Xviii stairs

 • 462 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
462
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. T.Chhay NPIC XVIII. CeNþIr Stairs 1> esckþIepþIm Introduction RKb;GKarTaMgGs; TaMgTab nigx<s;EtgEtmanCeNþIr eTaHbICamanCeNþIreyagRKb;RKan;k¾eday. CeNþIrpSMeLIgeday kMBs;kaM (rise), CMhankaM (run or tread) nigfasCeNþIr (landing)¬rUbTI 18>1¦. karKNnasMrab;kMlaMgrmYl 534
 • 2. T.Chhay NPIC TMhMFmμtarbs;kMBs;kaM nigCMhankaMenAkñúgGKarEdlTak;Tgnwg empirical rule xøH. Rise + run = 430mm 2Rise + run = 635mm Rise × run = 0.05m 2 kMBs;kaMGaRs½ynwgRbePTGKar. ]TahrN_ sMrab;GKarsaFarN³ kMBs;kaMKWRbEhl 15cm b:uEnþsMrab;GKarsñak;enAvaERbRbYlcenøaH 15cm eTA 19cm . CMhankaMKWRbEhl 25cm enAkñúgGKar saFarN³ nigERbRbYlcenøaH 23cm eTA 32cm sMrab;GKarsñak;enA. CaTUeTA kMBs;kaMminRtUvFMCag 20cm nigminRtUvtUcCag 10cm ehIycMnYnkMBs;kaM)anBIkarEckTMhMCan;eTACan;rbs;GKarnwgkMBs;kaM snμt;. kargarbegðIyrbs;kaMCeNþIrman fμdus (troweling Alundum grit) kar:U asphalt kar:U terrazzo kar:U marble b¤RBM. bEnßmBIelIbnÞúkefr CeNþIrRtUv)anKNnasMrab;bnÞúkGefrGb,brma 4.8kN / m 2 . 2> RbePTCeNþIr Types of Stairs eKmanCeNþIrCaeRcInRbePTEdlGaRs½yCacMbgeTAnwgRbePT nigtYnaTIrbs;GKar nigGaRs½y eTAelItMrUvkarsßabtükmμ. RbePTCeNþIrFmμtabMputmandUcxageRkam³ !> Single-flight stair³ kareFVIkarrbs;rcnasm<n§½éntYCeNþIrRsedogeTAnwgkMralxNнmYyTisEdl RtUv)anRTenAcugsgçag. kMralrbs;kMralRtUv)aneKehAfa waist ¬rUbTI 181¦. enAeBltY CeNþIrmanfas eKRtUvdak;FñwmenARtg; B nig C edIm,IlkçN³esdækic© ¬rUbTI 18>2¦. RbsinebI FñwmTaMgBIrenHminRtUv)andak; enaHRbEvgElVgCeNþIrnwgekIneLIgedaysarTTwgrbs;fasBIrEdl latsn§wgcenøaH A nig D . enAkñúgGKarsñak;enATTwgfasKWsßitenAcenøaH1.2m eTA1.8m ehIy cMgaysrubcenøaH A nig D KWRbEhl 6m . viFIepSgeTotkñúgkarRT Single-flight stair KWRtUveRbI stringer b¤Fñwmxag (edge beam) enARCugBIrtambeNþayCeNþIr. kaMRtUv)anRtedayFñwm ¬rUbTI 18>3¦. @> Double-flight stair³ GñkeRbInwgmanlkçN³gayRsYlkñúgkareRbIR)as;GKarEdlman double- flight stair. RbePTEdlRtUv)aneRbIR)as;CaTUeTAKWRbePT quarter-turn ¬rUbTI 18>4¦nig closed-well stair b¤ open-well stair dUcbgðajenAkñúgrUbTI 18>5. sMrab;karviPaKeRKOgbgÁúM CeNþIr tYmYy²RtUv)anKitdUc single-flight ehIyRtUv)anBicarNaedayRTenAelIFñwmBIr b¤eRcIn dUcbgðajenAkñúgrUbTI 18>2. fasCeNþIrlatsn§wgkñugTisedATTwgcenøaHTMrBIr ehIyRtUv)an karKNnasMrab;kMlaMgrmYl 535
 • 3. T.Chhay NPIC KNnadUc one-way slab. kñúgkrNI open-well stair EpñkkNþalrbs;fasCeNþIrRTbnÞúkeBj cMENkÉsgçagBIrRTbnÞúkEtBak;kNþal dUcbgðajenAkñúgrUbTI 18>5 d. bnÞúkBak;kNþaleTot RtUv)anRTenAkñúgTisbeNþayedaytYCeNþIr ¬muxkat; A-A nig B-B¦. #> Three or more flight of stair³ kñúgkrNIxøH EdlTMhMTaMgmUlrbs;CeNþIrRtUv)ankMNt; three or more flight of stair GacRtUv)anTTYlyk ¬rUbTI 18>6¦. tYCeNþIrmYy²RtUv)anKitdac;eday ELkBIKñadUckñúgkrNI double-flight staircase. karKNnasMrab;kMlaMgrmYl 536
 • 4. T.Chhay NPIC $> Cantilever stair³ RtUv)aneRbICaTUeTAsMrab;CeNþIr fire-escape stair ehIyvaRtUv)anRTeday CBa¢aMg b¤Fñwmebtug. CeNþIrRbePTenHGac full-flight EdltYCeNþIrQrelIEtCBa¢aMgmçag nigGac half-flight EdltYCeNþIrQrelICBa¢aMgsgçag b¤RbePT semispiral dUcbgðajenAkñúgrUbTI 18>7. enAkñúgCeNþIrRbePTenH kaMnImYy²eFVIkarCaFñwm cantilever ehIyEdkemRtUv)andak;enAkñúgtMbn; rgkarTajénCMhankaM nigEdkRtUv)anf<k;eTAkñúgCBa¢aMgebtug. EdkTb;sItuNðPaB nigkarrYmmaD RtUv)andak;kñúgTisedATTwg. TMrg;epSgeTotrbs;CeNþIr cantilever stair KWeRbI open-riser step EdlRTedayFñwm kNþaldUcbgðajenAkñúgrUbTI 18>8. FñwmmanCMraldUctYCeNþIr ehIyEpñkxagelIrbs;Fñwm GnuBaØateGaykaMCeNþIrKgelI. kñúgkrNICaeRbI kaMebtugGaem:rcak;eRscGacRtUv)aneRbI CamYy nwgkarpþl;BiesssMrab;rwtb‘ULúgedIm,IP¢ab;kaMeTAnwgFñwm. karKNnasMrab;kMlaMgrmYl 537
 • 5. T.Chhay NPIC %> Precast flights of stair³ el,Ónkñúgkarsagsg;enAkñúgKMeragxøHtMrUveGayeRbI precast flights of stair ¬rUbTI 18>8¦. tYCeNþIrGacRtUv)ancak;edayELk ehIybnÞab;mkRtUv)anP¢ab;eTAnwgfas CeNþIrEdlcak;enAnwgkEnøg. kñúgkrNIepSgeTot tYCeNþIrrYmTaMgfasCeNþIr RtUv)ancak;nig bnÞab;mkdak;enAelICBa¢aMg b¤FñwmTMr. vaRtUv)anKNnaCakMralxNнmYyTisEdlmanTMrsamBaØ karKNnasMrab;kMlaMgrmYl 538
 • 6. T.Chhay NPIC CamYynwgEdkemenA)at waist rbs;CeNþIr. brimaNEdkRKb;RKan;RtUv)andak;enAelItMN dUc bgðajenAkñúgrUbTI 18>9. TMBk;RtUv)aneKeFVIedIm,IkargarelIkdak; nigtMeLIg. EdkBiessRtUvdak;enARtg; muxkat;eRKaHfñak; edIm,ITb;nwgkugRtaMgTajEdlekItmanenAkñúgCeNþIrkñúgdMNak;karelIkdak;. ^> Free standing stair³ sMrab;CeNþIrRbePTenH fasCeNþIrsßitenAkñúgxül;edayKμanTMrenA xagcug ¬rUbTI 18>10¦. CeNþIreFVIkarkñúglkçN³Cakþaelat (springboard) EdlbegáItCakugRtaMg rmYlenAkñúgkMralxNн. karKNnasMrab;kMlaMgrmYl 539
 • 7. T.Chhay NPIC RbBn§½énkardak;bnÞúkbIRbePT RtUv)anykmkBicarNakñúgkarKNnaCeNþIrRbePTenH edayKitBicarNafam:Um:g;rmYlnwgekItmanenAkñúgkMralRKb;lkçxNн³ - enAeBlbnÞúkGefreFVIGMeBIEtenAelItYCeNþIrxagelI nigBak;kNþalfas ¬rUbTI 18>12¦ tYCeNþIrxagelInwgrgnUvkMlaMgTajbEnßmBIelIm:Um:g;Bt; EttYCeNþIrxageRkamnwgrgnUv kMlaMgsgát; EdlGacbegáItCakMlaMgPøat; (buckling) enAkñúgkMral . - enAeBlbnÞúkGefreFVIGMeBIEtenAelItYCeNþIrxageRkam nigBak;kNþalfas tYCeNþIrxag elInwgrgkMlaMgTaj EttYCeNþIrxageRkamnwgrgm:Um:g;Bt; nigkMlaMgsgát;. - enAeBlbnÞúkGefreFVIGMeBIenATaMgelItYCeNþIrxagelI nigxageRkam kardak;bnÞúkenAelI tYCeNþIrmYynwgbNþaleGaytYrCeNþIrmYyeTotrmYl. kugRtaMgrmYlekItenAkñúgCeNþIr TamTarsrésEdkRKb;RKan;enAkñúgépÞTaMgsgçagrbs;CeNþIr nigfas. srésEdkTTwg enAkñúgkMral nigfasRtUv)andak;enAkñúgépÞTaMgsgçagrbs;ebtugkñúgTMrg;CaEdlGkSr U karKNnasMrab;kMlaMgrmYl 540
 • 8. T.Chhay NPIC biTCit enABak;kNþalTTwgrbs;CeNþIr. srésEdklMGitRtUv)anbgðajenAkñúgrUbTI 18>13. sßabtükrcUlcitþCeNþIrRbePTenH ehIyCeNþIrRbePTenHeBlxøHRtUv)aneKehAfa pliers- shaped staircase b¤ jackknife staircase. karKNnasMrab;kMlaMgrmYl 541
 • 9. T.Chhay NPIC &> Run-riser stair³ CaRbePTCeNþIrEdlpSMeLIgedaycMnYn kMBs;kaM nigCMhankaMCaeRcInEdl P¢ab;KñaedaypÞal;y:agrwgedayKμankMral waist ¬rUbTI 18>14 a¦. CeNþIrRbePTenHTTYl karcab;GarmμN_edaysßabtükredaysarrUbragxageRkArbs;va. karviPaKeRKOgbgÁúMrbs; run-riser stair GacRtUv)ansMrYledaysnμt;faT§iBlrbs;kMlaMgtamGkS½RtUv)anecal nig snμt;fabnÞúkenAelICMhankaMnImYy²RtUv)anRbmUldak;enAxagcugrbs;CMhankaM ¬rUbTI 18> 14 b¦. sMrab;karviPaKéntYCeNþIrEdlRTedayTMrsamBaØ edayBicarNatYCeNþIrsamBaØén CMhankaMBIr ABC EdlrgnUvbnÞúkcMcMnuc P enARtg;cMnuc B’ ¬rUbTI 18>14 b¦. edaysartM N B nig B’ CatMNrwg m:Um:g;enARtg;tMN B esμIm:Um:g;enARtg;tMN B’ b¤ M B = M B' = PS / 2 Edl S CaTTwgrbs;CMhankaM. m:Um:g;enAkñúgkMBs;kaM BB' mantMélefr ehIyesμI nwg PS / 2 . enAeBlEdlKμankMBs;kaM CeNþIr ABC eFVIkarCaFñwmTMrsamBaØ ehIym:Um:g;Bt;Gtibrma EdlekItmanenAkNþalElVgCamYytMél M B = PL / 4 = PS / 2 . sMrab;tYCeNþIrEdlpSM eLIgedaykMBs;kaM nigCMhankaMeRcIn viFIdUcKñaRtUv)aneRbI düaRkamm:Um:g;Bt;RtUv)anbgðaj enAkñúgrUbTI 18> 15 a. m:Um:g;enAkñúg BB' mantMélefrsμInwgm:Um:g;enARtg;tMN B b¤ 2PS . dUcKña M C = M 'C = 3PS / M D = M ' D = 3PS nig M E = M ' E = 2PS . RbsinebImanvtþmanfasCeNþIrenAcugmçag b¤cugsgçag bnÞúkenAelIfask¾RtUv)anRbmUl CabnÞúkcMcMnucdUckrNICMhankaMEdr.karviPaKrcnasm<n§½k¾GaceFVIedayBicarNabnÞúkBRgay esμIenAelItYrCeNþIr. m:Um:g;enAkñúgkMBs;kaMTaMgGs;mantMélefr nigTTYl)anBIrdüaRkamm:Um:g; Bt;énFñwmTMrsamBaØEdlrgbnÞúkesμI ¬rUbTI 18>15 b¦. ]TahrN_TI 18>3 bgðajBIkar KNnaCeNþIredayeRbIkarsnμt;BIr KWbnÞúkcMcMnuc nigbnÞúkBRgayesμI. RbsinebItYCeNþIrRtUv)anbgáb; b¤Cab;enAcugmçag b¤cugTaMgBIr m:Um:g;GacRtUv)anTTYl edayeRbIviFIviPaKeRKOgbgÁúMNamYyk¾)an. edIm,IBnül;krNIenH cat;TuktYCeNþIrEdlpSMeLIg edayCMhankaMBIr nigRtUvbgáb;enAcugTaMgBIr ¬rUbTI 18>16 a¦. m:Um:g;enAcugbgáb; A nig B EdlbNþalBIbnÞúkenARtg; B esμInwg PL / 8 = PS / 4 . lT§plenHRtUv)anTTYledaysnμt; faCeNþIrminmankMBs;kaM ABC eFVIkarCaFñwmbgáb;cugEdlrgnUvbnÞúkcMcMnucenAkNþalElVg ¬rUbTI 18>16 b¦. m:Um:g;enAkNþalElVg muxkat; B esμInwg PL PS PS PS −MA = − = 4 2 4 4 karKNnasMrab;kMlaMgrmYl 542
 • 10. T.Chhay NPIC m:Um:g;Bt;éntYCeNþIrEdlmankMBs;kaMmYyRtUv)anbgðajenAkñúgrUbTI 18>16 a. cMNaMfam:Um:g; enAkñúgkMBs;kaM BB' mantMélefr ehIy M B = M ' B = PS / 4 . sMrab;tYCeNþIrEdlmanlkçN³sIuemRTI cugbgáb;TaMgsgçag ehIyrgnUvbnÞúkcMcMnucenA Rtg;cMnucCMhankaM m:Um:g;enAcugbgáb;GacRtUvKNnadUcxageRkam³ M (fixed end ) = PS 2 (n − 1) 12 Edl P= bnÞúkcMcMnucenARtg;cMnucCMhankaM S = TTwgCMhankaM n = cMnYnCMhankaM enAeBl n = 2 enaH M (fixed end) = PS (4 − 1) = PS 12 4 EdllT§pldUcnwglT§plTTYl)anBIxagedIm. RbsinebImanfasCeNþIrenAcugmçag b¤cugsgçag bnÞúkenAelIfasCeNþIrGacRtUv)an dak;CabnÞúkcMcMnucenAKMlat S . *> Helical stair (open-spiral stair)³ CaRbePTeRKOgbgÁúMbITMhM EdlCaTUeTAmanragCargVg;enA kñúgbøg; ¬rUbTI 18>17¦. vaCaRbePTCeNþIrEdleKeRbIenAkñúg entrance hall, theater foyer nigGKarkariyal½yEdlmankMBs;Tab. tMélrbs;vaéføCagCeNþIrRbePTFmμta. CeNþIrGacRtUv)anRTenARCugxøHEdlCab;nwgCBa¢aMg b¤GacKNnaCa free-standing helical staircase EdlTTYlkareBjniymCaeK. eRkamGMeBIrbs;bnÞúk tYCeNþIrGacrgnUvkug RtaMgrmYl. tYCeNþIrxagelInwgrgnUvkugRtaMgTaj ÉcMENkÉkugRtaMgsgÁt;ekItmanenAEpñk xageRkamrbs;CeNþIr. kMlaMgEdleFVIGMeBIenARtg;muxkat;NamYyGacpSMeLIgedaym:Um:g; bBaÄr m:Um:g;edk m:Um:g;rmYl kMlaMgtamGkS½ kMlaMgkat;TTwgEdlkat; waist rbs;CeNþIr nigkM laMg radial horizontal shearing force. EdkbeNþayempSMeLIgedayEdk helical bar Edldak;enAkñúg waist rbs;CeNþIr nigCMhankaMBIfasxagelIeTATMrxageRkam. EdkTTwgRtUv EtmanTMrgCaEdkkgbiTCitedIm,ITb;kugRtaMgrmYl b¤CaTMrg;EdkGkSr U pÁÜbKñadak;enAkNþal TTwgrbs;CeNþIr. karKNnasMrab;kMlaMgrmYl 543
 • 11. T.Chhay NPIC viFIepSgeTotsMrab;pþl;eGay helical stair KWeRbIFñwm helical girder enAkNþalTTwg rbs;CeNþIr. kaMnImYy²RtUv)anKitCaFñwm cantilever ehIyEdkRtUv)andak;enAEpñkxagelI rbs;kaM. karKNnasMrab;kMlaMgrmYl 544
 • 12. T.Chhay NPIC karKNnasMrab;kMlaMgrmYl 545
 • 13. T.Chhay NPIC karKNnasMrab;kMlaMgrmYl 546
 • 14. T.Chhay NPIC karKNnasMrab;kMlaMgrmYl 547
 • 15. T.Chhay NPIC karKNnasMrab;kMlaMgrmYl 548
 • 16. T.Chhay NPIC ]TahrN_TI 18>1³ KNnaCeNþIrdUcbgðajenAkñúgrUbTI 18>18 edIm,IRTbnÞúkGefrBRgayesμI 4.8kN / m 2. snμt;kMBs;kaMesμInwg 15cm ehIyCMhankaMesμInwg 30cm . eKeGay f 'c = 21MPa nig f y = 400MPa . dMeNaHRsay³ 1> bnÞúk³ snμt;kMras;kMral ¬waist¦ esμInwg 10cm . TMgn;rbs;kaMmYy = trapezoidal area × 25 ⎛ 0.1118 + 0.2618 ⎞ =⎜ ⎟ × 0.3 × 25 = 1.4kN / m ⎝ 2 ⎠ eyagtamrUbTI 18>18 b snμt;TMgn;kargarbegðIyEdlRKbBIelIkaMCeNþIrKW 0.3kN / m . dUcenHbnÞúkefrsrub D.L. = 1.7kN / m Wu = 1.2 D + 1.6 L = 1.2 × 1.7 + 1.6 × 4.8 × 0.3 = 4.35kN / m karKNnasMrab;kMlaMgrmYl 549
 • 17. T.Chhay NPIC 2> m:Um:g;Bt;GtibrmaenAkñúgmYykaMKW Wu l 2 / 2 4.35 2 Mu = 1.8 = 7.05kN .m 2 ⎛ 11.18 + 26.18 ⎞ kMras;mFümrbs;kaMCeNþIrKW⎜ ⎝ 2 ⎟ = 18.68cm ⎠ . karKNnasMrab;kMlaMgrmYl 550
 • 18. T.Chhay NPIC yk d = 18.68 − 2 − 0.6 = 16.1cm ⎛ a⎞ M u = φAs f y ⎜ d − ⎟ ⎝ 2⎠ snμt; a = 12.5mm 7.05 ⋅10 6 As = = 127 mm 2 ⎛ 12.5 ⎞ 0.9 × 400⎜161 − ⎟ ⎝ 2 ⎠ As f y 127 × 400 RtYtBinitü a= = 0.85 f 'c b 0.85 × 21× 300 = 9.5mm ¬mantMélRbEhlkarsnμt;¦ brimaNEdkGb,brma As = 0.00333(300)(161) = 161mm 2 eRbI 2DB12 sMrab;mYykaM. kMras;kMralGacyktUcCagkarsnμt;enH b:uEnþedIm,IeCosvagPaB dabFM nigPaBrMjr½rbs;CeNþIr eKRtUveRCIserIskMras;kMralsmrmü. 3> KNnakMlaMgkat;enAcMgay d BIépÞTMr Vu = 4.35(1.8 − 0.161) = 7.13kN 21(300 × 161) ⋅10 − 3 = 27.7kN 0.75 0.75 φVc = f 'c bd = 6 6 edaysarEt Vu < φVc / 2 dUcenHeKminRtUvkarEdkkgeT. b:uEnþeKRtUvdak;Edkkg DB10 @100 edIm,IcgCamYyEdkembeNþay. 4> CeNþIrRtUvrkSalMnwgedayTMgn;rbs;CBa¢aMg b¤edayFñwmebtugGarem:enAkñúgCBa¢aMg. kñúgkrNI enH FñwmrgnUvm:Um:g;rmYl 7.05kN .m / m . 5> srésrEdklMGitRtUv)anbgðajenAkñúgrUbTI 18>18. ]TahrN_TI 18>2³ KNnaCeNþIrdUcbgðajenAkñúgrUbTI 18>19 EdlRTbnÞúkGefrBRgayesμI 5.7kN / m 2 . snμt;kMBs;kaMesμInwg 18cm ehIyCMhankaMesμInwg 27.5cm . eKeGay f 'c = 21MPa nig f y = 400MPa . dMeNaHRsay³ 1> RbBn§½eRKOgbgÁúM³ RbsinebIeKmineRbIFñwm stringer enaH eKGacTTYlykdMeNaHRsaymYykñúgcM eNam dMeNaHRsaybYnEdl)anbgðajenAkñúgrUbTI 18>2. enAeBlTMrkNþalminRtUv)aneRbI tYCeNþIrRtuv)anRTenAxagcugénfasCeNþIrxagelI nigxageRkam. RbBn§½rcnasm<n§½enHRtUv)an ykmkeRbIkñúg]TahrN_enH. karKNnasMrab;kMlaMgrmYl 551
 • 19. T.Chhay NPIC karKNnasMrab;kMlaMgrmYl 552
 • 20. T.Chhay NPIC karKNnasMrab;kMlaMgrmYl 553
 • 21. T.Chhay NPIC 2> bnÞúk³ snμt;kMras;kMral (waist) KW 20cm TMgn;rbs;kaMmYy = trapezoidal area × 25 ⎛ 0.239 × 2 + 0.18 ⎞ =⎜ ⎟0.275 × 25 = 2.26kN / m ⎝ 2 ⎠ TMgn;rbs;tYCeNþIr= 2.26 0.275 = 8.2kN / m 2 TMgn;fasCeNþIr = 0.2 × 25 = 5kN / m 2 edaysnμt;kargarbegðIyRKbelICeNþIrKW 1kN / m 2 . Wu (on stair ) = 1.2(8.2 + 1) + 1.6 × 5.7 = 20.16kN / m 2 Wu (on landing) = 1.2(5 + 1) + 1.6 × 5.7 = 16.32kN / m 2 edayKNnaCeNþIrkñúg 1m TTwgrbs;CeNþIrdUcenH Wu (on stair ) = 20.16kN / m Wu (on landing ) = 16.32kN / m edaysarbnÞúkenAelIfasCeNþIrRtUv)anRTBIrTis dUcenHbnÞúkBak;kNþalRtUv)anKitenAkñúgTis mYy². 3> KNnam:Um:g;Bt;Gtibrma nigEdkBRgwg ¬rUbTI 18>19 d¦³ a. m:Um:g;enAkNþalElVgKW 1.12 M u = 34.42 × 2.6 − 8.16 × 1.5 × 1.85 − 20.16 × = 54.65kN .m 2 yk d = 200 − 20 − 6 = 174mm b. M u = φAs f y (d − a / 2); edaysnμt; a = 20mm 54.65 ⋅10 6 As = = 926mm 2 0.9 × 400 × (174 − 10) As f y 926 × 400 RtYtBinitü a= = 0.85 f 'c b 0.85 × 21× 1000 = 20.75mm c = 24.4mm brimaNEdkGb,brma As = 0.0033 ×1000 ×174 = 574mm2 < 926mm2 eRbIEdk DB12 @120 ¬ As = 942mm2 ¦. sMrab;CeNþIrTTwg 1.5m eRbI 13DB12 . d t = 174mm c = 24.4mm bMErbMrYlrageFobTajsuT§ (net tensile strain) ⎛d −c⎞ εt = ⎜ t ⎟0.003 = 0.0184 > 0.005 dUcenH φ = 0.9 ⎝ c ⎠ karKNnasMrab;kMlaMgrmYl 554
 • 22. T.Chhay NPIC c. EdkTTwgRtUv)andak;edIm,ITb;karrYmmaD As = 0.0018 × 1000 × 200 = 360mm 2 eRbIEdk DB12 EdlmanKMlat 300mm ¬ As = 377mm 2 ¦ d. RbsinebICeNþIrnigFñwmEdlRTvaRtUv)ancak;CamYyKña EdkbEnßmRtUv)andak;enAEpñkxagelI nigEpñkxageRkamrbs;fasCeNþIr. srésEdklMGitRtUv)anbgðajenAkñúgrUbTI 18>19. 4> kMras;kMralxNнGb,brmasMrab;karBarPaBdabKW = 0.208m ¬sMrab;kMralxNнTMrsamBaئ L 5.2 = 25 25 kñúgkrNIEdlbgðajenATIenH edaysarcugkMraltYCeNþIrRtUv)ancak;CamYynwgFñwmEdlRTva ehIymandak;EdkbEnßmsMrab;m:Um:g;GviC¢man enaHkMras;kMralGb,brmaGacRtUv)ansnμt;esμInwg = 0.186m < 0.2m Edl)aneRbI L 28 5> KNnafasCeNþIr³ edayBicarNafasCeNþIrkñúgRbEvgTTwg 1m bnÞúkenAelIfasCeNþIRtUv)an bgðajenAkñúgrUbTI 18>20. EpñkkNþal 0.6m RTbnÞúkeBj EtEpñksgçag 1.5m RTbnÞúkEtBak; kNþal. 0.6 2 m:Um:g;Bt; = 17.15 ×1.8 − 8.16 ×1.5 ×1.05 − 16.32 × 2 = 15.08kN.m edaysarEdkenAkñúgfasCeNþIrRtUv)andak;enABIelIEdkCeNþIrem enah d = 200 − 20 − 12 − 0.6 = 167.4mm edaysnμt; a = 10mm 15.08 ⋅10 6 As = = 258mm 2 < As (min) = 574mm 2 0.9 × 400 × (167.4 − 5) eRbIEdk DB12 KMlat 180mm ¬ As = 628mm 2 ¦ 6> FñwmTTwgenAcugfasCeNþIrRtUv)anKNnaedayeGayRTbnÞúkBICeNþIr 34.42kN / m bEnßmBIelI bnÞúkpÞal;rbs;va nigbnÞúkrbs;CBa¢aMgEdlenABIelIva. 7> RtYtBinitükMlaMgkat;dUcFmμta. karKNnasMrab;kMlaMgrmYl 555
 • 23. T.Chhay NPIC ]TahrN_TI 18>3³ KNnaCeNþIr run-riser stair EdlRTedayTMrsamBaØdUcbgðajenAkñúgrUbTI 18>21 sMrab;RTbnÞúkGefrBRgayesμI 5.7kN / m 2 . eKeGay f 'c = 21MPa nig f y = 400MPa . dMeNaHRsay³ 1> bnÞúk³ snμt;kMras;rbs;CMhankaM nigkMBs;kaMesμInwg 15cm . bnÞúkcMcMnucenAelICMhankaMnImYy²RtUv)anKNnadUcxageRkam ¬eyagtamrUbTI 18>21 a ¦. edayKitkñúg 1m TTwgrbs;CeNþIr PD = (0.15 × 0.4 + 0.025 × 0.15) × 25 = 1.6kN cMNaMfa bnÞúkefrcMcMnucenAelIfasCeNþIrmantMéltUcCag 1.6kN buEnþvaGacRtUv)ansnμt;esμI nwg PD edaykarKNnay:agsMrYl. KitbnÞúkGefrenAelITTwgCeNþIr 1m ehIyRbmUlvaCabnÞúk cMcMnuc enaHeK)an PL = 5.7 × 0.25 = 1.425kN karKNnasMrab;kMlaMgrmYl 556
 • 24. T.Chhay NPIC bnÞúkemKuN Pu = 1.2PD + 1.6PL = 1.2 ×1.6 + 1.6 ×1.425 = 4.2kN 2> KNnam:Um:g;Bt;enAkNþalElVg³ bnÞúkenAkñúg]TahrN_enHmanlkçN³sIuemRTIeFobnwgkNþal ElVgRtg;muxkat; B . RbtikmμenARtg;cMnuc A 15 RA = 4.2 = 31.5kN 2 m:Um:g;enARtg;cMnuc B = R A (8S ) − 7 Pu (4S ) = 31.5(8 × 0.25) − 7 × 4.2(4 × 0.25) = 33.6kN.m 3> KNnasrésEdkcaM)ac;enARtg;muxkat;kNþalElVg³ sMrab; h = 15cm / d = 150 − 25 = 125 Mu 33.6 × 10 6 Ru = = = 2.15MPa bd 2 1000 × 125 2 sMrab; f 'c = 21MPa / nig Ru = 2.15 enaHPaKryEdkKW f y = 400MPa ρ = 0.0064 < ρ max = 0.0135 / ¬ φ = 0.9 ¦ As = 0.0064 × 1000 × 125 = 800mm 2 eRbIEdk DB12 nigmanKMlat 14cm ¬ As = 807mm 2 ¦ tamTisedk nigTisQrkñúgTMrg;Edk kgbiTCit. sMrab;Edkrg eRbIPaKryEdkGb,brmasMrab;Tb;nwgsItuNðPaB nigkarrYmmaD ρ = 0.0018 As = 0.0018 × 400 × 150 = 108mm 2 eRbIEdk DB10 manKMlat 15cm ¬ As = 209.3mm 2 ¦. dak;Edk DB10 enARCugmYy²rbs; kaM ¬ As = 235.5mm 2 ¦ dUcbgðajenAkñúgrUbTI 18>21 c. 4> m:Um:g; nigsrésEdkEdlcaM)ac;sMrab;muxkat;muxkat;epSgeTotRtUv)aneFVICataragdUcxageRkam³ TItaMg A 1 2 3 4 5 6 7 8 0 7.88 14.7 20.48 25.2 28.88 31.5 33.08 33.6 B.M .(kN .m) 0 0.5 0.94 1.31 1.61 1.85 2.02 2.12 2.15 Ru (MPa) 0 0.14 0.27 0.38 0.47 0.55 0.60 0.63 0.64 ρ (% ) ( As mm 2 ) 0 175 338 475 588 688 750 788 800 eRbIEdk DB12 @ 200 sMrab;fas nig DB12 @150 sMrab;kaMCeNþIr. sMrab; As = 588mm 2 eRbIEdk DB12 @ 200 enAkñúgfasCeNþIr. karlMGitsrésEdkRtUv)anbgðaj enAkñúgrUbTI 18>21 c. karKNnasMrab;kMlaMgrmYl 557
 • 25. T.Chhay NPIC 5> RtYtBinitübrimaNEdkcaM)ac;enAkñúgTisTTwgrbs;fas³ bnÞúkenAelIfaskñúgmYyÉktþaRbEvgKW = 16.8kN / m dUcenH 4.2 0.25 16.8 Mu = × 3.6 2 = 27.2kN .m 8 27.2 ⋅10 6 Ru = = 1.74 MPa 1000 × 125 2 ρ = 0.0051 As = 638mm 2 eRbIEdk DB12 @175 As = 646mm 2 6> RbsinebIbnÞúkBRgayesμIRtUv)ansnμt;famanGMeBIelItYCeNþIr eKnwgTTYl)anlT§plRsedogKña. ]TahrN_ bnÞúkemKuNcMcMnucEdl)anKNnaKW 4.2kN manGMeBIelITTwgCMhankaM 0.25m . dUc enHbnÞúkkñúgmYyÉktþaRbEvgKW 4.2 / 0.25 = 16.8kN / m . m:Um:g;GtibrmaenAkNþalElVgRtg; muxkat; B ³ 16.8 2 Mu = × 4 = 33.6kN .m 8 m:Um:g;enAmuxkat;déTEtotGacRtUv)anKNnay:agRsYl ehIykarKNnaGacRtUv)anerobcMCata ragdUcBnül;kñúgCMhan 4. karKNnasMrab;kMlaMgrmYl 558
 • 26. T.Chhay NPIC karKNnasMrab;kMlaMgrmYl 559