• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Viii shear and diagonal tension
 

Viii shear and diagonal tension

on

 • 753 views

 

Statistics

Views

Total Views
753
Views on SlideShare
717
Embed Views
36

Actions

Likes
1
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 36

http://civilnpic.wordpress.com 34
http://channakengineer.blogspot.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Viii shear and diagonal tension Viii shear and diagonal tension Document Transcript

  • T.Chhay NPIC VIII. kMlaMgkat;TTwg nigkMlaMgTajGgát;RTUg Shear and Diagonal Tension 1> esckþIepþIm enAeBlEdlFñwmTMrsamBaØrgnUvbnÞúk m:Um:g;Bt; nigkMlaMgkat;TTwgnwgekIteLIgelIRbEvgFñwm. edIm,IRT nUvbnÞúkenHedaysuvtßiPaB FñwmRtUv)aneFVIkarKNnaeLIgedIm,ITb;nwgkMlaMgTaMgBIrRbePTenH. karKNnasMrab; karBt;RtUv)aneFVIeLIgdMbUgeK edIm,IkMNt;muxkat;Fñwm nigEdkemcaM)ac; dUcEdl)anENnaMBIemeronmun. bnÞab;mkFñwmRtUv)anKNnaedIm,ITb;nwgkMlaMgkat;TTwg. kñúgkrNIEdlEdkkgminRtUv)andak; enaHFñwm nwg)ak;edaykMlaMgkat;TTwg. kar)ak;edaykMlaMgkat;TTwg ekIteLIgedaymanPaBdabtUc nig)at;bg;nUv lkçN³yWt ehIymin)anRbkasGasnñenAmuneBl)ak;eT. sMrab;kar)ak;edaykarBt;begáag ekIteLIgeday karekIneLIgnUvPaBdabbnþicmþg² nigmansñameRbH dUcenHvamankarpþl;sBaØaRbkasGasnñmuneBl)ak;cug eRkay. karKNnasMrab;kMlaMgkat;TTwg RtUv)aneFVIeLIgedIm,IFananUvkar)ak;edaykMlaMgkat;TTwgekIteLIg eRkaykar)ak;edaykarBt;begáag. 2> kugRtaMgkMlaMgkat;enAkñúgFñwmebtugGarem: rUbmnþTUeTAsMrab;kugRtaMgkMlaMgkat;TTwgenAFñwmrUbFatusac;mYy (homogenous beam) karBRgaykug RtaMg ν= VQ Ib ¬*>!¦ Edl V - kMlaMgkat;srubenAmuxkat;EdlRtUvsikSa Q - m:Um:g;sþaTiceFobGkS½NWténmuxkat;EdlxNÐedaybnÞat;EdlRtUvsikSakugRtaMgkMlaMgkat; kMlaMgkat;TTwg nigkMlaMgTajGgát;RTUg 125
  • Department of Civil Engineering viTüasßanCatiBhubec©keTskm<úCa - m:Um:g;niclPaBénmuxkat;eFobGkS½NWt I b - TTwgFñwménmuxkat;EdlRtUvsikSakugRtaMgkMlaMgkat; karBRgaykugRtaMgm:Um:g;Bt; nigkMlaMgkat;TTwgGaRs½yeTAnwgRTwsþIbTeGLasÞicsMrab;muxkat;Fñwm ctuekaN dUcbgðajkñúgrUbTI8>2. kugRtaMgm:Um:g;Bt; Mc f = I Edl kugRtaMgkMlaMgkat;enARKb;cMnucTaMgGs;RtUv)anKNnatamrUbmnþkugRtaMgkMlaMgkat; VQ ν= Ib kugRtaMgkMlaMgkat;GtibrmasßitenAelIGkSNWt nigmantMélesμI 1.5v ¬kMlaMgkat;TTwgmFüm¦ a Edl ν = bh . ExSekagkMlaMgkat;TTwgmanrag):ar:abUl. a V sMrab;FñwmebtugsésEdkrgkarTaj (singly reinforced concrete beam) karBRgaykugRtaMg kMlaMgkat;TTwgenAelIGk½SNWtmanrag):ar:abUl. enAeRkamGk½SNWt kugRtaMgkMlaMgkat;TTwgGtibrmamantMél efr ehIy)anrkSatMélenHRtwmnIv:UEdkrgkarTaj BIeRBaHvaKμankarpøas;bþÚrkMlaMgTajBIcMnucGk½SNWtehIymü:ag eTotkMlaMgTajkñúgebtugRtUv)anecal. kugRtaMgkMlaMgkat;TTwgmantMélesμIsUnü enAeRkamnIv:UEdk ¬rUbTI8> 3¦. sMrab;ebtugsésrEdkEdlmanEdkrgkarsgát; nigmuxkat;GkSret karBRgaykugRtaMgkMlaMg kat;TTwgRtUv)anbgðajkúñgrUbTI8>3. eyIgsegÁteXIjfa kMlaMgkat;TTwgesÞIrEtTaMgGs; RtUv)anTb;edayRT nugEdlsøabTb;nwgPaKrytUcbMput. sMrab;karGnuvtþn_esÞIrTaMgGs; eKecalnUvlT§PaBTb;kMlaMgkat;TTwgrbs; søab. Shear and Diagonal Tension 126
  • T.Chhay NPIC eyagtamrUbTI8>1 edayykFñwmmYykMNat;tUc dx mkviPaK eyIgeXIjfa m:Um:g;Bt;enAcug sgxagénkMNat; M nig M minmantMélesμIKñaeT. edaysar M < M dUcenHedIm,IrkSalMnwgsMrab;kMNat; 1 2 1 2 dx kMlaMgsgát; C RtUvmantMélFMCag C ¬rUbTI8>4¦. dUcenHkugRtaMgkMlaMgkat;TTwg v ekItmanenAelImux 2 1 kat;edk a − a1 b¤ b − b1 ¬rUbTI8>4 a¦. kugRtaMgkMlaMgEkg (normal stresses) nigkugRtaMgkMlaMgkat;TTwg (shear stresses) enAelIGgát;tUc enAkMritnIv:U a − a1 b¤ b − b1 RtUv)anbgðajenAkñúg¬rUbTI8>4 b¦. cMNaMfa kug RtaMgkM;laMgEkg (normal stresses) enAnIv:UénGkS½NWtKW 0 b:uEnþkMlaMgkat;TTwgmantMélGtibrma. kMlaMgkat; TTwgedkesμInwgkMlaMgkat;TTwgbBaÄr dUcbgðajenAkñúg ¬rUbTI8>4 b¦. enAeBlEdl kugRtaMgkMlaMgEkgmantM élesμIsUnü b¤tUc enaHkrNIkMlaMgkat;TTwgsuT§GacekItman. kñúgkrNIenH kugRtaMgTajGtibrma f t manGMeBI tammMu 45o ¬rUbTI8>4 c¦. kugRtaMgTajsmmUleTAnwgkugRtaMgem dUcbgðajkñúgrUbTI 8>4 d. kugRtaMgemenHRtUv)aneK ehAfakugRtaMgTajGgát;RTUg. enAeBlkugRtaMgTajGgát;RTUgmantMélesμIersIusþg;Tajrbs;ebtug sñameRbH Ggát;RTUgekIteLIg. karviPaKy:agsegçbenHBnül;BIKMniténkMlaMgTajGgát;RTUg nigsñameRbHGgát;RTUg. kar eFVICak;EsþgmanlkçN³sμúKsμajCag ehIyvaTTYlT§iBlBIktþaepSg². sMrab;bnSMénGMeBIénkMlaMgkat;TTwg nigkMlaMgEkgenAcMnucNamYyenAkñúgFñwm kMlaMgTajGgát;RTUg (principal stresses) Gtibrma nigGb,brma f p RtUv)aneGayedaysmIkarxageRkam³ kMlaMgkat;TTwg nigkMlaMgTajGgát;RTUg 127
  • Department of Civil Engineering viTüasßanCatiBhubec©keTskm<úCa 2 ⎛f ⎞ fp = f 2 ± ⎜ ⎟ + v2 ⎝2⎠ ¬*>@¦ Edl f =GaMgtg;sIueténkugRtaMgEkgEdlbNþalmkBIkarBt; v = kugRtaMgkMlaMgkat; kar)ak;edaykMlaMgkat;TTwgenAkñúgFñwmebtugPaKeRcInTMngCaekIteLIgenAkEnøgEdlkMlaMg kat;TTwgGtibrma CaTUeTAenAEk,rTMrénGgát;. PsþútagTImYykar)ak;EdlKYreGayP½yxøayKWkarekIteLIgnUv sñameRbHGgát;RTUg. Shear and Diagonal Tension 128
  • T.Chhay NPIC 3> kareFVIkarrbs;FñwmedayKμanEdkkMlaMgkat;TTwg ebtugexSaykñúgkarTaj ehIyFñwmGac)ak;RbsinebImuxkat;EdkminRtwmRtUvRtUv)anpþl;eGay. kugRtaMg TajekItmanenAkñúgFñwmbNþalmkBIkMlaMgTajtamGkS½ kMlaMgBt; kMlaMgkat;TTwg kMlaMgrmYl b¤bnSMénbnÞúk TaMgenH. TItaMgénsñameRbHenAkñúgFñwmebtugGaRs½ynwgTisedAénkugRtaMgem (principal stresses). bnSMénkug RtaMgkMlaMgEkg normal stress nigkugRtaMgkMlaMgkat;TTwg begáIt)ankMlaMgTajtamGgát;RTUg (diagonal tension) GtibrmaEdlsßitenARbEhlcMgay d BImuxénTMr. kareFVIkarrbs;FñwmebtugGarem:edaymanb¤KμanEdkkMlaMgkat;TTwg RtUv)anBiesaFeRkamGMeBIénkarekIn eLIgénbnÞúkdUc)anerobrab;enAkñúgemeronTI3. enAkñúgkarBiesaFn_Fñwm sñameRbHbBaÄrEdlekItBIkarBt;ekIt eLIgenAenAelImuxkat;Edlmanm:Um:g;Bt;Gtibrma enAeBlEdlkugRtaMgTajenAkñúgebtugelIsBIm:UDuldac; (module of rupture) rbs;ebtug b¤ f r = 0.623 f 'c . sñameRbHeRTtenAkñúgRTnugekItmanenAkñúgtMNak;kal bnÞab;enATItaMgEk,rTMr. sñameRbHeRTtEdlekItmanenAkñúgFñwmEdlminTan;)aneRbHBIdMbUg CaTUeTARtUv)aneKeGayeQμaHfa sñameRbHkMlaMgkat;RTnug (web-shear crack). RbsinebIsñameRbHeRTtcab;epþImenABIelIsñameRbHEdlekItBI karBt;EdlmanRsab; ehIyrIksayenAkñúgFñwm enaHsñameRbHRtUv)aneKeGayeQμaHfa sñameRbHkMlaMgkat;rg karBt; (flexural-shear crack) rUbTI8>5. sñameRbH web-shear crack ekItmanenAkñúgFñwmEdlmankMlaMgkat; FM nigm:Um:g;Bt;tUcenAkñúgRTnugesþIg. vaCasñameRbHminFmμtaehIyGacekItmanenAEk,rcMnucrbt;énFñwmCab; b¤ Ek,rTMrénFñwmsamBaØ. sñameRbH flexural-shear crack CaRbePTsñameRbHFmμtaEdleKGaceXIjmanenAelIFñwm. dMbUgsñam eRbH flexural crack ekItmanbBaÄrenAelIFñwm bnÞab;mksñameRbHeRTtcab;epþImekItmanBIelIkMBUlénsñameRbH flexural crack enAeBlEdlkugRtaMgkMlaMgkat;TTwgekItmanenAkñgtMbn;enaH. enAkñugtMbn;EdlmankugRtaMg kMlaMgkat;TTwgFM FñwmRtUvEtBRgwgedayEdkkg stirrup b¤EdkBt; (bent bar) edIm,IeFVIeGayFñwmmanlkçN³sVit (ductile) Edlmin)ak;b¤ dac;. edIm,IeCosvagkar)ak;edaykMlaMgkat; munkar)ak;edaykarBt; emKuNsuvtßiPaB FMRtUv)anpþl;eGayedIm,ITb;nwgkar)ak;edaykMlaMgkat;TTwg. ACI Code kMNt;emKuNkat;bnßyersIusþg; φ = 0.75 sMrab;kMlaMgkat;TTwg. ersIusþg;kMlaMgkat;TTwgenAkñúgGgát;ebtugGarem:RtUv)anekIteLIgedaybnSMénkMlaMgemkanicxageRkam ¬rUbTI8>5¦³ - ersIusþg;kMlaMgkat;TTwgénebtugminTan;eRbH Vz - karepÞrkMlaMgkat;TTwgrvagGnþrépÞ (interface shear transfer) Va EdlbNþalmkBIkarbgçaMKñarvag fμbMEbktambeNþayépÞd¾KRKatrbs;sñameRbH kMlaMgkat;TTwg nigkMlaMgTajGgát;RTUg 129
  • Department of Civil Engineering viTüasßanCatiBhubec©keTskm<úCa - GMeBIrbs;FñÚr (arch action) - GMeBIEdkf<k; (dowel action) Vd EdlbNþalmkBIersIusþg;énr)arEdkbeNþayeTAkMlaMgkat;TTwg tamTTwg (transverse shearing force) bEnßmeTAelIkMlaMgTaMgenH EdkkMlaMgkat;TTwg (shear reinforcement) begáInersIusþg;kMlaMgkat;TTwg Vs edayGaRs½yeTAelIGgát;p©it nigKMlatEdkkgEdleRbIenAkñúgGgát;ebtug. RbsinebIEdkkMlaMgkat;TTwg minRtUv)andak;enAkñúgFñwmragctuekaN enaHsmamaRténkMlaMgkat;TTwgEdlTb;edaykMlaMgemkanicepSg²KW³ BI 20% eTA 40% edayVz / BI 35% eTA 50% eday Va / BI 15% eTA 25% eday Vd . 4> T§iBlm:Um:g;eTAelIersIusþg;kMlaMgkat; sMrab;FñwmTMrsamBaØeRkamGMeBIbnÞúkBRgayesμI muxkat;kNþalElVgrgnUvm:Um:g;Bt;FM nigkMlaMgkat;TTwg tUc b¤esμIsUnü EdlpÞúyBImuxkat;enAEk,rTMrEdlm:Um:g;Bt;mantMéltUc ÉkMlaMgkat;TTwgmantMélFM ¬rUbTI8>1¦. kMlaMgkat;TTwg nigm:Um:g;mantMélFMenAEk,rTMrkNþalsMrab;FñwmCab;. enATItaMgEdlkMlaMgkat;TTwgFM nigm:Um:g; Bt;tUc enaHvanwgmankareRbHedaykarBt;tictYc ehIykugRtaMgmFüm v = V / bd . kugRtaMgkMlaMgTajtam Ggát;RTUgCakugRtaMgEdleRTtedaymMuRbEhl 45o ¬rUbTI8>4 c ¦. sñameRbHGgát;RTUgGacrMBwgfanwgekItman enAeBlEdlkugRtaMgkM;laMgTajGgát;RTUgEdlsßitenAEk,rtMbn;GkS½NWtxiteTACit b¤elIsersIusþg;kMlaMgTaj rbs;ebtug. CaTUeTA ersIusþg;kMlaMgkat;TTwgcugeRkay (ultimate shear strength) ERbRbYlcenøaHBI 0.29 f 'c nig 0.42 f 'c . eRkayBIkarBiesaFn_eTAelIFñwmCaeRcInGMBIkMlaMgkat;TTwg nigkMlaMgTajtam Ggát;RTUg eK)anrkeXIjfaenAkñúgtMbn;EdlmankMlaMgkat;TTwgFM nigm:Um:g;Bt;tUc enaHsñameRbHkMlaMgTaj Ggát;RTUgRtUv)anbegáIteLIgenAeBlkMlaMgkat;TTwgmFüm V = 0.29 f ' b d cr c w ¬*>#¦ Edl bw CaTTwgRTnugmuxkat;GkSret b¤TTwgmuxkat;ctuekaN d CakMBs;RbsiT§PaBrbs;Fñwm enATItaMgEdlkMlaMgkat;TTwg nigm:Um:g;Bt;mantMélFM enaHsñameRbHedaykarBt; (flexural crack) RtUv)anekIteLIgdMbUg. enAdMNak;kalTImYy sñameRbHxøHBt;kñúgTisedAGgát;RTUgenAeBlEdlkugRtaMgkMlaMg TajGgát;RTUg EdlsßitenABIcugxagelIénsñameRbHTaMgenaHFMCagkugRtaMgkMlaMgTajrbs;ebtug. RbsinebIeKeGaym:Um:g;FMmanGMeBIelIFñwm sMrab;muxkat;EdlmanbrimaNEdkRKb;RKan; enaHkMlaMg nominal shear force enAeBlEdlsñameRbHekItmanRtUv)aneGaydUcxageRkam Vcr = 0.16 f 'c bw d ¬*>$¦ Shear and Diagonal Tension 130
  • T.Chhay NPIC tMélenHKWtUcCagtMélEdleGayedaysmIkar ¬*>#¦ eRcInCaBak;kNþalenAeBlEdlm:Um:g;Bt;man tMéltUcNas;. enHmann½yfam:Um:g;Bt;FMkat;bnßytMélrbs;kugRtaMgkM;laMgkat;TTwgenAeBlEdlsñameRbH ekIteLIg. smIkarxageRkamRtUv)anesñIeLIgedIm,ITsSn_TaynUvkugRtaMg nominal shear stress enAeBlEdl sñamGgát;RTUgRtUv)anrMBwgfaekItman³ ⎡ ⎛ V d ⎞⎤ vcr = V = ⎢0.16 f 'c + ⎜17.2 ρ w u ⎟⎥ ≤ 0.29 f 'c ⎜ M ⎟ ¬*>%¦ b d w ⎣ ⎝ u ⎠⎦ ACI Code, Section 11.3.2 )anyksmIkarenHsMrab;KNnakMlaMg nominal ultimate shear force EdlTb;edayebtug Vc = (0.16 f 'c + 17.2 ρ w Vu d Mu )bw d ≤ 0.29 f 'c bw d ¬*>^¦ Edl ρ w = As / bwd / d CakMBs;RbsiT§PaBrbs;muxkat;Fñwm/ bw CaTTwgRTnugsMrab;muxkat;GkSret b¤TTwgénmuxkat;ctuekaN É Vu nig M u CakMlaMgkat;TTwgcugeRkay (ultimate shearing force) nigm:Um:g;Bt; cugeRkay (ultimate bending moment) EdlekIteLIgkñúgeBldMNalKñaenAelImuxkat;sikSa. tMélén Vu d / M u minRtUvFMCag 1.0 sMrab;smIkar ¬*>^¦. RbsinebI M u mantMélFMenAkñúgsmIkar ¬*>^¦ enaHtYrTIBIrnwgmantMéltUcesÞIEtesμIsUnü enaH vc xiteTArk 0.16 f 'c . RbsinebI M u mantMéltUc kMlaMgkat;TTwg nigkMlaMgTajGgát;RTUg 131
  • Department of Civil Engineering viTüasßanCatiBhubec©keTskm<úCa enaHtYrTIBIrnwgmantMélFM ehIytMél 0.29 f 'c lub. eRkABIsmIkar ¬*>^¦ ACI Code, Section 11.3.1GnuBaØatieGayKNnaersIusþg;kMlaMgkat;rbs;ebtugdUcxageRkam³ Vc = (0.17 f 'c )bw d ¬*>&¦ 1> kñúgkrNIsMrab;kMlaMgsgát;tamGkS½ N u Vc = (0.16 f 'c + 17.2 ρ w Vu d Mm )bw d ≤ 0.29 f 'c bw d ¬*>*¦ ⎛ 4h − d ⎞ M m = M u − Nu ⎜ ⎟ ⎝ 8 ⎠ Edl ρw = s A bw d h= kMBs;srubrbs;Fñwm Vu d / M u GacFMCag 1.0 b:uEnþ Vc minRtUvFMCag Vc = bw d (0.29 f 'c ) 1 + Nu 3.45 Ag ¬*>(¦ Edl Ag CaRkLaépÞTaMgGs; (gross section) KitCa mm 2 mü:agvijeTot Vc GacRtUv)anKNnaeday Vc = bw d (2 + 0.145 Nu Ag ) f 'c ¬*>!0¦ 2> kñúgkrNIsMrab;kMlaMgTajtamGkS½ N u Vc = bw d (2 + 0.58 Nu Ag ) f 'c ¬*>!!¦ Edl N u mantMélGviC¢mansMrab;kMlaMgTaj RbsinebI Vc GviC¢man enaH Vc RtUv)anykesμIsUnü. 5> FñwmmanEdkkMlaMgkat; EdkEdleRbIedIm,ITb;nwgkMlaMgkat; EdleKeRbIGacmaneRcInRbePTepSg² a. Edkkg EdleKeRbIedaydak;EkgeTAnwgEdkbeNþay ¬Edkem¦ b¤RtUv)aneKdak;eRTt mMuEdl eKniymeRbI 45 . EdkkgEdleKniymeRbImanmuxkat; DB10 nig DB12 . o b. EdkBt; EdlCaEpñkmYyrbs;EdkbeNþayEdleKBt;eLIg ¬enAkEnøgEdleKbBaÄb;¦ edaymMu 30 nig 60 CaTUeTA 45 . o o o c. bnSMrvagEdkkg nigEdkBt; d. sMNaj;Edk CamYynwgsMNaj;EkgeTAnwgGkS½ Shear and Diagonal Tension 132
  • T.Chhay NPIC e. EdkkgvNÐ EdleKeRbIsMrab;ssr ersIusþg;kMlaMgkat;TTwgrbs;FñwmebtugGarem:RtUv)anbegáIneLIgedaykareRbInUvEdkkMlaMgkat;TTwg. munnwgekItnUvsñameRbHGgát;RTUg EdkkMlaMgkat;TTwgCYyersIusþg;kMlaMgkat;TTwgtictYcbMput. eRkayeBlEdl sñameRbHkMlaMgkat;TTwgekIteLIg EdkkMlaMgkat;TTwgbegáInersIusþg;kMlaMgkat;rbs;Fñwm ehIykMlaMgkñgmþg eTotEdlekIteLIgenAmuxkat;eRbH. enAeBlbrimaNEdkkMlaMgkat;TTwgtUc kar)ak;EdlekIteLIgedaysar EdkenARTnugeFVIkardl; yield GacnwgekIteLIg b:uEnþRbsinebIbrimaNEdkkMlaMgkat;TTwgFM enaHkar)ak;eday shear-compression failure GacnwgekIteLIg TaMgenHCaGVIEdleyIgKYreCosvag. ebtug Edkkg (stirrups) nigEdkdgErk (bent bars) eFVIGMeBIrYmKñaedIm,ITb;nwgkMlaMgkat;TTwg. edaysarersIusþg;rgkarsgát;x<s; ebtugedIrtYCaGgát;rgkarsgát;Ggát;RTUgénRbBn§½Fñwm cMENkÉEdkkgedIrtYCa Ggát;rgkarTajbBaÄr. kMlaMgsgát;Ggát;RTUg k¾dUcCabgÁúMkMlaMgbBaÄrrbs;va mantMélesμInwgkMlaMgTajenAkñúg Edkkg. EdkBt;dgErk (bent-up reinforcement) k¾edIrtYdUcCaGgát;TajenAkñúg truss Edr ¬rUbTI *>^¦. CaTUeTA karcUlrYmrbs;EdkkMlaMgkat;TTwgeTAkñúgersIusþg;kMlaMgkat;TTwgrbs;FñwmebtugGarem: GacRtUv)anBiBN’nadUcxageRkam³ kMlaMgkat;TTwg nigkMlaMgTajGgát;RTUg 133
  • Department of Civil Engineering viTüasßanCatiBhubec©keTskm<úCa - vaTb;Tl;EpñkxøHénkMlaMgkat;TTwg/ V s - vabegáInGaMgtg;sIueténkMlaMgkat;rvagGnþrépÞ/ Va ¬rUbTI *>%¦/ edayTb;Tl;nwgkarrIkFMénsñam eRbHeRTt (inclined crack). - vabegáInnUvkMlaMgf<k; (dowel force)/ Vd ¬rUbTI *>%¦/ enAkñúgEdkbeNþay - GMeBITb; (confining action) rbs;EdkkgeTAelIebtugGacbegáInerIusþg;rbs;va - GMeBITb; (confining action) rbs;EdkkgeTAelIebtugbegáInnUvsmtßPaBrgVilénsnøak;)øasÞic (rotation capacity of plastic hinge) EdlekItmanenAkñúgeRKOgbgÁúM indeterminate structure eRkambnÞúkcugeRkay nigbegáInRbEvgEdl yield GacekItmanenAelIva. eday V CaersIusþg;kMlaMgkat;rbs;muxkat;ebtugGarem:enaH n V =V +V n c s ¬*>!@¦ Edl V - ersIusþg;kMlaMgkat;)anBIebtug c V - ersIusþg;kMlaMgkat;)anBIEdk s RbsinebIV kMlaMgkat;Edl)anBIbnÞúkxageRkAenaH u V ≤ φV = φ (V + V ) u n c s ¬*>!#¦ Edl V = 1.2V + 1.6V u nig φ = 0.75 D L V RtUv)anKNnaedaykarviPaK truss ¬rUbTI *>&¦. sMrab;sñameRbH 45 niges‘rIénEdkkg b¤Edk s o dgErk. kMlaMgkat;bBaÄr V esμInwgplbUkbgÁúMkMlaMgbBaÄrénkMlaMgTajEdlekItmanenAkñúgEdkeRTt s V = nA f sin α s v yt ¬*>!$¦ Edl A -muxkat;kat;EdkkMlaMgkat;CamYyKMlat s v f - ersIusþg;EdkkMlaMgkat; yt eday ns = aa + a a 1 1 2 Shear and Diagonal Tension 134
  • T.Chhay NPIC d = a1a4 = aa1tg 45o ¬BIRtIekaN aa a ¦ 1 4 d = a1a4 = aa2tgα ¬BIRtIekaN aa a ¦ 1 2 ⇒ ns = d (cot 45o + cot α ) = d (1 + cot α ) d ⇒ n = (1 + cot α ) s eKTTYl)an A f d s A f d Vs = v yt sin α (1 + cot α ) = v yt (sin α + cos α ) s ¬*>!%¦ sMrab;krNIEdkkgbBaÄr α = 90 o V = s A f d s v b¤ s = A Vf d yt v yt ¬*>!^¦ s sMrab;krNIEdkkgbBaÄr α = 45 o V = 1.4 s A f d s b¤ s = 1.4 A Vf d v yt v yt ¬*>!&¦ s sMrab;krNIEdkdgErkEtmYy b¤RkumEdkenAmYykEnøg V = A f sin α s v ytb¤ A = f V α sin v s ¬*>!*¦ yt sMrab; α = 45o Av = 1.4 Vs f yt ¬*>!(¦ 6> tMrUvkarrbs; ACI Code sMrab;karKNnakMlaMgkat;TTwg 1> muxkat;eRKaHfñak;sMrab;karKNnaersIusþg;kMlaMgkat;TTwgmFüm Critical section for nominal shear strength calculation ACI Code, Section 11.1.3 GnuBaØateGayykmuxkat;eRKaHfñak;sMrab;karKNnaersIusþg;kMlaMgkat; mFüm enAcMgay d BIépÞmuxénTMr. karENnaMenHQrenAelIPaBCak;EsþgEdlsñameRbHeRTtdMbUgeKTMngCaekIt eLIgenAelIFñwmRtg;cMgay d BITMrEdleRcInelcecjenAeBleFVIBiesaFn_. muxkat;eRKaHfñak;enHRtUv)anGnuBaØat enAkñúglkçxNÐEdlRbtikmμTMrbBa¢ÚnkMlaMgsgát;eTAkñúgtMbn;cug/ bnÞúkRtUv)anGnuvtþenAelI b¤enAEk,rkMBUlén Ggát;ehIyKμanbnÞúkcMcMnucGnuvtþenAcenøaHépÞénTMr nigTItaMgénmuxkat;eRKaHfñak;. bTdæank¾kMNt;Edrfa Edk kMlaMgkat;TTwgRtUv)andak;enAcenøaHépÞénTMr nigcMgay d . 2> muxkat;EdkGb,brmasMrab;EdkkMlaMgkat;TTwg vtþmanrbs;EdkkMlaMgkat;TTwgenAkñúgFñwmebtugTb;Tl;nwgkarrIkraldalénsñameRbHeRTt. mü:agvij eTot PaBsVit (ductility) ekIneLIg ehIyva)anRbkasGasnñmuneBl)ak;. RbsinebIKμanEdkkMlaMgkat;TTwg enaHFñwmmanlkçN³RsYyehIy)ak;edaymin)anR)ab;mun. dUcenH muxkat;EdkkMlaMgkat;TTwgRtUv)ankMNt; kMlaMgkat;TTwg nigkMlaMgTajGgát;RTUg 135
  • Department of Civil Engineering viTüasßanCatiBhubec©keTskm<úCa eday Code. ACI Code, Section 11.5.5 tMrUvEdkkgTaMgGs;eGaymanRkLaépÞEdkkMlaMgkat;TTwgGb,br- ma Av esμInwg b s b s Av = 0.062 f 'c w ≥ 0.35 w f f ¬*>@0¦ yt yt Edl bw CaTTwgénRTnug nig s CaKMlatrbs;Edkkg. eKRtUvkarbrimaNEdkkMlaMgkat;TTwgGb,- brmaenAeBlEdl V > 0.5φV elIkElg u c - kMralxNÐ nigeCIgtag - rnUtebtug - FñwmEdlmankMBs;tUcCag max{250mm; 2.5 dgkMras;énsøab; ; 1.5 énTTwgRTnug } RbsinebI 0.062 f 'c = 0.35 enaH f 'c = 31.9MPa . enHman½yfaenAeBlEdl f 'c < 32MPa enaH tMélGb,brma Av = 0.35bw s / f yt manlkçN³lb; EtenAeBlEdl f 'c ≥ 32MPa enaHtMélGb,brma Av = 0.062 f 'c bw s / f yt manlkçN³lub. karekIneLIgnUvRkLaépÞEdkkMlaMgkat;TTwgsMrab; f 'c ≥ 32MPa KWedIm,IkarBarCamunnUvkar)ak;edaykMlaMgkat;TTwg (shear failure )Pøam² enAeBlEdlekIt mansñameRbHeRTt. vaCakarGnuvtþn_mYyd¾FmμtakñúgkardMeLIgkMras;kMralxNÐ kMras;eCIgtag b¤kMBs;Fñwmrak;edIm,IbegáIn lT§PaBTb;Tal;nwgkMlaMgkat;TTwg. EdkkgGacnwgKμanT§BlenAkñúgGgát;rak; edaysartMbn;rgkarsgát; rbs;vamankMBs;tUcEmnETn nigminmanTMBk;RKb;RKan;EdlRtUvkarsMrab;Edkkg. sMrab;FñwmEdlminrak; eKminRtUvkarEdkkMlaMgkat;TTwgenAeBlEdl Vu < 0.5φVc . RkLaépÞEdkkMlaMgkat;TTwgGb,brmaGacnwgRtUv)anTTYledayeRbIEdkkg DB10 dak;enAKMlatGti- brma S max . RbsinebI f yt = 400MPa ehIyEdkkg DB10 manragGkSr U ¬eCIgBIr¦RtUv)aneRbI enaH smIkar ¬*>@0¦køayeTACa Av f yt Av f yt S max = (0.062 f ' )b ≤ 0.35b ¬*>@!¦ c w w sMrab; f 'c < 32MPa / S max = 157 × 400 / 0.35bw = 179400 / bw sMrab; f 'c = 32MPa / S max = 179000 / bw ¬*>@@¦ sMrab; f 'c = 35MPa / S max = 171200 / bw sMrab; f 'c = 42MPa / S max = 156250 / bw RbsinebIeKeRbIEdk DB12 manragGkSr U enaH sMrab; f 'c < 32MPa / S max = 258250 / bw sMrab; f 'c = 32MPa / S max = 25750 / bw ¬*>@#¦ Shear and Diagonal Tension 136
  • T.Chhay NPIC sMrab; f 'c = 35MPa / S max = 246450 / bw sMrab; f 'c = 42MPa / S max = 224950 / bw RtUvcgcaMfa S max minRtUvFMCag 600mm b¤ d / 2 eT. taragTI 1 pþl;nUv S max edayQrelIsmIkar ¬*>@@¦ nig ¬*>@#¦. KMlatcugeRkayKYrEtRtUvrMkil eTArktMélEdltUc. ]TahrN_ S max = 515mm køayeTACa S max = 500mm . taragTI1> tMélrbs; S max = Av f yt / 0.35bw = 60cm . enAeBlEdl f yt = 400MPa nig f 'c < 32MPa bw (cm) 25 30 35 40 45 50 55 60 bw S max (cm) DB10 60 55 50 40 35 35 30 25 179400 / bw S max (cm) DB12 60 60 60 60 55 50 45 40 258250 / bw 3> kMlaMgkat;TTwgGtibrmaEdlTb;edayEdkkMlaMgkat;TTwg V s edIm,IkarBarkar)ak; shear-compression failure EdlebtugGacEbkedaykugRtaMgkMlaMgkat;TTwgFM nigkugRtaMgkMlaMgsgát;enAkñúgtMbn;eRKaHfñak; enABIelIkMBUlénsñameRbHGgát;RTUg ACI Code, Section 11.5.6.8, tMrUvfa V ≤ 0.67 f ' b d . RbsinebI V > 0.67 f ' b d enaHeKRtUvtMelIgmuxkat;ebtug. s c w s c w edayQrenAelIkarkMNt;enH³ RbsinebI f 'c = 20MPa enaH Vs ≤ 3bwd b¤ Vs / bwd ≤ 3MPa RbsinebI f 'c = 28MPa enaH Vs ≤ 3.5bwd b¤ Vs / bwd ≤ 3.5MPa RbsinebI f 'c = 35MPa enaH Vs ≤ 4bwd b¤ Vs / bwd ≤ 4MPa 4> KMlatEdkkgGtibrma edIm,IFanafasñameRbHGgát;RTUgRtUvkat;Edkkgy:agehacmYy enaH ACI Code, Section 11.5.4 tMrUv fa KMlatrvagEdkkgminKYrelIs d / 2 b¤ 600mm RbsinebI V ≤ 0.33 f ' b d ¬edayQrelIkarsnμt;fa s c w sñameRbHGgát;RTUgekItmantammMu 45o niglatsn§wgtamcMgayedkRbEhlcMgay d . enAkñúgtMbn;kMlaMgkat; TTwgFM Edl Vs > 0.33 f 'c bwd KMlatEdkkgGtibrmacenøaHEdkkgminRtUvFMCag d / 4 . karkMNt;enH caM)ac;edIm,IFanaeGaysñameRbHGgát;RTUgkat;Edkkgy:agehacbI. enAeBlEdl V > 0.67 f ' b d kar s c w kMNt;énKMlatGtibrmaminRtUv)anGnuvtþ ehIyTMhMrbs;muxkat;ebtugKYrRtUv)antMeLIg. karkMNt;TIBIrsMrab;KMlatGtibrmaénEdkkgk¾GacTTYl)anBIlkçxNÐmuxkat;EdkkMlaMgkat;TTwgGb, brma. Av Gb,brma RtUv)anTTYlenAeBlKMlat s Gb,brma ¬smIkar *>@!¦. karkMNt;TIbIsMrab;KMlatGtibrmaesμInwg 600mm enAeBlEdl V ≤ 0.33 f ' b d nigesμInwg s c w 300mm enAeBlEdl 0.33 f 'c bw d < Vs ≤ 0.67 f 'c bw d . tMéltUcCageKénKMlatGtibrmaRtUv)anyk kMlaMgkat;TTwg nigkMlaMgTajGgát;RTUg 137
  • Department of Civil Engineering viTüasßanCatiBhubec©keTskm<úCa mkeRbI. tMrUvkarKMlatGtibrmaén ACI Code FanaKMlatCitKñarbs;EdkkgedIm,Icab;EdkrgkarTajbeNþay enAkñúgFñwm edayehtuenHva)anbegáInlT§PaBbgáb;Edkrbs;va Vd ¬rUbTI *>%¦. 5> ersIusþg; yield rbs;EdkkMlaMgkat;TTwg ACI Code, Section 11.5.2. tMrUveGayersIusþg; design yield strength rbs;EdkkMlaMgkat;TTwg minKYrelIs 420MPa . mUlehtuEdlenABIeRkaykarsMercenHKWedIm,IkMNt;TMhMsñameRbHEdlbNþalmkBI kMlaMgTajGgát;RTUg nigedIm,IFanafaEKmrbs;sñameRbHenArkSaépÞb:HCitKñaedIm,IbegáInkMlaMgbBa¢ÚnénkMlaMg kat;rvagGnþrépÞ Va ¬rUbTI *>%¦. sMrab;sésrEdkfñaMgGMeBAsMrab;pSar (welded deformed wire fabric) ersIusþg; design yield strength minKYrelIs 560MPa . 6> TMBk;rbs;Edkkg ACI Code, Section 11.5.2. tMrUvfaEdkkMlaMgkat;TTwgRtUv)andak;enAEk,rseésrrgkarsgát;eRkA bMput nigsésrrgkarTajeRkAbMputtamEtGaceFVIeTA)an CamYynwgtMrUvkarrbs; code sMrab;kMra;karBarEdk edaysarEt enAeBlEdlbnÞúkEdlmanGMeBIenAelIFñwmxiteTACitbnÞúkcugeRkay (ultimate load) sñameRbHkM laMgTaj edaykarBt; (flexural tension crack) bnøayy:ageRCAcUleTAkñúgFñwm. dUcKña edIm,IeGayEdkkg TTYl)annUversIusþg; yield eBj vaRtUvkarnUvTMBk;Edll¥. enAeBlEdlbnÞúkEdlmanGMeBIelIFñwmxiteTACitbnÞúk cugeRkay (ultimate load) kugRtaMgenAkñúgEdkkg)aneTAdl;kugRtaMg yield rbs;va enAcMnucEdlsñameRbH Ggát;RTUgkat;cMEdkkgenaH. tMrUvkarrbs; ACI Code sMrab;TMBk;Edkkg/ Section 12.13 dUcxageRkam³ - karBt;nImYy²enAkñúgEpñkCab;énEdkkgGkSr U Fmμta b¤BhuEdkkgGkSr U KYrBT§½CMuvijEdk beNþay (ACI Code, Section 12.13.3) emIlrUbTI *>*a. - Code GnuBaØateGayeRbInUvTMBk; standard 90o / 135o b¤ 180o CMuvijEdkbeNþysMrab;Edkkg DB16 . RbsinebIEdkkg DB19 / DB 22 nig DB 25 CamYynwg f yt > 280MPa enaH Code, Section 12.13.2 tMrUvTMBk; standard bUknwgRbEvgbgáb; 0.17d b f yt / f 'c cenøaHBak;kNþal kMBs;Fñwm nigEpñkxageRkAénTMBk;. RbsinebIEdkRtUvBt;edaymMu 90o RbEvgBnøÚtminRtUvtUcCag 12d b . sMrab;Edk DB16 b¤EdkkgTMhMtUcCagenH RbEvgBnøÚtKW 6d b (ACI Code, Section 7.1) emIlrUbTI *>*. - RbsinebIEdkkgGkSr U DubRtUv)aneRbIedIm,IpÁúMCaEdkkgbiTCit RbEvgRCYs (lap length) minRtUvtUcCag 1.3ld (ACI Code, Section 12.13.5) emIlrUbTI *>*c . - sésrEdkEdlpSar (welded wire fabric) RtUv)aneRbIsMrab;EdkkMlaMgkat;TTwgenAkñúg]sSahkmμ plitTukmun (precast industry) . TMBk;lMGitRtUv)anpþl;eGayenAkñúg ACI Code, Section 12.13.2.3 nigenAkñúgesckþIBnül; (commentary) rbs;va. Shear and Diagonal Tension 138
  • T.Chhay NPIC - EdkkgbiTCitRtUv)anpþl;eGaysMrab;FñwmEdlrgnUgkMlaMgrmYl (ACI Code, Section 7.11). - FñwmEdlenABT§½CMuvijeRKOgbgÁúMRtUveRbIEdkkgbiTCitedIm,IrkSa structural integrity rbs;Ggát; (ACI Code, Section 7.13.2.2). 7> EdkkgenAEdlenAEk,rTMr ACI Code, Section 11.1.3 kMNt;faEdkkgkMlaMgkat;TTwgEdlpþl;eGayenAcenøaHépÞTMr nigmuxkat; eRKaHfñak; (critical section) EdlsßitenAcMgay d BITMr KYrRtUv)anKNnasMrab;kMlaMgkat;TTwg Vu dUcKña enAnwg muxkat;eRKaHfñak;. vaCakarGnuvtþn_Fmμtaedaydak;EdkkgTImYyenAcMgay s / 2 BIépÞénTMr Edl s CaKMlat EdlKNnaedaysmIkar ¬*>!^¦ sMrab; Vu enAmuxkat;eRKaHfñak;. kMlaMgkat;TTwg nigkMlaMgTajGgát;RTUg 139
  • Department of Civil Engineering viTüasßanCatiBhubec©keTskm<úCa 8> RbEvgRbsiT§PaBrbs;EdkdgErk manEtbIPaKbYnRtg;cMnuckNþalénEpñkeRTténEdkbeNþayRtUv)anKitfamanRbsiT§PaBsMrab;EdkkM laMgkat;TTwg. enHmann½yfa KMlatGtibrmarbs;EdkdgErkKW 0.75(d − d ' ) . BIrUbTI *>( RbEvgRbsiT§PaB rbs;EdkdgErkKW 0.75(d − d ' ) / sin 45o = 0.75(1.414)(d − d ' ) = 1.06(d − d ' ) . KMlatGtibrma s esμInwgcM gayedkEdl)anBIkarTMlak;cMeNalEkgénRbEvgRbsiT§PaBEdkdgErk. dUcenH S max = 1.06(d − d ' ) cos 45o b¤ S max = 1.06(d − d ' )0.707 = 0.75(d − d ' ) 7> karKNnaEdkkgbBaÄr eKRtUvkarEdkkg (stirrup) enAeBlEdl Vu > 12 φVc . EdkkgGb,brmaRtUv)aneRbIenAeBlEdl 1 φV < V < φV . kñúgkrNIenHeKeRbIEdkkg DB10 EdlRtUv)andak;nUvKMlatGtibrma. enAeBlEdl 2 c u c Vu > φVc eKRtUvEtdak;EdkkgCamYyKMlattUcCagKMlatGtibrma ehIyGacRtUv)anKNnaedayeRbIsmIkar ¬*>!^¦³ S = Av f yt d / Vs . EdkkgEdlRtUv)aneRbICaTUeTAenAkñúgmuxkat;ebtugCaEdkkg DB10 nig DB12 GkSr U eCIgBIr CamYynwg f yt = 400MPa . RbsinebI DB10 RtUv)aneRbIenaH smIkar¬*>!^¦køayCa³ S Av f yt 157 × 400 62800 d = Vs = Vs = Vs ¬*>@$¦ RbsinebI DB12 RtUv)aneRbIenaH S Av f yt 226 × 400 90400 d = Vs = Vs = Vs ¬*>@%¦ pleFobKMlatEdkkgelIkMBs;RbsiT§PaB d rbs;Fñwm GaRs½ynwg Vs . tMélén S / d sMrab;tMél epSgKñaén Vs enAeBlEdl f yt = 400MPa RtUv)aneGayenAkñúgtaragTI2 nigtaragTI3 sMrab;Edk DB10 nig Edk DB12 erogKña. tMéldUcKñaRtUv)anbgðajCadüaRkamdUcenAkñúgrUbTI 8>10 nigrUbTI 8>11. Shear and Diagonal Tension 140
  • T.Chhay NPIC taragTI2> pleFob S / d sMrab;tMél V ¬ fs yt / = 400MPa S / d = 62800 / Vs ¦ DB10 Vs (kN ) 125.6 142.7 190.3 237.9 251.2 285.5 330.5 380.6 418.7 475.8 592.5 S /d 0.5 0.44 0.33 0.264 0.25 0.22 0.19 0.165 0.15 0.132 0.106 taragTI3> pleFob S / d sMrab;tMél V ¬ fs yt / = 400MPa S / d = 90400 / Vs ¦ DB12 Vs (kN ) 180.8 225 265 310 361.6 445 490.0 535 665 775 850 S /d 0.5 0.40 0.34 0.29 0.25 0.20 0.18 0.17 0.14 0.12 0.11 kMlaMgkat;TTwg nigkMlaMgTajGgát;RTUg 141
  • Department of Civil Engineering viTüasßanCatiBhubec©keTskm<úCa Tamtarag nigdüaRkamxagelIeyIgGacsnñidæan)anfa³ - RbsinebIeKeRbI DB10 / S = d / 2 enAeBlEdl Vs ≤ 125.6kN . enAeBlEdl Vs ekIneLIg S / d fycuHtamExSekageTArktMél 0.132 enAeBl Vs = 475.8kN . RbsinebIKMlatGb,brma RtUv)ankMNt;Rtwm 75mm enaH d ≥ 568mm . enAeBlEdl Vs > 251.2kN enaH S ≤ d / 4 . - RbsinebIeKeRbI DB12 / S = d / 2 enAeBlEdl Vs ≤ 180.8kN . enAeBlEdl Vs ekIneLIg S / d fycuHtamExSekageTArktMél 0.14 enAeBl Vs = 665kN . RbsinebIKMlatGb,brma RtUv)ankMNt;Rtwm 75mm enaH d ≥ 535mm . enAeBlEdl Vs > 361.6kN enaH S ≤ d / 4 . - RbsinebIeKeRbIEdkkgGkSr U f yt = 280MPa enaHeKRtUvKuN S / d edaytMél 7 /10 b¤CaTUeTA f yt / 400 . 8> segçbviFIsaRsþKNnaEdkkgbBaÄr CMhankñúgkarKNnaEdkkgbBaÄrsMrab;kMlaMgkat;TTwg edayeyagtam ACI Code GacRtUv)ansegçb dUcxageRkam³ a. kMNt;kMlaMgkat;KNna V BIbnÞúkEdlGnuvtþn¾mkelIeRKOgbgÁúM. kMlaMgkat;KNnaRKITic u EdlRtUvykmksikSasßitenARbEvg d BImuxénTMr. b. kMNt; φV = φ 0.17 f ' b d b¤ φV = φ (0.16 f ' + 17.2 ρ Vd c c w )b d ≤ φ 0.29 f ' b d c c w u w c w M u bnÞab;mkKNna 1 φV 2 c c. k> RbsinebI V < 1 φV muxkat;minRtUvkarEdkkg 2 u c x> RbsinebI 1 φV < V ≤ φV eRbImuxkat;EdkkgGb,brma 2 c u c K> RbsinebI V > φV muxkat;Edkkg RtUvKNnadUcxageRkam u c d. kMNt;kMlaMgkat;EdlTb;eday Edkkg Vu − φVc Vs = φ e. kMNt; V = 0.33 f ' b d nig V = 0.67 f ' b d = 2V . RbsinebI V > V c1 c w c2 c w c1 s c2 tMeLIgmuxkat;. f. kMNt;KMlatrbs;Edk s = A Vf d 1 v yt s g. kMNt;KMlatEdkGtibrmaEdlGnuBaØatieday ACI Code. KMlatEdkGtibrmaCatMéltUcbMput én s nig s 2 3 Shear and Diagonal Tension 142
  • T.Chhay NPIC k> s 2 d 2 = ≤ 60cm RbsinebI V ≤ V = 0.33 s c1 f 'c bw d d s2 = ≤ 30cm 4 RbsinebI V < V ≤ V c1 s c2 x> 3A f s3 = v yt ≥ bw 16 Av f yt bw f 'c k> RbsinebI s < s eRbI s h. 1 max 1 x> RbsinebI s > s eRbI s 1 max max i. ACI Code min)ankMNt;nUvKMlatGb,brmaeT. eRkamlkçxNÐFmμta KMlatGb,brma S RtUv)ansnμt;ykesμInwg 75mm sMrab; d ≤ 50cm nigmanKMlatGb,brmaesμInwg 100mm sMrab;FñwmeRCA (deep beam) . RbsinebI S mantMéltUcenaH eKGactMeLIgmuxkat;Edkkg b¤eRbIEdkkgeCIgeRcIn ¬rUbTI 8>8¦. j. sMrab;muxkat;mUl RkLaépÞEdleRbIsMrab;KNna Vc = plKuNGgát;p©itCamYykMBs;RbsiT§PaB d / Edl d = 0.8 énGgát;p©it/ ACI Code, Section11.3.3 . ]TahrN_1³ FñwmTMrsamBaØmanmuxkat;ctuekaN b = 30cm / d = 55cm nig h = 60cm ehIyRtUv)anBRgwg eday 4DB25 . epÞógpÞat;faetImuxkat;enHRKb;RKan;b¤Gt;sMrab;kMlaMgkat;TTwgemKuN (ultimate shear force) xageRkam. RbsinebIva minRKb;RKan; cUrKNnaEdkkMlaMgkat;TTwgkñúgTMrg;CaEdkkgGkSr U . edayeRbI f 'c = 28MPa nig f yt = 400MPa . k> Vu = 50kN x> Vu = 110kN K> Vu = 240kN X> Vu = 345kN g> Vu = 570kN dMeNaHRsay³ CaTUeTA bw = b = 300mm / d = 550mm nig φVc = φ (0.17 f 'c )bd = 0.75(0.17 28 )300 × 550 × 10 −3 = 111.3kN 1 φV = 55.65kN 2 c ( ) ( ) Vc1 = 0.33 f 'c bd = 0.33 28 300 × 550 × 10 −3 = 288kN Vc 2 = (0.67 f 'c )bd = 576kN k> Vu = 50kN < 1 φVc = 55.565kN 2 / muxkat;RKb;RKan; edayminRtUvkarEdkkMlaMgkat;TTwg. x> Vu = 110kN > 1 φVc / b:uEnþvatUcCag φVc = 111.3kN . eday Vs = 0 dUcenH muxkat;RtUvkarEdk 2 kMlaMgkat;TTwgGb,brma. eRbI DB10 CaEdkkgGkSr U enAKMlatGtibrma. π Av = 2 × 10 2 = 157mm 2 4 KMlatGtibrmaCatMéltUcCageKkñúgcMeNam S 2 = d / 2 = 275mm yk 250mm ¬lub¦ kMlaMgkat;TTwg nigkMlaMgTajGgát;RTUg 143
  • Department of Civil Engineering viTüasßanCatiBhubec©keTskm<úCa S 3 = Av f yt / 0.35bw = 157 × 400 /(0.35 × 300) = 598mm yk 550mm ¬b¤eRbItaragTI1¦ S 4 = 600mm dUcenHeRbIEdkkg DB10 @ 250mm K> Vu = 240kN > φVc / RtUvkarEdkkMlaMgkat;TTwg. karKNnaGaceFVIeLIgCaCMhanxageRkam³ KNna Vs = (Vu − φVc ) / φ = (240 − 111.3) / 0.75 = 171.6kN edaysar Vs < Vc1 enaH S max = d / 2 ≤ 600mm eRCIserIs DB10 CaEdkkgGkSr U nigKNnaKMlatRtUvkaredayQrelI Vs Av f yt d 157 × 400 × 550 S1 = = = 201mm yk 200mm Vs 171600 KNnaKMlatGtibrma³ S 2 = 250mm / S3 = 550mm nig S 4 = 600mm dUcenH S max = 250mm edaysar S = 200mm < S max = 250mm dUcenHeRbIEdkkg DB10 @ 200mm X> Vu = 345kN > φVc /RtUvkarEdkkMlaMgkat;TTwg. KNna Vs = (Vu − φVc ) / φ = (345 − 111.3) / 0.75 = 311.6kN edaysar Vs > Vc1 enaH S max = d / 4 ≤ 300mm yk 125mm edaysar Vc1 < Vs < Vc2 enaHeKGaceRbIEdkkg edaymincaM)ac;tMeLIgmuxkat;ebtug. eRCIserIs DB10 CaEdkkgGkSr U nigKNnaKMlatRtUvkaredayQrelI Vs Av f yt d 157 × 400 × 550 S1 = = = 110mm yk 100mm Vs 311600 KNnaKMlatGtibrma³ S 2 = d / 4 = 137.5mm yk 125mm / S3 = 550mm nig S 4 = 300mm dUcenH S max = 125mm edaysar S = 100mm < S max = 125mm dUcenHeRbIEdkkg DB10 @100mm g> Vu = 570kN > φVc / RtUvkarEdkkMlaMgkat;TTwg. KNna Vs = (Vu − φVc ) / φ = (570 − 111.3) / 0.75 = 611.6kN edaysar Vs > Vc2 enaHmuxkat;minRKb;RKan;. eKRtUvkartMeLIgTMhMrbs;muxkat;mYy b¤k¾TaMgBIr. cMNaM³ taragTI 2 nigrUbTI 8>10 k¾GacRtUv)aneRbIedIm,IKNnaKMlat S sMrab; K> nig X> )anpgEdr. 1> sMrab; K> Vs = 171.6kN BIrUbTI 8>10 ¬b¤taragTI 2> sMrab;EdkkgGkSr U DB10 ¦ eyIgTTYl)an S / d = 0.37 dUcenH S1 = 203.5mm EdltUcCag d / 2 = 250mm . cgcaMfa S max EdlQrelI Vs KW d / 2 minEmn d / 4 eT. dUcKñaBItaragTI 1> eyIgTTYl)an S3 = Av f yt / 0.35bw = 550mm . Shear and Diagonal Tension 144
  • T.Chhay NPIC 2> sMrab; X> Vs = 311.6kN / S / d = 0.18 enaH S1 = 100mm / Vs = 311.6kN > 251.2kN enaH S max = d / 4 RtUv)aneRbI. ]TahrN_2³ FñwmTMrsamBaØEdlmanRbEvg 5.2m nigmanRbEvgcenøaHssr (clear span) 4.9m edayRTnUv bnÞúkBRgayesμIefr 65kN / m nigbnÞúkBRgayesμIGefr 55kN / m . TMhMrbs;Fñwm nigsésrEdkRtUv)anbgðaj enAkñúgrUbTI 8>12. epÞógpÞat;muxkat;sMrab;kMlaMgkat;TTwg nigKNnaEdkkMlaMgkat;TTwgcaM)ac;. eKeGay f 'c = 20MPa nig f y = 400MPa . dMeNaHRsay³ eKeGay bw = 350mm / d = 580mm 1> KNnakMlaMgkat;TTwgemKuN (ultimate shear) BIbnÞúkxageRkA³ bnÞúkBRgayesμIemKuN = 1.2 × 65 + 1.6 × 55 = 166kN / m 166 × 4.9 Vu ¬enABImuxépÞTMr¦ = = 406.7 kN 2 KNna Vu ¬enAcMgayBImuxépÞénTMr¦ = 406.7 − 0.58 ×166 = 310.42kN 2> KNna φVc : φVc = φ (0.17 f 'c )bw d = 0.75(0.17 20 )350 × 580 × 10 −3 = 115.75kN 1 φV = 57.87 kN 2 c kMlaMgkat;TTwg nigkMlaMgTajGgát;RTUg 145
  • Department of Civil Engineering viTüasßanCatiBhubec©keTskm<úCa KNna Vc1 = 0.33 f 'c bwd = 0.33 20 × 350 × 580 ×10−3 = 299.6kN KNna Vc2 = 2Vc1 = 599.2kN 3> eday Vu > φVc dUcenHmuxkat;RtUvkarEdkkMlaMgkat;TTwg. cMgay x' EdlenARtg;cMgayenHmuxkat; ebtugminRtUvkarEdkkMlaMgkat;TTwg ¬enA 12 φVc ¦KW³ ⎛ 406.7 − 57.87 ⎞ 4.9 x' = ⎜ ⎟ = 2.10m ⎝ 406.7 ⎠ 2 4> KNna Vs = (Vu − φVc ) / φ = (310.42 − 115.75) / 0.75 = 259.56kN . edaysar Vs < Vc1 enaH S max = d / 2 ≤ 600mm RtUv)anBicarNa ¬b¤eyagtamrUbTI 8>10 b¤taragTI2³ Vs > 251.2kN ¦. 5> KNnaEdkkg³ eRCIserIsEdkkgGkSr U DB10 / Av = 157mm 2 . KNna S1 edayQrelI Vs = 259.56kN / S1 = Av f yt d / Vs = 140mm yk 125mm ¬b¤yk S / d = 0.24 BItaragTI2 b¤BIrUbTI 8>10¦ 6> KNnaKMlatGtibrma³ S 2 = d / 2 = 580 / 2 = 290mm yk 250mm / S 3 = Av f yt / 0.35bw = 500mm ¬b¤eRbItaragTI1¦/ S 4 = 600mm . dUcenH S max = 250mm . 7> edaysar S1 = 125mm < S max = 250mm eRbI DB10 @125mm 8> KNna Vs sMrab;KMlatGtibrma 250mm As f yt d 157 × 400 × 580 − 3 Vs = = 10 = 145.7 kN s 250 φVs = 109.3kN φVc + φVs = 115.75 + 109.3 = 225kN cMgay x1 EdlenARtg;cMgayenHmuxkat;GaceRbIKMlat s = 250mm ⎛ 406.7 − 225 ⎞ 4.9 x1 = ⎜ ⎟ = 1.09m ⎝ 406.7 ⎠ 2 edaysar x1 mantMéltUc eRbI s = 125mm sMrab;cMgayFMCag b¤esμI 1.09m . cMNaMfa RbsinebI x1 Evg KMlatenAcenøaH 150mm eTA 250mm GacRtUv)anbEnßm. 9> EdkkgRtUv)anBRgaydUcxageRkam³ dak;EdkkgTI1enAcMgay S / 2 BImuxépÞénTMr EdkkgTImYyenA S / 2 = 125 / 2 = 62.5mm yk 50mm R)aMbYnEdkkgmanKMlat S = 125mm = 1125mm srub 1175mm > 1090mm bYnEdkkgmanKMlat S = 250mm = 1000mm srub 2175mm < 2450mm Shear and Diagonal Tension 146
  • T.Chhay NPIC cMnYnEdkkgsrubsMrab;FñwmKW 2(1 + 9 + 4) = 28 . karBRgayEdkkgRtUv)anbgðajenAkñúgrUbTI 8>13 ÉkMlaMggkat;TTwgEdl)anKNnaRtUv)anbgðajenAkñúgrUbTI 8>12. 10> dak;Edkkg DB12 cMnYnBIredIm enABIelImuxkat;FñmedIm,IedIrtYrCaEdkkgBüÜr. w 9> kMlaMgkat;TTwgEdlbNþalBIbnÞúkGefr enAkñúg]TahrN_TI2 TaMgbnÞúkefr nigbnÞúkGefrRtUv)ansnμt;faBRgayesμIeBjtambeNþayFñwm Edl begáIt)ankMlaMgkat;TTwgsUnüenAkNþalElVg. CaFmμta bnÞúkefrBitCaBRgayeBjelIbeNþayFñwm EtbnÞúk GefrGacGnuvtþeBj b¤k¾GnuvtþEtEpñkxøHrbs;Fñwm EdltMrUveGaymankMlaMgkat;TTwgGtibrmaekIteLIgenA kNþalElVg b¤muxkat;kMNt;NamYy. rUbTI 8>14 a bgðajBIFñwmTMrsamBaØCamYynwgbnÞúkBRgayesμIGnuvtþeBj beNþayFñwm. kMlaMgkat;TTwgERbRbYlCaragbnÞat;tambeNþayFñwm CamYynwgkMlaMgkat;TTwgGtibrmaenATMr A. kñúgkrNIEdlbnÞúkGefr W2 = 1.6WL kMlaMgkat;TTwgGtibrmamanGMeBIenARtg;TMr A enAeBlEdl W2 GnuvtþeBjElVgFñwm ¬rUbTI 8>14 a ¦. kMlaMgkat;TTwgGtibrmaekItmanenAkNþakElVgRbsinebIbnÞúkGefr RtUv)andak;EtBak;kNþalFñwm BC ¬rUbTI 8>14 b ¦ EdlbegáIt)an Vu enAkNþalElVgesμInwg W2 L / 8 . dUc enH kMlaMgkat;TTwgKNnaRtUv)anbegáIteLIgedaykarbEnßmkMlaMgkat;TTwgGtibrmaEdlbNþalmkBIbnÞúk Gefr ¬EdlRtUv)andak;enAelIRbEvgepSg²énElVg¦ eTAelIkMlaMgkat;TTwgGefr ¬rUbTI 8>14 c ¦. vaCakar Gnuvtþn_FmμtaedayKitkMlaMgkat;TTwgGtibrmaRtg;TMr A esμInwg Wu L / 2 = (1.2WD + 1.6WL ) L / 2 / b:uEnþ Vu enAkNþalElVgesμI W2 L / 8 = (1.6WL ) L / 8 CamYybnÞat;Rtg;ERbRbYltambeNþay AC nig CB dUcbgðajenA kñúg rUbTI 8>14 d. karKNnasMrab;kMlaMgkat;TTwgenAkñúkrNIenHnwgGnutþdUcKñanwgkarBnül;kñúg]TahrN_2. RbsinebI karerobrab;xagelIenHGnuvtþeTAFñwmkñúg]TahrN_2 enaH Vu ¬enATMr A ¦ = 406.7kN nig Vu ¬enA kNþalElVg¦ = (1.6 × 55)4.9 / 8 = 53.9kN . kMlaMgkat;TTwg nigkMlaMgTajGgát;RTUg 147
  • Department of Civil Engineering viTüasßanCatiBhubec©keTskm<úCa Shear and Diagonal Tension 148
  • T.Chhay NPIC ]TahrN_3³ Fñwm cantilever RbEvg 3m manmuxkat;ctuekaNEkg nigRTnUvbnÞúkemKuNBRgayesμI nigcMcMnuc ¬bnÞúkpÞal;xøÜnRtuv)anrab;bBa©ÚlrYc¦ dUcbgðajenAkñgrUb 8>15. edayeRbI f 'c = 28MPa nig f y = 400MPa KNnaEdkkMlaMgkat;TTwgcaM)ac;sMrab;dak;kñúgFñwmTaMgmUl edayeyagtam ACI Code. dMeNaHRsay³ 1> KNnakMlaMgkat;TTwgtambeNþayFñwmEdlbNþalmkBIbnÞúkxageRkA Vu ¬enATMr¦ = 80 × 3 + 89 + 36 = 365kN Vud ¬enAcMgay d ¦ = 365 − 80 510 = 351.4kN 3000 Vu ¬enAcMgay 1.2m xageqVg¦ = 365 − 80 × 1.2 = 269kN Vu ¬enAcMgay 1.2m xagsþaM¦ = 269 − 89 = 180kN Vu ¬enAcugTMenr¦ = 36kN düaRkamkMlaMgkat;TTwgRtUv)anbgðajenAkñúgrUbTI 8>15. 2> KNna φVc ³ φVc = φ (0.17 f 'c bd ) = 0.75(0.17 28 )300 × 510 × 10 −3 = 103.2kN 1 φV = 51.6kN 2 c edaysar Vud > φVc muxkat;ebtugRtUvkarEdkkMlaMgkat;TTwg. KNna Vc1 = 0.33 f 'c bd = (0.33 28 )300 × 510 × 10 −3 = 267.2kN kMlaMgkat;TTwg nigkMlaMgTajGgát;RTUg 149
  • Department of Civil Engineering viTüasßanCatiBhubec©keTskm<úCa Vc 2 = 2Vc1 = 534.4kN cMgay x EdlenARtg;enHmuxkat;minRtUvkarEdkkMlaMgkat;TTwg ¬enA 12 φVc = 51.6kN ¦ EdlRtVv)an vas;BITMr A . ⎛ 180 − 51.6 ⎞ x = 1.2 + ⎜ ⎟1.8 = 2.8m ⎝ 180 − 36 ⎠ ¬ 200mm BIcugTMenr¦. dUcKña x1 sMrab; φVc KW 2.16m BI A ¬ 840mm BIcugTMenr¦ 3> Epñk AC ³ kMlaMgkat;TTwgKNna Vu = Vud = 351.4kN . KNna Vs = (Vu − φVc ) / φ = (351.4 − 103.2) / 0.75 = 330.9kN . edaysarEt Vc1 < Vs < Vc 2 enaH S max ≤ d / 4 RtUv)an BicarNa ¬b¤epÞógpÞat;edayeRbIrUbTI 8>10¦. 4> KNnaEdkkg³ eRCIserIsEdkkgGkSr U DB10 / Av = 157mm 2 . KNna S1 ¬QrelI Vs ¦ Av f yt d 157 × 400 × 510 S1 = = = 100mm Vs 330900 eRbI 100mm ¬b¤TTYl s / d = 0.19 BIrUb 8>10¦. 5> KNnaKMlatGtibrma³ S 2 = d / 4 = 510 / 4 = 127.5mm yk 125mm Av f yt 157 × 400 S3 = = = 550mm ¬BItaragTI1 sMrab; b = 300mm ¦ 0.35b w 0.35 × 300 S 4 = 300mm dUcenH S max = 125mm 6> eday S = 100mm < S max = 125mm dUcenHeRbIEdkkg DB10 @100mm 7> enAcMnuc C / kMlaMgkat;TTwgKNna Vu = 269kN > φVc enaH Vs = (269 − 103.2) / 0.75 = 221kN . S1 = Av f yt d / Vs = 145mm Vs = 221kN < Vc1 = 267.2kN S 2 = d / 2 = 255mm ¬b¤ 250mm ¦ enaH S1 = 145mm b¤ 125mm S1 = 145mm < S 2 8> edaysarKMlat 125mm nig 100mm mantMélEk,rKña eRbIEdkkg DB10 @100mm sMrab;Epñk AC . 9> Epñk BC A. Vu = 180kN > φVc Vs = (180 − 103.2) / 0.75 = 102.4kN < Vc1 = 267.2kN B. S1 = Av f yt d / Vs = 157 × 400 × 510 / 102400 = 313mm C. S 2 = d / 2 = 510 / 2 = 255mm¬b¤tUcCag S3 = 550mm nig S 4 = 600mm ¦. yk S max = 250mm . eRbIEdkkg DB10 @ 250mm sMrab;Epñk BC . Shear and Diagonal Tension 150
  • T.Chhay NPIC 10> karBRgayEdkkgedayvas;ecjBITMr A ³ dak;EdkkgTImYyenA S = 50mm 2 12 × 100 = 1200mm 7 × 250 = 1750mm srub 3000mm karBRgayEdkkgRtUv)anbgðajenAkñúgrUbTI 8>16. EdkkgsrubmancMnYn 20 . 10> kugRtaMgkMlaMgkat;TTwgenAkñúgGgát;EdlmankMBs;ERbRbYl edaysarEtkugRtaMgkMlaMgkat;TTwg v CaGnuKmn_énkMBs;RbsiT§PaB d dUcenHkugRtaMgkat;TTwgERbRbYl tambeNþayFñwmebtugBRgwgedayEdkCamYynwgkBs;ERbRbYl. enAkñúgFñwmEbbenH ¬rUbTI 8>17¦ eKBicarNa elIGgÁGnnþtUc dx . kMlaMgsgát; C enAelImuxkat;NamYyesμInwgm:Um:g;EckeGayédXñas; b¤ C = M / y . edrIevTImYyén C KW³ ydM − Mdy dC = y2 RbsinebI C1 FMCag C2 enaH C1 − C2 = dC = vbdx ydM − Mdy dM M vbdx = 2 = − 2 dy y y y 1 ⎛ dM ⎞ M ⎛ dy ⎞ v= ⎜ ⎟− ⎜ ⎟ yb ⎝ dx ⎠ by 2 ⎝ dx ⎠ edaysar y = jd / dM / dx esμInwgkMlaMgkat;TTwg V nig d ( jd ) / dx CaCMral (slope)/ M ⎡d ⎤ ( jd )⎥ nig v = ¬*>@^¦ V V M v= − 2 ⎢ dx ± tan α bjd b( jd ) ⎣ ⎦ bjd b( jd ) 2 Edl V nig M CakMlaMgkat;TTwg nigm:Um:g;xageRkA ehIy α CamMuCMralénépÞmYyrbs;FñwmeTAnwgépÞmYy eTotrbs;Fñwm. sBaØabUkRtUv)aneRbIenAeBlEdlkMBs;fycuHÉm:Um:g;ekIneLIg b:uEnþsBaØadkRtUv)aneRbIenAeBl kMBs;ekIneLIgehIym:Um:g;k¾ekIneLIg. rUbmnþenHRtUv)aneRbIenAeBlEdlmMuCMraltUc EdlmMu α ≤ 30o . kMlaMgkat;TTwg nigkMlaMgTajGgát;RTUg 151
  • Department of Civil Engineering viTüasßanCatiBhubec©keTskm<úCa TMrg;samBaØénsmIkar ¬*>@^¦GacRtUvbegáIteLIgedaysMrYl j enaHeyIgTTYl)an v= V M ± 2 tan α bd bd ¬*>@&¦ sMrab;viFIKNnaersIusþg; smIkarxageRkamGacRtUv)aneRbI vu = Vu ± M φbd φbd 2 tan α ¬*>@*¦ sMrab;kMlaMgkat;TTwg φVn = Vu ± Mu d tan α ¬*>@(¦ Shear and Diagonal Tension 152
  • T.Chhay NPIC rUbTI 8>18 bgðajBIFñwm cantilever CamYynwgbnÞúkcMcMnucenAcugTMenr. m:Um:g;nigkMBs; d ekInelIgkñúg TisedAeTArkTMr. kñúgkrNIenH sBaØadkRtUv)aneRbIenAsmIkar ¬*>@&¦ ¬*>@*¦ nig¬*>@(¦. dUcKña sBaØadk RtUv)aneRbIsMrab;muxkat; t enAkñúgFñwmTMrsamBaØdUcbgðaj ehIysBaØabUkRtUv)aneRbIsMrab;muxkat; Z Edlm:U m:g;ekIneLIgenAeBlEdlkMBs;fycuH. enAkñúgkrNICaeRcIn karERbRbYlkMBs;rbs;FñwmekItmanenAeLIEpñkrbs;FñwmEdlenAEk,rTMr ¬rUbTI 8>18¦. karBesaFn_eTAelIFñwmCamYykMBs;ERbRbYlbgðajfa FñwmEdlmankMBs;FMenATMrCaTUeTA)ak;edaysar kMlaMgkat;TTwgsgát;. ÉFñwmEdlmankMBs;tUcenATMrCaTUeTA)ak;edaysarPaBKμanesßrPaB EdlbNþalmkBI karraldalénsñameRbHemenAkñúgFñwmeLIgelI ehIybnÞab;mksñameRbHenaHraldaltamTisedkenAelImuxkat; FñwmEpñkxagelI. karBiesaFn_k¾)anbgðajEdrfa sMrab;FñwmEdlmankMBs;ERbRbYl ¬rUbTI 8>18¦ CamYynwgmMu eRTt α RbEhl 10o nigrgnUvkMlaMgkat;TTwg nigkMlaMgBt; ersIusþg;kMlaMgkat;TTwgrbs;ebtug VCV Gac RtUv)anKNnaeday VCV = Vc (1 + tan α ) ¬*>#0¦ Edl VCV = ersIusþg;kMlaMgkat;TTwgrbs;FñwmCamYynwgkMBs;ERbRbYl Vc = ⎢0.16 f 'c + ⎜17.2 ρ w u ⎟⎥bw d ≤ (0.29 f 'c )bw d ⎡ ⎛ V d ⎞⎤ ⎜ ACI Code Eq.11.6 ⎣ ⎝ M ⎟ u ⎠⎦ mMuEdlbegáIteLIgedayTisrbs;Edk. vaRtUv)anKitfaviC¢mansMrab;FñwmEdlmankMBs;tUc α= enATMr nigGviC¢mansMrab;FñwmEdlmankMBs;FMenATMr ¬rUbTI 8>18¦ d s = kMBs;RbsiT§PaBrbs;FñwmenATMr ACI Code Eq.11.3 CasmIkarRtUv)ansMrYl nigGaceRbIedIm,IKNna Vc ³ Vc = (0.17 f 'c )bw d ¬*>#!¦ ]TahrN_4³ KNnaFñwm cantilever dUcbgðajenAkñúgrUbTI 8>19 eRkamGMeBIbnÞúkemKuN. FñwmenHkMBs;srub enAcugTMenr 300mm ehIyekIneLIgeTArkTMr. edayeRbIPaKryEdk ρ = 1.5% / f 'c = 28MPa / f y = 400MPa nig b = 250mm . dMeNaHRsay³ 1> M u ¬TMr¦ = 36.5 × 2.52 / 2 + 62 × 2.5 = 269kN.m 2> sMrab; ρ = 1.5% / Ru = 4.72MPa M 269 ⋅ 10 6 d= = = 477.5mm Ru b 4.72 × 250 kMlaMgkat;TTwg nigkMlaMgTajGgát;RTUg 153
  • Department of Civil Engineering viTüasßanCatiBhubec©keTskm<úCa As = 0.015 × 250 × 477.5 = 1790mm 2 ¬eRbIEdk 3DB28 ¦ yk d = 490mm / h = 550mm . 3> KNnasMrab;kMlaMgkat;TTwg³ kMlaMgkat;TTwgGtibrmaenATMrKW 62 + 36.5 × 2.5 = 153.25kN . Eday sarmuxkat;FñwmERbRbYl m:Um:g;RtUv)anBicarNakñúgkarKNnakMlaMgkat;TTwg. edaysarkMBs;FñwmekIn eLIgCamYym:Um:g;ekIneLIg sBaØadkRtUv)aneRbIenAkñúgsmIkar ¬*>@*¦ Vu Mu vu = − (tan α ) φbd φbd 2 edIm,Irk tan α / yk d enAcugTMenresμI 490mm nig d enAKl;TMresμI 240mm 490 − 240 tan α = = 0.1 2500 269 ⋅10 6 vu¬TMr¦ = 153250 − 0.75 × 250 × 490 0.75 × 250 × 490 2 0.1 = 1.07 MPa 4> kugRtaMgkMlaMgTTwgenAcugTMenrKW Vu / φbd ¬ M u = 0 ¦ 62000 vu = = 1.38MPa 0.75 × 250 × 240 5> enAcMgay d = 490mm BImuxépÞénTMr kMBs;RbsiT§PaBKW 441mm ¬BIrUbFrNImaRt¦ Vu = 153.25 − 36.5 × 0.49 = 135.4kN 2.012 Mu ¬enAcMgay 490mm BITMr¦= 62 × 2.01 + 36.5 × 2 = 198.4kN.m 135.4 ⋅10 3 198.4 ⋅10 6 × 0.1 vu = − = 1.09MPa 0.75 × 250 × 441 0.75 × 250 × 4412 Shear and Diagonal Tension 154
  • T.Chhay NPIC 6> enAkNþalElVg ¬1.25m BITMr¦ d = 365mm Vu = 153.25 − 36.5 × 1.25 = 107.6kN 1.25 2 M u = 62 × 1.25 + 36.5 = 106kN .m 2 107.6 ⋅10 3 106 ⋅10 6 × 0.1 vu = − = 1.15MPa 0.75 × 250 × 365 0.75 × 250 × 365 2 dUcKña enAcMgay 1.9m BITMr ¬ 0.6m BIcugTMenr¦ d = 300mm Vu = 83.9kN M u = 43.8kN vu = 1.23kN enAcMgay 2.2m BITMr ¬ 0.3m BIcugTMenr¦ d = 270mm Vu = 73kN M u = 20.2kN vu = 1.29kN tMélTaMgGs;enHRtUv)anbgðajenAkñúgrUbTI 8>20 7> kugRtaMgkMlaMgkat;TTwgedayebtugKW 0.17 28 = 0.9MPa kugRtaMgkMlaMgkat;TTwgGb,brmaEdlRtUvTb;edayEdkkMlaMgkat;TTwg vus = 1.38 − 0.9 = 0.48MPa ¬ vu nig vus RtUv)anekIneLIgedaypleFob 1/ φ kñúgsmIkar 8>28¦ 8> eRCIserIsEdkkg DB10 EdlmanEdkBIr Av = 2 × 78.5 = 157mm 2 Av f yt 157 × 400 S ¬caM)ac;¦ = = v s bw 0.48 × 250 = 523mm ¬sMrab; ¦ S max d 2 eTA = 245mm 120mm enAcugTMr Av f yt 157 × 400 ¬sMrab;Gb,brma ¦ S max Av = = 0.35bw 0.35 × 250 = 718mm 9> epÞógpÞat;KMlatGtibrma (d / 2) : vus ≤ 0.33 f 'c 0.33 f 'c = 0.33 28 = 1.74MPa > 0.48MPa 10> karBRgayEdkkg ¬cMgayBIcugTMenr¦ EdkkgcMnYnmYymancMgay 50mm = 50mm EdkkgcMnYndb;mancMgay120mm = 1200mm EdkkgcMnYnbImancMgay175mm = 525mm EdkkgcMnYnbI;mancMgay 200mm = 600mm kMlaMgkat;TTwg nigkMlaMgTajGgát;RTUg 155
  • Department of Civil Engineering viTüasßanCatiBhubec©keTskm<úCa srub = 2375mm dUcenHenAsl;cMgay 125mm BIépÞémmuxTMr. Shear and Diagonal Tension 156
  • T.Chhay NPIC 11> Ggát;rgkarBt;eRCA Ggát;rgkarBt;KYrRtUv)anKNnaCaFñwmeRCARbsinebIpleFobén clear span ln ¬Edlvas;BIépÞmuxTl;Kña rbs;TMr rUbTI 8>21¦ elIkMBs;srub h mantMéltUcCag 4 (ACI Code, Section 11.8) . Ggát;KYrrgnUvbnÞúk enAelIépÞEdlQmnwgépÞénTMr EdlGaceFVIeGay strut rgkarsgát;GacbegáIteLIgenAcenøaHbnÞúk nigTMr ¬rUbTI 8>22¦. RbsinebIbnÞúkGnuvtþenA)at b¤épÞxagrbs;FñwmeRCA smIkarKNnakMlaMgkat;TTwgsMrab;FñwmFmμta Edl)aneGayBIxagmuxKYrRtUv)aneRbI. Ca]TahrN_ FñwmeRCAKWCaFñwmElVgxøIEdlRTbnþúkF¶n;/ CBa¢aMgbBaÄreRkam bnÞúkTMnajEpndI (gravity load), shear wall, nigkMralxNнrgnUvbnÞúkedk. niymn½yrbs;Ggát;rgkarBt;eRCAk¾RtUv)anbgðajenAkñúg ACI Code, Section 10.7.1. vabgðajfa Ggát;rgkarBt;EdlmanpleFob ln / h < 4 nigtMbn;rgbnÞúkcMcMnucsßitenAcMgayBIrdgénkMBs;rbs;Ggát;BIépÞén TMrRtUv)ancat;TukCaGgát;rgkarBt;eRCA. FñwmEbbenHKYrRtUv)anKNnaedayKitnUvkarBRgay nonlinear énkug RtaMg nigkarPøat;xag (lateral buckling) rUbTI 8>22 a. rUbTI 8>22 a bgðajBIkarBRgaykugRtaMgeGLasÞic enARtg;muxkat;kNþalElVgénFñwmeRCA nigrUbTI 8>22 b bgðajBIExSekagkugRtaMgemenAkñúgFñwmeRCAEdlrgbnÞúkenAépÞxagelI (top-load deep beam). ExS Cab;bgðajBI karBRgaykugRtaMgTaj ÉExSdac;²bgðajBIkarBRgaykugRtaMgsgát;. eRkambnÞúkF¶n; sñameRbH bBaÄreRTtekItmanenAkñgebtugkúñgTisedAEkgnwgkugRtaMgTajem ehIyesÞIrEtRsbeTAnwgExSKnøgdac; ¬rUbTI 8>22 c ¦. dUcenH eKRtUvkarTaMgEdkedk nigEdkbBaÄredIm,ITb;nwgkugRtaMgem. elIsBIenH EdkrgkarBt; edaykarTaj (tensile flexural reinforcement) RtUv)andak;enARbEhlmYyPaKR)aMenA)atrbs;FñwmtamKnøg kugRtaMgTaj ¬rUbTI 8>22b ¦. CaTUeTA karviPaKFñwmeRCAmanlkçN³sμúKsμaj nigGacGnuvtþedayeRbIKMrU truss b¤edIm,ITTYl)anlT§plkan;EtsuRkiteKeRbIviFI finite element b¤viFIRsedogKña. edIm,IgayRsYlkñúgkarKNna kMlaMgkat;TTwgénFñwmeRCA eKGacGnuvtþtamCMhanEdl)anerobrab;xageRkam³ kMlaMgkat;TTwg nigkMlaMgTajGgát;RTUg 157
  • Department of Civil Engineering viTüasßanCatiBhubec©keTskm<úCa 1> muxkat;eRKaHfñak; (critical section) ³ RbsinebImuxkat;eRKaHfñak;sMrab;KNnakMlaMgkat;TTwg enAkñúgFñwmeRCAEdlRTbnÞúkbBaÄrGnuvtþenAépÞxagelIrbs;Fñwm sßitenAcMgay X BIépÞénTMr enaHcM gay X GacRtUv)ankMNt;dUcxageRkam ¬rUbTI 8>23¦³ Shear and Diagonal Tension 158
  • T.Chhay NPIC a. sMrab;FñwmeRCAEdlRTbnÞúkBRgayesμI X = 0.15ln / Edl ln = clear span . b. sMrab;bnÞúkcMcMnuc X 1 = 0.5a1 ¬TMrxageqVg¦ b¤ X 2 = 0.5a2 ¬TMrxagsþaM¦ rUbTI 8>23/ Edl a1 nig a2 esμInwg shear span Ek,rTMrnImYy². Shear span CacMgayBIbnÞúkcMcMnuc eTAépÞénTMr. enAkñúgRKb;krNITaMgGs; cMgay X / X 1 nig X 2 dac;xatminRtUvFMCagkMBs;RbsiT§PaB d . 2> ersIusþg;kMlaMgkat;TTwgGtibrma φVn ³ ersIusþg;kMlaMgkat;TTwgGtibrma φVn sMrab;Ggát;rgkar Bt;eRCAminKYrmantMélFMCagtMélxageRkam ¬ φ = 0.75 ¦³ sMrab; ldn < 2 / φVn = φ 0.67 f 'c bwd ¬*>#@ a ¦ sMrab; 2 ≤ ldn ≤ 5 / φVn = φ 0.055⎛10 + ldn ⎞ f 'c bwd ⎜ ⎟ ¬*>#@ a ¦ ⎝ ⎠ b¤yk φVn = φ 0.83 f 'c bwd ¬*>## ¦ krNITaMgBIr manEcgenAkñúg ACI Code, Section 11.8.3. RbsinebI Vu > φVn enaHeKRtUvtMeLIg muxkat;ebtug. 3> a. ersIusþg;kMlaMgkat;TTwgrbs;ebtug Vc ³ ersIusþg;kMlaMgkat;Fmμta (nominal shear strength) Vc rbs;ebtugGacRtUv)anKNnadUcxageRkam³ Vc = 0.17 f 'c bw d ¬*>#$ ¦ kMlaMgkat;TTwg nigkMlaMgTajGgát;RTUg 159
  • Department of Civil Engineering viTüasßanCatiBhubec©keTskm<úCa Vc enHRsedogKñanwgersIusþg;kMlaMgkat;TTwgebtugsMrab;FñwmFmμta dUcenAkñúgEpñkxagmuxénem eronenH. b. mü:agvijeTot eKGaceRbIsmIkarmYyepSgeTotEdlmanTak;Tgnwgm:Um:g;emKuN nigkMlaMgkat;TTwgemKuNenAmuxkat;eRKaHfñak; ⎛ 2.5M u ⎞ ⎡ ⎛ V d ⎞⎤ Vc = ⎜ 3.5 − ⎜ V d ⎟ ⎟ ⎢0.16 f 'c + ⎜17.2 ρ w u ⎟⎥bw d ⎜ M ⎟ ¬*>#% ¦ ⎝ u ⎠⎣ ⎝ u ⎠⎦ b:uEnþ Vc minKYrelIsBI 0.5 f 'c bwd tMél (3.5 − 2.5M u / Vu d ) minKYrFMCag 2.5 nigminKYrtUcCag 1. tMélén M u nig Vu RtUv)anykenARtg;muxkat;KNnaeRKaHfñak;. ersIusþg;kMlaMgkat;FMénsmIkar ¬*>#$ ¦ RtUv)aneRbICamYyKMnitfa sñameRbHEdltUcesÞIrEtemIlmineXIjGacekItmanenAkñúgFñwmeRCA nigGacGueRKaH)an. sñameRbHGaccab;epþIm ekItmanenARbEhlmYyPaKbIénbnÞúkemKuN. 4> EdkkMlaMgkat;TTwg³ enAeBlkMlaMgkat;TTwgemKuN Vu > φVc eKRtUvdak;EdkkMlaMgkat;TTwg Edlcat;Tukfa Vu = φ (Vc + Vs ) b¤ Vs = (Vu − φVc ) / φ . CMhanénkarKNnamandUcxageRkam³ a. kMNt; Vs ³ kMlaMgTb;edayEdkkMlaMgkat;TTwg Vs RtUv)ankMNt;BIsmIkarxageRkam³ ⎡ A ⎛ 1 + l n / d ⎞ Avh ⎛ 11 − l n / d ⎞⎤ Vs = ⎢ v ⎜ ⎟+ ⎜ ⎟⎥ f y d ¬*>#^ ¦ S⎣ v ⎝ 12 ⎠ S h ⎝ 12 ⎠⎦ Edl Av = RkLaépÞsrubénEdkkMlaMgkat;TTwgbBaÄrEdlmanKMlat S v ehIyEkgeTAnwgEdk emrgkarTajedaykarBt;énépÞxagTaMgBIrrbs;Fñwm Avh = RkLaépÞsrubénEdkkMlaMgkat;TTwgedkEdlmanKMlat S h RsbnwgEdkemrgkar TajedaykarBt;énépÞxagTaMgBIrrbs;Fñwm b. KMlatEdkkMlaMgkat;TTwgKW³ KMlatQrGtibrma S v ≤ d ≤ 300mm 5 KMlatedkGtibrma S h ≤ d ≤ 300mm 5 c. EdkkMlaMgkat;TTwgGb,brma³ RkLaépÞEdkkMlaMgkat;TTwgbBaÄrKW Av = 0.0025bw S v . RkLaépÞEdkkMlaMgkat;TTwgedkKW Avh = 0.0015bw S h . d. EdkkMlaMgkat;TTwgRtUvkarenARtg;muxkat;eRKaHfñak;KYrRtUv)anlatsn§wgeBjRbEvg nigkMBs; rbs;FñwmeRCA. e. sMrab;FñwmeRCACab; EdkkMlaMgkat;TTwgdUcKñaKYrRtUv)aneRbIenARKb;ElVg RbsinebIElVgTaMgenaH manRbEvgesμIKñaCamYybnÞúkRsedogKña. Shear and Diagonal Tension 160
  • T.Chhay NPIC 5> EdkrgkarBt;énFñwmeRCA³ dMeNIrRbRBwtþeTAénkarBt;rbs;FñwmeRCAKWmanlkçN³sμúKsμaj nigTam TarkarviPaKkugRtaMg nigbMErbMrYlrageFobtamlkçN³ nonlinear tamkMBs;rbs;Fñwm. sMrab;kar KNnadMbUg viFId¾sMrYlxageRkamGacRtUv)aneRbI³ φM n = φAs f y ( y ) Edl y = édXñas; = (d − a / 2) . edaysartMél (d − a / 2) mankarBI)akkñgkarKNna/ éd Xñas; y GacRtUv)anKNnaRbEhlykesμInwg 0.6h sMrab; ln / h = 1 nigmantMél esμInwg 0.8h sMrab; ln / h = 2 . viFanéRtzan (Linear interpolation) GacRtUv)an eRbIedIm,IKNna y enAeBl ln / h ERbRbYlcenøaH 1.0 nig 2.0 . dUcenH³ M As = u φyf ¬*>#&¦ y tMélén As minGactUcCagEdkrgkarBt;Gb,brmaEdlRtUvkarsMrab;FñwmFmμtaEdlnwgeGayenA eBlbnÞab; edaysnμt; d = 0.9h . As ¬Gb,brma¦ = ¬*>#*¦ 0.25 f 'c 1.38 bw d ≥ bw d f y f y GgÁTIBIrlub enAeBlEdl f 'c < 30MPa . cMNaMfa f y nig f 'c KitCa MPa . EdkrgkarTajedaykarBt; (flexural tension reinforcement) KYrdak;enA h / 4 eTA h / 5 én Fñwm nigKYrmanKMlatRKb;RKan;tambeNþay)attMbn;Taj. EdkrgkarTajKYrEtf<k;eTAkñúgTMr eGay)anl¥. sMrab;karviPaK nigkarKNnaEdlmanlkçN³suRkwt nigsMrab;FñwmeRCACab; viFI nonlinear Edl manlkçN³hμt;ct;GacRtUv)aneRbIedIm,IbrimaNd¾RtwmRtUv nigkarBRgayénEdkrgkarTaj. ]TahrN_5³ FñwmeRCATMrsamBaØmanElVgRbEvg 4.2m man clear span RbEvg ln = 3.6m kMBs;srub h = 2.5m nigTTwg b = 0.4mm . FñwmeRCARTedaybnÞúkeFVIkarefBRgayesμI 600kN / m ¬rYmbBa©ÚlbnÞúkpÞal; xøÜn¦ nigbnÞúkGefr 320kN / m enAelIEpñkxagelIénFñwm. KNnasésrEdkrgkarBt; nigEdkkMlaMgkat;TTwg sMrab;FñwmenH edayeRbI f 'c = 28MPa nig f y = 400MPa ¬rUbTI8>24¦. dMeNaHRsay³ 1> KNnasMrab;EdkTb;nwgm:Um:g; Wu = 1.2WD + 1.6WL = 1.2 × 600 + 1.6 × 320 = 1232kN / m Wu L2 1232 × 4.2 2 Mu = = = 2716.56kN .m 8 8 l n 3 .6 = = 1.44 h 2 .5 kMlaMgkat;TTwg nigkMlaMgTajGgát;RTUg 161
  • Department of Civil Engineering viTüasßanCatiBhubec©keTskm<úCa kMNt;édXñas;/ y . sMrab; ln / h = 1 / y = 0.6d nigsMrab; ln / h = 2 / y = 0.8d dUcenHsMrab; l n / h = 1.44 / y = 0.688d ¬eday interpolation ¦ = 0.688 × 0.9 × 2.5 = 1.55m ¬edaysnμt; d = 0 .9 h ¦ Mu 2716.56 ⋅10 6 As = = = 4868mm 2 φyf y 0.9 × 1550 × 400 edaysar f 'c < 30MPa As ¬Gb,brma¦ = 1.38 1.38 bw d = 400 × 2250 = 3105mm 2 f y 400 dUcenH As = 4868mm 2 lb;. eRbI 10DB25 ¬ 4909mm 2 ¦EdlmanR)aMedImenAépÞmYy² edayBRgay kñúgkMBs; h / 5 = 500mm EdlCatMbn;TajénFñwm. KMlatrbs;Edk = 500 / 5 = 100mm . EdkTaMgenH KYrbgáb;cUleTAkñúgTMreGay)anl¥. 2> KNnasMrab;kMlaMgkat;TTwg k> KNna Vu nig M u enAcMgay x = 0.15ln = d BImuxépÞénTMr 0.15l n = 0.15 × 3.6 = 0.54m < 2.25m KNna Vu = 1232 × 3.6 2 − 1232 × 0.54 = 1552.3kN 0.54 2 M u = 1232 × 3.6 × 0.54 − 1232 × = 1017.9kN .m 2 Mu 1017.9 = = 0.29 Vu d 1552.3 × 2.25 x> KNna Vc ³ Mu 3 .5 − 2 .5 = 3.5 − 2.5(0.29 ) = 2.775 > 2.5 Vu d dUcenH eRbI 2.5 . enAkñúgkrNIenH KNna M u / Vu d edIm,IeRbIkñgkarKNna Vc ³ 2.5 = 3.5 − 2.5M u /(Vu d ) Mu Vu d = 0 .4 b¤ Vu Mud = 2 .5 A 4909 ρw = s = = 0.00545 bw d 400 × 2250 [ ] Vc = 2.5 0.16 28 + (17.2 × 0.00545 × 2.5) 400 × 2250 × 10 −3 = 2432.2kN Vc ≤ 0.5 f 'c bw d = 0.5 28 × 400 × 2250 = 2381.2kN dUcenH Vc = 2381.2kN lb;. φVc = 1785.9kN Shear and Diagonal Tension 162
  • T.Chhay NPIC K> KNna Vs = (Vu − φVc ) / φ edaysar φVc = 1785.9kN > 1552.3kN enaH Vs = 0 dUcenHeKRtUvkarEdkkMlaMgkat;TTwgGb,brma. X> KNnaEdkkMlaMgkat;TTwg³ edaysnμt;eRbIEdk DB12 sMrab;dak;enAépÞsgçagTaMgtamTisedAedk nigTisedAQrenaH π Av = Avh = 2 × 12 2 = 226mm 2 4 KMlatGtibrmaGnuBaØatrbs;EdkQr nigEdkedk S v = S vh = d 2250 5 = 5 = 450mm > 300mm yk Sv = S nh = 300mm EdkQrGb,brma Av ¬Gb,brma¦= 0.0025 × 400 × 300 = 300mm 2 > 226mm 2 bBa©úHKMlatEdkkgbBaÄr Sv = 400 × 0.0025 = 226mm 226 EdkedkGb,brma Avh ¬Gb,brma¦= 0.0015 × 400 × 300 = 180mm 2 < 226mm 2 dUcenH eRbI DB12 @ 200 sMrab;TisbBaÄr nig DB12 @ 300 sMrab;Tisedk 3> RbsinebIeyIgeRbI Vc = 0.17 f 'c bwd enaH Vc = 0.17 28 × 400 × 2250 ×10 −3 = 809.6kN nig φVc = 607.2kN < 1552.3kN . dUcenH eKRtUvkarEdkkMlaMgkat;TTwg. 1552.3 − 607.2 Vs = = 1260.1kN 0.75 edaysnμt;eRbIEdk DB12 sMrab;dak;enAépÞsgçagTaMgtamTisedAedk nigTisedAQrenaH π Av = Avh = 2 × 12 2 = 226mm 2 4 edaysnμt;faKMlatrbs;EdkTaMgBIrTisedAesμInwg Sv = S h = S nig ln / d = 3.6 / 2.25 = 1.6 ⎡A ⎛ 1 + l n / d ⎞ Avh ⎛ 11 − l n / d ⎞⎤ Vs = ⎢ v ⎜ ⎟+ ⎜ ⎟⎥ f y d ⎣ Sv ⎝ 12 ⎠ S h ⎝ 12 ⎠⎦ ⎡ 226 ⎛ 1 + 1.6 ⎞ 226 ⎛ 11 − 1.6 ⎞⎤ 1260100 = ⎢ ⎜ ⎟+ ⎜ ⎟⎥ 400 × 2250 ⎣ S ⎝ 12 ⎠ S ⎝ 12 ⎠⎦ S = 161mm yk S = 150mm EdltUcCag Sv ¬Gtibrma¦ nig S h ¬Gtibrma¦. eRbI S = 150mm sM rab;TaMgKMlatedk nigKMlatQr. Av ¬Gb,brma¦= 0.0025 × 400 × 150 = 150mm 2 < 226mm 2 Avh ¬Gb,brma¦= 0.0015 × 400 × 150 = 90mm 2 < 226mm 2 kMlaMgkat;TTwg nigkMlaMgTajGgát;RTUg 163
  • Department of Civil Engineering viTüasßanCatiBhubec©keTskm<úCa dUcenH eRbI DB12 @150mm enAelIépÞTaMgBIrTaMgTisedAedk nigTisedAQr. sMNaj;EdkpSarGac RtUv)aneRbIedIm,ICMnYskarBRgayEdkEdlCadMeNaHRsaymYyEdlmanlkçN³snSMsMécCag. kar BRgayEdkenAkñúgmuxkat;ebtugRtUv)anbgðajenAkñúgrUbTI 8>24. ]TahrN_6³ FñwmeRCA strut and tie FñwmeRCATMrsamBaØEdlman clear span = 3.6m kMBs;srub = 1.8m nigTTwg = 450mm . FñwmenHRT ssrkaerEdlmanRCug = 450mm enAkNþalElVgEdlRTnUvbnÞúkefr = 1335kN nigbnÞúkGefr = 1070kN . KNnaFñwmenHedayeRbIviFI strut and tie. eKeGay f 'c = 28MPa nig f y = 400MPa ¬rUbTI8>25¦. Shear and Diagonal Tension 164
  • T.Chhay NPIC dMeNaHRsay³ 1> KNnabnÞúkemKuN ¬rUbTI 8>25¦ TMgn;Fñwm = 4.5 ×1.8 × 0.45 × 25 = 91.1kN edaysarTMgn;pÞal;rbs;FñwmmantMéltUcebIeFobCamYybnÞúkcMcMnucenAkNþalElVg dUcenHbEnßmvaeTA kñúgbnÞúkGefrcMcMnucEdlmanGMeBIrenAkNþalElVg Pu = 1.2 D + 1.6 L = 1.2(1335 + 91.1) + 1.6 × 1070 = 3423.32kN R A = RB = 1711.66kN 2> epÞógpÞat;faetIFñwmenHeRCAtamkarEcgrbs; ACI Code, Section 11.8: clear span ln = 3.6m nig h = 1.8m ehIy l n / d = 2 < 4 dUcenH FñwmenHCaFñwmeRCA. 3> KNnaersIusþg;kMlaMgkat;TTwgGtibrmaénmuxkat;Fñwm³ yk Vu enARtg; A = R A = 1771.66kN nigsnμt;yk d = 0.9h = 0.9 ×1.8 = 1.62m Vn = 0.83 f 'c bw d = 0.83 28 × 450 × 1620 × 10 −3 = 2743.1kN φVn = 0.75 × 2743.1 = 2057.3kN > Vu ¬OK¦ 4> eRCIserIsKMrU truss eRCIserIsKMrU truss RtIekaN. snμt;facMnuc node eFVIGMeBIsßitenAGkS½TMr nigenAcMgay 150mm BI EKm)at b¤EKmkMBUlFñwm ¬rUbTI8>26¦. KMrU strut and tie pÁúMeLIgedayGgát; tie AB mYynigGgát; strut BIr AD nig DB . dUcKña RbtikmμenARtg;cMnuc A nigcMnuc B nigbnÞúk Pu Rtg;cMnuc D tMNagCa strut bBaÄr. RbEvg strut Ggát;RTUg AD = 1.52 + 2.0252 = 2.52m yk θ CamMurvagGgát; strut nigGgát; tie enaH tan θ = 1.5 2.025 = 0.7407 enaH θ = 36.5o > 26o ¬OK¦ 5> KNnakMlaMgenAkñúgGgát; truss ³ kMlaMgsgát;enAkñúgGgát; strut AD = FAD = FBD = 1711.66 21..52 = 2875.6kN 5 kMlaMgTajenAkñgGgát; tie AB = FAB = 2875.6 22..025 = 2311kN 52 6> KNnaersIusþg;RbsiT§PaB f ce . snμt;EdkTb; (confining reinforcement) RtUv)andak;edIm,IkarBar kMlaMgbMEbk (splitting force). Ggát; strut AD nig DB tMNageGayGgát;rgkarsgát;ragdb (bottle-shape compression member) dUcenH β s = 0.75 . f ce = 0.85β s f 'c = 0.85 × 0.75 × 28 = 17.85MPa kMlaMgkat;TTwg nigkMlaMgTajGgát;RTUg 165
  • Department of Civil Engineering viTüasßanCatiBhubec©keTskm<úCa Ggát; strut bBaÄrenAcMnuc A / B nig D manmuxkat;esμI (uniform section) dUcenH β s = 1.0 f ce = 0.85β s f 'c = 0.85 × 1× 28 = 23.8MPa tMbn;cMnuc (nodal zone) D mankMlaMg C − C − C dUcenH β s = 1.0 . ersIusþg;RbsiT§PaBenA nodal zone D KW f ce = 0.85β s f 'c = 0.85 × 1× 28 = 23.8MPa edaysarEtGgát; strut AD nig DB P¢ab;eTAcMnucepSgeTot enaH f ce = 17.85MPa lb;elI nodal zone TaMgGs;. 7> KNna nodal zone k> KNna nodal zone enAcMnuc A ³ snμt;fakMlaMgén nodal zone mankugRtaMgdUcKñaKW 17.85MPa ehIyépÞEkgeTAnwgkMlaMgEdlRtUvKña φFn ≥ Fu b¤ φf ce Acs ≥ Fu Edl φ = 0.75 sMrab; strut, tie nig node. RbEvgénépÞedk ab ¬rUbTI8>27 a¦ esμInwg Fu /(φf ce b) = 1711.66 ⋅10 3 /(0.75 × 17.85 × 450) = 284mm BIFrNImaRt RbEvg ac = 284 2311 1711.66 = 383mm dUcKña RbEvg bc = 284 2875.6 1711.66 = 477mm Shear and Diagonal Tension 166
  • T.Chhay NPIC TIRbCMuTMgn;rbs; nodal zone sßitenA 383 / 2 = 191.5mm BI)aténFñwm ¬eyIg)ansnμt; 150mm ¦ x> KNna nodal zone enAcMnuc D ¬rUbTI8>27 b¦³ RbEvgénépÞedk de = 3423.32 ⋅103 /(0.75 ×17.85 × 450) = 568mm RbEvgén df = ef = 568 3423.32 = 477mm 2875.6 RbEvgrbs; fg = 477 2 − ( 568 ) 2 = 383mm 2 dUcenH TIRbCMuTMgn;én nodal zone sßitenA 383 / 3 = 128mm BIépÞxagelIrbs;Fñwm¬eyIg)ansnμt; 150mm ¦ 8> KNnaEdkQr nigEdkedk³ k> EdkQr³ mMurvagEdkQr nigGgát; strut KW 53.5o BIrUbTI 8>27 a. eRbIEdk DB16 EdlmanKMlat π 300mm / As = 2 × 16 2 = 402mm 2 ¬eCIgBIr¦/ sin 53.5o = 0.804 4 ( Asi / bs S ) sin γ i = 402 /(450 × 300) × 0.804 = 0.0024 x> Edkedk³ mMurvagEdkedk nigGgát; strut KW 36.5o BIrUbTI 8>27 a. eRbIEdk DB16 EdlmanKMlat π 300mm / As = 2 × 16 2 = 402mm 2 ¬eCIgBIr¦/ sin 36.5o = 0.595 4 ( Asi / bs S ) sin γ i = 402 /(450 × 300) × 0.595 = 0.0018 K> ( Asi / bs S ) sin γ i ¬srub¦ = 0.0024 + 0.0018 = 0.0042 > 0.003 ¬OK¦ 9> KNnaGgát; tie edk AB ³ k> KNna As ³ Fu = φAs f y As = 2311 ⋅10 3 / (0.75 × 400) = 7703mm 2 eRbI 12DB30 ¬ As = 8482mm 2 ¦ dak;CabIbICYrdUcbgðajkñúgrUbTI 8>27 c. x> KNnaRbEvgf<k; (anchorage length)³ RbEvgf<k;RtUv)anvas;BIcMnuccab;BI nodal zone ¬rUbTI8>28¦. tan 36.5o = 190 / x x = 257 mm RbEvgTMBk;Edlman = 257 + 142 + 225 − 35 ¬kMras;ebtugkarBarEdk¦ = 589mm RbEvgTMBk;caM)ac;sMrab;Edk DB30 KW 47.5 × 30 = 1425mm > 589mm dUcenHeRbITMBk; 90o cgP¢ab;CamYyEdkssr ( ) l dh = 0.02ψ e λf y d b / f 'c kMlaMgkat;TTwg nigkMlaMgTajGgát;RTUg 167
  • Department of Civil Engineering viTüasßanCatiBhubec©keTskm<úCa ψ e = λ = 1.0 d b = 30 l dh = (0.24 × 400 )30 / 28 = 544mm < 589mm Shear and Diagonal Tension 168
  • T.Chhay NPIC ]TahrN_7³ eKmanFñwmTMrsamBaØmYyEdlmanRbEvg 6m ¬ clear span ¦ rgnUvbnÞúkBRgayefr 47.5kN / m nigbnÞúkBRgayGefr 25kN / m . FñwmenHmanmuxkat; b = 35cm nig d = 55cm . FñwmenHBRgwgedayEdk 4DB25 BRgaymYyCYr. cUrkMNt;nUvmuxkat;caM)ac;sMrab;kMlaMgkat;TTwg. smμtikmμ³ f ' = 28MPa nig f = 280MPa . c yt kMlaMgkat;TTwg nigkMlaMgTajGgát;RTUg 169
  • Department of Civil Engineering viTüasßanCatiBhubec©keTskm<úCa dMeNaHRsay³ k> bnÞúkemKuN ¬bnÞúkKNna¦ 1.2 D + 1.6 L = 1.2 × 47.5 + 1.6 × 25 = 97 kN / m x> kMlaMgkat;TTwgKNnaenARtg;muxxagssr 6 Vu = 97 × = 291kN 2 K> kMlaMgkat;TTwgKNnaenAcMgay d BIépÞxagssr Vud = 291 − (0.55 × 97) = 237.65kN X> ersIusþg;kMlaMgkat;TTwgEdlTb;edayebtug Vc = 0.17 f 'c bd = 0.17 28 × 350 × 550 = 173.2kN φVc = 130kN 1 φVc = 65kN 2 g> kMlaMgkat;TTwgEdlEdkRtUvTb; Vu − φVc 237.65 − (0.75 × 173.2) Vs = = = 143.5kN φ 0.75 c> cMgayBImuxépÞssrmk 1 2 φVc = 65kN 291 − 65 x' = × 3 = 2.33m 291 q> KNnaEdkkg 1> eRCIserIsEdk RB10 ¬EdkkgmaneCIgBIr¦ ⇒ Av = 2 × 78.5mm 2 = 157 mm 2 A f d 157 × 280 × 550 ⇒ s1 = v yt = = 168.5mm < 600mmm Vs 143.5 × 103 dUcenHykKMlat 160mm RtYtBinitüKMlatGtibrma d 550 s2 = = = 275mm 2 2 3A f 3 × 157 × 280 s3 = v yt = = 376.8mm b 350 s1 < s2 < s3 2> RtYtBinitüKMlatGtibrmaesμI d 4 Vc1 = 0.33 f 'c bd = 0.33 × 28 × 350 × 550 = 336.1kN Vc 2 = 2Vc1 = 2 × 336.1kN = 672.2kN Shear and Diagonal Tension 170
  • T.Chhay NPIC eday V < V dUcenHKMlatEdkGtibrmakMritRtwm s = d = 275mm s c1 2 max C> kMlaMgkat;TTwgEdlTb;edayEdksMrab;KMlat s = 2 = 275mm d max Av f yt d 157 × 280 × 550 Vs ( for smax = 275mm) = = = 87.9kN smax 275 φVs = 0.75 × 87.9kN = 65.94kN cMgayBImuxTMr eTAdl;EdkkgEdlmanKMlat s max = 275mm 291 − (130 + 65.94) x1 = × 3 = 0.98m 291 dUcenH sMrab; 0.98m BImuxénTMr eRbIEdkkg RB10 KMlat 160mm nigsMrab;EpñkenAsl; eRbIEdkkg Gb,brma ¬KMlatGtibrma¦ Q> karBRgayEdkkg Edkkg1 manKMlat 2 = 80mm s Edkkg6 manKMlat 160mm = 960mm srub 1040mm = 1.04m > 0.98m Edkkg6 manKMlat 270mm = 1620mm srub 2660mm = 2.66m < 3m nigEdkkgcugeRkay (3 − 2.66) = 0.34m srubEdkkgTaMgGs;EdlRtUveRbIsMrab;RbEvgFñwm 6m man 28kg. kMlaMgkat;TTwg nigkMlaMgTajGgát;RTUg 171
  • Department of Civil Engineering viTüasßanCatiBhubec©keTskm<úCa Shear and Diagonal Tension 172