ใบงาน6

59 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
59
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบงาน6

  1. 1. ใบงาน 6 เรือง โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี” ่ ่ ้ เป็ นโครงงานใช้คอมพิวเตอร์ในการจาองการทดลองของสาขาต่าง ๆ เป็ นโครงงานทีผูทาต้องศึกษารวบรวมความรู ้ หลักการ ข้อเท็จจริงและแนวความคิดต่าง ๆ อย่างลึกซึ้งในเรื่องทีตองการศึกษา แล้วเสนอเป็ น ่ ้ ่แนวคิด แบบจาลอง หลักการ ซึงอาจอยูในรูปของสมการ สูตร หรือคาอธิบายก็ได้ พร้อมทังนาเสนอวิธีการจาลอง ่ ้ทฤษฎีดวยคอมพิวเตอร์ การทาโครงงานประเภทนี้มีจดสาคัญอยูที ้ ้ ุ ่ ่ผูทาต้องมีความรูเ้ รื่องนัน ๆ เป็ นอย่างดี ตัวอย่าง ้เช่น การทดลองเรื ่องการไหลของเหลว การทดลองเรื่องพฤติกรรมของปลาอโรวาน่า ทฤษฎีการแบ่งแยกดีเอ็นเอเป็ นต้น ่ โครงงานประเภทนี้เป็ นโครงงานทีใช้คอมพิวเตอร์ชวยในการ จาลองการทดลองของสาขาต่างๆ ซึงเป็ นงาน ่ ่ ่ ่ ้ทีไม่สามารถทดลองด้วยสถานการณ์จริงได้ เช่น การจุดระเบิด เป็ นต้น และเป็ นโครงงานทีผูทาต้องศึกษารวบรวมความรู ้ หลักการ ข้อเท็จจริง และแนวคิดต่างๆ อย่างลึกซึ้งในเรื่องทีตองการศึกษาแล้วเสนอเป็ นแนวคิด แบบจาลอง ่ ้ ่หลักการ ซึงอาจอยูในรูปของสูตร สมการ หรือคาอธิบาย พร้อมทัง การจาลองทฤษฏีดวยคอมพิวเตอร์ให้ออกมาเป็ น ่ ้ ้ภาพ ภาพที ่ได้ก็จะเปลี่ยนไปตามสูตรหรือสมการนัน ซึงจะทาให้ผูเ้ รียนมีความเข้าใจได้ดีย่ิงขึ้น การทาโครงงาน ้ ่ประเภทนี้มีจดสาคัญอยูที ้ ุ ่ ่ผูทาต้องมีความรูใ้ นเรื่องนันๆ เป็ นอย่างดี ตัวอย่างโครงงานจาลองทฤษฎี เช่น การทดลอง ้เรื่องการไหลของของเหลว การทดลองเรื่องพฤติกรรมของปลาปิ รนย่า และการทดลองเรื่องการมองเห็นวัตถุแบบ ัสามมิติ เป็ นต้น จากการศึกษาประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ ทาให้ผูจดทาได้ทราบว่า โครงงานคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท ้ั ้ ี่ ัรายละเอียดของแต่ละประเภท มีอะไรบ้าง ทาให้ผูจดทาสามารถนาความรูทได้รบไปสร้างสรรค์ผลงานให้ถูกประเภท ้ัยิ่งขึ้น และสามารถนาความรูทได้รบไปเผยแพร่แก่ผูอื่นได้ ้ ่ี ั ้ตัวอย่างโครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี1. การทดลองปั จจัยต่างๆ ในการเพาะปลูกแก้วมังกรด้วยคอมพิวเตอร์2. การทานายอุณหภูมิจากข้อมูลทีผานมา ่่3. การทดลองผสมสารเคมีตางๆ ด้วยคอมพิวเตอร์ ่4. ปั จจัยต่างๆ กับการเคลื่อนทีของเครื่ องบิน ่5. ผลการปลูกข้าวในสภาวะแวดล้อมทีตางกัน ่่6. การเปรียบเทียบเทคนิคของการย่อขนาดแฟ้ มข้อมูลคอมพิวเตอร์สวนบุคคลแหล่งทีมาของข้อมูล ่ ่ทีมา : http://kruoong.blogspot.com/2011/05/blog-post.html ่

×