төрийн албан хаагчийн анкет

2,169 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,169
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

төрийн албан хаагчийн анкет

  1. 1. “Òºðèéí àëáàí õààã÷èéí õóâèéí õýðýã õºòëºõ æóðàì”-ûí 1 ä¿ãýýð õàâñðàëòÌàÿãòûã ººðèéí ãàðààð, ÒªÐÈÉÍ ÀËÁÀÍ ÕÀÀÃ×ÈÉÍ ÀÍÊÅÒ Áèåèéí áàéöààëòõàð áóþó õàð õºõ ºíãèéí Ìàÿãò No 1 áè÷èõ ñàíàìæ áýõýýð áºãëºíº àøèãëààðàéÐåãèñòðèéí äóãààð Èðãýíèé ¿íýìëýõèéí äóãààð:Íèéãìèéí äààòãàëûí Ýð¿¿ë ìýíäèéí äààòãàëûíäýâòðèéí äóãààð ãýð÷èëãýýíèé äóãààð 1. ÕÓÂÜ Õ¯ÍÈÉ ÒÀËÀÀÐÕ ÌÝÄÝÝËÝË1.1. Ýöýã/ýõ/-èéí íýð ________________________ Íýð___________________________ Çóðàã1.2. Õ¿éñ _______________ 1.3. Òºðñºí _______ îí _____ ñàð _____ ºäºð 4õ6 ñì1.4. Òºðñºí àéìàã, õîò____________________ ñóì, ä¿¿ðýã ______________________ òºðñºí ãàçàð ____________________________îâîã__________________________1.5. ¯íäýñ, óãñàà____________________ 1.6. Íèéãìèéí ãàðàë __________________1.7. Ãýð á¿ëèéí áàéäàë (çºâõºí ãýð á¿ëèéí á¿ðòãýëä áàéãàà õ¿ì¿¿ñèéã áè÷íý): Òàíû Ãýð á¿ëèéí ãèø¿¿äèéí ýöýã /ýõ/-èéí Òºðñºí Òºðñºí àéìàã, õîò, þó íü áîëîí ººðèéí íü íýð ñóì, ä¿¿ðýã Îäîî ýðõýëæ áóé àæèë îí áîëîõ1.8. Ñàäàí òºðëèéí áàéäàë (Òàíû ýöýã, ýõ, òºðñºí àõ, ýã÷, ä¿¿, ºðõ òóñãààðëàñàí õ¿¿õýä áîëîí òàíû ýõíýð /íºõºð/-èéí ýöýã, ýõèéã îðóóëíà.): Òàíû Ñàäàí òºðëèéí õ¿ì¿¿ñèéí ýöýã /ýõ/- Òºðñºí Òºðñºí àéìàã, õîò, þó Îäîî ýðõýëæ áóé àæèë èéí íü áîëîí ººðèéí íü íýð îí ñóì, ä¿¿ðýã áîëîõ1.9. Îðøèí ñóóãàà õàÿã _____________________________àéìàã, õîò ______________________________ ñóì, ä¿¿ðýã ãýðèéí õàÿã_________________________________________________________________________________________ Óòàñ, ¿¿ðýí óòàñ ___________________________Ôàêñ_____________ È-ìýéë õàÿã_____________________________1.10. Øóóäàíãèéí õàÿã __________________________________________________________ Èíäåêñ_________________1.11. Îíöãîé øààðäëàãà ãàðâàë õàðèëöàõ õ¿íèéí íýð ___________________________ , ò¿¿íèé óòàñ__________________
  2. 2. 2. ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÒÀËÀÀÐÕ ÌÝÄÝÝËÝË2.1. Áîëîâñðîë /åðºíõèé, òóñãàé äóíä, äýýä áîëîâñðîë, äèïëîìûí, áàêàëàâðûí áîëîí ìàãèñòðèéí çýðãèéãîðîëöóóëàí/ Ýçýìøñýí áîëîâñðîë, ìýðãýæèë, ãýð÷èëãýý, Ñóðãóóëèéí íýð Îðñîí îí, ñàð Òºãññºí îí, ñàð äèïëîìûí äóãààð2.2. Áîëîâñðîëûí äîêòîðûí áîëîí øèíæëýõ óõààíû äîêòîðûí çýðýã Çýðýã Õàìãààëñàí ãàçàð Îí, ñàð Ãýð÷èëãýý, äèïëîìûí äóãààðБоловсролын докторын зэрэг хамгаалсан сэдэв __________________________________________________Øèíæëýõ óõààíû äîêòîð õàìãààëñàí ñýäýâ___________________________________________________________ 3. ÌÝÐÃÝØËÈÉÍ ÁÝËÒÃÝËÈÉÍ ÒÀËÀÀÐÕ ÌÝÄÝÝËÝË3.1. Ìýðãýøëèéí áýëòãýë /Ìýðãýæëèéí áîëîí áóñàä ÷èãëýëýýð íàðèéí ìýðãýø¿¿ëýõ ñóðãàëòàä õàìðàãäñàíáàéäëûã áè÷íý/ Ýõýëñýí äóóññàí Õóãàöàà ßìàð ÷èãëýëýýð ¯íýìëýõ, ãýð÷èëãýýíèé äóãààð, Õààíà, ÿìàð áàéãóóëëàãàä îí, ñàð, ºäºð /õîíîãîîð/ îëãîñîí îí, ñàð, ºäºð3.2.Àëáàí òóøààëûí çýðýã äýâ, öîëÀëáàí òóøààëûí Çýðýã äýâ, öîëíû íýð Çàðëèã, çàõèðàìæ, òóøààëûí íýð, ¯íýìëýõíèéàíãèëàë, çýðýãëýë îí, ñàð, ºäºð, äóãààð äóãààð3.3. Ýðäìèéí öîë /äýä ïðîôåññîð, ïðîôåññîð, àêàäåìèéí ãèø¿¿íèéã îðîëöóóëàí/ Öîë Öîë îëãîñîí áàéãóóëëàãà Îí, ñàð Ãýð÷èëãýý, äèïëîìûí äóãààð
  3. 3. 4.ÓÐ ×ÀÄÂÀÐÛÍ ÒÀËÀÀÐÕ ÌÝÄÝÝËÝË4.1 Óð ÷àäâàð (òà ººðèéí óð ÷àäâàðûí ò¿âøèíã 1-3 áàëëààð ¿íýëíý ¿¿ /1-òààðóó, 2-äóíä, 3-ñàéí/) Õóâü õ¿íèé óð ÷àäâàð Ò¿âøèí Á¿ëãýýð àæèëëàõ óð ÷àäâàð Ò¿âøèí - ªºðèéí ýðõýìëýí äýýäëýõ ç¿éëñ áà 1 2 3 ¯ð íºëººòýé áàã á¿ðä¿¿ëýõ 1 2 3 òýðã¿¿ëýõ ÷èãëýëýý òîäîðõîéëîõ 1 2 3 Áóñäûí ýðõ ìýäýë, á¿ðýí ýðõèéã 1 2 3 ªºðèé㺺 òàíèí ìýäýõ - Òàíèí ìýäýõ õýâ ìàÿãàà òîãòîîõ õ¿íäýòãýæ, äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ 1 2 3 - Ìýäëýã, ìýäýýëëýý áóñàäòàé 1 2 3 - ªºð÷ëºëòèéã õ¿ëýýí àâàõ õóâààëöàõ - Ñòðåññèéí õ¿÷èí ç¿éëñèéã íàìæààõ 1 2 3 Áóñàä óð ÷àäâàð Ò¿âøèí Ñòðåññýý òàéëàõ - Öàãèéã ç¿é çîõèñòîé àøèãëàõ 1 2 3 - ¯¿ðýã õ¿ëýýõ 1 2 3 - Ýðõ ìýäëýý òºëººë¿¿ëýõ 1 2 3 - Õàðèóöëàãà õ¿ëýýõ 1 2 3 - Ç¿é çîõèñòîé õàíäëàãûã õýðýãëýõ 1 2 3 - Íèéòèéí çîðèëãîä òóóøòàé áàéõ 1 2 3 Àñóóäëûã á¿òýýë÷ýýð 1 2 3 - ªºðèé㺺 õºãæ¿¿ëýõ - Á¿òýýë÷ õàíäëàãûã àøèãëàõ øèéäâýðëýõ - Øèíý ñàíàà÷ëàãûã äýìæèõ 1 2 3 - Àñóóäàë áîëîâñðóóëàõ 1 2 3 Õ¿ì¿¿ñ õîîðîíäûí õàðèëöààíû óð ÷àäâàð Ò¿âøèí - Îíîâ÷òîé øèéäâýð ãàðãàõ 1 2 3 - Õàëàìæëàõ 1 2 3 Äýýð äóðäñàíààñ áóñàä óð Ò¿âøèí Áóñàäòàé áèå áèåíèéãýý ÷àäâàðààñàà çàðèìûã íýðëýíý äýìæñýí õàðèëöàà - Ǻâëºãºº ºãºõ 1 2 3 ¿¿ õîëáîî òîãòîîõ 1 2 3 - Áóñäûã ñîíñîõ - Ýðõ ìýäëýý õýðýãæ¿¿ëýõ 1 2 3 1 2 3 Ýðõ ìýäëèéíõýý õ¿ðýýíä - Áóñäàä íºëººëºõ 1 2 3 áóñäàä íºëººëºõ - Áóñäàä á¿ðýí ýðõ îëãîõ 1 2 3 - ¯ð íºëººã¿é ¿éë àæèëëàãààã èëð¿¿ëýõ 1 2 3 1 2 3 Áóñäàä óðàì õàéðëàõ - Óðàì çîðèã îðóóëàõ îð÷èí áèé áîëãîõ 1 2 3 - Àìæèëòûã óðàìøóóëàõ 1 2 3 - Øàëòãààíûã òîãòîîõ 1 2 3 1 2 3 Ǻð÷ëèéã çîõèöóóëàõ - Òîõèðîõ ñòðàòåãèéã ñîíãîõ 1 2 3 - Ѻðãºëäºõ ÿâäëûã àðèëãàõ 1 2 34.2.Ãàäààä õýëíèé ìýäëýã (ò¿âøèíã ″ +″ ãýæ òýìäýãëýíý) ñîíñîæ îéëãîõ ÿðèõ óíøèõ áè÷èõ Ãàäààä õýëíèé íýð Äóíä Ñàéí Îíö Äóíä Ñàéí Îíö Äóíä Ñàéí Îíö Äóíä Ñàéí Îíö
  4. 4. 4.3.Êîìïüþòåðèéí áîëîí îôôèñèéí òîíîã òºõººðºìæ, òåõíîëîãè ýçýìøñýí áàéäàë (ò¿âøèíã ″+″ ãýæòýìäýãëýíý)Ýçýìøñýí Ò¿âøèí Ò¿âøèí Ýçýìøñýí îôôèñèéí òîíîãïðîãðàììûí íýð òºõººðºìæ, òåõíîëîãèéí íýð Äóíä Ñàéí Îíö Äóíä Ñàéí Îíö Èíòåðíåòèéí îð÷èíä àæèëëàõ Äîòîîä ñ¿ëæýý àøèãëàõ ñêàéíåð, Îôôèñèéí ïðèíòåð òîíîã õóâèëàã÷ òºõººðºìæ ôàêñ àøèãëàõ ãýðýë çóðãèéí áîëîí âèäåî áè÷ëýãèéí àïïàðàò ã.ì 5. ÒÓÐØËÀÃÛÍ ÒÀËÀÀÐÕ ÌÝÄÝÝËÝË5.1. Õºäºëìºð ýðõëýëòèéí áàéäàë Àæèëä îðñîí Àæëààñ ãàðñàí Àæèëëàñàí áàéãóóëëàãà, ãàçàð, ò¿¿íèé õýëòýñ, àëáà Àëáàí òóøààë îí, ñàð îí, ñàðÄýýðõ ìýäýýëýë ¿íýí çºâ áîëîõûã áàòàëæ /ãàðûí ¿ñýã/ / / 201___îí___ ñàð___ ºäºð

×