öğretmen yeterlikleri

1,116 views
843 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,116
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

öğretmen yeterlikleri

 1. 1. Öğretmenlik MesleğiGenel Yeterlikleri(Devam)Mustafa Tektaş No:2010215036 Böte/3-BÖgr. Gör. TijenAKADA
 2. 2. Öğrenciler bu sunumun sonunda:Öğretmen mesleği genel yeterliklerinden;1. Öğrenmeyi, gelişimi izleme vedeğerlendirme,2. Okul-aile ve toplum ilişkileri,3. Program ve içerik bilgisininAlt alan yeterlik alanları ve performansgöstergeleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.O Sonuç değerlendirmesi hakkında bilgi sahibiolacaklardır.Hedef ve Kazanımlar2
 3. 3. O Öğretim ortamlarının temel unsurlarındanbiri olan ölçme ve değerlendirme,öğretmene öğrencilerinin gelişimini izlemeve hedeflenen başarıya ne dereceulaşıldığını tespit etme imkanı sağlar.D. Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme veDeğerlendirme (1/3)3
 4. 4. O Öğretmen ölçme ve değerlendirmegörevini öğrenme sürecinin tamamınıkapsayacak şekilde organize etmelidir.O Bu kapsam sürecinde sürekli bir şekildeöğrencilerini değerlendirmeli vedeğerlendirme sonucunda öğrenmeeksiklerini tespit edip bunların giderilmesiiçin çalışmalıdır.D. Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme veDeğerlendirme (2/3)4
 5. 5. Ölçme ve değerlendirme işi planlı birşekilde yapılmalıdır. Planda, ölçme vedeğerlendirmenin amaçları belirlenir ve buamaca uygun ölçme aracı geliştirilir.Ayrıca öğretmen, öğrencilerinin kendilerinive akranlarını geliştirmeleri için çeşitlistratejiler belirlemelidir.D. Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme veDeğerlendirme (3/3)5
 6. 6. Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve DeğerlendirmeAlt Alan Yeterlilikleri ve PerformansGöstergeleri (1/2)ALT YETERLİK ALANLARI TEMEL PERFORMANSGÖSTERGELERİ Ölçme ve değerlendirme yöntemve tekniklerini belirleme. Öğretmen ölçme ve değerlendirmekonusunda sahip olduğu kuramsalbilgiyi kullanarak ölçme vedeğerlendirme stratejileri ve bunlariçin gerekli ölçme araçları geliştirir, buaraçların geçerlik ve güvenirliktestlerini yapar, uygular. Değişik ölçme tekniklerinikullanarak öğrencinin öğrenmeleriniölçme. Ölçme sonuçlarını organize eder,kullanılır biçime getirir,sonuçlarındeğerlendirilmesini yaparak sonuçlarışığında öğretim ortamının gelişiminigözden geçirir.6
 7. 7. ALT YETERLİK ALANLARI TEMEL PERFORMANSGÖSTERGELERİ Verileri analiz ederek yorumlama,öğrencinin gelişim ve öğrenmesihakkında geri bildirim sağlama. Öğrencilerin, öğretim ortamının,ölçme araçlarının sürekli bir şekildegözden geçirerek bunları daha verimlihâle getirir. Sonuçlara göre öğretme-öğrenmesürecini gözden geçirme Değerlendirme sonuçlarıöğrencinin gelişimini desteklemekdoğrultusunda ilgili kişi ve birimler ilepaylaşılır.Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve DeğerlendirmeAlt Alan Yeterlilikleri ve PerformansGöstergeleri (2/2)7
 8. 8. E. Okul-Aile ve Toplumİlişkileri 1/3Öğrenme üzerine ortaya atılanöğrenme kuramlarının büyük birçoğunluğu çevrenin öğrenme üzerindekietkisini kabul etmişlerdir.Dolayısıyla etki derecesi farklıolmakla beraber öğrencinin içindeyaşadığı aile, toplum, okul vb. sosyalçevrelerin öğrencinin öğrenmesi üzerindeetkili olduğu bilimsel bir gerçektir.8
 9. 9. Öğretmen bu bilimsel gerçekten yolaçıkarak öğrenme sürecinin sadece sınıfortamı ile sınırlı olmayıp, öğrencininsosyal çevresi ile de sürdürülebilirliğinisağlamalıdır. Öğretmen öğrencilerininiçinde yaşadığı sosyal çevreyi tanımalı,öğrencinin öğrenmesini destekleyecekdinamikleri bulmalı ve kullanmalıdır.E. Okul-Aile ve Toplumİlişkileri 2/39
 10. 10. Öğretmen, okulu öğrencinin hayatınınbir parçası haline getirmeli, bu konudaliderlik yapmalı, planlanan aktivitelerekatılmalı ve bir parçası olmalıdır.Öğrenci kitaplar arasındaboğulmamalı, okul içinde düzenlenenbilimsel eğlenceler, yarışmalar, araştırmaçalışmaları, bilimsel ve sosyal aktiviteleriçerisinde yer alarak da okul ile iletişimhâlinde olmalıdır.E. Okul-Aile ve Toplumİlişkileri 3/310
 11. 11. Okul, Aile ve Toplum İlişkileri AltAlan Yeterlikleri ve PerformansGöstergeleri (1/2)ALT YETERLİK ALANLARI TEMEL PERFORMANSGÖSTERGELERİ Çevreyi tanıma Çevre olanaklarından yararlanma Okulu kültür merkezi durumunagetirme Öğrencilerin içerisinde yaşadığıçevreyi tanır, öğretim plan veaktivitelerini çevresel faktörlere göredüzenler ve yürütür. Okul çevresinde yer alan kurum,kuruluş, sivil toplum örgütleri, ailelervb gruplar ile sürekli bir iletişim kurarve işbirliği yapar, öğrencinin, okulunve çevrenin gelişimi yönünde çalışır.11
 12. 12. ALT YETERLİK ALANLARI TEMEL PERFORMANSGÖSTERGELERİ Aileyi tanıma ve ailelerle ilişkilerdetarafsızlık Aile katılımı ve işbirliği sağlama Öğretim aktivitelerinde çevreseldeğerlere yer verir, alan ile ilgiliiçerikte çevresel şartlara göredüzenlemeler, değişiklikler yapar. Aileler ile iletişim hâlinde olur,seminer,toplantı ve benzeri faaliyetlerile onları tanır, onların değerlerinesaygı duyar, ön yargısızdavranır,öğretim sürecine aktifkatılımlarını sağlar.Okul, Aile ve Toplum İlişkileri AltAlan Yeterlikleri ve PerformansGöstergeleri (2/2)12
 13. 13. F. Program ve İçerik BilgisiÖğretmenden beklenen nihai görev,millî eğitim amaç ve hedeflerinigerçekleştirmesidir. Ayrıca, uzmanlıkalanı ile ilgili bir programı uygulaması,değerlendirmesi ve gerektiğindedeğişikliler yapabilmesi beklenmektedir.Bu yeterlik alanı ile öğretmenin,formal eğitimin en temel öğesiningereklerini yerine getirebilmesi bir yeterlikolarak tanımlanmaktadır.13
 14. 14. Program ve İçerik Bilgisi Alt AlanYeterlikleri ve Performans GöstergeleriALT YETERLİK ALANLARI TEMEL PERFORMANSGÖSTERGELERİ Türk Millî Eğitiminin amaçları veilkeleri Özel alan öğretim programı bilgisive uygulama becerisi Özel alan öğretim programınıizleme değerlendirme ve geliştirme Türk Millî Eğitiminin temel amaç veilkelerini bilir, ve eğitim öğretimfaaliyetlerini bu doğrultudagerçekleştirir. Alana ait programın amaç veilkelerini bilir, uygular ve gerektiğindedeğişiklikler yaparak gelişiminekatkıda bulunur. Alanı ile ilgili öğrencilerinöğrenmede zorluk çektiği konularıbelirler, bunlar için farklı pedagojikyaklaşımları uygulayarak öğrencilereyardımcı olur.14
 15. 15. G. Sonuç Değerlendirmesi(1/4)Her meslekte olduğu gibiöğretmenlikte de başarının ölçülmesi,görevlerin ne derece yerine getirildiğinindeğerlendirilmesi, hem mesleğin gelişimihem de bireylerin gelişimi açısındanönemlidir. Bunlardan en önemlisiöğretmenliğe yeni katılacak bir öğretmeninkendisinden nelerin beklendiğini bilmesionun ve öğrencilerin başarısı açısındanönemlidir.15
 16. 16. Günümüzde, geleneksel yaklaşımterk edilerek yerine yapılandırmacıyaklaşım ile, öğrencilerin merkezdeolduğu bir sistem sürdürülmektedir.Öğretmen, öğrencinin okul hayatıdışındaki sosyal çevresi hakkında bilgisahibi olan öğretim ortam ve sürecinibunlara göre düzenleyen,değerlendirmeler yapan ve gerektiğindedeğişiklikler yapan bir konuma getirilmiştir.G. Sonuç Değerlendirmesi(2/4)16
 17. 17. Bu yeterlikler ile öğretmendenöğrencinin öğrenmesinde etkili olan aile,sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşlargibi diğer paydaşlar ile iletişim kurma,işbirliği geliştirme ve onların eğitim veöğretim sürecine aktif katılımlarınısağlaması beklenmektedir.G. Sonuç Değerlendirmesi(3/4)17
 18. 18. Bu yeterlikler çerçevesinde çizilengörevlerin yerine getirilmesinde özelliklevurgu yapılan noktalardan bir tanesi de,öğretmenin, eğitim-öğretim sürecine dahilolan bireylerin bireysel farklıklarını gözönüne alarak demokratik bir ortamoluşturmasına yardımcı olmasısağlanmalıdır.G. Sonuç Değerlendirmesi(4/4)18
 19. 19. PerformansSoruları
 20. 20. I- Ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleribelirlemeII- Sonuçlara göre öğrenme öğretme sürecinigözden geçirmeIII-Öğretim araçlarını gözden geçirmeA) I, II ve IIIB) I ve IIIC) Yalnız ID) I ve II1).Aşağıdakilerden hangisinde öğrenmeyi,gelişimi izleme ve değerlendirme atyeterlik alanları bir arada verilmiştir? (1/3)İpucu 1İpucu 2
 21. 21. Öğretmen ölçme ve değerlendirmekonusunda sahip olduğu kuramsal bilgiyikullanarak strateji geliştirir.SoruyaDön
 22. 22. Değerlendirmelerini öğrencinin gelişiminidesteklemek için bilgilerini ilgili kişilerlepaylaşır.SoruyaDön
 23. 23. Yanlış cevap üzgünüm. Tekrar dene.SoruyaDön
 24. 24. Tebrikler doğru cevap. Ayrıca öğretmendeğişik ölçme teknikleri kullanaraköğrenenin öğrenmelerini ölçebilir.Sonraki Soru
 25. 25. I- Çevreyi tanımaII- Sosyal çevrenin tepkilerini önemsememeIII- Okulu kültür merkezi durumuna getirmeA) I, II ve IIIB) I ve IIC) II ve IIID) I ve III2). Aşağıdakilerden hangisi okul-aile vetoplum ilişkileri alt yeterlik alanları birarada verilmiştir? (2/3)İpucu 1İpucu 2
 26. 26. Öğrenci , öğretim plan ve aktivitesinidüzenler ve yürütür.SoruyaDön
 27. 27. Öğrenci sivil toplum örgütleriyle iletişimkurar ve işbirliği yapar.SoruyaDön
 28. 28. Yanlış cevap üzgünüm. Tekrar dene.SoruyaDön
 29. 29. Tebrikler doğru cevap.Sonraki Soru
 30. 30. A) Programı tanımaB) İçerik ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinibelirlemeC) Özel alan öğretim program bilgisi ve uygulamabecerisiD) İçerik bilgisine dayalı işbirliği sağlama3). Aşağıdakilerden hangisi program veiçerik bilgisi alt yeterlik alanına aittir?(3/3)İpucu 1İpucu 2
 31. 31. Programın amaç ve ilkelerini bilir.SoruyaDön
 32. 32. Değişiklikler yaparak gelişimine katkı dasağlar.SoruyaDön
 33. 33. Yanlış cevap üzgünüm. Tekrar dene.SoruyaDön
 34. 34. Tebrikler doğru cevap.Değerlendirme Sorularına Geç
 35. 35. DeğerlendirmeSoruları
 36. 36. A) Öğrenme sürecinin sonundagerçekleştirmelidir.B) Öğrenme süreci bitmeden çoğukonuyu işledikten sonragerçekleştirmelidir.C) Öğrenme sürecinin tamamınıkapsayacak şekilde organize etmelidir.D) Öğrenme sürecinin başındagerçekleştirmelidir.1). Öğretmen ölçme ve değerlendirmegörevini nasıl bir süreçtegerçekleştirmelidir? (1/2)
 37. 37. A) Öğrencilerin içerisinde yaşadığı çevreyitanır.B) Aileler öğretim sürecine katılımsağlamaz.C) Öğretim aktivitelerinde çevreseldeğerlere yön verir.D) Aileler ile iletişim halinde olur.2-Okul, aile ve toplum ilişkileri altalan yeterlilikleri ile ilgiliverilenlerden hangisi yanlıştır?(2/2)

×