Art 4 D Magazine

 • 1,383 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,383
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
23
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Transparency Sublime The Italian Pavilion at Shanghai Expo 2010 represents a proposal for better city with cutting-edge green technology application including a newly developed transparent cement that gives the inside of the building a natural daylight glow within, and a visibly evening translucence outside. art4d July 2010 1
 • 2. Material 03 04 บรรยากาศภายในโถงกลาง ของ Italian Pavilion ที่เต็มไปด้วยการ Light ปะติปะต่อขององค์ความรู้ แห่งชนชาติ 04 น เรื่องราวของอาหารการกิ ถูกจัดแสดงในกล่องไฟที่ ออกแบบอย่างสวยงาม A design team led by Giampaolo Imbrighi in association with Italcementi Group has given the Italian Pavilion in 05 Shanghai World Expo 2010 a balance between architecture, environment and technology. 03 02 05 องที่นำ มุมหนึ่งภายในห้ เสนอเรืองราวของนวัตกรรม ่ และเทคโนโลยี ผ่านเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี และมีชื่อเสียง “งานออกแบบไม่จำเป็นต้องมาจากประวัตศาสตร์ ิ หรอก แต่วาประวัตศาสตร์คอรากเหง้าของเราหรือ ่ ิ ื สิงทีเ่ ราเป็น วิธการใช้ชวตของเรา ภาษาของเรา ่ ี ีิ 01 ล้วนเป็นความต่อเนืองจากปีหนึงสูอกปีหนึง มัน ่ ่ ่ี ่ เป็นความต่อเนือง เมืองของคุณก็ตางจากเมืองที่ ่ ่ เราอยูในยุโรป เมืองของเราเป็นวิวฒนาการต่อ ่ ั 01 “Design doesn’t necessarily come from history, but history, our เนือง ทับถมมาเป็นเวลาสองถึงสามพันปี ่ roots, or what we are, the way we สัญลักษณ์ทงหมดเกิดขึนทีนน ถ้าคุณไล่ยอนตาม ั้ ้ ่ ั่ ้ live, our language; they all come from ด้วยคุณสมบัติของปูน ไปดูกจะพบทุกๆ สิงว่ามีทมาทีไปอย่างไร เรา ็ ่ ี่ ่ one year to another. It is transition. ซีเมนต์โปร่งแสง Your city is distinctive from the ones แสงสว่างในตอนกลางวัน กำลังเพิมเติมเนือหาใหม่ๆ ทับต่อกันไปเรือยๆ” ่ ้ ่ in Europe as each is a result of an จะลอดผ่านเข้ามายังพื้นที่ บทสนทนากับมาริโอ เบลลินี สถาปนิกระดับ accumulation of 2,000-3,000 years ตำนานอีกคนหนึงของโลกดังก้องขึนมาในหัวเรา ่ ้ heritage where all the signs are ภายในเพื่อช่วยสร้าง there. And if you excavate, you will บรรยากาศที่นุ่มนวล ขณะเดินชมพาวิเลียนของประเทศอิตาลี ในงาน ่ find everything. You will see it all โดยไม่ต้องใช้แสงประดิษฐ์ เอ็กซ์โป 2010 ทีเ่ ซียงไฮ้ ทีซงประวัตศาสตร์หน้า ่ ่ ึ่ ิ around. And we are going on, adding ต่างๆ ของอิตาลีคอยๆ คลีออกมาให้เราได้ชนชม ่ ่ ื่ another layer, layer after layer.” A conversation we had with Mario ทีละหน้า ทีละหน้า เรือยไปจนถึงประวัตศาสตร์ ่ ิ Bellini, a world-renowned architect, หน้าต่อไปของอนาคต rattled in my head as we toured the Italian Pavilion at the Shanghai Expo 2010 where the Italian history ด้วยพืนทีกว่า 6,000 ตารางเมตร และความสูง 20 ้ ่ appears to be unfolding, page by เมตร พาวิเลียนของประเทศอิตาลีจดเป็นพาวิเลียน ่ ั ่ page, until the final chapter about ทีมขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในงานเอ็กซ์โป 2010 ่ี the future is revealed... The pavilion covers an area of รองจากประเทศจีน พืนทีภายในถูกแบ่งออกเป็น ้ ่ over 6,000 square metres and is 20 ส่วนย่อยหลากหลายขนาดเหมือนเป็นย่านๆ เชือม ่ metres high, making it the second ต่อกันหมด โดยมีพนทีจตุรสตรงกลาง ทำหน้าที่ ื้ ่ ั largest structure at the Expo 2010 after the courtly China Pavilion. เป็นศูนย์กลางการสัญจรระหว่างพืนทียอยส่วน ้ ่่ Inside it is divided into sections of ต่างๆ ภายใต้แนวคิด “City of Man” different dimensions, connected by อันประกอบไปด้วย พืนทีใช้สอย (functional ้ ่ a public square which serves as a circulation grid for outlying areas and module) 20 ชินส่วนมาประกอบกัน เป็นพาวิเลียน ้ ่ arranged under the theme of ‘City of ทรงลูกบาศก์ตงตระหง่านอยูบริเวณโซน C ของ ั้ ่ Man’. Towering over Zone C of the งานเอ็กซ์โปโมดูล ซึ่งแต่ละชิ้นแทนแคว้น 20 Expo Park, the rectangular building comprises 20 functional modules แคว้นของอิตาลีนนเอง ไฮไลท์ของพาวิเลียนนีอยู่ ั่ ่ ้ which represent the 20 regions of ทีวสดุนวัตกรรมล้ำยุคทีเ่ รียกว่า “ปูนซีเมนต์ ่ั Italy. One of its highlights is the use โปร่งแสง” ซึงเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครัง ่ ้ of an innovative material known as ‘transparent cement’, a brand-new แรกในโลกด้วยเช่นกัน นอกจากนีภายในพาวิเลียน ้ ่ product that was officially launched ยังเต็มไปด้วยนวัตกรรมล่าสุดจากประเทศอิตาลี 02 here for the first time. On display are อีกหลายอย่างด้วยกัน อาทิ ปูนซีเมนต์ที่ช่วย some of Italian latest innovations such as a cement paint that cleans the สร้างอากาศบริสุทธิ์ โดยการกำจัด smog ใน air by eating smog. The participation ในตอนกลางวัน ตัวอาคาร อากาศเป็นต้น เรียกได้วาการมาร่วมงานเอ็กซ์โป ่ of Italy in the Shanghai Expo could ครังนีของประเทศอิตาลีเป็นการนำเอาบรรดาสิ่ง ้ ้ indeed be said to represent an จะมีรูปทรงเรียบง่ายและ ensemble of the best that the สง่างาม แต่ภายในอาคาร ที่คิดค้นได้ล่าสุด โดยกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก-ใหญ่ country’s small and big businesses, ยังมีแสงสว่างด้วยการ มหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัย ตลอดจนศูนย์ศึกษา universities, research centers, and กำหนดช่องแสง ตาม ค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทวประเทศ ั่ science and technology parks have to ตำแหน่งที่เหมาะสม offer. On show are not only cutting- อิตาลีมาร่วมแสดงพร้อมๆ กัน ไม่เพียงแต่เรือง ่ 2 July 2010 art4d art4d July 2010 3
 • 3. 06 ลายเส้นสเก็ตซ์ของ 05 สถาปนิกอันเป็นที่มา ของรูปทรงอาคาร edge technologies, but also Italian finest craftsmanship and artistic endeavours, in pure and applied forms, such as furniture-making, fashion design, music, painting, sculpture and wine-making. Issues like sustainability and energy efficiency are a running theme symbolized by the pioneering use of cutting-edge materials like antibacterial ceramic tiles, glass 08 curtain walls that shield direct radiation and transperent cement letting in soft natural light to brighten up an enclosed area. It’s an easy way to maximize energy savings without กระบวนการทดสอบ any fuss. โครงสร้างและวัสดุ ปูนซีเมนต์โปร่งแสง With climate change and sustainability ขนาดเท่าจริง high on the agenda, the Italian Pavilion seeks to present an architectural harmony that is a living example of the so-called Italian quality of life. It embodies the rich and illustrious history, traditions and cultures of Italy as well as its technological advances, a unique mix that connects the past, the present and the future on the basis of our commitments to developing a sustainable future. 07 รูปต่อจำลอง mass ของ ตัวอาคาร เพื่อทำการ ศึกษาตำแหน่งของ ช่องแสง 07 09 รายละเอียดของผนัง 08 ปูนซีเมนต์โปร่งแสง เมื่อสร้างแล้วเสร็จ 09 ของความล้ำหน้าเท่านัน พาวิเลียนของประเทศ ้ ่ อิตาลียงรวบรวมเอางานช่าง มอ ทังทีเ่ ป็นศิลปะ ั ีื ้ บริสทธิและศิลปะประยุกต์มาร่วมโชว์ดวย ไม่วา ุ ์ ้ ่ จะเป็นช่างเฟอร์นเิ จอร์ ช่างตัดเย็บเสือผ้า ดนตรี ้ จิตรกรรม ประติมากรรม หรือไวน์ เรืองเกียวกับ ่ ่ การประหยัดพลังงานและการอนุรกษ์สงแวดล้อม ั ิ่ ก็เป็นอีกประเด็นหนึงทีเ่ ราสามารถรับรูได้ทวทังพา ่ ้ ั่ ้ วิเลี่ยน อาทิ กระเบื้องเซรามิคแอนตี้แบคทีเรีย ม่านกระจกที่ช่วยลดความเข้มของคลื่นแสง รวม ไปถึงการที่แสงธรรมชาติสามารถส่องทะลุปูน ซีเมนต์โปร่งแสงเข้ามาภายในพาวิเลี่ยนได้นั้น นับเป็นการช่วยประหยัดพลังงานที่เห็นกันชัดๆ ไม่ต้องการคำอธิบายอะไรมากนัก ในขณะทีวกฤติเรืองภาวะโลกร้อนและการอนุรกษ์ ่ิ ่ ั สิงแวดล้อมเป็นประเด็นทีทกๆ ประเทศทัวโลก ่ ุ่ ่ กำลังให้ความสนใจอย่างจริงจัง พาวิเลียนของ ่ ประเทศอิตาลี นำเสนอเรืองของคุณภาพในการใช้ ่ ชีวตของมนุษยชาติทเี่ ต็มไปด้วยประวัตศาสตร์ ิ ิ ของอารยธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมควบคูไป ่ กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทเี่ ชือมโยงอดีต ่ ปัจจุบน และอนาคตเข้าด้วยกันบนพืนฐานของ ั ้ การพัฒนาเพือความยังยืน ่ ่ 4 July 2010 art4d
 • 4. Through the 10 solid wall Italcementi Group’s transparent cement offers the new technology that leads to a sustainable future. 10 สีสัน พื้นผิว และราย ละเอียดของโครงสร้าง ที่ทำด้วยปูนซีเมนต์ โปร่งแสง
 • 5. 12 11 พธ์ของการ ภาพแสดงผลลั sense of opaqueness and solidity. But this is illusion from lighting effect. The public will be surprised when what contributes to i.light® transparent concrete panels which covers a total surface area of 1,887 m² or approxi- fewer trees and destroying fewer mountains are well and good. Nevertheless, our effort to develop our ก่อนทีกอนหินก้อนแรกของการก่อสร้างพาวิเลียน ่้ ของประเทศอิตาลีจะถูกวางลงในวันที่ 8 พฤษภาคม 2009 ทางทีมงานออกแบบและ ่ นำมาสูโ่ ปรเจ็คต์ทเี่ ซียงไฮ้ซงต้องการโครงสร้างทีมี ่ ึ่ ลักษณะเฉพาะตัว ตอนเริมต้นโปรเจ็คต์ อิมบริกี ่ ให้ความสำคัญต่อเนือหาเกียวกับการอนุรกษ์ ้ ่ ั ่ ทีมนักวิจยของอิตลซีเมนติจงได้พฒนาต่อโดยเติม ั ั เทอร์โมพลาสติกโพลิเมอร์เข้าไปในส่วนผสมของ ผลิตภัณฑ์แทนออพติคล ไฟเบอร์ หรือเส้นใยแก้วั ึ ั พลังงานทีแท้จริง จึงเป็นทีมาของกลุมอิตลซีเมนติ ่ ่ ่ ั ในการทุมเงินมหาศาลให้กบทีมวิจยนี้ นวัตกรรม ่ ั ั “ปูนซีเมนต์โปร่งแสง” ในแง่ของคุณสมบัตพเิ ศษที่ ิ they believe to be a solid mass turns mately 40 percent of the entire global community must go on and be ใช้ปูนซีเมนต์โปร่งแสงจะ increasingly transparent as natural pavilion surface. guided by the principle of sustainability ก่อสร้างของอิตาลีได้มการประชุมกับเจ้าหน้าที่ ี พลังงานรวมทังงานสถาปัตยกรรมทีสามารถอยูรวม ้ ่ ่่ ทีมราคาสูงมากเกินไป จนกลายเป็นเทคโนโลยี ่ี ทำให้ความหนักแน่นกลายเป็นความเบาบางขึนมา ้ เห็นได้ว่าในตอนกลางคืน conditions change during the day, to ensure well-being and quality of life. ของจีน ประเทศเจ้าภาพอยูหลายครัง เนืองจาก ่ ้ ่ กับสิงมีชวตเป็นหลัก ก่อนจะพัฒนาไปสูโ่ ครงสร้าง ่ ีิ พิเศษ ปูนซีเมนต์โปร่งแสงทีผลิตจากพลาสติก ่ ได้นั้น นับเป็นการเปิดหนทางใหม่ๆในงาน แสงไฟจะลอดผ่านออกมา revealing the enclosed areas and Another key person in the successful Based on the idea of producing the วัสดุหลักที่ใช้ในพาวิเลี่ยนนี้คือปูนซีเมนต์ ทีสามารถถอดประกอบได้เป็นอันดับแรก และตาม ่ สร้างสรรค์สถาปัตยกรรมในอนาคตได้อกมากมายี ราวกับว่าตัวอาคารเป็น miraculously transforming the heavy execution of the Italian Pavilion is material that offers lesser energy เรซินทีมตนทุนการผลิตต่ำลงมาจนสามารถใช้กบ ่ี้ ั กล่องไฟขนาดใหญ่ทตงอยู่ ี่ ั้ structure into one of lightness! Enrico Borgarello, Director of consumption in itsself, Italcementi โปร่งแสง ซึ่งเป็นวัสดุใหม่ยังไม่เป็นที่รู้จัก มาด้วยความต้องการทีจะดึงแสงภายนอกบางส่วน ่ อุตสาหกรรมทัวไปได้ นอกจากนีความสามารถใน ่ ้ หรือถ้าจะมองในมุมของการอนุรกษ์สงแวดล้อมนัน ั ิ่ ้ ท่ามกลางความมืด Research & Development and Group believes that Green Concept แน่นอนล่ะ ทุกครังทีมการสร้างสรรค์วสดุใหม่ขน ้ ่ี ั ึ้ เข้ามาในอาคารเพือสร้างความน่าตืนเต้นให้กบ ่ ่ ั การดักจับแสงยังดีกว่าด้วย เนืองจากเรซินมี ่ คุณสมบัตการยอมให้แสงผ่านของผลิตภัณฑ์ชนนี้ ิ ิ้ Back in the 1980s and the 1990s, a Laboratories in the Italcementi Group, must come from the creation of a มาในโลกนันมักจะสร้างความท้าทายใหม่ๆตามมา ้ งานออกแบบ ซึงเป็นทีมาของการผลิต Panel ปูน ่ ่ เหลียมมุมสะท้อนในการมองเห็นและรับแสงได้นม ่ ุ่ ช่วยประหยัดพลังงาน และช่วยลดอุณหภูมได้ ิ Before the first stone was laid to number of studies were carried out to who introduced an ingenuous solution better innovation that can replace ด้วยเสมอ ไม่วาจะเป็นในแง่ของกฎข้อบังคับของ ่ ซีเมนต์โปร่งแสงขนาด 500x1000x50 มิลลิเมตร อย่างมหาศาล อันเป็นผลลัพธ์ของการศึกษา ascertain the possibility of using to the architectural demand for existing materials. It is the significant นวลเป็นธรรมชาติมากกว่าออพติคลไฟเบอร์เสียอีก ั construct Italy’s Pavilion on 8 May ไซต์กอสร้างหรือคุณสมบัตพเิ ศษทีผคนด้านนอก ่ ิ ่ ู้ จำนวน 3,744 แผ่น รวมถึงปูนซีเมนต์กงโปร่งแสงึ่ วิจัยและพัฒนาต่อเนื่องยาวนาน เช่นเดียวกับ 2009, the design and the building recycled materials and industrial by- transparency. It is he who made the force that enable the global cement ยิงไปกว่านันส่วนประกอบทีเ่ ป็นเรซินยังช่วยทำให้ ่ ้ teams met with Chinese officials products as raw materials for cement architect’s dream come true. The first industry to solve global warming สามารถมองเห็นความเคลือนไหวภายในกำแพงที่ ่ (Semi-transparent) ซึงมีอตราการโปร่งแสงน้อย ่ ั ผลิตภัณฑ์มความแข็งแรงไม่เปราะง่ายกว่าปูน ี ประวัติศาสตร์อารยธรรมของมนุษย์ ที่ไม่ได้ several times to assure the host production. Imbrighi was involved in experiments for the right technology crisis, leading to the genuine energy มีภาพลักษณ์ของความทึบตันได้นน เป็นเรืองที่ ั้ ่ กว่าตามความต้องการของอิมบริกดวย Panel ี้ ซีเมนต์โปร่งแสงทีทำจากออพติคลไฟเบอร์อก ่ ั ี เกิดขึ้นมาเพียงชั่ววันชั่วคืน many of the earlier efforts before were launched in Italcementi Group’s saving. This is the reason why country of their decision to use landing himself a holy grail, to design laboratories under Borgarello Italcementi Group put a lot of investment ต้องอธิบายทางเทคนิคกันอย่างละเอียด เพือให้ ่ ดังกล่าวเกิดจากปูนซีเมนต์จำนวน 189 ตัน ผสม ต่างหาก แลเห็นแสงเงาทีทอดยาวตัดกันระหว่างเงาของ ่ transparent cement, a ground-breaking เกิดความเข้าใจตรงกันทุกๆ ายทีเ่ กียวข้อง ่ ่ ออกมาเป็นคอนกรีตทีมคณสมบัตเิ ฉพาะ ไหลลืน ่ีุ ่ material, that very few people had the Italian Pavilion at the World Expo leadership in 2008, leading to the on R&D for the innovation of วัตถุและเงาของผูคนภายในพาวิเลียนแล้ว ้ ่ 2010 where a unique structure was identification of a valid alternative “transparent cement”.By transforming สถาปนิกชาวอิตาเลียน เจียมพาวโล อิมบริกี ซึง ่ ได้ดี หล่อออกมาเป็นผนังปูนซีเมนต์โปร่งแสง ณ วันนีเ้ รามักจะคิดถึงการประหยัดพลังงานและ heard of, let alone work with. The อดนึกถึงคำพูดของมาริโอ เบลลินี ไม่ได้จริงๆ introduction of any new material certainly needed. At the start of the to pre-existing ‘transparent cement’ a solid mass into something light, the ทำงานร่วมกับกลุมอิตลซีเมนติ ในการพัฒนาปูน ่ ั i.light® นำมาติดตังทีละแผ่นจนได้พนทีครอบคลุม ้ ื้ ่ อนุรกษ์สงแวดล้อมกันแบบผิวเผินทีปลายเหตุ ทัง ั ิ่ ่ ้ usually brings with it a new set of project, Imbrighi wanted to underline which were difficult to apply on an experiment has paved the way for ซีเมนต์โปร่งแสงเพือใช้สำหรับพาวิเลียนหลังนี้ ่ ่ กว่า 1,887 ตารางเมตร หรือคิดเป็น 40% ของ ทีเ่ ป็นเรืองของการใช้ถงผ้าก็ดี ความพยายามใน ่ ุ “มันคือวัฒนธรรม วัฒนธรรมของวัตถุดบ และ ิ challenges. Sometimes it’s a building the importance of energy efficiency industrial scale. The researchers later many more inspiring architecture in พยายามเลือกสีทเี่ ป็นกลางซึงเป็นสีดงเดิมของปูน ่ ั้ พืนผิวทังหมดของพาวิเลียน ้ ้ ่ การทลายภูเขาให้นอยลงหรือตัดต้นไม้ให้นอยลงก็ดี ้ ้ วัฒนธรรมของจิตวิญญาณ...” restriction on site that has to be and envisaged an architecture that co- identified the right thermoplastic the future. From an environmental exists harmoniously with living things. polymer to be pre-inserted into the standpoint, the light-transmitting ซีเมนต์ ทีมความรูสกของความเป็นปึกแผ่นและ ่ี ้ึ ทังหมดทังปวงล้วนเป็นกระบวนการทางอ้อมทีชวย ้ ้ ่่ complied with, other times it’s a break through feature of the new product The idea evolved into a structure that product through special technology property of the concrete helps แข็งแกร่ง เพือทีจะสร้างความประหลาดใจแก่ผชม ่ ่ ู้ บุคคลทีมบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์พาวิเลียน ่ี ่ โลกได้ในระดับหนึง ในขณะทีความตังใจทีจะ ่ ่ ้ ่ 12 itself that raises a few eyebrows. In can be entirely pulled down and developed by the group. The transparent maximize energy savings, reduce เมือความทึบตันหนักแน่นนันได้เปลียนแปรตาม ่ ้ ่ ของประเทศอิตาลีอกคนหนึงเห็นจะเป็น เอ็นริโก้ ี ่ พัฒนาโลกเพือคุณภาพชีวตความเป็นอยูทดขนยัง ่ ิ ่ ี่ ี ึ้ this case, the transparency of the reassembled elsewhere, followed by a cement made from plastic resins is pollution and lower heat gain. These ต้องดำเนินต่อไปภายใต้ความคิดทียงยืน นวัตกรรม ่ ั่ material allows people on the outside desire to bring in some of natural light much cheaper than the one made from achievements are the result of long สภาพแวดล้อม กลายเป็นวัสดุโปร่งแสงทีสามารถ ่ บอร์กาเรลโล ผูอำนวยการด้านการวิจยและ ้ ั to get a glimpse of the activities and to make the design outcome more optical fibres, making it possible to and hard work in R&D and they อนุญาตให้แสงทะลุผานเข้าไปได้ ทำให้ความรูสก ่ ้ึ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุมอิตลซีเมนติ ผูอยูเ่ บือง ่ ั ้ ้ ปูนซีเมนต์โปร่งแสงทีเ่ ราเห็นในพาวิเลียนของ ่ เอฟเฟคของผนังซีเมนต์ movements behind what appears to be astonishing. This led to the production produce the new material in large resemble the history of our civilization หนักๆ ของแผงผนังกลายเป็นความเบาได้อย่าง หลังความท้าทายทางด้านโปร่งแสง ทีชวยให้ความ ่่ ประเทศอิตาลีนบเป็นอีกเส้นทางหนึงของความ ั ่ โปร่งแสงเมือกระทบแสงไฟ ่ a solid concrete wall. It is this techni- of 3,744 transparent concrete panels numbers. Moreover, the light captured in that no evolution happens overnight. น่าอัศจรรย์! ันของสถาปนิกเป็นจริงขึนมาได้ สำหรับ ้ ตังใจพัฒนาคุณภาพชีวตของมนุษย์ในทิศทางทียง ้ ิ ่ ั่ cality that the Italian teams had to of the size 500x1000x50 mm for the is gentler, since the resins provide ยืน ด้วยแนวความคิดของการผลิตวัสดุทมนุษย์ ี่ discuss in detail with the Chinese pavilion (including the so-called ‘semi- a wider angle for light-scattering than Watching the long shadows of people เทคโนโลยีการผลิตปูนซีเมนต์โปร่งแสงนันเกิดจาก ้ officials to ensure proper under transparent’ ones, characterized by optical fibres. It is also less fragile and moving past beams of lights and rows ย้อนกลับไปในช่วงประมาณทศวรรษ 80s-90s มี การทดลองครังแรกในปี 2008 ทีหองทดลองของ ้ ่้ จำเป็นต้องบริโภคให้ประหยัดพลังงานด้วยตัวมัน standing by all concerned. Italian a lower degree of transparency due to offers much higher strength and better of exhibits inside the pavilion, one การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตปูนซีเมนต์ กลุมอิตลซีเมนติ ภายใต้การนำของบอร์กาเรลโลนี่ ่ ั เอง กลุมอิตลซีเมนติเชือว่า Green Concept ่ ั ่ architect Giampaolo Imbrighi who architectural requirements). Transparent durability. cannot help but think of Mario Bellini’s ด้วยส่วนประกอบของวัสดุรไซเคิล หรือวัสดุทเี่ ป็น เอง การทดลองครังนันได้คนพบคุณสมบัตพเิ ศษที่ ี ้ ้ ้ ิ ต้องมาจากการสร้าง การผลิตนวัตกรรมทีดกว่า ่ี collaborated with Italcementi Group concrete panels are a result of an words. “This is culture, material และสามารถทดแทนวัสดุรนเก่า และนันจะเป็นแรง ุ่ ่ to develop the material said he chose innovative admixtures design of 189 Today we tend to focus on casual ways culture and spiritual culture...” ผลพลอยได้จากการผลิต ซึงอิมบริกได้เข้าไปมี ต่างไปจากปูนซีเมนต์แบบดังเดิม นันคือคุณสมบัติ ่ ี ้ ่ a neutral tone for the pavilion, a typical tons of dry ready-mixed concrete. The to conserve energy and protect our ส่วนร่วมในหลายๆโครงการศึกษาวิจยเกียวกับ ของความโปร่งแสง แต่ผลการทดลองในตอนนัน ั ่ ้ ผลักดันทีสำคัญของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ทงโลก ่ ั้ grey colour of cement, to convey a excellent flow properties of the mix ecology. Using fabric bags, cutting การนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่และโครงสร้างปูนซีเมนต์ ยากทีจะผลิตใช้จริงกับอุตสาหกรรมทัวไป ต่อมา ่ ่ ทีมสวนช่วยลดโลกร้อน และนำไปสูการประหยัด ่ี่ ่
 • 6. 13 ภาพบรรยากาศของ Italian Pavilion ยามค่ำคืน
 • 7. 14 How do you describe this 2010 Italian Pavilion (simple, elegant, monumental…)? I think, the architecture is an unique synthesis in which materialize a form ภาพร่างเพื่อศึกษา like a result, because a final architec- ระหว่างออกแบบ tural form doesn’t be known by nobody When you got this commission to design to the reason of a continuous evolution the Italian Pavilion in the Shanghai Expo of the project during the working pro 2010, What did you plan to achieve as an gress process and so, one’s adjective architect? impression to the realized Pavilion will I was communicated by the Italian be various, because of a background Government Commissioner to our win- culture is very different one and ning of this memorable international another, so I am. Be simple, elegant competition in the summer of 2008. and monumental is not so important I think, simply, the true reason by which for me, but it was very important to I got win was there on the architectural, materialize every component extending unique but natural, scheme that I had a capacity of all of materials with which done: the symbiosis. It was like a global there were been created by precise guide during all phase of the project intention of the project. คุณจะอธิบายรูปลักษณ์ของพาวิเลียนของอิตาลีปี ่ and the realization as result, too. 2010 นีอย่างไร? ้ Apart from this project, What’re your ผมคิดว่าตัวสถาปัตยกรรมเป็นการสอดประสานทีมี ่ Why did you choose transparent cement recent designs? ลักษณะเฉพาะตัว ในการดึงเอาคุณสมบัตพเิ ศษ ิ as one of the key materials? I would like to list up simply my works We have one marvelous historical back- under here: The new buildings as: the ตอนทีคณได้รบมอบหมายให้ออกแบบพาวิลเลียน ่ ุ ั ่ ของวัสดุมาใช้สร้างผลลัพธ์ให้ออกมาเป็นฟอร์มใน ground of the “lime” called by the Roman project for the Station “Rome” in the ของประเทศอิตาลี ในงานเอ็กซ์โป 2010 ในฐานะของ ขันตอนสุดท้าย ซึงเป็นรูปทรงทางสถาปัตยกรรมที่ ้ ่ like a betunium. It was usually used to a Metropolitan of Moscow (Russia); the สถาปนิก คุณวางเป้าหมายไว้อย่างไรบ้าง ไม่มใครทราบมาก่อนเลยว่ามันจะออกมาเป็นแบบ ี foundation and a wall, but the idea was Carriage Museum in the Presidential ผมได้รบการแจ้งมาจากคณะกรรมการของรัฐบาล ั to set it free from a dogmatic complex Compound Castelporziano, Rome; ไหนกันแน่ เนืองจากมันเป็นวิวฒนาการต่อเนือง ่ ั ่ of the compression gave by itself: the อิตาเลียนว่า เราชนะการประกวดนานาชาติครัง ้ ของโปรเจ็คต์นี้ อันเกิดจากขั้นตอนการพัฒนา Quaestorship and new Police Offices สำคัญในฤดูร้อนปี 2008 ผมคิดว่าเหตุผลที่เรา heaviness. Therefore, I wanted integrate ปรับปรุง ซึงแต่ละคนทีเ่ กียวข้องต่างมองเห็นภาพ ่ ่ and Housing in Sassari; the New Judicial it in a sort of new contemporary material. City in Latina; these buildings were all ได้รบชัยชนะในครังนันอยูทแนวคิดทางสถาปัตย- ั ้ ้ ่ ี่ พาวิเลียนแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ของ ่ realized.The numerous rehabilitation กรรมทีไม่เหมือนใคร แต่ยงมีความเป็นธรรมชาติ ่ ั แต่ละคน รวมทังตัวผมเองด้วยเช่นกัน ดังนันไม่วา ้ ้ ่ Could you reveal your working process ในตัวด้วย ซึงมันคือการผสมกลมกลืนไปกับสิง- ่ ่ projects or restoration including: the with Italcementi Group in developing มันจะออกมาเรียบง่าย ละเมียดละไม หรือสง่างาม this project? headquarters of the Offices of the Prime แวดล้อมทางกายภาพ มันเหมือนกับเป็นการชีนำ ้ It is necessary to spend energy for a Minister; the historical Palazzo della ทิศทางของโลกไปด้วยตังแต่ทกๆขันตอนของโปร- ้ ุ ้ เช่นไร ล้วนไม่มความสำคัญสำหรับผม แต่ความ ี many of invention process, naturally, Consulta, seat of the Constitutional เจ็คต์ ไปจนถึงผลลัพธ์ขนสุดท้ายทีสร้างออกมา ั้ ่ สำคัญมันไปอยูทการเลือกใช้วสดุในองค์ประกอบ ่ ี่ ั to lead it to victory it shall be necessary Court; the FAO Headquarters in Rome; ต่างๆ ทีสามารถขยายศักยภาพของตัววัสดุนนๆ ่ ั้ a good collaboration with good team the Ministry of Productive Activities; the เป็นพาวิเลียนได้สำเร็จ ่ work, too. A premature idea was been Historic Complex of San Michele Ripa; ให้บรรลุถงวัตถุประสงค์ของโปรเจ็คต์นี้ ึ ทำไมคุณถึงได้เลือกคอนกรีตโปร่งแสงเป็นหนึงใน ่ exposed to a series of prove to confirm the “Urban Trident” in the historical วัสดุหลัก? นอกเหนือจากโปรเจ็คต์นี้ ในระยะหลังมานีคณมีงาน ้ ุ its feasibility step by step to arrive an center of Rome; these works were all ออกแบบอะไรอีก? optimal conclusion for its realization. realized as well. เรามีพนเพทางประวัตศาสตร์อนน่ามหัศจรรย์อยู่ ื้ ิ ั It was been required a combination เรืองหนึงเกียวกับ ‘ไลม์’ คำทีพวกโรมันเรียกส่วน ่ ่ ่ ่ ผมขอเลือกเฉพาะบางโปรเจ็คต์มาให้ตามนีแล้วกัน ้ of the competitiveness of the various Your overall opinion about Shanghai ผสมของหินและเศษอิฐเข้าด้วยกัน แบบเดียวกับ ครับ อาคารใหม่ๆก็มโี ปรเจ็คต์สถานี ‘โรม’ ในเขต fields of science. Expo 2010? เบทูเนียม เราใช้มนสร้างฐานและกำแพง แต่เรายัง ั ใจกลางเมืองมอสโกว์ (รัสเซีย) พิพธภัณฑ์ Carriage ิ A collaboration with Italcementi’s It is one of a great international event. มีความคิดที่จะหนีไปจากคุณสมบัติพิเศษที่มา ใน Presidental Compound Castel porziano laboratory was fundamental for me A country that obtained this opportunity พร้อมกับความแข็งแรงของแรงอัดก้อนหินและเศษ ในโรม Quaestorship และสถานีตำรวจแห่งใหม่ to do that and their contributions were must be happy, because it may be one very precious to materialize this new demonstration match of their own อิฐเหล่านีดวย นันคือ ‘ความหนัก’ ของมัน ด้วย ้้ ่ พร้อมกับทีพกอาศัยในซาซารี่ New Judical City ่ั product called by us like a “transparent country, above all its formidable เหตุนี้เองผมจึงต้องการที่จะนำเอาวัสดุร่วมสมัย ในลาตินา อาคารทั้งหมดนี้สร้างเสร็จแล้ว นอก cement”, and then named by them like economic force in this moment. The ใหม่ๆเข้ามาใช้ในการบูรณาการด้วย จากนียงมีโปรเจ็คต์บรณะปรับปรุงอีกหลายแห่ง ้ั ู a registered product: “i.light®”. people who participates in this event, อยากให้ชวยเล่าถึงขันตอนการทำงานกับกลุมอิตล ่ ้ ่ ั ด้วยกัน อาทิ สำนักงานกลางของนายกรัฐมนตรี being in own county, will able to ซิเมนติ ในการพัฒนาโปรเจ็คต์น? ี้ ลานคนเดินในเขตประวัตศาสตร์ Consulta ทีนง ิ ่ ั่ compare his/her existential question ของศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานใหญ่ FAO ในโรม with the world; I think at least that is ผมคิดว่าเรามีความจำเป็นทีจะต้องทุมเทพลังงาน ่ ่ very exciting experience.Anyway, I think ให้กบขันตอนการคิดค้นสิงใหม่ๆอยูแล้ว เพือนำไป ั ้ ่ ่ ่ กระทรวงกิจกรรมการผลิต คอมเพล็กซ์ทางประวัต-ิ the important thing is an usual thing: สูชยชนะ เราจำเป็นต้องมีการร่วมงานทีดและทีม ่ั ่ี ศาสตร์ของ San Michele Ripa และ Urban go ahead at all times. เวิรคทีดดวย ไอเดียแรกๆเป็นเรืองของการพิสจน์ ์ ่ี้ ่ ู Trident ในเขตประวัตศาสตร์ของโรม ิ หาความเป็นไปได้ทละขันทีละขัน จนเราได้ขอสรุป ี ้ ้ ้ คุณมีความคิดเห็นเกียวกับงานเซียงไฮ้เอ็กซ์โป ่ ่ ว่ามันสามารถสร้างได้จริงแน่ๆ ในที่สุด งานนี้ 2010 อย่างไรบ้าง? ต้องการความผสมผสานระหว่างศาสตร์หลาย มันเป็นมหกรรมนานาชาติอนยิงใหญ่ ประเทศทีได้ ั ่ ่ Giampaolo แขนงเข้าด้วยกัน การร่วมงานกับห้องทดลองของ รับโอกาสเข้าร่วมเป็นส่วนหนึงของงานนีจะต้องมี ่ ้ อิตัลซีเมนติ มีส่วนช่วยให้ผมทำงานนี้ได้สำเร็จ ความสุขมาก เพราะเป็นการแสดงให้เห็นถึง และสิงทีพวกเขาคิดค้นขึนมานันมีคณค่าสูงมากใน ่ ่ ้ ้ ุ ศักยภาพของประเทศนั้นๆ โดยเฉพาะภายใต้ Imbrighi การพัฒนาให้กลายเป็นวัสดุชนใหม่ ทีพวกเราเรียก ิ้ ่ สถานการณ์ทเี่ กิดวิกฤติทางเศรษฐกิจเช่นนี้ การได้ มันว่า ‘ปูนซีเมนต์โปร่งแสง’ ซึงต่อมาพวกเขา ่ มีส่วนร่วมในมหกรรมครั้งนี้ถือเป็นได้สร้างบท- ตังชือเป็นผลิตภัณฑ์จดทะเบียนว่า ‘i.light®’ ้ ่ สนทนาโต้ตอบกับชาติตางๆในโลกนี้ อย่างน้อย ่ รองศาสตราจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Sapienza University ต้องถือว่าเป็นประสบการณ์ทนาตืนเต้นทีเดียว ี่ ่ ่ ศาสตราจารย์คณะการออแบบระบบก่อสร้าง University of Rome อิตาลี ผมคิดว่าสิงทีสำคัญทีสดก็คอ เราต้องพร้อมก้าว ่ ่ ุ่ ื และผูจดการโครงการก่อสร้างของอิตาเลียนพาวิเลียน ้ั ่ ไปข้างหน้าเสมอ Graduated in 1972 on Architecture at Environment Bearable Technology. เจียมพาวโล อิมบริกี จบการศึกษาด้าน ด้าน Construction Systems Design ที่ La Sapienza University of Rome, He is still at the University of Rome, สถาปัตยกรรมจาก La Sapienza University University of Rome ด้วยเช่นกัน อิมบริกี Giampaolo Imbrighi received the where is now a professor of Construc- of Rome ในปี 1975 โดยได้ปริญญาพิเศษใน เคยเข้าร่วมประกวดแบบ ทำงานออกแบบ เป็น biennial post-lauream Specialization tion Systems Design. Imbrighi has ด้าน “Study and Restoration of Monu- ผูตรวจสอบจัดการผัง ทำงานเกียวกับระบบ ้ ่ Diploma on “Study and Restoration executed numerous plans, feasibility ments” ที่ Rome University จากนันร่วมทีม ้ การสัญจร งานออกแบบทีเ่ กียวกับเมืองและ ่ of Monuments at Rome University. studies, competitions, projects, works Between 1972-73, he was a staff supervisions, evaluations and tests in วิจยของคณะสถาปัตย์ตงแต่ปี 1972-1973 ั ั้ ชุมชน ตลอดจนเป็นส่วนหนึงของการทำงาน ่ researcher at the Faculty of Architecture the area of planning, transport and ในปี 1991 นอกจากอิมบริกจะเป็นอาจารย์สอน ี ในพืนทีอนุรกษ์ประวัตศาสตร์ และมีผลงาน ้ ่ ั ิ and from 1991, he is a professor at the mobility, civil and public works and วิชา Building Materials Technology และ วิจยออกมามากมาย ั course of Building Materials Technology, adjustments, rearrangements, ปริญญาโทในวิชา Bioecological Archi- and also teaches postgraduate courses particulary on historical city centers. tecture and Environment Bearable on Bio ecological Architecture and Technology จนถึงปัจจุบน เขายังเป็นอาจารย์ ั
 • 8. Enrico Borgarello graduated in During his 19-years career in Eni, he was เอ็นริโก บอร์กาเรลโล จบการศึกษาด้านเคมี นักวิทยาศาสตร์อาวุโส ในปี 2005 เขาดำรง Chemistry at the University of Torino. also appointed Senior Scientist. Since จาก University of Torino ตังแต่ปี 1980 - ้ ตำแหน่งผูอำนวยการของ Research& ้ From 1980 up to 1986 he was Research 2005 he covers the position of Director of 1986 เขาได้เข้าร่วมทีมวิจยในฐานะ Research ั Development and Laboratories ที่ Associate in EPFL (École Politéchnique Research & Development and Associate กับ Ecole Politechnique Italcementi Group Technical Center Fédérale de Lausanne) and University of Laboratories in the Italcementi Group Montreal working on the application of Technical Center (CTG). In January 2010 Federale de Lausanne (EPFL) และได้ทำงาน (CTG) และในเดือนมกราคมปี 2010 ทีผานมา ่ ่ photocatalysis to the production of Enrico Borgarello was appointed as กับ University of Montreal ด้าน บอร์กาเรลโล ก้าวขึนสูตำแหน่งไดเร็คเตอร์ของ ้ ่ hydrogen from water and to the Director of the newly formed Innovation photocatalysis เกียวกับการผลิตไฮโดรเจน ่ Innovation Department degradation of pollutants in water. Department. จากน้ำและการลดสภาพมลพิษในน้ำ กับช่วง เวลากว่า 19 ปีของการทำงานกับ Eni ในฐานะ กรุณาเล่าถึงแรงบันดาลใจในการพัฒนา ‘ปูนซีเมนต์ คุณคิดว่าแนวทางหลักในการนำ ‘ปูนซีเมนต์ โปร่งแสง’ โปร่งแสง’ ไปใช้คอในโครงการประเภทใด ื เราพัฒนาปูนซีเมนต์โปร่งแสงในฐานะนวัตกรรม ห้างสรรพสินค้าและพิพธภัณฑ์ โดยส่วนใหญ่โครง- ิ ใหม่ที่น่าสนใจ โดยเมื่อมีการออกแบบพาวิเลี่ยน การประเภทนีจะติดต่อเรามา ซึงในขณะนีจะเป็น ้ ่ ้ ของประเทศอิตาลี อิตัลซีเมนติได้สนับสนุนการ โครงการห้างสรรพสินค้าเสียโดยมาก เนืองด้วยปูน ่ Enrico พัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ ผ่านการร่วมมือกับของสถาปนิก ซีเมนต์โปร่งแสงสามารถรับประกันความแข็งแรง ทีออกแบบพาวิเลียน ศาสตราจารย์ เจียมพาวโล ่ ่ ในระดับเดียวกันกับปูนซีเมนต์ทวไป และยอมให้มี ั่ อิมบริกี ผู้ซึ่งต้องการแสงในอาคารแบบใหม่จาก Borgarello วัสดุปนซีเมนต์ ู แสงลอดเข้ามาได้ ดังนันการนำวัสดุประเภทนีมา ้ ้ ใช้จึงช่วยประหยัดพลังงานในแง่ของการให้แสง ในฐานะทีเ่ ราเป็นผูเ้ ชียวชาญ อิตลซีเมนติ จึงเริม ่ ั ่ สว่าง นอกจากนี้ ปูนซีเมนต์โปร่งแสงยังเหมาะ ต้นทุกอย่างจากความต้องการของสถาปนิกเพื่อ เป็นอย่างยิงกับโครงการประเภทพิพธภัณฑ์ เพราะ ่ ิ ผูอำนวยการด้านการวิจย ้ ั สร้างสรรค์ความโปร่งแสง การให้แสง (ไลท์เอฟ- วัสดุนี้ช่วยแต่งเติมแสงแบบใหม่ๆ ในอาคารใน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุมอิตลซีเมนติ ่ ั เฟค) แบบนี้และทุกอย่างเริ่มต้นจากตัวพาวิเลี่ยน แบบทีผคนในวงการพิพธภัณฑ์ชนชอบ วัสดุแบบนี้ ่ ู้ ิ ื่ และการออกแบบพาวิเลียน ปูนซีเมนต์โปร่งแสงจึง ่ ยอมให้มแสงลอดเข้ามาได้บางแต่ไม่ใช่ตรงลงไปที่ ี ้ In this case, Prof. Imbrighi worked very ได้รบการพัฒนาอย่างต่อเนืองโดยนักวิจยสำหรับ ั ่ ั วัตถุทเี ดียว closely with our research center to find การก่อสร้างพาวิเลียนนี้ และพาวิเลียนนีกเ็ ป็นการ ่ ่ ้ Can you share with us your inspiration the best solution for the pavilion. ผมอยากทราบความแตกต่างระหว่างปูนซีเมนต์ for creating ‘transparent cement’? Of course we are open to collaborating นำวัสดุนมาใช้จริงเป็นครังแรก ี้ ้ คอนกรีต และผลิตภัณฑ์ใหม่ของคุณ We developed this innovative material with other architects and experimenting ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์นคอ ความโปร่งแสงที่ ี้ ื to meet the needs of the designers of a with other approaches in the future. ไม่มีความแตกต่างในด้านความทนทานระหว่าง building that would represent Italy (at ได้มาจากการรวมตัวกันของปูนซีเมนต์และโพลีเมอร์ ปูนซีเมนต์โปร่งแสงที่ใช้ก่อสร้างพาวิเลี่ยนของ the Shanghai Expo 2010). Italcementi What are the main uses you envisage for ปูนซีเมนต์โดยตัวเองแล้วไม่ได้โปร่งแสง ความพิเศษ อิตาลีกับคอนกรีตทั่วไปในระยะยาว เนื่องจาก supported the development by collabo- ‘transparent cement’? What kind of คือการใช้ปนซีเมนต์ผสมอย่างลงตัวกับโพลีเมอร์ ู เทคโนโลยีโพลีเมอร์นนก้าวหน้าไปมาก ทำให้เรา ั้ rating with architect Giampaolo Imbrighi projects? เรซินทีอยูขางในนันโปร่งแสง และยอมให้แสงผ่านได้ ่ ่้ ้ who wanted to build the pavilion with มีโพลีเมอร์ทดและคงตัวในระยะยาวต่อผลกระทบ ี่ ี Shopping malls and museums, I think. In สำหรับเรา ปูนซีเมนต์โปร่งแสงคือความ special light effect on cement. most cases, people who do these kinds of จากแสงยูวี โดยเราได้ออกแบบส่วนผสมของปูน As an expert in this field, Italcementi projects will contact us. At the moment, แรงบันดาลใจทีจะสามารถทำอะไรเหนือธรรมดาได้ ่ ซีเมนต์ให้ผสานกันและมีการควบคุมการหดตัว took the architectural requirements for most of them are department stores. ผมจินตนาการว่าปูนซีเมนต์นสามารถนำไปใช้ได้ใน ี้ เป็นอย่างดี ความทนทานระยะยาวจึงสามารถรับ transparency and light effects as the basis This material can assure same strength โครงการทุกประเภท ประกันได้ และเราไม่ประสบปัญหาใดๆ ในงาน for our work; we started from the pavilion as normal cement with some light. Using this kind of material will help save แนวทางการวิจยมุงสูผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ กระทำโดย ั ่ ่ วิจยต่างๆ ทีเ่ ราได้ทำมา ั and its design concept. Transparent cement was developed by our researchers electricity required for lighting. Transparent ทีมวิจยและพัฒนาทีแข็งแกร่ง เรามีทมงานทีเ่ กียว ั ่ ี ่ exclusively for the construction of the cement is also ideal for museums ข้องกับงานวิจยนีกว่า 100 ท่าน สำหรับปูนซีเมนต์ ั ้ ทำไมคุณถึงเลือกเรซินเป็นวัสดุโปร่งแสงแทนทีจะเป็น ่ Italian Pavilion and this pavilion is the first because it adds variety to the illumination อย่างอืน เช่น กระจก หรือ กลาสบล็อก ่ inside the building, the kind of luminous โปร่งแสงนี้ เรามีนกวิจย 10 ท่านทีทำงานเต็มเวลา ั ั ่ real application of the product. effects that people in the museum ตลอด 1 ปีเพือให้ได้คำตอบนี้ ความมุงมันของเรา ่ ่ ่ ในการวิจัย เราได้ทำการทดสอบนับครั้งไม่ถ้วน The distinctive characteristic of the product business like. This material allows light ยังหมายถึงความยืดหยุนทีทมงานสามารถทำงาน ่ ่ี ก่อนจะตัดสินใจเลือกวัสดุนี้ เพราะเราต้องผสม is its transparency which is obtained to enter but it doesn’t focus it on any ร่วมกันอย่างเปิดกว้าง รวมไปถึงทำงานร่วมกันกับ ผสานความเป็นของเหลวของปูนซีเมนต์กับวัสดุ by a good combination of the cement and particular object. สถาปนิก โปร่งแสงที่แข็งแรงพอและไม่เปราะง่าย ซึ่งใน the polymer.Of course, cement is in itself I want to know the differences between ขณะนี้ เรซินเป็นคำตอบที่ดีที่สุด แก้วนั้นเปราะ not translucent. But our innovative ในกรณีนี้ ศจ. อิมบรีกี ได้มการทำงานร่วมกันอย่าง ี จนเกินไป และปูนซีเมนต์ยังเป็นวัสดุที่ธรรมดา technology makes it possible to achieve normal cement and your new product. มากกับศูนย์วจยของเรา เพือให้ได้คำตอบทีดทสด ิั ่ ่ ี ี่ ุ a perfect mix that allows the resins to There is no difference in terms of strength มากในเชิงองค์ประกอบทางเคมี แต่เมื่อรวมกับ capture and transmit light. and durability between transparent สำหรับการออกแบบพาวิเลียน แน่นอนว่า เราเปิด ่ เรซิน มันเข้ากันได้ดกว่า ี cement panels we used for building the กว้างในการทำงานร่วมกันกับสถาปนิกท่านอืนๆ ่ For us, transparent cement is our dream, Italian Pavilion and normal concrete in และแนวทางอืนๆ ทังหมดในอนาคต ่ ้ our inspiration to do something extra the long run, because polymer technology ordinary. I envisage its application in all has become so advanced that we now have kinds of projects. good and stable compounds that can Our innovative approach is backed by strong stand long-term UV exposure. We have R&D teams. We have more than one designed the right concrete mixture that hundred people involving in a research. controls the rate of shrinkage so that its For transparent cement, there were 10 long-term durability and strength is researchers working full time for a whole assured. We have not encountered any year trying to find the perfect solution. problems in any research work we did. Our determination means encouraging flexible and open dialogue between Why did you choose resins as teams and with the architect. transparent meterial instead of glass or glass blocks? In our research, we ran many tests before we decided to choose this material because we have to combine fluidity of our cement with the material that was strong enough. Right now, resins provide the best answer. Glass is too brittle. Cement is a very simple material in 15 terms of its chemical composition but when combined with resins, it works much better. Italian Pavilion ขณะทำการก่อสร้าง art4d July 2010 13
 • 9. Vasu Virajsilp Amata Luphaiboon Karnchit Punyakanok Rachaporn Choochuey Principal Architect and Founder Principle Architect and Founder of Partner/Senior Achitect of Lecturer at Department of Architecture, of VaSLab Co., Ltd. Department of Architecture Co., Ltd. Achitects 49 Ltd. the Faculty of Architecture, Chulalongkorn University วสุ วิรชศิลป์ ั อมตะ หลูไพบูลย์ ครรชิต ปุณยกนก สถาปนิกและผูกอตังบริษท ้ ่ ้ ั สถาปนิกและผูกอตังบริษท ้ ่ ้ ั พาร์ตเนอร์/สถาปนิกอาวุโส ดร. รชพร ชูชวย ่ VaSLab Co., Ltd. Department of บริษท สถาปนิก 49 จำกัด ั อาจารย์ประจำ Architecture Co., Ltd. ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย What do you think of the Italian Pavilion คุณรูสกอย่างไรกับ Italian Pavilion ในงาน World ้ึ What do you think of the Italian Pavilion คุณรู้สึกอย่างไรกับ Italian Pavilion ในงาน From a designer’s perspective, how’s ในมุมมองของนักออกแบบ นวัตกรรมของการพัฒนา What do you think of the Italian Pavilion คุณรูสกอย่างไรกับ Italian Pavilion ในงาน World ้ึ in the World Expo this year? Expo ปีน? ี้ in the World Expo this year? World Expo ปีน? ี้ important of new material innovation? วัสดุใหม่มความสำคัญอย่างไร? ี in the World Expo this year? Expo ปีน? ี้ It’s such an interesting pavilion in World The Italian Pavilion in the World Expo this It’s very important especially with the Compared to other pavilions, the Italian Expo 2010. Not only the innovation of เป็น pavilion ทีนาสนใจชินหนึง ใน expo 2010 ่่ ้ ่ year appears to be very interesting. Italian Pavilion ก็เป็นอีกหนึ่งใน pavilion ที่น่า innovation and development in the design สำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการคิดค้นและ Pavilion was not that outstanding in terms Italian Pavilion ในงาน Expo ปีนอาจจะไม่ได้โดด- ี้ transparent cement, that is outstand นอกเหนือจากการนำนวัตกรรมปูนซีเมนต์โปร่งแสง The pavilion captures a lot of outstanding สนใจของงาน Expo ปีนี้ ได้มการ capture เนือหา ี ้ field. Since the early periods, material พัฒนาการด้านการออกแบบ รวมถึงการใช้งานในรูป of architectural form or its concept of เด่นในเรื่องรูปทรงสถาปัตยกรรม หรือแนวคิดใน ingly adopted in this project, the design มาใช้ใน mass อาคารแล้ว แนวความคิดในการ subjects, such as fashion, music, wine, ของประเทศ อิตาลีที่โดดเด่นหลายๆ อย่าง โดย innovations such as rock, concrete, แบบใหม่ๆจะสังเกตได้วา ตังแต่ในอดีต การค้นพบ ่ ้ exhibition. The most challenging part การจัดแสดง เมือเทียบกับ Pavilion บางหลัง ่ ออกแบบก็มีความน่าสนใจโดยนำมาจากเกม design and history. All of them are เฉพาะแฟชัน, ดนตรี, ไวน์, ดีไซน์และประวัตศาสตร์ ่ ิ steel or glass plates created new forms วัสดุกอสร้างใหม่ๆ เช่น หิน คอนกรีต เหล็ก หรือ ่ แต่การใช้วสดุกอสร้างทีทาทายอย่าง transparent ั ่ ่้ concept that refers to a ‘pick-up-sticks’ interestingly presented.The interior though, was using transparent cement game (Shanghai game) is also attractive. “pick-up-sticks” หรือ ‘Shanghai game” สะท้อน โดยแต่ละส่วนได้ถกนำมาจัดแสดงในรูปแบบทีนา ู ่่ of architectural design. For example, an กระจก เป็นต้นนัน ก่อให้เกิดการเปลียนแปลงรูป ้ ่ for the pavilion. That definitely created cement ทำให้อาคารน่าสนใจในมุมมองทีแตกต่าง ่ space, created from cutting the building’s architectural building in the past had The concept reflects cultural dimensions ถึงความซับซ้อนของวัฒนธรรมแต่ละภูมภาคทีมาอยู่ ิ ่ mass, is complicated and exciting at the สนใจและใหม่พอสมควร ส่วนสเปซภายในของ short column spans, which limited the แบบของการออกแบบสถาปัตยกรรมเป็นอย่างมาก a unique outcome. ในมุมมองของนักออกแบบ นวัตกรรมของการพัฒนา in each region that is gathered and ร่วมกันในประเทศอิตาลี รับรูไ้ ด้จาก plan, sections, same time. Its surface is made from pavilion เอง ก็มความซับซ้อน น่าตืนเต้น ซึงเกิด ี ่ ่ ตัวอย่างอาคารในอดีตทีมชวงเสาสัน ทำให้เป็นข้อ ่ี่ ้ presented in the Italian Pavilion. It’s transparent cement and can create a design and function of the building. The From a designer’s perspective, what is วัสดุใหม่มความสำคัญ อย่างไร? ี also presented through plans, section, mass-form และ space ทีถกออกแบบไว้ ู่ good effect both in day and night time. จากการตัด mass อาคาร ส่วนผิวอาคารเป็นซีเมนต์ innovation of concrete, steel, and glass จำกัดการออกแบบและการใช้งานอาคาร ลักษณะ an important new material innovation? วัสดุกอสร้างเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างรูปแบบ ่ mass-form and spaces that are well ในมุมมองของนักออกแบบ นวัตกรรมของการพัฒนา While sunlight shines through during โปร่งแสงที่ทำให้เกิดเอฟเฟคน่่าสนใจทั้งกลางวัน plate brought the new look of architectural อาคาร ความสูง เป็นต้น จนมาค้นพบคอนกรีต Construction materials are crucial factors ของสถาปัตยกรรม ไม่วาจะในด้านรูปทรง (form) ่ the day, the night time will also create กลางคืน ในตอนกลางวันแสงจากข้างนอกจะเรือง design. Briefly, these innovations were เหล็ก กระจก ทำให้รปแบบสถาปัตยกรรมเปลียนไป ู ่ in any architectural project. Their existence designed. วัสดุใหม่มความสำคัญ อย่างไร? ี light and shadow from outside. open to unlimited possibilities. directly influences form and space. As หรือ สเปซ (space) เห็นได้จากการเปลียนแปลง ่ นวัตกรรมของการพัฒนาวัสดุใหม่มีความสำคัญ เข้ามาข้างใน ส่วนตอนกลางคืนเมือมองจากข้างนอก ่ อาคารสามารถสร้างได้สงขึน ช่วง span ยาวขึน ู ้ ้ one may see, there are huge changes in ใหญ่ๆ ของสถาปัตยกรรมมันจะเกิดจากการค้น From a designer’s perspective, what is จะเห็นแสงสว่างและเงาของข้างใน ดูผนังอาคารไร้ In which way does transparent cement สามารถทำอาคารโปร่งใสมากขึน หรือแม้แต่วสดุ ้ ั an important new material innovation? สำหรับสถาปัตยกรรมเสมอ นวัตกรรมเป็นส่วนหนึง่ From a designer’s perspective, what is architectural form or movement these พบวัสดุ หรือการก่อสร้างในรูปแบบใหม่ ที่เพิ่ม an important new material innovation? น้ำหนักแปลกตาดี contribute to contemporary architecture? ใหม่ๆ เช่น fabric ต่างๆ ทีสามารถทำให้อาคารดู ่ Material innovation is always important ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและจุดเด่นในสังคมภาค Innovation of material is very important From my point of view, I think natural days from material innovations, and ศักยภาพและคุณภาพในด้านต่างๆ ให้กบอาคาร ั factor in architectural field. It is a part of อุตสาหกรรมของภูมภาคนันๆ ทำให้แต่ละประเทศ ิ ้ for design, especially with its technology ในมุมมองของนักออกแบบ นวัตกรรมของการพัฒนา resources seem to be less and less due บางเบาขึ้น มีรูปแบบที่แปลกแตกต่างมากขึ้น these increase the potential as well as cultural reflection and a social feature วัสดุใหม่มความสำคัญ อย่างไร? ี สามารถประหยัดพลังงานในอาคารมากขึนเป็นต้น ้ the quality for each building. คุณคิดว่าปูนซีเมนต์โปร่งแสง มีส่วนพัฒนางาน in the industrial sector of one’s region. แต่ละภูมภาคจะมีนวัตกรรมของ การพัฒนาวัสดุที่ ิ to make it more strong and durable. It to the growth of world population. สถาปัตยกรรมยุคใหม่อย่างไร? แสดงถึง character ของ architecture ทีมความ ่ี also improves the quality of building as นวัตกรรมของวัสดุมีความสำคัญมากๆ ต่อการ Particularly with energy resources, In which way does transparent cement การนำแสงเข้ามาในพืนทีภายในของอาคารในวิธี ้ ่ This innovation also leads to the proud one has seen in its self-cleaning surface. ออกแบบในแง่หนึงคือเรืองเทคโนโลยี เพือความแข็ง- ่ ่ ่ natural resources have been continuously คุณคิดว่าปูนซีเมนต์โปร่งแสง มีส่วนพัฒนางาน เป็นตัวตน (identity) สำหรับภูมภาคนันๆ ิ ้ contribute to contemporary architecture? of each country, which brings about the This innovation can lead to a new look แรงหรือความทนทานของวัสดุทดขนเรือยๆ ทำให้ ี่ ี ึ้ ่ consumed. We then need to realize this สถาปัตยกรรมยุคใหม่อย่างไร? Bringing natural light into a building is การต่างๆ กันนัน เป็นประเด็นสำคัญของสถาปัตย- ้ identity of the architecture in that in architectural design. There are many fact. Green design is now involved in คิดว่า จากวันนีเ้ ป็นต้นไป ทรัพยากรธรรมชาติตางๆ่ always an important subject for archi- กรรมตลอดเวลา transparent cement เป็นปูน region. คุณคิดว่าปูนซีเมนต์โปร่งแสง มีส่วนพัฒนางาน architectures that have visual impact คุณภาพอาคารโดยรวมดีขน เช่น พวกวัสดุพนผิวที่ ึ้ ื้ architectural design. Architect and ซีเมนต์ใหม่ทนาสนใจมาก ในการสร้างทางเลือก ี่ ่ สถาปัตยกรรมยุคใหม่อย่างไร? from surface materials. If materials are ทำความสะอาดตัวเองได้เป็นต้น หรือในอีกแง่หนึง ่ designer are required to be more นัน นับวันก็จะร่อยหรอ ลดน้อยลงไปทุกวัน เนือง ้ ่ tecture. Transparent cement is a very In which way does transparent cement จากจำนวนประชากรโลกมากขึน มีการใช้ทรัพยกร ้ interesting material for giving an alter- ของการนำแสงเข้ามาสูพนทีภายในอาคาร ่ ื้ ่ เป็นอีกแนวทางหนึงใน การแสดงความสามารถของ ่ continuously developed, then architects ของนวัตกรรมวัสดุคอคุณลักษณะของวัสดุททำให้ ื ี่ concerned about this issue of how contribute to contemporary architecture? nation of sophisticatedly introducing แบบมะลังเมลือง นอกจากนีในกรอบของกฎหมาย ้ วัสดุปนซีเมนต์ทมลกษณะพิเศษ dual characters ู ี่ ี ั can adopt this specialty into the visual เกิดรูปลักษณ์ใหม่ๆ งานสถาปัตยกรรมเด่นๆ หลาย to carefully use natural resources. มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านพลังงาน ซึ่งเรา natural light into the building. Based Transparent cement contains dual concept of each building. Transparent cement is another ทุกคนควรตระหนักถึงข้อนี้ ฉะนัน การออกแบบงาน ้ อาคารของประเทศไทย ที่อาคารต้องถอยร่นจาก characters that are solid and (solid but transparent) แข็งแกร่งและโปร่งแสง งาน มี visual impact ทีเ่ กิดจากคุณสมบัตพเิ ศษ ิ on construction and building regulations transparent at the same time. The เป็นการพัฒนาวัสดุทเี่ คยถูกรับรูวามี คุณลักษณะ ้่ In which way does transparent cement ของวัสดุผิวอาคารเป็นสำคัญ ดังนั้นหากมีวัสดุ interesting choice that can be applied สถาปัตยกรรมจากวันนีไป จะเห็นว่า กระแสด้าน ้ in Thailand, there’s a required distance แนวเขตที่ดินตามระยะทีกำหนดจึงจะสามารถเปิด ่ contribute to contemporary architecture? to a building surface. Its character green design จะเป็นกระแสทีมาแรง สถาปนิก ่ from the borderline of land to create a ช่องเปิดทีรบแสงเข้ามาในอาคารได้ transparent ่ั material is developed with a solid and แบบ solid และ opaque (แข็งแกร่งและทึบ Transparent cement is an interesting ที่สามารถสร้างอิมเมจพิเศษได้รบการพัฒนามา ั allows light to seep through a building. void that led natural light into the building. opaque quality. This transparent เรือยๆ สถาปนิกก็มโี อกาสนำความพิเศษของวัสดุ ่ And it is even more interesting that และนักออกแบบทีดจงจำเป็นต้องคิดถึงการออกแบบ ่ีึ cement นันจริงๆ แล้วเป็นผนังทึบเมือมองจาก ้ ่ cement should fit for a project that แสง) ให้มีคุณสมบัติใหม่คอความโปร่งแสงโดย ื innovation, especially with the lighting ที่ใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า การออกแบบอาคารที่ใช้ Transparent cement should solve the ภายนอก จึงน่าจะสามารถแก้ไขปัญหาการสร้าง ยังคงความแข็งแกร่งอยู่ โดยลักษณะของปูนซีเมนต์ effect shining through this material in นีมาเป็นแนวคิดหลักของ visual อาคารได้อย่าง ้ it could resist the heat coming inside problem of buildings that are too close wants to show the building’s surface. each period. For the Italian Pavilion, ไม่สนสุด ิ้ the building. พลังงานน้อย (ทังในช่วงก่อสร้างและช่วงการใช้งาน ้ to the borderline of land to create a อาคารใกล้แนวเขตทีดนเกินกว่าทีจะเปิดช่องเปิดที่ ่ิ ่ Using this material in an architectural โปร่งแสงน่าจะเหมาะกับการใช้รวมกับ งานทีตอง ่ ่้ it’s an exploration of using this material. อาคาร) จึงจำเป็นมาก ปูนซีเมนต์โปร่งแสงอาจ window void, which can bring natural เป็นกระจกได้ แต่สามารถมีแสงเข้ามาในอาคารได้ project, such as museum, can also แสดงพืนผิวคอนกรีตเปลือย โดยเฉพาะกับงาน ้ It will be great if the material is developed คุณคิดว่าปูนซีเมนต์โปร่งแสง มีส่วนพัฒนางาน What do you think of the movement on a commercial scale. It also offers สถาปัตยกรรมยุคใหม่อย่างไร? nowadays of sustainability and green เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจที่สามารถนำมาใช้เป็น light into the building. และทดแทนวัสดุ “กระจก” ได้ดี communicate the sense of solidness, สถาปัตยกรรมทีตองการแสดงถึง ศักยภาพของ ่้ design? or masculinity and provides a good alternatives with different block’s size ปูนซีเมนต์โปร่งแสงก็เป็นนวัตกรรมของปูนซีเมนต์ที่ เปลือก อาคารทีมความแข็งแรง ทนทาน แสงสว่าง ่ี What do you think of the movement คุณมีความคิดเห็น อย่างไรเกียวกับสถานการณ์ของ ่ ความเป็น solid หรือ masculine แต่ transparent and colour to architects and designers, The situation of green design and ภายนอกสามารถส่องผ่านเข้าสู่ภายในอาคารได้ nowadays of sustainability and green green design และการออกแบบเชิงยังยืน? ่ condition of light control. ทีควบคุมคุณภาพแสงได้เช่น museum ่ which is very interesting. น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิงในเอฟเฟคของแสงทีเ่ กิด ่ sustainable design has continuously design? ขึนในช่วงเวลาต่างๆ ผ่านวัสดุนี้ โดยใน Italian ้ become crucial subjects. Architects and แต่ที่น่าสนใจคือสามารถกันความร้อนไม่ให้เข้า แนวโน้มของ green design นันในบางครังถูกใช้ ้ ้ What do you think of the movement มาสู่อาคาร ทำให้ประหยัดพลังงาน ลดการใช้ The practice of green design appears nowadays of sustainability and green What do you think of the movement Pavilion เป็นจุดเริมต้นของการ explore การใช้ ่ designers should try to understand these not to be superficial, but is sometimes อย่างผิวเผิน และเป็นการประชาสัมพันธ์มากกว่า คุณมีความ คิดเห็นอย่างไรเกียวกับสถานการณ์ของ ่ nowadays of sustainability and green ไฟฟ้าแสงสว่างได้ จึงน่าจะเป็นวัสดุใหม่ทมสวน ี่ ี ่ การกระทำจริง การคำนึงถึงความยังยืนในการใช่้ ่ design? green design และการออกแบบเชิงยังยืน? ่ วัสดุพเิ ศษนีให้เห็นเป็นตัวอย่าง จะดีมากหากวัสดุนี้ ้ practices. A lot of project owners also used a bit like propaganda. The sustaina- design? ในการพัฒนาสถาปัตยกรรมในรูปแบบใหม่ได้ I strongly agree that architects should เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ การออกแบบเชิงยั่งยืนและ Green Design is not a trend because its พัฒนาต่อไปจนเป็น commercial scale และเสนอ realize its significance, which they often bility of natural resource usage must be ทรัพยากรธรรมชาตินนควรเป็นประเด็นสำคัญของ ั้ consider sustainable and green design consider part of the design criteria. a crucial subject for every design area. การออกแบบอยูแล้ว ไม่วาในสาขาใดๆ แนวโน้ม ่ ่ in their works. Some of my clients are green design เป็นสิงทีสถาปนิกต้องคำนึงถึง มี ่ ่ beginning does not involve with style, ทางเลือกเพิมเติมให้ผออกแบบมี flexibility มากขึน ่ ู้ ้ In the end, the result of green design will คุณมีความคิดเห็น อย่างไรเกียวกับสถานการณ์ของ ่ Green design is not something new. interested in these subjects, thus I have ลูกค้าบางรายทีให้ความสนใจในเรืองนีเ้ ป็นพิเศษ ่ ่ but an environmental situation that has โดยเฉพาะในเรืองขนาดของ block และการทำให้ ่ green design และการออกแบบเชิงยังยืน? ่ However, the movement of green design ของ green design ไม่ใช่เรืองใหม่ แต่อย่างไร ่ happened in our world. So, Green eventually benefit the project owners ก็ตามการมีกระแสของ green design ทำให้ผู้ had a chance to work with LEED consul- เลยได้มีโอกาสทำงานร่วมกับ LEED consultant Design is a long-term practice. It’s such เนือปูนซีเมนต์กำหนดสีสนต่างๆได้ตามจินตนาการ ้ ั (ex. energy saving that also leads to สถานการณ์ของ green design และการออกแบบ makes consumers and clients more tants. Then, I could adopt these new หลายท่าน ทำให้ได้รับความรู้ใหม่ๆที่นำมาใช้กับ a crucial role for architects that need to ของผูออกแบบ ซึงหากทำได้กนาเป็นทางเลือก ้ ่ ็่ saving building expenses and gives a เชิงยั่งยืนนั้น ยังไงก็มีความทันสมัย ไม่ตกยุค aware of this issue, which is eventually บริโภคและลูกค้าตระหนักถึงประเด็นนีมากขึน ้ ้ ideas to work with other architectural การออกแบบสถาปัตยกรรมชินอืนๆ ด้วย ้ ่ be concerned about sustainable design. ทีนาสนใจสำหรับสถาปนิกทีเดียว ่่ good image). สถาปนิกและนักออกแบบควรศึกษาทำความเข้าใจ a good start for environmental ซึงเป็นผลดีตอสภาพแวดล้อมโดยรวม และอยากให้ ่ ่ projects as well. We don’t have any other choices. However, คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกียวกับสถานการณ์ของ ่ ในแนวทางนี้ ทังนี้ เจ้าของโครงการหลายท่านก็มี ้ preservation. ผูผลิตคำนึงถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขน “ทดแทน” ้ ึ้ 01 03 04 the term ‘green’ has various issues วัสดุเดิมทีคำนึงถึงการทำลายความยังยืนของ ่ ่ involved such as interpretation, method green design และการออกแบบเชิงยังยืน? ่ ความตระหนักถึงจุดนี้ (แม้วาในแนวทางการออก ่ สภาพแวดล้อมทีดของธรรมชาติให้นอยลงมากกว่า ่ี ้ and cost. Architect must know how to green design ไม่ใช่เทรนด์ทมาแล้วก็ไป เพราะ ี่ แบบ green design จะต้องมีงบประมาณเพิมเติม ่ adopt the right methods that fit to each สาเหตุที่ “มา” ไม่ใช่สาเหตุเหมือนการมาและไปของ จากปกติแล้ว) จนบางครังเจ้าของโครงการกลับเป็น ้ project (and budget). It can be fundamental in design to give the right style หรือแนวทางของรูปลักษณ์ในอดีตแต่ “มา” ผูจดประเด็นเหล่านีมาเป็น criteria ในการออกแบบ ุ้ ้ response to the environment. Material เพราะความจำเป็นของสภาวะของโลกทีหลีกเลียงไม่ ่ ่ โครงการ ซึงสุดท้าย ผลประโยชน์หรือความสำเร็จ ่ selection is also required at this stage ได้ ดังนัน green design คงจะมา “มา” อย่าง ้ จากแนวทาง green design นัน ก็จะย้อนกลับมา ้ to prevent heat coming to the building ถาวร เป็นหน้าทีของ สถาปนิกทีตองคำนึงถึง “การ- ่ ่้ or even support more complex building สูเ่ จ้าของโครงการเอง (ทังในแง่การประหยัดพลังงาน ้ system such as energy recycle. ออกแบบเชิงยังยืน” เราไม่ได้มทางเลือกอืนอีกแล้ว ่ ี ่ ประหยัดค่าใช้พลังงานในอาคารภายหลัง รวมถึง แต่อย่างไรก็ตาม ความเป็น “green” นีมหลากหลาย ้ี ภาพลักษณ์ทดขององค์กรของเขาเอง โดยเฉพาะ ี่ ี 02 ระดับและวิธการ(และ cost ทีเ่ กียวข้อง) สถาปนิก ี ่ อย่างยิงโครงการที่ต้องมีความร่วมมือกับ ่ ต้องเลือกว่าต้องใช้วิธีใดบ้างเพื่อให้เหมาะสมกับ นานาชาติ โดยเฉพาะโลกตะวันตก ทีนบวัน ่ั ประเภทโครงการ (และงบประมาณ) นันๆ ซึงอาจมี ้ ่ ก็จะมีเงือนไขเหล่านีเ้ ข้ามาเป็นปัจจัยในการ ่ ตังแต่เบสิคการออกแบบให้ตอบสนองสภาพแวดล้อม ้ ร่วมงานกัน) การใช้วสดุพเิ ศษเพือป้องกัน heat เข้าอาคาร จนไป ั ่ ถึงงานระบบทีซบซ้อนเพือ reuse พลังงานต่างๆ ่ั ่ 14 July 2010 art4d art4d July 2010 15
 • 10. Asia Cement Public Company Limited 23/124-128 Soi Soonvijai, Rama 9 Road, Bangkapi, Huay Kwang, Bangkok 10320 Telephone (662) 641 5600 Fax (662) 641 5682-4 www.asiacement.co.th Transparency Sublime an art4d special supplement Published by art4d Corporation 4d Limited 81 Sukhumvit 26 Bangkok 10110 Telephone (662) 260 2606-8 Fax (662) 260 2609 www.art4d.com E-mail : mail@art4d.com 16 July 2010 art4d