Brick

1,147 views
1,069 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,147
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
126
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Brick

 1. 1. Civil Engineering Department NPIC matika CMBUk 1³ sMPar³ ................................................................................................................... 4 1> RbePTdæ................................................................................................................. 5 1>1 cMNat;fñak;éndæ............................................................................................. 5 1>2 dæ Adobe and dæeqA ..................................................................................... 5 1>3 dæ Kiln-burned Ldutdæ .............................................................................. 6 1>4 dæl,ayxSac;kMe)ar ........................................................................................ 6 1>5 dæebtug rWdæsuIm:g;t_ ....................................................................................... 7 2> lkçN³énkarerobdæ ............................................................................................... 7 2>1 esckþIepþIm ....................................................................................................... 7 2>2 ry³eBlénkareRbIR)as;.................................................................................. 7 2>3 BN’éndæ ........................................................................................................ 8 2>4 lkçN³BiessénépÞ¬dæ¦ .............................................................................. 8 2>5 PaBFn;énkMlaMgsgát; ...................................................................................... 9 2>6 PaBTn;énkMlaMgkat;sgát;TTwg¬kMlaMgpþac;¦ ................................................ 9 2>7 sMr:UbTwk nigemKuNRsUbTwktMbUg.................................................................... 9 2>8 kMriténkarRsUbTwktMbUg ................................................................................... 10 2>9 PaBFn;énsMNwk .............................................................................................. 10 3> )ayGr ...................................................................................................................... 11 3>1 FatupSMén)ayGr (Motar ingrediants) ............................................................. 11 3>2 lkçN³én)ayGr (Properties of Material) ..................................................... 12 CMBUk 2³ Rbdab;RbdaeRbIR)as; nig eRKOgbrikçar ............................................................. 19 1> Rbdab;eRbIR)as;pÞal;éd .......................................................................................... 20 1>1 søabRBaerobdæ .............................................................................................. 21 1>2 jBaYr.................................................................................................................. 22 1>3 ]bkrN_vas;kMBs; (Levels) ........................................................................... 22 Brick Work 1
 2. 2. Civil Engineering Department NPIC 1>4 Spacing Rule¬r:gdæ¦ ....................................................................................... 24 1>5 rgVas;Em:RtEdk.................................................................................................. 24 1>6 Bnøak ................................................................................................................ 24 1>7 brikçatMNr nig Rbdab;RbdatMNr.................................................................... 24 1>8 Ekg/ RbGb;TwkexμA nig Rcas ......................................................................... 29 1>9 ExSerobdæ¦ ..................................................................................................... 30 1>10 Line pins, line block and trigs......................................................................... 31 1>11 kareRbIR)as;ké®nþéd (Utility wire cutters) ................................................... 31 2> brikçarerobdæ ............................................................................................................ 33 2>1 reTHruj ............................................................................................................ 33 2>2 Rbdab;Rbdalay)ayGr ................................................................................. 33 2>3 RbGb;lay)ayGr ......................................................................................... 34 2>4 kþaRT)ayGr ..................................................................................................... 34 2>5 kþareRbIR)as;suIm:g;t_muics½r (Cement Mixer) ................................................... 34 CMBUk 3³ kareRCIserIsénkarerobdæ ............................................................................... 35 1> esckþIepþIm ............................................................................................................... 35 1>1 tMNr ................................................................................................................ 36 1>2 tMNr)ayGr)at nig tMNrerobdæ ................................................................ 37 1>3 tMNrbBa©b; ...................................................................................................... 38 2> TItaMgdæ..................................................................................................................... 38 3> KMrUerobdæ.................................................................................................................. 39 3>1 Running Bond ................................................................................................... 39 3>2 KMrUerobdæGaemrickaMg..................................................................................... 40 3>3 Flemish Bond.................................................................................................... 40 3>4 KMrUerobdæGg;eKøs............................................................................................ 40 3>5 KMrUerobdæhULg;............................................................................................... 40 Brick Work 2
 3. 3. Civil Engineering Department NPIC 3>6 Stack Bond......................................................................................................... 40 3>7 karerobdæbc©úb,nñ ........................................................................................... 40 4> RbePTénkarerobCB¢aMgdæ ....................................................................................... 41 4>1 esckþIepþIm ......................................................................................................... 41 4>2 Composite Vs Non Composite ........................................................................... 42 4>3 karP¢ab;CBa¢aMdæ (Attachment Between Component) ....................................... 43 4>4 r)aMgCBa¢aMdæ CBa¢aMkarBarTwk ........................................................................... 45 4>5 CBa¢aMdætan; ........................................................................................................ 47 4>6 CBa¢aMdæRbehag ................................................................................................ 48 4>7 CBa¢aMdæesIþg ...................................................................................................... 48 CMBUk 4³ karGnuvtþn_ ........................................................................................................... 50 1> karBRgay)ayGr (Morta- laid walk) ................................................................... 51 2> kartMerobdæepIgpáa ................................................................................................ 56 3> karerobdæEsþg Bak;kNþalCBa¢aMg ..................................................................... 61 4> karEfTaMnig CYsCul................................................................................................ 68 Brick Work 3
 4. 4. Civil Engineering Department NPIC CMBUk I ³ sMPar³ 1> RbePTdæ sMNg;dæKWsUlItEdlpSMeLIgedayvtßúKμanCIvitCasMPar³EdlrwgrWpSMeLIgedayskmμPaB CatiKImI. karbegáItdæRbEhlCatan; b¤RbehagminelIsBI 25% énmaDrbs;va. dæRtUv )anbegáIteLIgeday mankarERbRbYldUcCa BN’/ ragerA/ PaBrelagb¤ eRKIm. fμI² karrkeXIjenA eGsSúIb)anbgðajfa GñkeGsSuIb buraNFøab;dutdæedaykMedAéf¶ nigLdæsMrab;kEnøg rWpÞHrbs; GPiCn. enA)abILÚEnr Babylonian 4000qñaM munRKwHskraCRClgnIRKit TigrisnigTenøGWR)atEuphartesl,ab;d¾Rkas;nigdIdæenAtamTenøenHGaceFVICadæ )anbnÞab;mkk¾køayenACaGri yFm’ énsMPar³sMNg;. raCvaMgnig R)asaTRtUv)anksagedaydædut edaykMedAéf¶/ CBa¢aMgdæxagmuxeday dæ kBa©k;dutedayLdæ. RbeTsr:UmaMg(Roman) begáItnUvdæeRcIn RbePT EdlerobCamYy )ayGrPñMePñIg nigkMe)ar. dærU:m:aMg KWmankMras;Rkas;eTAtamRbePTKMrUCaeRcIn. bnÞab;BIkarFøak;cuH éncRkPBrU:m:aMgsil,³énkareRbIR)as;dæk¾k¾Føak;cuHeBseBjTVIbGWr:ub rhUtdl;stvtSTI 14 eTIbcab;epþIm eRbIR)as;eLIgvij. 1>1 cMNat;fñak;éndæ CaTUeTAeKcat;cMNat;fñak;dæ dUcCadIdæeqAEdleFVIeLIgedaykardut kMedARBHGaTitü éndIdærWdI Edldut kñúgLdæEdlpSMeLIgedaydIdæ rWRsTab;fμPaCn_EdleFVIeGay dægaydut ehIy rwgl¥. karlayl,ay kMe)arxSac;/ énxSac;nigkMe)areGaynwgeRkamsMBaFcMhaynigkMedAeGay eTAl,ayEtmYyKW suIm:gB½rEln (Portland Cement) . 1>2 dæeqA dædutkMedARBHGaTitüedayl,aydIxSac;RtUv)anrkeXIjenAnirtI énshrdæGaemriceday kulsm<½n§ NÐaehIyRtUv)aneRbIR)as;CaeRcInstvtSmkehIy. dæeqARtUv)aneKenAEteRbIkñúg tMbn; Bak;kNþalesaHkeRkaHenH EdlCaKuNsm,tþiénkarBarkMedAd¾l¥. dæenAsm½yTMenIbKW pSMeLIg sUluysüúgénGMbilminelIsBI20 % dænigl,aydæ. dæenHRtUvbegáIteLIgedaydIlayCamYy sarFatu ekAs‘UedIm,Ipþl;nUv tMrUvkar énPaBFn;rbs;sMrUbTwk. TMhMrbs;dæeqACaTUeTAKW (76-152) mnkMBs;/ (202- 203) TTwg nig (305-457) mn beNþay. dæCaFmμta RtUv)aneKkMNt;sMrab; sagsg;RtwmEtpÞHKW GaKarmYyCan;. sMrab;ebtugRKwHkarerobdæ eqA RtUv)aneKBRgIkTMhM eGayFM CagTMhMxagelI 152 Brick Work 4
 5. 5. Civil Engineering Department NPIC m>mdæeqARtUverobCamYy)ayGrBiessrbs;va. cMeBaHPaBFn;Fmμta énCBa¢aMglayCamYysarFatu ekAs‘UedIm,IFn;nwgTwk/ CBa¢aMg/ tMbl erobedaydæeqAkarBar CMrabTwk. U 1>3Ldutdæ dæsMNg;CaeRcInbegáItedayFmμCatiénxSac;/ dIdærW RsTab;fμPasn_dIdæKWpSMeLIgeday suIlIkat rW GaluymIj:ÚmehIynig PaKryd¾tictYcpgEdrénEr: dæepSgeTot/ CamYyPaKryd¾FM énehVóls<ar (Feld Spar) nigEdkGuksuIteFVIGaydæERbB’NCas ¬B’NRKIsUm:ug¦/ CaRkhmrWetñatPaKeRcIn. dIdæman PaKry CaeRcInén kalsüÜmkabU:NatduteGayeTACaB’NelOg. RsTab;fμPaCn_KW CaRsePTdIdæ EdlGacrlay nigkkeRkam sMBaFxøÜnrbs;va minenAkñúgTwk begáItCadIrW FUliEdleKeRbIR)as;enAkñúgplitpldIdækñúgeragcRk. 1>4 dæxSac;kMe)ar dæxSac;kMe)arman B’NRbepHepøkeLIgdutdIdækMe)ars¶ÜtehIy sgát;/kñúgkarbegáItkMe)ardUlUEm:j Dolomite rWkMe)ar EdlmanCatikal;süÚmxøaMg layCamYyxSac;Edllags¥at RKaMTukCaeRcInem:ageTIbyk eTAsgát;kñúgbMBg; cMhaysgát;minplitnigeRbIR)as; dæEdlrwgl¥. Rebobrbbénkarplit nigkar eRbIR)as; dæxSac;kMe)ar KWRbhak;RbEhleTAnwgkardutdæ dIdæEdr. 1>5 dæebtug dæsuIm:gt_KWeFVIeLIgeday suIm:g;t_ B½rELn nig fμebtug. sMPar³TaMgenHlaycUlKñacak;kñúgBum<Edl manTMhMb:un²KñadUcCakardutdæEdr. dæsIm:g;RtUvEfTaMTwk rWk¾sMgYtebtugehIydæGacCaB’NeRcIn/ relagenA tamEdlGñkbegáIt. 2> lkçN³rbs;karerobdæ 2>1 esckþIepþIm ral;KuNPaBén dæpSMeLIyRbePTsMPar³nig dMeNIrkarpliténeragcRk. GñkeRbIR)as;PaKeRcInKiteTA dl;eBl evlaénkareRbIR)as;/ esaP½NÑPaB nigKuNPaBsMNg;. 2>2 ry³eBlénkareRbIR)as; ry³eBlénkareRbIR)as;KWCa lT§PaBFn;énkarRbYlERblkçx½NÐGakasFatu. PaBkknig minkkrwgén GgÁFatu eKarBeTAtamGakasFatu. ry³eBlénkareRbIR)as;KW lT§PaBénkareTIbnwgcab;epþImrlay nig ry³eBltMbUg bMEbkPaKrwgxøH². edayehtufa PaBFn;énkMlaMgsgát;nig karRsUbTwkKWCakarTsTay éneBlevla. ebIsinCaemKuNkMlaMgsgát;minGacrk)an karBiesaFn_PaBkk nig minkkrwgén GgÁFatu RbEhlCaeKCMnYskarTsSTayénry³eBl. karBiesaFn_PaBkk nigminkkénGgÁFatusuIkøÚnKW eKykPaKxøHéndæeGaykk nigminkkrwgenA kñúgTwk. Brick Work 5
 6. 6. Civil Engineering Department NPIC 2>3 B’N dæmanBN’nig TMrg;CaeRcInRbePT/ B’NvaGaRs½yeTAnwgbnSMFatuKImIrbs;va/ sItuNðPaBénkardut nigviFIRtYtBinitüénkardut. cMeBaHGgÁFatudUcKña nigeragcRkEtmYy PaBRkem:AéndæGaRs½yeTAelI sItuNðPaB eLIgx<s;/ PaBRsUb Twk/ karekIneLIgPaBFn;kMlaMgsgát;. sMPar³EdleKrkeXIjCaTUeTAKW dæ/ EdkKWmanT§iBleTABN’EdlCa lkçN³FmμCatiénBN’. dIdæmanEpñkxøHCatiEdk enAeBlRtUvkMedA vaeLIgRkhmenHbBa¢ak;fa vamanEdlGuksuIt. enAeBl EdleKdutbnßymkbriyakasFmμta EdkGuksuI rWdænwgkøayeTABN’sVay. dæEdlBnøWepøk² KWCabec©keTsénkarbþÚrBN’ énépÞdækarbnßyénGuksSúIEhSn KWCasMEdgénB’N rWragenAéndævamankarERbRbYlCaeRcInRbePTenAtamRbePTdæ. 2>4 lkçN³BiessénépÞ lkçN³BiessénépÞman 3RbePT³ épÞrelagRsTab;kBa©k; épÞqøúHrelag épÞqøúHeRKIm. RsTab;nig RsTab;kBa©k; KWeRbIsMrab;bþÚrBN’ RsTab;Cajwkjab; emIleTArelagnigminsUvPøW/ RsTab;manépÞrab esμInig GacqøúHcaMg. RsTab;fñaM nig RsTab;kBa©k;RbEhlCaminCab;maM enAeBleRbICamYydIdæ RsTab;fñaMKWCa RbEhl Caqab;eRcH. kBa©k;nigRsTab;fñaM xøHRbEhl CaCYysMrYlénkarRsUbsMeNIménépÞdæ. 2>5 PaBFn;énkMlaMgsgát; PaBFn;énkMlaMgsgát;rbs; dæeKrkeXIj enAeBlEdlPaBFn;GtibrmaénkMlaMgsgát; Rtg;ekIneLIg bnþicmþg>>>. PaBFn; énkMlaMgsgþg;éndæKNnatamrUbmnþ ³ C= W/A C= PaBFn;énkMlaMgsgát;rbs;sMNak W= bnÞúkGtibrmacg¥úlelImasuInBiesaFn_ A= épÞmFüménépÞelI nigépÞeRkamrbs;sMNakBiesaFn_ 2>6 PaBTn;énkMlaMgkat;TTwg ¬kMlaMgpþac;¦ PaBFn;énkMlaMgsgát;eKrk)anenAeBlEdl PaBFn;énkMlagsgát;enAelIdæ EdlmanTMr cugsgxag. enHCaPaBFn;énkMlaMgkac;. tMélénPaBFn;kMlaMgkat;TTwgeKehafa kMlaMgpþac;. 2>7 sMr:UbTwknigemKuNRsUbTwk karRsUbTwkéndæGacrk)anedayPaKry énm:asTwkEdlRsUbedaym:ass¶Üténdæ. PaKryénsMrUbKW = 100 (Ws-Wd)/ Wd Edl Wd= m:ass¶ÜténsMNakBiesaFn_ Ws= m:assMeNImbnÞab;BIRtaMgkñúgTwk Brick Work 6
 7. 7. Civil Engineering Department NPIC 2>8 kMriténkarRsUbTwktMbUg rn§ejIstUcénkardutdæeFVIeGaymankarRsUbTwk enHKWCakarRsUbtMbUgdæ. karRsUbk¾CaPaBFn;bnþicbnþÜcrbs; dæb:uEnþvamansar³sMxan;énkarbnSúI )ayGr nig dæenAeBl eyIg erobdæ. karBiesaFn_bgðajfa PaBFn;Gtibrmaénkarerobdæ nig karRCabTwkénkarerobdæTTYl )anenAeBl Edl sMr:Ubrbs;dæminelIs 30 g/ min – 194 cm KYrEtepSImdæmuxerobdæ. 2 2>9 PaBFn;énsMNwk PaBFn;énsMNwkrbs;dæKW GaRs½yeTAelIkardut nigFmμCaténGgÁFatupSM. kMriténPaBFn;sMNwk ERbRbYleTAtaménkardutdæminl¥ nigkarq¥inl¥dUcEkv nig kardutdIdæq¥inl¥. eTaHCay:agNak¾edaymanEtdæRkaleT EdlRtUvkarvas;énsMNwk. PaBFnénsMnwk KW TsSTay eTAtamGIundwc index sMNwk EdlKNnaeday³ GuIndicsMNwk = ¬100 x karRsUbTwkRtCak;¦ / PaBFn;kMlaMgsgát; GuIndwcsMNwkcuHenAeBlEdlPaBFn;sMNwkekIneLIg. 3> )ayGr )ayGrnigkav KWCaPJak;garénkarerobdæ eTACaCBa¢aMgdæBIeRBaHebtug )ayGr nikavKWmanlkçN³ RKwHdUcKña GñksMNgxøH)ansegçbfa ebIsinCamankarBiesaFn_elI)ayGr k¾dUcCasMNg;mankarBiesaFn_eli ebtugEdr tamkarBitsmamaRt3epSgKña kareFVIkarminpøas;bþÚr/ viFIpøas;bþÚr nigkarsMEdgPaBbnSIúénsMNg;. )ayGrKW eFVIkarcab;KñabnSIú rYmKñaCamYydæ cMENkÉebtugFmμtavaEtgeFVIkarCamYyFatupSM rbs;va tYnaTIsMxan;énebtug KWrgnUv PaBFn;énkMlagsgát; cMENkÉtYnaTI )ayGrnig kaverob eTAnigCBaa¢Mg pleFob TwknigsuIm:gt_. edayehtupljenHehIy tMrUvkarsMxan;rbs;ebtug nig)ayGr rW kaverobdæmankarxusKña. 3>1 FatupSMén)ayGr CaeKalkarN_)ayGr pSMeLIgeday suIm:gt_Br½ELn kMe)ar nig Twk/ sMPar³ nImYy² naMmknUvlkçN³BiesspÞal;edIm,IbegáItCa)ayGr. suIm:gBr½Elnpþl;nUvry³eBlénkareRbIR)as; PaBFn; Gtibrma tMbUg nigPaBFnénkMlaMgsgát;kMe)arnaMmknuvPaB rwg/ TwkrkSanUvPaByWt TaMgenH)ancUlrYm cMENk begáIteGaymanPaBFn;én)ayGr xSac; )anbegáIteGayPaBFn; Twkk¾CaktþabegáIteGaymanCatipÞasÞic nig eGaymanCMrab. suIm:gt_ B½rELn Brick Work 7
 8. 8. Civil Engineering Department NPIC suIum:gt_BrEln KWsuIm:g;GuIRdUlIt ¬suIm:gt_rwgkñúgTwk¦ EdlmanlkçN³RKwHsMrab;)ayGr. eyageTAtam ASTM C150 mansuIm:g;t_ 3RbePT. RbePT1³ sMrab;eRbITUeTA ehIyeBlEdllkçN³Biess RbePTTI2 mintMrUvkar RbePT 2³ eRbIenAeBlEdleKcg;)an PaBFn;s‘ulpatlμm rWvamankarbeBa©jkMedAlμmkñúgTwk. RbePT 3³ eRbIenAeBlEdleKcg;)anPaBFn;xøaMgtMbUg. edaysar suIm:gt_rwgkñúgTwk plitedayemSA: kør KW/ kal;süÚmkab:unNat/ kal;süÚms‘ulpatEdlbnßy T§iBlénPaBbnSúIrvag)ayGrnig dæ rWEdk dUcenHkareRbIsuIm:gt_ B½rELnRbePT (IA, IIA, or IIIA) minelIkyksikSaeT kñúg)ayGrerobdæ. PaBFn;GnuBaØati énkarerobdæKW GaRs½yenAelIlT§plBiesaFn_ edayman)ayGrsuIm:gt_ B½rELnmanCatikMe)ar. dUecñHkareRbIsuIm:gt_layenH sMrab;kareobdæRtUveFVI karBiesaFn_Camun. dUcCasuIm:gt_ B½rElnFmμta KWKμanPaBbnSúIkñúgkarerobdæeT. kMe)arGuIRdat kMe)arGuIRdat KWCaem:SA EdleKEfmTwkelIkMe)ar nigkal;süÚmGuksuIt Ca(OH) kMe)arGuIRdat eyIgGac 2 eRbIvaPøamsMrab;karerobdæman 4RbePT S, SA, N nig NA edaysarGuIRdatGuksuIEhSnnigPaBpøasÞIkGacRtYt Binitü)anRbePT N or NA rWkMe)ard¾éTeTotKW manEtRbePT kMe)arGuIRdat S eTEdlykmkeFVI)ayGreobdæ. suIm:gt_erobdæ suIm:gt_erobdæeFVIeGaykan;EtgayRsYlkñgkareRbIR)as;nigmanPaBrwgmaM)anl¥.suIm:gt_erobdæB½rELn ú k¾manpgEdrnUvkav rW )ayGrm:t;xagkñúg. fμ)ayGr³ TaMgfμFmμCati fμplitBIeragcRtUv)aneRbIR)as; b:uEnþmanEtfμm:t;eT EdleKeRbICamYy)ayGr. kareFVIEckcMNat;fñak;fμ mankargaryRsYlkñúgkareRbIR)as;rW k¾EfmeGaykan;Etm:t;rWRbePTxSac;. manEtxSac; m:t;ehIy lags¥atEdlmaneR bICaTUeTAén)ayGrerobdæ. Twk ebITwks¥at Gacpwk)an KμanCatiGsuId Gal;kaLaMg rWsrIragÁGal;kanic TwkenHGaceRbICamYy )ayGrerobdæ)an. Gat;muiceQI³ (Admixture) man Admixture eRcInRbePTNas;edIm,IlayCamYy)ayGr Admixture eRcInRbePTNas; edIm,Ilay CamYy)ayGr Admixture eRbIedIm,Ipþl;)ayGr begáInPaBrwgmaM bnßyCMrabTwk begáInkarEfrTaMedaysMPar³ Brick Work 8
 9. 9. Civil Engineering Department NPIC Fmμta. kareRbIR)as; Admixture RtUvmankarRbugRby½tñx<s; eKminGacyk Admixture manCatikøreRbIeT vaGaceFVIeGaymaneRcHEdk. Admixture EG‘rGg;Rta nig Air-Entraining rWsarFatusuIm:gt_ k¾ Air-entraining minKYreRbICamYy)ayGr eT eRBaHvabnßyPaBbnSúIeGaykan;EtyUr. cMENkÉk Admixture d¾éTeTotdUCCa Gu‘ksuItB’NénsarFatuEr:Gac eRbI)aneTAtamkarkMNt;m:asrbs;va. 3>2 lkçN³én)ayGr (Properties of Material) eKEbgEcklkçN³én)ayGrCaBIrRbePTKW )ayGr)øasÞIcnig )ayGrrwg. kareRbIR)as;)ayGr)øasÞIc nig )ayGrrwg. eKeRbIR)as;)ayGr)øasIÞceRcInCag )ayGrrwgkñúgkarsagsg;. lkçN³én)ayGr)øasÞic KWeFVI kar)anl¥/ )ayGr RsUbTwk/ lkçN³én)ayGrrwgeKeRcIneRbIenAeBlRsTab;bBa©b; nigkarerobdæ PaBFn;én karbnSúI ry³eBl PaBFn;énkMlaMg sgát;nig lkçN³d¾éTeTot. lkçN³én)ayGr)øasÞic nig)ayGrrwgKW GaRs½yeTAnwgFatupSM nigkarlayrbs;va. kareFVIkarrbs;)ayGr )ayGrk¾GaceFVIkare)anEdr ebIsinCaeK)acvaedaykMlaMg rWeRbICamYyépÞbBaÄrk¾eday. karRsUbTwk/ PaBFn; énlMhUr)ayGr vamanT§iBlKWGaRs½yeTAelIkarlaysBV rWminsBV dUcenHehIy)anCamankarlM)akrkPaB TMnak;TMngKña/ kar):an;sμan PaBrwgmaMrbs;)ayGr. cMeBaHCagkMe)arEdlmanbTBiesaFn_ Kat;GacsnñidæanPaB rwgmaMgrbs;)ayGredayKμankarBiesaFn_edIm,IeGay)ayGreFVIkar)anl¥. karhUrnigkarebomTwkrbs;)ayGr karBiesaFn_)ayGrd¾samBaØsBVéf¶enH KWcak;)ayGreTAkñúgkMNat;ekanenAtu ehIyeKyk ]brkN_emkanicykTMlak; 25 dg kñúgry³eBl15 vinaTImk)ayGrekInGgát;p©iténBum<sMNakKMrU pleFob énekInGgát;p©itekIn 100 m>m bBa¢ak;edayPaKry. lT§PaBénPaBFn;rW )at;bg;karRsUbTwkén)ayGr erobdæKW cg¥úlbgðajBIsMrU:bTwkén)ayGr. karvas;PaBhUrén)ayGrenAkñúg suBaØkaskñúg1 naTIvanwgeFVIeGay kar)at;bg; TwkxøHBI)ayGr bnÞab;mkeKyk)ayGrenHeFVIBiesaFn_mþgeTot. tMélBiesaFn_énCMrabTwk eFobenAnwg karRsUbTwktMbUg bBa¢ak;CaPaKry. enHCaviFIBiesaFn_BIry:agEdl Gacrk CMrabTwkrbs;)ayGr. )ayGrEdlmanCMrabTwkticvanwgbegáIteGaysMeNImeBlEdlRsTab;)ayGresþIgrvag )ayGr nigkarerobdæ. cMeBaH)ayGrEdlmansMeNImeRcIn GacbegáItépÞ dy rvay)ayGrnigCBa¢aMgdækñúgl½kx½NÐenHPaBbnSúIrbs; )ayGrmankarfycuH. lT§plénkarBiesaFn_énlMhUrtMbUgKW 105 enA 115PaKry. b:uEnþCaFmμta)ayGr Brick Work 9
 10. 10. Civil Engineering Department NPIC kñúgkardæansMNg;manlMhUrtMbUgBI 130 eTA 150 PaKry edIm,ImanPaBgayRsYlkñúgkareFVIkarrbs;Cag. LÚvenHtMéllMhUrGb,brmaéntMrUvkarBiesaFn_ RtUvkarcat;TukfaCakar)at;bg;TwkeBlerobdæEdlKuNPaB )ayGrenArkSadEdl. PaBFn;énkMlaMgkac; PaBFn;énkMlaMgkac;CalkçN³rUbd¾sMxan;mYyénkarerobdæ BIeRBaHmanGefrCaeRcInEdlmanT§iBl eTAPaBbnSúIkarBiesaFn_mankarlM)ak EbgEckmYy²eGaydac;BIKñaNas; tMélRbhak;RbEhlénFatupSM nimYy² begáItCalT§plrYmKW PaBbnSúI)ayGr GefrTaMgenHrYmman smasPaBGuksIuEsn¬xül;¦/ karrkSaTwk/ PaBrelagéndæ/ karbwtTwkéndæ ry³eBlTuk)ayGrminTan;eRbI/ sMBaFmuxtMNerobdænig lkçN³d¾éTeTot RbEvgTaMgEdlbegáit[manPaBFn;énkMlaMgkac;rbs;dæRtUv)aneKBiesaFn_edayT§iBlénsmasPaBxül; kñúg )ayGr lT§plenH)anbgðajfa PaBbnSúImankarfycuH PaBFn;)at;bg;ekIneLIg CamYynwgsmasPaBxül; xagelIRbEhl 12 PaKry. -Ti§BllMhUr)ayGrCaBiesssMrUbTwkéndæ PaBFn;)anekIneLIg ry³eBl):atrW BRgay)ayGrnig eBlerob dæk¾manT§iBleTAPaBFn;Edr CaBiesseBlEdl)ayGrRsUbTwkBIdæ kñúgkrNIenH)ayGr nig hUrTwk¬lMhUr¦ kñúgxN³enHeTIlaytMbUgPaBbnSúIrbs;dænig cuHfy edIm,IrkSaPaBbnSuIGtibrma RtUvkarbnßy eBleGayxøI eRBaH)ayGrminRtUv)aneKeRbIPøam²bnÞab;BIlay EdlsMeNImxøHRtUvhYt edaykarEfmTwk xøHeTA)ayGrKW bMeBjénkar)at;bg;TwkrMhYt dUcenHehIyPaBFn;énkMlamgsgát;fycuHbnþicmþg² ebIeK minEfmTwkPaBbnSúI k¾edaycuHebIsinCa minEfmTwk ehtuplenH)anCaeKEfmTwk -Ti§Blénkarpøas;TI³ karbþÚrTis rWpøas;TIdæ)anpþac;nUvPaBbnSúIPaBrwg.)ayGrnwgmanPaBpøasÞIcRKb; RKan;CamYynwgdæ minRtUveGayCagbþÚrTItaMgrW pøas;TIdæBIPaBedImeLIy. -T§iBlénsmamaRt³ ral;Ti§BlxagelIminmanCMenOTaMgGs;eT manTinñn½ybBa¢k;faPaBbnSúIGtibrma KWpleFobsuIm:g;t_nig kMe)arl¥GaRs½yenAelItMél 1³1 nig 1³1¼4 énlkçN³kMe)ar/ dæmanépÞrelag nig dæRsUbTwkk¾manpleFobxusKñacMeBaHkMe)arrlaykñúgTwk sMrab;sMrUbTwkéndæKW ticCag 30Rkam kñúg naTI 194cm ¬épÞdæ 194 cm ¦. 2 2 - ry³eBlCab;maM³ lkçN³Cab;maMrbs;)ayGr KWminGaRs½yelIktþaNakMNt;c,as;las;eTaHbICa )ayGrKμanPaBes<at rWPaBxül;enaH)ayGrmankarCabmaM)anyUr ehIyvanwgbnßyPaBbnSúInUvlkçN³d¾éTeTot CaFmμta)ayGrGaceRbIR)as;)anyUr edayKμansmasPaBxül;kñúg)ayGrenaH dUecñaH smasPaBx<s;kñúg)ayG minRtUv)aneKelIkykniyaykñúgkareRbIR)as;)ayGr)anyUreT. Brick Work 10
 11. 11. Civil Engineering Department NPIC karlUtnig lMhUr)øasÞic Extensibility and Plastic Flow karlUtKW CatMélGtibrmamYyeToteTArkPaBFn;pþac;. vaGaclUteRkamkMlaMgTajedayKμaneRbH/ m:UDúlén)aøsÞicKW rgGMeBIbnþKñakMlaMgEdlmanGMeBIelIKña. )ayGrEdlmankMe)areRcInmanm:UDúl)øasÞIkl¥Edl mankMe)artic. m:UDulpøasÞicmanPaBlUtCamYynwg kMeNagénCBa¢aMgdæ KWmanclnatictYcEdlmanGacemIl eXIjrn§tMN cMeBaHkaryWtxøaMgenaHpleFobkMe)arsum:g;t_k¾ekIneLIgEdr. lkçN³BiessénkaryWtxøaMgdUcCa I sMNg;CamYysMPar³CatiKImI enaHRtUvman)ayGrEdlmankMe)artamtMrUvkar. karbþÚrmaD³ karbþÚrmaD)ayGrGacekIteLIgeday 4krNIktþaénCatiKImIERbRbYl/ karvileTAmkénPaBesIm nig s¶Üt suItuNðPaBERbRbYl nig karrYm rWrIkmaDénCatiKImI. maDmankarERbRbYledaysarkarERbRbYlénCatiKImI nig karEfrTaMsMeNImGaRs½yeTAelIsmamaRt énlay)ayGr brimaNTwk lkçx½NÐénkarEfTaM. )ayGrEdlEfrTaMCamYykarerobsMr:UbTwk. karekIneLIg énbrimaNTwkvaCaehtueFVIeGaymanPaBrYj kñúgry³eBlEfrTaM)ayGr maDEdlERbRbYlKWminkat;bnßyPaB Fn;rWry³eBlénCBa¢aMdæeLIy. karERbRbYlmaDedaykMedA eFVIeGaymanrIk rWrYjCBa¢aMgdæ. Tinñn½y)anbBa¢ak; favakarmankarERbRbYlmaDedaykMedArvagdæ nig)ayGrBuMsUvmansar³sMxan;eT. Brick Work 11
 12. 12. Civil Engineering Department NPIC CMBUk 2³ Rbdab;eRbIR)as; nig eRKOgbrikçar Brick Work 12
 13. 13. Civil Engineering Department NPIC 1> Rbdab;RbdaeRbIpÞal;éd EpñkTI1 énCMBUkenHKW bBa¢IRbdab;RbdaRKwHEdltMrUvkarsMrab;karerobdæ rWdæsuIm:g;t_¬bøúk¦ nigbMerIbMras; rbs;]bkrN_enH. eK)ayerobcMtamlMdab;TUeTAénkareRbIR)as; nig tYnaTIrbs;]bkrN_ dUcEdlGñkeXIj ]bkrN_xøHmancugmut cugRsYc dUecñHehIy)anCaesñIeGaymansuvtßiPaB nig karGnuvtþn_rbs;]bkrN_. EpñkTI2 énCMBUkenHsMedAenAelI]bkrN_erobdæ. bBa¢I]bkrN_vasUvmaneRcIneT ]bkrN_Biess²xøH RtUvCYleKdUcCa EdkrnÞa sVan rNa EdleRbIkgkarerobdæ. eyIgRtUvcaMBakücas;mYyeBalfa ñu ¬Gñkman ]bkrN_eBlGñkTij¦ eyIgcab;epþImBIsþaMCamYysaxarbs;]bkrN_³ Brick Work 13
 14. 14. Civil Engineering Department NPIC rUbPaB2>1 KMrU]bkrN_eRbIR)as;pÞal;édCakMe)armñak; RKb;]bkrN_erobdæ caM)ac;RtUvsMGat CuteGays¶ÜtbnÞab;BIkareRbIR)as;va eRBaH)ayGrGackk elI]bkrN_ rbs;eyIg. )ayGrxøHCab;elI]bkrN_bNþaleGaymankareRcH rWRblak;vabegáIt[mankarrMxaneRbIR)as; CamYy)ayGr vamineFVIeGay)ayGrmanépÞrabesμIl¥. ebI]bkrN_enHminGacduHlag rWxat;sMGateTenaH vanwg RtUveKbþÚrfμI. 1>1 søabRBa)ayGr Pointing Trowel = søabRBaRsYc Brick Trowel= søabRBa erobdæ rUbPaB 2>2 søabRBaerobdæ søabRBa)ayGreRbIsMrab;kat;dæ dYs)ayGr EdlCa]bkrN_sMxan;énCagkMe)ar. mansøabRBaBIrRbePT TaMg BIenHeFVIeLIgTTwgtUcRsYcmuxdUcRCugéneBRC. k,alragRsYcgayRsYleRbIminb:HExSerobdæCaBiessdæesIþg² Brick Work 14
 15. 15. Civil Engineering Department NPIC søabRBaerobdæeFIVeLIgedayEdkKuNPaBl¥ manEpønig dggayRsYlkan;. enHEpñkmYyén]bkrN_sMNg; Edlvarwgl¥ vaminxUcrW )ak;EbkeTaHbIeyIgeRbIxøaMgy:agNak¾eday. søabRBaEdlefak KWpSarP¢ab;KñaehIy gay nwg)ak;. dgsøabRBaeFVIeLIgedayeQI )øasÞIk rWk¾Es,k. dgEs,kRsYlkan; b:uEnþmankarlM)akbnþiceBlEdl eKaHrW vayben§Ir² elIdæ. 1>2 BaBaYrerobdæ jBaÜrerobdæ rWdæsuIm:gt_manragFmμtaTUeTA dUceXIjkñúgrUbPaB vamancugmçagragkaer nigcugmçag eTotdUcBnøakEdlGackat;k,alEdkeKal rWCaBnøakbMEbkbøúk rWdæ rWCa]bkrN_eFVIr:grag V )anenAtamtMNr erobdæ. rUbPaB 2>3 jBaYr 1>3 elEv:l Levels elEv:l KW]bkrN_sMxan;sMrab;CagkMe)ar vaeRbIsMrab;begáItbøg;Edk rWbøg;QrénbnÞat;. edayelEv:l RsYc niggayEbkkareRbIR)as;vaRtuv)anmankarRbugRby½tñ. elEv:l buraNmanRbEvg 34 GuIn eKGacehAfa bnÞat;Rbeyalk¾)an. rUbPaB 2>4 elEv:l elEv:lGaceFVIBIelah³ rWeQICamYy ni gs‘uMEdk rwgmaMl¥. elEv:leQIEdlmanKuNPaBl¥KWeFVIeday eQI nig EdklayKña. Brick Work 15
 16. 16. Civil Engineering Department NPIC rUbPaB 2>5 kaeFVIelEv:l 1>4 bnÞat;mancenøaH (Spacing Rules) manbnÞat;Tuk cenøaH 3 RbePT EdlmanlkçN³BiessepSg² KñasMrab;erobdæ/ Em:RtTukcenøaHdæ Em:RtTukcenøaHm:UDulEm:RtTukcenøaHmaRtdæan. Em:RtTukcenøaHdænig Em:RtTukcenøaHm:UDuleRbIsMrab;bøúk rW dæ. eyIgnwg RtUvkarTaMgBIrsMrab;EbgEckcenøaHtMNrdæénsMNgEdlmandæeRcInRbePT. rUbPaB 2>6 bnÞat;TukcenøaHnig Em:RtEdlmanmaRtdæan Brick Work 16
 17. 17. Civil Engineering Department NPIC 1>5 Em:RtEdk Em:RtEdkk¾mansar³sMxan;dUcEm:RtmaRtdæanEdr vagayRsYlkan;vas;bg¥Üc s‘uM énTVarehIyvaGacvas; tamExSRkv:at;gayRsYl]bkrN_sMxan;² kñúgenaHk¾manEm:RtEdkpgEdr. 1>6 Bnøak rWEdkdab; rUbPaB 2>7 Bnøak manBnøakCaeRcInRbePT dUcCaBnøaktUcsMrab;tMrwmCaedIm BnøakeRcInRbePTenHvatMrUvkarkargarrbs; eyIg. tMbUgBnøakkat;dæ ¬rWkt;bøúk rWdæsuIm:gt_¦ TTwgrbs;BnøakesμI eTATTwgrbs;dæRbEhlRbEvg 90 m>m. cugmçageKRcugCamuxBnøak cugmçagRtg; ehIymuxBnøakdak;eTAelIdæeBlxøHminsUvesμI rWeBlxøHesμIl¥. tam rebobenH eKGackat;cugéndæedIm,IbMeBjPaKrytMNrEdleFIVeGayCab; rWCit² Kñas¥at. BnøatRbePTTIBIr CaBnøakKMrUsMrab;CagkMe)arvamanmuxxusKña. rUbPaB 2>8 karkat;dæ 1>7]bkrN_tMNr Brick Work 17
 18. 18. Civil Engineering Department NPIC tMNr ¬dUcEdlelIkmkniyayenAkñúgRbePTjBaYr¦ eKeRbIsMGatmuxtMNr)ayGr. ]bkrN_enH rWkar eRbIR)as;rbs;va KWRtUvsgát;eGaycMelItMNr ehIyGUseTAtamr:gén)ayGrtMNr. RbePTtMNrbBa©b;KW pSMeLIg edaydæ epSgKñaeT GaceFVItMNrenaHkan;Ets¥ateLIg CamYyCBa¢aMerobdæ vadUcCaTwkkk rWnMexk GBa©wgEdr. CaeKalkarN_man]bkrN_tMNrRbePT TImYynig kareBjniymKW]bkrN_tMNre):ag EdlCatMNr mankarcab;GarmμN_éntMNr)ayGr GñkRtUvmanCMenOfa ¬tMNre)a:g ¦ eBlEdleyIgTij]bkrN_ rWbBa¢aTis rW GñkTTYl ]bkrN_enHvaGaceRbICamYykarerobCBa¢aMfμ nig GacbegáItCatMNrRKb;² rWGgáaM)an. ]bkrN_d¾éT eTot eyIgKYrdwgfa vaGaceFVIeGayeyIgcab;GarmμN_én)ayGrtMNr. rUbPaB 2>9 U-Shaper Sled runner Convex Sled runner Pocket-side convex jointer Convex Jointer KWmanRbEvgesμI Sledrunner Edr vaGacbegáIttMNrRtg;tamCBa¢aMgedayminxUgeRCA min eRCAtic rWeRcInmü:ageTotvaTukehae)A:)an. RbePT Sledrunner gayRsYleRbIehIymanRbsiT§iPaBeTotpgTTwgén]bkrN_GacERbRbYl ehIyCa TUeTAeKGaceRbIRKb;RCugén]bkrN_énCagkMe)ard¾b:unRbsBV. RkumsßabükreRbIEt]bkrN_tMNr Sledrunner EdlkareRbIrbs;vaRtg;esμIEpñkxageRkAéntMNr)ayGr. ]bkrN_tMNrTIBIr dUcEdleyIgsÁal;ehIyKW V-Jointer vak¾GaceGayerogTMrg; Sledrunner ¬e):ag¦ KW eragdak;GkSr V bBa¢ak;éntMNr)ayGr. tMNrRbePTenHeBjniymNas;CamYynigkarKRKat rWrYjkNþaj; EdlemIlBIeRkAeTAhak;dUceRcH nig EpñkxøHxUvcUlkñg. vak¾CakarcUlcitþcMeBaHdMNéndæebtugt_. ú Brick Work 18
 19. 19. Civil Engineering Department NPIC rUbPaB 2>10 Sledrunner Jointer working ]bkrN_tMNrTI3 KW Grapeving jointer ]bkrN_enHvamanPaBKeRKIm rWRKab;tUc² rWGgáMEdkenAkNþal EdlbegáItbnÞat;r:géntMNr)ayGr. rUbPaB 2>11 ]bkrN_ Grapeving Jointer ]bkrN_TI4 vamncugsMEb:t eKehAfa ]bkrN_tMNr Slicker vabegáIteGayépÞerobesμI Slicker man TTwgERbRbYl. ]bkrN_TI 5 vaGacbegáItépÞtMNrvagrdwbrdub EdlCakarv:as;ecjBImuxtMNrén)ayGr ]bkrN_ Skatewheel mankg;BIrnig édsMrab;kac;CamYybNþrEdkeKalEdlr:as;)ayGrecjBImuxtMNr. Ú Brick Work 19
 20. 20. Civil Engineering Department NPIC rUbPaB 2>12 Flate Slicker Jointer rUbPaB 2>13 Skatewheel Jointer Rater 18> Ekg/ RbGb;TwkexμA nig GMe)as Ekgs‘uMKW CakarRtUveRcInbMputénEkg rUbPaB 2>14 Ekgs‘uM RbGb;TwkexμAvacaM)ac;Nas; sMrab;RtaesExSbnÞat;énCBa¢aMerobdæ. cMeBaHkargarxøHeKeRbITwkexμA BN’exov b:uEnþsMrab;kagarsagsg;visVkmμvijeKeRbITwkexμAB’NRkhm. rUbPaB2>15 RbGb;TwkexμA bnÞab;BIeFVItMNrehIys¶Ütlμm eyIgcaM)ac;e)assMGatvaeday GMe)as rWCk; Brick Work 20
 21. 21. Civil Engineering Department NPIC rUbPaB 2>16 Ck; 1>9 ExSerobdæ RbePTExSEtmYyKt;KYrykmkeRbIKW ExSnILúg ¬dUcbgðajkñúgrUbxageRkam¦. ExSnILúgva minyWtrW ya xøaMgeBk rW minGacdac;edaysarsMeNIm rWkMedAéf¶. ExSnILúgvaCab;l¥ GacTajy:agyWttictYcEdlCakar sMxan;sMrab;karEfrrkSakMritkMBs;CBa¢aM)anl¥. ExSnILúgeFVIeLIg karevjRt)aj;cUlKña rWRkgehIymanBN’ CaeRcIn. rUbPaB 2>17 ExSnILúg 1>10 ExSmanm¢úlxÞas;/ ExSbøúk nig ExSKnøwH bnÞab;BIerobdæ rWbøúkxag²rWEkg²rYcehIy eyIgRtUvTajeGaytwgBIcugmçageTAcugmçag. ExSGacP¢ab; edayk,alEdkeKaledaysnÞwgy:agtigCamYym¢úlEdl ruMCuMvij duMbBa©ÚlenAkñúg)ayGreTAcugmçageTot. Brick Work 21
 22. 22. Civil Engineering Department NPIC rUbPaB 2>18 Line Brock and Block rUbPaB 2>19 m¢úlxÞas; rW KnøWH ExSRtas;esTItaMg éneQI )øanic latsn§wgy:agtwgBIcugmçag eTAcugmçag. tambeNþayCBa¢aMEdk degáóbesþIg GaceKob rkcMNuckNþalénCBa¢aMg)an. degáóbesþIgEdleKehAfaKnøwH rWTwkEdleKmanbþÚrbnþ² eTAelIlMdab;edIm,Ierobdæ. maneragcRkpÁt;pÁg;ExSerobdæCaeRcIn ExSm¢úl ExSbøúk nigExSmanKnøwH eFVIkarpSayBaNiC¢kmμ nig pSBVpSayeQμaHrbs;va. rUbPaBExSm¢úl 1>11 kareRbIR)as;ké®nþkatExS ebIsinCaeyIgeRbIlYssMrab;CMnYyénkarerobdæ KWvarwgl¥ ehIyEvg dUcenHeyIgRtUvmanké®nþsMrab;kat; lYs. CagkMe)arGaCIBEtgEtmanké®nþjenAkñúgRbGb;sMPar³rbs;eK édké®nþTaMgBIrF¶n;sgxag dUcenHkat;ExS vagayRsYledayRKan;Etsgát;édké®nþbnþicenaHk¾dac; Brick Work 22
 23. 23. Civil Engineering Department NPIC rUbPaB 2>21 ké®nþkat;lYs 1> ]bkrN_erobdæ ]bkrN_erobdæmankareRbobeFobeTAnwg ]bkrN_pÞal;édkñúgkarerobdæman]bkrN_BiessxøHdUcCa rNa sVan GaRs½yelI]bkrN_erobdæeFVIkarerobdæ rWbøúkmankargayRsYl. 2>1 reTHruj eyIgminGacxVH)annUvreTHrujeT manreTHruj Rsal eRbIdUcCareTHEfrsYn reTHmankg;mYyEdlman lk;tamTIpSar vaeFVieLIgedayb:UlIsÞIELn EdksVItmaMl¥ dUecñHehIyeKeFVIdgeQI nigkg;12 GacrgTMgn;)an eRcIn. ebIGñkcg;eRbIreTHRbePTNamYy RtUvKiteTAdl;karbnÞúkTMgn;gayRsYlsMGat bnÞab;BIeRbICa)ayGr rW ebtugt_. Wheelbarrow= reTHkg;mYy Round Point Shovel= Eb:lmuxmUl Spade= cbCIk Square-brade shovel= Eb:lmuxRCug Brick Work 23
 24. 24. Civil Engineering Department NPIC rUbPaB 2>22 reTHruj nig Eb:lmUl 2>2 ]bkrN_lay)ayGr kareRbIEb:lBIrRbePTxagelI KWEb:lmuxmUl rWEb:lmuxRCug sMrab;sMGatnigelIk)ayGrdak;reTH. KW eyIgKYreRbIEb:lmuxRsYcCamYyniwg)ayGr rWPk;vagayRsYl rWrh½sCagvamanRCug BIrénépÞrbs;Eb:lgayRsYl kñúgkarlay)ayGr. 2>3 RbGb;lay)ayGr ebIGñkRtUvkarlay)ayGrnig cb GñkRtUvKiteTAdl;RbGb;lay)ayGr vamanTMhMepSg²Kña cMeBaH RbGb;lay)ayGr vamanTMhMepSg²Kña cMeBaHRbGb;FM mankarlM)akkñúgElgsMGatnig pøas;TI. rUbPaB2> 23 RbGb;lay)ayGr 2>4 kþarRT)ayGr CagkMe)areRbIkþarRT)ayGredIm,IelIebok biT bnÞab;BI)ayGrlayehIy. CagkMe)arGaCIbcUlcitþeRbI kþaebokCakþaRTeRBaHvaGacTuk)ayGreRcInCag. Brick Work 24
 25. 25. Civil Engineering Department NPIC 2>5 kareRbIR)as;sIum:gt_ muIcesIr (Mixer) eTaHbICamansuIm:gt_ muIcesIr b:EnþvaminCacaM)ac;kñúgkareRbIR)as;eT. Brick Work 25
 26. 26. Civil Engineering Department NPIC CMBUkTI 3 kareRbIR)as;RbePTerobdæ Brick Work 26
 27. 27. Civil Engineering Department NPIC 1> esckþIepþIm ³ karerobdæKW CalT§plénkardak;bBa©ÚlKñaéndæ/ )ayGr/ kav b¤cMNg.l. EdlCaEpñk én CBa¢aMgdæ dætMrUvkarxMaP¢ab; eTATMrg;eTAemBRgwgCBa¢aMeQI emCBa¢aMEdk EdlxMcak;eRsHKñaCamYynig cMNg )ayGr cMNgEdk dUcKña EdlcMeBaHbøúk dæsIm:g;t_ cMeBaHEdkcMNgeKEtgEtykcMNgEdkmkeRbI. 1>1 tMNr tMNrerobdæmantMNredk tMNrk,aldæ nig tMNkNþal KWbMeBjeday)ayGrtMNrenHRtUvEteBj eday)ayGreBlerobdæ. rUbPaB 3>1 tMNr 1>2 tMNredknig tMNrk,aldæ tMNrerobdæ KWtMNredk nig tMNrk,aldæman25 PaKryénépÞCBa¢aMgdæ. tMNredk KWbMeBajeday )ayGr. tMNrk,alKW bBaÄrRtUvbMeBjeday)ayGrenAcenøaHdæTaMgBIr. TaMgtMNredk nigtMNrk,aleFVIkar P¢ab;Kña begáItCaTMhMERbRbYleTAtamCBa¢aMdæehIykkdæ rWerobdæCamYynwgcenøaHtMNr)ayGr. 1>3 tMNrbBa©b; tMNrk,al nig tMNredk GacCatMNbBa©b;. edIm,IlMGreGays¥aténtMNrbBa©b;ehIy nig begáInPaBCab; maM enAépÞCBa¢aMgrvay)ayGr nigdæ. enHCasar³sMxan;énCBa¢aMdæxageRkA KWCatMNrbBa©b;manTi§BlénPaB Fn;sMeNIménCBa©aMtTaMgGs; sMrab;CBa¢aMxageRkA tMNrxUgxagkñúg tMNrxUg ragGkSr V rWtMNrTaMg)ayCUrman niymeRcIn tMNrenHvaFn;nwgsItuNðPaB)anl¥ tMNrk¾manTi§Blxag eRkAénCBa¢aM. CBa¢agxagkñúgkareRCIserIs tMNrKWsMedAeTAelIesaP½NÑPaB eRBaHPaBFn;énsMeNImKμan T§iBleT. rUbPaB 3-2 bgðajmuxkat;éntMNr CamYykarbnßyénPaBFn;énsMenIm. rUbPaB 3-2 tMNrbBa©b; Brick Work 27
 28. 28. Civil Engineering Department NPIC rUbPaB 3-2 tMNbBa©b; 2>TItaMgdæ TItaMgd©manTItaMg 6 RbePT kñúgkarerobdæ. The strecter, the header the rowlock, the rowlock stretch(shiner), the sodier nig the sailor dUcrUbPaB 26/ eTaHCadæmanTMrg;epSgKña dUcCa the Header nig rowlock KWsMrab;erobTTwg EdlCaesaP½NÑPaBmYyénCBa¢aMgdæ. rUbPaB 3>3 TItaMgdæ 3> dæKMrU (Pattern) KMrU Strecher CaKMrUEdleKeBjniymeRbIkñúgkarerobdæKMrU Strecher enAeBlEtmYyGacbegáItKMrU Stack pgEdr. elIsBIenHeTotedIm,IlMGreKGaclayKMrUCaeRcIncUlKña eTACaKMrUrYmmYy. KMrUeBlxøHTTYl)anenAeBl EdleRbICamYydærelagEtb:ueNÑaH rWk¾kMlat tNr pÞal;rbs;dæénCBa¢aMgdæ. BN’dæ ni gBN’)ayGrbBa©b; k¾GacbegáItKMrUdæpgEdr. TMhMéndænig tMNr)ayGrk¾manT§iBlénCBa¢aMxageRkAEdr. 3>1 karerobdæ Running bond Brick Work 28
 29. 29. Civil Engineering Department NPIC karerobdæ Running Bond KWCalkçN³RKWHy:agsamjEdlkarerobenHeKmineRbIdæTMrg; The header eT EdkcMNgRtUv)aneKeRbIkñúgkarerobernH Running Bond RtUv)aneKerobkEnøgekag nig CBa¢aMgesþIg ehIyCa jwkjab;dæsuIm:tt_nig kar:UdæeRbICamYydæ The Stretch . 3>2 karerobdæ American Bond American Bond KWRbEhleTAnwg Running Bond, elIkElgEtRsTab;TI 5 ni gTI6 nig TI 7 KW erobdæ The Headers TTwgTaMgGs;ehIy enAelICBa¢aMgtRtUvKña. RbvtþixøHénkarerobdæ RsTab;dæ the header RtUv)an eKerobTTwgTaMgGs; vaCakarsMxan;Nas;EdlrobrebobenH manKMrUl¥ ehIyRtwmRtUv CaTUeTA 3¼4énCBa¢aMgdæ KWcab;epþImdæ The Strecher Rkv:at;TTwg. 3>3 karerobdæ Flemish Bond m:üagvijeTot karerobdæ Flemish Bond KWmandæ Strectcher nig Header kñúgRKb;RsTab; Edldæ Header eRbIEtBak;kNþal. manBIrviFIénkaerobdæ Flemish Bond enAkñúgerob Dutch Corner KWcab;epþIm ¾ én dæRKb;RsTab;. enAkñúgrebob English Corner RKb;RsTab;RtUvbBa©b;eday 1¼4 éndæ. 3>4 reboberobdæ English Bond KMrUénkarerobdæ English Bond RsTab;nImYy² pSMehIydæ header nig Strechere tMNrrvag Strecher RtUv)anbMeBjbBaÄrTaMgGs;RKb;RsTab; Bak;kNþaldæ header RtUv)aneKeRbI elIkElgEtRsTab;TMrg;. 3>5 reboberobdæ Dutch Bond KMrUverobdæ Dutch Bond KWmankarERbRbYlBI English Bond BItMNrQrrvag Strecher RKb;RsTab;min dak;bBaÄreT b:uEnþG½kSéndæ Stretcher RKb;RsTab;RtUvdak;BIelI nigBIeRkam. 3>6 reboberobdæ Stack Bond KMrUrebobdæ Stack Bond KWRKb;tMNrbBaÄrKWRtYtsuIKña rWRtg;elI KW dæmindak;elIKña. KMrUenHeKerob TMr EkgEdlrwg enAkñúgCBa¢aMgEdlépÞdæmanTMrg;esμIl¥ b:uEnþRtUvRbugRby½tñnUvPaBbnSúIrbs;va. 3>7 reboberobdæ contemporary Bond manKMrUerobdæburaNCaeRcInEdlmanlkñN³ lyecjnig ptxUgcUl énCBa©aMgdæ rW k¾TmøúHcugxagkñúg CBa¢aMg. reboberobdæ Contemporary Bond xøH)anbgðajkñúgrUbPaB 3-5. Brick Work 29
 30. 30. Civil Engineering Department NPIC TÞiBlénlkçN³Biess KWedaysarkarbþÚrBN’dæ PaBrelag éndæ tMNr)ayGrnig kEnøgptxUgcUl rWly ecjénRsTab;xøH. karéqñRbDit KMrU tMerobdæ rWRkg rWeRTt éndæsuIm:g;t_dUcbgðajkñúgrUbPaB 28 RtUv)an eKeRbIcMeBaHdæsuIm:gt_. 4>RbePTénkarerobdæCBa¢aMg 4>1 esckþIepþIm CBa¢aMgdæEdlsmRsbbMput KWGaRs½yelIlkçN³BiessénktþaCaeRcIn KWrab;bBa©ÚlTaMgkareRbIR)as; sMNg;dUcCa sMrab;mnusSrs;enA sMrab;pÞúksMPar³/ lkçN³GakasFatu sItuNðPaB nig sMeNIm nig sMNg; RtUvKiteTAdl;bnÞúkmanclna kMlaMgxül; nig kMlMagrBa¢ÜydI. GñkKMeragénsMNg;dæ nigKitdl; karkMNt; ktþaénPaBFn;TaMgenH. CaTUeTACBa¢aMgdæRbePTsMNg;P¢ab;CamYyrWpSMCamYy nig PaBFn;brisßan. CBa¢aMg RtUvsMEdgeGayeXIjnUvcMNat;rbs;vafavargnUvT§iBlénsmasFatud¾éT rW k¾minGaRs½yenAsmasd¾éT CBa¢aMg dæEdlP¢ab;eTAnwgd© Header cMNgEdk cMNgEdklayCamYy)ayGrkNþal. CBa¢aMgdæEdl rgnUvRbB½n§ RblayTwk CBa¢aMgr)aMg ]bsKÁepSg dUecñHenaHRtUvKiteTAdl;Fn;brisßanEtpgEdr. 4>2 CBa¢aMpÁúM nigCBa¢aMgeTal CBa¢aMgpÁúMKwCaCBa¢aMgrgkMlaMgEtmYyb:ueNÑaH. TMrrwgrW TMrs‘ubCakarcaM)ac;rvagkarpSMbnÞúknigkarEckbnÞúk CBa¢aMgviF (Wythe) KWmanGMBIdUcCBa¢aMgpÁúMEdr tMNrwgP¢ab;CBa¢aMgmYyenACBa¢aMgmYyedaydæ header rWcMNg emEdkEdlpSM)ayGrxagkñúg. enAeBlEdlCBa¢aMgpÁúMeFVIGMeBIeTAvijeTAmk PaBFn;nigkMlaMgkat;TTwgGacbBa©Úl eTAvijeTAmkEdlmanPaBFn;rwgmaM. CBa¢aMeTalEtgEtcenøaHxül; nigCBa¢aMgdæpÁúMKñaCBa¢aMgeTalP¢ab;KñaedaycMNgEdk. CBa¢aMgviF Wythe rgGMeBIÉkraCüenAeBlEdlmanbnÞúkeFVIGMeBIelIva kMlaMgeRkAbøg;EbgEckeTAelICBa¢aMgedaykMlaMgkac; rWkMlaMg ekag. kMlMakñúgbøg;vargPaBFn;pÞal;rbs;va. 4>3 karP¢ab;énCBa¢aMgpÁúM karP¢ab;CBa¢aMgdæBImYyeTACB¢aMgmYyeTot rWRbB½n§TMrdævacUlrYmKñaedaydæ/ cMNgEdk rWk¾PaBp©itén )ayGr rWkavnigcMNgEdk ¬rUbPaB 29¦ Brick Work 30
 31. 31. Civil Engineering Department NPIC rUbPaB3-6 karP¢ab;CBa¢aMgpÁúM cMNgdæ cMNgrbs;CBa¢aMgKWGaRs½y TItaMgERbRbYléndæ Stretchers nigdæ Headers .kñúgkarerobdæ English Bond mankarqøas;Kña éndæ Headers nig Strecters TTWg beNþay²layKña. karerobdæ Flemish Bond KWman qøas;KñaTTwgTaMgGs; nigbeNþayTaMgGs;éndæ Headers nig Stretchers Edldæ Stretcher erobtambeNþay CBa¢aMgehIyrgPaBFn;beNþay enAeBlEdldæ Headers erobTTwgehIyrgkMlaMgkat;TTwgénCBa¢aMg. kñúgbTdæansMNg;CBa¢aMgdæ RtUvmandæ The Header y:agtic 4° ehIydæenHRtUvbgáb;eTAkñúgCBa¢aMg y:agtic 75 mm kñúgkarP¢ab;enACBa¢aMgepSgeTot. enHCakarbnSúIrYmKñaéndæ (Headers). cMNgEdkénkarerobdæ EdlehAfacMNgKW karpþl;eGayénkarP¢ab;rvagkarerobdæeTAnwg)aténdæ EdlbBa©ÚlbnÞúkkat;Ekg elIépÞénCBa¢aMgdæ CaTUeTARbBn§½cMNgRtUv ³ 1> bgáb;kñúgCBa¢aMgl¥EdlP¢ab;kMNreTAnwg)aTéndæ. 2> RtUvmansrsrBRgwgedIm,IepÞrbnÞúk. 3> RtUvkMNt;eTAtamlkçN³emkanic 4> Fn;nwgPaBeRcH 5> gayRsYltMeLIgnwgeRbIR)as; eTaHbICamanRbePTcMNgCaeRcInk¾eday RtUveKarBlkçN³TaMgR)aMenH KW cMNgEdkRCYj²/ cMNgExS lYs/ cMNgEdkkñúgebtug/ nigcMNgEdkkñúgebtugk¾dUcbgðajkñúgrUbPaB3-7 cMNgEdkeRbIR)as;kñúgbøg;epSgKña Edlpøas;TIenAkñúgRsTab;EtmYy. cMNgenAkñúgebtugEdk KWpSMeLIgedIm,IbegáInPaBFn;nwgepÞrbnÞúk. cMENk RbB½n§éncMNgerobdæKWeFVIenAtamRsTab;². tMNEdkGgáaj;² EdleRbICamYykarEfrrkSasMeNIménCBa¢aMg Brick Work 31
 32. 32. Civil Engineering Department NPIC RbB½n§TMnb;TwkKWminRtUv)anelIkmksikSaeT. eRBaHfatMNEdkGgáaj;² GacFn;nwgsMeNIm)an ehIynwgminGac rwgl¥cMeBaHkarepÞrbnÞúkrbs;va. RKb;cMNgRtUvEtEdkKuNPaBl¥Fn;nwgeRcH/ cMNgénPaBeRcHKYrEteFVIBIEdkrwgl¥ rWRClk;sg½ásI. rUbPaB 3-7 cMNgEdk )ayGr nigkav )ayGr rWkaveFVIsMrab;P¢ab;KñaCamYycMNgEdkkñúgtMNkNþalénCBa¢aMgBIrCan; CamYyKñargGMeBIxab; P¢ab;Kña. tMNkNþalRtUvbMeBjedaykav vargkMlaMgkat;TTwg)anl¥Cag bMeBjeday)ayGr énPaBFn;sMNg; tMNkNþalRtUvbMeBjeGayeBj. tMNkNþal)ayG rWkavRtUvEtmancMNgEdkeFVIkarCamYyKña. 4>4 CBa¢aMgr)aMg CBa¢aMgkarBarTwk RbBn½§énCBa©aMgr)aMg KWtMrUveGaymanPaBkMBg;éntMN)ayGrxageRkAénCBa¢aMgdæ. enAeBlEdlman TwkePøógRCabCBa¢aMgxageRkAénCBa¢aMdæKWvaBüayamRCabeTACBa¢aMgxagkñúgeTot enAeblEdlTwkRCabdl;tMNr kNþalmanr)aMgkarBarxagkñúgmin[RCabnþeTot ehIyTwkk¾RCabecjmkeRkAvijdUcrUbPaB 3-8. dUcenHRKwH enHKWCatMNrkNþalRtUvmanr)agCamYy)ayGr rWkavedIm,ITb;Tl;T§iBlCMrab. eTaHbICaCBa¢aMgr)aMgminRtUvkarr)aMgEdkRKbmuxtMN KWRtUvmankarbBa¢ak;y:agc,as;las;rbs;lkçN³va lMGitmankarbBa¢ak;c,as;las;BIkMritsMrab;énPBFn;énTwk. CBa¢aMgmYyCan;eKGaceFVI)ankñúgkrNIBiessrbs;va CBa¢aMgbnÞHeQICaFmμtaRtUvmankMras;minticCag 100mm bnÞab;mkCBa¢aMgdæxageRkAsMrab;bEnßmkMras;edIm,I karBarCMrabTwkeTACBa¢aMgkñúg. CBa¢aMgmYyCan;minGackarBarTwk)anl¥dUcCBa¢aMgeRcInCan; rWCBa¢aMgr)aMg b:uEnþRtUv mankarRbugRby½tñkñúgkarGnuvtþn_. CBa¢aMg (Single-Wythe) Gacsg;eLIgedaydætan; rWRbehagkNþal. Brick Work 32
 33. 33. Civil Engineering Department NPIC rUbPaB 3-8 CBa¢aMgkarBarTwk nigCBa¢aMgr)aMg CBa¢aMgkarBarTwkmanxül;enAeRkACab;bnÞHr)aMgkarBarTwkedIm,IkarBarCMrabTwkeTAkñúg. enAeBlEdl TwkePøógRCabBICBa¢aMgxageRkA sMeNImk¾RCabeTAkñúgxül; ehIyk¾hUrRtlb;mkeRkAvijedaysarkarTb;énbnÞH Edkr)aMg¬dUckñúgrUbPaB 3-8¦. lkçN³BiessénkarelIkKMerag RtUvlMGitnwgsg;eLIgedaykMritl¥bMputedIm,IkarBarTwk. 4>5 karerobdæCBa¢aMgtan; CBa¢aMgdætan; KWsg;eLIgedayCBa¢aMmYyCYr rWeRcInCYr. CBa¢aMgdætan;RtUvbMeBjeGay eBjnUvtMNxag kñúgCBa¢aMgehIy)ayGr rWkav. CBa¢aMgdtan;sg;edaydætan;b¤dßæRbehag b:uEnþdMNreBjeday)ayGr. cMeBaH CBa¢aMgdæEdlmaneRcInCan;tMNrbs;vaKYrEtbMeBjeday)ayGrrW kavCamYycMNgEdk. CBa¢aMgdætan;man smasFatudUcCBa¢aMgr)aMgEdk. CBa¢aMgdætan;mansmasFatudUcCBa¢aMgr)aMgEdkEdr/ CBa¢aMgeRcInCan;/ man cMNgEdk/ CBa¢aMgnUvPaBFn;CRmabTwk)anl¥ CagCBa¢aMgdæmYyCan;. enHKWedaysarsMeNImminGacRCabTwkBICBa¢aMgxagkñúgeTACBa¢aMgxageRkA)an. CBa¢aMgdætan;KYrEtsg; CamYyEdkBRgwgdUcCaCBa¢aMgmYyCan;eRbIdæRbehagedaydak;EdkBRgwgmUleTAkñúgRbehagdæ ebIdæerobeRcIn CYrrW eRcInbøúk eKdak;EdktamCYr rWbøúkenaHedaybMeBjCamYy)ayGr rWkavenAtMNkNþalénCBa¢aMgdæ. CBa¢aMg dævaxaMKñaeTAvijeTAmkedaysar)ayGr rWkavnigEdkBRgwg ¬rUbPaB 3-7¦. eRBaHfaEdkvamanPaBFn;xøaMg eTAkMlaMgkac; nigCBa¢aMgdævamanPaBFn;xøaMgeTAelIkMlaMgsgát; dUcenHCBa¢aMgdænigEdkeFVIkarCamYyKñaman RbsiT§PaB. 4>6 karerobdæCBa¢aMgRbehag karerobdæCBa¢aMgRbehagmanBIrCYr rWeRcInCYrehIydac;BIKña edaycenøaHRbehag. cenøaHRbehagy:ag ticbMputmanTTwg (...)mm ehIyCBa¢aMgP¢ab;Kñaeday)ayGr rWcMNgEdr. CBa¢aMgRbehagmanGMeBIrYmKña enAeBl Brick Work 33
 34. 34. Civil Engineering Department NPIC EdleKsg;BIdæb:uEnþvamineFVIkarCamYyKña enAeBlEdleKerobCamYycMNgEdk. RKb;CBa¢aaMgRbehag karBar CRmabTwk eTaHCaeRbIcMNgEdkk¾eday KWkarBarsMeNIm)anl¥CagCBa¢aMgdæepSgeTot ehIydæ Headers eK eRbIsMrab;tMNkarBarsMeNIm eKmineRbIcMNgEdkeT. 4>7 CBa¢aMgerobdæesþIg CBa¢aMgesþIgyufáaénsMNg;manCBa¢aMgxageRkA/ EdlP¢ab;cMNgEdkmçageTot ehIycenøaHkNþal enA EpñkxageRkayénCBa¢aMgdæKW P¢ab;edays‘uMeQI/ TMBukEdk/ ebtug rWCBa¢aMgdæ ¬dUcrUbPaB 3-10¦ CBa¢aMgdæ esþIg/ CaBiessKWvasg;eLIgedayP¢ab;TMBYkmçageTotKW mantMélefakeBleyIgEfrTaMva. rUbPaB 3-10 CBa¢aMgdæEsþg CBa¢aMgdæRtUvcMNgEdkkat;tamcenøaHxül; ehIyCBa¢aMgenHKWminpþMúKña . CBa¢aMgdæesþIgCaTUeTArgEt TMgn;rbs;va . RKb;CBa¢aMgyufáa KWRtUvEtmancMNgExSlYsEdk rWTMBYkeQIxageRkay rWcMNgEdkGgáaj;²Edl P¢ab;eTAeQI b:uEnþcMNgBRgwgedayExSlYsmincaM)ac;eT. karpøas;TIxusKñarvagdænig TMBYkeQImankarRBYy )armÖcMeBaHsMNg;elIsBI1Can; b:uEnþcMNgExSlYsKYreRbIkñúgkrNIenH. ral;CBa¢aMgyufáaesþIg KWsMrab;bgðÚrTwk ecj. ehIycenøaHxül;énCBa¢aMgKW 50 mm elIkElgEtCBa¢aMgesþIgyufáaEdleRbICamYyTMBukeQIminRtUvdak; eGayRtUvTwkePøógeLIy kMBs;rbs;CBa¢aMgRtUvkMNt;nwgP¢ab;eTAnwgtMbUlCaFmμtaCamYyTMBukeQI. sMrab;CBa¢aMg esþIgeRbICamYyTMBukeQIeKRtUvkarcenøaHxül;RtwmEt 25 mm . Brick Work 34
 35. 35. Civil Engineering Department NPIC Brick Work 35
 36. 36. Civil Engineering Department NPIC CMBUk 4³ karGnuvtþn_ 1> karBRgay)ayGr kñúgkarsagsg;TIFøaedIrd¾tUcmYy eyIgKYrEteFVIkarlay)ayGredayédKW eyIglayrWRcbl;eGaysb; rvagxSac; nigsuIm:g;k¾munnwgcak;TwkbBa©Úl b:uEnþKYrcaMfa cMNuHénreTHmYyCaTUeTAvaticCag bIRtIKuNhuIt RbEhl CaeyIgRtUvkar 9dgedIm,I)an1RtIKuNy:at. PaBFn;énkMralx½NÐ KWsMxan;TItaMgénRsTab;sMNaj;EdlpSarkñúg kMralx½NÐ/ sMNaj;EdkpSarKYrenAkNþalkMralx½NÐ ehIysMNaj;EdkpSarminKYrlyecjrW elceRkayBIcak; ebtug karbMeBjedaycl½tsMNaj;EdkpSareTAkñúgBak;kNþaldæ rWdæfμPñMrwgEdlehAfa exñayeyIgRtUv):an; sμanbrimaNebtugEdleyIgRtUvkarcak;eTAkñúgkMralx½NÐ kar):an;sμanenaHeyIgykmaDkñúgkMralx½NÐEckrwg27 Brick Work 36
 37. 37. Civil Engineering Department NPIC edIm,Ipøas;eTAbTdæanbBaðaCaRtIKuNy:at. kar)a:n;sμanl¥minRtUvelIs 8°ebImindUcenHeT eKRtUvbþÚrktþaplEck BI 27 eTA25. Full brick= dæepþk karbMeBj)ayGrtMNr Mortar-filled joint= Rake mortar bed = karqUt)ayGr)at Concrete stab= ebtugkMral Mortar joint= )ayGrtMN Edge brick= dæxagcug Embeded reinforcement= Edkbgáb; Welded wire mesh= karbMeBj)ayGrtMNr Welded wire support= TMrkEBa©gEdkpSar Grave bed= karbMeBj)ayGrtMNr Undisturbed soil= karminrMxandI viFIGnuvtþn_ 1> vas;BIExScgsn§wgedaybegÁalmankMBs;RtwmRtUvBIr bI cMnucCIkykdIecjeGayesμI. Brick Work 37
 38. 38. Civil Engineering Department NPIC 2> ekorfμ bnÞab;BIbgðab;ehIy eGaymankMras; 10cm esμIKña 3>eFVIkþarBum<cak;ebtug eFVIcnÞúlxag² énCBa¢aMgBum<. 4> kl;sMNaj;EdkpSarebtug edaykMNl;EdkpSar rWBak;kNþaldæ/ ¬dUckñúgrUbbgðaj¦. Brick Work 38
 39. 39. Civil Engineering Department NPIC 5> lay)ayGredayépÞkñúgenH rWk¾CYleK[layrW TTYlebtugEdllayrYcykmkcak;. 6> dak;dækarBarcugsgxagénkMralx½NÐeCosvagkareRbHEbk 7> eFVIkarRtaeselIépÞerobdæ ehIyerobdæeTAtamKMrUEdleyIgeRCIserIs Brick Work 39
 40. 40. Civil Engineering Department NPIC 8> BRgay)ayGrCaRsTab;elIépÞmuxnwgerobdæ ehIyqUt)ayGr 9> dak;dæeTAkñúg)ayGr edayeRbIExSeyIgRtUverobdæeGaysuIEkg nigtMrg;tamExS. 10> edayeRbIkav bMeBjeGayeBjeTAkñúgtMNdæ ehIyeyIgEbgEckTuképÞeGays¥atmuxnwg)aj;kav bBa©ÚltMNr. Brick Work 40
 41. 41. Civil Engineering Department NPIC 11> RtUvbgðab;nigeFVI épÞeGayesμIl¥rvag)ayGrtMNnwgdæedayekor rWqUtelItMNrenaH. 12> sMGat)ayGredaysgát;enAépÞdæ eRbIedaysøabRBa)ayGr. 2> karerobdæepIgpáa karerobdæepIgpáamanEckTIFøatamEpñkedayELk²BIKña rWbegáItkarBarCuMvijRckcUl. eyIgGacerob dæFMrW tUc/ ctuekaNEkg/ kaer eRbIdædUcenAkñúgpÞH rWrcnabfepSg². KMeragenHkñúgeKalbMNgeTAtamlkçN³ BiessNamYy cab;epþImBIebtugepIgtag. eTaHCakarelIkKMeragmanEt 5RsTab; ehIynwgfμKMrb vapþl; RKb;RKan;RsTab;dIelInigpáa EdleyIgGaclMGit)aneBlenH edaytMeLIgdIelInigpáa EdleyIgGaclMGit)an eBlenH edaytMeLIgRsemaldænig fμKMrbCaeRcInRbePT. RbB½n§Twkl¥CaKnøwHénkarpÁúM enAkñúgepIgpáa )atRtUv Brick Work 41
 42. 42. Civil Engineering Department NPIC manRbehag. enAkñúgepIgpáaeyIgGacbegáItRbB½n§Twk dUcenHedaytMeLIg bMBg;pøasÞicbgáb;enAkñúgRsTab;)ayG enARsTab;)aténepIgpáaRtUvRkalfμ CamYyRkNat;cMeraHEdleFVImanRbB½n§Twkkan;Etl¥. viFIGnuvtþn_ 1>KYsbnÞab;eTAelIkMralx½NÐ rWeCIgtagedIm,IkMNt;brimRténepIgpáa. 2> eRbIEkgsu‘MedIm,IKUsmuMEkgenARCugénkMralx½NÐ Brick Work 42
 43. 43. Civil Engineering Department NPIC 3> BRgay)ayGrRsTab;eRkameTAtambnÞab;Edl )anKUsnigdak;)ayGrtamKnøgénbnÞat;eday søabRBa. 4> erobdæRsTab;TImYyeTAtamExSbnÞab; ehIyeKaHdæeGaymankMBs;dUcKña RtUvtamTItaMgénExSbnÞat; enAelI)ayGr. 5> tMeLIgbMBg;)øasÞicsMrab;RbB½n§Twkbgáb;kñúg)ayGrenARKb;)ayGrtMN Brick Work 43
 44. 44. Civil Engineering Department NPIC 6> )at)ayGrnwgcugéndæ ehIysgát;)ayGrnwgsøaRBa. 7> tMbUgerobRtg;Ekg ehIyeRbIExS Block and String CaeKaledIm,IRKb;RsTab;. 8> BinitüExSQréndæmþgeTot edIm,IeGayc,as;faRCugénepIgpáa KWRtg;. Brick Work 44
 45. 45. Civil Engineering Department NPIC 9> bnÞab;BIkMBs;énRsTab;nimYyesμIKña RtUvekornwgcugsøabRBatambeNþayéntMNnUv)ayGrEdlsl;. 10> enAeBlEdl)ayGrrwg eyIgKUsnwg]bkrN_ Striking tambeNþayefñresμIl¥ nigbegáIttMN 11> dak;bgáb;)ayGrenAkñúgRsTab;fμKMrb ehIytUcCacg¥ÚrkNþaledaysøabRBa. Brick Work 45
 46. 46. Civil Engineering Department NPIC 12> sgát;elIfμKMrbeTAelI)ayGr ehIyeRbI Level edIm,IR)akdfa vart;CYrKña. 3> karerobdæEsþgBak;kNþalCBa¢aMg eyIgsagsg;CBa¢aMgesþIg²elIpÞH/ EtminEmnerobdæTaMgGs;et b:uEnþeyIgRtUvRbugRby½tñkrNIsMxan;BIr³ TImYy eyIgRtUvmanTMrEdlRTTMng;dæ RKwHxøHmanTTWgsrsrlμmRTrTMgn;ehIysrsrepÞrTMgn;enARKHnigeCIg tagEdlRTRTg;TMgn;)anRKb;krNI ehIyGñkcaM)ac;RtUvmantMNrEdkrag L P¢ab;enAnwgRKb;CBa¢aMgerobdæsuIm:g; rW dæbøúkRbEhl 40 cm RtUvebtugrW s‘umeQIénCBa¢aMgTIBIrRtUvTak;TgeTAnwgkarbRgYménkarKRKat cenøaHCBa¢aMg esþIgnwgCBa¢aMgpÞH eyIgGacpøÚvRbeyaCn_ ¬edaydak;TuypøasÞikkñúg)ayGr¦ enAkñúg2RsTab;xageRkay. tam RbB½n§cas; eKeRbIExSbMe)asbBa©ÚlTwktamrn§tUc b:uEnþvaminTUeTAeT. Brick Work 46
 47. 47. Civil Engineering Department NPIC viFIGnuvtþn_ 1> dak;tMNrag L eTAnwgsrsrRKwH ehIyvayEdkeKaleRsamxageRkam ³ 2> )at rWebok)ayGrtMbUleTAcugéntMN ehIyRKbRkdasminRCabTwkeTAelIefñr. Brick Work 47
 48. 48. Civil Engineering Department NPIC 3> kwbRkdasminRCabTwkénkareRsabsTab;TI1 dUenHvaRKb)ayGrtMbUlnig tMN. 4> bEnßmRkdasminRCabTwkRsTab;TIBIr sMrab;karBarbEnßmkareRsamnig s‘um. 5> KUskMBs;énbnÞat;elIRkdasminRCabTwk enARKb;4 RsTab;dæmþg. Brick Work 48
 49. 49. Civil Engineering Department NPIC 6> kMNt;sMKal;TItaMgTMBYk edayKUsbnÞat;RKb;RbEvg 40cm mþgtambeNþayénCBa¢aMg. 7> EbgEck 3¼8 inch énbnÞHkþaeGaysm edIm,Idak;)ayGrerobdæRsTab;TI1. 8> dak;BRgay)ayGelIdæénRsTab;TI1 EdleTIberobrYc. Brick Work 49
 50. 50. Civil Engineering Department NPIC 9> dak;)ayGrenAcug rWk,aldæmunnwgerob edayeKarBeTAExSbnÞat;tambeNþayCBa¢aMg. 10>bBa©ÚlbMBg;pøasÞiceTAkñúg)ayGrtMN enARKb;TItaMgdæTI3kñúgRsTab;TI2tMbUg. 11> vayEdkeKaltMNdæenARKb;TIr bI RsTab;mþgedIm,ITb;dæeGayCab;CaCBa¢aMgEtmYy. Brick Work 50
 51. 51. Civil Engineering Department NPIC 12> Bt;EdktMNbgáb;cUleTAkñúg)ayGrtMN kñúgExSerobdæbeNþayCBa¢aMg. 13> BinitüExSRbeyalenARKb;BIr bIRsTab;mþg edIm,IeGayc,as;faCBa¢aMgQrRtwmRtUv. 14> BinitüpgEdr kMBs;edkrbs;dæenARKb;BIr bI RsTab;mþgeTaHbICaeyIgeRbIExSerobdætambeNþayk¾eday. Brick Work 51
 52. 52. Civil Engineering Department NPIC 15> tMeLIgtMNrag L eRkambg¥ÜcedIm,ICYykñúgRCabTwkeTAkñúgCBa¢aMg. 16> eFVIRbeyaledIm,Ikat;dæ Rowlock edIm,Is‘um. 17> BRgayRsTab;)ayGresþIgsMrab;dæ Rowlock bnÞab;mkerobvabeNþayRsTab;x<s;bMput. Brick Work 52
 53. 53. Civil Engineering Department NPIC 18> dak;)ayGrelIépÞéndæ Rowlock ehIyerobvaelIkkMBs;vaRbEhl 5cm . 19> eRbI]bkrN_tMNTaMgGs;munnwgEfTaM)ayGreGayesμIEdlCaehtueFVI[TwkminRCabcUltMN. 20> biTRkEhg rWrn§tUc²éntMNrvagbg¥Ücnig dæehIysMGattamefñréndæ. Brick Work 53
 54. 54. Civil Engineering Department NPIC 4> karEfrkSanig CYsCul karvaytMélCBa¢aMgdæ KiteTAelIbgÁb;rbs;va eRbHFMEdlCakMhus eTAelIKMeragTaMgGs;BImunehIykar CYsCulGs;tMéleRcIn. kMhusF¶n;F¶rminedaHRsay)aneBlEdlEpñkxøHmansMrut ehIyEpñkxøHminRsutRKwHnig CBa¢aMgxagelIGaceRbHedayrgbnÞúkhYs. sBaØaénRKwHsMNg;manbBað enAeBlEdleRbHtambeNþaytMN ekIteLIgedaysardæ tUc FM rWe)a:g rW pt tampøÚvedIr eyIgGacBinitüGacekagBi)akCYsCulcMeBaHépÞFM dænig)ayGr. Brick Work 54

×