1     แบบเสนอโครงร่ างโครงงานคอมพิวเตอร์รหัสวิชา ง33201 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5          ...
2                  ใบงาน           การจัดทาข้ อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์  สมาชิกในกลุ่ม  1.นาย...
3     นอกจากนี ้การเปิ ดอาเซียนอาจเป็ นโอกาสของคนที่สามารถสื่อสารด้ วยภาษา แต่ถ้าวันนี ้เราไม่สามารถสื่อสารกับคนชาติอื...
4 วิธีดาเนินงาน  แนวทางการดาเนินงาน   1. นาบทความจากอินเตอร์ เน็ท หนังสือพิมพ์ วารสาร หรื ออาจจะเป็ นเนื ้อเพลง(ซึงถื...
5ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ในชีวิตจริ ง - สามารถเรี ยนต่อในระดับที่สงขึ ้น เนื่องจากส่วนใหญ่ต้อ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โครงร่างคอมพิวเตอร์

206 views
169 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
206
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงร่างคอมพิวเตอร์

 1. 1. 1 แบบเสนอโครงร่ างโครงงานคอมพิวเตอร์รหัสวิชา ง33201 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 ปี การศึกษา 2555 ชื่อโครงงาน การฝึ กทักษะด้ านภาษาอังกฤษด้ วยบทความ ชื่อผู้ทาโครงงาน 1.นายอัษภางค์ บุญชีพ เลขที่ 10 ชัน ม.6 ห้ อง 11 ้ 2.นายชัยรักษ์ วสุธารนันท์ เลขที่ 24 ชัน ม.6 ห้ อง 11 ้ 3.นายธิษณ์ กันธิยะ เลขที่ 33 ชัน ม.6 ห้ อง 11 ้ ชื่ออาจารย์ ท่ ปรึกษาโครงงาน นางเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ี ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรี ยนที่ 1-2 ปี การศึกษา 2555 โรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ้
 2. 2. 2 ใบงาน การจัดทาข้ อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม 1.นายอัษภางค์ บุญชีพ เลขที่ 10 2.นายชัยรักษ์ วสุธารนันท์ เลขที่ 24 3.นายธิษณ์ กันธิยะ เลขที่ 33คาชีแจง ให้ ผ้ ูเรี ยนแต่ ละกลุ่มเขียนข้ อเสนอโครงงานตามหัวข้ อต่ อไปนี ้ ้ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) การฝึ กทักษะด้ านภาษาอังกฤษด้ วยบทความชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) Learning English Skill by Passageประเภทโครงงาน โครงงานเพื่อการศึกษาชื่อผู้ทาโครงงาน 1. นายอัษภางค์ บุญชีพ เลขที่ 10 2. นายชัยรักษ์ วสุธารนันท์ เลขที่ 24 3. นายธิษณ์ กันธิยะ เลขที่ 33ชื่อที่ปรึกษา นางเขื่อนทอง มูลวรรณ์ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรี ยนที่ 1-2 ปี การศึกษา 2555ที่มาและความสาคัญของโครงงาน ในปั จจุบนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่ถกใช้ กนอย่างแพร่หลาย ในยุตโลกาภิวตน์ที่มี ั ู ั ัการแข่งขันสูง ดังนั ้นภาษาอังกฤษจึงจาเป็ นมาก ภาษาอังกฤษเป็ นสิงที่จาเป็ นสาหรับคนรุ่น ่ใหม่ และอนาคตของประเทศ ไม่เฉพาะแต่ประเทศไทย แต่ทกๆประเทศ เพราะ ุภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่ใช้ สื่อสารอย่างเป็ นทางการของชาวโลก และไม่แน่ว่าในอนาคตใครที่สื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้ อาจจะถูกมองว่าล้ าหลังก็เป็ นไปได้ คือถ้ าเราสื่อสารไม่ได้เราอาจจะขาดโอกาสในการทาอะไรต่างๆ เพราะในอนาคตมนุษย์อาจได้ ใช้ ชีวิตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็ นเชื ้อชาติใดก็ตาม อย่างเช่น การเปิ ดอาเซียน การที่เราจะสื่อสารกับคนต่างชาติเราควรรู้มากกว่า 1 ภาษา โดยภาษาแรกที่ควรรู้คือภาษาอังกฤษ
 3. 3. 3 นอกจากนี ้การเปิ ดอาเซียนอาจเป็ นโอกาสของคนที่สามารถสื่อสารด้ วยภาษา แต่ถ้าวันนี ้เราไม่สามารถสื่อสารกับคนชาติอื่นได้ เลย คุณอาจจะกลายเป็ นคนที่ล้าหลังทางด้ านภาษา หรื ออาจจะขาดโอกาสเติบโตทางด้ านการงาน เนื่องจากการแข่งขันที่สงมาก และ ูประเทศเราอาจจะเป็ นผู้โชคร้ าย เพราะเราไม่เคยตระหนักถึงความสาคัญของภาษา ดังที่ได้กล่าวไว้ ภาษานั ้นจาเป็ นมาก ควรจะได้ อย่างน้ อย 1 ภาษา โดยไม่นบภาษาเกิด ัวัตถุประสงค์ - ต้ องการให้ ผ้ สนใจ นาความรู้ที่ได้ ไปใช้ ได้ จริง ในชีวิตประจาวัน ู - สามารถสนุกไปกับบทความ ทาให้ เราจาได้ โดยไม่ร้ ูตว ั - เพื่อยกระดับของประชากรในประเทศ ให้ คนในประเทศเข้ าใจในภาษาอังกฤษ - สามารถสนทนากับชาวต่างชาติได้ เราจาเป็ นต้ องขจัดความอายออกไปขอบเขตโครงงาน ทุกคนอาจจะต้ องมีพื ้นฐานด้ านภาษาอังกฤษมาก่อน จึงจะสามารถฝึ กฝนศักยภาพที่ซ่อนอยู่ แต่สาหรับคนที่ไม่มีทกษะ เราก็สามารถฝึ กทักษะด้ านนี ้ได้ ขึ ้นอยู่กบความตั ้งใจ ั ัและความทุ่งมันของแต่ละคน และจะต้ องมีความกล้ าที่จะสนทนาต่อหน้ าคนต่างชาติ เว็ป ่ไซด์ที่แนะนาให้ อ่าน ตัวอย่างเช่น www.bangkokpost.com/learning และให้ การทักษะนี ้ไม่จาเป็ นว่าจะอ่านแค่บทความ แต่ยงมีสื่ออื่นๆที่สามารถพัฒนาทักษะของเราได้ เช่น ทีวี ัภาพยนตร์ เป็ นต้ นหลักการและทฤษฎี โครงงานเพื่อการศึกษานี ้เป็ นโครงงานที่มีประโยชน์แก่ผ้ อ่าน เราสามารถรู้ข่าวจาก ูบทความและสามารถฝึ กทักษะด้ านภาษาอังกฤษ สาหรับผู้ที่มีพื ้นฐานด้ านภาษาอังกฤษดีจะสามารถเรี ยนรู้อย่างลึกซึ ้งได้ อย่างรวดเร็ว
 4. 4. 4 วิธีดาเนินงาน แนวทางการดาเนินงาน 1. นาบทความจากอินเตอร์ เน็ท หนังสือพิมพ์ วารสาร หรื ออาจจะเป็ นเนื ้อเพลง(ซึงถือ ่ เป็ นบทความชนิดหนึ่ง) อย่างใดอย่างหนึ่ง มา print ลงใน A4 เพื่อความสะดวกใน การอ่านเพื่อฝึ กความจา 2. อ่านเนื ้อเรื่ องจากบทความ ไม่จาเป็ นต้ องแปล เราสามารถเดาศัพท์จากบริบทได้ 3. ทาแบบฝึ กหัด เพื่อทดสอบความรู้ที่ได้ เครื่ องมือและอุปกรณ์ ท่ ีใช้ - คอมพิวเตอร์ หนังสือพิมพ์ วารสาร หรื อเนื ้อเพลง อย่างใดอย่างหนึ่ง - สื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นทีวีหรื อภาพยนตร์ ก็สามารถฝึ กทักษะได้ - เครื่ อง Printer และกระดาษ (ถ้ ามี) งบประมาณ ไม่มี ขันตอนและแผนดาเนินงาน ้ สัปดาห์ ท่ ีลาดับ ผู้รับผิด ขันตอน ้ 1 1 1 1 1 1 1 1 ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ชอบ 0 1 2 3 4 5 6 7 1 คิดหัวข้ อโครงงาน / ชัยรักษ์ 2 ศึกษาและค้ นคว้ าข้ อมูล / / / ชัยรักษ์ 3 จัดทาโครงร่างงาน / / อัษภางค์ 4 ปฏิบตการสร้ างโครงงาน ัิ / / / / / / / / อัษภางค์ 5 ปรับปรุงทดสอบ / / ธิษณ์ 6 การทาเอกสารรายงาน / / / / ชัยรักษ์ 7 ประเมินผลงาน / ธิษณ์ 8 นาเสนอโครงงาน / ธิษณ์
 5. 5. 5ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ในชีวิตจริ ง - สามารถเรี ยนต่อในระดับที่สงขึ ้น เนื่องจากส่วนใหญ่ต้องใช้ ภาษาอังกฤษ ู - เยาวชนได้ รับโอกาสทางด้ านการงานมากขึ ้นสถานที่ดาเนินการ โครงการนี ้เป็ นโครงการที่สงเสริมให้ ฝึกทักษะด้ านภาษาอังกฤษ ซึงอาจจะเป็ นภาษา ่ ่ใดภาษาหนี่งก็ได้ สามารถหาบทความจากหนังสือพิมพ์,วารสาร, อินเตอร์ เน็ต หรื อเนื ้อเพลง( ซึงถือเป็ นบทความชนิดหนึ่ง )ที่เป็ นภาษาอังกฤษเพื่อฝึ กทักษะ สามารถนาไปยอด ่ต่อด้ วยตัวของแต่ละบุคคลเองกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ท่ ีเกี่ยวข้ อง กลุมสาระภาษาอังกฤษและกลุมสาระคอมพิวเตอร์ ่ ่แหล่ งอ้ างอิง - สุนีย์ แคนยุกษ์ . 2554. หนังสือ Easy English News. พิมพ์ครังที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัท โพส พับลิชชิง จากัด. ้ - www.bangkokpost.com/learning/

×