Art 4 D Magazine

1,727 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,727
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Art 4 D Magazine

  1. 1. Transparency Sublime The Italian Pavilion at Shanghai Expo 2010 represents a proposal for better city with cutting-edge green technology application including a newly developed transparent cement that gives the inside of the building a natural daylight glow within, and a visibly evening translucence outside. art4d July 2010 1
  2. 2. Material 03 04 บรรยากาศภายในโถงกลาง ของ Italian Pavilion ที่เต็มไปด้วยการ Light ปะติปะต่อขององค์ความรู้ แห่งชนชาติ 04 น เรื่องราวของอาหารการกิ ถูกจัดแสดงในกล่องไฟที่ ออกแบบอย่างสวยงาม A design team led by Giampaolo Imbrighi in association with Italcementi Group has given the Italian Pavilion in 05 Shanghai World Expo 2010 a balance between architecture, environment and technology. 03 02 05 องที่นำ มุมหนึ่งภายในห้ เสนอเรืองราวของนวัตกรรม ่ และเทคโนโลยี ผ่านเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี และมีชื่อเสียง “งานออกแบบไม่จำเป็นต้องมาจากประวัตศาสตร์ ิ หรอก แต่วาประวัตศาสตร์คอรากเหง้าของเราหรือ ่ ิ ื สิงทีเ่ ราเป็น วิธการใช้ชวตของเรา ภาษาของเรา ่ ี ีิ 01 ล้วนเป็นความต่อเนืองจากปีหนึงสูอกปีหนึง มัน ่ ่ ่ี ่ เป็นความต่อเนือง เมืองของคุณก็ตางจากเมืองที่ ่ ่ เราอยูในยุโรป เมืองของเราเป็นวิวฒนาการต่อ ่ ั 01 “Design doesn’t necessarily come from history, but history, our เนือง ทับถมมาเป็นเวลาสองถึงสามพันปี ่ roots, or what we are, the way we สัญลักษณ์ทงหมดเกิดขึนทีนน ถ้าคุณไล่ยอนตาม ั้ ้ ่ ั่ ้ live, our language; they all come from ด้วยคุณสมบัติของปูน ไปดูกจะพบทุกๆ สิงว่ามีทมาทีไปอย่างไร เรา ็ ่ ี่ ่ one year to another. It is transition. ซีเมนต์โปร่งแสง Your city is distinctive from the ones แสงสว่างในตอนกลางวัน กำลังเพิมเติมเนือหาใหม่ๆ ทับต่อกันไปเรือยๆ” ่ ้ ่ in Europe as each is a result of an จะลอดผ่านเข้ามายังพื้นที่ บทสนทนากับมาริโอ เบลลินี สถาปนิกระดับ accumulation of 2,000-3,000 years ตำนานอีกคนหนึงของโลกดังก้องขึนมาในหัวเรา ่ ้ heritage where all the signs are ภายในเพื่อช่วยสร้าง there. And if you excavate, you will บรรยากาศที่นุ่มนวล ขณะเดินชมพาวิเลียนของประเทศอิตาลี ในงาน ่ find everything. You will see it all โดยไม่ต้องใช้แสงประดิษฐ์ เอ็กซ์โป 2010 ทีเ่ ซียงไฮ้ ทีซงประวัตศาสตร์หน้า ่ ่ ึ่ ิ around. And we are going on, adding ต่างๆ ของอิตาลีคอยๆ คลีออกมาให้เราได้ชนชม ่ ่ ื่ another layer, layer after layer.” A conversation we had with Mario ทีละหน้า ทีละหน้า เรือยไปจนถึงประวัตศาสตร์ ่ ิ Bellini, a world-renowned architect, หน้าต่อไปของอนาคต rattled in my head as we toured the Italian Pavilion at the Shanghai Expo 2010 where the Italian history ด้วยพืนทีกว่า 6,000 ตารางเมตร และความสูง 20 ้ ่ appears to be unfolding, page by เมตร พาวิเลียนของประเทศอิตาลีจดเป็นพาวิเลียน ่ ั ่ page, until the final chapter about ทีมขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในงานเอ็กซ์โป 2010 ่ี the future is revealed... The pavilion covers an area of รองจากประเทศจีน พืนทีภายในถูกแบ่งออกเป็น ้ ่ over 6,000 square metres and is 20 ส่วนย่อยหลากหลายขนาดเหมือนเป็นย่านๆ เชือม ่ metres high, making it the second ต่อกันหมด โดยมีพนทีจตุรสตรงกลาง ทำหน้าที่ ื้ ่ ั largest structure at the Expo 2010 after the courtly China Pavilion. เป็นศูนย์กลางการสัญจรระหว่างพืนทียอยส่วน ้ ่่ Inside it is divided into sections of ต่างๆ ภายใต้แนวคิด “City of Man” different dimensions, connected by อันประกอบไปด้วย พืนทีใช้สอย (functional ้ ่ a public square which serves as a circulation grid for outlying areas and module) 20 ชินส่วนมาประกอบกัน เป็นพาวิเลียน ้ ่ arranged under the theme of ‘City of ทรงลูกบาศก์ตงตระหง่านอยูบริเวณโซน C ของ ั้ ่ Man’. Towering over Zone C of the งานเอ็กซ์โปโมดูล ซึ่งแต่ละชิ้นแทนแคว้น 20 Expo Park, the rectangular building comprises 20 functional modules แคว้นของอิตาลีนนเอง ไฮไลท์ของพาวิเลียนนีอยู่ ั่ ่ ้ which represent the 20 regions of ทีวสดุนวัตกรรมล้ำยุคทีเ่ รียกว่า “ปูนซีเมนต์ ่ั Italy. One of its highlights is the use โปร่งแสง” ซึงเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครัง ่ ้ of an innovative material known as ‘transparent cement’, a brand-new แรกในโลกด้วยเช่นกัน นอกจากนีภายในพาวิเลียน ้ ่ product that was officially launched ยังเต็มไปด้วยนวัตกรรมล่าสุดจากประเทศอิตาลี 02 here for the first time. On display are อีกหลายอย่างด้วยกัน อาทิ ปูนซีเมนต์ที่ช่วย some of Italian latest innovations such as a cement paint that cleans the สร้างอากาศบริสุทธิ์ โดยการกำจัด smog ใน air by eating smog. The participation ในตอนกลางวัน ตัวอาคาร อากาศเป็นต้น เรียกได้วาการมาร่วมงานเอ็กซ์โป ่ of Italy in the Shanghai Expo could ครังนีของประเทศอิตาลีเป็นการนำเอาบรรดาสิ่ง ้ ้ indeed be said to represent an จะมีรูปทรงเรียบง่ายและ ensemble of the best that the สง่างาม แต่ภายในอาคาร ที่คิดค้นได้ล่าสุด โดยกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก-ใหญ่ country’s small and big businesses, ยังมีแสงสว่างด้วยการ มหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัย ตลอดจนศูนย์ศึกษา universities, research centers, and กำหนดช่องแสง ตาม ค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทวประเทศ ั่ science and technology parks have to ตำแหน่งที่เหมาะสม offer. On show are not only cutting- อิตาลีมาร่วมแสดงพร้อมๆ กัน ไม่เพียงแต่เรือง ่ 2 July 2010 art4d art4d July 2010 3
  3. 3. 06 ลายเส้นสเก็ตซ์ของ 05 สถาปนิกอันเป็นที่มา ของรูปทรงอาคาร edge technologies, but also Italian finest craftsmanship and artistic endeavours, in pure and applied forms, such as furniture-making, fashion design, music, painting, sculpture and wine-making. Issues like sustainability and energy efficiency are a running theme symbolized by the pioneering use of cutting-edge materials like antibacterial ceramic tiles, glass 08 curtain walls that shield direct radiation and transperent cement letting in soft natural light to brighten up an enclosed area. It’s an easy way to maximize energy savings without กระบวนการทดสอบ any fuss. โครงสร้างและวัสดุ ปูนซีเมนต์โปร่งแสง With climate change and sustainability ขนาดเท่าจริง high on the agenda, the Italian Pavilion seeks to present an architectural harmony that is a living example of the so-called Italian quality of life. It embodies the rich and illustrious history, traditions and cultures of Italy as well as its technological advances, a unique mix that connects the past, the present and the future on the basis of our commitments to developing a sustainable future. 07 รูปต่อจำลอง mass ของ ตัวอาคาร เพื่อทำการ ศึกษาตำแหน่งของ ช่องแสง 07 09 รายละเอียดของผนัง 08 ปูนซีเมนต์โปร่งแสง เมื่อสร้างแล้วเสร็จ 09 ของความล้ำหน้าเท่านัน พาวิเลียนของประเทศ ้ ่ อิตาลียงรวบรวมเอางานช่าง มอ ทังทีเ่ ป็นศิลปะ ั ีื ้ บริสทธิและศิลปะประยุกต์มาร่วมโชว์ดวย ไม่วา ุ ์ ้ ่ จะเป็นช่างเฟอร์นเิ จอร์ ช่างตัดเย็บเสือผ้า ดนตรี ้ จิตรกรรม ประติมากรรม หรือไวน์ เรืองเกียวกับ ่ ่ การประหยัดพลังงานและการอนุรกษ์สงแวดล้อม ั ิ่ ก็เป็นอีกประเด็นหนึงทีเ่ ราสามารถรับรูได้ทวทังพา ่ ้ ั่ ้ วิเลี่ยน อาทิ กระเบื้องเซรามิคแอนตี้แบคทีเรีย ม่านกระจกที่ช่วยลดความเข้มของคลื่นแสง รวม ไปถึงการที่แสงธรรมชาติสามารถส่องทะลุปูน ซีเมนต์โปร่งแสงเข้ามาภายในพาวิเลี่ยนได้นั้น นับเป็นการช่วยประหยัดพลังงานที่เห็นกันชัดๆ ไม่ต้องการคำอธิบายอะไรมากนัก ในขณะทีวกฤติเรืองภาวะโลกร้อนและการอนุรกษ์ ่ิ ่ ั สิงแวดล้อมเป็นประเด็นทีทกๆ ประเทศทัวโลก ่ ุ่ ่ กำลังให้ความสนใจอย่างจริงจัง พาวิเลียนของ ่ ประเทศอิตาลี นำเสนอเรืองของคุณภาพในการใช้ ่ ชีวตของมนุษยชาติทเี่ ต็มไปด้วยประวัตศาสตร์ ิ ิ ของอารยธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมควบคูไป ่ กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทเี่ ชือมโยงอดีต ่ ปัจจุบน และอนาคตเข้าด้วยกันบนพืนฐานของ ั ้ การพัฒนาเพือความยังยืน ่ ่ 4 July 2010 art4d
  4. 4. Through the 10 solid wall Italcementi Group’s transparent cement offers the new technology that leads to a sustainable future. 10 สีสัน พื้นผิว และราย ละเอียดของโครงสร้าง ที่ทำด้วยปูนซีเมนต์ โปร่งแสง
  5. 5. 12 11 พธ์ของการ ภาพแสดงผลลั sense of opaqueness and solidity. But this is illusion from lighting effect. The public will be surprised when what contributes to i.light® transparent concrete panels which covers a total surface area of 1,887 m² or approxi- fewer trees and destroying fewer mountains are well and good. Nevertheless, our effort to develop our ก่อนทีกอนหินก้อนแรกของการก่อสร้างพาวิเลียน ่้ ของประเทศอิตาลีจะถูกวางลงในวันที่ 8 พฤษภาคม 2009 ทางทีมงานออกแบบและ ่ นำมาสูโ่ ปรเจ็คต์ทเี่ ซียงไฮ้ซงต้องการโครงสร้างทีมี ่ ึ่ ลักษณะเฉพาะตัว ตอนเริมต้นโปรเจ็คต์ อิมบริกี ่ ให้ความสำคัญต่อเนือหาเกียวกับการอนุรกษ์ ้ ่ ั ่ ทีมนักวิจยของอิตลซีเมนติจงได้พฒนาต่อโดยเติม ั ั เทอร์โมพลาสติกโพลิเมอร์เข้าไปในส่วนผสมของ ผลิตภัณฑ์แทนออพติคล ไฟเบอร์ หรือเส้นใยแก้วั ึ ั พลังงานทีแท้จริง จึงเป็นทีมาของกลุมอิตลซีเมนติ ่ ่ ่ ั ในการทุมเงินมหาศาลให้กบทีมวิจยนี้ นวัตกรรม ่ ั ั “ปูนซีเมนต์โปร่งแสง” ในแง่ของคุณสมบัตพเิ ศษที่ ิ they believe to be a solid mass turns mately 40 percent of the entire global community must go on and be ใช้ปูนซีเมนต์โปร่งแสงจะ increasingly transparent as natural pavilion surface. guided by the principle of sustainability ก่อสร้างของอิตาลีได้มการประชุมกับเจ้าหน้าที่ ี พลังงานรวมทังงานสถาปัตยกรรมทีสามารถอยูรวม ้ ่ ่่ ทีมราคาสูงมากเกินไป จนกลายเป็นเทคโนโลยี ่ี ทำให้ความหนักแน่นกลายเป็นความเบาบางขึนมา ้ เห็นได้ว่าในตอนกลางคืน conditions change during the day, to ensure well-being and quality of life. ของจีน ประเทศเจ้าภาพอยูหลายครัง เนืองจาก ่ ้ ่ กับสิงมีชวตเป็นหลัก ก่อนจะพัฒนาไปสูโ่ ครงสร้าง ่ ีิ พิเศษ ปูนซีเมนต์โปร่งแสงทีผลิตจากพลาสติก ่ ได้นั้น นับเป็นการเปิดหนทางใหม่ๆในงาน แสงไฟจะลอดผ่านออกมา revealing the enclosed areas and Another key person in the successful Based on the idea of producing the วัสดุหลักที่ใช้ในพาวิเลี่ยนนี้คือปูนซีเมนต์ ทีสามารถถอดประกอบได้เป็นอันดับแรก และตาม ่ สร้างสรรค์สถาปัตยกรรมในอนาคตได้อกมากมายี ราวกับว่าตัวอาคารเป็น miraculously transforming the heavy execution of the Italian Pavilion is material that offers lesser energy เรซินทีมตนทุนการผลิตต่ำลงมาจนสามารถใช้กบ ่ี้ ั กล่องไฟขนาดใหญ่ทตงอยู่ ี่ ั้ structure into one of lightness! Enrico Borgarello, Director of consumption in itsself, Italcementi โปร่งแสง ซึ่งเป็นวัสดุใหม่ยังไม่เป็นที่รู้จัก มาด้วยความต้องการทีจะดึงแสงภายนอกบางส่วน ่ อุตสาหกรรมทัวไปได้ นอกจากนีความสามารถใน ่ ้ หรือถ้าจะมองในมุมของการอนุรกษ์สงแวดล้อมนัน ั ิ่ ้ ท่ามกลางความมืด Research & Development and Group believes that Green Concept แน่นอนล่ะ ทุกครังทีมการสร้างสรรค์วสดุใหม่ขน ้ ่ี ั ึ้ เข้ามาในอาคารเพือสร้างความน่าตืนเต้นให้กบ ่ ่ ั การดักจับแสงยังดีกว่าด้วย เนืองจากเรซินมี ่ คุณสมบัตการยอมให้แสงผ่านของผลิตภัณฑ์ชนนี้ ิ ิ้ Back in the 1980s and the 1990s, a Laboratories in the Italcementi Group, must come from the creation of a มาในโลกนันมักจะสร้างความท้าทายใหม่ๆตามมา ้ งานออกแบบ ซึงเป็นทีมาของการผลิต Panel ปูน ่ ่ เหลียมมุมสะท้อนในการมองเห็นและรับแสงได้นม ่ ุ่ ช่วยประหยัดพลังงาน และช่วยลดอุณหภูมได้ ิ Before the first stone was laid to number of studies were carried out to who introduced an ingenuous solution better innovation that can replace ด้วยเสมอ ไม่วาจะเป็นในแง่ของกฎข้อบังคับของ ่ ซีเมนต์โปร่งแสงขนาด 500x1000x50 มิลลิเมตร อย่างมหาศาล อันเป็นผลลัพธ์ของการศึกษา ascertain the possibility of using to the architectural demand for existing materials. It is the significant นวลเป็นธรรมชาติมากกว่าออพติคลไฟเบอร์เสียอีก ั construct Italy’s Pavilion on 8 May ไซต์กอสร้างหรือคุณสมบัตพเิ ศษทีผคนด้านนอก ่ ิ ่ ู้ จำนวน 3,744 แผ่น รวมถึงปูนซีเมนต์กงโปร่งแสงึ่ วิจัยและพัฒนาต่อเนื่องยาวนาน เช่นเดียวกับ 2009, the design and the building recycled materials and industrial by- transparency. It is he who made the force that enable the global cement ยิงไปกว่านันส่วนประกอบทีเ่ ป็นเรซินยังช่วยทำให้ ่ ้ teams met with Chinese officials products as raw materials for cement architect’s dream come true. The first industry to solve global warming สามารถมองเห็นความเคลือนไหวภายในกำแพงที่ ่ (Semi-transparent) ซึงมีอตราการโปร่งแสงน้อย ่ ั ผลิตภัณฑ์มความแข็งแรงไม่เปราะง่ายกว่าปูน ี ประวัติศาสตร์อารยธรรมของมนุษย์ ที่ไม่ได้ several times to assure the host production. Imbrighi was involved in experiments for the right technology crisis, leading to the genuine energy มีภาพลักษณ์ของความทึบตันได้นน เป็นเรืองที่ ั้ ่ กว่าตามความต้องการของอิมบริกดวย Panel ี้ ซีเมนต์โปร่งแสงทีทำจากออพติคลไฟเบอร์อก ่ ั ี เกิดขึ้นมาเพียงชั่ววันชั่วคืน many of the earlier efforts before were launched in Italcementi Group’s saving. This is the reason why country of their decision to use landing himself a holy grail, to design laboratories under Borgarello Italcementi Group put a lot of investment ต้องอธิบายทางเทคนิคกันอย่างละเอียด เพือให้ ่ ดังกล่าวเกิดจากปูนซีเมนต์จำนวน 189 ตัน ผสม ต่างหาก แลเห็นแสงเงาทีทอดยาวตัดกันระหว่างเงาของ ่ transparent cement, a ground-breaking เกิดความเข้าใจตรงกันทุกๆ ายทีเ่ กียวข้อง ่ ่ ออกมาเป็นคอนกรีตทีมคณสมบัตเิ ฉพาะ ไหลลืน ่ีุ ่ material, that very few people had the Italian Pavilion at the World Expo leadership in 2008, leading to the on R&D for the innovation of วัตถุและเงาของผูคนภายในพาวิเลียนแล้ว ้ ่ 2010 where a unique structure was identification of a valid alternative “transparent cement”.By transforming สถาปนิกชาวอิตาเลียน เจียมพาวโล อิมบริกี ซึง ่ ได้ดี หล่อออกมาเป็นผนังปูนซีเมนต์โปร่งแสง ณ วันนีเ้ รามักจะคิดถึงการประหยัดพลังงานและ heard of, let alone work with. The อดนึกถึงคำพูดของมาริโอ เบลลินี ไม่ได้จริงๆ introduction of any new material certainly needed. At the start of the to pre-existing ‘transparent cement’ a solid mass into something light, the ทำงานร่วมกับกลุมอิตลซีเมนติ ในการพัฒนาปูน ่ ั i.light® นำมาติดตังทีละแผ่นจนได้พนทีครอบคลุม ้ ื้ ่ อนุรกษ์สงแวดล้อมกันแบบผิวเผินทีปลายเหตุ ทัง ั ิ่ ่ ้ usually brings with it a new set of project, Imbrighi wanted to underline which were difficult to apply on an experiment has paved the way for ซีเมนต์โปร่งแสงเพือใช้สำหรับพาวิเลียนหลังนี้ ่ ่ กว่า 1,887 ตารางเมตร หรือคิดเป็น 40% ของ ทีเ่ ป็นเรืองของการใช้ถงผ้าก็ดี ความพยายามใน ่ ุ “มันคือวัฒนธรรม วัฒนธรรมของวัตถุดบ และ ิ challenges. Sometimes it’s a building the importance of energy efficiency industrial scale. The researchers later many more inspiring architecture in พยายามเลือกสีทเี่ ป็นกลางซึงเป็นสีดงเดิมของปูน ่ ั้ พืนผิวทังหมดของพาวิเลียน ้ ้ ่ การทลายภูเขาให้นอยลงหรือตัดต้นไม้ให้นอยลงก็ดี ้ ้ วัฒนธรรมของจิตวิญญาณ...” restriction on site that has to be and envisaged an architecture that co- identified the right thermoplastic the future. From an environmental exists harmoniously with living things. polymer to be pre-inserted into the standpoint, the light-transmitting ซีเมนต์ ทีมความรูสกของความเป็นปึกแผ่นและ ่ี ้ึ ทังหมดทังปวงล้วนเป็นกระบวนการทางอ้อมทีชวย ้ ้ ่่ complied with, other times it’s a break through feature of the new product The idea evolved into a structure that product through special technology property of the concrete helps แข็งแกร่ง เพือทีจะสร้างความประหลาดใจแก่ผชม ่ ่ ู้ บุคคลทีมบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์พาวิเลียน ่ี ่ โลกได้ในระดับหนึง ในขณะทีความตังใจทีจะ ่ ่ ้ ่ 12 itself that raises a few eyebrows. In can be entirely pulled down and developed by the group. The transparent maximize energy savings, reduce เมือความทึบตันหนักแน่นนันได้เปลียนแปรตาม ่ ้ ่ ของประเทศอิตาลีอกคนหนึงเห็นจะเป็น เอ็นริโก้ ี ่ พัฒนาโลกเพือคุณภาพชีวตความเป็นอยูทดขนยัง ่ ิ ่ ี่ ี ึ้ this case, the transparency of the reassembled elsewhere, followed by a cement made from plastic resins is pollution and lower heat gain. These ต้องดำเนินต่อไปภายใต้ความคิดทียงยืน นวัตกรรม ่ ั่ material allows people on the outside desire to bring in some of natural light much cheaper than the one made from achievements are the result of long สภาพแวดล้อม กลายเป็นวัสดุโปร่งแสงทีสามารถ ่ บอร์กาเรลโล ผูอำนวยการด้านการวิจยและ ้ ั to get a glimpse of the activities and to make the design outcome more optical fibres, making it possible to and hard work in R&D and they อนุญาตให้แสงทะลุผานเข้าไปได้ ทำให้ความรูสก ่ ้ึ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุมอิตลซีเมนติ ผูอยูเ่ บือง ่ ั ้ ้ ปูนซีเมนต์โปร่งแสงทีเ่ ราเห็นในพาวิเลียนของ ่ เอฟเฟคของผนังซีเมนต์ movements behind what appears to be astonishing. This led to the production produce the new material in large resemble the history of our civilization หนักๆ ของแผงผนังกลายเป็นความเบาได้อย่าง หลังความท้าทายทางด้านโปร่งแสง ทีชวยให้ความ ่่ ประเทศอิตาลีนบเป็นอีกเส้นทางหนึงของความ ั ่ โปร่งแสงเมือกระทบแสงไฟ ่ a solid concrete wall. It is this techni- of 3,744 transparent concrete panels numbers. Moreover, the light captured in that no evolution happens overnight. น่าอัศจรรย์! ันของสถาปนิกเป็นจริงขึนมาได้ สำหรับ ้ ตังใจพัฒนาคุณภาพชีวตของมนุษย์ในทิศทางทียง ้ ิ ่ ั่ cality that the Italian teams had to of the size 500x1000x50 mm for the is gentler, since the resins provide ยืน ด้วยแนวความคิดของการผลิตวัสดุทมนุษย์ ี่ discuss in detail with the Chinese pavilion (including the so-called ‘semi- a wider angle for light-scattering than Watching the long shadows of people เทคโนโลยีการผลิตปูนซีเมนต์โปร่งแสงนันเกิดจาก ้ officials to ensure proper under transparent’ ones, characterized by optical fibres. It is also less fragile and moving past beams of lights and rows ย้อนกลับไปในช่วงประมาณทศวรรษ 80s-90s มี การทดลองครังแรกในปี 2008 ทีหองทดลองของ ้ ่้ จำเป็นต้องบริโภคให้ประหยัดพลังงานด้วยตัวมัน standing by all concerned. Italian a lower degree of transparency due to offers much higher strength and better of exhibits inside the pavilion, one การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตปูนซีเมนต์ กลุมอิตลซีเมนติ ภายใต้การนำของบอร์กาเรลโลนี่ ่ ั เอง กลุมอิตลซีเมนติเชือว่า Green Concept ่ ั ่ architect Giampaolo Imbrighi who architectural requirements). Transparent durability. cannot help but think of Mario Bellini’s ด้วยส่วนประกอบของวัสดุรไซเคิล หรือวัสดุทเี่ ป็น เอง การทดลองครังนันได้คนพบคุณสมบัตพเิ ศษที่ ี ้ ้ ้ ิ ต้องมาจากการสร้าง การผลิตนวัตกรรมทีดกว่า ่ี collaborated with Italcementi Group concrete panels are a result of an words. “This is culture, material และสามารถทดแทนวัสดุรนเก่า และนันจะเป็นแรง ุ่ ่ to develop the material said he chose innovative admixtures design of 189 Today we tend to focus on casual ways culture and spiritual culture...” ผลพลอยได้จากการผลิต ซึงอิมบริกได้เข้าไปมี ต่างไปจากปูนซีเมนต์แบบดังเดิม นันคือคุณสมบัติ ่ ี ้ ่ a neutral tone for the pavilion, a typical tons of dry ready-mixed concrete. The to conserve energy and protect our ส่วนร่วมในหลายๆโครงการศึกษาวิจยเกียวกับ ของความโปร่งแสง แต่ผลการทดลองในตอนนัน ั ่ ้ ผลักดันทีสำคัญของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ทงโลก ่ ั้ grey colour of cement, to convey a excellent flow properties of the mix ecology. Using fabric bags, cutting การนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่และโครงสร้างปูนซีเมนต์ ยากทีจะผลิตใช้จริงกับอุตสาหกรรมทัวไป ต่อมา ่ ่ ทีมสวนช่วยลดโลกร้อน และนำไปสูการประหยัด ่ี่ ่
  6. 6. 13 ภาพบรรยากาศของ Italian Pavilion ยามค่ำคืน
  7. 7. 14 How do you describe this 2010 Italian Pavilion (simple, elegant, monumental…)? I think, the architecture is an unique synthesis in which materialize a form ภาพร่างเพื่อศึกษา like a result, because a final architec- ระหว่างออกแบบ tural form doesn’t be known by nobody When you got this commission to design to the reason of a continuous evolution the Italian Pavilion in the Shanghai Expo of the project during the working pro 2010, What did you plan to achieve as an gress process and so, one’s adjective architect? impression to the realized Pavilion will I was communicated by the Italian be various, because of a background Government Commissioner to our win- culture is very different one and ning of this memorable international another, so I am. Be simple, elegant competition in the summer of 2008. and monumental is not so important I think, simply, the true reason by which for me, but it was very important to I got win was there on the architectural, materialize every component extending unique but natural, scheme that I had a capacity of all of materials with which done: the symbiosis. It was like a global there were been created by precise guide during all phase of the project intention of the project. คุณจะอธิบายรูปลักษณ์ของพาวิเลียนของอิตาลีปี ่ and the realization as result, too. 2010 นีอย่างไร? ้ Apart from this project, What’re your ผมคิดว่าตัวสถาปัตยกรรมเป็นการสอดประสานทีมี ่ Why did you choose transparent cement recent designs? ลักษณะเฉพาะตัว ในการดึงเอาคุณสมบัตพเิ ศษ ิ as one of the key materials? I would like to list up simply my works We have one marvelous historical back- under here: The new buildings as: the ตอนทีคณได้รบมอบหมายให้ออกแบบพาวิลเลียน ่ ุ ั ่ ของวัสดุมาใช้สร้างผลลัพธ์ให้ออกมาเป็นฟอร์มใน ground of the “lime” called by the Roman project for the Station “Rome” in the ของประเทศอิตาลี ในงานเอ็กซ์โป 2010 ในฐานะของ ขันตอนสุดท้าย ซึงเป็นรูปทรงทางสถาปัตยกรรมที่ ้ ่ like a betunium. It was usually used to a Metropolitan of Moscow (Russia); the สถาปนิก คุณวางเป้าหมายไว้อย่างไรบ้าง ไม่มใครทราบมาก่อนเลยว่ามันจะออกมาเป็นแบบ ี foundation and a wall, but the idea was Carriage Museum in the Presidential ผมได้รบการแจ้งมาจากคณะกรรมการของรัฐบาล ั to set it free from a dogmatic complex Compound Castelporziano, Rome; ไหนกันแน่ เนืองจากมันเป็นวิวฒนาการต่อเนือง ่ ั ่ of the compression gave by itself: the อิตาเลียนว่า เราชนะการประกวดนานาชาติครัง ้ ของโปรเจ็คต์นี้ อันเกิดจากขั้นตอนการพัฒนา Quaestorship and new Police Offices สำคัญในฤดูร้อนปี 2008 ผมคิดว่าเหตุผลที่เรา heaviness. Therefore, I wanted integrate ปรับปรุง ซึงแต่ละคนทีเ่ กียวข้องต่างมองเห็นภาพ ่ ่ and Housing in Sassari; the New Judicial it in a sort of new contemporary material. City in Latina; these buildings were all ได้รบชัยชนะในครังนันอยูทแนวคิดทางสถาปัตย- ั ้ ้ ่ ี่ พาวิเลียนแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ของ ่ realized.The numerous rehabilitation กรรมทีไม่เหมือนใคร แต่ยงมีความเป็นธรรมชาติ ่ ั แต่ละคน รวมทังตัวผมเองด้วยเช่นกัน ดังนันไม่วา ้ ้ ่ Could you reveal your working process ในตัวด้วย ซึงมันคือการผสมกลมกลืนไปกับสิง- ่ ่ projects or restoration including: the with Italcementi Group in developing มันจะออกมาเรียบง่าย ละเมียดละไม หรือสง่างาม this project? headquarters of the Offices of the Prime แวดล้อมทางกายภาพ มันเหมือนกับเป็นการชีนำ ้ It is necessary to spend energy for a Minister; the historical Palazzo della ทิศทางของโลกไปด้วยตังแต่ทกๆขันตอนของโปร- ้ ุ ้ เช่นไร ล้วนไม่มความสำคัญสำหรับผม แต่ความ ี many of invention process, naturally, Consulta, seat of the Constitutional เจ็คต์ ไปจนถึงผลลัพธ์ขนสุดท้ายทีสร้างออกมา ั้ ่ สำคัญมันไปอยูทการเลือกใช้วสดุในองค์ประกอบ ่ ี่ ั to lead it to victory it shall be necessary Court; the FAO Headquarters in Rome; ต่างๆ ทีสามารถขยายศักยภาพของตัววัสดุนนๆ ่ ั้ a good collaboration with good team the Ministry of Productive Activities; the เป็นพาวิเลียนได้สำเร็จ ่ work, too. A premature idea was been Historic Complex of San Michele Ripa; ให้บรรลุถงวัตถุประสงค์ของโปรเจ็คต์นี้ ึ ทำไมคุณถึงได้เลือกคอนกรีตโปร่งแสงเป็นหนึงใน ่ exposed to a series of prove to confirm the “Urban Trident” in the historical วัสดุหลัก? นอกเหนือจากโปรเจ็คต์นี้ ในระยะหลังมานีคณมีงาน ้ ุ its feasibility step by step to arrive an center of Rome; these works were all ออกแบบอะไรอีก? optimal conclusion for its realization. realized as well. เรามีพนเพทางประวัตศาสตร์อนน่ามหัศจรรย์อยู่ ื้ ิ ั It was been required a combination เรืองหนึงเกียวกับ ‘ไลม์’ คำทีพวกโรมันเรียกส่วน ่ ่ ่ ่ ผมขอเลือกเฉพาะบางโปรเจ็คต์มาให้ตามนีแล้วกัน ้ of the competitiveness of the various Your overall opinion about Shanghai ผสมของหินและเศษอิฐเข้าด้วยกัน แบบเดียวกับ ครับ อาคารใหม่ๆก็มโี ปรเจ็คต์สถานี ‘โรม’ ในเขต fields of science. Expo 2010? เบทูเนียม เราใช้มนสร้างฐานและกำแพง แต่เรายัง ั ใจกลางเมืองมอสโกว์ (รัสเซีย) พิพธภัณฑ์ Carriage ิ A collaboration with Italcementi’s It is one of a great international event. มีความคิดที่จะหนีไปจากคุณสมบัติพิเศษที่มา ใน Presidental Compound Castel porziano laboratory was fundamental for me A country that obtained this opportunity พร้อมกับความแข็งแรงของแรงอัดก้อนหินและเศษ ในโรม Quaestorship และสถานีตำรวจแห่งใหม่ to do that and their contributions were must be happy, because it may be one very precious to materialize this new demonstration match of their own อิฐเหล่านีดวย นันคือ ‘ความหนัก’ ของมัน ด้วย ้้ ่ พร้อมกับทีพกอาศัยในซาซารี่ New Judical City ่ั product called by us like a “transparent country, above all its formidable เหตุนี้เองผมจึงต้องการที่จะนำเอาวัสดุร่วมสมัย ในลาตินา อาคารทั้งหมดนี้สร้างเสร็จแล้ว นอก cement”, and then named by them like economic force in this moment. The ใหม่ๆเข้ามาใช้ในการบูรณาการด้วย จากนียงมีโปรเจ็คต์บรณะปรับปรุงอีกหลายแห่ง ้ั ู a registered product: “i.light®”. people who participates in this event, อยากให้ชวยเล่าถึงขันตอนการทำงานกับกลุมอิตล ่ ้ ่ ั ด้วยกัน อาทิ สำนักงานกลางของนายกรัฐมนตรี being in own county, will able to ซิเมนติ ในการพัฒนาโปรเจ็คต์น? ี้ ลานคนเดินในเขตประวัตศาสตร์ Consulta ทีนง ิ ่ ั่ compare his/her existential question ของศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานใหญ่ FAO ในโรม with the world; I think at least that is ผมคิดว่าเรามีความจำเป็นทีจะต้องทุมเทพลังงาน เ辸ú0

×