βουλα μαστορη

440 views
386 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
440
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
229
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

βουλα μαστορη

  1. 1. ΒΟΤΛΑ ΜΑ΢ΣΟΡΗ
  2. 2. ΒΟΤΛΑ ΜΑ΢ΣΟΡΗ• Η Βοφλα Μάςτορθ γεννικθκε ςτο Αγρίνιο το 1945.Κατάγεται από τθ Μικρά Αςία.Σο πατρικό τθσ όνομα είναι Παραςκευι Μιχαθλίδου.Σα παιδικά τθσ χρόνια τα ζηθςε ςτθν Άμφιςςα και από τα δϊδεκά τθσ ηει ςτθν Ακινα.Με τθν παιδικι Λογοτεχνία άρχιςε να αςχολείται το 1974.Από το 1993 προωκεί το «παχνιδομάκθμα» τθσ Δθμιουργικισ Γραφισ ςτο Δθμοτικό πρόγραμμα δικισ τθσ επινόθςθσ με ςτόχο τθ μφθςθ των παιδιϊν ςτθν Παιδικι Λογοτεχνία και τθν ανάπτυξθ του προφορικοφ και γραπτοφ λόγου.Είναι μζλοσ τθσ Εταιρείασ Ελλινων και τον Κφκλο του Ελλθνικοφ Παιδικοφ Βιβλίου.Ζργα τθσ ζχουν βραβευτεί από τθν Εταιρεία Ελλινων Λογοτεχνϊν,τον Κφκλο του Ελλθνικοφ Παιδικοφ Βιβλίου τθν Ε.Ο.Τ.Λ.Α.Α.,τθ Γυναικεία Λογοτεχνικι ΢υντροφιά και του ΤπουργείουΠολιτιςμοφ.Σο 2006 ιταν υποψιφια για το βραβείο Andersen.• Μερικά από τα βιβλία τθσ είναι:Πϊσ ζγινε θ μαμά ςυγγραφζασ,ΚουκΛίνα,Μελλόντια το κορίτςι που γεννικθκε ςτο μζλλον και ο Χριςτοσ το αγόρι που ταξίδεψε ςτο μζλλον.

×