ใบงาน6
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

ใบงาน6

on

  • 120 views

 

Statistics

Views

Total Views
120
Views on SlideShare
120
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

ใบงาน6 Document Transcript

  • 1. ใบงาน 6 เรือง โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี” ่ ่ ้ เป็ นโครงงานใช้คอมพิวเตอร์ในการจาองการทดลองของสาขาต่าง ๆ เป็ นโครงงานทีผูทาต้องศึกษารวบรวมความรู ้ หลักการ ข้อเท็จจริงและแนวความคิดต่าง ๆ อย่างลึกซึ้งในเรื่องทีตองการศึกษา แล้วเสนอเป็ น ่ ้ ่แนวคิด แบบจาลอง หลักการ ซึงอาจอยูในรูปของสมการ สูตร หรือคาอธิบายก็ได้ พร้อมทังนาเสนอวิธีการจาลอง ่ ้ทฤษฎีดวยคอมพิวเตอร์ การทาโครงงานประเภทนี้มีจดสาคัญอยูที ้ ้ ุ ่ ่ผูทาต้องมีความรูเ้ รื่องนัน ๆ เป็ นอย่างดี ตัวอย่าง ้เช่น การทดลองเรื ่องการไหลของเหลว การทดลองเรื่องพฤติกรรมของปลาอโรวาน่า ทฤษฎีการแบ่งแยกดีเอ็นเอเป็ นต้น ่ โครงงานประเภทนี้เป็ นโครงงานทีใช้คอมพิวเตอร์ชวยในการ จาลองการทดลองของสาขาต่างๆ ซึงเป็ นงาน ่ ่ ่ ่ ้ทีไม่สามารถทดลองด้วยสถานการณ์จริงได้ เช่น การจุดระเบิด เป็ นต้น และเป็ นโครงงานทีผูทาต้องศึกษารวบรวมความรู ้ หลักการ ข้อเท็จจริง และแนวคิดต่างๆ อย่างลึกซึ้งในเรื่องทีตองการศึกษาแล้วเสนอเป็ นแนวคิด แบบจาลอง ่ ้ ่หลักการ ซึงอาจอยูในรูปของสูตร สมการ หรือคาอธิบาย พร้อมทัง การจาลองทฤษฏีดวยคอมพิวเตอร์ให้ออกมาเป็ น ่ ้ ้ภาพ ภาพที ่ได้ก็จะเปลี่ยนไปตามสูตรหรือสมการนัน ซึงจะทาให้ผูเ้ รียนมีความเข้าใจได้ดีย่ิงขึ้น การทาโครงงาน ้ ่ประเภทนี้มีจดสาคัญอยูที ้ ุ ่ ่ผูทาต้องมีความรูใ้ นเรื่องนันๆ เป็ นอย่างดี ตัวอย่างโครงงานจาลองทฤษฎี เช่น การทดลอง ้เรื่องการไหลของของเหลว การทดลองเรื่องพฤติกรรมของปลาปิ รนย่า และการทดลองเรื่องการมองเห็นวัตถุแบบ ัสามมิติ เป็ นต้น จากการศึกษาประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ ทาให้ผูจดทาได้ทราบว่า โครงงานคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท ้ั ้ ี่ ัรายละเอียดของแต่ละประเภท มีอะไรบ้าง ทาให้ผูจดทาสามารถนาความรูทได้รบไปสร้างสรรค์ผลงานให้ถูกประเภท ้ัยิ่งขึ้น และสามารถนาความรูทได้รบไปเผยแพร่แก่ผูอื่นได้ ้ ่ี ั ้ตัวอย่างโครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี1. การทดลองปั จจัยต่างๆ ในการเพาะปลูกแก้วมังกรด้วยคอมพิวเตอร์2. การทานายอุณหภูมิจากข้อมูลทีผานมา ่่3. การทดลองผสมสารเคมีตางๆ ด้วยคอมพิวเตอร์ ่4. ปั จจัยต่างๆ กับการเคลื่อนทีของเครื่ องบิน ่5. ผลการปลูกข้าวในสภาวะแวดล้อมทีตางกัน ่่6. การเปรียบเทียบเทคนิคของการย่อขนาดแฟ้ มข้อมูลคอมพิวเตอร์สวนบุคคลแหล่งทีมาของข้อมูล ่ ่ทีมา : http://kruoong.blogspot.com/2011/05/blog-post.html ่