Roof preparation
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Roof preparation

on

 • 765 views

 

Statistics

Views

Total Views
765
Views on SlideShare
685
Embed Views
80

Actions

Likes
0
Downloads
31
Comments
0

1 Embed 80

http://civilnpic.wordpress.com 80

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Roof preparation Presentation Transcript

 • 1. cMeNHdwg ceNHdg sþIBIplitplek,ÓnigRBMsIuepkm:Ueno ,Ó R o
 • 2. BN¾Rkhm BN¾dææRss; BN¾sMbkmg,t ,ú BN¾Rkem:ABN¾RBHGaTitü ürH BN¾ébtgcas; BN¾BnøøWmas BN¾etñatx©I
 • 3. BN¾dIdut BN¾sIuCMBU BN¾sMbkeQI BN¾ébtgx©I BN¾RbepH BN¾exovRss; BN¾TwksmuRT
 • 4. * 42 x 33 cm. ( épÞsrub ) * 32 x 30 cm. ( épÞemIleXIj eRkayRbk; )BNRkhmBN¾Rkhm * 3 8 – 4 2 kg / snwk 3.8 4.2 kg./ snø * 40 kg./m2
 • 5. BNBnøBN¾BnWmas cMnYn 9.8 – 10.4 snøwk/m2
 • 6. RBMelI RBMRteLak RBMmuxbI RBMmuxbYnRBMcMehog RBMcMehogbiTcug RBMmuxBIr RBMelakEx
 • 7. TItaMgRBMek,ÓgsIuepkm:UenorUbdMrI
 • 8. plitplbMBak;bEnßmsMrab;lMGépÞdMbUl édrENg sI e pkm: e no su pkmU ek,Óg nig RBMbMBg; sIepkm:eno ng RBbBg su pkmU plitBIEdkeRcHminsIu manTMgn;Rsal CYyecosvagkarecaHRbehagelIdMbUl gayRsY l dM e lI g CagkarpSaEdk. tMelIg]bkrN¾dUcCaGg;EtnTUrTsSn¾ ]bkrNkarBarrnÞHb£Rbdab;;bWtxül;;. ¾ d bnÞ H karBarkM e dAsI u e pkm: U e no kat; b nß y kM e dAtamry³kaM r sμ I B nø W RBHGaTtü)an95PaKryeFV bryakas RB GaTitü)an95PaKryeFI[briyakas bnÞHbiiTtMMN sIIuepkm::Ueno RtCak;RsYl RBmTaMgGackat;bnßykar eRbIsMrab;biTtMNRtg;EkgRBMedIm,Iecos cMNayelIePøIgGKÁisnI)an30PaKry. vagkarelcRCabTwkkrNIeRbI)ayGr. R R vaGacbiTP¢ab;eTAnwgvtßúRKb;RbePTnig ek,ÓgkBa©k; sIuepkm:Ueno GacbTEbneTARTg;RTayrbs;ek,Óg. pli t BI C ati p ø a sÞ i c EdlFn; n w g kM e dA fñ a M l ab sI u e pkm: U e no Rbk;Rtg;TItaMgEdlRtUvkarBnøWFmμCati. manBN¾dUcnwgBN¾ek,ÓgFanaeGay dbUlpÞHmanPaBRsss¥atRKbTkEnøg. dMblpHmanPaBRss;satRKb;TIkEng. r)aMgstV sIuepkm:Ueno KuNPaBCab;)anyUrFn;nwgGakasFatu. CM n Y s karkat; k þ a r)aM g sactM r U v tamPø I Ek,Ógb¤¤ k areRbI ) ayGrykmkbi T ,Ó R edIm,IecosvagstVcabb¤stVepSg²cUl kñúgBidanbMpøajrbs;rbrkñúgpÞH. Tel : +855 11 98 10 98
 • 9. plitplbMBak;bEnßmsMrab;lMGépÞdMbUl bnÞHekAs‘UbiteRkamRBMelI CMnYskareRbI)ayG Tel : +855 11 98 10 98
 • 10. rUbPaBpÞHKMrUeRbIek,ÓgsIuepkm:UenorUbdMrI BN¾Rkhm BN¾RBHGaTitürH BN¾BnøWmas BN¾RbepH BN¾sMbkeQI BN¾dIdut
 • 11. pÞHeRbIek,ÓgBN¾kulabRkhm BN¾kulabRkhm R
 • 12. pÞHeRbIek,ÓgBN¾RBHGaTitürH BN¾RBHGaTitürH ü
 • 13. pÞHeRbIek,ÓgBN¾BnøWmas BN¾¾BnøWmas
 • 14. pÞHeRbIek,ÓgBN¾RbepH BN¾RbepH
 • 15. pÞHeRbIek,ÓgBN¾sMbkeQI BN¾sMbkeQI
 • 16. pÞHeRbIek,ÓgBN¾dIdut BN¾dIdut
 • 17. sgVak;;pliitkmμProduction Process
 • 18. dMeNIrkarplitek,ÓgsIuepkm:UenorUbdMrI eKarBtambTdæanRbeTséf TIS 535-2540 RtYtBinitüKuNPaB RtYtBinitüKuNPaB RtYtBinitüKuNPaB vtßúFatuedIm ek,ÓgkMBugplit ek,ÓgeRkayplit1-rksMeNImxSac; 1-RtYtBinitülkçNHek,Óg 1-RtYtBinitülkçNHek,Óg2-ErgkMNt;TMhMxSac; 2-RtYtBinitükMras;BN¾ 2-RtYtBinitükMlaMgsgát;mun3-RtYtBiinitül,ab;mt;kñúgxSac; kareRsabBN_ ¬esIm eli esIm ¦ eBleGaybkek,ÓgBIBum<4-RtYtBinitüsarFatu 3-RtYtBinitükMras;fñaMlab[relag 3-RtYYtBinitü laMgsgáát;mun R ükM GsarIIragÁEdlmiinl¥ eBleGaydwkecjBIeragcRk5-sIum:g;t¾rUbdMrI Portand 4 BesaFkarelcRCabTkek,Óg 4-BiesaFkarelcRCabTwkek,Óg6-emS:ABN¾ ¬suxPaB ¦
 • 19. eRsabBNtamvF esm el esmeRsabBN_tamviFI esIm elI esIm ‘ Wet on Wet ’
 • 20. kareFVIBiesaFn¾kMras;fñaMrelagelIek,ÓgkñúgeBlplit
 • 21. kareFVIBiesaFn¾RTng;ek,ÓgeRkayeBlbkecjBIBum<
 • 22. kareFVIBiesaFn¾kMlaMgsgát;Gayu 1éf¢ nig 7éf¢ kMlaMgsgát;eBlbkBIBum< kMlaMgsgát;eBldwkecjBIeragcRk
 • 23. kEnøgsþúkek,ÓgenAeragcRk
 • 24. kareFVIBiesaFn¾karlicTwk
 • 25. Roof Preparation
 • 26. The C C Roof Tile Co, Ltd. CPAC f C
 • 27. bIktþþasMxan;edIm,I,eGaydMbUlpÞÞHRss;s¥at R karrcnabøg;dMbUl karerobcMeRKagdMbUlmuuneBlRbk; o R R karRbk;dMbUl
 • 28. kareRtomerobcMeRKagdMbUlmuneBlRbk;ek,Óg
 • 29. 10 RbkarkñúgkarerobcMeRKagdMbUl 1- RtYtBntümu erdMb 1 RttBinitümMCMerdbUl 2- RtYtBinitücenøaHédrENg 3- RtYtBinitükMBs;kþar)aMgsacenARtg;cugek,Óg 4- RtYtBntübnÞHkþar)agsacRtgRBcehog 4 RttBinitübnHkar)aMgsacRtg;RBMcMehog 5- RtYYtBinitüümuuMEkgdMbUl R 6- RtYtBinitüRsTab;fñaMeRcHeRKagEdkdMbUl 7- RtYtBiinitükartMMelIIgeRKagdMMbUl 8- RttBinitüsabebtg ng kargarbk RtYtBntüsøabebtug nig kargarbUk 9- RtYtBinitüPaBb:HBalkñúgkarRbk;ek,Óg 10- RtYtBinitükarsþúkek,ÓgenAkardæansMNg; Ó
 • 30. etIeFVIy:agdUcemþckμúgkarRtYtBinitüCMerldMbUl?
 • 31. RtYtBinitüCMerldMbUl CMMerlGb,brma 17 degrees d CMerlGtib,rma 90 degrees CMerlsMxan; 30 – 35 degrees g
 • 32. RtYtBinitüCMerldMbUl
 • 33. RtYtBinitüCMerldMbUl o 310 mm. mm. 17 1,000 mm.
 • 34. CMerldMbUleBjniym 30 dweRk nig 35 dWeRk 600 mm 30o 1,000 1 000 mm 011 981 098 / 016 945 999
 • 35. CMerldMbUleBjniym 30 dweRk nig 35 dWeRk 700 mm 35o 1,000 1 000 mm 011 981 098 / 016 945 999
 • 36. RtYtBinitüCMerldMbUl CerldbU CMerldMbl ¬ dWeRk ¦ deRk RbEvgepÞagGnuBaØt m. RbEvgepagGnBat (m ) m.) 17 5.5 18 6.0 19 6.5 20 7.0 21 7.5 75 22 8.0
 • 37. RtYtBinitüCMerldMbUl CMerl = 18O RbEvgepÞag RbEvgepag = 15 m m. MRL = 6 m. lic
 • 38. karRtYtBinitükartMelIgédrENg
 • 39. karRtYtBinitüédrENg 1. édrENgCYYrTI1enAEk,r)aMgsac , 2. édrENgCrTI2enAelIemRBMdMbl Y T l R bU 3. cenaHédrENgenAelIépdMbUlTaMgml cenøaHédrENgenAelépÞdblTagmUl
 • 40. karRtYtBinitüédrENg 3 40 – 60 mm. 2 1 epÞag emdMbUl édrENg kþar)aMgsac Kþar)aMgsac CPAC Monier
 • 41. karRtYtBinitüédrENg
 • 42. karRtYtBinitüédrENg 1 2 2 1
 • 43. karRtYtBinitüédrENg 20 Cm
 • 44. karRtYtBinitüédrENg
 • 45. karRtYtBinitüédrENg
 • 46. karRtYtBinitübnÞHkþar)aMgsacenAcugek,Óg
 • 47. karRtYtBinitübnÞHkþar)aMgsacenAcugek,Óg kþar)aMgsacxageRkARtUvEtx<s;CagkMBs;édrENg 25 mm . édrENg édrENg)aMgsaceRkA epÞag )aMgsaceRkA epÞag )aMMgsackñúg )aMgsackñúg
 • 48. karRtYtBinitübnÞHkþar)aMgsacenAcugek,Óg 25 mm. 25 mm.
 • 49. karRtYtBinitübnÞHkþar)aMgsacenAcugek,Óg x<s Bk xs;eeBk TabeBk
 • 50. karRtYtBinitübnÞHkþar)aMgsacenARtg;RBMcMehog
 • 51. karRtYtBinitübnÞHkþar)aMgsacenARtg;RBMcMehog bnÞHkþar)aMgsac;xageRkARtUvEtmankMBs;esμInwgkMBUlédrENg . Have to be up-raised flange CPAC Monier Barge CPAC Monier Tile Batten Rafter Inner Barge Board Outer Barge Board g
 • 52. karRtYtBinitübnÞHkþar)aMgsacenARtg;RBMcMehog kMBs;kþar)aMgsac nig édrENgRtUvEtesμ édrENgRtvEtesIKña
 • 53. karRtYtBinitübnÞHkþar)aMgsacenARtg;RBMcMehog kMBs;kþar)aMgsacxs;eBk ) <
 • 54. karRtYtBinitübnÞHkþar)aMgsacenARtg;RBMcMehog bBaðabNþalmkBkþar)agsac bBaabNalmkBIkar)aMgsac x<s;CagédrENg
 • 55. karRtYtBinitümuMEkgdMbUl
 • 56. karRtYtBinitümuMEkgdMbUl
 • 57. karRtYtBinitümuMEkgdMbUlRTwsþIbTRtIekaNEkg 4 3 5
 • 58. karRtYtBinitümuMEkgdMbUl RbsinebIRCugdMbUlminsIuEkgeFVIeGayTwkGaclictamRBMcMehog
 • 59. karRtYtBinitüRsTab;fñaMeRcHeRKagEdkdMbUl
 • 60. karRtYtBinitüRsTab;fñaMeRcHeRKagEdkdMbUl RtUvRtYtBinitüRsTab;fñaMmuneBlRbkek,Óg
 • 61. karRtYtBinitüRsTab;fñaMeRcHeRKagEdkdMbUl PaBx<s;TabénepÞagminRtUvelIs + 5 mm
 • 62. karRtYtBinitüRsTab;fñaMeRcHeRKagEdkdMbUl
 • 63. karRtYtBinitükartMelIgeRKagdMbUl
 • 64. karRtYtBinitükartMelIgeRKagdMbUl
 • 65. karRtYtBinitükartMelIgeRKagdMbUl
 • 66. karRtYtBinitükartMelIgeRKagdMbUl
 • 67. karRtYtBinitükartMelIgeRKagdMbUl
 • 68. karRtYtBinitükartMelIgeRKagdMbUl
 • 69. karRtYtBinitüsøabebtug nig kargarbUk
 • 70. karRtYtBinitüsøabebtug nig kargarbUk
 • 71. karRtYtBinitüsøabebtug nig kargarbUk
 • 72. karRtYtBinitüsøabebtug nig kargarbUk kargarbUk)ayGrRtUvEteFVIeGayrYcmuneBlRbk;ek,Óg
 • 73. karRtYtBinitüsøabebtug nig kargarbUk
 • 74. karRtYtBinitüPaBb:HBalkñúgkarRbkek,Óg
 • 75. karRtYtBinitüPaBb:HBalkñúgkarRbkek,Óg ruHeQIrnÞaEdlb:HBalkarRbk;ek,Ógecj muneBlRbk;.
 • 76. karRtYtBinitükarsþúkek,ÓgenAkñúgkardæan
 • 77. karRtYtBinitükarsþúkek,ÓgenAkñúgkardæanmnRtUvsþúkek,ÓgeldTn kEngTwkliceLIyminRtvskek,ÓgelIdITn; rWr kEnøgTklceLy
 • 78. karRtYtBinitükarsþúkek,ÓgenAkñúgkardæan mnRtUvlayebtug minRtvlayebtg rrW )ayGr RtgkEnøgsþúkek,ÓgeLy Rtg;kEngskek,ÓgeLIy
 • 79. karRtYtBinitükarsþúkek,ÓgenAkñúgkardæan KYrsþúkek,Óg rW RBMeGay)anl¥dUcrUbenH . Ó
 • 80. bec©keTskñúgRbk;ek,Óg Ó nigRB su pkmU b drRBM sIepkm:eno rUrb dMrI
 • 81. 6 cMnucsMxan;²kñúgkarRbk; nig RBM ek,Óg 1- karelIkCBa¢Únek,ÓgeTAelIdMbUl 2- vFRbkek,Ógsu pkmU 2 viFIRbkek,ÓgsIepkm:eno 3- viFItMelIgRBMcMehogsIuepkm:Ueno R o o 4- viFItMelIgRBMelIsIuepkm:Ueno dMbUlehaCag 5- viiFItMelIIgRBMelIIsuIepkm:Ueno dMbUlbuit 6- viFItMelIgTTWk nig kat;ek,ÓgRtg;TTwk ,Ó R
 • 82. viFIRbkek,ÓgsIuepkm:Ueno 1- RtUUverobcMeRKagdMbUleGay)anrYYcCamunsin 2- KMnrek,ÓgRtvzitenAelIédrENgRtg;epag ,Ó R U R Þ 3- Knrek,ÓgmnRtUveGayelsB snø eLy 3 KMnrek,ÓgminRtveGayelIsBI 8 snWk eLIy
 • 83. karerobcMeRKagdMbUleGayrYcral;munRbkek,Óg
 • 84. karCBa¢Únek,ÓgeLIgelIdMbUl
 • 85. kartMerobek,ÓgenAelIdMbUl KMnrek,ÓgRtUvenAelIepÞag KMnrek,ÓgCYrTI1RtUvdak;enARtg;CYrédrENgTI3 nig mineGayelIs 8 snøwk
 • 86. kartMerobek,ÓgenAelIdMbUl erobKMnrek,Ógkat;TTwgepÞag KMnrek,ÓgRtUvenAelIepÞag
 • 87. viFIRbkek,ÓgsIuepkm:Ueno 1- RtUUvRbkek,Ógqøas;Kña Ó 2- Epkxagénsnwøkek,ÓgRtvEtCaEpkekag ñ ,Ó R U ñ minEmnCacgrTwkeLIy ¥Ú L 3- RtUUvRttBinitüCrek,ÓgeGayrt;Rtg;Kña R R Y ü Y ,Ó
 • 88. viFIRbkek,Óg sIuepkm:Ueno TukcenøaH cm. TkcenaH 3 cm TukcenøaH 3 cm. Rbkek,ÓgBIsþaMmkeqVg nig TukcenøaH 3 cm BIkþar)aMgsac TaMgsgxag ¬dMbUlehagCag ¦
 • 89. viFIRbkek,Óg sIuepkm:UenoeRbIIvis rWW EdkeKal E Rbkek,ÓgBIsþaMmkeqVg cab;vis rW EdkeKal RKb;snøwksMrab;CYrTI1 nig Ó CYremdMbUl sMrab;CYrepSg² 1 CYr rMlg 1 CYr .
 • 90. karRtYtBinitüCYreGayrt;Rtg;CYr ral;RbEvg 3 m. rW 10 snWkek,Óg snø ExStMrg;CYrek,Óg ExStMrg;CYrek,Óg
 • 91. karkat;ek,ÓgbMeBjcenøaH
 • 92. viFIRbk;ek,ÓgdMbUlbuit epþImRbk;ek,ÓgecjBIkNaþldMbUl edm,eGayvasuIemRTKña dI I v I
 • 93. RtUvRbkek,ÓgqøasKña RbkRtUv RbkminRtUv
 • 94. hamedIrCan;Ekmek,Óg hamedrCanEkmek,Óg hamedIrCan;Ekmek,Óg
 • 95. viFItMelIgRBMcMehog sIuepkm:Ueno 1- tMelIgRBMeGayRtg;CYredaycugRBMcMehog EEpñkxagelIITl;nwgcugek,ÓgCYrelIIbnÞab; Ó 2- cabviscMMnYnBIIrRKab;;ral;;RBMMnimYy² ¬ vis 5 cm ¦ vi
 • 96. viFItMelIgRBMcMehog sIuepkm:Ueno
 • 97. viFItMelIgRBMcMehog sIuepkm:Ueno labfñaMtamCayRBM nig EpñkeRkamRBMcMehogbiTcug
 • 98. viFItMelIgRBMcMehogbiTcugsIuepkm:Ueno 1.5 cm. mYlvisTb;EpñkxagcugRBMcMehogbiTcugkuMeGayb:HnwgbnÞHkþar)aMgsac
 • 99. RBMcMehogbiTcugminrt;Rtg;CYr eRBaHmin)aneRbIvis
 • 100. viFItMelIgRBMcMehogbiTcug EEpñkxagcugRBMRtUvb::Hnwwg cugek,ÓgCYrTI2 tMelIgRBMeGayEkgnwg snøøwkek,ÓgCYYrTI1 ,Ó
 • 101. viFItMelIgRBMcMehog sIuepkm:Ueno RtveRbIvis ¬ 5 sm ¦ minRtveRbIEdkeKaleT RUR RUR
 • 102. viFItMelIgRBMcMehog sIuepkm:Ueno tMelIgRBMcMehogKgKñabnþbnÞab; rhUtdlRBemdbU rhtdl;RBMemdMbl
 • 103. viFItMelIgRBMcMehog sIuepkm:Ueno cugRBMxagelIb:HnwgEpñk elIRBMCYreRkambnÞab; RBcehogRkbyagCt RBMcMehogRkby:agCit l¥CamYynwgek,Óg
 • 104. viFItMelIgRBMcMehog sIuepkm:UenoRBMcMehogBIrxagelIEk,rRBMelakEx RtUvtMelIgeGayCitKña
 • 105. viFItMelIgRBMcMehog sIuepkm:Ueno tMelIg)anl¥
 • 106. hammineGayeRbI)ayGreRkamRBMcMehog kMueRbI)ayGrEbbenH miinl¥eT
 • 107. hameRbIEdkeKalCamYyRBMcMehog ! ! kuMeRbIIEdkeKal RbytñEbkRBM ½
 • 108. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlehaCag 1- tMelIgRBMelIeGayRtwmRtUv nig rt;CYr 2- eRbII)ayGrerobeRkamRBMMkMras;;RbEhl 25 mm E 3- ecaHRbehagtc²ral;cgrTwkRKb;snwøkek,ÓgtamCrRBMelI R U ² ¥Ú T R ,Ó Y R 4- eFVIcg¥ÚrtambeNþayEkmRBM
 • 109. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlehaCag sakl,gterobRBmux2 RtgcnuckNþalRBemdbUl gMo M g; M M dM
 • 110. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlehaCag tMerobRBMelIeGayrt;Rtg;CYreFobnwgRBMemdMbUl
 • 111. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlehaCag tMerobRBMelIecjBIcMnuckNþalemdMbUlmkTl;nwgehaCag
 • 112. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlehaCag kat;RBMelItMrUvnwgRBMmux2 kuMePøceFVIcg¥ÚrTwk
 • 113. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlehaCagkat;ecoRBMelakExeGayRtUvsu ngRBcehogRtvs‘bnwgRBMcMehog
 • 114. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlehaCag KUselIk,alRBM edAKMnUssMKal;cMnuckNþþalelIk,alRBMelI
 • 115. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlehaCag lay)ayGr 1:3 edm,eGays¥itlμÜtkuMeGayrav dI I v
 • 116. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlehaCag kuMdak;)ayGreBjdl;cugek,Óg rWW biiTcenøaHRbehagtambeNþayRBM Ó
 • 117. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlehaCag 2.5 2 5 cm kMMras)ayGrmiineGayelIIs 2.5 cm
 • 118. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlehaCag ExSnIv:U erobRBMelIeGayRtg;tambeNayExSnIv:U
 • 119. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlehaCag ekor)ayGrelIsecj nig xat;eGayvarelag
 • 120. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlehaCageRbIsøabRBa)ayGrekoreFVIcg¥ÚrtambeNþayRBM
 • 121. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlehaCagecaHRbehagtUc²TMluHRsTab;)ayGreGayRKb;cg¥Úrek,Óg
 • 122. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlehaCag eyIgRtUvecaHRbehagTMluHedIm,IeGayTwkhUrmkeRkA
 • 123. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlehaCagRbk;RBMmux2 Rtg;cMnuckNþalemdMbUl
 • 124. kMhuskñúgkartMelIg bNaleGayTwklictambeNayRBM þ þ R minRtUvecaHRbehageGayx<s;BIépÞek,ÓgeLIy
 • 125. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlehaCag eRbIeGb:ug rW RkNat;CUtsMGatsñamRblak;Twk)ayGrelIépÞek,ÓgnigRBM
 • 126. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlehaCaglabfñaMek,ÓgsIuepkm:Ueno
 • 127. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlehaCag kartMelIIg)anl¥
 • 128. kMhuskñúgkartMelIg GacbNþaleGaylicTwk
 • 129. kMhuskñúgkartMelIg kuMeRbI)ayGrtamtMNRBM
 • 130. kMhuskñúgkartMelIgbBaðabNþalmkBImin)antMerobRBMsakl,gsin
 • 131. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlbuit 1- cenøaHrvagbMENkek,Ógkat;RBMdMbUlbuitminelIs 2 cm 2- tMelIgRBMelIeGayrt;Rtg;Cr ng RtmRtUv telgRBeleGayrtRtgCY nig RtwmRtv 3- bMENkek,ÓgRtUvkat;RKb;cenøaHRBmTaMgcgnwgExSlYseGayCab; 4-mnRtUvdak)ayGreBjdlcugbENkek,Ógkat; rW 4 i vd ; d ; ME Óg cenøaHtambeNþayRBMbuiteLIy
 • 132. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlbuit mineGayelIs 2 cm mneGayels
 • 133. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlbuit RtUvkat;ek,ÓgRtg;cugRBMdMbUlbuit Ó eGay)anCitKña minRtwmRtUv RtwmRtUv
 • 134. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlbuit RKb;bMENkek,Óg RtUvEtcgeGayCab;
 • 135. kMhuskñúgkartMelIg miin)ancg
 • 136. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlbuit RtUvtMerobRBMsakl,gemIIlsiin
 • 137. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlbuit RtUveFVIcg¥ÚrTwkfμIcMeBaHRBMEdl)ankat;Rtg;RBMmuxbI
 • 138. kMhuskñúgkartMelIg mnRtmRtUv minRtwmRtv
 • 139. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlbuit )ayGrmiinRtUvdak;eBjdl;bMENk ek,Ógkat; rW cenøaHRbehag
 • 140. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlbuit cgRBMRtelaknwgExSlYseTAnwgédrENg rW epÞag
 • 141. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlbuit erobRBMeGayRtg;esμICamYyEExSeKalnIIv:U
 • 142. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlbuit ekor)ayGreGayesμ xateGayrelag ng eFI g¥ÚrtambeNþayRB ekor)ayGreGayesIr xat;eGayrelag nig eFVcgrtambeNayRBM
 • 143. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlbuit
 • 144. viFItMelIgRBMelI sIuepkm:Ueno dMbUlbuit tMelIg)anl¥
 • 145. kMhuskñúgkartMelIg
 • 146. kMhuskñúgkartMelIg
 • 147. kMhuskñúgkartMelIg
 • 148. kMhuskñúgkartMelIg
 • 149. kMhuskñúgkartMelIg
 • 150. viFItMelIgTTwk nig kat;ek,ÓgRtg;TTwk 1- TTwkKYrplitBIbnÞHEdkGt;eRcHbt;CaragGkSr U 2- kat;ek,ÓgtambeNayG½kSTTwk nig TkcenaH 3 cm katek,ÓgtambeNþayGkSTTk ng TukcenøaH 3- bMENkek,ÓgRtUvkat;RKb;cenøaHRBmTaMgcgnwgExSlYseGayCab; 4-labfñ M 4 fatammuxbENkek,ÓgEdlkat; ME ÓgEd
 • 151. viFItMelIgTTwk nig kat;ek,ÓgRtg;TTwk TTwkplitBIEdkhÁalv:aéN nig TTkpltBEdkGteRcH TTwkplitBIEdkGt;eRcH
 • 152. viFItMelIgTTwk nig kat;ek,ÓgRtg;TTwk TTwkeFVIedayédenAkardæan TTk su pkmU TTwk sIepkm:eno
 • 153. viFItMelIgTTwk nig kat;ek,ÓgRtg;TTwk tMNTTwkRtUvteGay)anRtwmRtUv ecosvagkarlicRCab
 • 154. viFItMelIgTTwk nig kat;ek,ÓgRtg;TTwk cMeBaHTTwkeTalRtUvbt;enAxagcugedIm,IkarBarlicTwk
 • 155. viFItMelIgTTwk nig kat;ek,ÓgRtg;TTwk 20 Cm
 • 156. viFItMelIgTTwk nig kat;ek,ÓgRtg;TTwk cugTTwkKYrzitenAelIkþar)aMgsac
 • 157. viFItMelIgTTwk nig kat;ek,ÓgRtg;TTwkvas;ecjBIcMNuckNþal 31.5 Cm
 • 158. viFItMelIgTTwk nig kat;ek,ÓgRtg;TTwkkat;ek,ÓgecjBIG½kSTTwkRbEvg 31.5 Cm
 • 159. viFItMelIgTTwk nig kat;ek,ÓgRtg;TTwk kat;ek,ÓgecjBIG½kSTTwkRbEvg 31.5 Cm
 • 160. viFItMelIgTTwk nig kat;ek,ÓgRtg;TTwk rMkilbMENkek,Ógmkkan;Gk½STTwk edaybEnßmek,ÓgfμI1snøwk
 • 161. viFItMelIgTTwk nig kat;ek,ÓgRtg;TTwk RbsinebIedaHek,ÓgKgelITrRtUvkat;vaecj
 • 162. viFItMelIgTTwk nig kat;ek,ÓgRtg;TTwk sVanRbehag rYccgek,ÓeTAnwgédrENg
 • 163. viFItMelIgTTwk nig kat;ek,ÓgRtg;TTwk sVanRbehag rYccgek,ÓeTAnwgédrENg
 • 164. viFItMelIgTTwk nig kat;ek,ÓgRtg;TTwk TukcenøaHRbEhl 3 Cm
 • 165. viFItMelIgTTwk nig kat;ek,ÓgRtg;TTwk RtUvFanafaRKb;bMENkek,ÓgRtUvcgeGayCab; niglabfñaMtammuxkat;
 • 166. viFItMelIgTTwk nig kat;ek,ÓgRtg;TTwk RtUvFanafaRKb;bMENkek,ÓgRtUvcgeGayCab; niglabfñaMtammuxkat;
 • 167. viFItMelIgTTwk nig kat;ek,ÓgRtg;TTwk bBaððaEdlbNþþal eGayTwklic
 • 168. viFItMelIgTTwk nig kat;ek,ÓgRtg;TTwk minRtUveRbI)ayGrdac;xatRtg;TTwk