b. - Nederland24 - 27 Bezoek Mother & Child Healthcare bijeenkomst Rusland Moskou, Rusland30 - 4 okt Medische missie Japan (via de Europese Unie) JapanOktober- Missie naar China Beijing & Shanghai,China10 FME Conecta Utrecht, NederlandNovember4 - 10 Economische missie Rusland Moscow, St. Peters-burg, Tomsk,Rusland20 - 24 MEDICA - Holland Paviljoen Düsseldorf,DuitslandDeze jaaragenda is aan veranderingen onderhevig. Kijk voor de meest actuele agenda op www.tfhc.nl
  • 19De deelnemers van de TFHC realiseren en ontwikkelen wereldwijd verschillende projecten. Viacollectieve activiteiten draagt de TFHC bij aan het opbouwen en verbeteren van bilaterale relaties.Hierboven ziet u verschillende TFHC activiteiten tussen 2009 en 2012.Duitsland: Holland Paviljoen opMedica Düsseldorf in 2010 en2012.Zwitserland: Missie naarGenève (WHO) in 2011.Mexico: Handelsmissie Guadala-jara en Mexico stad in 2010.Brazilië Holland Paviljoen op deHospitalar Sao Paolo in 2011.Vietnam: Bezoek officiële dele-gatie aan Nederland in 2009Indonesië: Handelsmissie naarYogyakarta enJakarta in 2012.Koeweit: Handelsmissie naarKoeweit stad in 2011.China: Handelsmissie naarBeijing and Shanghai in 2012.Bezoek van de Chinese delegatieaan Zoetermeer in 2011.India: Economische missie Delhi,Bangalore en Mumbai in 2012.Oman: Bezoek officiële delegatieaan Nederland in 2012USA: Handelsmissie naar NewYork (EUPF) en Washington in2010.Oeganda: Fact finding missienaar Kampala en Jinja in 2011.Saudi-Arabië: Bezoek officiëledelegatie aan Nederland in 2009VAE (Dubai) Holland PaviljoenArab Health Dubai in 2009, 2010en 2011.Bahrein: Bezoek van eenofficiele delegatie aan Nederlandin 2011Tanzania: Hnadelsmissie naarDar Es Salaam in 2012Turkije Economische missie naarAnkara, Istanbul en Izmir in 2010en in 2012.Rusland: Handelsmissie naarMoscow en St. Petersburg in2011 en 2012.Bezoek officiële delegatie aanNederland in 2011 en 2012Qatar: Bezoek officiële delegatieaan Nederland in 2011Roemenië: Handelsmissie naarBoekarest in 2010.Task Force Health Care | Boerhaavelaan 40 | Postbus 190 | 2700 AD Zoetermeer, NederlandTelefoon: +31 79 3531 283 | Fax: +31 79 3531 365 | E-mail: info@tfhc.nl | Website: www.tfhc.nlImproving HealthcareTogether!