แรงดันในของเหลว

 • 156 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
156
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ใบความรูที่ 3.2 เรื่องแรงดันในของเหลวจุดประสงคของการเรียนรู เพื่อให นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับแรงดันในของเหลว และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดการพิจารณาแรงดันในของเหลว อาจแยกเปน1. แรงดันที่กนภาชนะ  3.1 แรงดันเฉลี่ยเนื่องจากความดันเกจ 1.1 แรงดันเนื่องจากความดันเกจ 3.2 แรงดันเฉลี่ยเนื่องจากความดันสัมบูรณ 1.2 แรงดันเนื่องจากความดันสัมบูรณ 4. แรงดันน้ําทีกระทําตอเขื่อนหรือประตูก้นน้า ่ ั ํ2. แรงดันเฉลี่ยดานขางภาชนะ 4.1 แรงดันเฉลี่ยทีน้ํากระทําตอเขื่อนหรือ ่ 2.1 แรงดันเฉลี่ยเนื่องจากความดันเกจ ประตูน้ําตั้งตรง 2.2 แรงดันเฉลี่ยเนื่องจากความดันสัมบูรณ 4.2 แรงดันเฉลี่ยทีนํากระทําตอเขื่อนหรือ ่ ้3. แรงดันเฉลี่ยดานขางภาชนะเอียง ประตูน้ําตั้งเอียง1. แรงดันของของเหลวที่กนภาชนะ 1.1 แรงดันที่กนภาชนะเนื่องจากความดันเกจ มีคาเทากับผลคูณของความดัน  ที่กนภาชนะกับพื้นที่ที่ตั้งฉาก แรงดัน = ความดันเกจ x พื้นที่ F =P×A = ρgh × Aหมายเหตุวัตถุรปทรงปริซึมหรือวัตถุทรงกระบอก แรงดันที่ ู วัตถุรูปทรงอื่น แรงดันที่คํานวณไดจะมีคาไมเทากับ คํานวณไดจะมีคาเทากับน้ําหนักของของเหลวพอดี น้ําหนักของของเหลว 1.2 แรงดันที่กนภาชนะเนื่องจากความดันสัมบูรณ มีคาเทากับผลคูณของ  ความดันสัมบูรณที่กนภาชนะกับพืนที่ที่ตั้งฉาก ้ แรงดัน = ความดันสัมบูรณ x พื้นที่ F = (ρgh +Pa) × A
 • 2. 2. แรงดันเฉลียของของเหลวที่ดานขางของภาชนะ ่ 2.1 แรงดันเฉลี่ยเนื่องจากความดันเกจ แรงดันเฉลี่ย = ความดันเกจเฉลี่ย x พื้นที่ F = ( 1 ρgh ) × A 2 = ( 1 ρgh ) × Lh 2 1 = ρgLh 2 2 2.2 แรงดันเฉลี่ยของของเหลวทีดานขางของภาชนะ ่ เนื่องจากความดันสัมบูรณ แรงดันเฉลี่ย = ความดันสัมบูรณเฉลี่ย x พื้นที่ F = ( 1 ρgh +Pa) × A 2 1 = ( ρgh +Pa) × Lh 23. แรงดันเฉลียของของเหลวที่ดานขางของภาชนะเอียง ่ 3.1 แรงดันเฉลี่ยดานขางเอียงเนืองจากความดันเกจ ่ แรงดันเฉลี่ย = ความดันเกจเฉลี่ย x พื้นที่ F = ( 1 ρgh ) × h ×L 2 sin θ = ( 1 ρgh ) × hL cosec θ 2 1 = ρgLh 2 cosec θ 2 3.2 แรงดันเฉลี่ยดานขางเอียงเนืองจากความดันสัมบูรณ ่ แรงดันเฉลี่ย = ความดันสัมบูรณเฉลี่ย x พื้นที่ F = ( 1 ρgh + Pa) × h ×L 2 sin θ 1 = ( ρgh + Pa) × hL cosec θ 2
 • 3. 4. แรงดันน้ําทีกระทําตอเขื่อนหรือประตูกั้นน้า หาไดเชนเดียวกับกรณีของภาชนะ ซึ่งอาจสรุปไดเปน ่ ํ 4.1 แรงดันน้ําทีกระทําตอเขื่อนหรือประตูกั้นน้ากรณีตั้งตรง ่ ํ 1 F= ρgLh 2 2 4.2 แรงดันน้ําทีกระทําตอเขื่อนหรือประตูกั้นน้ากรณีตั้งเอียง ่ ํ F = ( 1 ρgh ) × h ×L 2 sin θ = ( 1 ρgh ) × hL cosec θ 2 1 = ρgLh 2 cosec θ 2