Cement knowledge revised 160110
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Cement knowledge revised 160110

on

 • 518 views

 

Statistics

Views

Total Views
518
Views on SlideShare
455
Embed Views
63

Actions

Likes
1
Downloads
10
Comments
0

1 Embed 63

http://civilnpic.wordpress.com 63

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Cement knowledge revised 160110 Cement knowledge revised 160110 Presentation Transcript

 • su gt ng kareRbR)assIm:gt_ nig kareRbIR)as; t_ kareRbR)as bec©keTskargarbUk
 • ]bkrN_sMrab;kargarbUk nig erobdæ o 1> søabRBa)ayG 1. Plastering Trowel 2. Mortar Support 3. Plate Form 2> kþarRT)ayG 3> rnÞa 4> Em:RtEvgcab;RCug 5> Em:RteKo)ayG EmRteKo)ayG 4. Edge Trowel 5. Trimming Trowel 6> s<klay)ayG 7&8 . Fuugdak;Twk niig Fuugdak;)ayG 9> eGb:ugsMrab;sMGatépÞbUk 6. Mortar Mixing bath 7. Water Bucket 8. Bucket for mortar 10> GMe)aspáaesμA 11> Eb:llay)ayG rW sMrab;cUksMParH9. Sponge for spinning the wall 10. Brush Broom for cleaning the wall 11. Shovel for Mixing mortar
 • kargarbUkgarerobdæ o
 • bec©©keTskargarbUUk1 cabkraseFob cab;kMras;eFob RtUvcab;kMras;eFobmYyedIm,IeGay épÞbUkénCBa¢aMgTaMgmUlmankm<s; esμ mnptmne)ag. esIKña minptmine):ag.
 • bec©©keTskargarbUUk-eRsacTwk rW kMe)areRbg¬sIum:gt_layTwk¦-begáItépÞbUkeGaymanPaBeRKIm 2 karerobcMMmunnwwgeFVIkargarbUk o-e)assMGatépÞbUkeGayGs;FUlI-épCBaaM¢ gRtvsatKansarFatKImI¬eRbg Þ RU ¥ μ u RkMe)ar>>>>>>>>¦.-erobcrnÞaeGayrYcmunlay)ayG. erobcMrnaeGayrcmnlay)ayG.-lay)ayGeGaysmlμmeRbI.-bUkBIIelIIcuHmkeRkam.
 • bec©keTskargarbUk2 kareRbIR)as;sMNaj;lYsedIm,IkarBarkareRbH 1> tamRCugéns‘umeQI edIm,IkarBakarrIkrYmmaDn 2> karrt;bNaþajExSTwkePøIgenAtam CBa¢aMgkarBarkarpÞat;)ayGecjmk. 3> kartP¢ab;rvagCBa¢aMgBIrEdlsac;vaminbnSIúKña karBarkareRbHtamtMnr.
 • rUbmnþlay)ayG rebobbUkTI 1 1 eRsacTwksMGatelIépÞbUk 2 EbgEckkargarCa 2 RsTab; RsTab;bUk sIum:gt_ xSac; RsTabT1 RsTab;TI1 1 2.5 25 RsTab;TI2 1 3 -RsTab;nImYy²RtUvTukecaly:agtic 24em:ag ehIycaMeFVIkareRsacTwk. 3énRsTab;BnI ImYyem:²KYagRtvcab;eGayelIReRsacTwkeGay)an -kMras; bnÞÞab; 24 R U epþþIm rminRtUv sBI 1.5Cm . éf¶¶ 3
 • dMNak;kalénkargarbUk Trimming- Trimming- eko Sieving Sand- Sand- ErgxSac;Spinning-Spinning- vIsMGatépÞ Painting Skim Coat- Coat- ebokkMe)ar
 • rUbmnþlay)ayG rebobbUkTI 2 xñatrgVal; sIum:gt_ xSac; KitCasmamaRt 1 Fug 3 Fug KtCa1)av iC v 1 )av v 7 U-90 1 eRsacTwksMGatelIépbk eRsacTksGatelépÞbUk 2 EbgEckkargarCa 3 dMNak;kal -kargardMbg ³ ):at)ayGelICBaaMageGayesμkMraseFob kargardbU )at)ayGelCBa¢ geGayesI ras;eFob -kargarbnÞab; ³ TukeGays¶ÜtsmrmürYcykEm:RteKo eKoeGayesμI -kargarbBab; ³ mysnHeRkayykkarvI nigeGb:gveGaymanépÞrelag kargarbBa©b mYysnÞú eRkayykkþarv ngeGbu vIeGaymanéprelag 3 bnÞab;BI 24 em:agRtUvcab;epþImeRsacTwkeGay)an 3éf¶ -kMras;énRsTab;enHRtUveGayelIsBI 1.5Cm.
 • rgVVal;karlay)ayG arlay)1)av : 1 2 3 4 5 6 7 xSac;7 FugfñaM U-901)av : 21 xSac21 FugtUc xSac;21 Fgtc
 • bec©©keTskargarbUUkdak;)ayG ekoeGayesμI vépÞ vIép épÞ é sMerc