โครงงาน GoogleSketchup8

14,031 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
14,031
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
41
Actions
Shares
0
Downloads
406
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงงาน GoogleSketchup8

 1. 1. โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Google SketchUp 8กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทศโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
 2. 2. หัวข้อโครงงาน : การใช้โปรแกรม Google sketchup 8ประเภทโครงงาน : โครงงานประเภทซอฟต์แวร์ผู้นาเสนอโครงงาน : นาวสาว รตนหทัย อุบลศรี ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/14 เลขที่ 36 นาวสาว นัฐธิชา ศรีโภค ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/14 เลขที่ 43ครูที่ปรึกษา : อ.เขื่อนทอง มูลวรรณ์ปีการศึกษา : 2556
 3. 3. บทคัดย่อ Google SketchUp เป็นโปรแกรมสา หรับสร้างแบบจา ลอง 3D (Three-Dimensional) ที่มีความง่ายต่อการใช้งาน และเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง โดยส่วนใหญ่จะถูกนา มาใช้ในงานออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม งานออกแบบภายในและภายนอก การออกแบบกลไกการทา งานของเครื่องจักร เฟอร์นิเจอร์ ภูมิประเทศ ผลิตภัณฑ์รวมไปถึงงานออกแบบฉาก อาคาร และสิ่งก่อสร้างในเกม หรือจะเป็นการจัดฉากทา Story Boards ในงานภาพยนต์หรือละครโทรทัศน์ก็สามารถทา ได้นอกจากนี้ยังทา งานร่วมกับปลั๊กอิน (Plugin) ต่างๆที่ถูกพัฒนาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทา งานของ Google SketchUP ให้สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปลั๊กอินที่ช่วยให้การสร้างรูปทรงต่างๆสามารถทา ได้ง่ายขึ้น ไปจนถึงปลั๊กอินที่ช่วยในการจัดแสงเงาให้ดูสมจริงอย่างเช่น V-Rayหรือ Podium เป็นต้น
 4. 4. สารบัญบทคัดย่ อ..............................................................................................................กสารบัญ................................................................................................................คบทที่1 บทนาความสาคัญของโครงงาน.......................................................................................1วัคถุประสงศ์ของโครงงาน.......................................................................................ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ......................................................................................บทที่2 เอกสารที่เกี่ยวข้ องGoogle sketchup 8 ……………………………………………………….แนะนาโปรแกรม................................................................................................บทที่3 วิธีการดาเนินงานโครงงานวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือที่ใช้ในการพัฒนา.........................................................ขั้นตอนการดาเนินงาน..........................................................................................บทที่5 สรุปผลการดาเนินงาน และข้ อเสนอแนะสรุปผลการดาเนินโครงงาน.....................................................................................ข้อเสนอแนะ.........................................................................................................ภาคผนวก...........................................................................................................บรรณานุกรม......................................................................................................
 5. 5. บทที่1 บทนา1.1 ความสาคัญของโครงงาน โปรแกรม Google Sketchup เป็นโปรแกรมออกแบบจาก Google ที่สามารถสร้างโมเดลอาคารสิ่งก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ สินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยง่ายต่อการใช้งานทาให้เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้ได้ทุกคน โดยเป็นโปรแกรมที่ทางานได้สะดวกและรวดเร็วโดยสร้างคาสั่งให้สอดคล้องกับผู้ใช้งานว่ากาลังทาอะไรอยู่และผู้ใช้งานสามารถใช้คาสั่งต่อเนื่องได้โดยไม่ต้องคลิกหรือเปลี่ยนการทางาน โปรแกรม Google sketchup ยังมีคาสั่งที่ฉลาดอีกมากมายทั้ง ให้เคลื่อนไหวและ มีมาตราส่วนทาให้ได้แบบที่สมบูรณ์จริง ออกมาง่ายๆ ทั้งนี้สามารถนามาประยุกต์ใช้ต่อชีวิตประจาวันได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งการออกแบบ สิ่งต่างๆเพื่อให้ได้รูปโมเดลสามมิติที่สมจริง หรืออกแบบเพื่อใช้ก่อสร้างหรือใช้ประโยชน์จริงๆ หรือออกแบบเพื่อความสนุกสนาน โปรแกรม Google sketchup จึงเป็นโปรแกรมออกแบบที่น่าสนใจมากโปรแกรมหนึ่งเพราะคุณสมบัติต่างๆที่ครบถ้วนของมันนั่นเอง1.2 วัคถุประสงศ์ ของโครงงาน1.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรม “Google sketchup” ซึ่งเป็น software ที่สามารถนามาใช้สร้างแบบจาลองสามมิติของสิ่งต่างๆได้2.เพื่อหาแนวทางในการนาความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม “Google sketchup” มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน3.เพื่อศึกษาประโยชน์ของ “Google sketchup” ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิชาชีพเภสัชกรรม4.เพื่อศึกษาข้อดี-ข้อเสีย ของ “Google sketchup” เมื่อเทียบกับโปรแกรมกราฟฟิคอื่นๆ
 6. 6. 1.3 ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับนักเรียนมีความรู้จากการเรียน การใช้โปรแกรม Google sketchup 8 และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
 7. 7. บทที่2 เอกสารที่เกี่ยวข้ อง2.1 Google sketchup 8Google SketchUp เป็นโปรแกรมสา หรับสร้างแบบจา ลอง 3D (Three-Dimensional) ที่มีความง่ายต่อการใช้งานและเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง โดยส่วนใหญ่จะถูกนา มาใช้ในงานออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม งานออกแบบภายในและภายนอก การออกแบบกลไกการทา งานของเครื่องจักร เฟอร์นิเจอร์ ภูมิประเทศ ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงงานออกแบบฉาก อาคาร และสิ่งก่อสร้างในเกม หรือจะเป็นการจัดฉากทา Story Boards ในงานภาพยนต์หรือละครโทรทัศน์ก็สามารถทา ได้นอกจากนี้ยังทา งานร่วมกับปลั๊กอิน (Plugin) ต่างๆที่ถูกพัฒนาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทา งานของ GoogleSketchUP ให้สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปลั๊กอินที่ช่วยให้การสร้างรูปทรงต่างๆสามารถทา ได้ง่ายขึ้น ไปจนถึงปลั๊กอินที่ช่วยในการจัfแสงเงาให้ดูสมจริงอย่างเช่น V-Ray หรือ Podiumเป็นต้นความต้องการของระบบ2.2 แนะนาโปรแกรมในการเปิดโปรแกรม Google SketchUp ครั้งแรก (หลังจากการติดตั้งโปรแกรม และเลือกแม่แบบในหน้าต่างWelcome แล้ว) เราจะพบกับหน้าตาของโปรแกรมโดยมีส่วนประกอบหลักดังนี้TitleBar(แถบไตเติล) แถบสา หรับแสดงชื่อไฟล์ที่กา ลังทา งานอยู่ในขณะนั้น โดยในการเปิดโปรแกรมหรือสร้างงานขึ้นมาใหม่ชื่อไฟล์บนแถบไตเติ้ลจะแสดงเป็น Untitled จนกว่าจะมีการบันทึกและตั้งชื่อไฟล์MenuBar(แถบเมนู)แถบที่รวบรวมคา สั่งต่างๆในการทา งาน โดยจะแบ่งออกเป็น 8 หมวดด้วยกันดังนี้ File: เป็นกลุ่มคา สั่งสา หรับจัดการกับไฟล์งานเช่น การสร้างไฟล์งาน เปิดไฟล์งาน การบันทึก การนา เข้า/ส่งออก การสั่งพิมพ์ เป็นต้น Edit: เป็นกลุ่มคา สั่งสา หรับปรับแต่งแก้ไขเช่น การคัดลอก ลบ ซ่อน/แสดงวัตถุ สร้างGroup/Component เป็นต้น
 8. 8. View: เป็นกลุ่มคา สั่งสา หรับจัดการในส่วนของพื้นที่ทา งานเช่น ซ่อน/แสดงแถบเครื่องมือ เส้นไกด์ แกนอ้างอิง เงา หมอกการแสดงผลของเส้น การแสดงผลในส่วนของการแก้ไข Group/Component เป็นต้น Camera: เป็นกลุ่มคา สั่งสา หรับจัดการในส่วนของมุมมองในการทา งานเช่น การหมุน เลื่อน ย่อ/ขยาย เป็นต้น Draw: เป็นกลุ่มคา สั่งสา หรับเรียกใช้เครื่องมือต่างๆในการวาดรูปทรงเช่น กาววาดเส้นตรง เส้นโค้ง สี่เหลี่ยมวงกลม เป็นต้น Tools: เป็นกลุ่มคา สั่งสา หรับเรียกใช้เครื่องมือต่างๆในการทา งานเช่น Push/Pull การหมุน/ย้ายวัตถุ การสร้างตัวอักษรสามมิติ การวัดขนาด เป็นต้น Window: เป็นกลุ่มคา สั่งเกี่ยวกับการเรียกแสดงหน้าต่างหรือไดอะล็อกบอกซ์ขึ้นมาเพื่อใช้ร่วมในการทา งานและปรับแต่งค่าต่างๆของโปรแกรม Help: เป็นกลุ่มคา สั่งเกี่ยวกับคู่มือการแนะนา การใช้งานโปรแกรม ไปจนถึงการลงทะเบียนและการตรวจสอบการอัพเดต
 9. 9. บทที่3 วิธีการดาเนินงานโครงงาน3.1 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือที่ใช้ในการพัฒนาระบบปฎิบัติการ Microsoft Windows XP Service Pack 2ความเร็ว CPU 2 GHzหน่วยความจา RAM 2 GBHard-disk 500 MBการ์ดแสดงผล มีหน่วยความจา MB OpenGL เวอร์ชัน 1.5เม้าส์ แบบ 3 ปุ่ม มีล้อหมุนซอฟท์แวร์ที่จา เป็น Microsoft Service Pack 2 XP, Microsoft(R) Internet Explorer 7.0.NET Framework เวอร์ชัน 2.0 3.2ขั้นตอนการดาเนินงานการขึ้นโมเดลเก้าอี้แบบง่ายๆ เพื่อให้คุ้นเคยกับการทา งานเบื้องต้นก่อนที่จะไปรู้จักกับการใช้งานเครื่องมือแต่ละชนิดอย่างละเอียดเราจะทา การขึ้นโมเดลเก้าอี้แบบง่ายๆ โดยในขั้นตอนการขึ้นโมเดลจะได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือต่างๆในเบื้องต้นเช่น Line, Rectangle, Arc, Move, Tape Measure ไปจนถึงการใส่วัสดุให้กับพื้นผิวเป็นต้นขั้นตอนการขึ้นโมเดลเก้าอี้1. สร้างรูปสี่เหลี่ยมขนาด 41 x 50 cm ด้วยเครื่องมือ Line (L) หรือ Rectangle (R)
 10. 10. 2. ใช้เครื่องมือ Select (Spacebar) เลือกพื้นผิวด้านล่าง หรือกดคีย์ Ctrl+A3. เลือกเครื่องมือ Move (M) กดคีย์ Ctrl หนึ่งครั้ง คลิกที่พื้นผิวแล้วลากขึ้นไปตามแนวตั้งห่างจากพื้นผิวเดิม 42 cm4. ใช้เครื่องมือ Push/Pull (P) ดึงพื้นผิวด้านบนขึ้นไป 2 cm เราจะได้ส่วนที่เป็นแผ่นไม้สา หรับใช้เป็นแผ่นรองนั่งของเก้าอี้5. ต่อไปเราจะทา ขาเก้าอี้โดยใช้เครื่องมือ Offset (F) คัดลอกเส้นขอบของพื้นผิวด้านล่างเข้ามา 2 cm6. ใช้เครื่องมือ Eraser (E) ลบเส้นรอบนอกทั้งสี่ด้านทิ้งไป7. ใช้เครื่องมือ Rectangle (R) สร้างรูปสี่เหลี่ยมขนาด 6 x 6 cm ที่มุมทั้งสี่มุมของพื้นผิวด้านล่าง8. ใช้เครื่องมือ Eraser (E) ลบเส้นขอบของพื้นผิวดานล่างทั้งสี่ด้านทิ้งไป9. ใช้เครื่องมือ Arc (A) สร้างเส้นโค้งตามมุมต่างๆของรูปสี่เหลี่ยมทั้งสี่รูป แล้วใช้เครื่องมือ Eraser ลบเส้นที่ไม่ต้องการทิ้งไป เราจะได้แม่แบบสา หรับขึ้นขาเก้าอี้ทั้งสี่ขา10. ใช้เครื่องมือ Push/Pull (P) ดึงขาเก้าอี้ด้านหน้าทั้งสองขาขึ้นไป 42 cm บรรจบกับพื้นผิวด้านล่างของแผ่นรองนั่ง11. ใช้เครื่องมือ Push/Pull ดึงขาเก้าอีด้านหลังทั้งสองขาขึ้นไป 90 cm12. ใช้เครื่องมือ Select (Spacebar) เลือกพื้นผิวด้านล่างและด้านบนของแผ่นรองนั่ง จากนั้นคลิกขวาเลือกคา สั่งIntersect Face >With Model เพื่อใช้พื้นผิวที่เลือกทา Intersect กับขาเก้าอี้ด้านหลังทั้งสองขา13. ใช้เครื่องมือ Tape Measure (T) ลากเส้นไกด์จากขอบพนักพิงด้านล่างขึ้นไปด้านบน 19 cm
 11. 11. 14. ใช้เครื่องมือ Rectagle (R) สร้างรูปสี่เหลี่ยมที่พื้นผิวด้านข้างของพนักพิงขนาด 2 x 4 cm15. ใช้เครื่องมือ Select (Spacebar) เลือกพื้นผิวของรูปสี่เหลี่ยมในข้อ 14 แล้วใช้เครื่องมือ Move (M) กดคีย์ Ctrlหนึ่งครั้ง คัดลอกรูปสี่เหลี่ยมขึ้นไปด้านบน 7 cm16. ใช้เครื่องมือ Push/Pull (P) กดคีย์ Ctrl หนึ่งครั้ง แล้วดึงพื้นผิวของรูปสี่เหลี่ยมทั้งสองรูปมาบรรจบกับพนักพิงอีกด้าน17. ใช้เครื่องมือ Rectangle (R) สร้างรูปสี่เหลี่ยมขนาด 2 x6 cm ที่มุมด้านบนของพนักพิง จากนั้นใช้เครื่องมือPush/Pull (P) ดึงพื้นผิวมาบรรจบกับด้านตรงข้าม18. ใช้เครื่องมือ Push/Pull ดึงพื้นผิวด้านบนขึ้นไป 1 cm19. ใช้เครื่องมือ Tape Measure (T) ลากเส้นไกด์จากขอบพนักพิงเข้ามาด้านใน 1 cm ทา เหมือนกันทั้งสองด้านจากนั้นใช้เครื่องมือArc (A) สร้างเส้นโค้งที่มุมด้านบนทั้งสองด้าน20. ใช้เครื่องมือ Push/Pull (P) ดันที่ขอบด้นบนของพนักพิงทั้งสองด้านออกไปเพื่อตัดขอบให้โค้งมน21. ใช้เทคนิดต่างๆข้างต้นทา การสร้างคานยึดขาเก้าอี้ทั้งสามด้าน (ด้านซ้าย ด้านหน้า และด้านขวา) โดยคานยึดจะมีหน้ากว้าง 4cm และหนา 2 cm มีความยาวบรรจับกับขาเก้าอี้แต่ละด้าน วางในตา แหน่งสูงจากขาเก้าอี้ด้านล่างขึ้นมา 8 cmและห่างจากขอบแต่ละด้าน 1 cm22. ใช้เครื่องมือ Arc (A) และเครื่องมือ Push/Pull (P) ทา การลบเหลี่ยมของแผ่นรองนั่งทั้งสี่มุม
 12. 12. 23. เลือกเครื่องมือ Paint Bucket (B) เพื่อเปิดหน้าต่าง Meterials ขึ้นมา เลือกชุดรูปแบบวัสดุเป็น Wood แล้วเลือกวัสดุเป็น Wood_Cherry_Original จากนั้นกดคีย์ Ctrl ค้างไว้แล้วคลิกที่เก้าอี้24. เลือกเมนู View > Shadow เพื่อให้มีการแสดงผลของเงาSave,SaveAs,SaveaCopyAsและSaveAs Template การบันทึกไฟล์งานในโปรแกรม Google SketchUp จะมีอยู่ด้วยกัน 4 รูปแบบ สามารถเรียกใช้งานได้จากเมนูFileSave คือลักษณะการบันทึกไฟล์งานแบบปกติทั่วไปSave As... คือการบันทึกไฟล์งานที่กา ลังทา งานอยู่ในขณะนั้นเป็นไฟล์ใหม่ โดยจะมีการตั้งชื่อไฟล์ใหม่และจะทา งานต่อกับไฟล์ใหม่Save A Copy As... คือการบันทึกไฟลืงานที่กา ลังทา งานอยู่ในขณะนั้นเป็นไฟล์ใหม่ โดยจะมีการตั้งชื่อไฟล์ใหม่แต่จะยังคงทางานกับไฟล์งานเดิมอยู่SaveAs Template คือการบันทึกไฟล์งานเป็นแม่แบบเก็บเอาไว้เพื่อใช้เป็นแม่แบบในการสร้างงานในครั้งต่อไป
 13. 13. บทที่5 สรุปผลการดาเนินงาน และข้ อเสนอแนะ5.1 สรุปการดาเนินงานสรุปการทาโครงงานคอมพิวเตอร์ คือ Google Sketchup 8 คืออะไร มีขั้นตอนอย่างไรสามารถทาอะไรได้บ้าง และ ใช้ง่าย และใช้ยากแค่ไหณ5.2 ข้อสนอแนะอุปสรรศ์ในการทางานคอมพิวเตอร์ช้า โปรแกรมค้าง เป็นอุปสรรศ์ในการทาโครงงาน
 14. 14. ภาคผนวค1.1 ไอคอนของ Google sketchup 8
 15. 15. 1.2 หน้าตาภายในของ Google sketchup 8
 16. 16. บรรณานุกรมสืบค้น วันที่ 7 ก.พ. 2556แหล่งข้อมูลwww.google.comwww.sketchup.comhttp://www.slideshare.net/nitnipa/ss-9210004ขอขอบคุณ รูปภาพจาก www.google.co.th

×