Cement knowledge revised 160110

498 views
455 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
498
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
73
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cement knowledge revised 160110

 1. 1. su gt ng kareRbR)assIm:gt_ nig kareRbIR)as; t_ kareRbR)as bec©keTskargarbUk
 2. 2. ]bkrN_sMrab;kargarbUk nig erobdæ o 1> søabRBa)ayG 1. Plastering Trowel 2. Mortar Support 3. Plate Form 2> kþarRT)ayG 3> rnÞa 4> Em:RtEvgcab;RCug 5> Em:RteKo)ayG EmRteKo)ayG 4. Edge Trowel 5. Trimming Trowel 6> s<klay)ayG 7&8 . Fuugdak;Twk niig Fuugdak;)ayG 9> eGb:ugsMrab;sMGatépÞbUk 6. Mortar Mixing bath 7. Water Bucket 8. Bucket for mortar 10> GMe)aspáaesμA 11> Eb:llay)ayG rW sMrab;cUksMParH9. Sponge for spinning the wall 10. Brush Broom for cleaning the wall 11. Shovel for Mixing mortar
 3. 3. kargarbUkgarerobdæ o
 4. 4. bec©©keTskargarbUUk1 cabkraseFob cab;kMras;eFob RtUvcab;kMras;eFobmYyedIm,IeGay épÞbUkénCBa¢aMgTaMgmUlmankm<s; esμ mnptmne)ag. esIKña minptmine):ag.
 5. 5. bec©©keTskargarbUUk-eRsacTwk rW kMe)areRbg¬sIum:gt_layTwk¦-begáItépÞbUkeGaymanPaBeRKIm 2 karerobcMMmunnwwgeFVIkargarbUk o-e)assMGatépÞbUkeGayGs;FUlI-épCBaaM¢ gRtvsatKansarFatKImI¬eRbg Þ RU ¥ μ u RkMe)ar>>>>>>>>¦.-erobcrnÞaeGayrYcmunlay)ayG. erobcMrnaeGayrcmnlay)ayG.-lay)ayGeGaysmlμmeRbI.-bUkBIIelIIcuHmkeRkam.
 6. 6. bec©keTskargarbUk2 kareRbIR)as;sMNaj;lYsedIm,IkarBarkareRbH 1> tamRCugéns‘umeQI edIm,IkarBakarrIkrYmmaDn 2> karrt;bNaþajExSTwkePøIgenAtam CBa¢aMgkarBarkarpÞat;)ayGecjmk. 3> kartP¢ab;rvagCBa¢aMgBIrEdlsac;vaminbnSIúKña karBarkareRbHtamtMnr.
 7. 7. rUbmnþlay)ayG rebobbUkTI 1 1 eRsacTwksMGatelIépÞbUk 2 EbgEckkargarCa 2 RsTab; RsTab;bUk sIum:gt_ xSac; RsTabT1 RsTab;TI1 1 2.5 25 RsTab;TI2 1 3 -RsTab;nImYy²RtUvTukecaly:agtic 24em:ag ehIycaMeFVIkareRsacTwk. 3énRsTab;BnI ImYyem:²KYagRtvcab;eGayelIReRsacTwkeGay)an -kMras; bnÞÞab; 24 R U epþþIm rminRtUv sBI 1.5Cm . éf¶¶ 3
 8. 8. dMNak;kalénkargarbUk Trimming- Trimming- eko Sieving Sand- Sand- ErgxSac;Spinning-Spinning- vIsMGatépÞ Painting Skim Coat- Coat- ebokkMe)ar
 9. 9. rUbmnþlay)ayG rebobbUkTI 2 xñatrgVal; sIum:gt_ xSac; KitCasmamaRt 1 Fug 3 Fug KtCa1)av iC v 1 )av v 7 U-90 1 eRsacTwksMGatelIépbk eRsacTksGatelépÞbUk 2 EbgEckkargarCa 3 dMNak;kal -kargardMbg ³ ):at)ayGelICBaaMageGayesμkMraseFob kargardbU )at)ayGelCBa¢ geGayesI ras;eFob -kargarbnÞab; ³ TukeGays¶ÜtsmrmürYcykEm:RteKo eKoeGayesμI -kargarbBab; ³ mysnHeRkayykkarvI nigeGb:gveGaymanépÞrelag kargarbBa©b mYysnÞú eRkayykkþarv ngeGbu vIeGaymanéprelag 3 bnÞab;BI 24 em:agRtUvcab;epþImeRsacTwkeGay)an 3éf¶ -kMras;énRsTab;enHRtUveGayelIsBI 1.5Cm.
 10. 10. rgVVal;karlay)ayG arlay)1)av : 1 2 3 4 5 6 7 xSac;7 FugfñaM U-901)av : 21 xSac21 FugtUc xSac;21 Fgtc
 11. 11. bec©©keTskargarbUUkdak;)ayG ekoeGayesμI vépÞ vIép épÞ é sMerc

×