Your SlideShare is downloading. ×
Construction design drawing practice
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Construction design drawing practice

619
views

Published on

Published in: Technology, Business

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
619
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Department of Civil Engineering NPIC matika CMBUkTI 1: KMnUsmUldæanRKwHénsMNg; 1- eRKOgRbdab;Rbda nig sMPar³ 1.1- eRKOgRbdab;Rbda 2- bec©keTskarKUsvasesrI 2.1- Rbdab;Rbda 2.2- bec©keTsénkarKUsvas 2.3- mUldæanRKwHénkarKUsvasTMrg;FrNImaRt 2.4- Proportion 3- bec©keTsBRgag 3.1- karbegIátbnÞat;l¥ 3.2- karKUsbnÞat; 3.3- karKUsExSekag 3.4- kareRbIR)as;EdkQanEck 3.5- karhVwkhat;KUrbnÞat; 3.6- kardak;TwkexAμ 3.7- sMNg;FrNImaRt 3.8- KMnUsG½kSRkahVik 3.9- karsresrG½kS Design Drawing Practice 1
 • 2. Department of Civil Engineering NPIC 3.10- maRtdæan 3.11- bnÞat;xñat 3.12- karsMGat 4- kMNt;bgðajénKMnUssßabtükmμ 4.1- kMNt;bgðajrcnasm<½n§sMPar³ 4.2- kMNt;bgðajTVar nig bg¥Üc 4.3- viFIbgðajrUbPaBBuH 4.4- kMNt;bgðajepSg²eTot CMBUkTI 2: KMnUsbøg;sßabtükmμ 1- KMnUsbøg;sßabtükmμ 1.1- bøg;RKwH nig bøg;RKwHr)arebtugGaem:esrI 1.2- bøg;)at nig bøg;kMral 1.3- TVar nig bg¥Üc 1.4- KMnUsCBa¢aMg nig CBa¢aMgebtugGaem: 1.5- KMnUsCeNþIr 1.6- Bidan 2- dMeNIrkardMbUgénKMnUs 2.2- ktþaEdlmanTi§Bldl;KMnUs Design Drawing Practice 2
 • 3. Department of Civil Engineering NPIC 2.2- RTg;RTayénTItaMg nig Tis 2.3- tUbU:RkahIVénTItaMg 2.4- lkçx½NÐdI 2.5- TißBltMbn; 2.6- c,ab; nig tMbn; 2.7- viFankarstüanum½t 2.8- karKitKUrBIlkçN³snSMsMéc 2.9- RbB½n§emkanic 2.10- karkan;kab; 2.11- tMrUvkarBiess 2.12- karBieRKaHeyabl; 2.13- bBaðakñúgKMnUs 2.14- karKitKUrepSg² 2.15- kargarKMrU 2.16- kareFIVm:UEdl nig karKUsvas 2.17- kareFIVm:UEdl nig GtifiCn 2.18- BN’ 2.19- sMNg;m:UEdl ( eronBIm:UEdl ) Design Drawing Practice 3
 • 4. Department of Civil Engineering NPIC 2.20- briyakas kartaMgbgðaj ( kargarpÞaMgbgðaj ) 3- RbePTénKMnUssMNg; 3.1- rUbPaBenRtaTsSn_ 3.2- bøg;TItaMgrYm 3.3- bøg; 3.4- rUbPaBemIlBICMhr 3.5- rUbPaBBuH 3.6- lMGit 3.7- KMnUseBjTMhM 3.8- karbnøayCMhr 3.9- taragTVar nig bg¥Üc 3.10- taragsMPar³ 3.11- bøg;RKwH nig bøg;RKwHr)arebtugGaem:esrI 3.12- KMnUsFñwmrt 3.13- KMnUskarerobcMr)arkMral 3.14- ebtugGaem: r)ar Rahmen 3.15- KMnUs]bkrN_RKb;RbePT CMBUkTI 3: karGnuvtþKMnUs ( KMnUslkçN³rUbPaB ) Design Drawing Practice 4
 • 5. Department of Civil Engineering NPIC 1- rUbPaBGasUNUemRTIk 1.1- karKUsvasepþk 1.2- GIusUemRTIk 2- KMnUsrUbPaBenRtaTsSn_ 2.1- niymn½y 2.2- vaküs½BÞ 2.3- RbePTKMnUsrUbPaBenRtaTsSn_ 3- bec©keTssMEdgecjnUvmenarmμN¾ ( Expression Technology ) 3.1- edImeQI 3.2- rukçCatiébtg 3.3- sarFatusrIragÁ Design Drawing Practice 5
 • 6. Department of Civil Engineering NPIC CMBUkTI 1: KMnUsmUldæanRKwHénsMNg; Design Drawing Practice 6
 • 7. Department of Civil Engineering NPIC 1- sMPar³ nig Rbdab;RbdaKMnUs : CMerIsRbdaeRbIR)as;manKuNPaB nigRbkbedayviC¢aCIv³mansar³sMxan;Nas; BIeRBaHKuN PaBénKMnUsvaGaRs½ymYyEpñkeTAelIva . CMnajénGñkKUrbUkpSM]brkrN_EdlmanKuN PaBbMeBjnUvdMeNIrkarpliténKMnUssßabtükmμRbkbedayviC¢aCIv³ . kargarKMnUs sßabtükmμRtUv)anKUredayédeRbIR)as;eRcInEbbeRcInya:g b¤ GacRtUv)anKUredayeRbIR)as; kMuBüÚT½rBRgag hardware nig software . kñúgCMBUkenH GFib,ayBIkareRbIR)as;CaTUeTA sMrab;]bkrN_ nig sMPar³KUredayeRbIéd . 1.1- ]bkrN_KUr tuKUr ³ rUbPaB 1-1 tuKUr tuKUreRcInEbbeRcInya:gRtUv)aneKpliteLIg . rcnabTcas;maneCIgbYn nigKMrbGacrMkil )an. m:UEdlfIμeRbIEteCIgRTmYy b¤ BIrEdlmanGacGñkKUrelIkeLIg b¤ Design Drawing Practice 7
 • 8. Department of Civil Engineering NPIC dak;cuHkMBs;KMrbBI kMral nigep¥ógCRmalvaeTAtammMuxus²Kña . CaTUeTA épÞtumanBI 70 * 120 cm . TMhM épÞtuFM² RtUv)aneRbIsMrab;KMnUssßabtükmμ . RbePTtumaneCIgRT GnujatiþeGayGñkKUr GgÁúyelIekAGICamYyekAGIEdlmanpasuPaB . TaMgenHeFIVeGayeyIgeFIVkat;bnßykar kaenOyht;CagekAGIKUrEdlmaneCIgEvgEdlRtUv)aneRbI . cab;taMgBIkMBs;épÞtuGac rMkilcuHeLIg)an nigGaceFIVkargareday GgÁúy b¤ Qr . épÞtuFmμtaCaeQI b¤ kþarrwgRKb BIelI eQIes<at . GñkKUrPaKeRcIncUlcitþépÞtu KUrEdleFIVBI C½rvInIl . bnÞat;GUs b¤ Rbdab; RbdarKUr RtUv)aneRbIR)as;CamYynwgtuKUrenH . bnÞat;GUsRsb ³ bnÞat;GUsRsbrt;enAelIExSEdlrMkilenAelIr:kxagkñúgbnÞat; . enAeBlEdleyIg tMeLIg )anRtwmRtUvehIyvaGacrMkilcuHeLIgenAelIkþartuKUr . GñkKMnUrsßabtükmμcUlcitþ bnÞat; GUsRsb BIeRBaHKMnUssßabtükmμmanRbEvgEvg nigvaCaKMnUsRtUvkarEdlman bnÞat;edk Evg . bnÞat;rag T ³ rUbPaB 1-2 bnÞat;rag T Design Drawing Practice 8
 • 9. Department of Civil Engineering NPIC eKeRbIR)as;bnÞat; T edIm,IKUrbnÞat;RsbKña . vaeRbIrYmCamYybnÞat;EkgedIm,IKUrbnÞat; bBaÄr b¤ bnÞat;epþk RbEvgbnÞat; T man 1200, 1050, 900, 750, 600 ( mm ) . vaeFIVeGayRslHl¥ bnÞab;BIEkgmYyenAxageqVgbnÞat;dMeNIrkarRsYl/vaeFIVeGaycugbnÞat; Cab;eTAnwgRCugkþarKUr . RbsinebIeRbIbnÞat; T mYy nig eGayvaRslHl¥ nig minrMkil . bnÞat; T mYyeFIVeGaykþarKUrsi¥t Cab;eFIVeGaykargarRbRBwtþieTA)anl¥, tY nig k,albnÞat; minRtUveGayregÁIreTenAeBleRbIva . vapþl; nUvkarbBa¢aeTogTat;l¥ nigKUrvaedayel,Ón eTogl¥. bnÞat;Ekg ³ rUbPaB 1-3 bnÞat;Ekg bnÞat;EkgRtUv)aneRbIR)as;CamYynwgbnÞat;GUsRsbsMrab;KMnUsbnÞat;bBaÄr nig bnÞat;eRTt . manbnÞat;EkgmMu 45o-45 o nig 30 - o 60o .TMhMrbs;vabBa¢ak;edayRbEvgEdlKUrenARCug EdlEvgCageK énmMuEkg . bnÞat;EkgxøHmanlak;RCugsMrab;eRbIR)as;eBlKUsTwkexμA . vaTb;TwkexμAmineGayRCabcUl Design Drawing Practice 9
 • 10. Department of Civil Engineering NPIC eRkambnÞat; .vaGacmanCaBN_C½r)øasÞicføa . vagay RsYlEqbRCugNas; dUecñH bnÞat; EkgRtUvTukdak;edayRby½tñRbEyg . bnÞat;maRtdæan ³ rUbPaB 1-4 bnÞat;maRtdæan bnÞat;maRtdæanEdlRkitelIRCugCa GIuj b¤ mIlIEm:Rt.karRkitKWGaRs½yelIbnÞat; maRtdæan pgEdr . bnÞat;maRtdæanenHGacmanTMhMeRcInya:gEdlGaceGayvtßúRtUv)anKUrFM Cag b¤ tUcCag b¤ TMhMesIμKña . elIbnÞat;maRtdæan sgxagRCugmYy²manbMENgEckmaRtdæanén 1/1000, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/5000, 1/6000 nig RbEvg 100, 150, 300 ( mm ) . bnÞat;BumÖ ³ Design Drawing Practice 10
 • 11. Department of Civil Engineering NPIC rUbPaB 1-5 bnÞat;BumÖ bnÞat;BumÖGacmaneRcInRbePTénKMnUssßabtükmμ . vaRtUv)aneRbIR)as;edIm,IKUrsBaØa eRcIn ya:g/ karsresrGkSr nig RTg;RTay GaesGUemRTIk . ]TahrN_ vaRtUv)aneRbIR)as; edIm,IKUr nimitþsBaØaGKiÁsnI nimitþsBaØabMBg;Twk/ TVar/ bg¥Üc/ rgVg; kaer: niglkçN³ Biess rab;ry epSgeTot . vabegIánel,ÓnkargarEdlKUredayécdnünig lT§plKMnUsRbtükS. bnÞat; BumÖTUeTAeRbIenAeBl KUrbøg;kMralkñúgrUbPaBbgðaj . eRKOg]bkrN_ ³ eRKOg]bkrN_énKMnUsmaneRcInEbbcab;BIeRKOgtUc² EdlmanRbdab;RbdatUc²rhUt dl;]bkrN_FM² EdlmanRbdab;RbdaeRcInEbb EdlxøHmanTMhMxus²Kña . tYya:gén ]bkrN_man/EdkQanEck/ ekag EdkQanxñattUc nigk,als‘kRbePTexμA éd nig TwkexμAsMrab;KMnUr . EdkQanRtUv)aneRbIR)as;edIm,IKUrrgVg; vamanm¢úlcugRsYcenAelI eCIgmYy nigsMNrsMrab;eKobexμAédenAeCIgmçageTot . EdkQanGacCaRbePTmUlrwt b¤k¾ RbePTkg; bgiVl . rUbPaB 1-6 eRKOg]bkrN_ Design Drawing Practice 11
 • 12. Department of Civil Engineering NPIC EdkQanEck/ manm¢úlmYyenAeCIgTaMgBIr/ CaTUeTA CaRbePTmUlrwt . vaeRbIsMrab;vas;cMgayBIEpñkNamYyén KMnUseTAEpñkepSgeTot nig RkitCMhanesIμ²Kña . bnÞat;ekagminRbRktI ³ rUbPaB 1-7 bnÞat;ekagminRbRktI bnÞat;ekagminRbRktI KWCaC½r)øasÞicesIþgeRbIsMrab;KUrbnÞat;ekagcuHekageLIg . bnÞat;enH ehA fa bnÞat;ekagminRbRktI KWvaminmankaMc,as;las;eT . CaerOy² eKehAfa bnÞat; ekagminrgVg; eRBaHva minmancMnuckNþaleT . bnÞat;ekagminRbRktIRtUv)anlk;dac;EtmYy b¤ mYykMebør . mankareRbIR)as;kñúg lkçN³ BiesseRcIn dUcCa eRbIkñúgvis½yvisVkmμeRKOgynþ . vamanRbePTCa ExSbnÞat;Edl bt; Ebn)anpgEdr EdleyIgGacbt;eTATamExSekagcuHeLIg nig dak;tam bnÞat;EdlRtUvKUr . exμAédKMnUs ³ Design Drawing Practice 12
 • 13. Department of Civil Engineering NPIC rUbPaB 1-8 exμAédKMnUs exμAédmanbIRbePTrYmman exμAédeQI/ exμAédviciRtbnÞat; nig exμAédemkanic . exμAédviciRt bnÞat;RtUv)aneRbIR)as;TUlMTUlayCageK . exμAédeQImanbNþÚleRsabedaysMbkeQI . eQIRtUv)ancitecjedIm,IbeBa©j k,al bNþÚl.manexμAédEdks‘kbNþÚl/ RtUv)aneRbI CMnYseQI ehIyvaeRbIbNþÚlEdlmanTMhMdUcexμAédeQIEdr . eKs‘k bNþÚleTAkñúgtYexμAéd . exμA édeQI nig emkanicRtUvkarbNþÚlsMNrsMrYccugedayRbdab; xYg . exμAédviciRtbnÞat;eRbIk,alEdlmanmuxkat;tUc . muxkatk,alsMNrman 0.3, 0.5, 0.7, nig 0.9 mm . exμAédviciRtbnÞat;minRtUvkarsMrYccugeT . Ggát;p©iténk,alpliteLIg tamTMhMbnÞat; . bNþÚlRtUv)ans‘kbBa©ÚlkñúgexμAéd ehIycucecjmkvijedaycucb:UtugenA Kl;exμAéd . bNþÚl eRbIenAelIRkdas;KUr nig Rkdas;kal;KWCaRkahVIút . EpñkTn;KWCak,albNþÚlEpñkCagCaGgát;p©it rbs;va . bNþÚlRkahVIútbBa¢ak;BI 9H rwgxøaMg eTA 6B Tn;bniþc . GñkKUrPaKeRcIneRbIbNþÚl H nig2H sMrab;KMnUsbBa©b; . bNþÚl F nig HB eRbIsMrab;KMnUreRBog . bNþÚlkMrit B eRbIsMrab;exμA édpat; nigpat;Rsemal . bNþÚl 3H nig4H RtUv)aneRbIsMrab;pat;Rsal² kargarKMnUr RBag . RbsinKUrenABRgaghIVlC½r)øasÞiceRbIexμAédeKRtUvkarbNþÚlBiesssMrab;tMrUvva . Design Drawing Practice 13
 • 14. Department of Civil Engineering NPIC vas¥itCab;l¥eTAnwg)øasÞic nig FnnWgTwk . C½rlubviFIBiessmYyeTIbGaceRbIlubva)an . bNþÚlenHGacmanPaBFn; 5 kRmit E1Tn;, E2mFüm, E3rwg, E4rwgxøaMg, E5rwgxøaMgbMput. TwkexμA ³ KMnUsdak;TwkexμAeFIVeLIgedayeRbITwkexμAKMnUsminRCabTwk . Rbsinkardak;TwkeTAelI Vellum mYybnÞab;mkenAeBlKUsTwkexμAelIKMnUshVIúl)øasÞic . Gñklk;manplitplRKb; RbePT . Twk exμAGacmaneRcInBN’ . GtßRbeyaCn_mYysMrab;KMnUsdak;TwkexμA CaBiess elIKMnUs)øasÞichIVúl KwvaTuk)anyUr mineFIVeGayRbLak; plitnUvplitpll¥ . KMnUsRtUv dak;TwkexμAedayeRbIbiucTwkbec©keTs . manTMhMmuxkat;cugeRcInRbePT . C½rlub ³ C½rlubGacrk)aneRcInRbePT . CaTUeTAC½rlubTn;² RtUv)aneRbIenAKMnUs Vellum nigC½r lubvinIlelIKMnUr)øasÞichVIúl . manC½rlubCaeRcInbeBa©jm:UdsMrab;lubTwkexμArYmTaMgTwkrMlayEdl laycUlkñúgC½rlub . C½rlubGacCadMu nigCabøúk . C½rlubGKÁIsnIGaceRbI>>>>>EdlbgiVleday ma:sIun . bnÞat;vas;mMu ³ bnÞat;vas;mMuGacCaelah³ b¤ C½r)øasÞic nig GacCavg;mUl (360 ) b¤ knøHrgVg; (180 ) . va o o eRbIsMrab;KUsBRgagmuM b¤ vas;mMuenAelIKMnUs . Rkdas; ³ Design Drawing Practice 14
 • 15. Department of Civil Engineering NPIC manRkdas;KUrCaeRcInRbePTEdlGacpþl;nUvlMdab;fñak;énKuNPaBeTAtamtMélPaBzitefr føa Gcié®nþPaB nigCab;maM . RbePTBIrsMxan; KWdas; nigRkdas;føa . Rkdas; Opaque man kMra:s;Rkas; nigmanBN’s BN’Bgman; nigBN’ébtg . BYkvaminsmsMrab;kargarKMnUseT eRBaH ma:sIunpliteLIgvijPaKeRcInminGacplitcMlgeTVdgsMrab; va . xøHrelagmçag nig eRKImmçageTot . xagrelageRbIsMrab;kardak;TwkexμA nigxageRKImsMrab;KMnUsexμAéd . Rkdas;RtUv)anlk;eTAtamTMhMsþg;darRkdas; . Rkdas;føaRtUv)aneRbIsMrab;KMnUsEdlRtUv eFIVeLIgvij . vamanBIrRbePTsMxan;³ Rkdas;kal;FmμCati nigevlUm . Rkdas;kal;FmμCatimin pþaksac;Rkdas;l¥k; EdlCab;KYrsm nigFn; b:uEnþminemIleXIjqøúH dUcRkdas; Vellum eT . Rkdas;kal; Vellum eFIVeGayRbesIrPaBCab;maM nigemIleXIjqøúH . vamanbMBg;dak; rkSa PaBrwgmaMl¥ nigFn; nigkarlub . Vellum GaceRbIR)as;sMrab;KMnUsdak;TwkexμA nigexμAéd pgEdr . Rkdas;kal;lk;eTAtamTMhMxñatsþg;darRkdas; nigCadMurmUr . RkNat; ³ RkNat;kal;RtUv)aneKRClk; dUecñHvamankMritén translucency . manKuNPaBxus²Kña RbePT xøHeFIV)anl¥CamYyKMnUsexμAéd nigepSg²eTotl¥sMrab;TwkexμA . vaCab;maM nigFn; b:uEnþxageRkayCMnYsedayKMnUshIVúlC½r)øasÞic . TMhMsnwøkKMnUs ³ TMhMCaEm:RtRtUv)ansMKal;edayGkSr A nigelx . Design Drawing Practice 15
 • 16. Department of Civil Engineering NPIC rUbPaB 1-9 TMhMsnwøkKMnUr TMhMRkdas; A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 841 594 420 297 210 148 105 a×b × × × × × × × 1,189 841 594 420 297 210 148 2- bec©keTsKMnUrvas ³ bec©keTsKMnUrvaseRbIya:gTUlayCadMeNaHRsayeTAtamRTg;RTayénKMeragsßabtükmμ. KMeragenHGaccMNat;fñak;BIeKalbMNgedIm,IEsVgrknUvkareRbIR)as;lMhrl¥bMputedIm,IsMerc citþelIlMGitsMNg; . CMnajKUsvas)anl¥mansar³sMxan;Nas;sMrab;GñkbeBa©jm:UdGñkKUr nigGñksagsg; . eKalkarN_dUcKñapþl;nUvkarerobcMl¥bec©keTsKMnUrvasl¥RbesIr . dUc eTAkarerobcMKMnUsbBa©b;Edr . vaRtUv)anerobcMya:gmanrebobrkSanUvsmamaRt b:uEnþmincaM )ac;tMrUvmaRtdæaneTenAeBlbnÞat;manPaBminesIμxøHvamanKuNPaBEdlGacTTY lyk)an. bnÞat;ekagKYrEtminTwkrlk nigrgVg;mUlsmrmü . bnÞat;KYrEtexμA nig muxkat;smrmünwg nimitþsBaØaKYrRtUveRbI . eKalkarN_TaMgGs;enHl¥sMrab;karKUredayédKYrEtRtUv)ansegátemIl . bec©keTsKUr edayédnwgRtUvsikSaBiPakSabnþenACMBUkeRkay . Design Drawing Practice 16
 • 17. Department of Civil Engineering NPIC 2.1- ]bkrN_ ³ ]bkrN_RKwH KWexμAédbNþÚlTn; C½rlubTn; nigRkdas;. KMnUrvassßabtükmμCaTUeTAeFIVeLIg enA elIRkdas;kal;EdlmantMélefakehAfa exNarI BIeRBaHvamanBN’elOg Rsal . eK GaceRbI Rkdas;kal;sþg;dartMélefakpgEdr . Rbdab;RbdaepSgeTot dUcCabiucmanRKab;cug nig biuchVWút GaceRbIEdr b:uEnþexμAédbegIátnUv KMnUrvaslkçN³viC¢aCIv³CageKbMput . exμAédepSgeTotGaceRbI)an . exμAédKMnUr AB b¤ HB KWl¥bMput . cugragsþÜcbegIátbnÞat;l¥CageK . eBlGñkKUrbgiVlexμAédedayRmaméd rbs;Gñk edIm,IrkSavaeGaymUl .kMueFIVeGaycugvarag RsYceBkeFIVeGayTalbNþÚlbniþc edayRtdusvaeTARkdas;sMNl;mYy . eBlykRkdas; nigeRbIsMrab;KMnUrvasRkdas;KMnUs Vellum b¤ Rkdas;kal;BN’elOgx©I KWl¥bMput . vamanépÞmuxrwg niggayRsYllub . KMnUr vasGacRtUv)anpliteLigvijenAelIRkdas;s RbsincaM)ac; .C½rlubeRbIEtbniþcbnþÜcenA eBlKUsvas . karKUsvaEdll¥viessKWeFIVeLIg ya:grh½sminmankarlubeT . kMhus b¤ karbþÚrGIVmYyGacEkya:gRsYlCamYyC½rlubRbsin eyIgeRbIRkdas; Vellum b¤ Canary . 2.2- bec©keTskarKUsvas ³ sßabtükr nigvisVkrGPivDÆn_dMeNaHRsaykarbeBa©jm:UdedImrbs;eKCaeRcInedaykarKUs vas . vapþl;lT§PaBeGayBYkeKeFIVkarbeBa©jm:UdeRcInrebob)anrh½s . KMnUsvasEdl sMraMgRtUveRbI dUcCamUldæanRKwHsMrab;kareFIVKMnUsbBa©b;Edr . Design Drawing Practice 17
 • 18. Department of Civil Engineering NPIC KMnUsvascugeRkayKYrBRgagedayeRbIR)as;bnÞat;sMNg;efI²enAeBlbBa©b;eTIbKUrbnÞat; eGayexμA nigkMra:s;smrmü.kMuTukcenøaHmYyrvagbnÞat;RbsBVKñaenAelIKMnUsvas . karkan;exμAéd ³ exμAédKYrkan;BI 3 eTA 5 s>m BIcugedIm,IgayRsYl/ TItaMgFmμCati . éddak;efIrenAelI Rkdas; nig kilcuHeLIgenAeBlKUrbnÞat; . bgiVlexμAédedIm,IrkSaragsþÚccug . rUbPaB 1-10 karkan;exμAéd KuNPaBbnÞat; ³ BRgagdMbUgeFIVeLIgedaybnÞat;efI² . KMnUsvasbBa©b;eTIbbEnßmbnÞat;diteTAtamkMra:s; smrmü. begáItbnÞat;EdleXIjTMhMRbEhlBIrdgFMCag/ bnÞat;)aMg nig bnÞat;bnøay . eRbIbTd§anlMdab;bnÞat;enAelIKMnUsbBa©b;rbs;Gñk . KMnUsvasbnÞat;Rtg; ³ Design Drawing Practice 18
 • 19. Department of Civil Engineering NPIC rUbPaB 1-11 KMnUsvasbnÞat;Rtg; bnÞat;Rtg;enAkñúgKMnUsvasKYrEtRtg;dac;xat b:uEnþnwgmanTwkrlkbniþcbnþÜc . vaRtUvEtrt; edaypÞal;BIedImdl;cug. GñkxøHcUlcitþdak;Rkdas;kal; Vellum enAelIRkdas;RkahVedIm,I pþanykbnÞat;CMnYy . smamaRtGacrkSaedaykarrab;RbelaHkaer: . karKUsvasbnÞat;epþk ³ rUbPaB 1-2 karKUsvasbnÞat;epþk manBIrrebobkñúgkarKUsvasbnÞat;epþk . mYyTak;TgeTAnwgcMnuccugénbnÞat; . KUsBIeqVg eTAsþaMemIlsMedAcMnucsþaMeBleyIgKUsbnÞat; . GñkeRbIédeqVgGacrkvIFIgayRsYlCagedayKUsBIsþaM eTAeqVg . eFIVclnaéd nigRbGb;éd rbs;GñkeGayTn;esμI . GñkGacGnuvtþedayGUsexμAédkat;BIcMnucmYyeTAcMnucmYyeTot edayefI²BIelIRkdas; . bnÞab;sakl,geRcIndgehIybnÞab;exμAéd Design Drawing Practice 19
 • 20. Department of Civil Engineering NPIC nigKUsbnÞat;ykEtmþg . viFIepSgeTot KWKUsvasbnÞat;xøI²mYylMdab;edaysgát;exμAéd . RbGb;édeFIVclnaBIeqVg eTAsþaM b:uEnþlMdab;énTMgn;édCaCagclnabnþEtmYy . vaeFIVeGaymanbnÞat;Twkrlk. vacaM )ac;edIm,IeFIV clnaRbGb;éd nig édeBlGñkKUsvas mindUecñaHeT vaecjCabnÞat; Crown. bnÞat;xøI²GacKUredayRKan;EteFIVclnaRmaméd nigkéd . karKUsvasbnÞat;bBaÄr ³ rUbPaB 1-13 karKUsvasbnÞat;bBaÄr mnusSPaKeRcInGacKUrbnÞat;bBaÄr)anl¥edayeFIVclnaBIelIcuHmkeRkamedayeRbIbec©k eTs dUcbnÞat;epþkEdr . bnÞat;Rtg;xøHGaceRbIR)as;rwmsnwøkRkdas;CapøÚv . kan;exμAéd enAekokcugEdlRtUvKUrbnÞat;. dak;RmamédenAelIRCugénRTnab; nig rMkilvaeTAtamdgxøÜn rbs;Gñk . vaGaceRbIedIm,IKUrbnÞat;RsbpgEdr . karKUsvasbnÞat;eRTt ³ Design Drawing Practice 20
 • 21. Department of Civil Engineering NPIC rUbPaB 1-14 karKUsvasbnÞat;eRTt bec©keTskñúgkarKUsvasbnÞat;eRTtRtUv)anbgðajenAkñúgrUbPaBxagelI . vaeRbIvIFIsaRsþ dUcKña eTAkarGFib,aykñúgbnÞat;epþk . GñkxøHcUlcitþep¥ógRkdas ehIyKUrbnÞat;eRTtCa TisedAedk vij . 2.3- karKUsvasRTg;RTaymUldæaneKalFrNImaRt ³ vtßúEdlRtUvKUseFIVeLIgtamTMrg;esGUemRTIepSg² dUcCa sIuLaMg/ ekaN/ BIra:mId nigRBIs . enAeBlKUsvasvtßúmYysMKal; faetIRtUvbegIátTMrg;enHya:gdUcemþc . vanWgCYyGñkenAeBl KUsvasva BIeRBaHvaGacbMEbkeTACaeRcInEbbTak;TgKña . rUbPaB 1-15 RTg;RTaymUldæaneKalFrNImaRt karKUsvaskaer: nig ctuekaN ³ viFIgaybMputkñúgkarKUrkaer: b¤ ctuekaNmYy KWKUrBRgagbnÞat;G½kS nig sMKal;Bak; kNþal TTwg nigbeNþayelIva . bnÞab;mkKUrbnÞat;epþk nigbBaÄrefI² edIm,IbMeBjrag rbs;va . KUsbnÞat;eGayexμAedIm,IbBa©b;KMnUs . Design Drawing Practice 21
 • 22. Department of Civil Engineering NPIC 1. KUsvasG½kS . 2. edATMhMelIG½kSnimYy² . 3. KUrRCugkat;tamcMnucedA . rUbPaB 1-16 karKUsvaskaer: nig ctuekaN karKUsvasrgVg; nigFñÚr ³ rgVg;GacKUredayeRbIbnÞat;G½kS b¤ bec©keTskaer: . bec©keTsbnÞat;kNþalTak;Tg kar KUrbnÞat;kaMeRcIneTotkat;tamcMnuckNþal . edAkaMelIcMerokRkdas; nigedARbEvgkaM enA bnÞat;nimYy² . bnÞab;mkKUrrgVg;kat;tamcMnucTaMgenH . 1. KUrG½kS . 2. KUrviCÄekaNmYycMnYn nig edArgVas;kaM . 3. KUrrgVg;kat;tamcMnucTaMgenH . rUbPaB 1-17 KUrrgVg;kat;tamcMnucTaMgenH Design Drawing Practice 22
 • 23. Department of Civil Engineering NPIC vIFIkaer:Tak;TgeTAkarKUrkaer:mYyEdlmanRCugesμIKña eTAnwgGgát;p©iténrgVg;.KUrbnÞat;G½kS nigviCÄekaNmYycMnYn . edArgVas;kaMelIviCÆekaN nig KUrrgVg;kat;tamcMnucTaMg enaH . 1. KUrkaer:mYy . 2. KUrviCÄekaN nig rgVas;kaM . 3. KUrvgVg;kat;tamcMnucTaMgenH . rUbPaB 1-18 KUrrgVg;kat;tamcMnucTaMgenH rgVg;manGgát;p©itFMGacKUredaykarBRgagbnÞat;kNþal. edArgVas;kaMelIcMerokRkdas;. kan;cugmYyenAelIcMnuckNþal nig bgVilRkdasedArgVas;kaMCaeRcIncMnucenACMuvijcMnuc kNþal . bnÞab;mkKUrrgVg;kat;tamcMnucTaMgenaH . 1. KUrG½kS nig viCÄekaNeGay)aneRcIn . 2. edArgVas;kaMelIcMerokRkdas; nigeRbIvaedIm,IkMNt;rgVas;kaMelIbnÞat;kNþal nig viCÄekaN . 3. KUrbnÞab;kat;tamcMnucedA . Design Drawing Practice 23
 • 24. Department of Civil Engineering NPIC rUbPaB 1-19 edArgVas;kaMelIviCÄekaN nig KUrrgVg;kat;tamcMnucTaMgenaH FñÚrGacKUrmanlkçN³dUcrgVg;Edr . KUrkaerBRgagmYydUcEdl)anGFib,ayxagelI . e)aH TItaMgcMnucelIviCÄekaN nig KUrtMrUvkarFñÚrkat;tamcMnucTaMgenH . 1. KUrkaerEdlmanRCugesμIKñaeTAnWgrgVas;kaM . 2. KUrviCÄekaN nig edArgVas;kaM . 3. KUrFñÚrkat;tamcMnucedA . rUbPaB 1-20 KUrFñÚrtMrUvkarkat;tamcMnucTaMgenH karKUrvasrgVg;BgRkeBIr ³ Design Drawing Practice 24
 • 25. Department of Civil Engineering NPIC KUsBRgagG½kSem nig G½kSrgénrgVg;BgRkeBIr . kMNt;TItaMgcugénrgVg;BgRkeBIr. KUr ctuekaNkat;tamcMnucTaMgenH . bnÞab;mkKUrbnÞat;ekagxagcug nigxag . P¢ab;kMeNag enHedaybnÞat;ekag . 1. kMNt;TItaMgG½kSem nigG½kSrg . KUrctuekaNmYykat;tamcug . 2. KUrbnÞat;mUlcug nigbnÞat;ekagenAsgxagénrgVg;BgRkeBIr . 3. P¢ab;kMeNagedaybnÞat;ekagmYy . rUbPaB 1-21 karKUrrgVg;BgRkeBIr 2.4- smamaRt ³ KMnUrvaslkçN³bec©keTsminKUrtMrUvmaRtdæaneT b:uEnþEpñknimYy²RtUvEtmanlkçN³sma maRtKñaeTAvijeTAmk . ]TahrN_ bg¥Üc nigTVar enAelIKMnUsrUbPaBbBaÄrmYyRtUvEtsma maRtKñaeTAnwgTMhMEpñkxageRkATaMgGs;rbs;tYpÞH . TMnak;TMngKñaCaTUeTAGaRs½ykMrit eRbobeFobxøH . bg¥ÜcmYy 70 s>m,TTwg 100 s>m mansmamaRtRbEhl 2 eTA 3 . viFI mYyeTotedIm,IrkSasmamaRténKMnUs KWKUrctuekaNmYyRKb;TMhMvtßúTaMgGs; . bnÞab;mk cab;epþImbMEbkvaCabMENksMxan; . bnÞab;bMENkbnþeTAEpñktUc²eTot . RbsinebIeKdwgTMhMénvtßúmYyeKGaceRbIkñúgkarbegIátsmamaRt b¤ Gacvas;vtßúykEtmþg. Design Drawing Practice 25
 • 26. Department of Civil Engineering NPIC Rkdas;RkahV KWRbesIrbMputsMrab;karKUrvtßúEdldwgrgVas; BIeRBaHRklakaer:GacCYyGñk begIátsmamaRt . vtßúFM²manTMhM Gac)a:n;sμankñúgkarKUredayeRbIvIFIvas;sMlwgexμAéd . kan;exμAédenAcugRmamtMrg;EPñk nigkMNt;RbEvgexμAédeTA nigrgVas;Bitrbs;vtßú. edARbEvg rUbPaBelIexμAédrbs;GñkedayRkiteméd . bEgVrcMgayenHeTAdak;elIKMnUsvas . bnÞab;mkvas;TMhMrUbPaBvtßúepSgeTotEdleyIgRtUvkar . mMuRtUv)anKUredaydak;TItaMgcug nigP©ab;va . )a:n;sμanfavaRbhak;RbEhleTAmMu EdleRbIjwkjab; dUcCa 30 , 45 , b¤ 60 . o o o TMhMénKMnUrvasGaRs½yeTAelIvtßú nig tMrUvkarénlMGit . kñúgsßabtükmμmanvtßútictYcNas; EdlGacKUrvas b¤ KUrnUvTMhMeBj dUecñHkarbegIátsmamaRtmansar³sMxan;Nas;eRbIR)as; vakñúgKMnUs . 3- bec©keTsKMnUr ³ KMnUssMNg;manlkçN³FM nig lMGit ehIyvaRtUvkarkarBüayamKUreRcIn . enAeBlbBa©b; vaman lkçN³c,as;las; bnÞat;KuNPaBx<s; xñatEdlGacemIlyl; nig kMNt; sMKal; . cab;taMgBI eBlevlaCamasR)ak;KMnUsTaMgenHRtUveFIVeLIgya:gqab;rh½sEdlGaceFIVeTA )an . mUldæanbec©keTs KWsßitenAkñúgCMBUkenHEdlnwgCMnYydl;GñkkñúgkarpliteLIgnUv KMnUsRbkbedayKuNPaB . 3.1- kareFIVbnÞat;eGayl¥ Design Drawing Practice 26
 • 27. Department of Civil Engineering NPIC TMhM nigPaBexμArbs;bnÞat;RtwmRtUvsmrmücaM)ac;Nas;sMrab;plitnUvKMnUsRbkbeday KuNPaB . TMhMvamaneRcInEbbedaymannimitþsBaØaKMnUs . KMnUssßabtükmμeRbIR)as;TMhM bnÞat;BIrRbePT Rkas; nigesIþg . bnÞat;Rkas; KW 0.8 mm/ bnÞat;esIþg 0.4 mm . viFaneméd KWeFIVeGaybnÞat;Rkas;FMeTVrdgCagbnÞat;esIþg . bnÞat;elIexμAédRtUveFVIeGay esþIgCagbnÞat;elIKMnUs. Ral;bnÞat;TaMgGs; Rkas; nigesþIg RtUvexμAehIydit EdlGaceFIV eTA)an edIm,IeGayvanwgpþl;nUvsMeNAmanKuNPaB . BIeRBaHEtbnÞat;esþIgminEmnmann½yfavaRtUv KUrefI²enaHeT . R)akdNas;vasMxan;Nas; sMrab;bnÞat;esIþgeGayexμA . CaTUeTAbnÞat; begIðyRtUvKUredayeRbIwexμAédRbePT H b¤ 2H . GñkxøHcUlcitþeRbIRbePT F b:uEnþvaman RsamRblak;Cag . bNþÚlkan;EtTn;kan;EteFIVeGayRblak; . nimitþsBaØaPaKeRcInRtUv)aneRbIR)as;enAkñúgKMnUssßabtükmμ nigvaRtUvKUredayRbugRby½tñ. bnÞat;eRt RtUvmanRbEvgeRt nig cenøaHrvagKña nig Kña eTAtamTMhMsmrmü . EtRtUvrkSa RbEvgdUc²Kña . CaTUeTAeRbInimitþsBaØabnÞat;eTAtamrUbPaBxageRkam . Design Drawing Practice 27
 • 28. Department of Civil Engineering NPIC Name Thickness Name based on use Use Section line This is to show a section of an object. It Outline partition off a section line and a out line Thickline (0.3 - 0.8) Breaking line and use it. Typical line Dimension line You use this when you show a Indication line dimension line, a indication line, a Thin line (0.8 or below) Hatching line Hatching line. This uses the section which an object Broken Line Middle line Hidden line when does not display to show. (thicker than thin line) You use this when you show the center Center line Thin line (0.8 or below) of an object. Dash dot Line Cutting line This marks a situation for an object to Boundary line Middle line cut, or it is used a borderline. Basis line (thicker than thin line) Dash double This uses it when you display a section Middle line Supposition line dot Line imagined a thing with an object. (thicker than thin line) Design Drawing Practice 28
 • 29. Department of Civil Engineering NPIC bnÞat;bBa©b;nimYy²KYrEtKUreTAtamRbEvg TMhM nig BN_eGay)anRtwmRtUvkñúgTm¶n;édEt mþg² . RbsinebIvaminTan;sMerceT bEnßmBIelImþgeTot . b:uEnþR)akdfabnÞat;TIBIrRtUvdak; eGaycMBIelIbnÞat;TImYy . dUcEdlGñkBüayambEnßmPaBexμARtUvcaMnwgRtYtBinitüTMhM bnÞat;pgEdr . exμAédemkanik nig eQIRtUvEtbgiVlenAeBlGñkeRbI dUecñHcugrbs;vaenArkSa ragCaekaNdEdl . RbsinmineFIVdUecñaHeT nig Talmuxbniþcmþg ehIyeFIVeGayTMhMbnÞat; FMeTA² . exμAédemkanikbnÞat;viciRtmanmuxkat;bNþÚl ehIyTMhMvamaneTAtambnÞat;cg; )an dUecñHvamincaM)ac;RtUvbgVileT . rUbPaB 1-28 bgiVlexμAéd exμAédemkanik nig eQImancugbNþÚlenAkñúgRkcab;bNþÚl . kMueFIVbNþÚldUcCacugm¢úl . RbsinebIvaRsYceBkRtdusvaelIcMerokRkdas;sMNl;rhUtdl;vamanTMhMlμm . bnÞat;Rkas; RtUvkarbNþÚlragTalCabnÞat;esIþg . dak;bNþÚlekokeTARCugbnÞat;GUstMrg; b¤ bnÞat;Ekg . kan;exμAédRbEhl 25 mm BIcug nigdak;édenATItaMgRsYlbYlmYy . dak;exμAédenAEkg Rkdas; nigepþk vaRbEhl 60 kñúgTisedAbnÞat;EdlRtUvKUr . o Design Drawing Practice 29
 • 30. Department of Civil Engineering NPIC rUbPaB 1-29 epþkexμAédeQI nig sMrYc 60 eTAnwgépÞRkdas; o exμAédemkanikbnÞat;viciRtRtUvdak;esÞIEtEkgeTAnWgRkdas; . rUbPaB 1-30 exμAédemkanikbnÞat;viciRtdak;EkgeTAnwgbnÞat; RbsinebIGñkepþkexμAédcugelah³ nig kat;Rkdas; b¤k¾ TMhMbnÞat;nwgFMCagmuxkat;bNþÚl . RbsinCacaM)ac;cuccuHeRkamkan;EtxøaMgedIm,IeGay)anbnÞat;kan;EtexμAbþÚreTAexμAédEdlTn; Cag. karsgát;F¶n;eBkeFIVeGayqáÚtRkdas;EdlvaenAsñamRbsinebIeyIglubbnÞat;ecj . 3.2- karKUrbnÞat; ³ bnÞat;eRbIelIKMnUsrYmman epþk bBaÄr eRTt kMeNagesIμ nigkMeNagminesIμr . Design Drawing Practice 30
 • 31. Department of Civil Engineering NPIC karKUrbnÞat;Rtg; ³ rUbPaB 1-31 karKUrbnÞat;Rtg; karKUrbnÞat;epþkeRbIRCugelIénbnÞat;GUsRsb b¤ RCugelIénbnÞat;maRtdæanepþkenAma:sIun KMnUr. GñkeRbIédsþaMKYr KUrbnÞat;epþkBIeqVgeTAsþaM cMENkGñkeRbIédeqVgKUsBIsþaMeTAeqVg. RtUvcaMfaedIm,I KUrRtUvepþkexμAédemkanik b¤ eQI 60 eTAtamTisedAEdlbnÞat;RtUvKUr . o dak;exμA édbnÞat;viciRtdak;EkgnwgRkdas; . karKUrbnÞat;bBaÄr ³ rUbPaB 1-32 karKUrbnÞat;bBaÄr bnÞat;bBaÄrGacKUredayeRbIbnÞat;Ekgdak;elIRCugelIénbnÞat;GUsRsb b¤ bnÞat;maRtdæan bBaÄrelIma:sIunKMnUr . GñkeRbIédsþaMmanlkçN³gayRsYlKUrBIeRkameLIgeTAelI . Design Drawing Practice 31
 • 32. Department of Civil Engineering NPIC GñkeRbIédeqVgcUlcitþKUrBIelIcuHmkeRkam . epþkexμAéd 60 tamTisedAbnÞat;RtUvKUs . o elIkElgEtGñkeRbIexμAédbnÞat;viciRtemkanik . karKUrbnÞat;eRTt ³ rUbPaB 1-33 karKUrbnÞat;eRTt bnÞat;eRTtGacKUredayeRbIR)as;bnÞat;Ekg b¤edaybgVilbnÞat;maRtdæanelIma:sIunKMnUr. vagayRsYlbMputedIm,IKUrbnÞat;CMerlcuHBIxagsþaMtamTisedAcuHeRkam . bnÞat;CMerleTA xageqVgKYrRtUv)anKUrBIeRkameLIgelI . eFIVdUcTisedAenAeBleRbIR)as;ma:sIunKMnUr . karKUrmMu ³ rUbPaB 1-34 karKUsmMu Design Drawing Practice 32
 • 33. Department of Civil Engineering NPIC TMhMénmMuGacKUredayeRbIbnÞat;Ekg bnÞat;vas;mMu b¤ bnÞat;maRtdæan Vernier enAelIma:sIun KMnUr . bnÞat;EkgGacdak;CamYyviFINak¾)anedIm,IbegIátmMumYycMnYn . mMuRtUv)anBRgag edayma:sIunKMnUredayebIkKnøwHk,al nigbgVilvarhUtTal;Etdl;muMEdlcg;)anbgðajelI bnÞat;maRtdæan . bnÞab;mkkwbKnøwHk,al nigKUrmMuenaH . bec©keTsenHdUceTAnwgkarKUr bnÞat;eRTtEdr . bnÞat; vas;mMuEdlmanRkitCadWeRk . edIm,IBRgagmMuEdldak;enAcMnuc kNþÚlelI]bkrN_BImMuEdlRtUvvas; . emIlmMuenAelIbnÞat;maRtdæan nig edA vaelIRkdas . KUrbnÞat;mYyP¢ab;cMnucTaMgBIenH . karKUrbnÞat;EkgKña ³ bnÞat;EkgeTAnwgbnÞat;edkGacKUredayeRbIbnÞat;EkgenAdak;elIbnÞat;GUsRsb b¤ bnÞat; maRtdæanbBaÄrenAelIma:sIunKMnUr . rUbPaB 1-35 edIm,IKUredaybnÞat;Ekg nig bnÞat;GUsRsb PaBkat;EkgeTAnwgbnÞat;eRTtGacKUredaydak;bnÞat;EkgmYytambnÞat;enaH nigbnÞat;Ekg mYyeTotelIRCugbnÞat;EkgTImYydUcEdlbgðajxageRkam . Design Drawing Practice 33
 • 34. Department of Civil Engineering NPIC rUbPaB 1-36 PaBkat;EkgmYyGacKUreTAbnÞat;eRTtmYyedayeRbIbnÞat;EkgBIr eRbIR)as;ma:sIunKUrRtUveGaybnÞat;maRtdæanepþkdak;Rsb nigbnÞat;eRTtnwgcak;esarTItaMg enHbnÞab;mkrMkilk,alvarhUtbnÞat;maRtdæanbBaÄrkat;bnÞat;eRTtenAkEnøgEdleyIgcg; )an . karKUrbnÞat;Rsb ³ eRbIR)as;bnÞat;EkgdMbUgdak;bnÞat;EkgmYyedayRCugvamYyenAelIbnÞat; . dak;bnÞat;Ekg mYyeTot b¤ bnÞat;GUsRsbBIeRkambnÞat;EkgTImYy . kilbnÞat;EkgTImYytambnÞat;GUs RsbrhUtvadl;bnÞat;Rsb . KUrbnÞat;dUcEdl)anbgðajenAkñúgrUbPaBxageRkameRbIR)as; ma:sIunKUrcab;epIþmedaybgiVlk,alrhUtdl;bnÞat;maRtdæanmYyRsbeTAbnÞat; nigKwbKnwøH k,al . enAeBl NaGñkrMkilk,alrbs;va bnÞat;maRtdæanenaHnwgRsbeTAnwgbnÞat;edIm . 1. kMNt;bnÞat;EkgmYyRsbeTAbnÞat; 1-2 . 2. kilbnÞat;EkgelIbnÞat;GUsRsb nig KUrbnÞat;Rsb . Design Drawing Practice 34
 • 35. Department of Civil Engineering NPIC rUbPaB 1-37 karKUrbnÞat;RsbedaybnÞat;Ekg nig bnÞat;GUsRsb 3.3- karKUrbnÞat;ekag ³ manbnÞat;ekagBIrRbePTRtUv)aneRbI KWniy½t nigGniy½t . bnÞat;ekagniy½tmancMnuc kNþal nig RKb;cMnucTaMgGs;elIbnÞat;ekagmancMgayesμIKñaBIcMnucenH . bnÞat;ekag Gniy½tminragmUleT ehIyminmanp©it b¤ kaMkMNt;eT . bnÞab;ekagniy½tRtUv)anKUreday EdkQan b¤ bnÞat;BumÖrgVg; nigbnÞat;;ekagGniy½tRtUv)anKUreday]bkrN_ ehAfabnÞat; ekagGniy½t . kareRbIR)as;EdkQan ³ kMNt;EdkQantamkaMeyIg)an . viFIl¥bMput KWedArgVas;kaMelIcMerokRkdas; ehIytMrUvEdk QaneTAnwgRbEvgrgVas;enaH . KUrrgVg;edaydak;eCIgEdkQanmanm¢úlmYyenAelIp©it . rujeGayCab; edIm,ITb; b:uEnþkMueFIVeGaymanRbehagelIRkdas;kan;k,alEdkQanTeRmtva bniþceTATisedArgVg;EdlRtUvKUrehIybgVilva . PaKeRcInbgVilvagayRsYleTAtamTisedA RTnicnaLika . cucxøaMglμmedIm,IeGay)anbnÞat;exμA nigRbsinCacaM)ac;s‘kbNþÚlTn; bnþic . BüayambMeBjrgVg; b¤FñÚredayeFIVclnabnþEtmþg . Design Drawing Practice 35
 • 36. Department of Civil Engineering NPIC rUbPaB 1-38 rebobkan;EdkQan bNþÚlenAkñúgEdkQanTUeTARtUv)ansMrYccugragcMNitRtsk;eRbIR)as;RTnab;Rkdas;xat; . bnÞat;BIeFIVcMNitRtsk;sgxagesμI . kMuxat;enAelItuKMnUreRBaHkabUneFIVeGayRblak;KMnUs swkGs;hUtvaecjbEnßmeTot . kareRbIR)as;bnÞat;ekagGniy½t ³ bnÞat;ekagniy½tTUeTABRgagelIKMnUsmYyedaymYylMdab;éncMnuceRcIn . TaMgenHP¢ab;Kña edayeRbI]bkrN_bnÞat;ekagGniy½tepSg² . QuténbnÞat;ekagGniy½tmanlMdab;CUrén kMeNag . vamankarcaM)ac;edIm,IeRCIserIskMeNagEdlP¢ab;KñaesμIeTAcMnucCaeRcIn . cMnuc kan;EkeRcInenAelIExSekagEtmYykan;Etl¥ . GñkRtUvEtP¢ab;ya:gticbIcMnuc . eBlGñk P¢ab;cMnucrMkil]bkrN_ tamlMdab;éncMnuc b¤ eRCIserIskMeNagepSgeTotEdlsmCag . bnþkarKUseTAEpñkepSgeTot rhUtbBa©b;ExSekagEdleyIgcg;)an . bnÞat;ekagGniy½t GacKUredayeRbIbnÞat;ekagTn;pgEdr . vaeFIVBIC½r)øasiÞc C½rekAs‘U b¤ elah³EdlGacbt;cuH eLIg)anedIm,IbnSIúeTAlMdab;cMnucbegIátExSekag . kareRbIR)as;bnÞat;BumÖrgVg; ³ Design Drawing Practice 36
 • 37. Department of Civil Engineering NPIC R)akdkñúgkartMrg;bnÞat;kNþalénrgVg;EdlRtUvKUreTAbnÞat;kNþaledAenAbnÞat;BumÖ . Gñk eRbIéd sþaMTUeTAKUrrgVg;tamTisRTnicnaLika . bgVilexμAéddUcEdlGñkKUrrgVg;rkSaTMhM bnÞat;esμIKña . dak;bNþÚlexμAédEkgeTARCugénbnÞat;BumÖedIm,IeGayRbehagKUr)anmUs nig Ggát;p©itRtImRtUv . karepþkexμAédnwgeFIVeGayRbehagragBgRkeBIr . bnÞat;BumÖeFIVeGayRbehagragFMCagxñatbniþc edIm,ITuksMrab;bNþÚlexμAEd . RbsinkarKUr RtUvEtsuRkitxøaMgKUrRbehagenAelIRkdas;eRBog ehIyBinitüTMhMva . 3.4- kareRbIR)as;EdkQanEck ³ EdkQanEckKWdUcCaEdkQanEdr b:uEnþvamanm¢úlenAeCIgTaMgBIr . vaERbsMrab;bBa¢Ún cMgayBIEpñkmYyénKMnUseTAKMnUs b¤ BRgageTotEdlmancenøaHcMgayesμI²Kña . edIm,Ivas; CMhanesIμ²Kña dak;cugvaenAelIKMnUs . TajEdkQanEckeTAcMgayEdlcg;)an . dak;cug m¢úlelIcMnucTImYy nigTajeCIgmYyeToteTAcMnucTIBIr . bnþCMhanénEdkQanEcktam bnÞat;eTAtamTItaMgcenøaHEdlRtUvkar . 3.5- karGnuvtþbnÞat; ³ cMnucEdlRtUvkt;sMKal; 1. vacat;fñak;kMra:s;bnÞat;mYyGaRs½yeTAkareRbIR)as;va . 2. vaKUredaykMlaMgesμIKñaedayel,ÓnesμIKñacab;BIcab;epþImeTA . 3. eFIVeGayRbEvg nig cenøaHdac;énbnÞat;dac;² esμI²Kña . 4. vamankMra:s;xus²KñaGaRs½yelImaRtdæan nig TMhMénKMnUsmYy . Design Drawing Practice 37
 • 38. Department of Civil Engineering NPIC 5. bnÞat;EdlbBa©b;rYcehIyKUsCan;KñaeTot . Design Drawing Practice 38
 • 39. Department of Civil Engineering NPIC Design Drawing Practice 39
 • 40. Department of Civil Engineering NPIC Design Drawing Practice 40
 • 41. Department of Civil Engineering NPIC Design Drawing Practice 41
 • 42. Department of Civil Engineering NPIC Design Drawing Practice 42
 • 43. Department of Civil Engineering NPIC Design Drawing Practice 43
 • 44. Department of Civil Engineering NPIC Design Drawing Practice 44
 • 45. Department of Civil Engineering NPIC Design Drawing Practice 45
 • 46. Department of Civil Engineering NPIC 3.6 kardak;TwkexμA KMnUsRtUv)andak;TwkexμAedayeRbIR)as;biucbec©keTsbBa©ÚlTwk.TwkexμAbBa©ÚleTAkñúgbMBg; C½rmYyenAkñúgdgrbs;va . vaTukTwkexμAEdlbBa©Úl)anmYyry³.RtUvcaMRtUvRKbKMrbbiuc enA GñkmineRbIva . TwkrMlayTwkexμAGaceRbIsMrab;lagsMGatbiuc nigGaceRbI G‘ulRtasYnIk sMGatk¾)anEdr .hamedaHykcugbiucecj BIeRBaHeCIglYsl¥gayRsYlxUc xatNas; nig Bi)akdak;cUlvij . eBlcab;epþImeRbIbiucRtUvemIletITwkexμA b¤ Gt;edaysak l,gvaenAelI Rkdas;eRBog. sMelgkøikkøúk KWCaeRKOgrMGilcuHeLIgenAcugva. vaeFIVeGay TwkexμA now . RbsinebIvamin now eT lagsMGatcugvaedayTwksMGat . ]bkrN_eRbI sMrab;KUrTwkexμA manbnÞat;Ekg nigbnÞat;GUsRsbKYrmanlak;RCugedIm,IkarBarmineGayTwk exμAhUrcUl eRkam va . GñkGacbitRkdas;Rkas;enAxagxñgrbs;vaedIm,ITukcenøaH . rUbPaB 1-39 enAeBlKUsTwkexμA eRbI]bkrN_Edlmanlak;RCug enAeBlTwkexμARblak;elIvaRtUvTukeGayvas¶ÜtsinrYceTIbsakl,glubvaeRbIR)as;C½rlub EdleFIVsMrab;lubTwkexμA . kMueRbIeRKIm BIeRBaHvaeFIVeGayrebIképÞKMnUs . TukeGayTwkexμA s¶ÜttamdMeNIr . GñkxøHeRbIRbdab;pøMúsk;edIm,IeGayqab;s¶Üt . kMupþitvaBIeRBaHvaehorTwk Design Drawing Practice 46
 • 47. Department of Civil Engineering NPIC exμABIbnÞat; nigCaerOy²eFIVeGayRblak; . RbsinebIbnÞat;TwkexμAkMBug caMgenaHvaenAesIm enAeLIy . enAeBls¶ÜtvamanBN_s<wkrabesμI . enAeBlKUsTwkexμAelI bnÞat;exμAéd . va caM)ac;dUecñHbnÞat;Rtg; nig bnÞat;ekag nig CYbKña . TukbiuceGay)anl¥ ebIvamanTwkeBj . dak;biucEkgeTAnwgRkdas; nigenAeBlvab:HRkdas;rMkilvaeTAtamTis EdleyIgcg;KUs . kMubg¥g;eBlcab;epIþm b¤ eBlQb; . enAeBleTAdl;cugbnÞat;elIkbiuc eLIgBIRkdas; . 3.7- sMNg;FrNImaRt ³ mUldæanRKwHénTMrg;esGUemRTIkekIteLIgjwkjab;enAelIKMnUssßabtükmμ . CaerOyvaGac RtUv)anKUredayeRbIbnÞat;BumÖEdlmanTMrg;RtUvkar dUcCaqekaN b¤ rgVg;BgRkeBIr . Rbsin CavaminGacrk)aneT vacaM)ac;RtUvKUrBRgagTMrg;enH . ]TahrN_ xag eRkambgðajEt sMNg;FrNImaRtmYycMnYnEdleRbIR)as;jwkjab;CageK . kaer: ³ kaer:mYyGacRtUv)anKUredaysg;bnÞat;b:HeTA nigRCugénrgVg;mYyEdlmanGgát;p©itesμI nig RCugmYyrbs;kaer: . rUbPaB 1-40 kaer:mYyGacsg;edaykarKUrbnÞat;b:HeTArgVg;mYy Design Drawing Practice 47
 • 48. Department of Civil Engineering NPIC qekaN ³ qekaNmYyGacRtUv)anKUredaysg;bnÞat;b:HeTAnwgRCugénrgVg;mYyedayeRbIbnÞat;Ekg 30o b¤ 60 . vaGacKUredaye)aHCMhanénkaMrgVg;elIExSvNÐrgVg; nig P¢ab;cMnucmYy² . o rUbPaB 1-41 qekaN GdæekaN ³ GdæekaNmYyGacKUredaybnÞat;b:HeTArgVg;mYyEdlmanGgát;p©itesμIKñaeTAnwgGgát;p©itrYm énGdæekaNedayeRbIbnÞat;Ekg 45 . o rUbPaB 1-42 GdæekaN rgVg;BgRkeBIresÞIresμIRCug ³ BRgagKMnUsGgát;p©item nigrgénrgVg;BgRkeBIr . bnþkarsg;dUcEdl)anbgðajkñúgrUb. Design Drawing Practice 48
 • 49. Department of Civil Engineering NPIC rUbPaB 1-43 rgVg;BgRkeBIr 1. KUrG½kS A-B nig C-D 2. P¢ab; A nig B 3. vas;rgVas;kaM A-P eTA P 4. vas; C-F eTA G 5. KUrEkgRbsBV én A-G nigbnøayeTA H nig J 6. rMkilcMgay P-J eTAxagelIénGk½Sr begáIt)an E-K 7. rMkil P-H eTAxagsþaMénG½kSbegáIt)an P-L 8. P¢ab; H, J, l nig L .enHCacMnuckNþalsMrab;KUr rgVg;BgRkeBIr . vabegáIt )anCacMnucQm sMrab; RCugekag . 9. kareRbIR)as;kaM R1nig R2 TajG½kSeTA cMnucQm nimYy² EckCacMENkesμIKña ³ Design Drawing Practice 49
 • 50. Department of Civil Engineering NPIC KUrbnÞat;mYyenAmMuNamYyCamYysmasFatuEdlRtUvEck . bnÞab;mkvas;tambnÞat;enH edayeRbIÉkátagayRsYlNamYycMnYncMENkEdlGñkcg;)an . P¢ab;BIcugeTAcugénFatu Edl)anbMEbkehIy . KUrbnÞat;kat;tamcMnucnimYy²RsbeTAnwgcugbnÞat; . rUbPaB 1-44 rebobEckbnÞat;mYyCacMENkesμI²Kña 1. dak;bnÞat;maRtdæanenAmMuNamYy nigedAcMnYncMENkEdlGñkcg;)an . TMhMRbelH b:unNak¾)anEdr . vaKW 6 inch edAenAkñúg]TahrN_ . 2. P¢ab;cugbnÞat; B edaycMnuccugeRkayelIbnÞat;maRtdæan . KUrbnÞat;RsbeTAbnÞat;enH kat;tamcMnucnimYy²elIbnÞat;maRtdæanrhUtTal;Etput A-B . 3. vaEckbnÞat;CaR)aMmYycMENkesμI²Kña . 3.8- KMnUsG½kSRkahVik ³ KMnUssßabtükmμbegIát)anedayEp¥kelIeKalkarN_éncMeNalG½kSRkahVik . kñúgRbB½n§ enH vtßúsßabtükmμRtUv)anKUrCaKMehIjedayGñkGegátBIelI nigcMehog . Design Drawing Practice 50
 • 51. Department of Civil Engineering NPIC rUbPaB 1-45 cMeNalG½kSRkahVikTak;TgeTAkarecalRCugnimYy²énvtßúEkgeTAbøg;RsbnwgRCug RbsinKMehIjenHRtUv)anKUrelIRCugénRbGb;ehIyRbGb;enaHminbitenaHTMnak;TMngén KMehIjnwg RtUv)aneXIj . kñúgeBlEdlGKarmanTMhMFMvaminGacKUrKMehIjrYmbBa©ÚlKña )aneTkñúgviFIenH dUecñHKMehIjnimYy²RtUv)anKUredayELkBIKña . Design Drawing Practice 51
 • 52. Department of Civil Engineering NPIC rUbPaB 1-46 TMnak;TMngrvagKMehIjG½kSRkahVik BuH ³ rUbPaB 1-47 BuH Design Drawing Practice 52
 • 53. Department of Civil Engineering NPIC BMnuHkat;PaKxøHénGaKar b¤ kat;GaKarTaMgmUledIm,IbgðajnUvlMGitGIVEdl)aMg . BMnuHmYy RtUv)andak;enARtg;bnÞat;bøg;kat;mansMKal;RBYjbgðajTisedAénKMehIj . eBlEdlGac manBMnuHeRcInvaRtUv)ansMKal;edayGkSr b¤ lMdab;GkSr . bøg;)atmYy KWCaBMnuHkat;épÞpÞH RsbeTAnwgkMralpÞH . vabgðajeGayeyIgeXIjBICBa¢aMgkñúg CeNþIr/ bg¥Üc/ TVar niglMGit epSg²eTot . CYnkalBMnuHmYyRtUv)ankat;EpñkGKarmYyedayRKan;EtbgðajeRKOglMGit sMNg;kñúgkEnøgNamYy . BMnuHCBa¢aMgmYyCa]TahrN_mYymanKMnUsFMEdr . 3.9- karsresrGkSr ³ bnÞat;xñatnwgkMNt;sMKal;CacMnucsMxan;mYyEdr enAkñúgkargarKMnUs . RbsinCavaminRtwm RtUv b¤ karBi)akemIlenaHvaeFIVeGayekItmankMhusya:gF¶n;F¶r . karrcnaGkSreFIVedayéd GñkKUrGaRs½yeTAtMrUvkarrbs;nieyaCik . cab;taMgBIGñkKUreFIVkargartamEbbEpnkargar xus²KñaelIKMnUsvaRtUvkarcaM)ac;EdlRtUveGaytYGkSrTaMgGs;elcecjmksIugdUcKña . kñúgehtuplenHehIy eTIbRkumh‘unxøHtMrUveGayeRbIGkSrbBaÄr/ GkSrBumÖ Gothic eday Vertical strokes eFIVedaybnÞat;Ekg . CaTUeTAbnÞat;EkgtUcmYydak;Tl;nwgRCugeRkamén bnÞat;GUsRsbeRbIsMrab; Vertical Stroke . The horizontal strokes GacRsbeTAnwg bnÞat;naMpøÚv b¤ eRBaHCavagayRsYlCagtamviFIenH. Rkumh‘unxøHeRbIGkSreRTteday Vertical stroke eRTteTAxagsþaMRbEhlmMu 68 . vIFIRtwmRtUvedIm,IbegIátsMxan;dMbUgxøH² o EdlRtUvCYbkñúgkarsresrGkSr . Design Drawing Practice 53
 • 54. Department of Civil Engineering NPIC 1. kMNt;sMKal; nigbnÞat;xñatCaGkSrkMBs;BI 2.4 eTA 3.0mm . cMNgeCIgFMKUrTMhM 6 mm . cMNgeCIgbnÞab; dUcCaeQμaHbnÞb;KW 3 mm . 2. TMrg;GkSrdUckñúgrUb . rkSasmamaRtdUc)anbgðaj . sMKal;faGkSrPaKeRcInman TTwgdUckMBs;vaEdr . TTwgénGkSr M nig W KWFMCagkMBs;rbs;va . 3. GkSrEckecjcMkNþal dUcCa B KYrEtEckeLIgelIcMnuckNþalbniþc . 4. KUrbnÞat;CaCMnYyedIm,IdwgTItaMg nigkMNt;kMBs;GkSr . bnÞat;CMnYyKYrEtefI²bMputdUecñH vaminpþwtCab; b:uEnþvaRtUv)anemIleXIjRbsinebIeyIgKUrva . 5. GkSrdUcCa M nig W KYrEtmancMnuckNþalb:HeTAbnÞat;CMnYy . 6. rkSakMra:s;bnÞat;esμI²KñaeTARKb;tYGkSrTaMgGs; . edIm,IeFIV)anexμAédRtUveFIVeGayRsYc nigbgVilvaedayRmamédeGay)anjwkjab; . 7. GkSrTaMgGs;KYrEtexμAGaceFIVeTAtam . 8. BIeRBaHEtmnusSCaeRcInnwgRtUveFIVkarelIKMnUsdUc²Kña karrcnaGkSrRtUvEtdUc²KñaedIm,I pþl;nUvKMnUsbBa©b;emIleTAmanlkçN³CaviC¢aCIv³ . edIm,IeFIV)anRkumh‘unxøHRtUvkareRbI GkSrbBaÄr nig vertical stroke edIm,IeRbICalkçN³emkanik . GñkKUrrMkilbnÞat;Ekg b¤ bnÞat;GkSrtambnÞat;GUsRtg;kñúgkareFIV Vertical stroke tamRCugénbnÞat;Ekg nig KMnUsepþk nigFatuénExSekagKUredayesrI . edaykarGnuvtþGacGPivDÆn_kMritel,Ón )anl¥ . 9. kan;exμAédRbkbedaypasukPaB nig dak;édrbs;GñkenAelItueFIVeGayGñkRsYl . Design Drawing Practice 54
 • 55. Department of Civil Engineering NPIC GñkGac ep¥ógRkdas b¤ mMudgxøÜnrbs;GñkeTAnwgtuRbsinvaCaCMnYydl;Gñk . 10. EbbEpnénGkSrxøHeRbIenAelIKMnUssßabtükmμdUckñúgrUb . Design Drawing Practice 55
 • 56. Department of Civil Engineering NPIC Design Drawing Practice 56
 • 57. Department of Civil Engineering NPIC Design Drawing Practice 57
 • 58. Department of Civil Engineering NPIC bec©keTssresrGkSr ³ Canic©nirnþn_KUrbnÞat;CMnYyedIm,IkMNt;TItaMgTMhMGkSr . vaKYrEtefI²EdlvamindwtxøaMg . bnÞat;CMnYybBaÄrGacRtUv)anKUrpgEdr RbsinCacaM)ac; . cenøaHrvagGkSrnimYy²RtUvemIleTAesμIKña . BIeRBaHGkSrmanRTg;RTayxusKñacenøaHmin GacR)akdfaesñIKñaeT . enAeBlGkSrmankMBs;x<s; dUcCa H nig I sißtenACitKñaenaHva sl;cenøaHeRcInTuksMrab;GkSrEdllMhrFM CMuvijva dUcCa A nig V RbeRCaHKña . karTuk cenøaHeFIVeday emIlnwgEPñk . qøgkat;nUvbTBiesaFn_eRcIneKGacdak;cenøaHGkSresμI²Kña . cenøaHrvag BakünimYy²esμInwgTMhMGkSr O . Design Drawing Practice 58
 • 59. Department of Civil Engineering NPIC karGnuvtþn¾lkçN³GkSr ³ cMnucRtUvkt;sMKal; ³ 1. enAeBlGñksresrtYGkSrenAelIKMnUs bnÞab;mkeRbIR)as;bnÞat;bEnßmbnÞat;enaHeFIVKUs eGayesμItYGkSr . 2. eRCIserIslkçN³tYGkSrsuRkitpøÚvkarmYy nigeRbIvarhUtdl;bBa©b;KMnUs . 3. vasresrkñúglkçN³c,as;las; nig vamanlkçN³esþIg eCosvagemIlminc,as; 4. KUrbnÞat;BIedImrhUtedaymanrcnabTtYGkSrdUc²Kña . 5. dMbUgGnuvtþelItYGkSrFM nig bnÞab;mkGnuvtþelItYGkSrtUcCabnþbnÞab; . 6. kareFIVRbePTtYGkSr Gothic . Design Drawing Practice 59
 • 60. Department of Civil Engineering NPIC Design Drawing Practice 60
 • 61. Department of Civil Engineering NPIC Design Drawing Practice 61
 • 62. Department of Civil Engineering NPIC Design Drawing Practice 62
 • 63. Department of Civil Engineering NPIC 3.10- maRtdæan ³ TMhMRtUvEtEkERbeTAtamkMritRbRktImYyedIm,IeGayrUbragGaKarCak;lak;enAelIKMnUs . maRtdæanmYyCaGñkkMritnUvTMhMRbRktImYyedIm,IbgðajrvagvtßúBit nigvtßúelIKMnUs. enAeBl KUrKMnUsmYycaM)ac;RtUvkarPaBR)akdRbCa . RbePTmaRtdæan ³ bnÞat;maRtdæanmYymanbIRbePT ( maRtdæanBRgIk/ maRtdæanBit/ maRtdæanFmμta ) maRt dæanBRgIkeFIVeGayFMCagvtßúBit . maRtdæanBiteFIVdUcvtßúBit nigmaRtdæanFmμtaeFIVvtßúBiteTA CatUcCag . CaFmμtaeKERbbnÞat;maRtdæan . bnÞat;maRtdæanxageRkamRtUv)aneKeRbIR)as; 1/2,1/5, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 10/1, 20/1, 30/1, 40/1, 50/1, 100/1, 200/1, 250/1, (300/1), 500/1, 600/1, 1000/1, 1200/1, 2000/1, 2500/1, (3000/1), 5000/1, 6000/1 viFIsMerceRCIserIsmaRtdæan ³ vatMrUveGaypøas;bþÚrTMhM nigrebobsMEdgecj nigPaBCak;lak;énKMnUsmYyEdlbgðajBIvtþú kñúgKMnUsGaRs½yelImaRtdæanmYy . KMnUsEdlmanmaRtdæan 1/50 KW)anBIkarBRgIkKMnUs EdlmanmaRtdæan 1/100 BIr 2 dg ( épÞ/ 4 dg ) vaminEmnsMrab;EtKMnUsEdlRtUvBRgIkFM CageT lMGitBMnuHEdlminGacbgðajRtUvEtsMEdgecjkñúgKMnUs 1/100 . viFIbBa©ÚlmaRtdæanmYy ³ maRtdæanRtUverobcMeGay)anc,as;las;RbsinCaKMnUsmYymanKUrmaRtdæanlayLMKñaelI KMnUsEtmYybBa¢IraymaRtdæanRtUvdak;kñúgtaragcMNgeCIgKMnUs . Design Drawing Practice 63
 • 64. Department of Civil Engineering NPIC karGnuvtþmaRtdæan ³ emIltamKMnUsEdleGayxageRkam nigGnuvtþeRbIbnÞat;maRtdæan . Design Drawing Practice 64
 • 65. Department of Civil Engineering NPIC Design Drawing Practice 65
 • 66. Department of Civil Engineering NPIC Design Drawing Practice 66
 • 67. Department of Civil Engineering NPIC 3.11- bnÞat;xñat ³ viFIbgðajxμñatmYy KWCacMnuHénKMnUs b:uEnþvamanlkçN³xus²KñaGaRs½yelITMrg;énKMnUs . varayrab;RKb;RKan;BIGIVEdlcaM)ac;edIm,IeGayc,as;las;BIcMNuH nigkaryl;kñúgKMnUs b:uEnþ vaRtUvEtCaCMnYy . karbBa©ÚlxñatmYy ³ 1. TnÞwmnwgenH/ karbBa©ÚlxñatmYysMrab;FmμtaeTAelIKMnUsmYyGaRs½yelIbnÞat;xñat . 2. varayxñatc,as;las;eTAtamTsSn³énkaremIlrbs;mnusSmñak;² . 3. xñatmYyEdlcaM)ac;sMrab;KMnUsmYyminRtUvlubeT . 4. xñatNaEdleyIgmindwgehIyvamin)anKNnaeT kMurayvabBa©Úl . 5. elxxñatsßitenAcMkNþalénxñatbnÞat; . 6. TisedAelxxñatTTwgdak;vaenAxagelIbnÞat;xñatTTwg . TisedAbnÞat;xñatbeNþaysßit enAcMehog² dak;vaenAxageqVgbnÞat;xñat . 7. RbsincenøaHrvagbnÞat;xñat nigbnÞat;xñatceg¥óteBkBi)akdak;xñatdak;vamkeRkA ehIyKUssMKal;eTAva . 8. Ékátaénxñat KWmm b:uEnþmincaM)ac;sresrvaeT . kenSaménbnÞat;xñatmYy ³ 1. eyIgKUrvaeGayTMNgeTA nigsßanPaBdUecñHvaminrMxankñúgKMnUs . bnÞat;bEnßmeTAelI xñateKKUrvaedIm,IeGayvaeTACabnÞat;xñat . Design Drawing Practice 67
 • 68. Department of Civil Engineering NPIC 2. sBaØaenAcugsgxagéncMENkmYy² bgðajBIxñatmYy² . 3. bnÞat;xñatbBa©b;edayRBYj b¤ cMnuc . karGnuvtþbnÞat;xñat ³ Design Drawing Practice 68
 • 69. Department of Civil Engineering NPIC Design Drawing Practice 69
 • 70. Department of Civil Engineering NPIC Design Drawing Practice 70
 • 71. Department of Civil Engineering NPIC Design Drawing Practice 71
 • 72. Department of Civil Engineering NPIC Design Drawing Practice 72
 • 73. Department of Civil Engineering NPIC 3.12- karsMGat ³ karsMGatmansar³sMxan;Nas;enAkñúgKMnUs . eBl]bkrN_kilcuHeLIgelIKMnUsvaeFIV eGayebIkkabUn ehIyeFIVeGayRblak;elIRkdas; . kMusMrYcexμAédenAelItu . bnÞab;BIsMrYc exμAédGacCUtkMeTckabUnenAcugvaedayeRbIRkNat; b¤ edatvaeTAkñúgsÞIr:UhVm . CUtbnÞat;Ekg/ bnÞat;GUsRtg;/ k,alma:sIunKUr nigbnÞat;maRtdæan/ bnÞat;ekag/ tutUc/ nig ]bkrN_epSg²eToteGay)anjwkjab;edayRkNat;Tn;s¥atmYy . CUtedayéd nigdak; Twk b¤ TwksMGatRbsinRtUvkar . GñkKUrxøHeRbICk;KMnUr vaeRbIe)asdMuC½rlubBIépÞKMnUsk¾ eGayRblak;elIbnÞat; . GñkGacRKbEpñkxøHénKMnUsedayRkdas;s¥atmYy . vaTb;kar Rblak;BIRbdab;RbdaeTAelIbnÞat; . GñkxøHeRbIdMuC½rlubsMGatKMnUs . e)asecjkMeTcC½r lubEdlenAelI KMnUs .eBlsMGatelIKMnUs vaeFVIeGay kat;bnßyPaBexμAénbnÞat; Edr . Design Drawing Practice 73
 • 74. Department of Civil Engineering NPIC 4- sBaØasMKal;énKMnUssßabtükmμ ³ 4.1- sBaØasMKal;rcnasm<½n§sMPar³ ³ Design Drawing Practice 74
 • 75. Department of Civil Engineering NPIC Design Drawing Practice 75
 • 76. Department of Civil Engineering NPIC 4.2- sBaØasMKal;TVar nigbg¥Üc ³ Design Drawing Practice 76
 • 77. Department of Civil Engineering NPIC Design Drawing Practice 77
 • 78. Department of Civil Engineering NPIC 4.3- viFIsMKal;BMnuH ³ Design Drawing Practice 78
 • 79. Department of Civil Engineering NPIC 4.4- sBaØasMKal;epSg²eTot³ Design Drawing Practice 79
 • 80. Department of Civil Engineering NPIC CMBUkTI 2³ KMnUsbøg;sßabtükmμ Design Drawing Practice 80
 • 81. Department of Civil Engineering NPIC 1- KMnUslMGitsßabtükmμ ³ 1.1- bøg;RKwHnigRKwHes‘rImansrésEdk ³ RKwHmYybBa¢ÚnbnÞúkrbs;vanigbnÞúkénGaKarnigkMlaMgxageRkA mandUcCa³ el,Ónxül; rBa¢ÚydI eTAkñúgdI. vaCarcnasm<½n§EpñkxageRkaménGaKarEdleFVIeGaymanlMnwg nigGac QrCab;)an. RKwH>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>. RbePTRKwH ³ RbePTRKwHman RKwHeTal RKwHbnþ RKwHbnSM nigRKwHpÞaMg. 1. eCIgtageTal³ RKwHes‘rIenHKWsMrab;kMras;eCIgtagmYyedIm,IRTsrsrmYy. eCIgtag eTalmanfμkMras;RKwH srsretORKwH ebtugRKwH EpñkelIrcnasm<½n§énsrsr nigsrsr etOEdlQrelIRKwH. 2. eCIgtagbnþ³ sMrab;CBa¢aMgTab²EdlQrelIeCIgtagenaHCab;tKña. 3. RKwHbENþt ¬pÞaMg¦³ sMrab;RbePTdIEdlmanlkçNHGn;rWeRbIRKwHBaseBjTaMgGs;dUecñHRKwHmanTMhMFM. vaCarcnasm<½n§ebtugGaem: . vaGacykRKwHeFVICakMralénGaKarEtmþg. 4. RKwHbnSM³ sMrab;eCIgtaglayKña RKwHesrInigRKwHbnþeRbIlayKña. eKeRbIvaenAeBl EdldIexSay rW kEnøgceg¥ót nigrcnasm<½n§Gs©arüénGaKarEdlTTYlrgbnÞúkxus²Kña nigpþMúKña. karKUrRKwHmYy ³ i- cMnucRbugRby½tñ ³ 1. sMercykmaRtdæanmYyGaRs½yelITMhMeRbIkñúgKMnUs 2. yl;BIRbePTnigrcnasm<½n§énRKwH bMerIbMras; TMhM 3. yl;BIbøg;BuH nigkenSambøg;énRKwH 4. dwg[)anc,as;BIlMdab;lMedaynigmatikarénKMnUs 5. dwgBIsMParHEdleRbIkñúgRKwH 6. KitKUrBIbnÞat;lMnwg nigkMNt;CMerAénRKwH Design Drawing Practice 81
 • 82. Department of Civil Engineering NPIC ii-nitiviFI ³ 1. kMNt;maRtdæaneGaysuIeTAnwgTMhMRKwH 2. KUrbnÞat;s‘umbnÞab;mkdak;TItaMgKMnUs 3. KUrbnÞat;dI nig G½kSénCBa¢aMgRKwHedaybnÞat;eRtcMnuc 4. bgðajrUbPaBdInigkMras;va nig TMhMeCIgtagénmuxkat;nImYy² 5. Ejkdac;rvagbnÞat;muxkat;nigbnÞat;rUbPaBkMBs;edIm,IKUrva 6. bgðajBMnuHEdlbgðajBIsMParH 7. dak;xñatnigeQμaHsMParH 8. sresrbBa¢IcMNgeCIgnigbBa¢ak;BikMNt;bgðaj[)anRtwmRtUv 1-2 bøg;)atnigbøg;CMral ³ enAelIbøg;)atmanrUbPaBbgajsMPar³xusKñarvagTMrg;EdlbegáItBIrcnasm<½n§ eQI dæ ebtugGaem: . vaRtUvKitBIkarTb;sáat;énbMErbMrYlnigxül;ecjcUlkñúgrcnasm<½n§eQI. vaRtUvKitBItMNrP¢ab;éndæCBa¢aMg nig kMral)at . bMEngEckénbnÞúkRtUv)aneKKitenAkñúg rcnasm<½B§ebtugGaem: . KitBIkarrkSakMedAkñúgkMral)at/ karBarsMeNIm/ Cab;Fn;/ karBar CMrabTwk/ eRCIserIssMPar³EdlsmeTAnwgmuxgarbnÞb; . rcnasm½<n§kMral)atmYy ³ kareRCIserIssMPar³sMrab;kMraldæGaRs½yeTAelIkMral)atCaTUeTACakMral)atebtugGaem: EdlRkaleQI nigkMral)atsMrab;RbB½n§kMedA nigkarBarCMrabTwkpgEdr . 1. RbB½n§kMedATwkelIdI (RbB½nÞkMedAkUer:) ³ KUrkMral)aténRbB½n§kMedATwktamlMdab;lMeday enH . TImYyRkaldMuRKYsenAelIdI/ RkalRsTab;kMralebtugelIdMuRKYs. bnÞab;mkRkal RsTab;ebtugFmμtaEdlmansMNaj;lYcenAelIkMralRsTab;ebtug. cak;RKab;RKYsl¥it elIebtugFmμta/ eFIVkMraleQI (kMralGIusULg;) nigraybMBg;TwkTMhM 200-250 mm xag kñúgcenøaHeQI . bitvaedaycak;bBa©Úl)ayGredayRTnab;Rkdas; b¤plitplsiunet tikersIun enAelIkMralGIusULg; . 2. RkaleQIelIkMral ³ erobkMral)atebtugGaem: tMelIugvakñúgenAelIeRKag b¤ kMralpÞH Design Drawing Practice 82
 • 83. Department of Civil Engineering NPIC BRgwgvaeGaymaMeTAnwgrcnasm<½n§BIelIva . kMralmYymankMra:s; 80 mm nigbMBak; 3 tree floor GaRs½yelImuxgarbnÞb; b¤ biTvaedaysMrab;NamYy . 3. kMralkar:U)at ³ biTkar:U)at b¤ fμsib,nimitþenAelIkMralRtUv)aneRbIjwkjab;Rtg;kEnøg manCMrabTwk Cab;s¥it . eRbIkar:URklatUc² kar:Ub:sWELn enAkñúgbnÞb;Twk nigRckcUl dak;kar:URklatUc² b¤ fμsib,nimitþ . eRbIkar:UeRKImsMrab;ranhal eRkA nigCeNþIredIm,I karBarrGil nigCMrabTwk)anl¥ . 4. kMralRTkMral ³ kMralRTkMraltMelIugedayfμ b¤k¾ fμRKwHenAkñúgdI nigtMelIugeCIgsrsr cenøaH 900 mm enAelIfμRKwH . tMelIugeQIepþkelIeCIgsrsr RbvaedayrnUt nigkMral eQIbitva . kMralRkalpSMeLIgedayrnUt nigbgág;enAelIkMralebtugFmμta nigebtug Gaem: . karKUrkMral)at ³ i- cMnucRbugRby½tñ ³ 1. tUvdwgrebobpSMGaRs½yelImuxgarénkMralbnÞab; 2. yl;BIRbePTeRKOgbgÁúMEdlRtUveRbIelIkMral nig TMhM nig viFIbgðajenAelIKMnUs 3. yl;BIreboberobcenøaH nig viFItmuxéneRKOgbgÁúM ii- viFI ³ (a)- kMralRTkMral ( bnÞb;TTYlePJóv ) ³ 1. KUrbnÞat;dI nig G½kSCBa¢aMgelIRkdas;KMnUs . bnÞab;mkTItaMgTMrkMralEdlRtUvKUr 2. KUrG½kSTMrkMral nig G½kSénrnUtGaRs½yeTAeCIgTMrkNþal nigcenøaHrnUt 3. KUrbnÞat;kMBs; nigbnÞat;BuHeGaysaksmeTAnwgsþg;daréneRKOgbgÁúMnimYy² 4. dak;GkSrbnÞat;xñat nigbnÞat;cg¥úlbgðaj nig xñat nigdak;eQμaH (b)- kMralmanRbB½n§bMBg;TwkkMedA ( bnÞb;edk ) ³ 1. KUrbnÞat;dI nig G½kSCBa¢aMgedaybnÞat;eRtcuc 2. eFIVdMuRKYskMra:s; 200 mm nigeFIVebtugkMra:s;150 mm 3. KUrGIusULg; 50 mm 4. erobbMBg;s<an;muxkat; 20 mm edaycenøaH 200-250 mm Design Drawing Practice 83
 • 84. Department of Civil Engineering NPIC 5. KUrbnÞat;Cab;enAelIkMralkMe)ar 6. dak;GkSrbnÞat;xñat nigbnÞat;cg¥úlbgðaj nigxñat nigdak;eQμaH (c)- kMralfμsib,nimitþ ( RckcUl ) ³ 1. kMBs;kMralpøÚvcUltMrUvsMrab;sþg;daredaybnÞab;dI 2. KUrRckcUl nigTItaMgénbnÞb;TTYlePJóv nigkMra:s;sMPar³ 3. bnÞat;sMrab;muxkat; KWRkas;ehIybnÞat;énrUbPaBkMBs;KWesþIg 4. dak;GkSrbnÞat;xñat nigbnÞat;cg¥úlbgðaj nigxñat nigdak;eQμaH (d)- kMralénkMralrabesμI ( bnÞb;c®gáan)ay ) ³ 1. eFIVkMralkMra:s; 120 mm 2. erobcMrnUt nigbgág;eTAtamsþg;dar 3. tMelIugeQIRkal nigkMraleQIenAelIbgág; 4. dak;GkSrbnÞat;xñat nigbnÞat;cg¥úlbgðaj nigdak;eQμaH 1.3- TVar nig bg¥Üc ³ sMrab;bg¥ÜceRbICacMbgsMrab;TTYlBnøW nig xül;ecjcUl . cMENkTVarsMrab;kareFIVclna ecjcUlrbs;mnusS nigTMnij . TVar nigbg¥Üccat;CaRbePTeQI b¤ Edk GaRs½yelIsMPar³. vaGacEckCaeRcInRbePTGaRs½yelIRbePTRTg;RTayva . EsVgyl;BIrcnasm<½næénRbePT TVar nigbg¥ÜcbgðajvaelIrUbPaBkMBs;bøg; nigbøg;BuHénTVar nigbg¥ÜcTaMgenaH . RbePTTVar nig bg¥Üc ³ 1. TVar ³ eRKagTVarmYy KWeLIgBIem eRKagTb; FrNITVar b¤ dak;r)arbg¥ÜctUc b¤ eRKag kNþal . TVarEdleFIVrgeQIGarecjBIeragcRk . vaRtUv)anbiTCMuvijeRKag nigCBa¢aMg edIm,IeGayvaemIleTAeXIjs¥at . 2. bg¥Üc ³ xusKña TMhM nigragénbg¥ÜceRbIeTAtambnÜÞb; . eRKagbg¥ÜcmYyrYmpSMedayem eRKag Tb;eRKagkNþalRbsincaM)ac; .>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Design Drawing Practice 84
 • 85. Department of Civil Engineering NPIC karKUrTVar ³ 1- cMnucRbugRby½tñ ³ 1. yl;RbePTTVar nig kMNt;sMKal;sMrab;KMnUs 2. TMhMebIkEdlR)ab;BITMhMeRKagTVar TMhMTVar 3. dwgBIxagEdlRtUvebIkbiTbBa¢ak;sMPar³eRbI eRbIeRKOgelah³ . 4. dwgeGayc,as;BIRbePTTVartMrUvkareRbIR)as;tambnÞb;nimYy² 2- viFI ³ (k)- RtecokTVar ³ 1. biTP¢ab;Rkdas;eGaynwg KUrbnÞat;s‘um nigRbGb;cMNgeCIg 2. dak;bøg;/ bøg;BuH beBa©jbøg;TItaMgbøg;kMBs; nigtMelIugbøg;erobeerog . 3. KUrbøg; - KUrbøg;G½kSCBa¢aMg nigkMras;CBa¢aMg - kMNt;kMras;TVar nigKUrkMras;eRKagTVar - KUrTItaMgsIuLaMgbnÞab;BIKUrkMras;TVar - bgðajtaragsMParHKUrbnÞat;rUbPaBkMBs; bnÞat;rUbPaBBuH - dak;GkSredaybnÞat;cg¥úlbgðaj bnÞat;xñat eQμaHeRKÓgbgÁM nigTMhMva 4- KUrrUbPaBBuH - KUrCBa¢aMgmYy - kMNt;kMBs;TVar KUrFrNITVar LaMgtU - KUrqñÚtTVar kMras; TItaMgédTVarnigTMhM - KUrrUbPaBkMBs; nigrUbPaBBuHéneRKagTVar nignIvTVar - dak;G½kSedaybnÞat;cg¥úlbgðajbnÞat;xñat eQμaHeRKÓgbgÁMú nigTMhMva. 5- KUrrUbPaBkMBs; -KUrTMhMTVarGaRs½yeTAnwgrUbPaBBuHnigrUbPaBkMBs; -KUrnIvTVar eRKagTVar RtecokTVar édTVar nigrUbPaBCMhr -KUrrUbPaBCMhrCBa¢aMgedaybnÞat;esþIg nigsBaØaebIkbiTedaybnÞat;dac; Design Drawing Practice 85
 • 86. Department of Civil Engineering NPIC -KUssMKal;edaybnÞat;kat;nwgTMhMnigsMParH -dak;GkSredaybnÞat;cg¥úlbgðaj/ bnÞat;xñat/ eQμaHeRKÓgbgÁMú nigTMhMva. (x)- KUrRckcUl ³ 1. eRbImaRtdæanmYysIueTAnwgTMhMKMnUs 2. kMNt;TMhMKMnUs TItaMgrUb nigkareroberogeGay)ansmrmü . 3. KUrbøg;mYy - kMNt;TMhMebIk nigKUrG½kSCBa¢aMg - KUrkMra:s;CBa¢aMgdæ 1.0 B - KUreRKagTVar nignIvTVar - KUrsMPar³elICBa¢aMgénCBa¢aMgxagkñúg - bgðajbøg;cg¥úlR)ab;dæ nigGIusULg; - TItaMgkarcg¥úlR)ab; nigbnÞat;cg¥úl/ bnÞat;xñat - rayeQμaHeRKOgbgçMú nigTMhMsþg;dar 4. KUrrUbPaBBuH ³ - kMNt;kMBs;RckcUl nigkMNt;kareroberog - KUrbnÞat;dI nigG½kSCBa¢aMg - KUrRKwH nigCBa¢aMgbnÞab;mkKUrkMralénRckcUl - KUrbnÞat;BuH nigbnÞat;rUbPaBCMhréneRKagTVar - kMNt;kMra:s;TVar cug)atTVar cugkMBUlTVa qñÚtTVar - KUrbnÞat;rUbPaBCMhrénkMra:s;TVar nigbnÞat;BuH nigédTVar - bgðajkarcg¥úlR)ab;sMPar³ - bgðajbnÞat;cg¥úl bnÞat;xñat nigrayeQμaH 5. KUrrUbPaBCMhr ³ - KUrbnÞat;rUbPaBCMhrTVa GaRs½yeTAbøg; nigbøg;BuHmYy - RbsinTMhMRckTVar KwngbgðajeRKOgbgÁúMRckcUsTVar w - sMKal;CBa¢aMg nigTItaMgénbnÞat;kat; Design Drawing Practice 86
 • 87. Department of Civil Engineering NPIC karKUrbg¥Üc ³ i- cMnucRbugRby½tñ ³ 1. dwgBIkarsMKal;eRbIedaybg¥Üc nigcMNat;fñak;énbg¥ÜcGaRs½ytamRbePTNamYy 2. kMNt;TMhMebIk TMhMeRKagbg¥Üc TMhMbg¥Üc 3. RtUvdwgxagEdlebIkbiTbg¥Üc 4. RtUvdwgBIsMPar³eRbIR)as;sMrab;bg¥Üc ii- viFI ³ 1. kMNt;tulüPaB nigerobcMmaRtdæanEdlsaksmsMrab;KMnUs 2. KUrbøg; ³ - kMNt;TMhMebIk nigKUrG½kSCBa¢aMg - KUssMKal;eCIgbg¥Üc nigdæ Soldier Course - eFIVbøg;cg¥úlbgðajedayqUtbnÞat;elICBa¢aMgdæ - Ejkdac;rvagbnÞat;BuH nigbnÞat;rUbPaBCMhr nigKUrva - rayeQμaHbnÞat;cg¥úlbgðaj bnÞat;xñat nigeQμaHeRKOgbgÁúMnigTMhMva. 3. KUrrUbPaBBuH ³ - kMNt;G½kSCBa¢aMg nigkMBs;ebIkmYy - KUrCBa¢aMgdæ 1.0 B - dak;LaMgKUenAelIcMENkbg¥Üc nigbMBak;fμRTeCIgbg¥Üc - KUrbg¥Üc nigkMra:s;eRKagbg¥ÜcedaybnÞat;rUbPaBCMhr - KUr Curtain box - Ejkdac;rvagbnÞat;BuH nigbnÞat;rUbPaBCMhr nigbgðajkarcg¥úlsMPar³ - dak;eQμaHedaybnÞat;cg¥úlbgðaj bnÞat;xñat nigeQμaHeRKOgbgÁúM nigTMhMva . 4. KUrrUbPaBCMhrmYy ³ - Ejkdac;rvagrUbPaBBuH nigbøg; nigbgðajkarcg¥úlbgðajsMPar³ - sMercykTItaMgbg¥Üc nigTMhMva nigKUrTMrg;cg¥Üc - bgðajkMNt;cg¥úlsMPar³ nigbgðajPaBeGaydwgBIxagkñúg nigxageRkA Design Drawing Practice 87
 • 88. Department of Civil Engineering NPIC - dak;eQμaHbnÞat;cg¥úlbgðaj bnÞat;xñat nigeQμaHJeRKOgbgÁúM nigTMhMva . 5. KUrrUbPaBlMGitBuHénEpñknimYy² ³ 1.4- karKUrCBa¢aMg nigCBa¢aMgebtugGaem: ³ CBa¢aMgGacBuHeXIjCa sMNg;eQI rcnasm½<n§dæ rcnasm½<n§ebtug . CaTUeTARtUvyl;BI lkçN³vaRKb;RbePTRbsincaM)ac; BIeRBaHCBa¢aMgkñúg nigCBa¢aMgeRkAmansMPar³xus²KñaeRcIn krNI . RtUvsÁal;BICBa¢aMg evnsáút rcnasm<½n§TMreQIenAeRkACBa¢aMgsMNg;BIeQI . RtUvdwgBI TMhMdæ nigdæbøúk RtUvdwgBIreboberobvaeLIgkñúgrcnasm½<n§CBa¢aMgdæ . RtUvdwgfavaenAelI RKwH b¤ CBa¢aMgTMr nigerobcMr)arEdkenAkñúgCBa¢aMgebtugGaem: . rcnasm½<n§CBa¢aMgmYy ³ 1- sMNg;CBa¢aMgBIeQI ³ eQI)at/ eQIsrsr/ eQIbnÞHEvg bMeBj)aneRKOgbgÁúMsMxan;² enAkñúgsMNg;CBa¢aMgBIeQI . tamRbePTmYy² EdlpSMpþMú)anCaCBa¢aMgmYyGacCakar rcnaCBa¢aMg nigCarUbmnþsMrab;CBa¢aMg . enABuHkat;eRKOgbgÁúM dUcCaTMhMsrsr KW 105 mm x 105 mm b¤ 120 mm x 120 mm/ kMra:s;énbnÞat;eQIbiTelICBa¢aMgeQI KW 18 mm . CBa¢aMgeQIpÁúMeLIgBIeRKOgbgÁMúdUcteTA ³ - eQIRkal ³ kMritTMhMedIm,Idak;eQIRKwH/ cab;vaCab;eTAnwgRKwHedayb‘ULúgTMBk;/ KitBIPaB Fn;rbs;va nigkarRbQmmuxsMlab;stVl¥it . - srsr ³ eRKOgbgÁúMbBaÄrvaCaGñkbBa¢ÚnTMgn;BIxagelIcuHeTAelITMr b¤RKwH . mansrsrem nigrg . - tMNr ³ dak;nIvU:esμIKñanUvbgÁúMEdlpþúMKñaeFIVTMhMvaesμImþg b¤ BIrdgénTMhMsrsr . nwg CMerAvaFMCagTTwg . - A wall plalel - .......... - ........... - .............. rcnasm<½n§CBa¢aMgdæ ³ rcnasm½<n§CBa¢aMgdæEckecjCa rcnasm½<n§BIdæFmμta dæbøúk nigfμ . dæRtUveRbICacMbg;enAkñúgsMNg;pÞH . bøúkRtUv)aneRbIeRcIn dUecñHvaRtUvmanPaBrwgmaMxøaMg caM)ac; dUcCaCBa¢aMgEdlmanépÞFMdUcCaXøaMg . RtUvdwgBIRbePTsMPar³EdleRbIsMrab;rcna Design Drawing Practice 88
 • 89. Department of Civil Engineering NPIC sm<½n§CBa¢aMgdæ nigTMhMva/ nigRtUvyl;BIc,ab;énkarerobdæ . karKUrsMNg;CBa¢aMgBIdæ ³ i- cMnucRbugRby½tñ ³ 1. yl;BIsñÚlénCBa¢aMgxagkñúg xageRkACBa¢aMg nigrcnasm½<n§énEpñkxagkñúg nigxageRkA 2. yl;BIRbePT nigTMhMsMPar³EdleRbI 3. RtUvdwgBIsNæanxageRkAéneRKageQI nigrebobtMeLIgeRKOgbgÁúM . ii- viFI ³ 1. KUrs‘umCMuvij kMNt;kareroberogEdlRtUveTA nigmaRtdæan 2. KUrbnÞat;dI nigG½kSCBa¢aMg 3. KUrbgÁúMRKwH 4. TItaMgbgÁúMCBa¢aMg 5. KUrkMra:s;RKwHCBa¢aMg nigRKwH 6. KUrTMrkMraledaybnÞat;rUbPaBCMhr nigKUrrnUtedaybnÞat;muxkat; . 7. KUrsrsr fnignIv nigkMra:s;CBa¢aMg 8. KUrrnUtTMhM 45 x 45 mm elIkMralcenøaH 450 mm 9. dak;eQμaHbnÞat;cg¥úlbgðaj bnÞat;xñat eQμñaHeRKOgbgÁúM nigTMhMva . karKUrrcnasm<½n§CBa¢aMgdæ ³ i- cMNucRbugRby½tñ ³ 1. ............ 2. RtUvdwgBIm:UDuléndæFmμta nigdæbøúk 3. RtUvyl;BIRbePTsMNg;eQI rcnasm<½n§dæ rcnasm<½n§Edk 4. RtUvdwgBIRbePT nigTMhMénsNæansMPar³ ii- vIFI ³ 1. KUrbnÞat;s‘umRkdas; kMNt;kareroberogEdlRtUveTAnwgmaRtdæan 2. KUrbnÞat;dI nigG½kSCBa¢aMg 3. kMNt;CMerARKwH nigTTwgCBa¢aMg 4. kMNt;TItaMgdal/ kMral/ EpñklyecjeTACab;CamYyCBa¢aMg . Design Drawing Practice 89
 • 90. Department of Civil Engineering NPIC 5. Ejkdac;rvagbnÞat;BuH nigbnÞat;rUbPaBCMhr . 6. bgðajkMNt;cg¥úlbgðajsMPar³énEpñkeRKOgbgþMúnimYy² 7. dak;eQμaHedaybnÞat;cg¥úlbgðaj/ bnÞat;xñat/ nigeQμaHeRKOgbgþMú nigTMhMva karKUrCeNIþr ³ CeNIþr KWpøÚvedIrEdlP¢ab;BICan;eRkameTACan;elIEdlmanlkçN³suvtiþPaB nigRtUvman rcna sm½<n§tammuxgar . Ejkdac;KñarvagCeNIþr/ CeNIþrRtg;/ CeNIþrkac;/ CeNIþrmUl GaRs½y RTg;RTayva . CeNIþrEckecjCaCeNIþreQI/ CeNIþrdæ/ CeNIþrfμ/ CeNIþrEdk nigCeNIþr ebtugGaem: GaRs½yelIsMPar³EdleRbI . TItaMg niglkçN³rUbénCeNIþrmansar³sMxan; Nas;enAkñúgGaKar . >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> rcnasm½<n§CeNIþr ³ CBa¢aMgpSMeLIgBIfasCeNIþr nigbgáan;édkarBar . fasCeNIþrmankaM)at nigkaMQr/>>>>>>>. bgáan;édpSMeLIgedayeCIgRT/ édkan;/ newel post . CeNIþrRtUvtubEtgeGay)ans¥at nig eFIVeGaymansuvtþiPaB . karKUrCeNIþreQI ³ i- cMNucRbugRby½tñ ³ 1. RtUvdwgBIrcnasm½<n§énCeNIþr 2. RtUvdwgBITMhM kaM)at nigkaMQr nigCMerlénCeNIþrEp¥kelImuxgareRbIR)as; 3. GacEckkaMQreTA nigkaM)at 4. RtUvdwgBITMhMénCeNþIrEp¥kelITMhMrUb ii- viFI ³ 1. KUrbnþat;s‘um nigkMNt;kareroberogEdlRtUveTAnwgmaRtdæanmYy 2. KUrbøg;mYy - KUrG½kSCBa¢aMgedaybnþat;eRtcMNuc - kMNt;TTwgCeNIþr nigKUrbgáan;édkarBar - EckkaM)atEp¥kelIkMBs;énCeNIþr - edAcMNuckñúgrvagkMBs;CeNIþr nigKUrbnÞat;cg¥úlbgðaj Design Drawing Practice 90
 • 91. Department of Civil Engineering NPIC 3. - KUrrUbPaBBuH nigrUbPaBCMhrCeNIþreFobeTAbøg;dI . - kMNt;kMBs;Can;bnÞb; nigKUrBuHénrcnasm½<n§kMral . - kMNt;kMBs;BIbt;énCeNIþr nigEckkMBs;Can; nigkMBs;kaM . - EckkaM)ateTAnwgbeNþayCeNIþrGaRs½yelIbøg; . - KUrkaM)at nigkaMQredaybnÞat;BuH . - KUrTMrkaM/ Fñwm/ r)arCeNIþr/ stair house/ qñÚtBidan - kMNt;kMBs;bgáan;édkarBar/ cenøaHeCIgRT/ nigKUrédkan; - bgðajrUbPaBCMhredaybnÞat;esþIg - dak;eQμaHedaybnÞat;cg¥úlbgðaj/ bnÞat;xñat/ nigeQμaHeRKOgbgþúM nigTMhMva karKUrCeNIþrebtugGaem: ³ i- cMNucRbugRby½tñ ³ 1. kaM)at nigkMBs;énCeNIþrRtUvsIuKñaeTAtamTMhMlkçN³rUb 2. sMerceRCIserIsTMerténCeNIþrGaRs½yelIbnÞb; b¤muxgarénlMhr 3. kt;sMKal;BIrcnasm½<n§suvtþiPaB 4. kt;sMKal;BIkareRbIR)as;sMPar³ ii- viFI ³ 1. - KUrbnÞat;su‘m nigkMNt;kareroberogRtUveTAnwgmaRtdæanmYy . 2. - KUrbøg;mYy - KUrG½kSCBa¢aMg nigkMra:s;GIusULg; - bgðajTMhM nigkMra:s;GIusULg; - kMNt;beNþay nigTTwgénCeNIþr nigEckkaM)atrbs;va - edAcMnuckñúgrvagkMBs;CeNIþr nigKUrbnÞat;cg¥úlbgðaj - EjkeGaydac;rvagbnÞat;BuH nigbnÞat;rUbPaBCMhr 3. - KUrrUbPaBBuH - KUrG½kSénCBa¢aMgedaybnÞat;eRtcMNuc - EckesμIKñarvagTMhM Landing nigkaM)at Design Drawing Practice 91
 • 92. Department of Civil Engineering NPIC - EckesμIKñarvagTItaMgKMraleQI nigTMhMkMBs; - kMNt;kMra:s;kMralCeNþIr nigcMerlénCeNþIr - KUrsMPar³énRKwHkMraleQI - KUrrnUténkMral NapJak / Fñwm nigkMraleQI - KUrkaMQr nigkaM)atelICeNIþrebtugGaem: . - kMBs;énbgáan;éd KW 900 mm/ nigKUrsrsrRTbgáan;éd nigeCIgTMrva . - EbgEckrUbPaBBuH nigrUbPaBCMhréneRKageQI nigKUreCIgeQI . 1.6- Bidan ³ rcnasm½<n§TMenIbénlMhrxagkñúgpÞH BidansMrab;biT)aMgeRKOgdMbUl b¤ EpñkxageRkamén kMralmYy . BidanCaEpñksMxan;mYykargarKUr nigsMrab;biT)aMgbNþajExSRKb;RbePT nig ]bkrN_epSgeTot . nigbiT)aMg>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> . kareFIVkMBs; nigRTg;RTayBidaneTA tambnÞb;nimYy² . BidanmanBIrRbePT . RbePTTI 1 KWBidanBnüÜr/ BidanrebobenHpþúMeLIg edayr)areQI b¤ elah³Rsal² nigRbePTmYyeTotKWBidan Jemul/BidanRbePTenHpþMúeLIg edayBMumanr)areT KWvaeRbI)atkMralEtmþg . rcnasm½<n§énBidan ³ BidanBnüÜrpþúMeLIgedayExSBnüÜrBidan/ Rbdab;BüÜr/ r)arBidan/ snøwkBidan/ nigk,ac;BumÖ Bidan . kareFIVvaedIm,IsMKal;BIRbePTeRKOgbgþúMEdlRtUvBüÜrBidan/ TMhM/ nigcenøaHtMerob . karKUrBidan ³ i- cMNucRbugRby½tñ ³ 1. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>/ dak;BidaneGayskiþsmeTAnwgmuxgarbnÞb; . 2. kMBs;Bidan KW 2100 b¤BIelITUénbnÞb;TTYlePJóv . 3. RtUvdwgBIsNæanénbnÞat;BuH nigbnÞat;rUbPaBCMhrénrnUtBidan 4. yl;BIsMPar³Bidan nigTMhMrbs;va Curtain Box ii- viFI ³ 1. KUrbnÞat;s‘um nig>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 2. KUrG½kSCBa¢aMg nigTMhMTMrCBa¢aMg Design Drawing Practice 92
 • 93. Department of Civil Engineering NPIC 3. rayExSBnüÜrBidankñúgcenøaH 900 mm 4. P¢ab;r)arBidan 45 x 45 mm eTAnwgcugExS 5. EjkeGaydac;rvagbnÞat;BuH nigbnÞat;rUbPaBcMhrénrnUtBidan nigKUrva 6. KUrkartP¢ab;rvagelah³Fatu/ rnUtBidan/ r)arBidan/ nigExSBnüÜr . 7. KUrsMPar³énrnUtBidan nigbnÞat;EdleRCIserIs 8. KUrk,ac;BidanenAeRkamrnUtBidan nigKUrGIusULg;enAelIrnUtBidan 9. dak;G½kS 2- CMhandMbUgéndMeNIrkarKUr ³ 2.1- ktþaEdlmanT§iBlelIkarKUr ³ karcab;epIþmdMbUgelIkarKUrTak;TineTAnwgkarsikSa nigeFIVKMeragKMnUskareRbIR)as;TItaMg/ kMNt;TMnak;TMngkñúgépÞtMbn;rvagGaKar nigbegáIteKalKMnitEdlGacRbRBwtþeTA)an. bEnßm BIelIenH vaTak;TgeTAnwgkarKitKUrBIkarbeBa©jm:UdEpñkxageRkA nigtMrUvkarbMerIbMra:s;GaKar kñúgeBlvivDÆn_énkarbeBa©jm:UddMbUg/ sßabtükrRtUvKitKUrBIktþadUcxageRkam ³ 1. RTg;RTayTItaMg nigTisedA 2. vas;sÞg;nIv:UTItaMgdI 3. lkçxNÐRbePTdI 4. Ti§BlkñúgtMbn; 5. c,ab;/ bBaØatiþtMbn; 6. nitiþviFIGnuBaØatþi 7. karKitKUrBIlkçN³snSMsMéc 8. RbB½n§emkanikenAkñúgGaKar 9. karkan;kab; 10. tMrUvkarcaM)ac;énGñkkan;kab; 2.2- RTg;RTayTItaMg nigTis ³ Design Drawing Practice 93
 • 94. Department of Civil Engineering NPIC RTg;RTayTItaMg nigTMhMvamanktþaBIrEdlRtUvKitKUr TI 1 vaGacmanTi§BleTAelIGaKar nig Tak;TgeTAnwgpøÚv nigkareRbIR)as; . Tak;TgeTAnwgTisedAénGaKarelITItaMg vaGaRs½yelI karEbreTArkBnWøRBHGaTitü nigxül;EdleyIg)an nigbMerIbMra:s;TidæPaBRbsinman . bgðaj TItaMgEdlmanTi§BlelIGaKar . KMlat nigFaørsgxagCatMrUvkarmFü½tedIm,IkMNt;épÞ GaKarRtUvsagsg; rUbPaB 8-2 TMhMTItaMgKWFMCagTMrg;énGaKar . eTaHCaya:gNa TisénGaKarEbreTArkTisxül;/ RBHGaTitü nigTidæPaBk¾manlkçxNÐkMNt;Edr . 2.3- karvas;sÞg;TItaMg RtUb:URkahIV ³ karvas;sÞg;TItaMgGaRs½yeTAkMritnIv:UFmμCatiénTItaMgmuneBlKUsbøg;GaKarlkçxNÐRsTab;dI Gac manTi§BledaypÞal;KMnUsbøg; . >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> . CaerOy² vaGacelcecjnUv CMerlEdlmincg;)anEdlGaceRbIeFIVCaGVIEdlBiessmYy nigCadMeNaHRsayd¾l¥mYy . karKUrbøg;eRbIR)as;CMerledaydak;vakñúglMhrGaKaredIm,I>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>. 2.4- lkçx½NÐdI ³ vamansar³sMxan;Nas;kñúgkareFIVetsþdI nigkarrukxYgreNþARtg;reNþAeCIgtag . kareFIVetsþ dIGacbgðajeyIgBIGesßPaBéndIEdlGacRtUvkarsrsrRKwHéfø b¤ RKwHepSgeTot . va bgðajpgEdr BIkarmanfμkñúgdI b¤k¾ BMumanEdlGacbegáIntMélénsMNg; nigbegáItbBaðaKUrbøg; F¶n;F¶r . vamansar³RbeyaCn_edIm,IemIlépÞcak;bMeBj nigtaragkMBs;Twk . Design Drawing Practice 94
 • 95. Department of Civil Engineering NPIC 2.5- Ti§BltamtMbn; ³ RtUvKitKUrBIlkçxNÐGakasFatuEdlTak;TgeTAtamtMbn; rYmmanRBil/ xül;xøaMg/ kMrit sItuNðPaB/ nigkMBs;TwkePøógRbcaMqñaM . kñúgtMbn;manRBileRcIndMbUlRtUv)anKUredIm,ITb;Tl; nwgbnÞúkF¶n; nigRbEhlCaeFIVdMbUlRsYcecaTxøaMg . kñúgtMbn;PaKxagt,ÚgkarKUrbøg; rYmman ]bkrN_RtYtBinitükMedARBHGaTitü dUcCasMya:bdMbUlFM² . 2.6- c,ab; nigkarEbgEcktMbn; ³ bTbBaØatiþsIþBIkarEbgEck nigRKb;RKgtamtMbn;)aneFIVniytkmμkñúgkareRbIR)as;dIføIeTAtam c,ab;kMNt; rYmman kardak;kMriténTMhMépÞsagsg;GaKarkñúgTItaMgNamYyEdlGaceFIVeTA )an/ cMNtLan/ kMBs;GaKar . c,ab;kMNt;sIþBIkarKUrbøg;GaKar/ dUcrcnasm½<n§/ GKiÁsnI/ RbB½n§Twk/ ePøIgeqH/ suvtiþPaB nigsMPar³ . 2.7- nitiviFIkñúgkarGnuBaØatiþ ³ eBldMeNIrkarKUrbøg;RtUvmankarÉkPaBBIGtifiCn . GtifiCnGacCamnusSEtmñak;Edlm©as; RTBüsm,tiþ b¤CaKN³kmμakar/ GacCaKN³kmμakarsMrab;RBHvihar . GtifiCnEtgEtdak; kMritenAelIkarKUrbøg; . ]TahrN_/ KN³kmμakarRBHviharcg;)anRbePTGaKarrag A eday manBidanragRkLÚbenAR)agÁrbs;va . vaGacmanCMerIssMPar³Cak;lak;mYyykeTAeRbIR)as; dUcCa fμkMeNIt nigeQIRkhmGac EpñkxageRkA . 2.8- karKitKUrBIlk<N³snSMsMéc ³ CaFmμtaGtifiCnmanTunGtib,rmamYyEdlKat;mincg;eGayvahYskMritkMNt;enaHeLIy . eBl dMeNIrkarKUrbøg;RtUvKitKUrBItMéleGay)anc,as;las;pgEdr . vaGaccaM)ac;RtUvbBa©úH TMhMénGaKar b¤ eRbIR)as;sMPar³tMélTab . ktþaepSgeTot dUcCalkçxNÐdI/ sißteRkamkar r:ab;rgrbs;GtifiCn b¤ GñkKUrbøg;RtUvelIkeLIg . kñúgkrNIxøHvacMNayticCagkñúgkarrkTI Design Drawing Practice 95
 • 96. Department of Civil Engineering NPIC taMgfμIl¥Cagkar cMNayEfmeTAelIbBaðaEdlekIteLIgedayyfaehtu dUcCadIfμ b¤ dIGesßr PaB . 2.9- RbB½n§emkanik ³ eBlGaKarRtUv)anKUr RbB½n§EdlnwgRtUvkaredIm,IRtYtBinitübrisßanxagkñúgRtUv)anRtYtBinitü rYmman RbB½n§kMedA/ RbB½n§xül;ecjcUl/ ma:sIunRtCak;/ GKiÁsnI/ RbB½n§Twk/ nigTwks¥at; . tMél énkartMeLIg RbsiT§iPaB/ nigtMélRbtibtþikarCaktþaEdlRtUv)a:n;sμan . GaKarxøHRtUv karbriyakasBiessedaysmKYr nigkarykcitþTukdak;edayELkmYy . ]TahrN_ lkçxNÐbriyakasenAkñúgbnÞb;vHkat;kñúgmnIÞreBTü . 2.10- karkan;kab; ³ karkan;kab;sMedAeTAelIkareRbIR)as;GaKar . vabgçMkargarCaeRcIneGayGñkKUrbøg;RtUveFIV . ]TahrN_RbsinebIvaCalMenAdæancMnUlcitþén m©as;KWRtUv)anelIkeLIgmuneBlskarcab;epþImKUr. RbsinvaCaGaKarBaNiC¢kmμ/ karviPaKeTAelIskmμPaBekIteLIg nigTMnak;TMngrvagKña nwgKñaRtUv)anbMeBj . ]TahrN_ enAkñúgkariyal½ymYyRtUvdwgBIcMnYnbuKÁlikvaCakarkMNt;Cak;lak;mYyelIkar garrbs;GñkKUr . plitplsMercRtUvEtbMeBjcitþnwgbMngrbs;GtifiCn. 2.11- tMrUvkarcaM)ac; ³ GaKarmYycMnYnRtUvkarcMnucBiessmYy EdlRtUvkar karviPaKedayELk² . TaMgenaH rYm man tMrUvkarRckecjcUl EdlcaM)ac;eGaymanTTwg/ kMBs;TVarBiessmYy . karbMBak; Rbdab;Tb;sMelgenAelIEpñkNamYyénGaKar b¤ smtßPaBénkarTb;Tl;nwgsItuNðPaBx<s;. eBldMeNIrkarKUrbøg; eGay)anjwkjab;CamYyGtifiCn nigdak;bBa©ÚleKalKMnitrbs; GtifiCneTAkñúgdMeNIrkarKMnUsCMhandMbUg . 2.12- GñkBieRKaHeyabl; ³ GñkBieRKaHeyabl;edIrtYnaTIsMxan;Nas;kñúgkarerobcMKMeragbøg;kargarKMnUs . rcnasm½<n§/ emka nic/ GñkeGayeyabl;xagEpñksMNg;sIuvilRtUvBak;B½n§cab;BIdMeNIrkarKUrdMbUg . karEk sMrYlmanlkçN³caM)ac;kñúgKMnUsTaMgmUsedIm,Idak;cUlbEnßmkñúgtMrUvkarKMnUs . GñkeGay eyabl;TaMgenHtUvshkarKñaya:gCitsñitBIeRBaHfasMerccitþrbs;GñkNamYyGac Design Drawing Practice 96
 • 97. Department of Civil Engineering NPIC eFIVeGay b:HBal;dl;GñkepSgeTot . ]TahrN_ RbB½n§emkanikGacRtUvkarbNþajbMBg;mYy . RbB½n§rcnasm½<n§xøH dUc Open web joists RtUvkareGayvart;enAcenøaHkMral rW r)arBidan . RbsinebIRbB½n§epSgeTotRtUv)aneRbIR)as; vaRtUvrt;enAxageRkameRKagsMNg; . GñkeGay eyabl;EpñkGKiÁsnI . vaGacbgçM eGayeyIgKUrsareLIgvijRbsinebIeyIgBMumanKMeragmun enaHeT . 2.13- bBaðaekItmankñúgkarKUs ³ kñúgkarsMerccg;KUrbøg;GaKarén medical practice éneBTüeFμjBIrnak; . GñkKUrbøg;nwgRtUv sikSa eTAelIkareRCIserIsTItaMg kMNt;tMrUvkarrbs;Gñkkan;kab; nigskmμPaBepSg² Tak; Tgnwg practice of dentistry . erobcMEpnTIbrievNCitxag ³ dMeNaHRsaybBaðasMrab;Gñkbøg;sßabtükmμ cab;epIþmBIlkçN³TUeTA eTAkan;cMNucFM² . cab;epIþmedaykarsikSaelITItaMg nigkMNt;RckpøÚvecjcUl karvas;sÞg;dI cMNucsMxan;én TisedA. kñúg rUbPaB 8-9 KWCaEpnTIbrievNCitxag. TItaMgGaKarsMeNIrsMu nigtMbn;CuMvij . Observes TMnak;TMngrvagTItaMg nigTItaMgCMuvijva . TItaMgxageCIgvaTl;nwgtMbn;minTan; GPivDÆn_ . GaKarBIrCan;sßwtenALÚt¾xagekIt . Tisxül;TUeTAbk;BIeCIgeQogxaglic nig xagt,ÚgeQogxaglic . tMbn;minTan;GPivDÆn¾kat;tampøÚveTAxaglicénTItaMg . TItaMg CMralbnþicmþg²eTARCugEpñkxagBayBü . enAtampøÚv pine street CaRTBüsm,tþiRKb;RKg edayhaglk;ray nighagTMnijFM² . Design Drawing Practice 97
 • 98. Department of Civil Engineering NPIC RckcUlcUleTAkan;TItaMg ³ bBaðaTImYyRtUvKitKUrBIRckecjcUleTATItaMg . edaysarTItaMgmanrbgCab;Et Oak Street dUecñHGñkCMgWTaMgGs;RtUvcUltamBIEpñkxagenaH . kt;sMKal;facMNtcieBaI©mpøÚvmin)an GnuBaØatiþenABImuxTItaMgeT . GñkCMgWRtUvctenApøÚvmçag b¤ enAkñúgcMNtsMrab;hagFM²enAmaçg pøÚv . manKMnUspøÚvedIr nigePøIgsþúbCaCMnykñúgkareRCIserIskEnøgct . vaBitNas;faeKcg; Y dak;cMNtenACamYyTItaMgGaKar . kEnøgxøHRtUvtMrUveGaymankarecjcUleTAGaKarBIkEnøg cMNtenAkñúgTItaMgEtmYy . dUecñHGñkCMgW nigGaceTAdl;GaKarBIkEnøgcMNt b¤ edayqøg kat;KMnUspøÚvedIrEtmYy . enHCaskþanuBlénkarecjcUlGñkefμIreCIg nigyanCMniH . bBaØatikmμRkug )andak;kMritBIrebobebIkqøgcUlkñúgpøÚvBIEkg . vamansuvtiþPaBkñúgebIkq¶ay BIRCugEkgEdlGaceFIVeTA)an . sikSaBITItaMg Design Drawing Practice 98
 • 99. Department of Civil Engineering NPIC karsikSabnÞab; KWTItaMgsMrab;GaKar . kMNt;KMlatbTdæanEdlkMNt;edaybTbBa¢arénkar EbgEcktMbn; . RtUvcaMeBlxøHGaceGaymancMNtenAelIKMlat nigeBlxøHminGnuBaØatiþ . eyIgsnμt;facMNtminGnuBaØatiþenAelIépÞKMlatbTdæan . LÚvenHkMNt; etITItaMgFMlμm RKb;RKan;sMrab;dak;GaKarmYyCan;EdleyIgcg;)an bUk nigcMNtRKb;RKan; b¤ Gt; . ktþaTisedA ³ LÚvRtYtBinitüktþaTiæBlxül; nigTisénGaKar . enAmçag KWCaGaKarBIrCan;Edl)aMg TidæPaB b:uEnþvararaMgTb;nwgxül; RBil nigkMedARBHGaTitürdUvekþA . edayvasßitenATisxag ekIt dUecñHvanwg)aMgRBHGaTitüeBlRBwk . Tisxül;cMbg KWbk;BIBaykükñúgrdUvsisirrdUv ( rdUvrgar ) nigmkBITisnirtIenArdUvekþA . GaKarBIrCan;nwgmin)aMgvaeT dUecñHbøg;epSgeTot GaceFIVeTA)an . edayLÚt×xageRkayEbreTATisxageCIgvagayRsYl)aMgxül;RtCak;xøaMg BITisenaH . GaKarmanRckcUl nigEbrmuxeTAt,Úg ehIybnÞb;rg;caMsßitenATisxagenHTTYl )anGtßRbeyaCn_edaykIþrIkray Design Drawing Practice 99
 • 100. Department of Civil Engineering NPIC nigkk;ekþAénBnWøéf¶mkBITisxagt,Úg . enAeBlxül;ekþA bk;;BITisnirtIvapþl;eGayeyIgxøHnUvbMlas;bþÚrxül;FmμCati . EpñkxageRkay nigxaglicKW dILÚt×minTan;GPivDÆn_ . TukkñúgcitþfaeyIgmindwgfavaRtUv)aneKsagsg;GIVenaHeT . bT bBa¢arkarEbgEcktMbn; nigbgðajeGaydwgBIEdnkMNt;EdlRtUvdak;GaKarelITItaMgenH . CMerleTAxageRkayRbEhl 90 sm . vanwgpþl;karhUrTwkedayFmμCati . karbegIátmaRtdæanenAelIlMhr ³ lMhredayELk² GacKUreGayRtUvnwgmaRtdæan dUcecñHeyIgnigeXIjTMnak;TMngTMhMEdl EdlminBitR)akdmYy. vaGacCaTMrg;ragctuekaN EkgEdlbgðajBIépÞva/ vaminEmnTMrg; énbnÞb;>>>>>>>>> . karRtYtBinitüépÞenHGaceGayGñkKUr dwgBITMnak;TMngKñanimYy² . kñúgkrNIenHbnÞb;rg;caMCabnÞb;mYyEdlFMCageK . vaCYyeGay eyIgrayeQμaHépÞd¾éTeTotedIm,IRTRTg;skmμPaBepSgeTotenAkñúgrcnasm<½n§ dUckEnøg cMNtrbs;eyIg . kMNt;TMnak;TMngmungar ³ LÚvenHvacaM)ac;edIm,IkMNt;TMnak;TMngrvagskmμPaBedIm,Idak;enAkñúgGaKar . vabMeBjnUv eKalKMnitmYy b¤ düaRkam bublele ( rgVg;mUl ) . lMhrnimYy² bgðajedayrgVg;mYy . TMhMBiténrgVg;nimYy² minsMxan;enaHeT . bnÞab;mkmYyNaEdlmanTMnakTMngmuxgarKña eTAvijeTAmkRtUv)anP¢ab;KñaedaysBaØaRBYj . ]TahrN_ m rUbPaB 8-13 bnÞb;rg;caMman TMnak;TMngpÞal;eTAnwgkEnøgTTYlePJóv nigkEnøgBaNiC¢kmμ . vamanTMnak;TMngpgEdr eTAbnÞb;vHkat; b:uEnþminEmnbnÞb;BiesaFn_ b¤ bnÞb;ggwtenaHeT . eBlGñkerobcMdüaRkab enH viPaKGIVEdlekIteLIgkñúglMhrnimYy² nigkt;sMKal;TMnak;TMngva ]TahrN_ kaMrsμI X ykBIkarvHkat; ehIypþitenAbnÞb;ggwt . düaRkamenHminEmnCabøg;)ateT b:uEnþvaEsþgecj nUvTMnak;TMngEdlKYrKit dUcCabøg;)atEdlRtUvGPivDÆn_ . eBlxøHskmμPaBGacbBa©ÚlvaCa BIr b¤ eRcIn cegáamFM . cegáamenHGacRtUv)aneroberogeLIgvijeTaCaTMnak;TMngEdlGacnaM rkkarerobcMmUldæanénbøg;)at . kñúg]TarhN_enH eyIgmanbYncegáamFM² ³ karrg;caM/ BaNiC¢kmμ/ TTYlePJóv nigRbdab;RbdasMrab;evC¢bNÐit 1 nig 2 . vaGacdak;eTAtamkar erobcMeRcInEbbrhUtTal;EteXIjskIþsmbMput . vaRtUvkarsakl,geRcIndg . eRCIserIs Design Drawing Practice 100
 • 101. Department of Civil Engineering NPIC dMeNaHRsayl¥bMput nigerobcMcat;Ecg Schematic edayeRbIR)as;cegáamFM² . eFIVeGay RtUvtammaRtdæan nigsakl,geroberog ( rUb 8-15 ) . vaRtUv)aneRCIserIsykbøg;TI 2 ehIysakl,geRKagbøg;)ateRbIR)as;TMnak;TMngemenH . GtßRbeyaCn_mYyenAkñúgbøg;enH KWTMnak;TMngCitKñarvagskmμPaBrg;caM/ BaNiC¢kmμ/ TTYlePJóv . TMnak;TMngRsbKñapgEdr rvagmeFüa)aygayRsYlrbs;evC¢bNiÐt karedIrCitsMrab;buKÁlit nigTMnak;TMngCitKñarvag TIBiesaFn_ bnÞb;ggwt nigRbdab;RbdakaMrsμI X . kareFIVeGayRbesIrKMnUsbøg; ³ épÞRklaRtUvkarsMrab;skmμPaBnimYy² RtUv)ankMNt; nigTMnak;TMngmuxgarrvagkenSam clnaRtUv)anbegIáteLIg KMnUsRtUv)aneFIVeGayRbesIreLIg . kenSamnimYy² GaceFIV eGayRbesIredIm,IbgðajépÞedayELkkñúgtMrUvkarnimYy² . eBldMeNIrkarKMnUsbBa©b; RtUv caMfaRtUvBinitüemIlminmanGIVEdlRtUvrMlgenaHeT . rUbPaBbgðajBIkarGPivDÆn_KMnUsbøg; GaKarkariyal½yTnþeBTü . kMNt;sMKal;faTMnak;TMngrvagbnÞb;qøúHbBa©aMgedayTMnak;TMng kñúgdüaRkam bubble . RckecjcUlRtUvbgðajya:gc,as;edayKMnUspøÚvedIr nigpøÚvebIkbr . 2.14- karBinitüBic½yepSgeTot ³ enAeBlKMnUsbøg;bBa©b;kMBugGPivDÆn_ karsMerccitþepSgeTotk¾RtUv)aneFIVEdr . ]TarhN_ kMBs;Bidan KMnUsrcnasm<½n§ lMGit nigRbB½n§emkanik k¾RtUveFIVkarsMercEdr . CYnkalkar KUsvasKMnUsbIxñatvaCYyGñkbgðajlkçN³maDénrcnasm<½n§Edr . vamincaM)ac;Ca enRta- TsSn_eT . vaCakEnøgEdlRtUv bgðajetIkMBs;dMbUl nig BidandUcemþc nig karsMercyk rcnasm<n½§rebobNaEdlcg;KukñúgKMnUs . eBlxøHBMnuHkat;GaKarbgðajkEnøgcMbgNamYyEdlCYykñúgkarviPaKelIKMnUscugeRkay . vaGacbgðajecjRTg;RTayénma:smaDénlMGitrcnasm½<n§ . karKUsvasbBa©b;EpñkxageRkACYybgðajlMGiténEpñkeRkAGaKar . KMnUsvaepSg² GaceFIV eLIgedayeRbIR)as;sMPar³xus²Kña . bg¥Üc nigkarKUrbøg;dMbUlEbøk²Kña munnwgbBa©b;dMeNaH RsaydMbUg eRKagdMbUgvaGacCYyeyIgpgEdr . kñúgGaKarenHdMbUlmanlkçN³samBaØ . GaKarxøHeTotGacRtUvkarKUsvasbEnßmbgðajBITItaMgsrsr eRKOgbgÁMúdMbUgem nigéd Design Drawing Practice 101
 • 102. Department of Civil Engineering NPIC reENg . CBa¢aMgRTTMgn;RtUvbgðajeGayc,as; . eRKOgbgÁúMminkMNt;TMhMeT b:uEnþbgðaj edaykMNt;sMKal; . karBinitüBic½yemkanik ³ kñúgEpñkKMeragbøg;dMbUg vaGacCYyGñkRbsinCaeFIVBRgagénRbB½n§kMedA nigma:sIunRtCak; . RbsinebIRtUvkarbrikçarBiess dUcCabMlal;bþÚrkMedA vaKYrRtUv)ankt;Rta . BRgagenHmin kMNt;TMhMeT BIeRBaHkarsikSa heat loss-gain min)aneFIVenAcMnucenHeT . kñúgdMeNaHRsay enHbMBg;xül;hÁas;ekþAcRgáan KWdak;kñúgbnÞb;cRgáan . kugdg;ma:sIunRtCak; KWenAelIdIeRkA GaKar . bMBg;kMedArt;eRkamkMral)atedaymanbMBg;tecjeTAeRkACBa¢aMg . dMbUlBnWøelI dMbUlRsg;bnÞb;rg;caM . vapþl;nUvkMedARBHGaTitübniþcbnÞÜc b:uEnþcaM)ac;CameFüa)aykñúgkar bNþÚrxül;FmμCati . karRtYtBinitücugeRkay ³ bnÞab;BIkarEkécñsBVEbbya:génKMnUsdMbg)anbBa©b; vaCYyGñkedIm,IeFIVrUbPaB Schematic U bgðajBIdIeNIrvivtþn_éncracrN_rYmTaMgmnusS nigyanynþ . bøg;KYrrkSaTukKMrUcracrN_ edayELk . kMNt;sMKal;RckcUlBiess nigkEnøgcMNtsMrab;buKÁlikxøH . dMeNIrkarvivtþn_EpñkxagkñúgGacRtYtBinitüeday Schematic enHpgEdr . vabgðajfa RbtibtiþkarénevC¢bNiÐtTaMgBIrnak;edayELkBIKña nigkat;bnßykMritGb,brmaénRbTaMg RbTisKñakñúgssalFM . CMhanbnÞab; ³ karKUrCMhandMbUgRtUvEtRBmTTYledayGtifiCn nigPñak;garrdæaPi)alEdlpþl;karGnuBaØati GaKar . CaCMnYydl;GtifiCneGayyl;eKalKMnitbøg;rYm RtUvKUrbøg;)atbzm nigkar GPivDÆn_TItaMgbEnßmelIenHeTot GaceFIVCam:UEdlbIxñat sßabtükmμenRtaTsSn_ bgðajBI TMhM 3 xñaténlMhrEpñkxagkñúg nigxageRkAEdlGaceFIVedayéd b¤ edayRbB½n§ CAD . kargarKMnUsmuneKKWCabzm>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>. Cayfaehtu TaMgGs;KñanwgÉkPaBKñaeTAelIkar eRbIR)as;lMhr nigkarbMeBjcitþGtifiCnedayKMnUslMGitbzm . ehIyEfmTaMgmankMNt; RtaelIÉksarbBa¢ak;enAkñúgdMNak;kalenH . cugeRkayeyIgGacerobcMkargarKMnUsbBa©b;/ Design Drawing Practice 102
 • 103. Department of Civil Engineering NPIC RtYtBinitüeGay)anRKb;RCugeRCay nigerobcMkargaredjéfø nigkarsagsg; . eTaHbIkñúg KMnUs nigÉksarbBa¢ak; . 2.15- kargarm:UEdl ³ eBlEdlkargarKMnUskMBugbnþsikSa nigpøas;bÚþrcuHeLIgenaH manviFIvaytMélmYysMrab; CMrujkarvaytMél KWkarsikSaBIm:UEdl . enAkñúgcMnucenH eyIgmincg;bdiesFkarpSBVpSay TIpSar b¤ karbgðajm:UEdledaykarsikSaBIm:UEdl . karsikSaBImU:EdlminTan;KitBI]bkrN_EdlRtUvbEnßmkarTak;Tg vaGacbgðajeTAGtifiCn tamtMrUvkar b:uEnþvaCYyeyIgCaGñkKUrbEnßmeTotedIm,Icab;epIþmbkRsayBImenaKMnit esckIþ RtUvkar/ 3 eKalbMNgenAkñúglMhr . GñkKUrbøg;cab;epþImeFIVm:UEdlBImundMbUg/ CaBiessbk RsaylkçN³TUeTAénTItaMg nigTMrg;GaKar . KardkBiesaFn_eTARbePTTMrg;enH CMnYyeyIg bkRsaynUvepSg²/ rYmman TidæPaBénTItaMg/ TMnak;TMngCamYyrcnasm<½n§epSgeTot/ karemIleXIjnwgEPñk/ nigkarRbmUlpþMúCaTUeTA . enAeBlEdlm:UEdlmanBt’mantictYc Edl)anmkBIEtTMhMépÞ)atKMnUsTMrg;eRkA² nigskþanuBlTItaMg . eyIgnwgepþatelIm:UEdl Design Drawing Practice 103
 • 104. Department of Civil Engineering NPIC EdleRbIR)as; Schematic edIm,ICaCMnYyGñkKUremIleXIjkarTak;TgKñakñúgrUbPaB 3-xñat BIkarsikSaRkahVik 2-xñat . 2.16- kareFIVm:UEdl nigKUsvas ³ mkdll;cMnucenH eyIgcMNayeBleRcInkñúgkarKitKUrenAkñúgrUb bIxñat nigkarKUsvas . Ca eKalkarN_eyIgRtUvcab;epIþmKMeragbøg; . kñúgbMNkRsayenHmann½yfaeyIgeFIVkarKUs vasehIyeTIbeFIVm:UEdl . eTaHCaya:gNa kareFIVm:UEdl KWRsbeBleTAnwgkarKUsvasdMbUg énKMnUs . GñkKUrRtUveRCIserIsGIVEdlyl;faCitRtwmRtUv . kñúgxøwmsarenH eBlevlaEtg EttMrUv >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>. KMeragsMNg;vtßútUc²eFIVeGayGñkKUreXIjRTg;RTayEdlGaceFIV )an . vaGaceGayemIleXIjnwgEPñk PaBTTYlxusRtUvénkayviBaØaNeTAelITMhMmaDenH nigkarRbsBVKña . karnwkKitkñúgcitþedayBMumanBRgagrUb bIxñat eFIVeGayGñkKUr EtgEtmankMhusF¶n;F¶rGMBI TMhM nigTMnak;TMngkñúglMhr . m:UEdlGaceCosvagbBaðaTaMgenH vaCYyeyIgeGayemIl eXIj . kareFIVm:UEdlmYyGacsMKal;)anPaBRbTaMgRbTisEdlmin)ansμanTukmunenAelI bøg;/ bøg;BuH b¤ bøg;CMhr . enAeBlKMnUsbøg;cMerIneLIg m:UEdlGacCYyRTRTg;dMeNIrkarN_ TaMgGs; . karsikSadMbUgTak;TgeTAnwgBRgagma:s m:UEdl EdlTak;TgeTAnwgnIv:UTItaMg . eBleyIg cab;epIþmBRgagbøg;BuH/ eyIgman»kaskat;ecjCaragdMusUlId . Rtg;cMnucenHsMPar³ m:UEdl bþÚreTACaTMrg;Rkdas;esμI b¤ Rtg; . eyIgcab;epIþmeFIVCBa¢aMg kat;Rbehag nigKitBIbnÞat;kat; dMbUlBnøW nigTIcMhr . m:UEdlénbnÞb;mYy b¤ eRcInGacRtUv)anbgðat;bgðaj . kareFIVm:UEdlénrUbragBuH bgðajnUv lMhrTUeTAEpñkxagkñúg nig karbUkbBa©ÚldMNalKña én TMrg;bEnßmEpñkxageRkA Gacman )aj;ePøIg pgEdr . >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 2.17- m:UEdl nigGtifiCn Design Drawing Practice 104
 • 105. Department of Civil Engineering NPIC GtifiCnTTYl)annUvplRbeyaCn_BIkarsikSaelIrUb bIxñat Edr . mnusSPaKeRcInminecH emIlbøg;KMnUseT . karebIlbøg;BitR)akdrYb BuH nigrUbPaBCMhr mankarlM)akeTaHbICaGñk KUrmanbTBiesaFn_xøHk¾eday . m:UEdleFIVeGayGtifiCn)anyl;nwgRTg;RTayénKMnUs . bEnßmelIenHeTot m:UEdl EdlmanP¢ab;edayKMnUsritEtBnül;)anc,as;BIKMnUsKMehIj epSg²eTot EdleyIgKUrenAkñúgbøg;TUeTA rUbPaBCMhr rUbPaBBuH EdlvaGacrMxanEPñkGñk minFøab;emIlpgEdr . EbbepSg²Kñaénbec©keTsRkahVikEdleRbIedayGñkKUr xøHman lkçN³l¥xøaMgNas; EtxøHeToteFIVdUcCaRbjab;Rbjal; EdleFIVGtifiCnBi)akyl;KMnUs . bMErbMrYlTMhMbnÞat; Rsemal maRtdæan eTaHbICaGñkfñwkk¾edayk¾EtgEtEsþgecjCalkçN³ sil,³GrUbIy_eTaGñkTTYlyk . KMnUs nigm:UEdl KWCaeRKOgTak;TgKña . GtifiCnBitCa cab;ykm:UEdl nigxiteTACitva nigkarcab;GarmμN_elIvaenAeBlmankardak;eRbobeFob dMNalKñaCamYyKMnUs . enAeBlKMnUscab;epþImmkCamYyKña BitNas;vanwgmancMNb; GarmμN_rMePIbCab;mkCamYyenAxagGñkKUr . >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RbsinCaGtifiCnrbs;GñkmincUlcitþGIVEdleKniyay GñknwgRtLm;mkkariyal½yvij edIm,IKiteLIgvij GIVEdlRtUveFIV . Cac,ab;TUeTA GñkKUrbøg;minRbQmmuxnwgkarbdiwesd KMeragTaMgRsugenaHeT . 2.18- BN’ eKEtgEtminykcitþTukdak; b:uEnþvamansar³sMxan;bMputkñúgKMnUsenaH KW BN’ . vaGaceTA rYcedaykarsikSaelIm:UEdledIm,IbegIátBN’cMruHenAelIvtßútUc² . ]TarhN_ edayeRbI Rkdas;KMnUrCamUldæan . GñkGacdak;BN’enAelIrUbPaBCMhr/ RbelaHCBa¢aMg/ b¤ elIGIVEdl Rbhak;RbEhl . bnÞab;mkeyIgkat;vavtßútUc² enaH nigdak;vabgðajKMnitrbs;eyIg . Design Drawing Practice 105
 • 106. Department of Civil Engineering NPIC eyIgGaceRbIrUbftedIm,IbkRsayBIBN’ nigsMPar³TaMgBIrenaH . karsikSaelIBN’tamviFI epSgeTot KW Project slide énm:UEdlenAelIRkdas; nigKUrrUbPaB . eRbIR)as; vellum b¤ Mylar edIm,IcMlgbnÞat;BN’ nigbnÞat;exμAeTAtamBN’EdleyIgcUlcitþ . BN’minRKan;Etb:HBal;dl;citþsaRsþ nigGarmμN_rbl;eyIgeTAelIGaKarb:ueNÑaHeT b:uEnþvab:H Bal;eTAdl;karyl;BIRTg;RTayedayviBaØaNpgEdr . BN’Rkem:AeFIVeGayvtßú b¤ lMhr emIshak;dUcCatUcCag eBlBN’PøWeFIVeGayvtßú niglMhrdEdlenaH emIlhak;dUcCaFMCag . citþsaRsþ nigkaryl;edayviBaØaNKWCavBaØasarEdlRtUvEsVgyl;edayxøÜnÉg Edlman esovePAl¥² CaeRcIn . GñkKUrxøHmanGtþsBaØaNl¥eTArkBN’FmμCati rYmTaMgcMeNHdwgén nimitþsBaØaBN’pgEdr nigTi§BlvaeTAvijeTAmk . enRtaTsSn_bnøMEPñk vaGaceFIVeGay cab;GarmμN_edaynimitþsBaØaBN’NamYyBIvb,Fm’mYyeTAvb,Fm’mYy . RbsinCaeyIgerobcMecjebskmμéneRkARbeTs eyIgKYryl;dwgnimitþsBaØaénvb,Fm’én RbeTsenaHEdleyIgKYrTTYlyk)ankñúgCMnajrbs;eyIg . 2.19- karsagsg;m:UEdl ( sikSam:UEdl ) ³ karsikSaelIm:UEdlRtUvkareFIVya:grh½s ³ GñkKUrk¾maneBlRKb;RKan;edIm,IeFIVral;KMnUsTaMg Gs;edayminKitBIeBlkMNt;enaHeT . tMélénm:UEdlrYmnwgdMeNIrkarKUrbøg; KWbgðajya:g c,as; . dUecñHetIeyIgRtUvTTYlykplRbeyaCn_BIm:UEdlya:gdUcemþc eCosvagkarcMNay fvikaecal ? TImYy kareRCIserIssMPar³sMrab;eFIVm:UEdlCaktþasMxan; . Rkdas;esIþg dUceQI caletag Rkdas;sMrab;eFIVm:UEdl Rkdas;KMrU nigkþar Poster GaceGayeyIgeRCIserIs )aneRcInEbbehIyvagayRsYlkñúgkareFIVpgEdr . dIdæ nigesñark¾GaceRbI)ansMrab;sikSaBI BIma:s . ehIyvarh½sTan;citþkñúgkareFIVpgEdr . TMhMvaCabBaðamYypgEdr BIeRBaHdUcKMnUsEdr RbsinCam:UEdlFMvaeRbIsMPar³eRcIn nigeFIVRtUv kareBlyUr . dUecñH sikSaBIm:UEdlRtUveFIVtUcsmrmü . tamRkitüRkm m:UEdlKYrEtsIueTA TMrg;TMhMFM 18" x 24" nigTMhMtUc 11" x 17" b¤k¾tUcCagenH . karkMritTMhMenH KWkMueGay lM)akkñúgkarelIkcuHelIkeLIg b:uEnþvaRKan;EtCakarbgðajpøÚvmYyb:ueNÑaH . lkçN³vinicä½y dMbUg KWeFIVeGaymantulüPaBrvagtMrUvkar nigeBlevlaeTatamsPaBkarN_Cak;Esþg . Design Drawing Practice 106
 • 107. Department of Civil Engineering NPIC tamviFIepSgeTotedIm,IsikSaelIsMNg;m:UEdl KWtamry³ Computer. vamanplRbeyaCn_ kñúgkarKUrGacm:UEdltamkMuBüÚT½r . plviC¢man RbsinCaeyIgeFIVvarYcenAkñúgkMuBüÚT½r eyIgeFIV edaypÞal;kñúgdMeNIrkarkargarKUrrbs;eyIg . ÉksarKMnUsGaccMlgeTAkmμviFIsMrab;KUr m:UEdlEtmþg ehIyBMumanRtUvkar]bkrN_eFIVeLIy . enAeBlEdlGtifiCnmkkan;kariya- l½yrbs;eyIg eyIgGacbgðajm:UEdleTABYkeKtamry³eGRkg;kMuBüÚT½redayykrUbPaBNa Edlsmrmü . RbsinCakarRbCMuenAq¶ay eyIgRtUvkarkMuBüÚT½rEdlGacyktamxøÜn b¤ e)aH Bum<ecjnUvrUbPaBmYycMnYnsMrab;bgðajGtifiCn . RtUvcgcaMkñúgcitþfa GaKarkøayrUbBit mYyCavtßúEdleyIgGacb:H)an . kMuBüÚT½rebImin)anKitBIePøIgGKiÁsnI nigskþanuBlR)akd RbCarbs;vaenaHeT vaminpþl;nUvbTBiesaFn_qab;rh½seT . eTaHbICaya:gNa m:UEdlkñúg kMuBüÚT½r {bnÞúk} mYy KWTaMgBIrtMNageGayKMnUsxagkñúg nigxageRkA m:UEdlrUb . mSa:gvij eTot valM)akNas;EdlRtUv)anTaMgBIr . m:UEdlkñugkMuBüÚT½rGacRtUvGPivDÆn_bEnßmeTot nig lMGiteBldMeNIrkarKMerag . ´eCOCak;famankEnøgmYysMrab;CMerIsTaMgBIrenAkñúgkarvivtþn_ rbs;va b:uEnþdUcKMnUsbøg;CaeRcIn kareRCIserIsrbs;eyIgmanTi§BledaysMPar³ eBlevla nigbribT . cugbBa©b; kMuBüÚT½rGacpþl;eGayeyIgnUvsar³RbeyaCn_CagGt;RbeyaCn_ enA eBleyIgrkviFIeRbIR)as;eBlevlakñúgkarbegáItm:UEdl . 2.20- briyakasénkartaMgbgðaj ( pÞaMgkargarKMnUs ) ³ kñúgmYycb;énKMerag eBlevlaEdlsMxan;CageK eRkABIskmμPaBeFIVkar karKUrpÞal; KWenA eBlEdleyIgdak;bgðajkargarrbs;eyIgeTAmnusS b¤ RkumepSgeTot . kartaMgbgðaj nimYy² KWCakarqøúHbBa©aMgBIdMeNIrRbRBwtþeTAénkarrlaycUlKñaénRbFanbT nigkmμvtßúrbs; GñkKUrbøg; . KMnUrbøg;Edll¥CageK nigminmann½yfaeCaKC½yedayminmanTMnak;TMngP¢ab; eTAnwgkardak;taMgbgðajdUcKñaenaHeLIy . kareFIVbriyaybgðajRtUvkarrebobCMnajmYy ³ cab;BIsmtßPaBkñúgbeBa©jPasakayvikar nigkareqIøytmeTAnwgsMnYrEdlGñkKUrmin)an eRBogTukCamun . eyIgRtUvRbwgKitBITsSnikCnenABImuxeyIg nigsMrYlGarmμN_eGay bMeBjcMnUlcitþeTAnwgcMeNHdwgénRkumEdlenACMvijxøÜn . kartaMgbgðaj KWCabegÁalmYy . u PaKeRcIn nWg tUc² nigminpøÚvkar .bu:EnþmYycMnYntUcykeTARbkYt kñúgmehaRsb nig mankarerobcMya:gp©itp©g; . Design Drawing Practice 107
 • 108. Department of Civil Engineering NPIC 3- RbePTénKMnUssMNg; ³ 3.1- rUbPaBenRtaTsSn_ ³ KMnUsrUbPaBenRtaTsSn_ KWCakarsageLIg b¤ rUbragvtßúmYy nigKMnUsEdl)anKUrnUvrUbrag xagkñúgpÞHvadUcCakBa©k;kaemra:mYyEdlpþitnUvvUbPaBcUleTAkñúghVIúl . Design Drawing Practice 108
 • 109. Department of Civil Engineering NPIC 3.2- bøg;TItaMgrYm ³ bøg;TItaMgrYmCaKMnUsEdlbgðajBIRckpøÚvecjcUl ExSbnÞat;GaKar sßabtükmμeTsPaB kardak;TItaMgGaKar EpñkEdlkan;kab; nigEpñkEdlminCab;nwgGaKar TisedA RTg;RTay RbePTdIkñúgdILÚt×sagsg; . cMnucEdlRtUvKUssMKal;kñúgbøg;TItaMgrYm ³ 1. TMnak;TMngTItaMg ³ TMnak;TMngCamYybøg;pøÚv nigbøg;dI nigTisedA sßanPaBsþg;dardI PaBminesμIénTItaMg taragKNnaépÞRkla TTwgpøÚv nigbeNþaypøÚv . 2. TMnak;TMngGaKar ³ vasißtenAcenøaHGaKar nigGaKarEdlmanLÚt×Cab;Kña bnÞat;RBMdI KMlatbøg;GaKar dMbUl ragénRsemalRBHGaTitü rbg RckecjcUlenAkñúgGaKar . 3. TMnak;TMngsßab½N ³ karpÁt;pÁg;Twk RbB½n§lUrTwk beNþayExSePøIgBIeRkARbGb;sMbuRt . Design Drawing Practice 109
 • 110. Department of Civil Engineering NPIC 4. epSg² ³ EdnTIbgðajpøÚvenAEk,r² nigerOgEdlBak;B½n§karÉkPaB cMnucEdlRtUvKUssMKal;edaybøg;enAkñúgTItaMgrYm ³ G½kSCBa¢aMg G½kSsrsr CBa¢aMgx½NÐ TItaMgbg¥Üc pøÚvcUl kMralsMGat kMralnIv:UxusKña esva kmμekIteLIgedayécdnü . matikareRcIneTotRtUv)anlubecjedaysarmaRtdæanénGaKar nigbMENgEck . Design Drawing Practice 110
 • 111. Department of Civil Engineering NPIC Design Drawing Practice 111
 • 112. Department of Civil Engineering NPIC 3.3- bøg; ³ bøg;)atmYy KWCakarBuHnIv:UEdlvaRtUv)ankat;enAkMBs; 4 hIVt ( RbEhl 1.2 m ) BIkMral tamTisedkénbnÞb; . vamansar³sMxan;kñúgKMnUsCamUldæankñúgkarbgðajvtßúelIkMraldUcCa karerobcM bnÞb; épÞmYy TIlMhr TMhM bg¥Üc RckcUl srsr CBa¢aMg karbeBa©jm:UdkMral karsagsg; EdlRtUveRKag . maRtdæankñúgbøg;mYyxusKñaGaRs½yeTATMhMGaKar b:uEnþrUbPaBRtUvmanGnuPaBeTAtam lkçN³sMNg;RtwmRtUv b¤ CasMrg;enAEpñkNamYyénbøg; . Design Drawing Practice 112
 • 113. Department of Civil Engineering NPIC Design Drawing Practice 113
 • 114. Department of Civil Engineering NPIC 3.4- rUbPaBCMhr ³ rUbPaBCMhrmYy KWCaKMnUsEdlemIleXIjvaedayGacsÁal;)annUvTMrg;xageRkACMuvijGaKar . dUecñH KMnUsRtUv)anKUrrUbragvatamTisnimYy² ( xagmux xagsþaM xageqVg xageRkam ) . tMrUvkarsMerccitþedIm,IKUrrUbPaBCMhrmYy ³ 1. kMBs;éneKalmYy ³ kMBs;srubénGaKar kMBs;dMbUlly kMBs;kMral Bidan . 2. CMerlbBa©b;xageRkA ³ CMerldMbUl sMPar³dMbUl . 3. lMGrbBa©b;xageRkA ³ CBa¢aMg RbePTénsMPar³lMGrcugbBa©b; . 4. cMnucbriyayxagelI KWRtUvKUrbøg;BuHsinedIm,IGacsakl,gdwgBITMhMGaKar nigTMrg;rbs; BIeRBaHtamsþg;dar . edIm,IKUrrUbPaBCMhrmYyEbbxagelIKWGaRs½yelITisedA 4 Tis ³ 1. rUbPaBemIlBImux ³ bgðajBITItaMgmuxénGaKar ( dak;vaCaeKalTisxagt,Úg ) . 2. rUbPaBemIlBIeqVg ³ kñúgrUbPaBenHsißtenAxageqVgeFobnwgTisxagmux . 3. rUbPaBemIlBIsþaM ³ kñúgrUbPaBenHsißtenAxagsþaMeFobnwgTisxagmux . 4. rUbPaBemIlBIeRkam ³ kñúgrUbPaBenHsißtenAxageRkayeFobnwgTisxagmux . Design Drawing Practice 114
 • 115. Department of Civil Engineering NPIC Design Drawing Practice 115
 • 116. Department of Civil Engineering NPIC Design Drawing Practice 116
 • 117. Department of Civil Engineering NPIC 3.5- rUbPaBBuH ³ rUbPaBBuH KWCarUbPaBmYyEdlKUskat;GaKarEkgeTAnwgbøg;)at.manrUbPaBBuHBIrRbePT . mYyKWBuHkat;eTAtamTisbeNþayGaKar . nigmYyeTot KWBuHtamTisTTwgénGaKar . cMnucEdlRtUvKUrenAkñúgBuHmYydUcxageRkam ³ 1. TImYy ³ CeNIþrCabøg;sMxan;enAkñúgrUbPaBBuH/ RckcUl/ bnÞb;Twk/ bnÞb;TTYlePJóv/ nig ranhal/ nigbgðajTMnak;TMngCamYynwgdI/ TMnak;TMngCamYyCeNþIr . 2. TIBIr ³ rcnasm<½n§ b¤ sMPar³KWCarUbPaBBuHEdlEbøk b¤k¾KUrkEnøgRbCMuCn viFIfμImYy/ kareRbIR)as;sMPar³EdlEbøkenAkñúgrcnasm<½n§ . 3. TIbI ³ GñkKUrRtUvKUrEpñkNamYyEdlnwgRtUvKUsbBa¢ak;enAkñúglMGit . vaGaceFIVeGay GñkemIlGacyl;)angayRsYl . GkSr/ cMnucsMKal;/ tMélCaelx nigkardak;xñatXøaepSg² eFIVeGayceg¥ótenAkñúgKMnUs . GñkRtUvKUrrUbFatuTaMgenaHedayRbugRby½tñ . dUecñHvaGacrMxandl;eyIgenAeBleyIgcg; emIlGIVmYy . 1. TImYy ³ RtUvEjkeGaydac;bnÞat;kñúgKMnUs nigKUrva 2. TIBIr ³ tYGkSrenAkñúgrUbPaBBuH KWRtUveGayc,as; . dak;tYGkSr énsMPar³/ GkSr/ sBaØasMKal;/ tMélelx/ xñat edIm,IeGayRtUvnwgmaRtdæanKMnUs . rcna karsresr eGayRsbeTAnwglkçN³KMnUsedIm,IeGaygayRsYlyl; nigc,as; . 3. TIbI ³ RtUvRby½tñRbEyg nigsMGacKMnUspgEdr . erobcMbøg;BuH nigmaRtdæanrbs;va . erobcMeGaymansNþab;Fñab;l¥>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RbsinCavamanTMhMFM b¤ TMhMtUcvaeFIVeGay)at;lMnwg . dUecñHGñkRtUvRbugRby½tñ . rUbPaBBuH manlkçN³Cabec©keTs nigsMxan;eRcIn dUecñHGñkKUrCYnkalRtUvKUr nigsresrsMrab;bBa¢Ún eTAkargarsMNg;Pøam . Design Drawing Practice 117
 • 118. Department of Civil Engineering NPIC Design Drawing Practice 118
 • 119. Department of Civil Engineering NPIC Design Drawing Practice 119
 • 120. Department of Civil Engineering NPIC 3.6- lMGit ³ lMGitCaKMnUsEdlKUsbEnßmelIbøg;BuHEdlmin)anbgðajeGay)anc,as;las;kñúgsþg;dar KMnUs . lMGitmYymanbIRbePTdUcxageRkam ³ 1. lMGitBuH 2. lMGitkMral 3. lMGitkMBs; dUcCaTIkEnøg nig cMnucRBman GñkRtUvbgðajrUbPaB/ kareFVIlMeyagénkarBiBN’na nig lMGitBuHénesovePAenH Edl´)an BiBN’naenAkñúg rUbPaBBuH . 3.7- KMnUsTMhMeBj ³ KMnUsTMhMeBjEdl)andak;CabBa¢IrénkarsnñidæansarmasFatunimYy² edayxñatBitenAkñúg KMnUsbøg; b¤k¾ RtUvKUrKMnUssMNg;edayxñatBit . KMnUssMNg;enAEpñkEdllM)ak/ kEnøg rcnasm<½n§Biess/ bøg;BuHbgðajelIRbB½n§bMBg;/ karlMGr/ sMPar³ . 3.8 Extend elevation vaCaKMnUsmYyEdllatRtdag GaKarmYy b¤ épÞénGVImYy/ ehIyKUvaecjmk. vadUcCa rUb PaBCMhrxagkñúg EdlGaceGayGñkeXIjqøgCBa¢aMg mYyénTisTaMgbYn tamExSedk edIm,I Design Drawing Practice 120
 • 121. Department of Civil Engineering NPIC bgðajBIkarKUm:Ut xagkñúg . 3.9- taragTaV nigbg¥Üc ³ vaGaRs½yeTAelIRbePTTVa nigbg¥Üc nigsMPar³rbs;va/ vabgðajBIkMBs;/ TTwg/ kMra:s;/ xag elIbiT . dak;sBaØaeTATVa nigbg¥Üc KUrTVabg¥ÜcGaRs½yeTAelIsBaØasMKal; nigeroberogva . dak;elxerogTVa bg¥Üc/ sMPar³/ bTd§an/ xñat/ RbePTelah³FatueRbIR)as; nigbTd§anmYy/ cMnYnsrub/ RbePTrbs;eyIg/ kMra:s;/ cMnYneGayeKgaysÁal;RKb;TVa nigbg¥Üc TaMgGs; enA elItaragbgðaj TVa nig bgðÜc EdleXIjmuneK. BIeRBaHEtplitplTVa nigbg¥Ücmansar³ sMxan;kñúgKMnUsenHenAeBl)a:n;sμantMélCa .ykl¥ KUrvaeGayc,as;las; niglMGitbnþic . Design Drawing Practice 121
 • 122. Department of Civil Engineering NPIC Design Drawing Practice 122
 • 123. Department of Civil Engineering NPIC 3.10- taragsMPar³ ³ taragenaHeFIVeGaygayRsYlkñúgkarbBa¢areTAeragcRknUvsMPar³kñúgeRkAénGaKar dUcCaeQI sMPar³lMGrepSg Edl)anKUrbgðaj . EckecjCakMral/ CBa¢aMg/ BuHBidan nigkMNt;bgðaj va . Design Drawing Practice 123
 • 124. Department of Civil Engineering NPIC 3.11- karKUrRKwH nigbøg;mUldæanRKwHénr)ar ³ vaCaKMnUsEdlbgðajBICBa¢aMg/ TItaMgsrsr/ RTg;RTay/ TMhM nigRTg;RTayP¢ab;KñaénFwñm/ KMnUsEdlBak;B½n§eTAnwgCBa¢aMgeKeRbIsMrab;bøg;mUldæanénrcnasm<½n§sMNg; . Design Drawing Practice 124
 • 125. Department of Civil Engineering NPIC 3.12- KMnUsFñwm ³ enHCaKMnUsrcnasm<½n§FñwmkMral . vaCaKMnUsbgðajBIeRKagEdlkMralpÁMúKña . ebIsinvaCa rcnasm<½n§ebtugGaem:/ vabgðajBIFñwm/ srsr/ rcnasm<½n§kMral . dak;kMNt;sMKal;eTA tamTMhMénbøg;BuHéneRKOgbgÁúM nigKUrbnÞat;xñateTAtamcenøaHsrsrnimYy² erobcMCatarag énTMnak;TMngsrésEdr . Design Drawing Practice 125
 • 126. Department of Civil Engineering NPIC Design Drawing Practice 126
 • 127. Department of Civil Engineering NPIC 3.13- KMnUskartMerobsrésEdkkñúgkMral ³ KMnUskartMerobsrésEdk KWbgðajBIrUbragtMerobénsrésEdkBRgwgenAkñúgkMralmYyEdl eRbIenAkñúgebtugGaem: . kénøgsrésEdkRtUvkac; tamTisEvg nigTisxøI . vabgðajBI RsTab;srésEdkCan;elI nigCan;eRkam/ cenøaHBImYyeTAmYy nigkMra:s;rbs;va . Design Drawing Practice 127
 • 128. Department of Civil Engineering NPIC Design Drawing Practice 128
 • 129. Department of Civil Engineering NPIC 3.14- ebtugGaem: Rahmen ³ Design Drawing Practice 129
 • 130. Department of Civil Engineering NPIC 3.15- KMnUsRbePT]bkrN¾TaMgLay ³ KMnUs]bkrN¾KWvaTak;TgeTAnwglkçNHBiessénGaKar b:uEnþvamanTMlab;GaRs½yeTAtam bMNgrbs;GñkKUr. Gñkbec©keTsCMnajenHbriyaysþIBITMhMva enAkñúgbøg;BuHTaMgenHPaK eRcInCaKMnUssMNg; . 1. eRKÓgbrikçaGKÁisnI ³ vaCaKMnUsEdlTak;TgeTAnwgGMBUlePøIg famBleP_øIgRbB½n§[ dMNwgTUrs½BÞ RbB½n§Bt’manTUeTA RbB½n§GKÁIP½y ]bkrN¾GKÁIsnIXøaMemIldüaRkamExS ePøIg nigkugtak; pÞaMgbBa¢ar RbB½n§sßab½n nigfamBlePøIg . 2. brikçaTwk ³ vamandUcCakarpÁt;pÁg;TwkeTAGaKar RbB½n§TwkekþA nig]bkrN¾EdlBak;B½n§ eTARbB½n§pÁt;pÁg;TwkTUeTA karsagsg;RbB½n§bMBg;]sμ½n nigsMNg;RbB½n§bgðÚrTwkk¾rab; bBa©ÚlpgEdr ehIyEfmTaMgkarerobcMepSg²eTotrW]bkrN¾sacTwk¬eBleqHpÞH¦Edl manRsbeTAnwgRbB½n§TwksMrab;karBarePøIgeqH . 3. m:asIunRtCak;brikçakMedA³ vaRtUv)anbgðajBITItaMgénbMBg;TaMgGs;EdlGs;Tak;TgeTA nwgRbB½n§kMedAnigm:asIunRtCak;enAkñúgGaKar TMhM tMNrP¢ab;kEnøgdak;m:asIunkMedATwk (Boilor) nigsmtßPaBva. karGnuvtþn¾KMnUsbøg; ¬KMnUslkçNHCarUbPaB ¦ ³ Design Drawing Practice 130
 • 131. Department of Civil Engineering NPIC Design Drawing Practice 131
 • 132. Department of Civil Engineering NPIC Design Drawing Practice 132
 • 133. Department of Civil Engineering NPIC Design Drawing Practice 133
 • 134. Department of Civil Engineering NPIC CMBUkTI 3 ³ karGnuvtþn¾KMnUs ( KMnUsrUbPaB ) Design Drawing Practice 134
 • 135. Department of Civil Engineering NPIC 1- rUbPaBcMeNalGasUemRTIk ³ rUbPaBcMeNalGasUemRTIk KWCaKMnUsrUbPaBeTAlénvtßúEdlGacRtUv)anbgðajnUvRCug eKalcMnYnbI . bnÞat;cMeNalTaMgGs;RtUv)anKUrRsbeTAnwgbnÞat;eKalenaH . eKGacvas; TMhMxñateTAtambnÞat;TMagenaH . 1.1- karKUrbnÞat;eRTt ³ KMnUsbnÞat;eRTtRsbmanbøg;muxEdlGaceXIjmYy ( bøg;eKal ) RsbeTAnwgbøg;rUbPaB/ EdlRtUv)anbgðajedaysmamaRtnwgmaRtdæanBit . épÞmuxG½kSRkahVikBIrepSgeTot KUrnUv CamMueRTteTAnwgépÞmuxeKalenaH . épÞmuxG½kSRkahVikmYyNak¾edayeTaHbIepþk b¤ bBaÄr enAkñúgFmμCati/ GaceRbICabøg;eKal . muxmYyNaEdlGñkeRCIserIseRbICabøg;eKal GaRs½yelIGñkcg;)andUcbgðajkñúg]TahrN_ bøg;)atRtUv)ansgát;F¶n;Cabøg;eKal BIeRBaHva mansar³sMxan;CageK nigmanBt’maneRcIn . RbeyaCn_FMbMputénKMnUsbnÞat;RsbeRTt KW GñkGaceRbIrUbPaBG½kSRkahVikminRKan;EteFIVsMNg;KMnUsgayRsYlb:ueNÑaHeT b:uEnþvabgðaj bøg;eKal nigbøg;RsbedayRtUvxñat nigrUbragBit/ smamaRt nigTMhMpgEdr . bøg;eRTt ³ kñúgbøg;eRTtepþkmYy b¤ dIEdleFIVCabøg;eKalEdlRsbeTAnwgbøg;rUbPaB . bøg;epþkTaMgGs; RtUv)anKUreTAtammaRtdæan nigRTg;RTayBit smamaRt nigTMhM enHCaRbeyaCn_FMbMputkñúg kareRbIR)as;bøg;eRTt ]TahrN_ rgVg;/ eyIgGacKUrCargVg;BitmYy . bøg;eRTtbgðajBImuMFM CagKMnUsGIusUemRTIk ehIydak;ragépÞmuxeTAepþkCagépÞmuxbBaÄr . vamanviFIsamBaØBIrkñúg karsg;bøg;eRTt . bnÞat;QrRtUv)anKUrbBaÄrdUcKña . b:uEnþG½kSedkmanTisedAxusKña ( 45 / 45 b¤ 30 / o o o 60 ) . viFIEdlGñkeRCIserIsGaRs½yelImMuKMehIjEdlGñkcg;)an o nigrebobEdlGñkcg;dak;enA elIépÞbBaÄr . Design Drawing Practice 135
 • 136. Department of Civil Engineering NPIC rUbPaB 3- 1 rUbPaBbøg; rUbPaBkMBs;eRTt ³ kñúgrUbPaBkMBs;eRTt/ bøg;bBaÄr ( bøg;CMhrGaKar b¤ bøg;BuHbBaÄr ) eFIVCabøg;eKal nigenAEt RsbeTAnwgbøg;rUbPaB . bøg;bBaÄrTaMgGs;RtUv)anKUrRtUvmaRtdæan nigrUbragBitrbs;va/ smamaRt nigTMhM . bnÞat;epþkTaMgGs;EkgeTAnwgbøg;rUbPaBRtUv)anbgðajedaybnÞat;KUr nUvmMumYy . rUbPaBkMBs;eRTtmanTMenarecj KMnUsbgðajCak;EsþgxagelI/ karbnßy smamaRténCMerAGaceFIVeTA)an edIm,IeCosvagdMeNIrxusBIPaBedIm . kMueRbIR)as;mMueRkam 30 nigelI 60 . o o bøg;G½rtURkahVik nigBuH GaceRbIeFIVCaKMnUsenHk¾)an . sar³sMxan;cMbgénrUbPaBCMhreRTt KWvabgðajBIlMhrkñúg nigeRkACaTMrg;bIxñat . Design Drawing Practice 136
 • 137. Department of Civil Engineering NPIC rUbPaB 3- 2 rUbPaBkMBs;eRTt 1.2- GIusUemRTIk ³ bnÞat;RsbGIusUemRTikdak;esμIenAelIépÞmuxEdlemIleXIjTaMgbI . vahak;bIdUcCaeyIgkMBug emIlRCugénRbGb;mYyEdlbnÞat;kaMTaMgbIénRCugRbGb;manmMuesμI²Kña . GIusUemRTikRtUv)an begIáteLIgedayKMnUsbnÞat;bBaÄrénvtßúCabnÞat;Qr ehIybnÞat;EdlenAkñúgTisedkBIrsißt enA 30 BIG½kSedk . GIusUemRTikmanlkçN³xusBIPaBedImticCagKMnUsbnÞat;Rsb . eTaH o ya:gNavaRtUvkareBledIm,IKUr BIeRBaHbøg;G½kSRkahVik/ bøg;BuH nigbøg;CMhrminGaceRbIedIm,I eFIVva)aneT . dUecñHxñatTaMgGs;RtUvkMritenAeBldMeNIrkarKUrKMnUs . GIusUemRTikGacpøas; bþÚr)anticCagKMnUsbnÞat;RsbpgEdr . BIeRBaHvaminGacsgát;F¶n;eTAmYybøg;mYykñúg cMeNambIeTotenAelIBIrepSgeTot . Design Drawing Practice 137
 • 138. Department of Civil Engineering NPIC rUbPaB 3- 3 GIusUemRTIk karbegáItG½kSGIusUemRTik ³ edIm,IbegIátG½kSGIusUemRTik GñkRtUvkarcab;epIþmbnÞat;bYn ³ bnÞat;CMnYyedkmYy/ bnÞat;man mMu 30 BIr/ nigbnÞat;bBaÄrmYy . KUrvaCabnÞat;sMNg;efIr² . o rUbPaB 3- 4 G½kSGIusUemRTIk edIm,IKUrG½kSGIusUemRTIkmYy ³ 1. KUrbnÞat;CMnYyepþkmYy ( cat;TukvaCabnÞat;nIv:UdI ) Design Drawing Practice 138
 • 139. Department of Civil Engineering NPIC 2. KUrbnÞat;bBaÄrEkgeTAbnÞat;dICiteTA nigkNþal . bnÞat;bBaÄrenHeRbIedIm,Ivas;kMBs; 3. KUrbnÞat;BIrEdlmanmMu 30 / RCugnimYy²KUsecjBIcMnucRbsBVénbnÞat;BIrmun dUc o bgðajkñúgrUbPaB 4-4 . edIm,IsMKal;KMnUsGIusUemRTIk ³ CMhanénkarbegIátKMnUsGIusUemRTIkBIKMnUsKMehIjeRcIn b¤ vtßúBitdUcxageRkam ³ 1. eRCIserIsKMehIjd¾smKUrmYyénvtßúedIm,IeRbICaKMehIjBImux b¤ sikSaBIKMehIjBImuxén KMnUsKMehIjeRcIn . 2. kMNt;TItaMgdMbUgEdlbgðajvtßú 3. cab;epþImKMnUsrbs;GñkedaykMNt;BIG½kSGIusUemRTIkdUcEdl)anrayrab; . emIlrUbPaB 4-4 4. eRbIR)as;bec©keTsbnÞat;rgVas;/ KUrRbGb;ctuekaNEkgedIm,IEksMrYlsmamaRtEdl GacmanCMuvijvtßúEdlRtUvKUr . eRbIvtßúEdlbgðajkñúgrUbPaB 4-5 (1) Ca]TahrN_ . Kit BIRbGb;ctuekaNEkgedayRkitBITTwg nigbeNþay ( bnÞat;Rkit )/ dUckñúgrUbPaB 4-5 (2) . bnÞab;mk)a:n;RbmaN nigRkitbeNþay nigkMBs;Tak;TgeTAbnÞat;Rkwt emIlrUb PaB 4-5 (3) KUrRbGb;bIxñatedayeRbIbnÞat;eTAnwgG½kSedIm emIlrUbPaB 4-5 (3) . RbGb;RtUvKUreGay)anRtwmRtUv/ eTaHya:gNaKMnUsrbs;GñknwgminRtUvtamsmamaRteT . RKb;bnÞat;TaMgGs;KUrenATisedAdUcKñaEtRsbKña . 5. karKUrefI² nUvlkçN³BiessbgðajBIlMGiténvtßú . eBlGñk)a:n;RbmaNcMgayenAelI RbGb;ctuekaNEkg GñknwgeXIjlkçN³BiessénvtßúgayRsYl edIm,IKUEdlRtUvsma maRtCagkarEdleyIgKUrvaedayminmanRbGb; emIlrUbPaB 4-6 (5) . Design Drawing Practice 139
 • 140. Department of Civil Engineering NPIC rUbPaB 3- 5 GIusUemRTIk 2- KMnUsrUbPaBenRtaTsSn_ ³ 2.1- niymn½y ³ niymn½y ³ rUbPaBRkahVikénvtßúbIxñatmYyenAeBlcMeNlbnÞat;CaeRcIn)aj;ecjBIcMnucEPñk . lkçN³Biess ³ - rUbPaBenRtaTsSn_)anbgðajBIIKMnUsrUbPaBEdlmanlkçN³Bit - minmanmuM b¤ rgVas;BitNamYyeT enAkñúgenRtaTsSn_ elIkElgEtbøg;BImux . Design Drawing Practice 140
 • 141. Department of Civil Engineering NPIC - rUbPaBenRtaTsSn_begáItnUvlkçN³bMPan;EPñkxøH 2.2- snÞanuRkm ³ cMnuckNþalénckçúnimitþ ³ cMnucnimitþrvagEPñkEdldUcCacugekaNTsSnIyPaB . vaGacbgðajBIcMgayxøImYyrvag SP nig PP ekaNénckçúnimitþ . ekaNnimitþCMnYjmYyEdlmankMBUlCa SP nigsißtenAcMkNþalénckçúnimitþeKalenAelIénépÞ bøg;rUbPaBbgðajeGayeyIgdwgkñúgTsSnIyPaBrbs;eyIg . bnÞat;edk ³ bøg;edkCMnYy vakat;cMkNþalénExSckçúnimitþ . vanwgelcecjCabnÞat;mYy . TItaMgbBaÄr rbs;vaenAelIbøg;rUbPaB rUbragénrUbPaBenRtaTsSn_ . vtßú ³ rcnasm½<n§ TMrg;dI nigrukçCati . bnÞat; nigmuMEkggayRsYlkñúgkarbgðajkñúgTMrg;KMnUsenRta TsSn_ . bøg;rUbPaB ( PP )³ Cabøg;EdlEkgeTAnwgekaNckçúnimitþ . TItaMgrbs;vaTak;TgeTAnwgvtßúEdlkMNt;c,as;enA kñúgKMnUsenRtaTsSn_ . cMgayBI PP eTA SP kMNt;BITMhMénrUbPaB . bøg;CMnYy ( RP )³ bøg;Edlkat;tamekaNckçúnimitþmanTMnak;TMngeTAnwgGIVEdlenACuMvijeyIg . kMral dMbUl nigdI RtUv)ankMNt;Cabøg;edkCMnYy . CBa¢aMg CYredImeQI rukçCati RtUv)anbgðajCabøg;bBaÄr CMnYy . cMNuc Station ( SP ) ³ tMNageGayTItaMgEPñkEdleXIjvtßúEdlkMNt;rUbragénKMnUsenRtaTsSn_ . TItaMgbBaÄr éncMNuc Station enAkñúgbøg;rUbPaBCMnYykMNt;RbePTrUbPaBenRtaTsSn_ . cMnuc Vanishing ( VP ) ³ CacMNucmYyenAkñúgenRtaTsSn_EdlbnÞat;RsbRtUv)an)at; . vaeFIVeGaybnÞat;CMnYyBIr b¤ eRcInRbsBVKñasl;EtmYycMnuc . VP énbnÞat;edksßitenAepþk . Design Drawing Practice 141
 • 142. Department of Civil Engineering NPIC rUbPaB 3-6 KMnUsrUbPaBenRtaTsSn_ 2.3- RbePTKMnUsenRtaTsSn_ ³ manKMnUsenRtaTsSn_bIRbePT KW Rsb b¤ mYycMNuc/ muM b¤ BIrcMNuc nigbBaäit b¤ bIcMNuc . Rsb b¤ enRtaTsSn_mYycMNuc ³ enRtaTsSn_mYycMNucmanépÞmuxmYyRsbeTAnwgGñkemIl . RCugEdlfyeRkaybnßyeTA cMNuc)atEtmYy . enRtaTsSn_mYycMNucCaBaJwkjab;eRbIwsMrab;kMnUsbnÞb;xagkñúg . CMhan bnÞab; KWKUrenRtaTsSn_mYycMNuc . KUrrUbPaBemIlBIelI nigBImux . Design Drawing Practice 142
 • 143. Department of Civil Engineering NPIC rUbPaB 3-7 enRtaTsSn_mYycMNuc 1. dak;bnÞat;dIenArUbPaBBImux 2. dak;bøg;rUbPaB . vaCaRCugrUbPaBénRkdas;KMnUs . cMgayenHminmansar³sMxan;>>>>>>> 3. KUrbøg;vtßúemIlBIelI . épÞxagmuxnwgb:Hbøg;rUbPaB . 4. KUrbnÞat;edkkñúgrUbBImux . ykcMgayNak¾)anBIelIbnÞat;dI . TItaMgrbs;vanwgb:HBal; rUbragénrUbenRtaTsSn_ . CaTUeTAvasßitenA 6 eTA 8 ft BIelIbnÞat;dI . 5. dak;TItaMgenAelIrUbBIelI . CaTUeTAvaRbEhlCacMkNþalénvtßú . eBlNavarMkilvaeFIV Design Drawing Practice 143
 • 144. Department of Civil Engineering NPIC eGaypøas;bþÚrrUbragenRtaTsSn_ . 6. RbeyalBIrUbPaBBIelIeTAbnÞat;dIenAkñúgrUbPaBBImux . 7. KUrTMhM nigrUbragBitrUbPaBBImux enAelIbnÞat;dI . ral;rgVas;TMhMBiteFIVeLIgenAkñúgbøg; rUbPaBenH . 8. RbeyalbnÞat;BIcMNuc Station eTAbøg;edk 9. KUrbnÞat;BIrUbPaBBImuxeTAcMNuc Vanishing . 10. RbeyalbnÞat;BIcMNuc Station eTARCugnimYy² nigEpñkénvtßú . eBlEdlbnÞat; RbeyalenHkat;nwgbøg;rUbPaB/ RbeyalbnÞat;eTAnwgrUbemIlBImux . dak;cMNucenHenA elIrUbPaBenRtaTsSn_ . dak;TItaMgBIrUbPaBemIlBIelI eTArUbPaBemIlBImux . kEnøg EdlbnÞat;kat;KñaeTA VP begáIt)anCaRCugénenRtaTsSn_ . mMu b¤ enRtaTsSn_BIrcMNuc ³ enRtaTsSn_BIrcMNucmanGtßRbeyaCn_sMrab;enRtaTsSn_xagkñúg nigxageRkA . CMhanén karbegáItenRtaTsSn_BIcMNucEckecjCa (1) begIátBRgagrUbPaBemIlBIelI/ (2) karbegáIt BRgagrUbPaBemIlBImux/ (3) karbegáItKMnUsrUbPaBenRtaTsSn_ . Design Drawing Practice 144
 • 145. Department of Civil Engineering NPIC rUbPaB 3-8 BRgagdMbUgénkarcab;epþImKMnUsenRtaTsSn_BIrcMNuc kareFIVBRgagrUbPaBemIlBIelI³ 1. kñúgrUbPaBemIlBIelIdak;bøg;rUbPaB . dak;vaenAxagelIputénRkdas;KMnUs . 2. KUrbnÞat;énvtßú/ Cabøg;)at. RCugmYYyénvtßúRtUvb:H nigeFIVbøg;rUbPaBeyIgGacdak;vanUv muMb:unμank¾)an . mMuBI 15 eTA 45 eRbITUeTA . vtßúRtUv)anKUrmanmaRtdæan . maRtdæan o EdleRbI nigmanTi§BlelITMhMénrUbPaBTsSn_bBa©b; . 3. dak;cMnuc Station edayRbeyalbnÞat;BIRCugb:HeTAnwgbøg;rUbPaB . CaFmμtavaRtUv)an KUrEkgeTAnwgbøg;rUbPaB b:uEnþvapøas;bþÚrrUbenRtaTsSn_xøHenAeBlvaxiteTAsþaM b¤ eTAeqVg . cMgayéncMNuc Station dak;enARbEvgNak¾)anBIbøg;rUbPaB b:uEnþcMgayRbEhl 100 ft Cakarl¥ . rUbragénrUbenRtaTsSn_nwgERbRbYleTAtamcMgayenH . manbT BiesaFn_eRcIn nigCYyeyIgeRCIserIscMgayenH)anRtwmRtUvl¥ . Design Drawing Practice 145
 • 146. Department of Civil Engineering NPIC 4. dak;cMNuc Uanishing edayGUsbnÞat;BIcMNuc Station RsbCamYyRCugénvtßú rhUtvab:HeTAbøg;rUbPaB . vabegIát)anCacMnucsUnü (Uanishing) sþaM/ eFVg . bBa©b; BRgagKMnUsemIlBIelI . 5. dak;TItaMgdI . vaCaépÞmuxEdlRtUvvtßúdak;elI . dak;enAkEnøgNak¾)an b:uEnþCaFmμtava sißtenAxageRkamRkdas; . 6. dak;bnÞat;edk . vaCakMBs;EPñkGñkemIlBIelIdI . vaGackMBs;NamYy . dak;kan;Et x<s;kan;EtemIleXIjvtßúBIelI dUcCadMbUl ehIyemIleXIjBImux nigcMehog)antic . 6 eTA 8 ft eRbIR)as;CaTUeTA 7. RbeyalcMNuc Uanishing BIrUbPaBBIelIeTAbnÞat;edk . 8. RbeyalbnÞat;BIcMNuc Station eTARCugénvtßú ( A, B, C ) 9. kEnøgEdlvakat;eTAnwgbøg;rUbPaB ( A , B , C ) kñúgrUbPaBBIelITMlak;EkgeTAnwgrUb ' ' ' PaBBImux . RCug B b:HeTAnwgbøg;rUbPaB dUecñHvamanTMhMBit . RCugepSgeTotman RbEvgxøICagmun . ral;rgVas;bBaÄrRtUveFIVeTAtamRbEvgBit . 10. vas;eTAtammaRtdæanEdlRtUveRbIeTAtamkMBs;BiténRCugEkg . Design Drawing Practice 146
 • 147. Department of Civil Engineering NPIC 11. RbeyalbnÞat;BIRCugEkgBiteTAcMNuc Uanishing TaMgBIr . 12. cMkEnøgEdlbnÞat;KUsBIcMNuc Uanishing CYbKña nigbnÞat;KUrecjBIcuHmkeRkaménrUb PaBBIelIkMNt;)anTMhM nigTItaMgRCugmYyeToténvtßú . 13. eFIVtamdMeNIrdEdlenHedIm,IeFIVEpñkepSgeToténvtßú bg¥Üc TVa EdlemIlecjBIcMNuc Station eTAkat;nwgbøg;rUbPaBEdleKRbeyaleTArUbPaBemIlBImux . 14. enAelIrUbPaBBImux TMhMbBaÄrénbg¥Üc nigTVaRtUvdak;eTAtamRCugénTMhMBit nigRbeyal eTAcMnuc Uanishing . rhUtdl;vab:HKñabegáIt)anTMhM nigTItaMgnimYy² . dMbUlenAkñúgrUbenRtaTsSn_ ³ bBaðaBIrEdlekIteLIgkñúgkarKUrdMbUl KWTItaMgkMBs; nigya:bdMbUl . 1. KUrya:bdMbUl nigRBMdMbUlenAelI rUbPaBemIlBIelI 2. RbeyalRBMdMbUlrhUtvab:Hnwgbøg;rUbPaBenAelIrUbPaBBIelI . RbeyalcMNucRbsBV enHeTAbnÞat;dIkñúgrUbPaBBImux . vaeTACabnÞat;RbEvgBitmYy . 3. vakMBs;énRBMdMbUlenAelIbnÞat;enH nigRbeyalvaeTAcMnuc Uanishing mYy Design Drawing Practice 147
 • 148. Department of Civil Engineering NPIC rUbPaB 3-9 dMNak;kalenHbgðajBIrebobdak;lMGitelIKMnUsrUbenRtaTsSn_BIrcMNuc 4. rkbNþayénRBMdMbUl D-E edayemIlvaBIcMNuc Station k¾dUcCaeFIVenAelIRCugepSg eToteTArUbPaBBImuxEdr . 5. ya:bdMbUl cMnuc R Rbeyalkat;tambøg;rUbPaB . edIm,Idak;vaelIrUbenRtaTsSn_ RbeyalvaeTAbøg;rUbPaB (cMNuc) . RbeyalvaeTArUbPaBBImux . kMBs;BiténsMya:b BIelIdIGacvas;enAcMNucenH . 6. GUscMeNalBITItaMgkMBs;Biténya:bdMbUl (cMNuc) eTAcMNuc Uanishing nimYy² . Design Drawing Practice 148
 • 149. Department of Civil Engineering NPIC G½kSénrUbPaBenRtaTsSn_ ³ G½kSénrUbenRtaTsSn_BIrcMNucRtUv)anKUredaydak;cMNucenAtamG½kSenAkñúgrUbPaBBIelI . bnÞab;mkRbeyalcMNucnimYy² eTArUbenRtaTsSn_tamviFIP¢ab;cMnucFmμtaeTA nigbnÞat; ekagTaMgLay . 3- bec©keTssMEdgecjnUvmenarmμN¾ ³ 3.1- edImeQI ³ edImeQICaktþarYmpSMkñúgkarbEnßmnUvcMNab;GarmμN_ . edImeQImanTMnak;TMngBiesseTAnwg CIvit BIeRBaHvapþl;møb;/ Epø/ vaFnmaM ehIyBIeRBaHEt dUntarbs;eyIgrs;enAkñúgva . edImeQICaeRKOglMGrenAkñúgKMnUs BIeRBaHktþarYmpSMTak;TajGarmμN_ ³ karTas;citþbniþc bnþÜc/ BN’sMbur/ lkçN³bEnßm . CYnkalvaeFIVeGayGarmμN_rbs;eyIghak;B¤sMelgedIm eQIenAeBlmanxül;bk; nighitkøinrbs;vaeBlvamanpáa . Design Drawing Practice 149
 • 150. Department of Civil Engineering NPIC edImeQIGacbegáItCalMhrmYyedayswøksaxarbs;va b¤ begIátCaCYrtMrg;mYy . varUmpSMKña begIátCacMNab;GarmμN_edayvamanmøb; swøkRtQwgRtéQ begáItCaBN’sMburKYeGaycab; GarmμN_ . EmkFagrbs;vamanFmμanurUbx<s; CaBiesseBlvaRCuHswøkGs;enArdUvrgar . KUredImeQIGaceFIVeLIgCalkçN³RkahVikGrUbIysamBaز EdlCaCMnajdMbUg/ b:uEnþkarpat; edImeQIeGaydUcCalkçN³BitenaHGaRs½yeyIgdwglkçN³énEmkFag/ TMrg;rYm/ TMrg;swøk énRbePTnimYy²rbs;va . edImeQIRbEhlCavtßúEtmYyKt;EdlGñkKUrRtUvkardwgBIrebobKUr . pSaMedaycab;epþImKUrnUvKMnUssamBaØ/ manlkçN³CaedImeQIGrUbIy nigbnÞab;mkQan eTArkedImeQIEdlCak;lak;tamkarkMNt;NamYy . rUbPaB 3-10 karbgðajBIedImeQIEdlsamBaØbMput karbgðajBIedImeQIEdlsamBaØbMput KWcab;epþImBIrgVg;EdlmanedImmYy . vaemIleXIjl¥sMrab;KMnUsEdlmanmaRtdæantUc . edImeQIEdlmanrUbragsamBaØbMput eXIjdUcCa " sárRKab;edateQI " eRKagedImeQIEdlbgðajmunenHCaedImeQIEdlmanExñg EmkEtmYyduHecjBIKl;dMbUg . EmkFagenHEtgEtBuMmanswøkeT b:uEnþGacmanrUbragxus² Kña dUcEdl)anbgðajxageRkam ³ Design Drawing Practice 150
 • 151. Department of Civil Engineering NPIC rUbPaB 3-11 eRKagq¥wgénEmkeQI dUecñHehIykarbegáItnUvedImeQIKMrU KWrabesμI/ BIrxñat "decals" minTan;bgðajfavamankMra:s; enAeLIy . rUbPaB 3-12 decal BIrxñat EmkFagEdlmanCMerAbMeBjedayedImEdlmanbnÞat;BIr nigEmkEdlmankMra:s; . kar bgðajedImEdlmanbnÞat;BIrCYrGacbnþeTAEmktUc²eTot . rUbPaB 3-13 CMerAénEmkFag EmktUc²RtUvbgðajCabnÞat;eTal PaBqøgeTAqøgmkkan;EttUceTA² begIát)anCasNæan EmkxageRkA enAeBleFVIeGaymanTMhMdUcKña RtUvmanEmkFag . Design Drawing Practice 151
 • 152. Department of Civil Engineering NPIC rUbPaB 3-14 karbgðajEmkEdlmanBIrbnÞat; skþanuBlénEmkEdlmanBIrbnÞat;bgðajedaysnþÚkkat;)aMgelIbnÞat;epSgeTot dUecñH va GaceGaydwgfamanCMerA . karkat;EmkKñaenHRtUvmankareroberogtamsNþab;Fñab;pgEdr b:uEnþvagayRsYlkñúgkarbMeBj. karlMGitbnÞab;mkeTotmanlkçN³saMuBaJaMúCagmun eday karbgðajBIragswøkénEmknimYy² . minRKan;EtragrgVg; b¤ BgRkeBIr b:uEnþRtUvKUrecj Carag swøkmYyEmk²pgEdr . eyIgGackMNt;RTg;RTaysøwkedayExSbnÞat;CMuvijCaragsøwkeQI . ragswøkeQIGacmanya:gticbIrUbPaB . vaGaceFIVeLIgCaragptcuHpteLIg/ e)a:gcuHe)a:g eLIg/ b¤ ragCaswøkFmμCati . ragptcuHpteLIgRbhak;RbEhleTAnwgedIm Oak, maple, b¤ holly rage)a:gcuHe)a:geLIgdUcedIm Olives, ash, b¤ evcalyptus nigedImeQIFmμ Cati minCak;lak; . bEnßmBIeGaykan;Etc,as;EfmeToteTAelIsøwkeQInimYy²eTotenaH/ Gac eFIVeGaydUcswøkeQIedayman tone BN’enAeBlEdlqøúH)an . GaKar b¤ samasFatu epSg eTotGacbgðajBIeRkayedImeQIEdlmanpat;CaBN’ébtgdUcCaswøk . Design Drawing Practice 152
 • 153. Department of Civil Engineering NPIC rUbPaB 3-15 søwkeQItamEmknimYy² CMhanbnÞab;kñúgkareFIVedImeQIKMrU KWkarEbgEckCaEmkénsøwktUc²EdlRTRTg;edayEmkFM² . vaeFIVeLIgeGayecjCaragéneRKagsøwkFmμtabnÞab;mkbgðajCaragEmktUcBImux b¤ BI eRkayKña . enAkñugCMhanenHkarelIkeLIgBIkMriténkarlMGit Gac KμantMél luHRtaEtGñkeKarBeTAtam lkçN³BN’ eTAtamEpñktUc²énsnøwkxusKña CMhanbnÞab; KWviFIdUcmunxøHEdr ³ edImeQIminGacemIlqøg)aneT . vamanlkçN³Casøwk Rkas; edaykarKUrsøwknimYy² edayRbugRby½tñ . vaminmanbgðajBITMrg;EmkxagkñúgeT . CMhancugeRkay KWKUrnUvsøwkedayELk² . vaGaceFIVeTAtamclnaédelOn nigsMerc)an kargarmYyEdll¥smrmü . Design Drawing Practice 153
 • 154. Department of Civil Engineering NPIC rUbPaB 3-16 edImeQIEdlmanswøkedayELk² PaKeRcIneyIgRtUvKUreRtsøwksin . bnÞab;mkeFIVclnaédeGayrh½ssÞat;CMnaj ehIyKUr ecjCarageTAtamtMrUvkar . karbgðajsnwøkedayELk²snwøkTaMgmUlRtUvEbgEckeTAtam Rsemal b¤ kMra:s;rbs;va . vaKYrEtEckeTAtamBumÖTMrg;EmknimYy² CaTUeTAvaggwtenAxag eRkam ehIymçageTotPøW ( eTAtamTisénBnøW ) enAxagelI b¤ xag . EmkEdlsßitenAxag RCugPøW nigelceFøaxusKñaxøaMgenAEpñkggwt nigEpñkPøW . Design Drawing Practice 154
 • 155. Department of Civil Engineering NPIC rUbPaB 3-17 edImeQIepSg² 3.2- rukçCatiébtg ³ rukçCatilMGr nigedImeQICarbg KWRsedogedImeQIEdl b:uEnþxusKñaRtg;Emkrbs;vatUc² b¤ mincaM)ac;KUrvaeT . RTg;RTay nigsøwklMGitrbs;vaRtUv)anéqñeGaydUcCaedImeQI GacKUr rukçCatilMGrBIlkçN³GrUbIysamBaØeTACasaMuBaØaMu dUcCarUbBit . karKUrrukçCatilMGr nigedIm eQICarbgPaKeRcInbgðajeLIgnUvlkçN³søwkrbs;rukçCatitUc² . Design Drawing Practice 155
 • 156. Department of Civil Engineering NPIC rUbPaB 3-18 rukçCatiébtg vaGacmankarlM)akeFIVedayeFIVmþg;mYysnøwk² b:uEnþvaGaceGayeyIgeFIVclnaédeGay)an fñwkl¥kñúgkareFIVlkçN³BN’sMburrbs;va . GaRs½yeTAtamkarbgðajBIbnÞat;TMrg;søwkBImun enH CaTUeTAvamanbIRbePT Vines nig Ground Covers kan;EtmangayRsYl vaRtUvkar bgðajEtlkçN³lMGiténsøwkEtb:ueNÑaH . Vines k¾manTMrg;Cak;lak;Edr b:uEnþvagayRsYl kñúgkarKUr . karKUr Vines nig Ground Covers KWCakarbgðajnUvlkçN³rUbrbs;vapgEdr . sNæanén lkçN³rUbrbs;vaenAelIdI BIeRBaHvamanrUbragxøI² ehIyrabesμIenAelIdI . Design Drawing Practice 156
 • 157. Department of Civil Engineering NPIC enAKMnUsEbbrh½s/ lkçN³rUbenHCaviFIelOnkñúgkarbEnßmkarcab;GarmμN¾bnþiceToteTAelI KMnUs .vabgðajkarcab;GarmμN¾lkçN³rUb Edl pþl;nUvTid§PaBmYy elIKMnUsEdlminTan; manlkçN³smrmüenAeLIy.eBlEdlkarsMeyaKbBa©ÚlénkarKUr/ muneBlEdldwgfaetI kEnøgNaRtUvdak; edImeQI . 3.3- rUbFatumnusS ³ karbegIátnUvlMhrmnusSedaybgðajrUbrag (mnusS) bniþcbnþÜcenAkññúgbriyakas . man sßabtükmμ vtßúFatu eTsPaB eRKOgsgðarwm Edlmansar³sMxan;kñúgCIvitrs;enA nigman lkçN³CitsiñT§eTAkarbMerIbMras;rbs;mnusS . eRKOgsgðarwm nigEckecjCaEpñkepog b:uEnþ´cg;cgðajBIskþanuBlénTi§BleTAvijeTAmk énlkçN³rUb nigvtßúFatuénbriyakasBitR)akd . kareFIVvtßúFatueTsPaBEbbmnusS rYmman sYn)aj;Twk/ bg;GgÁúy/ kEnøgdaMpáa/ kEnøgGgÁúyelg/ eXOnCeNIþr/ edImeQI . cMNat; fñak;énrUbFatunimYy² KWCakarTak;TajeGaycUlrYmBImnusS . rUbFatusßabtükmμeGaykan;Etl¥rYmman TVa/ bg¥Üc/ LkMedA . edIm,Ipøas;bþÚrkMritTaMgenH rYmmanTaMg karbgðajrUbPaBmnusS¬ Kitdl;bg¥Üc/ kEnøgGgÁúy/ TVarRckedIr/ b¤ LkMedA/ kEnøgGgÁúykMedA ¦ . karKUrnUvbriyakassMrab;CIvitrs;enA nigkarKUrrUbragmnusSrs;enAkñúgbriyakas KWminEjk dac;BIKña)aneT . vabegáInkMritmYyepSgeTot . rUbPaBgayRsYlkñúgkarKUrenAlMhrbriya kasCMuvijava/ nigTMlab;kardak;bBa©ÚlnUvrUbPaBTaMgenHeTAkñúgKMnUseCosminrYc nigbgá eGaykan;EtmanlkçN³CaCIvitrs;revIk . Design Drawing Practice 157
 • 158. Department of Civil Engineering NPIC rUbPaB 3-19 rUbmnusS Design Drawing Practice 158