กล้องดิจิตอล

149 views
123 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
149
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

กล้องดิจิตอล

 1. 1. เคล็ด ลับ การถ่า ยภาพ ด้ว ยกล้อ งดิจ ิต อลคอมแพค อย่า งมือ อาชีพ
 2. 2. กล้อ งดิจ ิต อลในที่น จ ะหมายถึง กล้อ ง ี้ คอมแพคดิจ ิต อล ที่ใ ช้ก ัน อยู่โ ดยทั่ว ไป ไม่ร วมถึง กล้อ งดิจ ิต อล SLR (ถอด เปลี่ย นเลนส์ไ ด้)
 3. 3. ทราบหรือ ไม่ว ่า กล้อ งของคุณ “ไม่ธ รรมดา” กล้อ งดิจ ิต อลแบบคอมแพคในระดับ ราคา 10,000 กว่า บาท ขึ้น ไป จะมีร ะบบถ่า ยภาพให้เ ลือ กใช้ง านเกือ บ ครบ เช่น เดีย วกับ กล้อ งที่ม ีร าคาแพงๆ เราสามารถใช้ก ล้อ งดิจ ิต อลคอมแพค ถ่า ยภาพให้ส วยได้โ ดยไม่น อ ยหน้า มือ อาชีพ ้ (กล้อ งมือ อาชีพ จะให้ภ าพทีค มชัด มีค วาม ่ ละเอีย ดสูง และสีส ัน ดีก ว่า กล้อ งดิจ ิต อล คอมแพคเท่า นัน ส่ว นลูก เล่น และระบบการ ้ ทำา งานแทบไม่ต ่า งกัน ) หากผู้ใ ช้ก ล้อ งดิจ ต อลคอมแพคสามารถ ิ เข้า ใจระบบการทำา งานของฟัง ก์ช ั่น ต่า งๆ ใน
 4. 4. “...สิง ทีเ ป็น อุป สรรคในการ ่ ่ ถ่า ยภาพให้ส วย จริง ๆ อาจอยู่ท ี่ค วามไม่เ ข้า ใจ ในการปรับ ตั้ง กล้อ ง หรือ คิด ว่า กล้อ งตัว เองไม่น ่า จะทำา แบบ โน้น แบบนี้ไ ด้ ทั้ง ที่ค วามจริง แล้ว กล้อ งที่เ รามีส ามารถทำา อะไรต่า งๆได้ม ากมาย…”
 5. 5. ทำา ความรู้จ ัก กับ ระบบสมดุล แสง สีข าว การใช้ก ล้อ งดิจ ต อลทุก ชนิด ไม่ว ่า สภาพ ิ แสงจะเป็น เช่น ไร สิ่ง สำา คัญ ทีส ด ทีผ ู้ใ ช้ต ้อ ง ่ ุ ่ ศึก ษาทำา ความเข้า ใจคือ ระบบสมดุล แสงสี ขาว หรือ White Balance(WB) ซึ่ง ถือ ว่า เป็น หัว ใจ ของกล้อ งดิจ ต อลเลยก็ว ่า ได้ เพราะหาก ิ ถ่า ยภาพทีส ภาพแสงเดีย วกัน แต่ใ ช้ WB ่ ต่า งกัน สีส น ของภาพที่ไ ด้ก จ ะต่า งกัน ด้ว ย ั ็ * กล้อ งต่า งยีห อ กัน แม้ว ่า จะเลือ กใช้ WB ่ ้ ชนิด เดีย วกัน ภาพที่ไ ด้ก ็อ าจจะมีส ีส น ต่า ง ั กัน ได้เ ช่น กัน *
 6. 6. ผูใ ช้ก ล้อ งดิจ ิต อลส่ว นใหญ่จ ะปรับ ้ ตั้ง ระบบสมดุล สีข องแสงเอาไว้ท ี่ Auto ซึง กล้อ งจะทำา การปรับ แก้ส ภ าพ ่ ี อัต โนมัต ิ ระบบสมดุล สีแ บบ Auto จะ ใช้ง านได้ด ีต ่อ ในภาพนัน มีส ว นขาวที่ ้ ่ เป็น ขาวอย่า งแท้จ ริง อยู่ด ้ว ยเท่า นัน ้ หากภาพไม่ม ส ว นขาวอยู่เ ลยมัก จะ ี ่ เกิด สีผ ด เพี้ย นเพราะ Auto WB ิ ทำา งานผิด พลาด เช่น จะเห็น ได้จ าก ภาพช่ว งพระอาทิต ย์ข ึ้น หรือ ตกจะมีส ี
 7. 7. ข้อ แนะนำา ง่า ยๆ ในการใช้ร ะบบ White Balance เพื่อ ให้ไ ด้ภ าพที่ด ี คือ 1. หากต้อ งการแก้ส ีข องภาพให้ข าว เป็น ขาว แม้ว ่า แสงที่ใ ช้จ ะมีส ีไ ม่ข าว จริง ก็ต าม แนะนำา ให้ใ ช้ร ะบบ WB แบบ Auto 2. ถ้า ต้อ งการบรรยากาศของสีแ ละ แสงตามความเป็น จริง แนะนำา ให้ใ ช้ ค่า WB แบบ Daylight ที่เ ป็น รูป ดวง อาทิต ย์จ ะได้บ รรยากาศสมจริง
 8. 8. 3. หากต้อ งการแก้ส ีข องแสงให้ เป็น ขาวเหมือ นแสงกลางวัน จริง ๆ แนะนำา ให้เลือ กแหล่ง ค่า WB ตาม แหล่ง กำา เนิด แสงที่ใ ช้ จะทำา งาน ได้ด ีก ว่า ระบบ Auto 4. ถ้า ถ่า ยภาพวัต ถุท ี่ม ีส ีส ัน จัด จ้า น แม้แ ต่ส ีข องวัต ถุใ นภาพ จะมี หรือ ไม่ม ีส ่ว นที่เ ป็น สีข าว แนะนำา ให้ใ ช้ร ะบบ WB แบบ Daylight จะ ได้ภ าพที่ม ีส ีส ัน ดีก ว่า หากใช้ ระบบ Auto มัก ได้ภ าพที่ม ีส ีส ัน ผิด
 9. 9. ** จำา ไว้ว ่า ก่อ นที่จ ะกด ชัต เตอร์ท ุก ครั้ง ควร สัง เกตสัก นิด ว่า ตอนนี้ ท่า นใช้ร ะบบ WB แบบใด อยู่ และมีค วามเหมาะสม กับ ภาพที่ท ่า นต้อ งการ หรือ ไม่ **
 10. 10. WB แบบ Auto WB แบบ cloudy WB แบบ daylight
 11. 11. อย่า งไรจึง จะที่เ รีย กว่า ที่ม ด ื ที่ม ืด ไม่จ ำา เป็น ว่า ต้อ งมืด แบบดำา สนิท ในทางการถ่า ยภาพ เรีย กสภาพแสงเช่น นี้ ว่า สภาพแสงน้อ ย คือ ยัง พอมีแ สงสว่า งอยู่บ า ง ้ แต่ม น อ ย หรือ ไม่ม ีเ ลย (ที่เ ราเรีย กกัน ว่า ี ้ มืด ) เช่น - ภายในตัว อาคาร ที่เ ปิด ไปไฟตามปกติ - กลางแจ้ง ที่ส ภาพแสงเป็น แบบครึ้ม ฟ้า ครึ้ม ฝน
 12. 12. ใช้แ ฟลชอย่า งไรให้ฉ ากหลัง มี รายละเอีย ด ในการถ่า ยภาพกลางคืน หรือ ในสภาพ แสงน้อ ยมากๆ โดยปกติเ รามัก จะใช้ แฟลช เพือ เพิ่ม แสงให้ก ับ ภาพ ่ ภาพทีป รากฏออกมา ส่ว นของวัต ถุแ ละ ่ บริเ วณใกล้เ คีย งจะมีแ สงทีพ อดี ส่ว นที่ ่ ทางแก้ค ือ ต้อ งลดความเร็ว ชัต เตอร์ล ไกลออกไปมัก จะมืด มากจนมองไม่เ ห็น ง ไปเพือ ่ อะไรเลย ให้เ ซ็น เซอร์ส ามารถเก็บ แสงที่ ฉากหลัง ได้เ พีย งพอ เราเรีย กการ ใช้ ความเร็ว ชัต เตอร์ต ำ่า ๆ ร่ว มกับ แฟลช ใน การถ่า ยภาพในทีแ สงน้อ ยๆ หรือ กลาง ่ คืน ว่า แฟลชระบบ Slow-sync (SL)
 13. 13. การตั้ง ระบบ Slow-sync ทำา ได้โ ดยการตั้ง ระบบแฟลชไปทีร ูป คนกับ ดาว หรือ รูป ่ สายฟ้า กับ คำา ว่า Slow หรือ SL การใช้ง าน ระบบ Slow-sync เราอาจจำา เป็น ต้อ งใช้ข าตั้ง กล้อ ง (หรือ อะไรก็ไ ด้ท ส ามารถวางกล้อ งให้อ ยูน ง ตามที่ ี่ ่ ิ่ ต้อ งการได้) เพือ มิใ ห้ภ าพสัน ไหวจากการ ่ ่ ใช้ค วามเร็ว ชัต เตอร์ต ำ่า และระวัง อย่า ให้จ ุด สนใจอยูห ่า งจากกล้อ งเกิน ระยะการทำา งาน ่ ของแฟลช (ถ้า เป็น กล้อ งคอมแพคทีม แ ฟลช ่ ี ในตัว ระยะห่า งจะไม่ค วรเกิน 2.5 เมตรโดย เฉลี่ย ) *ข้อ ควรระวัง * เนื่อ งจากระบบนี้จ ะทำา ให้ค วามร็ว ชัต เตอร์
 14. 14. เปิด แฟลช ปกติ เปิด แฟลช ระบบ Slow Sync
 15. 15. ถ่า ยภาพในที่แ สงน้อ ยไม่ใ ห้ ภาพสั่น ไหว โดยปกติแ ล้ว ถ้า เราต้อ งการถ่า ยภาพ ในที่ท ี่ม ีแ สงน้อ ย สิง ที่ค นทั่ว ไปจะคิด ถึง ่ เป็น อัน ดับ แรกคือ ต้อ งใช้แ ฟลช แต่การใช้แ ฟลช ควรจะเป็น ทางเลือ ก สุด ท้า ย เนื่อ งจากเมื่อ เราใช้แ ฟลชที่ม า กับ กล้อ งดิจ ิต อลแบบคอมเพคนัน เราไม่ ่ สามารถควบคุม และหวัง ผลที่ด ีไ ด้ม าก นัก ซึ่ง ได้แ นะนำา การใช้แ ฟลชไว้แ ล้ว ในหัว ข้อ ใช้แ ฟลชอย่า งไรให้ฉ ากหลัง มี รายละเอีย ด
 16. 16. วิธ แ ก้ไ ขที่ค วรพิจ ารณาก่อ นมีอ ยู่ 2 ี แนวทางคือ 1. เพิ่ม ค่า ความไวแสง(ISO)ของ กล้อ งให้ส ง ขึ้น ู เพื่อ ให้ใ ช้ค วามเร็ว ชัต เตอร์ส ง ขึ้น ู ข้อ ดีค อ สามารถใช้ม อ ถือ กล้อ งถ่า ย ื ื ภาพได้ต ามปกติ ใช้ค วามเร็ว ชัต เตอร์ สูง จับ การคลื่อ นไหวของวัต ถุไ ด้ เหมาะกับ การถ่า ยภาพเคลือ นไหวในที่ ่ แสงน้อ ยๆ ข้อ เสีย คือ ภาพจะมี สัญ ญาณรบกวนสูง ขึ้น ยิ่ง เพิ่ม ความไว
 17. 17. 2. ใช้ข าตั้ง กล้อ ง (หรือ อะไรก็ต ามที่ สามารถวางกล้อ งให้อ ยู่น ิ่ง ได้ต ามที่ เราต้อ งการ) ทำา ให้ใ ช้ค วามเร็ว ชัต เตอร์ต ำ่า ได้ โดยกล้อ งไม่ส น ไหว ข้อ ดีค อ ได้ ั่ ื ภาพคมชัด สีส น รายละเอีย ด และ ั คุณ ภาพโดยรวมไม่ต กลงเหมือ น การเพิ่ม ความไวแสง แต่ข้อ เสีย คือ ต้อ งพกขาตั้ง กล้อ ง ซึ่ง อาจจะเกะกะ และสร้า งความลำา บากในการเดิน ทางอยูบ า ง และไม่เ หมาะกับ การ ่ ้
 18. 18. ถ่า ยภาพวัต ถุข าวให้เ ป็น ขาว คนที่ใ ช้ก ล้อ งถ่า ยภาพทุก ชนิด มัก เจอปัญ หาทีเ หมือ น ่ กัน อย่า งหนึ่ง คือ เมือ ถ่า ยภาพ ่ ย้อ นแสงแล้ว ฉากหน้า กับ จุด สนใจกลายเป็น สีเ ข้ม หรือ ดำา หรือ ถ่า ยภาพที่ม ส ่ว นขาว ี มากๆ เช่น ชายทะเล ,ฉากหลัง เป็น กำา แพงสีข าว,ใส่ช ุด สีข าว แล้ว ภาพออกมามืด ผิด ปกติ
 19. 19. การแก้ไ ขภาพที่ม ืด คือ ต้อ งเพิ่ม ค่า แสงให้ม ากขึ้น ซึง มีแ นวทางอยู่ 2 วิธ ี ่ ด้ว ยกัน คือ 1. หากใช้ร ะบบถ่า ยภาพอัต โนมัต ิ ได้แ ก่ A, S, P หรือ ระบบถ่า ยภาพตาม ลัก ษณะภาพต่า งๆ ตามที่โ ปรแกรมที่ กล้อ งมีใ ห้ เช่น ระบบถ่า ยภาพบุค คล ภาพ ทิว ทัศ น์ ฯลฯ ให้ใ ช้ร ะบบชดเชยแสง (EV) ซึ่ง มัก จะทำา สัญ ลัก ษณ์เ ป็น เครื่อ งหมาย +/- โดยให้ป รับ ไปทาง + จะเป็น การเพิ่ม แสงให้ภ าพสว่า งขึ้น * ข้อ สัง เกต * หากถ่า ยภาพด้ว ยโปรแกรม Auto
 20. 20. 2. หากใช้ร ะบบถ่า ยภาพแบบ ปรับ ตั้ง เอง (M) ให้ป รับ ช่อ งรับ แสงกว้า งขึ้น จากที่ว ัด แสงได้ หรือ ใช้ค วามเร็ว ชัต เตอร์ใ ห้ต ำ่า ลง จะทำา ให้แ สง เข้า ไปยัง เซ็น เซอร์ม ากขึน ้ ภาพก็จ ะสว่า งขึ้น ไปด้ว ย การจะชดเชยแสงมากหรือ น้อ ยขึ้น กับ ความสว่า งและพืน ที่ ้ ของส่ว นขาวเป็น หลัก ให้ล องดู
 21. 21. ถ่า ยภาพด้ว ยโหมด A แบบปกติ ถ่า ยภาพด้ว ยโหมดAและ EV +1.5
 22. 22. ถ่า ยภาพคนย้อ นแสงให้ห น้า ไม่ ดำา เมือ หัด ถ่า ยภาพใหม่ๆ มัก จะสอนกัน ่ ว่า อย่า ถ่า ยภาพย้อ นแสง ภาพจะไม่ สวย หน้า จะดำา และภาพก็อ อกมาเช่น นัน จริง ๆ หลายคนเลยฝัง ใจว่า ไม่ค วร ้ ถ่า ยภาพย้อ นแสงเพราะหน้า จะดำา แต่ จริง ๆแล้ว การถ่า ยภาพย้อ นแสงหาก ทำา ความเข้า ใจให้ด ีแ ล้ว เราก็ส ามารถ ถ่า ยภาพให้ส วยงามได้เ ช่น กัน ซึ่ง มี วิธ ง ่า ยๆอยู่ ี 2 วิธ ด ้ว ยกัน คือ ี
 23. 23. 1. ใช้ก ารชดเชยแสง เป็น วิธ ีเ ดีย วกับ การถ่า ยภาพวัต ถุ ขาวให้ข าว เนื่อ งจากเมื่อ ถ่า ยภาพ ย้อ นแสงเท่า กับ ว่า มีส ว นขาวสว่า งจ้า ่ เข้า มาในภาพ กล้อ งจึง ปรับ ส่ว นขาว ให้เ ป็น เทา ภาพจึง มืด ลง หาก ต้อ งการให้ห น้า ไม่ด ำา ให้ใ ช้ร ะบบ ชดเชยแสงไปทาง + หรือ ลดความเร็ว ชัต เตอร์ล ง หรือ เปิด ช่อ งรับ แสงกว้า งขึ้น เพื่อ ให้ เซ็น เซอร์ร ับ แสงได้ม ากขึ้น แต่ว ิธ น จ ะ ี ี้ สว่า งจ้า มากขึ้น จน อาจจะเกิด แสงฟุ้ง กระจายขึ้น ในภาพได้
 24. 24. 2.ใช้แ ฟลชเพื่อ ลบเงา เป็น การเพิ่ม แสงโดยตรงที่ต ัว แบบ หรือ จุด สนใจ ทำา ให้ค วามแตกต่า งของ แสงฉากหลัง กับ แสงที่จ ุด สนใจลดลง สมดุล ของแสงระหว่า งฉากหน้า และ ฉากหลัง จะมีม ากขึ้น สามารถถ่า ยภาพ ให้เ ห็น ทั้ง จุด สนใจ และมีฉ ากหลัง ที่ สวยงามมีร ายละเอีย ดได้ การใช้ แฟลชลบเงาให้ต ั้ง แฟลชไว้ท ี่ ON หรือ ไว้ท ี่ร ูป คนแล้ว มีด วงอาทิต ย์ด ้า นหลัง ระยะห่า งจากกล้อ งถึง จุด สนใจไม่ค วร เกิน 2 เมตร วิธ ีน ี้ม ข้อ ดีค อ เห็น ภาพ ี ื
 25. 25. ปกติ EV +1.5เปิด แฟลชเพือ ลบเงา ่ ใช้แ ฟลชระบบเพื่อ ลบเงาที่ไ ด้ผ ลดี อีก วิธ ห นึง คือ ี ่ ใช้แ ฟลชระบบ Slow sync*
 26. 26. “ลองทำา ดู” การถ่า ยภาพ คนโดยให้ แบบยืน หลัง หลัง เข้า หา ต้น กำา เนิด แสง (หรือ ย้อ นแสง) ใน ลัก ษณะแสง เฉีย ง จะ ทำา ให้เ กิด แสง สะท้อ น บริเ วณเรือ น
 27. 27. จบการบรรยาย Question &SHARE By ยศเดช ศีล

×