Your SlideShare is downloading. ×
ใบงาน7
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

ใบงาน7

48
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
48
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. ใบงานที่ 7 เรื่อง โครงงานประเภท “การประยุกต์ ใช้ งาน”ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์1. โครงงานพัฒนาสื่ อเพือการศึกษา ลักษณะเด่นของโครงงานประเภทนี้ คือ เป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ ่ในการผลิตสื่ อเพื่อการศึกษา โดยการสร้างโปรแกรมบทเรี ยนหรื อหน่วยการเรี ยน ซึ่ งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึ กหัด บททบทวน และคาถามคาตอบไว้พร้อม ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนแบบรายบุคคลหรื อรายกลุ่มการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนนี้ ถือว่าคอมพิวเตอร์ เป็ นอุปกรณ์การสอน ซึ่ งอาจเป็ นการพัฒนาบทเรี ยนแบบออนไลน์ ให้ผเู ้ รี ยนเข้ามาศึกษาด้วยตนเองก็ได้ โครงงาน ประเภทนี้สามารถพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนในวิชาต่างๆ โดยผูเ้ รี ยนอาจคัดเลือกเนื้อหาที่เข้าใจยาก มาเป็ นหัวข้อในการพัฒนาสื่ อเพื่อการศึกษาตัวอย่างโครงงาน เช่น การเคลื่อนที่แบบโปรเจ็กไตล์ ระบบสุ ริยจักรวาล ตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการชากิ่งกุหลาบ หลักภาษาไทย และสถานที่สาคัญของประเทศไทย เป็ นต้น2.โครงงานประเภทการประยุกต์ ใช้ งาน โครงงานประยุกต์ใช้งานเป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการ สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานจริ งในชีวตประจาวัน อาทิเช่น ซอฟต์แวร์ สาหรับการออกแบบและตกแต่งภายใน ิอาคาร ซอฟต์แวร์ สาหรับการผสมสี และซอฟต์แวร์ สาหรับการระบุคนร้าย เป็ นต้น โครงงานประเภทนี้จะมีการประดิษฐ์ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรื ออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ ซึ่ งอาจเป็ นการคิดสร้างสิ่ งของขึ้นใหม่ หรื อ ่ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงของเดิมที่มีอยูแล้วให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น โครงงานลักษณะนี้จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผูใช้ก่อน แล้วนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการออกแบบ และพัฒนาสิ่ งของนั้นๆ ้
  • 2. ต่อจากนั้นต้องมีการทดสอบการทางานหรื อทดสอบคุณภาพของสิ่ งประดิษฐ์แล้วปรับ ปรุ งแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ โครงงานประเภทนี้ผเู ้ รี ยนต้องใช้ความรู ้เกี่ยวกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรม และเครื่ องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง3.โครงงานพัฒนาเกม โครงงานประเภทนี้เป็ นโครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์ เกมเพื่อความรู ้หรื อเพื่อความเพลิดเพลิน เกมที่พฒนาควรจะเป็ นเกมที่ไม่รุนแรง เน้นการใช้สมองเพื่อฝึ กคิดอย่างมีหลักการ โครงงาน ัประเภทนี้จะมีการออกแบบลักษณะและกฎเกณฑ์การเล่น เพื่อให้น่าสนใจแก่ผเู ้ ล่น พร้อมทั้งให้ความรู ้สอดแทรกไปด้วย ผูพฒนาควรจะได้ทาการสารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเกมต่างๆ ที่มีอยูทวไป และ ้ ั ่ ั่นามาปรับปรุ งหรื อพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อให้เป็ นเกมที่แปลกใหม่ และน่าสนใจแก่ผเู ้ ล่นกลุ่มต่างๆ4.โครงงานพัฒนาเครื่องมือ โครงงานประเภทนี้เป็ นโครงงานเพื่อพัฒนาเครื่ องมือช่วย สร้างงานประยุกต์ต่างๆโดยส่ วนใหญ่จะอยูในรู ปซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์ วาดรู ป ซอฟต์แวร์ พิมพ์งาน และซอฟต์แวร์ ช่วยการมอง ่
  • 3. วัตถุในมุมต่างๆ เป็ นต้น สาหรับซอฟต์แวร์ เพื่อการพิมพ์งานนั้นสร้างขึ้นเป็ นโปรแกรมประมวลคา ซึ่ งจะเป็ นเครื่ องมือให้เราใช้ในการพิมพ์งานต่างๆบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่ วนซอฟต์แวร์ การวาดรู ป พัฒนาขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกให้การวาดรู ปบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้เป็ นไปได้ โดยง่าย สาหรับซอฟต์แวร์ ช่วยการมองวัตถุในมุมต่างๆ ใช้สาหรับช่วยการออกแบบสิ่ งของ อาทิเช่น ผูใช้วาดแจกันด้านหน้า และต้องการจะดูวา ้ ่ด้านบนและด้านข้างเป็ นอย่างไร ก็ให้ซอฟต์แวร์ คานวณค่าและภาพที่ควรจะเป็ นมาให้ เพื่อพิจารณาและแก้ไขภาพแจกันที่ออกแบบไว้ได้อย่างสะดวก5. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี โครงงานประเภทนี้เป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยในการ จาลองการทดลองของสาขาต่างๆ ซึ่ งเป็ นงานที่ไม่สามารถทดลองด้วยสถานการณ์จริ งได้ เช่น การจุดระเบิด เป็ นต้นและเป็ นโครงงานที่ผทาต้องศึกษารวบรวมความรู ้ หลักการ ข้อเท็จจริ ง และแนวคิดต่างๆ อย่างลึกซึ้ งในเรื่ องที่ ู้ ่ต้องการศึกษาแล้วเสนอเป็ นแนวคิด แบบจาลอง หลักการ ซึ่ งอาจอยูในรู ปของสู ตร สมการ หรื อคาอธิ บายพร้อมทั้งารจาลองทฤษฏีดวยคอมพิวเตอร์ ให้ออกมาเป็ นภาพ ภาพที่ได้ก็จะเปลี่ยนไปตามสู ตรหรื อสมการนั้น ้ ่ ู้ซึ่ งจะทาให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจได้ดียงขึ้น การทาโครงงานประเภทนี้มีจุดสาคัญอยูที่ผทาต้องมีความรู ้ในเรื่ อง ิ่นั้นๆ เป็ นอย่างดี ตัวอย่างโครงงานจาลองทฤษฎี เช่น การทดลองเรื่ องการไหลของของเหลว การทดลองเรื่ องพฤติกรรมของปลาปิ รันย่า และการทดลองเรื่ องการมองเห็นวัตถุแบบสามมิติ เป็ นต้น
  • 4. แหล่งที่มา : http://teacher.skw.ac.th/salunyar/40102/unit_05/p_501.htm http://www.lks.ac.th/kuanjit/s5.htm