HUBUNGAN ANTARA TAHAP KESEDIAAN PEMBELAJARAN ARAHANKENDIRI DENGAN TAHAP PENGGUNAAN E-PEMBELAJARAN DIKALANGAN PELAJAR DI UN...
HUBUNGAN ANTARA TAHAP KESEDIAAN PEMBELAJARAN ARAHANKENDIRI DENGAN TAHAP PENGGUNAAN E-PEMBELAJARAN DIKALANGAN PELAJAR DI UN...
PSZ 19:16UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIACatatan : * Potongan yang tidak berkenaan** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila l...
PENGESAHAN“Saya akui bahawa saya telah membaca projek sarjana ini dan pada pandangan sayakarya ini adalah memadai dari seg...
Terima Kasih Buat YDSM AYAHANDA SYEIKH HARIS AL-KHOLIDI,Ahlul Bait dan BKSI Sekalian.....Istimewa Buat Ayahanda Dan BondaR...
PENGHARGAANAlhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya akhirnya kajian ini dapat disemp...
Kajian ini dijalankan untuk mengetahui hubungan antara kesediaanpembelajaran arahan kendiri dengan penggunaan e-pembelajar...
The purpose of this study was to determine relationship between self directedlearning readiness and application of e-learn...
KANDUNGANPENGAKUAN iDEDIKASI iiPENGHARGAAN iiiABSTRAK ivABSTRACT vKANDUNGAN viSENARAI JADUAL viiSENARAI RAJAHviiiSENARAI S...
1.11.2 E-Pembelajaran1.11.3 Pembelajaran Arahan Kendiri1.11.4 Kesediaan Pembelajaran Arahan KendiriBAB II KAJIAN LITERATUR...
3.3 Populasi dan Pensampelan3.4 Kaedah Pengumpulan Data3.4.1 Data Premier3.4.1.1 Borang Soal Selidik3.5 Pentadbiran Borang...
Berdasarkan Pembezaan Kursus Pengajian5.1 Pengenalan5.2 Rumusan5.2.1 Latar Belakang Responden5.2.2 Objektif Kajian Pertama...
SENARAI JADUALNO JADUAL PERKARA MUKA SURAT2.1 Faktor-faktor Asas Pembentukan SkalaKesediaan Pembelajaran Arahan Kendiri2.2...
4.1 Taburan Kekerapan Mengikut Jantina danUmur4.2 Taburan Kekerapan Mengikut Umur4.3 Taburan Responden Mengikut ProgramPen...
4.13 Perbezaan Tahap Penggunaan e-PembelajaranBerdasarkan Jantina4.14 Perbezaan Tahap Penggunaan e-PembelajaranBerdasarkan...
SENARAI RAJAHNO RAJAH PERKARA MUKA SURAT2.1 Model Persekitaran Pembelajaran Melalui Web 242.2 Komponen Pembelajaran Arahan...
SENARAI SINGKATANAUKU - Akta Universiti dan Kolej UniversitiBBS - Buletin Board SystemCBT - Computer-Based TrainingCD-ROM ...
WWW - World Wide WebSPSS - Satistical Pakage for Social Science
BAB IPENDAHULUAN1.1 PengenalanDalam bahagian ini pengkaji membentangkan latar belakang masalah kajianserta pernyataan masa...
bersempadan dengan maklumat yang tidak terbatas. Kebolehan masyarakatmenguasai maklumat dan teknologinya dijangka menjadi ...
Di Malaysia, Institusi Pengajian Tinggi Awam, Institut Pengajian TinggiSwasta dan Kolej Swasta semuanya sedang berusaha un...
Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) yang tertakluk di bawah Akta30 Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 (A...
Selain itu, unit ini juga memperkenalkan aplikasi UCiTV iaitu interaktif TVyang mana pelajar boleh melihat siaran televisy...
penggunaan e-pembelajaran. Mereka perlu bersedia mengadaptasikan pembelajaranyang tidak dikawal oleh pensyarah secara teru...
1.5 Matlamat KajianMatlamat kajian adalah untuk melihat tahap kesediaan pembelajaran arahankendiri dan tahap penggunaan e-...
belajar tanpa kawalan oleh pensyarah. Pengkaji telah membina elemen kesediaanpembelajaran arahan kendiri berdasarkan kajia...
3. Kajian berasaskan andaian bahawa bahan yang disediakan untuk e-pembelajaran tidak mempunyai sebarang masalah. Oleh itu,...
Selain memberi manfaat kepada UTHM, kajian ini juga dapat menyumbangkepada perkembangan ilmu pengetahuan secara menyeluruh...
secara bersahaja atau suka-suka, maka kelakuan tersebut tidak bertahan lama danterus hilang.Menurut Abu Hassan Kassim et a...
classroom cources, simulasi dan permainan pembelajaran (Learning game andsimulation), pengukuhan pembelajaran (Embedded e-...
memastikan ia lebih menarik. Pengajar juga memainkan peranan dalam membentuksuasana pembelajaran berasaskan kepada arahan ...
1.11.1 PembelajaranPembelajaran yang dilihat dari perspektif kajian ini adalah semua faedahyang dipelajari hasil dari peng...
1.11.4 Kesediaan Pembelajaran Arahan KendiriBagi tujuan kajian ini, kesediaan merujuk kesediaan pelajar untuk belajartanpa...
BAB IIKAJIAN LITERATUR2.7 PengenalanDalam bahagian ini pengkaji membentangkan hasil dapatan bagi latarbelakang teori yang ...
2.9 Teori PembelajaranMenurut Jaafar (2001), pembelajaran adalah satu proses perubahan kepadakelakuan yang disebabkan oleh...
2.9.2 Teori KognitifTeori kognitif dibangunkan oleh Jean Piaget, Jerome Bruner dan LevVygostky. Teori ini menyatakan pembe...
secara lebih terbuka dan bebas berdasarkan keinginan dan keupayaan sendiri tanpaperlu mengikuti jadual atau menghadiri kel...
Nichols, M. (2003) telah menyatakan terdapat 10 prinsip e-pembelajaran. Prinsiptersebut adalah:1. E-pembelajaran adalah pe...
Pembelajaran dalam Talian Salmon dan Model Persekitaran Pembelajaran MelaluiWeb.2.10.1.1 Model Lima Fasa untuk Pembelajara...
Penting bagi e-moderator mendorong kumpulan tersebut berinteraksi dikalangan mereka. E-moderator perlu memainkan peranan p...
2.10.1.2 Model Persekitaran Pembelajaran Melalui WebModel ini dicadangkan oleh Noraffandy Yahaya dan Wan Salihin Wong(1999...
1. Penglibatan pelajar secara aktifModul pembelajaran maya memberikan pelajar belajar secara aktif dalampersekitaran web. ...
4. InteraktivitiSecara umumnya, proses interaktiviti dalam persekitaran pembelajaranmelalui web merujuk kepada proses komu...
untuk mengetahui persepsi diri terhadap pembelajaran arahan kendiri dan untukmembangunkan skala kesediaan pembangunan arah...
2.12 Teori dan Model Pembelajaran Arahan KendiriPembelajaran arahan kendiri merupakan kombinasi keupayaan dan motivasipela...
Komponen prestasi atau tingkah laku sebenar dalam pembelajaran arahankendiri. Kecenderungan terhadap pembelajaran arahan k...
Grow menggambarkan pelajar arahan kendiri sebagai mereka yang tahubagaimana untuk belajar dan bermotivasi untuk membuat pe...
Jadual 2.2: Model Pembelajaran Arahan Kendiri Berperingkat GrowPelajar Pengajar ContohTingkat 1 Bergantung Jurulatih, auto...
Rajah 2.3: Model PRO Brockett dan HiemstraSumber: Brockett dan Hiemstra (1991). A Conceptual Framework forUnderstanding Se...
sentiasa mengawal persekitaran dan keadaannya, individu boleh mengawalmaklumbalasnya terhadap keadaan-keadaan tersebut. Ke...
Selain itu, faktor ingin mencuba sesuatu yang baru, sentiasa mengambilpeluang dan selesa dengan pembelajaran secara elektr...
adalah kerana kekurangan komputer di kalangan pensyarah yang terlibat dalampenyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran ya...
40 orang setiap kumpulan. Kumpulan tersebut dikategorikan sebagai kumpulankaedah lazim, kumpulan laman Web Nicenet, dan ku...
perkembangan projek ini. Mereka terpaksa berkongsi komputer yang terdapat dimakmal fakulti atau di bilik aktiviti pensyara...
Populasi kajian adalah seramai 156 pelajar daripada kursus SarjanaPentadbiran Perniagaan (MBA) di Kolej Baker. Pencapaian ...
pengalaman e- pembelajaran. Pengkaji telah mencadangkan rangka kerja yangkomprehensif untuk reka bentuk, pembangunan, dan ...
pengurusan masa dalam aktiviti pembelajaran, dan mendapatkankebenaran hak cipta dalam semua material yang digunakan.4. Str...
berkenaan dengan kesediaan pembelajaran arahan kendiri di kalangan pelajar danhubungan dengan faktor demografi. Selain itu...
sementara itu, kajiannya juga mendapati tahap kesediaan pembelajaran arahankendiri di kalangan perempuan adalah lebih ting...
Dalam usaha mengadaptasikan kemajuan teknologi dalam sistem pendidikannegara, kaedah e-pembelajaran haruslah diterapkan da...
pemantau. Pada tingkat terakhir, peserta akan menggunakan pendekatan konstruktif,di mana mereka sendiri mengawal proses pe...
Rajah 2.4: Model Kajian Hubungan antara Tahap Kesediaan PembelajaranArahan Kendiri dengan Tahap Penggunaan E-PembelajaranT...
BAB IIIMETODOLOGI KAJIAN3.1 PengenalanDalam bahagian metodologi kajian ini pengkaji akan membincang danmenghuraikan berkai...
Data kajian ini diperolehi dengan menggunakan kaedah soal selidik untukmendapatkan maklumat yang berkaitan dengan e-pembel...
Jadual 3.1: Saiz Sampel KajianKursus Populasi SampelPengurusan 52 34Pengurusan Pengeluaran dan Operasi 53 35Pengurusan Har...
Blackboard dan melalui buku panduan Manual Ringkas Pelajar, Blackboard 6 yangdiperolehi melalui laman web UTHM. Selain itu...
3.5.1 Maklumat Latar Belakang RespondenBahagian ini mengandungi maklumat diri responden iaitu jantina, umur,tempat tinggal...
b. Kemampuan untuk mengurus masa pembelajaranc. Disiplin dirid. Pengetahuan terhadap sumber dan keperluan pembelajarane. M...
c. Cenderung melihat masalah sebagai cabaran bukan penghalang8. Pemahaman kendiria. Kemampuan untuk menggunakan kemahiran ...
Faktor 6 KreativitiNo. Soalan 6, 15, 18,Faktor 7 Melihat pembelajaran sebagai aktiviti sepanjang hayatNo. Soalan 1, 13, 17...
Jadual 3.5: Skala Likert Lima Mata1 2 3 4 5Tidak Pernah Jarang SederhanaKerapKerap Sangat KerapSumber: Sabitha (2005). Kae...
Hubungan antara tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri dengan tahap penggunaan e-pembelajaran
Hubungan antara tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri dengan tahap penggunaan e-pembelajaran
Hubungan antara tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri dengan tahap penggunaan e-pembelajaran
Hubungan antara tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri dengan tahap penggunaan e-pembelajaran
Hubungan antara tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri dengan tahap penggunaan e-pembelajaran
Hubungan antara tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri dengan tahap penggunaan e-pembelajaran
Hubungan antara tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri dengan tahap penggunaan e-pembelajaran
Hubungan antara tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri dengan tahap penggunaan e-pembelajaran
Hubungan antara tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri dengan tahap penggunaan e-pembelajaran
Hubungan antara tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri dengan tahap penggunaan e-pembelajaran
Hubungan antara tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri dengan tahap penggunaan e-pembelajaran
Hubungan antara tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri dengan tahap penggunaan e-pembelajaran
Hubungan antara tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri dengan tahap penggunaan e-pembelajaran
Hubungan antara tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri dengan tahap penggunaan e-pembelajaran
Hubungan antara tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri dengan tahap penggunaan e-pembelajaran
Hubungan antara tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri dengan tahap penggunaan e-pembelajaran
Hubungan antara tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri dengan tahap penggunaan e-pembelajaran
Hubungan antara tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri dengan tahap penggunaan e-pembelajaran
Hubungan antara tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri dengan tahap penggunaan e-pembelajaran
Hubungan antara tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri dengan tahap penggunaan e-pembelajaran
Hubungan antara tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri dengan tahap penggunaan e-pembelajaran
Hubungan antara tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri dengan tahap penggunaan e-pembelajaran
Hubungan antara tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri dengan tahap penggunaan e-pembelajaran
Hubungan antara tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri dengan tahap penggunaan e-pembelajaran
Hubungan antara tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri dengan tahap penggunaan e-pembelajaran
Hubungan antara tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri dengan tahap penggunaan e-pembelajaran
Hubungan antara tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri dengan tahap penggunaan e-pembelajaran
Hubungan antara tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri dengan tahap penggunaan e-pembelajaran
Hubungan antara tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri dengan tahap penggunaan e-pembelajaran
Hubungan antara tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri dengan tahap penggunaan e-pembelajaran
Hubungan antara tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri dengan tahap penggunaan e-pembelajaran
Hubungan antara tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri dengan tahap penggunaan e-pembelajaran
Hubungan antara tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri dengan tahap penggunaan e-pembelajaran
Hubungan antara tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri dengan tahap penggunaan e-pembelajaran
Hubungan antara tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri dengan tahap penggunaan e-pembelajaran
Hubungan antara tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri dengan tahap penggunaan e-pembelajaran
Hubungan antara tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri dengan tahap penggunaan e-pembelajaran
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hubungan antara tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri dengan tahap penggunaan e-pembelajaran

8,835 views

Published on

E-PEMBELAJARAN

Published in: Education
2 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
8,835
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
258
Comments
2
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hubungan antara tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri dengan tahap penggunaan e-pembelajaran

 1. 1. HUBUNGAN ANTARA TAHAP KESEDIAAN PEMBELAJARAN ARAHANKENDIRI DENGAN TAHAP PENGGUNAAN E-PEMBELAJARAN DIKALANGAN PELAJAR DI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN, BATU PAHAT,JOHOR.MOHD ERY JOHAIZAL BIN RAMLISARJANA SAINS (PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA)UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
 2. 2. HUBUNGAN ANTARA TAHAP KESEDIAAN PEMBELAJARAN ARAHANKENDIRI DENGAN TAHAP PENGGUNAAN E-PEMBELAJARAN DIKALANGAN PELAJAR DI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN, BATU PAHAT,JOHOR.MOHD ERY JOHAIZAL BIN RAMLITesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahanIjazah Sarjana Sains (Pembangunan Sumber Manusia)Fakulti Pengurusan Dan Pembangunan Sumber ManusiaUniversiti Teknologi MalaysiaAPRIL, 2009
 3. 3. PSZ 19:16UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIACatatan : * Potongan yang tidak berkenaan** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripadaberkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempohtesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD٠ Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjanasecara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda(PSM)BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS٠JUDUL : HUBUNGAN ANTARA TAHAP KESEDIAAN PEMBELAJARAN ARAHANKENDIRI DENGAN TAHAP PENGGUNAAN E-PEMBELAJARANDI KALANGAN PELAJAR DI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN,BATU PAHAT, JOHOR.SESI PENGAJIAN: 2008/2009SAYA MOHD ERY JOHAIZAL BIN RAMLI____________________________________________________________________________________________________________________________________(HURUF BESAR)Mengaku membenarkan tesis (PSM / Sarjana, Doktor Falsafah) * ini disimpan di perpustakaan TeknologiMalaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut :1. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia.2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajiansahaja.3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusipengajian.4. ** Sila tandakan ( √ )SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan ataukepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTARAHSIA RASMI 1972)TERHAD (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan olehOrganisasi/ badan di mana penyelidikan dijalankan)TIDAK TERHADDisahkan oleh_________________________________ ________________________________(TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA)Alamat Tetap : P/S 1353 Kg. Batu Berendam, PUAN AMINAH BT AHMAD KHALID16800 Pasir Puteh, Kelantan. Nama PenyeliaTarikh : 30 APRIL 2009 Tarikh : 30 APRIL 2009√
 4. 4. PENGESAHAN“Saya akui bahawa saya telah membaca projek sarjana ini dan pada pandangan sayakarya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahanIjazah Sarjana Sains (Pembangunan Sumber Manusia)”Tandatangan : _______________________________Nama Penyelia : AMINAH BT AHMAD KHALIDTarikh : 30 MAC 2009
 5. 5. Terima Kasih Buat YDSM AYAHANDA SYEIKH HARIS AL-KHOLIDI,Ahlul Bait dan BKSI Sekalian.....Istimewa Buat Ayahanda Dan BondaRamli Bin Mohamad Dan Selemo Bt Abdul GhaniJasa Dan Dorongan Yang Disumbangkan Tidak Ternilai Sehingga Tercapai Cita-Cita. Serta Ahli Keluarga Tersayang Semua Yang Memberi Sokongan..Terima Kasih....
 6. 6. PENGHARGAANAlhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya akhirnya kajian ini dapat disempurnakan.Jutaan terima kasih kepada penyelia projek ini Puan Aminah Bt Haji Ahmad Khalidyang telah memberi tunjuk ajar dan pandangan yang sangat baik sehingga projek inisiap dilaksanakan.Terima kasih kepada pihak Universiti Teknologi Tun Hussein Onn,terutamanya staf dari Pusat Pengajaran dan Pembelajaran, Dr. Burhanudin dan EncikHemmy yang banyak membantu untuk mendapatkan maklumat berkenaan kajian ini.Kepada rakan –rakan seperjuangan, diucapkan terima kasih sepanjangpengajian yang mana telah memberikan kerjasama dengan baik dan memberikankomitmen serta pandangan dalam projek ini.
 7. 7. Kajian ini dijalankan untuk mengetahui hubungan antara kesediaanpembelajaran arahan kendiri dengan penggunaan e-pembelajaran. Kajian inidijalankan di Fakulti Pengurusan Teknologi di Universiti Teknologi Tun HusseinOnn Malaysia. Kajian ini juga untuk mengenal pasti tahap penggunaan e-pembelajaran dan tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri di kalangan pelajar.Tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri menggunakan skala yang telahdibangunkan oleh Gugliemino (1977). Selain itu, kajian ini juga bertujuan untukmengenal pasti perbezaan penggunaan e-pembelajaran berdasarkan kepada jantinadan program pengajian. Soal selidik telah digunakan untuk mendapatkan data kajian.Seramai 140 pelajar daripada keseluruhan 214 pelajar Tahun Dua di FakultiPengurusan Teknologi telah menjadi responden kajian. Statistik deskriptif daninferensi telah digunakan untuk menganalisis data kajian. Hasil kajian menunjukkanterdapat hubungan yang rendah antara tahap penggunaan e-pembelajaran dengantahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri pada aras signifikan 0.01. Secarakeseluruhannya, tahap penggunaan e-pembelajaran di kalangan pelajar berada padatahap sederhana manakala tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri berada padatahap sederhana tinggi. Sementara itu, wujud perbezaan penggunaan e-pembelajaranyang signifikan berdasarkan program pengajian manakala tidak terdapat perbezaanpenggunaan e-pembelajaran yang signifikan berdasarkan kepada perbezaan jantina.Kajian ini mengemukakan beberapa cadangan kepada UTHM untuk membantumeningkatkan tahap penggunaan e-pembelajaran dan tahap kesediaan pembelajaranarahan kendiri.
 8. 8. The purpose of this study was to determine relationship between self directedlearning readiness and application of e-learning level among UTHM students fromFaculty of Technology Management. This study also identifies the level ofapplication of e-learning levels and self directed learning readiness using the Self-Directed Learning Readiness Scale from Gugliemino (1977). This study alsoidentifies the difference of e-learning application based on gender and educationaldiscipline. The research questionnaires were used to collect the data, from 140respondents out of 214 populations of Year Two, Faculty of TechnologyManagement. The result revealed that a low relations between self-directed learningreadiness level and the application of e-learning (at significant level = 0.01).Generally, the level of e-learning application was moderate whereas the level of self-directed learning readiness was upper moderate. Meanwhile, there was no differencebetween the levels of e-learning usage based on gender but there was significantdifference between the level of e-learning application based on educationaldiscipline. This study also recommends a few suggestions to assist UTHM enhancingthe application of e-learning level and self-directed learning readiness level amongthe UTHM students.
 9. 9. KANDUNGANPENGAKUAN iDEDIKASI iiPENGHARGAAN iiiABSTRAK ivABSTRACT vKANDUNGAN viSENARAI JADUAL viiSENARAI RAJAHviiiSENARAI SINGKATAN ixSENARAI LAMPIRAN xBAB I PENDAHULUAN1.1 Pengenalan1.2 Latar Belakang Masalah1.3 Pernyataan Masalah1.4 Persoalan Kajian1.5 Matlamat Kajian1.6 Objektif Kajian1.7 Skop Kajian1.8 Batasan Kajian1.9 Kepentingan Kajian1.10 Definisi Konseptual1.10.1 Pembelajaran1.10.2 E-Pembelajaran1.10.3 Pembelajaran Arahan Kendiri1.10.4 Kesediaan Pembelajaran Arahan Kendiri1.11 Definisi Operasional1.11.1 Pembelajaran
 10. 10. 1.11.2 E-Pembelajaran1.11.3 Pembelajaran Arahan Kendiri1.11.4 Kesediaan Pembelajaran Arahan KendiriBAB II KAJIAN LITERATUR2.1 Pengenalan2.2 Teori dan Model Kajian2.3 Teori Pembelajaran2.3.1 Teori Tingkah Laku2.3.2 Teori Kognitif2.3.3 Teori Konstruktif2.4 Pembelajaran Elektronik2.4.1 Model E-Pembelajaran2.4.1.1 Model Lima Fasa untuk pembelajaran OnlineSalmon2.4.1.2 Model Persekitaran Pembelajaran Melalui Web2.5 Teori dan Model Pembelajaran Arahan Kendiri2.5.1 Model Pembelajaran Arahan Kendiri Berperingkat Grow2.5.2 Model PRO Brockett dan Hiemstra2.6 Kajian Lepas2.6.1 Kajian Dalam Negara2.6.2 Kajian Luar Negara2.8 Model Kajian1414151516161721212326272931313640BAB III METHODOLOGI KAJIAN3.1 Pengenalan3.2 Reka Bentuk Kajian4242
 11. 11. 3.3 Populasi dan Pensampelan3.4 Kaedah Pengumpulan Data3.4.1 Data Premier3.4.1.1 Borang Soal Selidik3.5 Pentadbiran Borang Soal Selidik3.5.1 Maklumat latar Belakang Responden3.5.2 Tahap Penggunaan Pelajar Terhadap Aplikasi E-Pembelajaran(Blackboard dan UCiTV)3.5.3 Skala Kesediaan Pembelajaran Arahan Kendiri3.5.3.1 Carta Pemarkahan SDLRS3.6 Kaedah Analisis Data3.7 Kajian Rintis4344444445454547484951BAB IV ANALISIS KAJIAN4.1 Pengenalan4.2 Latar Belakang Responden4.2.1 Jantina dan Umur Responden4.2.2 Keturunan Responden4.2.3 Program Pengajian4.3 Analisis Tahap Penggunaan E-Pembelajaran (Aplikasi Blackboard)di Kalangan Responden4.4 Analisis Tahap Penggunaan E-Pembelajaran (Aplikasi UCiTV) diKalangan Responden4.5 Analisis Tahap Pembelajaran Arahan Kendiri di KalanganResponden4.6 Analisis Hubungan Antara Tahap Pembelajaran Arahan Kendiridengan Tahap Penggunaan E-Pembelajaran4.7 Analisis Penggunaan E-Pembelajaran di kalangan RespondenBerdasarkan Pembezaan Jantina4.8 Analisis Penggunaan E-Pembelajaran di kalangan Responden
 12. 12. Berdasarkan Pembezaan Kursus Pengajian5.1 Pengenalan5.2 Rumusan5.2.1 Latar Belakang Responden5.2.2 Objektif Kajian Pertama: Tahap Penggunaan Pelajar TerhadapE-Pembelajaran5.2.3 Objektif Kajian Kedua: Tahap Kesediaan PembelajaranArahan Kendiri Pelajar5.2.4 Objektif Kajian Ketiga: Hubungan Antara Tahap PenggunaanE-Pembelajaran dengan Tahap Kesediaan PembelajaranArahan Kendiri Pelajar5.2.5 Objektif Kajian Keempat:Analisis Penggunaan E-Pembelajaran di kalangan Responden BerdasarkanPembezaan Jantina dan Program Pengajian5.3 Cadangan Kepada Pihak Organisasi5.4 Cadangan Untuk Kajian Akan Datang5.5 KesimpulanRUJUKAN 52LAMPIRAN 57
 13. 13. SENARAI JADUALNO JADUAL PERKARA MUKA SURAT2.1 Faktor-faktor Asas Pembentukan SkalaKesediaan Pembelajaran Arahan Kendiri2.2 Model Pembelajaran Arahan KendiriBerperingkat Grow293.1 Saiz Sampel Kajian 433.2 Instrumen Kajian 453.3 Skala Likert Lima Mata 463.4 Skala Likert SDLRS3.5 Skor dan Tahap SDLRS3.6 Nilai Skor dan Tahap SDLRS3.7 Nilai Skor dan Tahap SDLRS3.8 Pembahagian Tahap Min 463.9 Interpretasi Mengikut Saiz Pekali Korelasi 503.10 Analisis Reliabiliti
 14. 14. 4.1 Taburan Kekerapan Mengikut Jantina danUmur4.2 Taburan Kekerapan Mengikut Umur4.3 Taburan Responden Mengikut ProgramPengajian4.4 Penggunaan e-Pembelajaran (AplikasiBlackboard)4.5 Penggunaan e-Pembelajaran (AplikasiBlackboard)4.6 Penggunaan e-Pembelajaran (AplikasiBlackboard)4.7 Penggunaan e-Pembelajaran (Aplikasi UCiTV)4.8 Penggunaan e-Pembelajaran (Aplikasi UCiTV)4.9 Persepsi Responden Terhadap KesediaanPembelajaran Arahan Kendiri4.10 Persepsi Responden Terhadap KesediaanPembelajaran Arahan Kendiri4.11 Persepsi Responden Terhadap KesediaanPembelajaran Arahan Kendiri4.12 Hubungan antara Tahap Penggunaan e-Pembelajaran dengan Tahap PembelajaranArahan Kendiri
 15. 15. 4.13 Perbezaan Tahap Penggunaan e-PembelajaranBerdasarkan Jantina4.14 Perbezaan Tahap Penggunaan e-PembelajaranBerdasarkan Program Pengajian
 16. 16. SENARAI RAJAHNO RAJAH PERKARA MUKA SURAT2.1 Model Persekitaran Pembelajaran Melalui Web 242.2 Komponen Pembelajaran Arahan Kendiri 262.3 Model PRO Brockett dan Hiemstra 302.4 Model Kajian Hubungan antara TahapKesediaan Pembelajaran Arahan Kendiridengan Tahap Penggunaan e-Pembelajaran32
 17. 17. SENARAI SINGKATANAUKU - Akta Universiti dan Kolej UniversitiBBS - Buletin Board SystemCBT - Computer-Based TrainingCD-ROM - Compact-Disc Read Only MemoryCTL - Pusat Pengajaran dan Pembelajaran (CTLGPA - Ggred Point AverageICT - Information and Communication TechnologyITTHO - Institut Teknologi Tun Hussein OnnKUiTTHO - Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein OnnMPK - Modul Pengajaran KendiriMSC - Multimedia Super CorridorPLSP - Pusat Latihan Staf PoliteknikPRO - Personel Responsibility OrientationSDLRS - Self-Directed Learning Readiness ScaleSSDL - Staged Self-Directed LearningUCiTV - TV interaktif Kampus UniversitiUNITAR - Universiti Tun Abdul RazakUTHM - Universiti Tun Hussein OnnUTM - Universiti Teknologi MalaysiaWBT - Web-Based Training
 18. 18. WWW - World Wide WebSPSS - Satistical Pakage for Social Science
 19. 19. BAB IPENDAHULUAN1.1 PengenalanDalam bahagian ini pengkaji membentangkan latar belakang masalah kajianserta pernyataan masalah kajian yang menyokong kajian pengkaji. Pengkaji telahmendapatkan maklumat mengenai latar belakang masalah dan pernyataan masalahmelalui pembacaan dari sumber buku dan internet serta temu bual dengan PengarahPusat Pengajaran dan Pembelajaran Universiti Tun Hussein Onn (UTHM), BatuPahat, Johor. Berdasarkan pernyataan masalah, pengkaji membangunkan persoalankajian, matlamat kajian serta empat objektif utama kajian. Selain itu, pengkaji jugamenghuraikan skop kajian, batasan kajian dan kepentingan kajian. Seterusnya,pengkaji menghuraikan konsep setiap definisi dan menghuraikan penggunaandefinisi tersebut dalam kajian ini.1.2 Latar Belakang MasalahKepesatan perkembangan teknologi maklumat dewasa ini telah meyakinkankita bahawa dunia kini sedang berubah menuju ke era maklumat menggantikan eraindustri. Dalam era ini, kecanggihan maklumat menjadikan dunia seakan-akan tidak
 20. 20. bersempadan dengan maklumat yang tidak terbatas. Kebolehan masyarakatmenguasai maklumat dan teknologinya dijangka menjadi pemangkin utama kepadakemajuan dan pembangunan ekonomi sesebuah negara. (Md. Noh Main, 2000)World Wide Web (WWW) menyediakan peluang baru dalam pendidikansecara dalam talian. Keupayaannya menyokong grafik, teks dan bunyi sekali gusmembolehkan maklumat disampaikan dengan berkesan. Pendidikan berasaskandalam talian yang disalurkan melalui WWW melibatkan pelbagai kombinasiteknologi seperti internet, e-mel, Buletin Board System (BBS) dan Desktop VideoConferensingMorgan, Keegan dan Associate menganggarkan perbelanjaan dalam semuabentuk pembelajaran pada masa kini melebihi $750 bilion Amerika Syarikat dan $2trilion di seluruh dunia, dengan pertumbuhan hasil untuk e-pembelajaran dijangkamelebihi sektor-sektor lain dalam industri pendidikan. Institusi pendidikan dan sektorkorporat telah mula mengiktiraf e-pembelajaran sebagai satu kuasa yang mampumengubah prestasi, pengetahuan dan kemahiran. Pendidikan dan latihan bersediauntuk menjadi salah satu sektor terbesar dalam ekonomi dunia yang manadianggarkan perbelanjaan global bagi pendidikan dan latihan melebihi $2 trilion,yang mana satu daripadanya adalah dari Amerika Utara, separuh adalah dari Eropahdan pasaran ekonomi yang membangun, manakala lima belas peratus adalah dalamdunia yang membangun (Mohd Koharudin, 2004).Kepimpinan Malaysia melihat arus perubahan dunia ini sebagi arus strategiuntuk merealisasikan wawasan 2020 dan mencapai taraf negara maju. Negara danrakyat tidak boleh hanya menonton dan mengikut arus perubahan ini, tetapisebaliknya perlu mengambil peranan aktif menerajui perubahan ini. Satu langkahberani ke arah ini ialah pembangunan Koridor Raya Multimedia (MSC). DenganMSC ini kerajaan menyediakan satu test bed bukan sahaja untuk membangun danmencuba teknologi maklumat yang baru tetapi juga untuk mengalami bagaimanasebenarnya cara hidup dalam era maklumat. Komitmen kerajaan ini memerlukananjakan paradigma seluruh lapisan masyarakat dari segi pemikiran dan cara hidup.Keperluan untuk mereka mengetahui, mengguna, dan membangunkan teknologimaklumat mestilah dirancang dan dilaksanakan seiring dengan pembangunan MSC.
 21. 21. Di Malaysia, Institusi Pengajian Tinggi Awam, Institut Pengajian TinggiSwasta dan Kolej Swasta semuanya sedang berusaha untuk menggunakan e-pembelajaran sebagai teknik terkini untuk menyampaikan modul-modul mereka.Begitu juga syarikat-syarikat antarabangsa sudah mula menggunakan e-latihan bagimelatih pekerja mereka (Jaya Kumar, C. K. 2001).Pada tahun 1994, Kementerian mengumumkan bahawa semua universititempatan di Malaysia perlulah menawarkan kursus secara jarak jauh. DalamRancangan Malaysia Ketujuh, isu pendidikan jarak jauh telah menjadi agenda utamakerana ia bersifat kos efektif dan efisien. Selaras dengan itu, Universiti tempatan diMalaysia terutamanya Institusi Pengajian Tinggi Awam mengorak langkah awaldengan menawarkan program Sarjana Muda dan Diploma melalui kaedah jarak jauhini. Selain itu, teknologi yang digunakan dalam menjalankan kursus ini ditingkatkantermasuk memperkenalkan sidang video, internet, perpustakaan maya dan video ondemand.Bagi Institusi Pengajian Tinggi Swasta, Universiti Tengku Abdul Rahman(UNITAR) merupakan universiti pertama menjadi Universiti Maya (VirtualUniversity) pada tahun 1998. UNITAR menawarkan perkhidmatan kurikulum danpembelajaran secara dalam talian, termasuk sesi tutorial face-to-face, yang wajibdihadiri oleh pelajarnya (Mohd Koharudin, 2004).Sejarah UTHM bermula pada 16 September 1993 dengan penubuhan PusatLatihan Staf Politeknik (PLSP), yang bertujuan melahirkan dan melatih tenagapengajar yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam pelbagai bidang kejuruteraanuntuk sistem politeknik di negara ini. Pusat ini dikendalikan oleh UniversitiTeknologi Malaysia (UTM) dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysiamelalui memorandum persefahaman yang telah ditandatangani bersama pada 28 Jun1993. Pada 12 April 1996, nama ditukar kepada Institut Teknologi Tun Hussein Onn(ITTHO).Selaras dengan sumbangan ITTHO dalam perkembangan berasaskan sainsdan teknologi dalam negara, maka kabinet pada 27 September 2000 telah bersetujumenaik taraf ITTHO kepada sebuah Universiti yang dikenali sebagai Kolej
 22. 22. Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) yang tertakluk di bawah Akta30 Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 (AUKU). Pada 20 September 2006,Kabinet meluluskan pertukaran mana KUiTTHO kepada Universiti Tun HusseinOnn.1.3 Pernyataan MasalahSeperti juga di lain-lain universiti di Malaysia, UTHM juga memperkenalkansistem pembelajaran secara elektronik (e-pembelajaran) untuk menyokongpembelajaran secara kuliah. Pembangunan e-pembelajaran bermula denganpenubuhan Unit Pembangunan E-Pembelajaran pada tahun 2002. Unit ini diletakkantanggungjawab di bawah Pusat Pengajaran dan Pembelajaran (CTL). Bermula darimulanya penubuhan unit ini, banyak pelaburan dicurahkan untuk pembangunan e-pembelajaran yang interaktif. Dianggarkan sebanyak RM4 juta peruntukan telahdisediakan di antara tahun 2002 hingga 2008 bagi pembangunan danpenambahbaikan sistem e-pembelajaran di UTHM.Unit ini bertanggungjawab membangun dan menyelenggara sistem e-pembelajaran universiti yang dikenali sebagai aplikasi Blackbaord dan aplikasi TVInteraktif Kampus Universiti (UCiTV). Melalui aplikasi Blackboard, semua pelajarakan mendapatkan ringkasan pembelajaran nota dari Blackboard yang boleh dicapaidari dalam dan di luar kampus. Selain itu, pelajar juga boleh menggunakan aplikasilain yang disediakan melalui aplikasi Blackboard iaitu berinteraksi secara online,menghantar e-mel, berkenalan dan sebagainya.Terdapat juga modul pembelajaran yang disediakan secara online. Modultersebut merupakan sukatan pelajaran yang disediakan oleh pensyarah-pensyarahuntuk satu-satu mata pelajaran. Di sini, modul tersebut disediakan secara interaktifiaitu terdapat gambar yang bergerak bagi memudahkan kefahaman pelajar. Modul inidisediakan oleh pensyarah dengan bantuan staf e-pembelajaran.
 23. 23. Selain itu, unit ini juga memperkenalkan aplikasi UCiTV iaitu interaktif TVyang mana pelajar boleh melihat siaran televisyen tempatan melalui alikasi UCiTV.Aplikasi UCiTV merupakan aplikasi yang pertama digunakan di Institut PengajianTinggi Awam di Malaysia. Dengan kelajuan 100mps per saat, pelajar tidakmenghadapi masalah untuk melihat streaming televisyen tanpa gangguan. Selain itu,aplikasi UCiTV juga menyediakan video pembelajaran yang diambil dari siaranAstro. Jadi pelajar boleh melihat video yang berkaitan dengan pembelajaran mereka.Selain itu, pasukan UCiTV menyediakan perkhidmatan merakam sesi kuliahpensyarah. Selepas itu, pelajar boleh melihat semula rakaman tersebut untukmembuat ulang kaji.Untuk memudahkan pelajar mencapai internet secara percuma bagi melayarilaman web e-pembelajaran, kabel Wifi dipasang di seluruh kampus universiti danjuga di blok kediaman. Pensyarah dibekalkan komputer riba untuk memudahkanmereka mencapai internet bagi menggalakkan mereka melayari laman web e-pembelajaran di pelbagai lokasi di dalam kampus UTHM. Pelajar pula digalakkanmenggunakan e-pembelajaran secara menyeluruh dan berterusan. Semua silabusmata pelajaran, nota-nota kuliah, nota-nota tutorial, kertas ulang kaji pelajaran danlain-lain dokumen yang berkaitan dengan pembelajaran atau tidak berkaitan denganpelajaran hanya disediakan melalui laman web e-pembelajaran. oleh yang demikian,mereka terpaksa melayari laman web e-pembelajaran untuk mendapatkan bahan-bahan tersebut dengan memuat turun melalui laman web tersebut. Selain itu, markahujian juga hanya boleh diketahui dan dilihat melalui laman web e-pembelajaran.untuk memastikan semua pelajar menggunakan laman web ini, sistem kuiz melaluitalian juga diperkenalkan. Oleh yang demikian, pelajar terpaksa melayari laman webe-pembelajaran bagi menjawab setiap kuiz yang diberikan oleh pensyarah.Dengan pelaburan yang tinggi dibelanjakan oleh UTHM untukmembangunkan dan penambahbaikan sistem e-pembelajaran, maka UTHM perlumemastikan bahawa penggunaan aplikasi e-pembelajaran perlu menyeluruh dikalangan pelajar. Pengukuran tahap kesediaan pelajar untuk belajar melalui e-pembelajaran adalah perlu bagi memastikan semua kemudahan digunakan olehpelajar. Perbezaan pendekatan pembelajaran antara pembelajaran bersemuka danpembelajaran secara elektronik dilihat boleh mempengaruhi pelajar dalam
 24. 24. penggunaan e-pembelajaran. Mereka perlu bersedia mengadaptasikan pembelajaranyang tidak dikawal oleh pensyarah secara terus agar mereka boleh mengoptimumkansetiap aplikasi yang disediakan dalam sistem e-pembelajaran. Untuk menjaminkejayaan e-pembelajaran, pelajar juga perlu bersedia untuk mengikuti pembelajaransecara lebih bebas, mendisiplinkan diri serta bermotivasi untuk belajar secarakendiri. Perbezaan jantina dan program pengajian juga dilihat boleh mempengaruhitahap penggunaan e-pembelajaran.Oleh itu, berdasarkan kepada dasar kajian, terdapat persoalan timbul iaituadakah terdapat hubungan antara kesediaan pembelajaran arahan kendiri dengantahap penggunaan e-pembelajaran, apakah tahap penggunaan e-pembelajaran dantahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri serta adakah perbezaan tahappenggunaan e-pembelajaran dari aspek jantina dan program pengajian.1.4 Persoalan KajianTerdapat empat persoalan utama kajian ini iaitu:1. Apakah tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri di kalangan pelajarUTHM?2. Apakah tahap penggunaan e-pembelajaran di kalangan pelajar UTHM?3. Adakah terdapat hubungan di antara tahap kesediaan pembelajaranpengarahan kendiri dengan tahap penggunaan e-pembelajaran di kalanganpelajar UTHM?4. Adakah terdapat perbezaan tahap penggunaan e-pembelajaran di kalanganpelajar dari aspek demografi iaitu jantina dan program pengajian?
 25. 25. 1.5 Matlamat KajianMatlamat kajian adalah untuk melihat tahap kesediaan pembelajaran arahankendiri dan tahap penggunaan e-pembelajaran di kalangan pelajar. Kajian ini jugauntuk melihat kekuatan hubungan antara tahap kesediaan pembelajaran arahankendiri dengan tahap penggunaan e-pembelajaran atau tidak. Selain itu, kajian inijuga ingin melihat perbezaan tahap penggunaan e-pembelajaran dari aspek demografidi kalangan pelajar iaitu dari aspek perbezaan jantina dan program pengajian.1.6 Objektif Kajian1. Mengenal pasti tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri di kalanganpelajar.2. Mengenal pasti tahap penggunaan e-pembelajaran di kalangan pelajar.3. Mengenal pasti hubungan antara tahap kesediaan pembelajaran arahankendiri dengan tahap penggunaan e-pembelajaran di kalangan pelajar.4. Untuk melihat perbezaan tahap penggunaan e-pembelajaran di kalanganpelajar dari aspek demografi iaitu jantina dan program pengajian.1.7 Skop KajianDalam bahagian ini, pengkaji menghuraikan fokus bagi penyelidikan ini.Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengkaji hubungan antara tahap kesediaanpembelajaran arahan kendiri dan tahap penggunaan e-pembelajaran di UTHM sertamelihat perbezaan penggunaan e-pembelajaran dari aspek demografi pelajar iaitujantina dan program pengajian. Selain itu, kajian ini untuk melihat tahap penggunaane-pembelajaran dan tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri di kalangan pelajar.E-pembelajaran yang dimaksudkan di sini adalah aplikasi Blackboard dan UCiTVyang diguna pakai oleh UTHM untuk pelajar mereka. Tahap kesediaan pembelajaranarahan kendiri pula adalah keadaan di mana pelajar mempunyai kesediaan untuk
 26. 26. belajar tanpa kawalan oleh pensyarah. Pengkaji telah membina elemen kesediaanpembelajaran arahan kendiri berdasarkan kajian yang telah dijalankan oleh MohdAzhar Hamid pada tahun 2004 iaitu berdasarkan 30 item soalan positif daripadakeseluruhan 58 item soalan yang dicadangkan oleh Guglielmino. Kajian yangdijalankan hanya tertumpu kepada pelajar tahun dua di Fakulti PengurusanTeknologi di UTHM.1.8 Batasan KajianBerikut dihuraikan beberapa perkara yang menjadi batasan dalam kajian ini.Batasan ini penting bagi menjamin kualiti hasil yang diperoleh, menggunakan hasilkajian di tempat yang betul dan sesuai, dan menggunakannya pada masa yang sesuai.Oleh yang demikian, batasan kajian adalah seperti berikut:1. Sebarang hasil penemuan kajian ini adalah terbatas kepada pelajar diFakulti Pengurusan Teknologi UTHM sahaja. Ini kerana pengkaji hanyamembuat kajian tinjauan ke atas pelajar dari fakulti PengurusanTeknologi sahaja. Di samping itu, kajian ini tidak boleh digeneralisasikankepada pelajar di universiti lain kerana hanya pelajar di UTHMmenggunakan e-pembelajaran dalam dua bentuk aplikasi iaitu aplikasiBlackboard dan aplikasi UCiTV yang berbeza dengan universiti lain.Oleh yang demikian, hasil penemuan tidak mewakili aspek pelajar fakultilain di UTHM dan di lain-lain IPTA iaitu IPTS di Malaysia atau di negaralain.2. E-pembelajaran dalam kajian ini adalah merujuk kepada dua aplikasiberbeza iaitu aplikasi Blackboard dan aplikasi UCiTV. Media elektroniklain seperti pita video atau audio, CD-ROM dan sebagainya tidaktermasuk dalam skop kajian ini.
 27. 27. 3. Kajian berasaskan andaian bahawa bahan yang disediakan untuk e-pembelajaran tidak mempunyai sebarang masalah. Oleh itu, ia sentiasasedia untuk dicapai oleh pelajar.1.9 Kepentingan KajianKajian ini dijalankan bukan sekadar untuk menjawab persoalan kajian yangtelah dikemukakan, tetapi hasil yang diperolehi adalah penting untukpenambahbaikan aplikasi dalam e-pembelajaran untuk membolehkan pelajarmemperoleh manfaat semasa menggunakannya. Penambahbaikan yang dilakukanberdasarkan kajian ini diharap membolehkan pelajar dapat mengoptimumkanpenggunaan laman web e-pembelajaran yang dilihat sebagai sokongan kepadakaedah pembelajaran secara kuliah. Dengan mengetahui tahap penggunaan terhadapaplikasi-aplikasi tertentu, maka pihak yang UTHM dapat memperbaiki mutukandungan dan kegunaan setiap aplikasi tersebut agar pelajar boleh mendapatkanmanfaat daripadanya sekali gus menarik minat pelajar untuk menggunakannya.Sesuai dengan pendekatan universiti yang menekankan kepada amalanpembelajaran arahan kendiri, pihak UTHM dapat mengenal pasti hubungan antarakesediaan pelajar untuk belajar mengikut kemahuan mereka dan penggunaan pelajarterhadap e-pembelajaran. Dengan itu, pihak UTHM boleh merangka strategi yangsesuai dengan kesediaan pelajar untuk belajar bagi mengoptimumkan penggunaan e-pembelajaran di kalangan pelajar.Kajian literatur yang komprehensif tentang e-pembelajaran dapat memberimaklumat kepada UTHM tentang kaedah pelaksanaan e-pembelajaran mengikut teoriyang betul dan juga boleh dijadikan panduan untuk penambahbaikan selaras denganperkembangan teknologi komunikasi semasa yang cepat berubah. Justeru itu, kajianini amat berguna kepada pembangun-pembangun laman web e-pembelajaran diuniversiti lain dan institusi yang menggunakan pendekatan –pembelajaran di tempatmereka sebagai panduan untuk membangun dan menambahbaikkan sistem e-pembelajaran di tempat masing-masing.
 28. 28. Selain memberi manfaat kepada UTHM, kajian ini juga dapat menyumbangkepada perkembangan ilmu pengetahuan secara menyeluruh. Kajian ini bolehdigunakan oleh pengkaji-pengkaji di masa hadapan sebagai rujukan mereka untukmembuat kajian yang berkaitan dengan e-pembelajaran. Memandangkan pendekatane-pembelajaran masih baru di negara kita, maka kajian ini diperlukan bagimenyokong pelaksanaan e-pembelajaran di IPT mahupun di organisasi lain diMalaysia. Selaras dengan perkembangan teknologi komunikasi dan maklumat (ICT)yang pesat dan pantas, maka penemuan dalam kajian ini dapat membantu dalammemperkembangkan lagi industri ICT ke tahap yang lebih tinggi selaras denganperubahan masa.1.10 Definisi KonseptualDalam bahagian ini pengkaji mengemukakan definisi konseptual beberapaelemen penting menurut pelbagai tokoh dan para penyelidik. Pengkajimengemukakan definisi konseptual bagi pembelajaran, e-pembelajaran,pembelajaran arahan kendiri dan kesediaan pembelajaran arahan kendiri yangmempunyai kaitan secara langsung dengan kajian yang dijalankan. Definisi yangdikemukakan dalam bahagian ini adalah berguna sebagai panduan dan rujukankhususnya bagi menjelaskan konsep yang dikaji oleh pengkaji.1.10.1 PembelajaranMenurut Jaafar (2001), pembelajaran adalah satu proses perubahan kepadakelakuan tetap yang disebabkan oleh amalan dan pengalaman yang berguna.Pembelajaran merujuk pada pengalaman dan amalan yang bermanfaat yangdimaksudkan adalah seperti sembahyang, makan, bercakap bermain dan sebagainyayang diajar dan diperhatikan oleh orang lain dan kemudian diikuti oleh seorang yanglain hingga amalan tersebut menjadi tetap. Tetapi jika amalan tersebut dilakukan
 29. 29. secara bersahaja atau suka-suka, maka kelakuan tersebut tidak bertahan lama danterus hilang.Menurut Abu Hassan Kassim et al. (2001), pembelajaran adalah aktiviti yangperlu untuk kehidupan. Pembelajaran berlaku apabila seseorang menerima sesuatuyang baru, atau mengubahsuai pola tingkah laku yang mempunyai pengaruh terhadapsikap atau pencapaian akan datangMeng (1997) mendefinisikan pembelajaran sebagai proses pengubahantingkah laku yang agak lama tetapi tetap berlaku kerana pengalaman atau latihanyang diteguhkanMenurut Rahil Mahyuddin (2002) pula, pembelajaran merupakan tingkahlaku yang melibatkan keterampilan kognitif iaitu penguasaan ilmu danperkembangan kemahiran intelek.1.10.2 E-pembelajaranE-pembelajaran secara umumnya dikenali sebagai pembelajaran berpusatkanpelajar yang disokong oleh penggunaan teknologi maklumat, komunikasi danmultimedia.Holmes et al. (2006) mendefinisikan e-pembelajaran sebagai ‘capaian dalamtalian (online) untuk sumber pembelajaran, di mana sahaja dan setiap masa’. Iamelibatkan penggunaan teknologi yang baru dan internet untuk meningkatkan kualitipembelajaran dengan memudahkan untuk mendapatkan sumber dan perkhidmatandan juga remote exchange dan kerjasama.Horton (2006) mendefinisikan e-pembelajaran sebagai penggunaan maklumatdan teknologi komputer untuk membina pengalaman pembelajaran. Menurutnya lagi,e-pembelajaran boleh terjadi pada banyak perkara. Antaranya ialah dalam kursuslengkap kursus Lengkap (Standalone Cources), kursus bilik darjah maya (virtual-
 30. 30. classroom cources, simulasi dan permainan pembelajaran (Learning game andsimulation), pengukuhan pembelajaran (Embedded e-Learning, Pembelajaranbercampur (blended learning), Pembelajaran secara telefon (mobile learning),pengurusan pengetahuan (knoweledge management)1.10.3 Pembelajaran Arahan KendiriMenurut Knowles (1975), pembelajaran arahan kendiri adalah merujukkepada satu proses di mana individu mengambil inisiatif, sama ada dengan bantuanorang lain atau tidak, untuk mengenal pasti keperluan pembelajaran mereka sendiri,membentuk matlamat pembelajaran, mengenal pasti sumber bahan mentah dansumber manusia bagi pembelajaran, memilih dan mengimplementasikan strategipembelajaran yang sesuai dan menilai hasil pembelajaran mereka.Menurut Candy (1991), pembelajaran arahan kendiri dianggap sebagai salahsatu kaedah yang kuasa di mana orang dewasa bertanggungjawab terhadappembelajaran mereka sepanjang kehidupan mereka sendiri.Piskurich, (1993) mendefinisikan pembelajaran arahan kendiri kepada enamperspektif lapangan yang berbeza. Perspektif tersebut adalah menerangkanpembelajaran arahan kendiri sebagai latihan (training), pembelajaran kontrak(contract learning), pakej pengarahan kendiri (self-instructional packages),pengajaran individu (individual instruction), pengajaran audiotutorial (audiotutorialinstruction), pengajaran audiotutorial (audiotutorial instruction) dan pengajaranjarak jauh (dinstance instruction).Hiemstra (1994) menjelaskan bahawa beberapa perkara yang perlu diketahuitentang pembelajaran arahan kendiri. Antaranya pelajar perlu yakin dalam membuatsesuatu keputusan berdasarkan pengalaman mereka untuk memastikan ia menjadilebih menarik. Pelajar mampu memindahkan pembelajaran dalam bentukpengetahuan dan kemahiran belajar sama ada dalam bentuk formal atau tidak formal.Selain itu, mereka boleh melibatkan berbagai-bagai-bagai aktiviti dan sumber untuk
 31. 31. memastikan ia lebih menarik. Pengajar juga memainkan peranan dalam membentuksuasana pembelajaran berasaskan kepada arahan kendiri. Institusi pembelajaran perlumenyokong pembelajaran arahan kendiri dengan menyediakan programpembelajaran terbuka, pembelajaran berseorangan dal lain-lain program yangberkaitan.1.10.4 Kesediaan Pembelajaran Arahan KendiriMenurut Konwles (1975), kesediaan untuk belajar merujuk kepada tempohmasa yang boleh diajar dan menggariskan satu senarai tugas sepanjang hayat bagipelajar muda, tua, dan berumur sederhana.Menurut Brockett et al. (1991) pula, kesediaan pembelajaran arahan kendiriadalah tahap yang mana individu melihat diri mereka mempunyai kemahiran dansikap yang sering berkait dengan arahan kendiri dalam pembelajaran.1.11 Definisi OperasionalDalam bahagian ini pengkaji mengemukakan definisi yang diguna pakaidalam kajian ini. Terdapat beberapa definisi penting berkaitan dengan kajian ini akandinyatakan bagi tujuan memberi penjelasan lebih tepat penggunaan beberapa istilahpenting berdasarkan kepada keperluan dan kehendak pengkaji bagi mencapaimatlamat dan objektif kajian.
 32. 32. 1.11.1 PembelajaranPembelajaran yang dilihat dari perspektif kajian ini adalah semua faedahyang dipelajari hasil dari penggunaan laman web e-pembelajaran aplikasi Blackboarddan UCiTV.1.11.2 E- pembelajaranDalam kajian ini, e-pembelajaran yang dikaji adalah sistem aplikasi internetyang dikenali sebagai Blackboard dan UCiTV yang digunakan oleh pelajar diUTHM. Pelajar boleh memuat turun nota kuliah dari pelayan e-pembelajaran UTHMpada setiap minggu di mana nota tersebut akan dibaca oleh pelajar sebelummengikuti kuliah. Selain aplikasi tersebut, pelajar juga boleh berhubung denganpensyarah melalui e-mel, menjawab ujian di dalam talian, berbincang melaluiaplikasi ‘Chat’ dan sebagainya. UCiTV membolehkan pelajar menonton rakamanvideo secara streaming melalui sistem e-pembelajaran. Menu-menu utama dalamaplikasi Blackboard adalah My Announcement, My Calendar, Course Information,Cource Document, Assigment, Communication/Send e-mail, Discussion Board, AddForum, dan External Link. Menu-menu utama dalam aplikasi UViTV pula adalahSearch Media, Life Broadcast, Video on Demand dan E-Learning on Demand (eOS).1.11.3 Pembelajaran Arahan KendiriDalam konteks kajian ini, pembelajaran arahan kendiri merujuk kepadapembelajaran kendiri oleh pelajar tanpa bergantung kepada arahan atau kawalanpensyarah mereka. Konsep pembelajaran ini meliputi pembelajaran mereka di luarbilik darjah hasil daripada pengetahuan yang diperolehi sama ada secara langsungatau tidak langsung.
 33. 33. 1.11.4 Kesediaan Pembelajaran Arahan KendiriBagi tujuan kajian ini, kesediaan merujuk kesediaan pelajar untuk belajartanpa kawalan dan arahan secara langsung. Mereka mempunyai kesediaan taukeinginan untuk belajar melalui pengarahan kendiri masing-masing. Kesediaan inidiukur melalui borang yang telah diringkaskan oleh Mohd Azhar Hamid (2004) yangdiambil dari Guegleilmino (1977). Bilangan soalan yang digunakan adalah 30 soalanpositif berbeza dengan bilangan soalan yang dibangunkan oleh Guegleilmino iaitu 58soalan.
 34. 34. BAB IIKAJIAN LITERATUR2.7 PengenalanDalam bahagian ini pengkaji membentangkan hasil dapatan bagi latarbelakang teori yang bersesuaian, model-model dan kajian–kajian lepas yang telahdilakukan oleh pihak yang telah menjalankan kajian berkaitan dengan e-pembelajaran. Ini adalah untuk menyokong kajian pengkaji dan untuk mengelakkansebarang kajian yang tidak di jangka di masa hadapan2.8 Teori dan Model KajianDalam kajian ini, pengkaji memfokuskan kepada hubungan teoripembelajaran, teori motivasi dan teori e-pembelajaran dan teori pembelajaran arahankendiri yang menjadi asas kepada pembelajaran yang ditekankan dalam kajian inidapat difahami secara mendalam dan menyeluruh.
 35. 35. 2.9 Teori PembelajaranMenurut Jaafar (2001), pembelajaran adalah satu proses perubahan kepadakelakuan yang disebabkan oleh amalan dan pengalaman yang kekal. Dalam konteksini pengalaman dan amalan yang bermanfaat yang dimaksudkan adalah sepertisembahyang, makan, bercakap bermain dan sebagainya yang diajar dan diperhatikanoleh seseorang dan kemudian diikuti oleh seorang yang lain hingga amalan tersebutmenjadi tetap. Tetapi jika amalan tersebut dilakukan secara bersahaja atau suka-suka,maka kelakuan tersebut tidak bertahan lama dan terus hilang.Pada asasnya, teori pembelajaran mempunyai perkaitan antara e-pembelajaran kerana e-pembelajaran di sokong oleh teori-teori pembelajarantertentu. Menurut Holmes et al. (2006), terdapat tiga teori pembelajaran utama yangmenyokong e-pembelajaran. Teori pembelajaran tersebut adalah teori pembelajarantingkah laku, teori pembelajaran kognitif dan teori pembelajaran konstruktif. Huraiansecara ringkas mengenai teori-teori pembelajaran adalah seperti di bawah.2.9.1 Teori Tingkah LakuTeori behaviourisme atau dikenali sebagai teori tingkah laku atau rangsanganmula diperkenalkan oleh Ivan Pavlov, seorang pakar psikologi dari Rusia dandisokong oleh Burrhus Frederic Skinner, Edward Lee Thorndike dan ohn BroadusWatson. Teori tingkah laku menyatakan bahawa pembelajaran berlaku apabilapelajar memperlihatkan tingkah laku secara konsisten seperti yang diingini iaitupelajar memberi maklum balas terhadap peristiwa yang dirangka. Teori ini jugamenggalakkan pembelajaran melalui galakan dan rangsangan. Teori ini menyatakanbahawa terdapat perkaitan antara rangsangan dan tindak balas. Apabila wujud kaitanantara keduanya, maka pembelajaran akan berlaku. Secara amnya, teori ini percayabahawa persekitaran yang menggalakkan pembelajaran bukannya pemikiran, iaitupunca dorongan pembelajaran adalah dari luar bagi individu itu.
 36. 36. 2.9.2 Teori KognitifTeori kognitif dibangunkan oleh Jean Piaget, Jerome Bruner dan LevVygostky. Teori ini menyatakan pembelajaran bergantung kepada persepsi, prosespemikiran dan penaakulan. Tokoh kognitif cuba memahami proses mental,pemikiran, pembentukan konsep dan perolehan pengetahuan. Teori ini percayabahawa pemikiran dan persepsi mempengaruhi pembelajaran yang dijalankan.Pembelajaran kognitif kebanyakan berlaku dalam bilik darjah. Pelatih diajar dengankonsep dan teori bagi suatu perkara tanpa pengalaman untuk dimanfaatkan. Apayang penting dalam proses ini adalah menekankan kesedaran dan mengetahuibagaimana sesuatu objek atau peristiwa itu berlaku dan bagaimana hubung kaitdengan akibah. Dari segi kecekapan atau sejauh mana kebolehan dan prestasiseseorang itu adalah perkara kedua kerana perkara sedemikian boleh diajar jikaseseorang itu sudah bersedia.2.9.3 Teori KonstruktifKonstruktif adalah falsafah pembelajaran yang mempunyai tanggapanbahawa pembelajaran adalah berdasarkan kepada tindak balas terhadap pengalamanseseorang, kemudian seseorang tersebut membentuk pemahaman berdasarkan kepadapengalaman dalam hidupnya. Setiap orang akan menghasilkan ‘rule’ dan ‘mentalmodel’ mereka sendiri berdasarkan kepada pengalaman tersebut. Oleh sebab itu,pembelajaran adalah proses yang mudah untuk mengubah mental model seseoranguntuk disesuaikan dengan pengalaman baru2.10 Pembelajaran ElektronikPembelajaran elektronik merupakan kombinasi antara elemen pendidikan danteknologi elektronik. Kaedah ini membolehkan individu mengikuti sesi pembelajaran
 37. 37. secara lebih terbuka dan bebas berdasarkan keinginan dan keupayaan sendiri tanpaperlu mengikuti jadual atau menghadiri kelas yang ditetapkan.Menurut Broadbent, B. (2002), terdapat empat jenis e-pembelajaran iaitupembelajaran tidak formal (informal-learning), self-paced, leader lead danperformance support tool.Dalam pembelajaran tidak formal, pelajar mencapai laman web atau fokuskepada komuniti dalam talian dan mencari maklumat yang berkaitan. Jenis e-pembelajaran ini adalah bukan berbentuk latihan kerana tidak ada strategi pengajaranformal daripada persembahan bahan, latihan (exercise) dan maklum balas.Self-paced merujuk kepada proses di mana pelajar menentukan keupayaanmereka dalam proses pembelajaran, atau memerlukan bantuan daripada pakar untukmembangunkan kursus latihan yang sesuai untuknya. Self-paced dilihat sebagaikaedah pembelajaran formal kerana kursus dan bahan-bahan pengajaran direkabentuk oleh pakar latihan. Dalam e-pembelajaran, konsep self-paced digunakanuntuk melibatkan orang ramai dengan latihan berasaskan web (WBT). Oleh sebabWBT mempunyai had tertentu untuk pemindahan data dan penyimpanan fail yangbesar, maka ia akan dibantu oleh komputer berasaskan latihan (CBT).Leader-led e-learning merujuk kepada kursus atau modul yang diajar olehpengajar secara dalam talian. Terdapat dua jenis leader-led e-learning. Pertama;pelajar capai bahan sebenar melalui sidang video atau audio, atau teks mesej, danyang kedua; pelajar mencapai bahan yang sedia ada melalui perbincangan ataustreaming audio atau video.Performance support tool merujuk kepada perisian yang digunakan dalam e-pembelajaran berasaskan konsep yang mudah, ia adalah sebagai sokongan kepadatalian untuk membantu menyelesaikan sesuatu tugas. Sebagai contoh, bilamenggunakan sesuatu perisian, maka performance support tool akan membantu kitasetiap masa. Dalam kes ini, ia membantu pelajar dalam mengendalikan ataumenggunakan sistem e-pembelajaran dengan lebih berkesan.
 38. 38. Nichols, M. (2003) telah menyatakan terdapat 10 prinsip e-pembelajaran. Prinsiptersebut adalah:1. E-pembelajaran adalah pelaksanaan pembelajaran yang boleh diaplikasikanbersama pelbagai model pendidikan dan falsafah pendidikan.2. E-pembelajaran mempunyai satu bentuk pendidikan yang unik yang dapatdigunakan di dalam paradigma bersemuka dan jarak jauh.3. Pilihan dalam teknologi e-pembelajaran boleh memberi tindak balas yanglebih baik di dalam pedagogi; bagaimana teknologi yang digunakan lebihpenting daripada teknologi yang mana digunakan.4. E-pembelajaran mempunyai kelebihan yang utama dengan kejayaanpelaksanaan inovasi pedagogi.5. E-pembelajaran boleh digunakan di dalam dua cara iaitu penyampaian isikandungan pembelajaran dan proses kemudahan pembelajaran6. E-pembelajaran dibina dengan sebaik mungkin untuk dioperasikan ataudigunakan bersama model reka bentuk kursus pilihan secara optimum.7. Teknik dan peralatan e-pembelajaran hanya perlu digunakan apabilapertimbangan telah diambil kira kepada sistem talian terus (online) atautertutup (offline)8. Latihan e-pembelajaran yang efektif dan berkesan memberi peluang kepadapengguna akhir (end-users) untuk mengambil peluang pembelajaran yangdiberikan atau dibekalkan kepada mereka.9. Matlamat atau sasaran keseluruhan pendidikan yang dibangunkan olehpengajar di dalam konteks kokurikulum atau objektif pembelajaran tidak akanberubah apabila e-pembelajaran dilaksanakan di dalam pembelajaran10. Hanya kelebihan di dalam pedagogi akan memberi kesan yang rasionalkepada pendekatan pelaksanaan e-pembelajaran2.10.1 Model E- PembelajaranPengkaji mengemukakan dua model kajian e-pembelajaran yang telahdibangunkan oleh pengkaji terdahulu. Model tersebut adalah Model Lima Fasa untuk
 39. 39. Pembelajaran dalam Talian Salmon dan Model Persekitaran Pembelajaran MelaluiWeb.2.10.1.1 Model Lima Fasa untuk Pembelajaran dalam Talian SalmonPembelajaran dalam talian memerlukan strategi dan kemahiran yang berbezadaripada pembelajaran tradisional. Pelajar perlu memainkan peranan yang lebih aktiftidak hanya terhadap pembelajaran mereka tetapi terhadap kursus tersebut.Pembimbing juga memainkan peranan yang berbeza, iaitu membimbing pelajardalam menggunakan pembelajaran secara dalam talian.Salmon, G. (2000) telah mengenal pasti lima tahap pencapaian pesertasepanjang pengalamannya ke atas pembelajaran dalam talian. Setiap tahapmemerlukan peserta yang berbeza dan memerlukan sokongan yang berbeza daripadapengajar. Pengetahuan diperlukan untuk membantu pengajar dan pereka bentuk.Tahap tersebut adalah access and motivation, online socialization, informationexchange, knowledge construction, dan construction.1. Tingkat pertama, peserta akan bermula dengan kursus melalui dalam talian.Ia adalah termasuk mempunyai komputer dan sambungan internet, sertamencapai laman web kursus tersebut. Jikalau seseorang telah mempunyaikemahiran dalam internet, mereka adan dapat capai dengan mudah dansenang. Jikalau tidak, kemungkinan mereka mempunyai masalah sepertipemasangan perkakasan, pemasangan perisian atau hilang kunci kata.Ketikan ini, adalah penting bagi e-moderator untuk sentiasa berhubungdengan pengunjung tingkat ini berakhir dengan e-moderator menghantarmesej yang pertama.2. Tingkat kedua, peserta akan berinteraksi dengan orang lain sesama mereka,membentuk budaya komunikasi melalui talian, membentuk kumpulan-kumpulan tertentu di kalangan peserta. Peserta yang enggan turut samadalam perbincangan ini akan tunggu dan lihat apa yang akan berlaku.
 40. 40. Penting bagi e-moderator mendorong kumpulan tersebut berinteraksi dikalangan mereka. E-moderator perlu memainkan peranan penting dalammengekalkan suasana perbincangan berterusan dan memberi kebebasandalam memberikan pendapat.3. Tingkat ketiga, peserta akan mendapatkan maklumat daripada kursustersebut dan bertukar-tukar maklumat dengan rakan mereka dalam bilikperbincangan. Interaksi tersebut berdasarkan kepada maklumat yang atauisu yang di sediakan oleh e-moderator. peserta senang mendapatkanmaklumat dan bergembira dengan maklumat tersebut. Untuk mengelakkanlebihan maklumat, peserta menggunakan pendekatan tertentu untukmengatasi kekeliruan maklumat yang berlaku dalam tingkat ini.E-moderator akan memudahkan aktiviti menggunakan strategipembelajaran yang melibatkan perancangan yang rapi.4. Tingkat ke empat, peserta mula berinteraksi dengan membina pengetahuanmereka berdasarkan maklumat yang diterima. Mereka berkongsipengetahuan dan pendapat, mengkritik dan memberikan pandangan yangberguna untuk menjadikan kandungan kursus tersebut lebih baik. pesertaberperanan menyelesaikan masalah sendiri berkaitan dengan topik yangdibincangkan dan menyediakan penyelesaian yang mungkin bagi masalahyang tiada jawapan yang tepat. Peranan e-moderator adalah hanyalahmemastikan perjalanan perbincangan tersebut lancar. E-moderator bolehmembantu peserta melalui simulasi, memberi pandangan dan bersama-samadalam perbincangan tersebut.5. Tingkat kelima, peserta akhirnya bertanggungjawab terhadap pembelajaranmereka menggunakan talian sebagai medium pembelajaran. Menggunakanpendekatan konstruktif, peserta menggunakan pengalaman peribadi untukmenjadikan proses pembelajaran melalui talian ini lebih menarik danmencabar. e-moderator tidak perlu terlibat secara aktif lagi dalam prosesini, hanya perlu menyokong dan memberi maklum balas dan nasihat kepadapeserta sahaja.
 41. 41. 2.10.1.2 Model Persekitaran Pembelajaran Melalui WebModel ini dicadangkan oleh Noraffandy Yahaya dan Wan Salihin Wong(1999) bagi menentukan ciri-ciri pembelajaran yang berkesan. Beberapa pendekatanperlu menghasilkan persekitaran pembelajaran yang berkesan iaitu penglibatanpelajar yang aktif dalam persekitaran pembelajaran melalui web, kolaborasi,interaktif dan penerokaan. Terdapat empat komponen utama dalam model ini iaitupenglibatan pelajar secara aktif, mewujudkan persekitaran pembelajaran kolaborasiantara pelajar dalam proses pembelajaran, melibatkan pelajar dalam penerokaansumber maklumat dalam persekitaran pembelajaran maya dan interaktif. Rajah 2.1menunjukkan model Persekitaran Pembelajaran Melalui Web.Rajah 2.1: Model Persekitaran Pembelajaran Melalui WebSumber: Noraffandy Yahaya dan Wan Salihin Wong (1999). Model PersekitaranPembelajaran Melalui WEB: Satu Cadangan.PelajarPencarian maklumat,perkongsian bookmark,.Hiperteks, danhypermediae-mail,perbincanganmaya, pencarianmaklumatPerkongsianBookmarkPenerokaanInteraktifAktifKolabrasie-mail,perbincanganmaya,PerkongsianBookmark,Hiperteks,Hipermediae-mail, perbincanganmaya, pencarianmaklumat
 42. 42. 1. Penglibatan pelajar secara aktifModul pembelajaran maya memberikan pelajar belajar secara aktif dalampersekitaran web. Pelajar akan bertanggungjawab mempersembahkan hasildan kemahiran pembelajaran mereka melalui maklum balas, interaksi danpencarian maklumat yang diberikan pada setiap modul. Kesemua aktivititersebut memerlukan penglibatan oleh pelajar secara aktif untuk pastikanmereka dapat menyelesaikan masalah yang disediakan oleh pensyarahmasing-masing.2. Mewujudkan persekitaran pembelajaran kolaborasi di antara pelajardalam proses pembelajaranDalam menghasilkan pembelajaran secara kolaborasi, sistem menyediakanbeberapa elemen yang terdapat dalam web seperti e-mel, perbincanganmaya dan bookmark. Dalam sistem yang dibangunkan, pelajar dapatbekerjasama dalam mencari dan menghantar rujukan ke dalam halamanbookmark yang disediakan. Setiap pelajar boleh menghantar dan mencapairujukan yang boleh digunakan untuk sesi perbincangan maya.3. Melibatkan pelajar dalam penerokaan sumber maklumat dalampersekitaran pembelajaran mayaDalam fasa ini, pelajar dikehendaki mencari maklumat yang berkaitandengan tajuk pembelajaran mengikut minggu berdasarkan panduandaripada pensyarah masing-masing. Sumber tersebut kemudiannya dikongsibersama rakan-rakan yang lain dalam perbincangan maya.
 43. 43. 4. InteraktivitiSecara umumnya, proses interaktiviti dalam persekitaran pembelajaranmelalui web merujuk kepada proses komunikasi antara pelajar dan pelajar,pelajar dan guru dan sumber maklumat secara terus. Dalam sistempersekitaran pembelajaran melalui web proses interaktif berbahagi kepadadua fasa iaitu kawalan pengguna dan komunikasi antara pelajar. Kawalanpengguna merujuk kepada kebebasan pelajar memilih tajuk yang ingindipelajari mengikut tahap tertentu. Pelajar bebas memilih pelajaran yangingin dipelajari berdasarkan kepada menu yang disediakan. Reka bentukmenu yang mesra memudahkan lagi pelajar mengawal sistem tersebut.Komunikasi antara pelajar pula merujuk kepada komunikasi dan interaksidua hala yang berkesan antara pelajar dan juga pensyarah. Sistem yangdigunakan adalah melalui e-mel.2.11 Pembelajaran Arahan KendiriMenurut Knowles, M. S. (1975), pembelajaran arahan kendiri adalah merujukkepada satu proses di mana individu mengambil inisiatif, sama ada dengan bantuanorang lain atau tidak, untuk mengenal pasti keperluan pembelajaran mereka sendiri,membentuk matlamat pembelajaran, mengenal pasti sumber bahan mentah dansumber manusia bagi pembelajaran, memilih dan mengimplementasikan strategipembelajaran yang sesuai dan menilai hasil pembelajaran mereka. Menurut Candy(1991) pula, pembelajaran arahan kendiri dianggap sebagai salah satu kaedah yangkuasa di mana orang dewasa bertanggungjawab terhadap pembelajaran merekasepanjang kehidupan mereka sendiri.Untuk mengukur tahap pembelajaran arahan kendiri individu, Guglielmino(1977) telah mereka bentuk satu skala yang dinamakan skala kesediaan pembelajaranarahan kendiri melalui satu kajiannya yang bertajuk ‘Pembangunan Skala KesediaanPembelajaran Arahan Kendiri’. Kajian beliau ini meliputi dua objektif utama iaitu
 44. 44. untuk mengetahui persepsi diri terhadap pembelajaran arahan kendiri dan untukmembangunkan skala kesediaan pembangunan arahan kendiri. Prosespengubahsuaian teknik Delphi digunakan dalam tiga kali tinjauan yang disertai oleh14 pakar dalam pembelajaran arahan kendiri. Pakar ini dikehendaki menyenaraikanciri-ciri yang dirasakan penting dalam pembelajaran arahan kendiri, termasukperkara-perkara seperti kemampuan, sikap dan ciri-ciri personal.Ciri-ciri yang dianggap baik dan perlu sahaja daripada Delphi Surveydigunakan sebagai asas untuk membentuk skala kesediaan pembelajaran arahankendiri. Ia direka bentuk sebagai laporan soal selidik kendiri dengan menggunakanskala likert selepas item di kaji dan di teliti, instrumen tersebut digunakan ke atas 307subjek di Goergia, Kanada dan Virginia. Analisis item dan analisis faktor datadigunakan untuk memilih item yang akan dikaji dan diukur parameter kajian.Hasilnya, realibiliti yang diperolehi adalah 0.87. Analisis faktor ini mengandungilapan faktor utama iaitu:Jadual 2.1: Faktor-faktor Asas Pembentukan Skala Kesediaan PembelajaranArahan KendiriFaktor 1 Terbuka terhadap peluang pembelajaranFaktor 2 Konsep kendiri pelajarFaktor 3 Inisiatif pelajarFaktor 4 Penerimaan tanggungjawab terhadap pembelajaran diri sendiriFaktor 5 Suka terhadap pembelajaranFaktor 6 KreativitiFaktor 7 Melihat pembelajaran sebagai aktiviti sepanjang hayatFaktor 8 Pemahaman Kendiri
 45. 45. 2.12 Teori dan Model Pembelajaran Arahan KendiriPembelajaran arahan kendiri merupakan kombinasi keupayaan dan motivasipelajar. Terdapat empat komponen utama yang perlu bagi pembelajaran arahankendiri iaitu ciri-ciri pelajar yang memberi kesan kepada kecenderungan seseorangke arah arahan kendiri, keupayaan dan kemahiran pelajar menjalankan pembelajaranarahan kendiri, prestasi sebenar bagi proses pembelajaran arahan kendiri danmotivasi individu ke arah pembelajaran. Rajah 2.2 menggambarkan integrasi yangdibentuk bagi pembelajaran arahan kendiri.Rajah 2.2: Komponen Pembelajaran Arahan Kendiri.Sumber: LeJune (2002). Problem-based Learning Instruction versus TraditionalInstruction on Self-Directed Learning, Motivation and Grades of UndergraduateComputer Science. Available. UMI Proquest.Komponen psikologi atau peribadi adalah kesediaan individu untukpembelajaran arahan kendiri. Kemahiran merangkumi kemahiran pembelajaran asasdan yang perlu untuk menjalankan aktiviti pembelajaran arahan kendiri sepertimengenal pasti matlamat pembelajaran, mendapatkan sumber-sumber yang perlumenjalankan aktiviti pembelajaran dan membuat penilaian kendiri terhadap prosesdan pembelajaran.Ciri-ciri Peribadi/Psikologi(Kesediaan)MotivasiKemahiranPembelajaran dan ProsesPembelajaran ArahanKendiriPrestasi/Tingkahlaku(Melakukan)
 46. 46. Komponen prestasi atau tingkah laku sebenar dalam pembelajaran arahankendiri. Kecenderungan terhadap pembelajaran arahan kendiri dan mendapatkankemahiran pembelajaran arahan kendiri tidak membuatkan seseorang menjadi pelajararahan kendiri, walau bagaimanapun tingkah laku sebenar yang membuatkanseseorang menjadi pelajar arahan kendiri. Namun begitu meletakkan ciri-ciriberpotensi ini ke realiti memerlukan motivasi.Motivasi merupakan komponen penting dalam pembelajaran arahan kendiri.Walaupun motivasi dilihat sebagai komponen berasingan dengan konsep keseluruhanpembelajaran arahan kendiri, tetapi ia motivasi mempengaruhi semua komponenpembelajaran arahan kendiri dengan gambaran titik yang putus-putus dalam rajah diatas. Motivasi mempengaruhi persepsi individu terhadap kemahiran mereka untukmenyiapkan tugas dengan segera. Prestasi juga amat kuat dipengaruhi oleh persepsiterhadap kemahiran sebenar pelajar. (Mohd Azhar Hamid et al. 2004)Pengkaji juga menerangkan konsep pembelajaran arahan kendiri berdasarkankepada dua model utama iaitu Model Pembelajaran Arahan Kendiri BerperingkatGrow dan Model PRO Brockett dan Hiemstra. Kedua-dua model ini menjadi asaskepada pembentukan kerangka kajian yang melibatkan kesediaan pembelajaranarahan kendiri.2.12.1 Model Pembelajaran Arahan Kendiri Berperingkat Grow (1991)Grow, G. (1991) membangunkan model Pembelajaran Arahan KendiriBerperingkat (Grow’s Staged Self-Directed Learning Model, SSDL) yang manapembelajaran arahan kendiri dilihat dalam empat peringkat dengan tahap yang palingrendah bagi pembelajaran pada peringkat satu dan tahap tertinggi arahan kendiridicirikan oleh pelajar di peringkat empat. Model SSDL Grow adalah suatu percubaanyang mengambil kira kemajuan pelajar terhadap terarah kendiri dengan gayapembelajaran yang bersesuaian pada setiap tahap pembelajaran.
 47. 47. Grow menggambarkan pelajar arahan kendiri sebagai mereka yang tahubagaimana untuk belajar dan bermotivasi untuk membuat penerokaan secara sendiri.Sebelum pelajar mencapai peringkat pembelajaran arahan kendiri iaitu peringkatkeempat, mereka perlu melalui peringkat yang pertama hingga ketiga. Pada peringkatpertama, pelajar masih bergantung pada pengajar untuk belajar. Jadi, pada peringkatpertama, pelajar masih tidak boleh dikategorikan sebagai pelajar arahan kendiri.Peranan pengajar adalah sebagai jurulatih yang melatih pelajar tersebut.Tingkat kedua dan ketiga, pelajar akan lebih melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang di buat untuk mereka. Mereka menjalankan aktiviti tersebut denganbantuan pengajar dalam memudahkan aktiviti mereka. Peranan pengajar menjadikurang disebabkan oleh kematangan pelajar dalam menguruskan aktiviti mereka.Pada tingkat keempat, pelajar sudah mencapai tahap pelajar arahan kendiriiaitu tahap tertinggi. Mereka merupakan pelajar yang berkeyakinan dan berdikarimenggunakan sumber-sumber, kepakaran dan institusi-institusi sedia ada. Merekamembentuk matlamat mereka sendiri. Mereka melihat pengajar sebagai mentormereka. Bagi pengajar pula, mereka bertindak mengawal kemajuan pelajar, bertindaksebagai pendengar dan membantu penilaian secara sekali-skala, dan peranan merekadilihat tidak terlalu penting.
 48. 48. Jadual 2.2: Model Pembelajaran Arahan Kendiri Berperingkat GrowPelajar Pengajar ContohTingkat 1 Bergantung Jurulatih, autoriti Melatih dengan maklum balassegera, latih tubi, syarahanbermaklumat, mengatasikekurangan dan tentanganTingkat 2 Berminat Pemotivasi,PembimbingMengilhamkan syarahan denganperbincangan (guide), tetapkanmatlamat dan strategipembelajaranTingkat 3 Terlibat Fasilitator Memudahkan perbincanganoleh pengajar yang terlibatsama, seminar, projekberkumpulanTingkat 4 ArahanKendiriKonsultan Internship, dissertations, kerjaindividu atau kumpulan belajararahan kendiri.Sumber: Grow, G. (1991). The Staged Self-Directed Learning Model, TeachingLearners to be Self-Directed. Dalam: http://www.longleaf.net/2.12.2 Model PRO Brockett dan Hiemstra (1991)Brockett dan Hiemstra, R. (1991) telah membangunkan model pembelajaranarahan kendiri yang dikenali sebagai Model PRO Brockett dan Hiemstra (PersonelResponsibility Orientation Model). Rajah 2.3 menggambarkan model PRO yangterdiri daripada tanggungjawab peribadi, pelajar arahan kendiri, pembelajaran arahankendiri dan arahan kendiri dalam pembelajaran.
 49. 49. Rajah 2.3: Model PRO Brockett dan HiemstraSumber: Brockett dan Hiemstra (1991). A Conceptual Framework forUnderstanding Self-Direction in Adult Learning. Dalam: http://www.infed.org/Model ini menggunakan falsafah dan psikologi untuk memahami dimensi-dimensi arahan kendiri dan dipersembahkan sebagai rangka kerja untuk memahamiarahan kendiri dalam pembelajaran dengan lebih terperinci. Menurut model ini,pembelajaran arahan kendiri terbahagi kepada dua komponen iaitu pembelajaranarahan kendiri merujuk kepada proses kaedah arahan yang mana pelajar memikultanggungjawab merancang, melaksana dan menilai pengalaman pembelajaranmereka. Pengajar pula memainkan peranan sebagai seorang fasilitator yangmempunyai kemahiran dalam membantu pelajar mengenal pasti sumberpembelajaran., memilih kaedah arahan dan penilaian strategi. Satu konsep lagi adalahpembelajaran arahan kendiri yang merujuk kepada ciri-ciri personaliti seseorangpelajar yang menyumbang kepada arahan kendiri.Tanggungjawab peribadi dalam model PRO merujuk kepada kawalan yangada pada individu terhadap pemikiran dan tindakannya. Walaupun individu bukanCiri-ciri transaksi antara Ciri-ciri PelajarPengajar dan pembelajaranFaktor-faktor Dalam Konteks SosialTANGGUNGJAWABPERIBADIARAHAN KENDIRIDALAM PEMBELAJARANPEMBELAJARANARAHAN KENDIRIPELAJAR ARAHANKENDIRI
 50. 50. sentiasa mengawal persekitaran dan keadaannya, individu boleh mengawalmaklumbalasnya terhadap keadaan-keadaan tersebut. Keupayaan dan kerelaanseseorang mengawal pembelajarannya menunjukkan tahap arahan kendirinya dalampembelajaran.Model ini melihat peranan peribadi sebagai kunci kepada kefahaman arahankendiri dalam pembelajaran dan menekankan kepentingan orang dewasa dalammemikul tanggungjawab yang sama untuk pembelajaran peribadi dalam prosespembelajaran dan pengajaran. Tanggungjawab peribadi ada pada diri setiap individupada darjah tertentu. Tambahan pula, model PRO yang berasaskan falsafah danpsikologi manusia menegaskan bahawa darjah tanggungjawab pelajar bolehditingkatkan oleh pengambilan falsafah manusia dalam proses pengajaran. (MohdAzhar Hamid et al. 2004)2.13 Kajian LepasPengkaji mengemukakan beberapa kajian yang telah dijalankan oleh pengkaji-pengkaji yang lepas sama ada dari dalam atau luar negara.2.13.1 Kajian Dalam NegaraMohamad Fauzi et al. (2004) dalam kajian yang bertajuk ‘Tahap PersediaanPelajar dalam Menggunakan e-pembelajaran Sebagai Alat Pembelajaran’ telahmengkaji tahap dan faktor yang mempengaruhi e-pembelajaran serta masalah yangdihadapi dalam penggunaan e-pembelajaran. Dalam kajian ke atas 377 pelajarUniversiti Teknologi Malaysia, beliau mendapati bahawa faktor yang mempengaruhipenggunaan e-pembelajaran di kalangan pelajar adalah disebabkan minat pelajardalam bidang ICT.
 51. 51. Selain itu, faktor ingin mencuba sesuatu yang baru, sentiasa mengambilpeluang dan selesa dengan pembelajaran secara elektronik juga mempengaruhipenggunaan e-pembelajaran di kalangan pelajar. Akan tetapi, faktor sepertikemudahan ICT yang tidak mencukupi, sokongan dari staf teknikal ICT danketiadaan kemudahan internet di kolej kediaman adalah berada di tahap yangsederhana. Yang dapat dikatakan di sini adalah kekurangan kemudahan internet danperalatan komputer mempengaruhi faktor penggunaan e-pembelajaran.Tahap kesediaan pelajar terhadap e-pembelajaran pula berada di tahap yangsederhana dan ia menunjukkan bahawa masih ada kelemahan yang perlu diperbaikioleh UTM supaya tahap penggunaan e- pembelajaran dapat ditingkatkan sekali gusmenambah kefahaman pelajar terhadap e- pembelajaran.Mohd Azhar Hamid et al. (2004) telah menjalankan kajian berkaitan denganpembelajaran elektronik yang bertajuk ‘hubungan antara tahap kefahaman terhadape-pembelajaran dan kesediaan pembelajaran arahan kendiri di kalangan stafakademik di UTM’. Kajian ini dijalankan untuk mencapai tiga objektif iaitumengenal pasti tahap kefahaman staf akademik berkenaan pembelajaran elektronik,mencari hubungan antara tahap kefahaman dengan kesediaan pembelajaranpengarahan kendiri, dan faktor yang menyumbang kepada tahap kefahaman stafakademik terhadap pembelajaran elektronik. Borang soal selidik diedarkan kepadasejumlah 306 staf akademik di UTM.Hasil kajian mendapati bahawa staf tersebut telah bersetuju dengan ketiga-tiga konsep yang telah diketengahkan oleh pengkaji. Dapatan kajian menunjukkanbahawa tahap kefahaman responden terhadap pembelajaran elektronik adalah tinggi.Ini adalah kerana terdapat usaha yang dijalankan oleh pentadbiran universitimengenai kepentingan penggunaan dan pemahaman terhadap pembelajaranelektronik di kalangan pensyarah untuk menjadikan UTM sebagai universiti bertarafdunia.Namun begitu, hasil kajian mengenai hubungan di antara tahap kefahamandengan kesediaan pembelajaran pengarahan kendiri adalah lemah tetapi signifikandan berkadar langsung. Faktor yang menyumbang kepada hubungan yang lemah
 52. 52. adalah kerana kekurangan komputer di kalangan pensyarah yang terlibat dalampenyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang telah menyumbang kepadakelembapan perkembangan pembelajaran elektronik di UTM.Mohd Koharudin (2004) dalam kertas kerja yang bertajuk ‘Perkembangan,Pembangunan Dan Penerimaan e-Pembelajaran Di Institusi Pengajian TinggiMalaysia’ menyatakan bahawa secara keseluruhannya tahap kesediaan pelajar-pelajar universiti di Malaysia dalam menggunakan e- pembelajaran sebagai alatpembelajaran masih berada pada tahap yang agak sederhana. Kesederhanaan inikerana kebanyakan pelajar masih dalam proses mengadaptasi atau menyesuaikan diridengan teknologi baru ini. Keadaan ini tidak menghairankan kerana pembelajaranmelalui kaedah ini masih amat baru di negara ini.Melalui pengamatan beliau hasil daripada kajian-kajian yang telah dijalankan,beliau mendapati bawa terdapat kepesatan di antara IPT dalam melaksanakanpembelajaran elektronik dengan membangunkan dan sistem ICT masing-masing ketahap yang optimum. bagi menyediakan para pelajar mereka dengan kemudahanyang terkini, mudah dan murah bagi merealisasikan matlamat negara mencapai tahapnegara maju menjelang tahun 2020.Ahmad Esa et al. (2000) dalam kajian yang bertajuk ‘PerkhidmatanPengajaran dan Pembelajaran Menerusi Laman Web Nicenet dan E-Mel: Satu KajianKes di Institut Teknologi Tun Hussein Onn (ITTHO)’. Kajian ini adalah untukmencapai tiga objektif iaitu untuk mengenal pasti penerimaan mahasiswa terhadappenggunaan laman Web Nicenet dan e-mel dalam perkhidmatan pengajaran danpembelajaran, mengenal pasti perbezaan persepsi mahasiswa terhadap kaedahmenggunakan laman Web Nicenet, e-mel dan pembelajaran lazim (bertemu di bilikpensyarah) dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran, dan mengenal pasti masalahyang dihadapi oleh mahasiswa semasa menggunakan kaedah laman Web Nicenet, e-mel dan kaedah lazim. Pemilihan dilakukan berdasarkan jumlah pelajar yang ramaidan pensyarah mahir mengendalikan laman Web Nicenet dan e-mel. Respondenkajian adalah seramai 120 orang daripada pelajar yang mengambil subjek TITAS 2untuk sesi Semester Jun 2001/2002. Tiga kumpulan diwujudkan yang terdiri daripada
 53. 53. 40 orang setiap kumpulan. Kumpulan tersebut dikategorikan sebagai kumpulankaedah lazim, kumpulan laman Web Nicenet, dan kumpulan e-mel.Hasil kajian menunjukkan pelajar menggunakan kaedah laman Web Nicenetdalam perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran. Pelajar tahu menggunakan kedua-dua kaedah tersebut iaitu kaedah laman Web Nicenet dan e-mel dan berpendapatpensyarah perlu memanfaatkan kedua-dua kaedah tersebut kerana mudah bagimereka untuk berinteraksi dengan pensyarah berbanding dengan kaedah secaralazim. Walaupun begitu, pelajar berpendapat bukan semua masalah asas dalamkaedah lazim boleh diselesaikan melalui kaedah laman Web Nicenet dan e-mel.Pelajar masih sukar untuk berinteraksi dengan pensyarah menggunakan laman WebNicenet dan e-mel apabila berlaku kerosakan server dan pensyarah tidak membuka e-mel dan Web Nicenet. Nisbah yang tinggi di antara pensyarah dengan pelajar tidakmenjadi masalah kepada pelajar untuk mendapatkan perkhidmatan pengajaran danpembelajaran. Selain itu, penerangan yang disampaikan oleh pensyarah lebih mudahdifahami melalui laman Web Nicenet dan e-mel kerana penerangan tersebut akankekal dalam komputer pelajar.Mohamad Noor Hassan (2000) dalam kajian yang bertajuk ‘Cabaran MelaluiIT: e-Learning’ telah mengkaji berkenaan dengan pelaksanaan projek e-pembelajarandi UTM. Beliau mendapati bahawa UTM melaksanakan e-pembelajaran secaraberperingkat bersesuaian dengan kemajuan teknologi. Pelaksanaannya mempunyaiempat peringkat iaitu peringkat pertama hanya fokus kepada maklumat am tentangsesuatu mata pelajaran.Peringkat pelaksanaan adalah bermula tahun 2000 untuk peringkat pertama,2001 untuk peringkat kedua, 2002 untuk peringkat ketiga dan 2003 untuk peringkatkeempat. Semasa kajian dijalankan, pengkaji mendapati bahawa tahap pelaksanaane-pembelajaran masih lagi belum mencapai matlamat yang diharapkan. Ini keranaterdapat beberapa masalah yang dihadapi. Antaranya pensyarah tiada kemahiranuntuk menghasilkan bahan pengajaran secara elektronik dan dibebani dengan masayang lama untuk menghasilkan bahan bermutu tinggi. Selain itu, masalahkekurangan komputer di kalangan pensyarah menjadi penyebab kelembapan
 54. 54. perkembangan projek ini. Mereka terpaksa berkongsi komputer yang terdapat dimakmal fakulti atau di bilik aktiviti pensyarah.Selain itu, pelajar juga menghadapi masalah untuk mencapai internet. Buatmasa itu, mereka hanya boleh mencapai internet dari perpustakaan, makmalkomputer di fakulti dan kelab komputer di kolej kediaman. Jumlah komputer jugaadalah terhad. Oleh itu, pelajar terpaksa menunggu lama untuk menggunakankomputer bagi mencapai nota kuliah dari internet.Shahrom Noordin et al. (1993) telah menjalankan kajian berkenaan dalamkajian yang bertajuk ‘Penggunaan Modul Pengajaran Kendiri (MPK) dalam prosesPengajaran dan Pembelajaran’ telah mengkaji kesan penggunaan modulpembelajaran kendiri dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Mereka mendapatibahawa penggunaan modul pengajaran kendiri dalam proses pengajaran danpembelajaran telah berjaya meningkatkan pencapaian akademik para pelajar disemua peringkat. Oleh yang demikian, beliau mencadangkan penggunaan modulpengajaran kendiri dalam proses pengajaran dan pembelajaran harus diberi perhatianuntuk meningkatkan lagi pencapaian pelajar dalam pelbagai bidang.2.13.2 Kajian Luar NegaraDaig, B. (2006) telah membuat kajian yang bertajuk ‘Prestasi Pelajar dalamSubjek e-Pembelajaran: Kesan Jangka Masa Kursus ke atas Hasil Pembelajaran’.Tujuan kajian untuk membandingkan hasil pembelajaran antara pembelajaran yangdijalankan melalui kaedah pembelajaran elektronik dengan kaedah pembelajaransecara bilik darjah. Parameter kajian adalah jangka masa pengajaran (duration ofinstruction) sebagai pemboleh ubah bebas, dan pengaruh pencapaian dan kepuasanpelajar (affects student achievement and student satisfaction) sebagai pemboleh ubahbebas. Kajian ini bertujuan menjawab dua persoalan utama iaitu adakah jangka masapengajaran kursus e-pembelajaran memberi kesan kepada tahap pencapaian pelajardalam konteks hasil pembelajaran, dan adakah jangka masa pengajaran kursus e-pembelajaran memberi kesan kepada tahap kepuasan pelajar.
 55. 55. Populasi kajian adalah seramai 156 pelajar daripada kursus SarjanaPentadbiran Perniagaan (MBA) di Kolej Baker. Pencapaian pelajar di ukur melaluidua kaedah, iaitu berdasarkan markah peperiksaan akhir pelajar dan markah pelajarke atas ujian pre-test dan post-test. Kepuasan pelajar pula diukur melalui instrumentinjauan. Pelajar boleh memilih sama ada untuk jangka masa enam minggu ataujangka masa 12 minggu. Kaedah pembelajaran yang disampaikan adalah sama diantara dua kumpulan tersebut.Hasil yang diperolehi menunjukkan keputusan daripada markah ujian akhirdan purata markah daripada ujian pre and post-test untuk kumpulan pelajar mingguke enam adalah lebih tinggi daripada kumpulan pelajar minggu ke dua belas. Inimenunjukkan bahawa pelajar yang mengikuti pembelajaran selama enam mingguadalah lebih baik daripada pelajar yang mengikuti pembelajaran selama 12 minggu.Dalam konteks prestasi pelajar, pengkaji ini merumuskan bahawa antara sebabkeputusan di atas adalah pelajar yang mengikuti kursus dalam jangka masa enamminggu ini boleh mengulangi pengetahuan yang diperolehi untuk peperiksaanberbanding dengan pelajar yang mengikuti kursus selama 12 minggu yangmempunyai mas yang terhad untuk menghadapi peperiksaan akhir.Dalam konteks kepuasan pelajar pula, purata pelajar berpuas hati dengankursus ini dan mereka mencadangkan kursus ini kepada kawan mereka. Pengkaji inimenyimpulkan bahawa jangka masa kursus bukan hubungan utama dengan kepuasanpelajar, tetapi adalah kerana kaedah e-pembelajaran yang fleksibel. Selain itu,pengkaji ini juga menyatakan ia adalah disebabkan oleh kesan halo dan keranakaedah pembelajaran yang baru berasaskan teknologi baru. Kesan halo wujudapabila individu menganggap kaedah teknologi baru ini boleh memberi kesan yangbaik kepada mereka dalam konteks pembelajaran. Ini kerana mereka tidakberpeluang menggunakan teknologi ini semasa menghabiskan pembelajaran diperingkat ijazah pertama dan mereka menghabiskan kursus pasca-siswazahberbantukan kaedah e-pembelajaran.Shirley Alexander pada tahun 2001 dalam kajiannya yang bertajuk e-learningdevelopments and expericence telah mengkaji mengenai pembangunan dan
 56. 56. pengalaman e- pembelajaran. Pengkaji telah mencadangkan rangka kerja yangkomprehensif untuk reka bentuk, pembangunan, dan pelaksanaan sistem e-pembelajaran di institusi pengajian tinggi untuk memastikan ia mencapai cabarandalam e- pembelajaran berasaskan kepada kajian Trigwell’s terhadap pengaruhpelajar terhadap pembelajaran. Rangka kerja yang dicadangkan untukmembangunkan kapasiti penyampaian kursus e- pembelajaran adalah seperti konteksuniversiti, pemikiran pengajar, perancangan pengajar, dan strategi pengajar.1. Konteks universitiPeruntukan kepada mekanisma pembangunan dan sokongan membentukbahagian penting terhadap inisiatif e-pembelajaran seperti visi e-learningdi institusi, pembangunan perancangan pembangunan teknologi,pembangunan perancangan pembangunan teknologi dan polisi bebankerja fakulti yang berkaitan dengan e-learning, kemudahan untukmenyediakan sokongan kepada staf dan pelajar, sokongan kepadapenyelidikan, peluang pembangunan fakulti dan peruntukan pelepasanmasa untuk fakulti yang terlibat dalam pembangunan e-learning.2. Pemikiran pengajarFakulti digalakkan untuk menggunakan peluang-peluang pembangunanstaf dengan menggalakkan mereka memberi pandangan terhadappembelajaran dan menggunakan strategi pembelajaran tertentu. Ia adalahcara terbaik untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana pelajarbelajar, yang boleh mendorong kepada kualiti yang baik dalam e-learning.3. Perancangan pengajarDalam fasa perancangan e-pembelajaran, fakulti mesti memberi tumpuankepada pembangunan untuk meningkatkan pemahaman pelajar, merekabentuk penilaian aktiviti e-pembelajaran, menyediakan maklum balasyang berguna dan masa yang tepat terhadap kerja pelajar, persediaanpelajar untuk aktiviti pembelajaran yang berbeza secara kualitatif,persediaan pelajar untuk bekerja dalam kumpulan, menerapkan konsep
 57. 57. pengurusan masa dalam aktiviti pembelajaran, dan mendapatkankebenaran hak cipta dalam semua material yang digunakan.4. Strategi pengajarFakulti digalakkan menyediakan maklum balas kepada pelajar dengantepat pada masa dan berinformatif, memberi peluang kepada pelajar untukmemahami proses pembelajaran sebelum mengaplikasikan dalam aktivitipembelajaran mereka yang sebelum ini tidak pernah mereka lakukan, danaktiviti yang membantu pelajar membangunkan kemahiran dalam kerjakumpulan. (Mohd Azhar Hamid et al. 2004).Owen, T. R. (2007) telah membuat kajian yang bertajuk ‘ Kesediaanpembelajaran arahan kendiri di kalangan pelajar pasca-siswazah: kesan kepadaprogram orientasi’. Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti tahap kesediaanpembelajaran arahan kendiri di kalangan pelajar pasca-siswazah. Selain itu kajian iniuntuk mengenal pasti sejauh mana Skala Kesediaan Pembelajaran Arahan Kendiriboleh digunakan sebagai alat pengukuran yang digunakan mempunyai kesahan(validity) dan kebolehpercayaan (reliable) di kalangan pelajar pasca-siswazah. Beliaumenggunakan kaedah tinjauan rentas (cross-sectional) di mana data di kumpulmelalui e-mel dan telefon untuk mengukur kebolehpercayaan dan kesahan SkalaKesediaan Pembelajaran Arahan tersebut. Bentuk soalan SDLRS adalah berdasarkankepada skala yang dibangunkan oleh Guglielmino.Hasil kajian mendapati tahap kesahan dan kebolehpercayaan adalah tinggi.Markah ujian kebolehpercayaan melalui split-half adalah 0.87 manakala ujiankebolehpercayaan yang dikira melalui Cronbach coefficient alpha adalah 0.92.kesahan pula diuji melalui kaedah kesahan gagasan (consruct validity) Markah ujiankesahan yang dikira adalah di antara 0.41 hingga 0.88 dengan nilai signifikanadalah0.001. Dengan nilai daripada kebolehpercayaan dan kesahan yang diperolehi,maka beliau menyimpulkan bahawa maka Skala Kesediaan Pembelajaran ArahanKendiri adalah instrumen yang boleh digunakan untuk pelajar pasca-siswazah.Litzinger, T. A. (2007) dalam kajian yang bertajuk ‘ Kesediaan pembelajaranarahan kendiri di kalangan pelajar kejuruteraan (undergarde)’ telah mengkaji
 58. 58. berkenaan dengan kesediaan pembelajaran arahan kendiri di kalangan pelajar danhubungan dengan faktor demografi. Selain itu, kajian ini mencari kesan pengalamanbelajar berasaskan masalah terhadap kesediaan pembelajaran arahan kendiri pelajar.Hasil kajian menunjukkan bahawa pelajar tahun markah SDLRS untukpelajar tahun akhir adalah mempunyai hubungan yang signifikan dengan bilangantahun pembelajaran dengan gred purata markah (GPA). Tetapi kedua-duanya iaitubilangan tahun pembelajaran dan GPA tidak menjadi peramal yang kuat untukmarkah SDLRS. Ini kerana kaedah pembelajaran dan pengajaran untuk pelajarundergraduate kejuruteraan tidak menggalakkan ke arah pembelajaran arahankendiri.Hasil kajian berkenaan kesan pembelajaran berasaskan masalah ke ataspembelajaran arahan kendiri pelajar menunjukkan purata kesediaan untukpembelajaran arahan kendiri meningkat secara signifikan. Bagaimanapun, hanyasembilan daripada 18 pelajar menunjukkan peningkatan secara signifikan ke atasmarkah SDLRS mereka.Implikasi daripada kajian ini, beliau menyatakan bahawa kurikulum untukpelajar kejuruteraan mesti diubah dan disesuaikan dengan pelbagai pengalamanbelajar yang lain untuk membolehkan pelajar membangunkan kaedah pembelajaranarahan kendiri mengikut kesesuaian masing-masing. Semasa pembelajaran arahankendiri, reaksi dan kejayaan pelajar perlu diperhatikan, da mereka juga mestimemberi dan mendapat maklum balas semasa penilaian dalam kelas.Tri Darmawati (2003) telah membuat kajian berkaitan dengan kesediaanpembelajaran arahan kendiri ‘Kesediaan untuk Pembelajaran Arahan Kendiri danPencapaian Pelajar di Universiti Terbuka Indonesia’. Objektif kalian beliau adalahuntuk mendapatkan data deskriptif berkenaan dengan kesediaan pembelajaran arahankendiri. Selain itu, beliau juga ingin melihat hubungan antara kesediaanpembelajaran arahan kendiri dengan pencapaian akademik. Beliau menggunakansemua item soalan yang dibangunkan oleh Guglielmino iaitu sebanyak 58 item.Beliau mendapati secara keseluruhannya tahap kesediaan pembelajaran arahankendiri berada pada tahap sederhana dengan nilai jumlah purata skor adalah 215.5.
 59. 59. sementara itu, kajiannya juga mendapati tahap kesediaan pembelajaran arahankendiri di kalangan perempuan adalah lebih tinggi daripada lelaki. Tetapi walaubagaimanapun, tiada perbezaan nilai ‘grade point average’ (GPA) antara lelaki danperempuan.Morris, S. S. (1995) dalam kajian yang bertajuk ‘Hubungan Antara KesediaanPembelajaran Arahan Kendiri dengan Prestasi Akademik bagi Program PendidikanTinggi’ bertujuan untuk mengenal pasti tahap pembelajaran arahan kendiri dikalangan pelajar. Selain itu, kajian beliau juga untuk menguji beberapa hipotesisyang berkaitan secara langsung dengan kesediaan pembelajaran arahan kendiri. Hasilkajian beliau mendapati tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri di kalanganpelajar tersebut adalah di atas sederhana iaitu purata nilai jumlah purata skor 246.13.2.14 Model KajianHasil daripada perbincangan berkenaan teori-teori, model-model, dan kajianlepas, pengkaji telah mengemukakan satu kerangka kajian untuk kajian ini. Kerangkaini direka bentuk bertujuan untuk memandu kajian pengkaji berdasarkan kepadapemboleh ubah bebas dan pemboleh ubah bersandar yang telah dikenal pasti.Secara umumnya, prinsip dan model e-pembelajaran yang dicadangkanmenunjukkan peranan yang dimainkan oleh teknologi terkini untuk pembelajaranatas talian. Kaedah pembelajaran ini membentuk satu dimensi baru yang menyokongsistem pembelajaran konvensional iaitu dalam bilik darjah. Pembelajaran di atastalian adalah masih baru di negara ini. Oleh yang demikian, pelajar masih belumterdidik untuk menggunakan kaedah ni semaksimum mungkin dalam pembelajaranmereka di universiti. Ini diutarakan oleh Mohd Koharudin (2004) yang menyatakanbahawa kesediaan pelajar-pelajar universiti di Malaysia dalam menggunakan e-pembelajaran adalah masih di tahap yang sederhana kerana kaedahnya yang masihbaru di negara ini.
 60. 60. Dalam usaha mengadaptasikan kemajuan teknologi dalam sistem pendidikannegara, kaedah e-pembelajaran haruslah diterapkan dalam modul pembelajaran diperingkat tinggi atau sekurang-kurangnya sebagai sokongan kepada pembelajaransecara kuliah. Melalui aplikasi e-pembelajaran, pihak yang bertanggungjawab bolehmenyediakan bahan pembelajaran yang boleh dicapai pada bila-bila masa olehpelajar. Matlamat atau sasaran asal kurikulum yang dibangunkan oleh pihakpentadbiran tidak akan berubah sungguhpun kaedah e-pembelajaran diterapkandalam sistem pendidikan tersebut. Prinsip e-pembelajaran ini dinyatakan olehNicholas (2003) yang menjelaskan kemampuan aplikasi e-pembelajarandiintegrasikan ke dalam sistem lama untuk di sesuaikan dengan perubahan teknologisemasa.Model Persekitaran Pembelajaran yang diperkenalkan oleh NoraffandyYahaya dan Wan Salihin Wong (1999) menjelaskan bagaimana pelajar menggunakansistem pembelajaran atas talian untuk mewujudkan pembelajaran yang berkesan.Model ini membincangkan fungsi penggunaan menu-menu tertentu untuk mencapaipembelajaran berkesan melalui empat pendekatan. Pendekatan tersebut adalahpenglibatan pelajar secara aktif, kolaborasi, interaktif dan penerokaan. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan adalah penggunaan e-mel, perbincangan maya, pencarianmaklumat, perkongsian bookmark, hiperteks, hipermedia, dan lain-lain. Pelajardikehendaki mencari maklumat-maklumat berkaitan dengan pembelajaran secarakendiri berdasarkan kepada arahan pensyarah masing-masing. Pengkaji melihatmodel ini sebagai pemangkin kepada penggunaan menu-menu dalam e-pembelajarandengan lebih kerap untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang berguna kepadapelajar.Oleh kerana e-pembelajaran dipraktikkan tanpa kawalan sepenuhnya olehpengajar, pengkaji melihat adalah penting bagi pelajar mempunyai keinginan untukbelajar secara kendiri. Model Lima Fasa untuk Pembelajaran atas Talian Salmon(2000) menjelaskan bagaimana pencapaian peserta sepanjang pengalamannyamenggunakan e-pembelajaran. Pada tingkat ke empat dan lima, pelajar mulamenunjukkan keupayaan mereka menerapkan konsep pembelajaran arahan kendiridalam penggunaan e-pembelajaran. Mereka mula menyelesaikan masalah sendiriberkaitan dengan masalah yang diberikan dan peranan e-moderator hanyalah sebagai
 61. 61. pemantau. Pada tingkat terakhir, peserta akan menggunakan pendekatan konstruktif,di mana mereka sendiri mengawal proses pembelajaran tersebut berdasarkanpengalaman mereka.Pengkaji telah melihat berapa pentingnya asas kepada pembangunan skalakesediaan pembelajaran arahan kendiri. Skala ini telah dibangunkan olehGuglielmino, L. M. (1977) melalui tesis beliau. Beliau menegaskan bahawa faktorutama yang perlu diambil kira dalam pembentukan skala kesediaan pembelajaranarahan kendiri adalah terbuka terhadap peluang pembelajaran; inisiatif pelajar;penerimaan tanggungjawab terhadap pembelajaran diri sendiri; suka terhadappembelajaran konsep kendiri pelajar; kreativiti; melihat pembelajaran sebagai aktivitisepanjang hayat; dan pemahaman kendiri;Selain itu, pengkaji memfokuskan kepada kesediaan pembelajaran arahankendiri berdasarkan dua model utama iaitu Model Pembelajaran Arahan KendiriBerperingkat Grow (1991) dan Model PRO Brockett dan Hiemstra (1991). ModelPembelajaran Arahan Kendiri Berperingkat Grow membincangkan empat tingkatyang berbeza pembelajaran seseorang sehingga mencapai tingkat arahan kendiri dimana pengajar berperanan sebagai konsultan jika dibandingkan dengan peringatpertama iaitu bergantung di mana pengajar berperanan sebagai jurulatih. Model PROBrockett dan Hiemstra pula menekankan kepada tanggungjawab peribadi dalammembentuk arahan kendiri dalam pembelajaran.Melalui model dan kajian yang telah dikaitkan, pengkaji akan melihat kepadatahap persepsi pelajar terhadap kesediaan pembelajaran arahan kendiri mereka danhubung kait dengan tahap penggunaan e-pembelajaran di UTHM. Hasil daripadaperbincangan tentang model yang berkaitan, pengkaji telah membangunkan ModelKerangka Kajian yang terdiri daripada dua pemboleh ubah iaitu pemboleh ubahbersandar dan pemboleh ubah bebas. Pemboleh ubah bebas terdiri daripada tahapkesediaan pembelajaran arahan kendiri manakala pemboleh ubah bersandar adalahtahap penggunaan e-pembelajaran (aplikasi Blackboard dan aplikasi UCiTV). Rajah2.4 menunjukkan ringkasan model kajian yang telah dibangunkan oleh pengkajidalam kajian ini.
 62. 62. Rajah 2.4: Model Kajian Hubungan antara Tahap Kesediaan PembelajaranArahan Kendiri dengan Tahap Penggunaan E-PembelajaranTAHAP PENGGUNAANPEMBELAJARANELEKTRONIK Aplikasi Blackboardo My Announcemento My Calendaro Course Documento Assigmento Communication/SendE-Mailo Add Forumo External Link Aplikasi UCiTVo Search Mediao Life Broadcasto Video on Demando E-Learning onDemandTAHAP KESEDIAANPEMBELAJARAN ARAHANKENDIRI Terbuka terhadap peluangpembelajaran Konsep Kendiri Pelajar Inisiatif pelajar Penerimaan tanggungjawabterhadap pembelajaran dirisendiri Suka terhadap pembelajaran kreativiti Melihat pembelajaran sebagaiaktiviti sepanjang hayat Pemahaman kendiri
 63. 63. BAB IIIMETODOLOGI KAJIAN3.1 PengenalanDalam bahagian metodologi kajian ini pengkaji akan membincang danmenghuraikan berkaitan dengan semua peringkat yang telah dilakukan dalam kajianini. Antara perkara yang akan dihuraikan adalah berkaitan dengan reka bentuk kajian,responden kajian, kaedah pensampelan, kaedah pengumpulan data, dan juga kaedahanalisis yang dipilih untuk digunakan bagi mendapatkan keputusan bagi kajianpengkaji.3.2 Reka bentuk KajianKajian ini melibatkan analisis deskriptif dan inferensi. Dalam menjalankankajian ini, pengkaji menggunakan kaedah tinjauan. Ia adalah bertujuan untukmengenal pasti tahap penggunaan e-pembelajaran di kalangan pelajar dan kesediaanpembelajaran arahan kendiri serta hubungan antara keduanya di kalangan pelajartahun dua di Fakulti Pengurusan Teknologi di UTHM. Dalam kajian ini, tahappenggunaan e-pembelajaran adalah pemboleh ubah bersandar dan pembelajaranarahan kendiri adalah pemboleh ubah tidak bersandar.
 64. 64. Data kajian ini diperolehi dengan menggunakan kaedah soal selidik untukmendapatkan maklumat yang berkaitan dengan e-pembelajaran dan kesediaanpembelajaran arahan kendiri. Sabitha (2005) menyatakan bahawa responden bolehmengambil masa yang sesuai untuk menjawab soal selidik yang diterimanya dan iaakan memberi maklumat yang lebih baik kepada pengkaji. Menurut beliau lagi, soalselidik berupaya mengumpul data secara bertulis, menyeluruh dan meluas.Penggunaan soal selidik dalam kajian ini adalah praktikal kerana pengkajimenggunakan sampel kajian yang agak besar. Daripada soal selidik tersebut, data-data akan dianalisis berdasarkan kepada objektif kajian dengan menggunakan kaedahstatistik yang sesuai. Reka bentuk kajian ini dapat dilihat pada rajah 3.1 di bawah:3.3 Populasi dan Pensampelan KajianDalam kajian ini, populasi kajian adalah pelajar tahun dua di FakultiPengurusan Teknologi di UTHM. Fakulti Pengurusan Teknologi mempunyai empatjenis kursus iaitu kursus Pengurusan, Pengurusan Pengeluaran dan Operasi,Pengurusan Harta Tanah, dan Pengurusan Pembinaan. Jumlah keseluruhan pelajartahun dua di fakulti Pengurusan Teknologi adalah 214 orang. Pengkaji menggunakanjadual Krejcie dan Morgan untuk menentukan sampel kajian yang mana bagipopulasi 220, maka jumlah sampel adalah 140 orang. Pengkaji menggunakan sampel140 kerana jumlah sampel untuk 136 mewakili populasi 210.Pengkaji menggunakan kaedah pensampelan rawak mudah berstrata. Kaedahini dipilih kerana ia memudahkan pengkaji memilih sampel yang sesuai untukpopulasi yang tidak seragam bagi setiap kategori. Setiap subjek kajian mempunyaipeluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Ia juga dapat mengurangkan biasdalam pemilihan sampel. (Sabitha. 2005).
 65. 65. Jadual 3.1: Saiz Sampel KajianKursus Populasi SampelPengurusan 52 34Pengurusan Pengeluaran dan Operasi 53 35Pengurusan Harta Tanah 55 36Pengurusan Pembinaan 54 35Jumlah 214 140Sumber: Krejcie dan Morgan dalam Sabitha (2005). Kaedah Penyelidikan SainsSosial. Muka Surat 114-1153.4 Kaedah Pengumpulan DataData-data yang diperolehi dalam kajian adalah dari satu sumber sahaja iaitudata primer. Soal selidik adalah instrumen untuk mendapatkan data primer.3.4.1 Instrumen KajianBagi memenuhi objektif kajian, beberapa alat tinjauan dibentuk bertujuanuntuk mendapatkan data yang diperlukan. Soal selidik dibina berasaskan kepadamaklumat yang diperolehi melalui kajian lepas.Pengkaji telah mereka bentuk borang soal selidik untuk mendapatkan datayang diperlukan daripada responden kajian. Kaedah pembentukan borang soal selidikini berdasarkan kepada dia aplikasi utama e-pembelajaran UTHM iaitu aplikasiBlackboard dan aplikasi UCiTV. Pengkaji mereka bentuk bahagian B iaitu itemberkaitan dengan penggunaan e-pembelajaran melalui aplikasi Blackboard olehresponden berdasarkan kepada laman web rasmi e-pembelajaran UTHM aplikasi
 66. 66. Blackboard dan melalui buku panduan Manual Ringkas Pelajar, Blackboard 6 yangdiperolehi melalui laman web UTHM. Selain itu, soalan juga direka bentukberdasarkan fungsi-fungsi setiap menu dalam laman web e-pembelajaran bagiaplikasi Blackboard dan UViTVBagi soalan berkaitan dengan kesediaan pembelajaran arahan kendiri,pengkaji menggunakan 30 item soalan yang digunakan oleh pengkaji lepas untukmengukur tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri. 30 item soalan inidiringkaskan berdasarkan 58 item soalan yang dicadangkan oleh Guglielmino.Borang soal selidik ini mengandungi tiga bahagian seperti yang ditunjukkandi jadual 3.2 di bawah:Jadual 3.2: Instrumen Kajian1 Bahagian A Maklumat latar belakang responden2 Bahagian B Skala Kesediaan Pembelajaran Arahan Kendiri3 Bahagian C 1. Tahap penggunaan aplikasi e-pembelajaran (Blackboard)oleh responden2. Tahap penggunaan aplikasi e-pembelajaran (UCiTV) olehresponden3.5 Pentadbiran Borang Soal SelidikAlat-alat kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah borang maklumatlatar belakang responden, borang pengukur tahap penggunaan pelajar terhadapaplikasi e-pembelajaran dan Skala Kesediaan Pembelajaran Arahan Kendiri.
 67. 67. 3.5.1 Maklumat Latar Belakang RespondenBahagian ini mengandungi maklumat diri responden iaitu jantina, umur,tempat tinggal, keturunan, program pengajian yang diikuti di UTHM dan tahunpengajian.3.5.2 Skala Kesediaan Pembelajaran Arahan KendiriSkala Kesediaan Pembelajaran Arahan Kendiri (SDLRS) adalah instrumenberbentuk Likert yang dibangunkan oleh Gueglielmino pada tahun 1977. Skala inidireka bentuk untuk mengukur sikap, ciri-ciri dan kemahiran yang kompleks yangterdiri dari tahap kesediaan semasa individu untuk mengurus pembelajaran mereka.Sejak dibangunkan, SDLS telah digunakan secara meluas oleh pengkaji-pengkaji.Dianggarkan SDLS telah digunakan oleh lebih 500 organisasi besar di seluruh dunia.Lebih 70000 orang dewasa dan 5000 kanak-kanak telah mengambil SDLS.SDLRS yang mempunyai 58 item dan skala likert lima mata adalah bertujuanuntuk mengukur kesediaan pembelajaran arahan kendiri berdasarkan lapan faktor.Ciri-ciri soalan bagi faktor tersebut adalah seperti berikut:1. Terbuka terhadap peluang pembelajarana. Minat terhadap penerimaan pembelajaranb. Kepuasan terhadap inisiatif seseorangc. Suka kepada pembelajaran dan jangkaan kepada pembelajaranberterusand. Minat kepada sumber pengetahuane. Toleransif. Boleh menerima kritikan dan menggunakannyag. Mengesan tanggungjawab pembelajaran diri2. Konsep kendiri pelajara. Keyakinan dalam pembelajaran kendiri
 68. 68. b. Kemampuan untuk mengurus masa pembelajaranc. Disiplin dirid. Pengetahuan terhadap sumber dan keperluan pembelajarane. Melihat diri sebagai individu yang ingin belajar3. Inisiatif pelajara. Kemampuan bina soalan sukarb. Memahami kemahuan pembelajaranc. Penyertaan secara aktif dalam pembelajarand. Berkeyakinan dan berkemampuan untuk bekerja dengan baike. Mempunyai kemahiran dalam membacaf. Berpengetahuan terhadap sumber pembelajarang. Kemampuan untuk membangunkan perancangan kerjah. Inisiatif untuk memulakan projek baru4. Penerimaan tanggungjawab terhadap pembelajaran diri sendiria. Memahami kebijaksanaan dirib. Berkehendak kepada pembelajaran yang mencabar berdasarkankepada minat dalam sesuatu bidangc. Percaya kepada fungsi pendidikan5. Suka terhadap pembelajarana. Seseorang yang selalu belajar perkara barub. Keinginan yang kuat untuk belajarc. Kepuasan dengan perkara baru6. Kreativitia. Mengambil risikob. Kreatifc. Kemampuan untuk berfikir penyelesaian yang mustahild. Kemampuan untuk berfikir pelbagai pendekatan7. Melihat pembelajaran sebagai aktiviti sepanjang hayata. Melihat diri sebagai pelajar sepanjang hayatb. Gembira berfikir tentang masa hadapan
 69. 69. c. Cenderung melihat masalah sebagai cabaran bukan penghalang8. Pemahaman kendiria. Kemampuan untuk menggunakan kemahiran belajar dan kemahiranmenyelesaikan masalah (Guglielmino, L. M. 1977).Walau bagaimanapun, Gugleilmino (melalui komunikasi personal denganBrockett pada 2 Februari 2000) memutuskan bahawa apabila SDLRS ditadbir, skor-skor semua faktor harus dikira sebagai satu skor keseluruhan berbanding mencarisub-skor bagi setiap faktor. Beliau juga merumuskan bahawa sub-sub skor daripadasetiap faktor akan memperolehi kebolehpercayaan yang rendah. Tambahan lagi, sub-skor sub-skor ini cenderung untuk berubah mengikut sampel dan dengan itu, ia tidakboleh mewakili sampel-sampel yang lain. (Mohd Azhar Hamid et al. 2004).Untuk tujuan kajian ini, pengkaji hanya memilih 30 item soalan positifsahaja. Item soalan ini dipilih berdasarkan item yang telah digunakan oleh MohdAzhar Hamid (2004) yang diringkaskan dari item soalan yang dicadangkan olehGugleilmino. Berikut adalah pembahagian soalan berdasarkan faktor-faktor dan ciri-ciri seperti yang telah dinyatakan:Jadual 3.3: Pembahagian Soalan Berdasarkan FaktorFaktor 1 Terbuka terhadap peluang pembelajaranNo. Soalan 14, 21, 28,Faktor 2 Konsep kendiri pelajarNo. Soalan 3, 8, , 11, 12, 20, 23, 26, 27,Faktor 3 Inisiatif pelajarNo. Soalan 2, 4, 5, 12, 16, 20, 22,Faktor 4 Penerimaan tanggungjawab terhadap pembelajaran diri sendiriNo. Soalan 9, 10,Faktor 5 Suka terhadap pembelajaranNo. Soalan 19, 24, 25,
 70. 70. Faktor 6 KreativitiNo. Soalan 6, 15, 18,Faktor 7 Melihat pembelajaran sebagai aktiviti sepanjang hayatNo. Soalan 1, 13, 17, 29Faktor 8 Pemahaman kendiriNo. Soalan 7, 30Skala likert lima mata digunakan dalam kajian ini adalah seperti dalam Jadual3.5 di bawah:Jadual 3.4: Skala Likert SDLRS1 2 3 4 5Hampir TidakBenar TentangDiri SayaTidakSelalunyaBenar tentangDiri SayaKadangkalaBenar TentangDiri SayaKebiasaannyaBenar TentangDiri SayaHampir BenarTentang DiriSayaSumber: Guglielmino L. M. (1977). Development of the Self-Directed LearningReadiness Scale. Muka Surat 40.3.5.3 Tahap Penggunaan Pelajar Terhadap E-Pembelajaran (AplikasiBlackboard dan Aplikasi UCiTV)Bahagian ini mengandungi 28 soalan berbentuk likert lima mata yangbertujuan untuk mengenal pasti tahap penggunaan pelajar terhadap aplikasi e-pembelajaran. Soalan-soalan ini dibangunkan sendiri oleh penyelidik berdasarkanaplikasi e-pembelajaran yang dilaksanakan di UTHM. Bahagian ini mengandungidua bahagian utama iaitu pertama bahagian penggunaan aplikasi Blackboard yangmengandungi 16 soalan dan bahagian kedua penggunaan aplikasi UCiTV jugamengandungi sembilan soalan. Skala likert lima mata bagi bahagian ini adalahseperti jadual 3.3 di bawah:
 71. 71. Jadual 3.5: Skala Likert Lima Mata1 2 3 4 5Tidak Pernah Jarang SederhanaKerapKerap Sangat KerapSumber: Sabitha (2005). Kaedah Penyelidikan Sains Sosial.Muka Surat 189.Jadual 3.3 menunjukkan skala yang diguna pakai untuk mengukur tahappenggunaan responden terhadap e-pembelajaran. Slakala tersebut dibahagikankepada lima mata yang menunjukkan nilai ‘1’ adalah Tidak Pernah manakala nilai‘5’ adalah Sangat Kerap. Selain itu, nilai-nilai lain adalah ‘2’ iaitu Kadang-kadang,nilai ‘3’ iaitu Sederhana Kerap dan nilai ‘4’ iaitu Kerap.Tidak Pernah menunjukkan pelajar tidak pernah menggunakan atau melayarilaman web e-pembelajaran UTHM. Kadang-kadang merujuk kepada penggunaan e-pembelajaran iaitu aplikasi Blackboard atau UCiTV dan menu-menu di dalamnyapaling kurang sekali (jangka masa satu hari) dalam sebulan. Sederhana Kerapmerujuk kepada penggunaan e-pembelajaran iaitu aplikasi Blackboard atau UCiTVdan menu-menu di dalamnya paling kurang sekali (jangka masa satu hari) dalam duaminggu. Kerap merujuk kepada penggunaan e-pembelajaran iaitu aplikasiBlackboard atau UCiTV dan menu-menu di dalamnya paling kurang sehari (jangkamasa satu hari) dalam seminggu. Sangat Kerap merujuk kepada penggunaan e-pembelajaran iaitu aplikasi Blackboard atau UCiTV dan menu-menu di dalamnyapaling kurang tiga kali (jangka masa tiga hari) dalam seminggu.

×