öğRetimde yeni yaklasımlar

221 views
83 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
221
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

öğRetimde yeni yaklasımlar

 1. 1. ÖĞRETĠMDE YENĠ YAKLAġIMLARVEBĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÖĞRETĠMĠDEVAM
 2. 2. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeSorgulayıcı(INQUIRY) Öğrenme2ĠNTROYAGĠT
 3. 3. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeSorgulayıcı(INQUIRY) Öğrenme Sorgulayıcı öğrenme kısaca doğruya ulaĢmak içinsorgulayarak bilgi edinme süreci olaraktanımlanabilir. Genel anlamda düĢünüldüğünde sorgulama iĢlemihayat boyunca gerçekleĢmekte ve kullanılmaktadır.Sorgulama iĢlemi, bilgi toplama ile baĢlar.Koklama,tat alma, duyma, iĢitme vb.algılar duyu organlarıyardımıyla yapılaraksorgulama iĢlemineyardımcı olur.3
 4. 4. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeSorgulayıcı(INQUIRY) Öğrenme Sorgulayıcı öğrenme, öğrencilerin sorularsorarak, araĢtırarak ve verilen problemi analizederek bir sonuca ulaĢmasını sağlayan biröğrenme sürecidir. Bu yaklaĢımın altında yatan gerçek öğrencilerinbizzatgözlemleyerek, yaĢayarakve düĢünerek öğreniyorolmasıdır.4
 5. 5. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeSorgulayıcı(INQUIRY) Öğrenme Diğer taraftan sorgulayıcı öğrenme, öğrencilerinbilgileri hazır olarak almaları ve alınan bilgilerinezberlenmesi değil, yaratıcı becerilerini, sorularsormasını ve olayları sorgulayarakbilgiyi kullanmabecerilerinidaha ön planaçıkarmayıamaçlar.5
 6. 6. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeSorgulayıcı(INQUIRY) Öğrenme Sorgulayıcı öğrenme sürecinde karĢılaĢılan enbüyük yanlıĢlık devamlı olarak doğru cevabaulaĢma isteğidir. Sorgulayıcı öğrenmedeöğrencilerden direk olarak doğru cevabıbulmalarını istemekten çok, ele alınan problemlereve konulara en uygunçözüm yollarını sorgulayaraküretmelerini istemek dahageçerli bir durumdur.6
 7. 7. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeSorgulayıcı öğrenmenin öğrencilereyüklediği sorumluluklar : (1/2) Öğrencinin ne öğrenmesi gerektiğine kararvermesi Kaynakları ve belirlenenkaynaklardan en iyi nasılöğrenileceğini belirlemesi7Sorgulayıcı(INQUIRY) Öğrenme
 8. 8. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeSorgulayıcı(INQUIRY) ÖğrenmeSorgulayıcı öğrenmenin öğrencilereyüklediği sorumluluklar : (2/2) Kaynakları uygun Ģekilde kullanması ve sonuçlarınırapor etmesi Öğrenme sürecindekendi öğrenmesinideğerlendirmesidir.8
 9. 9. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeÖğretmenler açısından sorgulayıcı yöntemleöğretim:Öğrencilerin bir süreç içinde ele alınan problemlereya da konulara sorgulama yaparak çözüm yollarıüretmesini sağlamak ve bu süreç boyuncaöğrenciye direk olarakbilgiyi aktaran değil,yönlendiren verehberlik yapan birrolde olmaktır.9Sorgulayıcı(INQUIRY) Öğrenme
 10. 10. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeBu açıdan sorgulayıcı temelli bir öğrenmeortamında Ģu özellikler olmalıdır: (1/3) Konu ya da üniteden çok soru odaklıdır. Öğrenmenin baĢlamasını sağlamak için konuylailgili genel bir yaklaĢımla iĢe baĢlanılır. Konuyla ilgili araĢtıra bilir ve iyi soruların sorulmasısağlanır ve soruların cevaplanmasında öğrencilererehberlik edilir.10Sorgulayıcı(INQUIRY) Öğrenme
 11. 11. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeSorgulayıcı(INQUIRY) ÖğrenmeBu açıdan sorgulayıcı temelli bir öğrenmeortamında Ģu özellikler olmalıdır: (2/3) EleĢtirel düĢünme becerilerinin oluĢması içinkütüphane araĢtırması, internet araĢtırması, konuaraĢtırması, alan yazın incelenmesi vb. tekniklerkullanarak öğrencilerin düĢünme becerilerigeliĢtirilir. Yazılı ve sözlü olaraköğrencilerdengeliĢmeleriyle ilgilideğerlendirmeyapılması istenir.11
 12. 12. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeSorgulayıcı(INQUIRY) ÖğrenmeBu açıdan sorgulayıcı temelli bir öğrenmeortamında Ģu özellikler olmalıdır: (3/3) Öğrencilerin sınıf ortamında geliĢme durumlarınıgöstermek için küçük grup çalıĢmaları, görüĢmelervb. etkinlikler uygulanır. Öğretmenin bilgi ve deneyimi kullanılarak etkili birsorgulayıcı modelin öğrenciler tarafındanalgılanmasını sağlayarak yansıtıcı öğrenme yapılır.12
 13. 13. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeEtkili bir sorgulayıcı öğrenmeninsağlanabilmesi için gerekli olan diğeröğretmen özellikleri Ģunlardır: (2/3) Öğretmenler öğrencilere konuyla ilgili açık olmayananlamları, kavramları ve iliĢkilerianlamada yardımcı olurlar.YARDIMCI, MESLEKĠ YETERLĠLĠK13Sorgulayıcı(INQUIRY) Öğrenme
 14. 14. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeSorgulayıcı(INQUIRY) ÖğrenmeEtkili bir sorgulayıcı öğrenmeninsağlanabilmesi için gerekli olan diğeröğretmen özellikleri Ģunlardır: (2/3) Öğretmenler çalıĢılan konu ya da problemle ilgilitüm bilgilere ve kaynaklara sahiptirler. DONANIMLI Öğretmenler öğrencilere bilgiyi sadece aktarmaklakalmayıp, bilginin farklı yerlerde kullanılmasını,analiz edilmesini ve sentezlenmesini sağlarlar.YÖNLENDĠREN, REHBER14
 15. 15. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeSorgulayıcı(INQUIRY) ÖğrenmeEtkili bir sorgulayıcı öğrenmeninsağlanabilmesi için gerekli olan diğeröğretmen özellikleri Ģunlardır: (3/3) Öğretmenler kolayca bilgileri hatırlarlar vealanlarındaki yeni bilgilereçok az çabayla ulaĢabilirler.KENDĠNĠ YENĠLEYEN15
 16. 16. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeUygulama AlanlarıSorgulayıcı öğrenme tüm alanlara kolaycauygulanabilir. Özellikle fen ve teknoloji alanlarındasorgulayıcı öğrenme ortamının özelliklerikullanılarakyapılmıĢ birçokçalıĢma mevcuttur.16Sorgulayıcı(INQUIRY) Öğrenme
 17. 17. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeSorgulayıcı(INQUIRY) ÖğrenmeUygulama Adımları Gerçek dünya bağlantılı problemlerin ele alındığısorgulayıcı öğrenmede öğrenciler duyuorganlarını kullanarakgörerek, yaparak, düĢünerek, hissederekproblemi çözerler. Sorgulayıcı öğrenmede Wilderve Shutteworth tarafından ortaya konansorgulayıcı öğrenme modeli sıkçakullanılmaktadır. Bu modelde süreç 5 aĢamadaele alınmaktadır:17
 18. 18. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeSorgulayıcı(INQUIRY) ÖğrenmeSorgulayıcı Öğrenme Modeli (1/5) Soru sorma : Sorgulayıcı öğrenme soru sorarakbaĢlar. Gerçek dünya bağlantılı sorular merakuyandırma, ilgi çekme ve motivasyonu sağlamaiçin kullanılır.18
 19. 19. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeSorgulayıcı(INQUIRY) ÖğrenmeSorgulayıcı Öğrenme Modeli (2/5) KeĢfetme : Soru sorma aĢamasından sonra gelenmerak duygusu ve araĢtırma isteği olaraktanımlanabilir. Bu aĢamada öğrenen bilgitoplamaya baĢlar. Bilgi toplama yollarıaraĢtırma, çalıĢma, deneyyapma, gözlemleme, görüĢme vb. Ģekillerdeolabilir.19
 20. 20. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeSorgulayıcı(INQUIRY) ÖğrenmeSorgulayıcı Öğrenme Modeli (3/5) OluĢturma : Yapılan araĢtırma soncunda bilgitoplama aĢamasının sonuna gelindiğinde, öğrenenbilgiler arasında iliĢki kurmaya baĢlar. Bu aĢamadaöğrenen toplanan bilgileri analiz etme vesentezleme yeteneklerini en üst düzeydekullanmak zorundadır.20
 21. 21. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeSorgulayıcı(INQUIRY) ÖğrenmeSorgulayıcı Öğrenme Modeli (4/5) TartıĢma : Bu aĢamada öğrenen kendi fikirlerinibaĢkalarıyla tartıĢır. SonuçlarıntartıĢılması, deneyimlerin aktarılması, toplananbilgilerin kontrol edilmesine yardımcı olur.21
 22. 22. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeSorgulayıcı(INQUIRY) ÖğrenmeSorgulayıcı Öğrenme Modeli (5/5) Değerlendirme : Değerlendirme ya da diğer birismiyle yansıma, ele alınan problemlere geridönerek elde edilen bilgiler ıĢığında nasıl bir çözümönerisi getirildiği üzerinde düĢünme aĢamasıdır. BuaĢamada, bir çözüm yolu bulundumu?, yeni sorularoraya çıktı mı?, eğer çıktıysa nelerdir? vb. sorularüzerinde ayrıntılı olarak düĢünülür.22
 23. 23. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenme23Bağlı Öğrenme(ANCHORED)
 24. 24. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeBağlı öğrenme nedir?(1/4) Bağlı öğretim, öğrencilerin verilen problem temellibir öykünün içinde öğrenmesini öngören biryaklaĢımdır. Bu yaklaĢım içinde öğrenciler verilenproblemi incelerken, problemin çözümü için gerekliolan bilgiyi ararken ve çözüm yolları geliĢtirirken“gerçekçi bir rol” içine girerler.24Bağlı Öğrenme(ANCHORED)
 25. 25. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeBağlı öğrenme nedir?(2/4)Branford, Sherwood, Haselbring, Kinzer veWilliams’a göre Bağlı öğretimi; Bir problem ya da olaya bağlı ve odaklı olaraköğrencilerin problemle iliĢkili bir senaryo ya daamaçlar yardımıylabilgi yapılandırılmasıgerçekleĢtirdiği,25Bağlı Öğrenme(ANCHORED)
 26. 26. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeBağlı öğrenme nedir?(3/4) Bilgilerin farklı durumlarda kullanıldığı, Problemi alt problemlere ayırarak çözüm yollarıaradığı, Farklı sunum yollarını denediği,26Bağlı Öğrenme(ANCHORED)
 27. 27. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeBağlı öğrenme nedir?(4/4) Problem çözümünü sözlü olarak gerçekleĢtirdiği, Problemin bir öykü formatında sunulduğu, Ve öğrencilerin aktif olarak problem çözümündeyer aldığıbir öğrenme ortamıolarak tanımlamıĢtır.27Bağlı Öğrenme(ANCHORED)
 28. 28. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeTeknolojinin kullanımını ön plana çıkarmasındadolayı bağlı öğretim, durumlu öğrenme ve biliĢselesneklik kuramı ile yakın olarak iliĢkilidir.28Bağlı Öğrenme(ANCHORED)
 29. 29. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeDurumlu öğrenmeDurumlu öğrenme kuramına göre öğrenme, "hemsosyal hem de kültürel bir arenada bireylerinetkileĢime girmesi sonucu oluĢan kimlik değiĢimi,kültürlenme, katılım gibi aktiviteleri kapsayan sosyalolgudur. Bu kuramda öğrenme için en önemlinoktalardan biri etkileĢimdir ve birey mutlakauygulama içinde yer almalıdır.29Bağlı Öğrenme(ANCHORED)
 30. 30. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeBiliĢsel Esneklik KuramıBiliĢsel esneklik kuramının tanımı: sonucu tek biryolla açıklanamayan problemlerin sonucuna ulaĢmakiçin kendi dalımızın bilgileri haricindeki problemlealakalı diğer konuların bilgisine sahip olmak ve bubilgileri karĢılaĢtırarak doğru sonuca ulaĢmaktır.örnek: tıp alanı ele alındığında; bir doktorunhastasına teĢhis koyabilmesi için, sadece kendibranĢını bilmesinin yeterli olmadığı bir gerçektir.Bununla birliktediğer branĢlar hakkında bilgi sahibi olması ve bualanların birbirileri ile olan iliĢkilerini bilmesi gerekir.30Bağlı Öğrenme(ANCHORED)
 31. 31. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeBağlı öğrenme ortamında bulunmasıgereken özellikler Verilen genellenebilir öyküler ve olaylar yardımıylaöğrenciler ortaya konan problem çözüm yollarıgetirmelidir. “Olay” ya da öykü problemin çözümü için gerekliolan tüm bilgi ve verileri içermelidr.31Bağlı Öğrenme(ANCHORED)
 32. 32. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeBağlı öğrenmenin kuramsal temelleri Bağlı öğretimde amaç, tüm öğrencilerin bağımsızöğrenen olmalarını sağlamaktır. Bağlı öğretimde, öğrenciler bilgiyiyansıtır, açıklar, yorumlar ve iliĢkilendirir. Bağlı öğretim, anlamlı bir problem olgusu içindeverilen “olay” ya da öykü yardımıyla gerçekleĢtirilir. Bağlı öğretimde, farklı öğretim materyallerikullanılarak farklı öğrenme etkinliklerigerçekleĢtirilir.32Bağlı Öğrenme(ANCHORED)
 33. 33. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeUygulama Adımları (1/5)Bağlı öğretimin uygulama adımları Ģu Ģekildesıralana bilir; Olay ya da öykü yardımıyla çözülecek olanproblemin iĢlem basamakları önceden belirlenmiĢalmalı ve bunlar olayın içine yedirilmelidir. Problem kolay ve çabuk çözülür olmamalıdır.33Bağlı Öğrenme(ANCHORED)
 34. 34. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeUygulama Adımları (2/5) Öykülerin anlatımı ya da sunumu için mutlakaçoklu ortam, internet sayfası, CD, DVD ve diğerçevirim içi etkileĢimliteknolojiler kullanılmalıdır.34Bağlı Öğrenme(ANCHORED)
 35. 35. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeUygulama Adımları (3/5) Öğretmen öğrencilerin gruplar halinde verilenöyküden bilgi çıkarmasına izin vermelidir. Öğrencilere problem çözümünde tekrar keĢfetme,tekrar oynatmavb. teknik özelliklermutlaka sağlanmalıdır.35Bağlı Öğrenme(ANCHORED)
 36. 36. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeUygulama Adımları (4/5) Öğrenciler problem için çözüm yolları geliĢtirmelive sınıf ortamında sunmalıdır. Ortaya konan fikirleringüçlü ya da zayıf yanlarıtartıĢılmalıdır.36Bağlı Öğrenme(ANCHORED)
 37. 37. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeUygulama Adımları (5/5) Orijinal senaryo dıĢında benzer senaryolardasunularak “ya böyle olursa” , “Ģu Ģekilde yapılırsa”vb. beyin fırtınası yöntemleri kullanılarak tartıĢmaortamı oluĢturulmalıdır. Benzer problemler sunularak ilk problemin ötesinegidilmesi istenmelidir.37Bağlı Öğrenme(ANCHORED)
 38. 38. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeDeğerlendirme soruları bölümünde toplam 4 sorubulunmaktadır. Tahmini cevaplama süresi 5dakikadır. Doğru cevaplayacağınızdan eminiz.BaĢarılar dileriz…38Değerlendirme Soruları
 39. 39. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenme1. AĢağıdakilerden hangisi sorgulayıcıöğrenmenin öğrencilere yüklediğisorumluluklardan biri değildir?A) Öğrencinin ne öğrenmesi gerektiğine kararverir.B) Kaynakları ve belirlenen kaynaklardan en iyinasıl öğrenileceğini belirlemesi.C) Kaynakların uygun Ģekilde kullanılması vesonuçları rapor etmesi.D) Öğrenme sürecinde kendi öğrenmesinideğerlendirmesi.E) Öğrenci nesnel bilgileri öğrenir.39Değerlendirme Soruları (1/4)
 40. 40. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenme2- AĢağıdakilerden hangisi sorgulayıcıöğrenme ortamında olması gerekenözelliklerden biri değildir?A) Konu ya da üniteden çok soru odaklıdır.B) Genel bir yaklaĢımla iĢe baĢlanır.C) Küçük grup çalıĢmaları, görüĢmeler vb. etkinlikleruygulanır.D) Konular sunuĢ yoluyla öğretilir.E) Ġnternet, kütüphane, konu araĢtırması vb.teknikler kullanılarak öğrencilerin düĢünmebecerileri geliĢtirilir.40Değerlendirme Soruları (2/4)
 41. 41. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenme3- Sorgulayıcı öğrenme modelinde merakduygusu ve araĢtırma isteği olaraktanımlayabileceğimiz basamakaĢağıdakilerden hangisidir?A) Soru SormaB) KeĢfetmeC) OluĢturmaD) TartıĢmaE) Değerlendirme41Değerlendirme Soruları (3/4)
 42. 42. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenme4- i. Problem ya da olaya bağlı ve odaklı olarakii. Farklı sunum yollarının denendiğiiii. Problem çözümünü sözel olarak gerçekleĢtirdiğiiiii. Problemin bir öykü formatında sunulduğuöğrenmedir.Bağlı öğretim için yapılan tanımdayukarıdaki maddelerden hangileri doğrudur?A) Yalnız iB) i ve iiiiC) i, ii,iiiD) iii ve iiiiE) Hepsi42Değerlendirme Soruları (4/4)
 43. 43. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeBULMACA43BULMACAYAGĠT
 44. 44. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenme44EleĢtirel DüĢünme (CriticalThinking)
 45. 45. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeSunu planı EleĢtirel DüĢünmenin Tanımı EleĢtirel DüĢünmenin Önemi EleĢtirel DüĢünme Becerileri GeliĢmiĢ BireylerinÖzellikleri EleĢtirel DüĢünmeyi Engelleyen Faktörler EleĢtirel DüĢünme Becerileri NasılKazandırılmalıdır? Atatürk’ün Konu Ġle Ġlgili GörüĢleri45EleĢtirel DüĢünme (CriticalThinking)
 46. 46. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeEleĢtirel düĢünme nedir?Bilgiyi özgün bir biçimde eldeetme, karĢılaĢtırma, kullanma ve değerlendirmeyiamaç edinen organize bir süreçtir.46EleĢtirel DüĢünme (CriticalThinking)
 47. 47. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeEleĢtirel düĢünmenin önemi Toplum Kalkınması Bilgi Üretimi Demokrasi Laiklik Kendini GerçekleĢtirme Ahlak GeliĢimi Duygusal Zeka Eğitim Programları47EleĢtirel DüĢünme (CriticalThinking)
 48. 48. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeEleĢtirel düĢünmenin önemiToplum kalkınması açısından baktığımızda;dünya coğrafyasında eleĢtirel düĢünmenin egemenolmadığı toplumların kalkındığı görülmemiĢtir.Uygarlık bir bakıma yaratıcı ve sorun çözme yoluile ancak geliĢebilir.48EleĢtirel DüĢünme (CriticalThinking)
 49. 49. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeEleĢtirel düĢünmenin önemi Bilgi üretimi süreci açısından baktığımızda;eleĢtirel düĢünme bilgi üretim sürecini tetikleyenbir güçtür, bilginin enerjisidir. Bilim bilinenlerindoğrulanması veya tekrarı yolu ile geliĢemez.Sorgulanması, yeni bilgiler, yeni görüĢler ortayaçıkarılması ile ancak geliĢebilir.49EleĢtirel DüĢünme (CriticalThinking)
 50. 50. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeEleĢtirel düĢünmenin önemi Demokrasi açısından baktığımızda; demokrasininyaĢama geçirilmesi ancak eleĢtirel düĢünenbireylerin varlığı ile mümkündür. Sağlıklı kamuoyueleĢtirel düĢünebilen, okuduğunu ve dinlediğinisorgulayabilen olayları ön yargısızdeğerlendirebilen bireylerden oluĢur.50EleĢtirel DüĢünme (CriticalThinking)
 51. 51. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeEleĢtirel düĢünmenin önemi Laiklik ile de eleĢtirel düĢünme arasında çok sıkıbir iliĢki vardır. Laikliğin egemen olmadığıtoplumlarda ne demokratik kültür, ne de eleĢtireldüĢünmeden söz edilebilir. EleĢtirel düĢünmebecerilerine sahip olmayan insanlar hangiakademik alanda olursa olsun özgün ve yaratıcıfikirler ortaya koyamazlar. Önceden sahip olduklarıdogmatik düĢüncelerinin etkisinden kutulamazlar.Dogmatizmin ve fanatizmin düĢmanı eleĢtireldüĢünmedir.51EleĢtirel DüĢünme (CriticalThinking)
 52. 52. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeEleĢtirel düĢünmenin önemi Kendini gerçekleĢtirme açısından baktığımızda;Maslow’ un ihtiyaçlar hiyerarĢisinde insanın üstdüzeydeki ihtiyaçlarından birisi de kendinigerçekleĢtirmedir. Kendini gerçekleĢtirebilenbireyler; neyin doğru, neyin yanlıĢ olduğuna kendiözgür iradeleri ile karar verebilirler.52EleĢtirel DüĢünme (CriticalThinking)
 53. 53. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeEleĢtirel düĢünmenin önemi Ahlak geliĢimi açısından konuyu elealdığımızda; Kohlberg’in ahlak geliĢim evrelerindegelenek öncesi ahlak anlayıĢı, geleneksel vegelenek sonrası ahlak anlayıĢı çerçevesindebaktığımızda; doğru, yanlıĢ, hak, adalet,özgürlük,sorumluluk vb. konularda insanın kendidoğrularını kendisinin oluĢturması, ancak eleĢtireldüĢünmeden geçer.53EleĢtirel DüĢünme (CriticalThinking)
 54. 54. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeEleĢtirel düĢünmenin önemi Duygusal zeka açısından bakıldığında;özbilinç, duygularını idare edebilme, kendiniharekete geçirebilme, baĢkalarının duygularınıanlama (empati) ve iliĢkileri yürütebilme gibiduygusal zekanın boyutları açısından da eleĢtireldüĢünme ile duygusal zeka arasında iliĢki vardır.EleĢtirel düĢünebilen insanların aynı zamandaduygusal zekası da geliĢir.54EleĢtirel DüĢünme (CriticalThinking)
 55. 55. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeEleĢtirel düĢünmenin önemi Eğitim Programları açısından ele aldığımızda;okulların en önemli görevi, demokratik düĢünceyibenimseyen, yaratıcı, üretici ve çok yönlüdüĢünebilen, öğrenmeyi öğrenen, problemçözen, insanlara saygılı, hoĢgörülü, iletiĢimbecerileri geliĢmiĢ bireyler yetiĢtirmektir. BudavranıĢların öğrencilere kazandırılmasındaeleĢtirel düĢünme becerilerinin öğrencilerdegeliĢtirilmesi son derece önemlidir.55EleĢtirel DüĢünme (CriticalThinking)
 56. 56. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenme56EleĢtirel DüĢünme BecerileriGeliĢmiĢ Bireyin Özellikleri: Dürüsttür. Ġyi niyetlidir. Ġçtendir. Cesurdur. Azimlidir. Sabırlıdır. Alçakgönüllüdür. Kendi düĢünce sürecinin bilincindedir. Kendi düĢünceleri üzerine düĢünür.EleĢtirel DüĢünme (CriticalThinking)
 57. 57. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeEleĢtirel DüĢünme Becerileri GeliĢmiĢBireyin Özellikleri:Duygu ve düĢünceler arasındaki iliĢkinin farkındadır.Kendi inanç ve değerlerini sorgular.57EğitimİnançlarDuygularTutumlarSonuçlarEylemlerEleĢtirel DüĢünme (CriticalThinking)
 58. 58. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeEleĢtirel DüĢünme Becerileri GeliĢmiĢBireyin Özellikleri: Empati yeteneği geliĢmiĢtir. DeğiĢime açıktır. Gerçeğin değerini her Ģeyin üstünde tutar.Gerçek ile söylentiyi ve önyargıyı birbirinden ayırteder. Farklı düĢüncelerdeki gerçeği araĢtırır.Kendisi gibi düĢünmeyenlerin, düĢüncelerinin dekendisininki kadar değerli olabileceğininbilincindedir.58EleĢtirel DüĢünme (CriticalThinking)
 59. 59. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeEleĢtirel DüĢünme Becerileri GeliĢmiĢBireyin Özellikleri: Yeterli kanıtı olmadan karar vermez.Olasılık sınırları içinde olayları değerlendirir. Tek yolculuktan veya toptancılıktan uzaktır. “Evet – Fakat” demesini bilir. Edilgen bir biçimde baĢkalarının güdümüne girmez.59EleĢtirel DüĢünme (CriticalThinking)
 60. 60. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeEleĢtirel DüĢünme Becerileri GeliĢmiĢBireyin Özellikleri: Bilimsel tutum ve davranıĢlara sahiptir. Disiplinler arası iliĢki kurma. Benzerlik veya farklılıkları ayırt etme. Akılcı çıkarımlarda bulunma. Etkin dinleme. EleĢtirel okuma. Problem çözme. Sokratik tartıĢma vb.60EleĢtirel DüĢünme (CriticalThinking)
 61. 61. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeEleĢtirel düĢünmeyi engelleyenfaktörler: Ġnanca, ideolojiye, otoriteye sorgulamadan,körü körüne bağlılık Çevrenin etkisiyle zamanla geliĢen peĢin hükümler,önyargılar Haklı olma arzusu Tembellik Ben merkezci veya toplum merkezci,uygitsinci kiĢilik yapısı61EleĢtirel DüĢünme (CriticalThinking)
 62. 62. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeEleĢtirel DüĢünme Becerileri GeliĢmiĢBireyin Özellikleri: Eğitim programlarının yüzeyselliği Öğretimde bilgi aktarımına ağırlık verilmesi Öğrencilerden düĢük akademik baĢarı beklentisi Sınav sistemi Fiziksel ortam, öğrenci sayılarının fazlalığı Öğretmenlerin gerek eğitim fakültelerinde, gereksehizmet içinde yetiĢtirilmesindeki yetersizlikler vb.62EleĢtirel DüĢünme (CriticalThinking)
 63. 63. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeEleĢtirel düĢünme becerileri nasılkazandırılmalıdır? Onlara düĢünmeyi öğretmeliyiz. EleĢtirel düĢünme becerisi zaman içerisindekazanılır. Bu bir süreçtir. Ailede; Anne-babalar Okulda; Öğretmenler YaĢamın tüm dönemlerinde; kültürün parçası olarakkazandırılıp, geliĢtirilmeye çalıĢılmalıdır.63EleĢtirel DüĢünme (CriticalThinking)
 64. 64. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeEleĢtirel düĢünme becerileri nasılkazandırılmalıdır? Örnek davranıĢlar sergilemeliyiz.Model olmalıyız. Özellikle öğretmenleri eğitim fakültelerinde çok iyiyetiĢtirmeliyiz. Öğretmenler ve anne-babalar olaraköğrencilerimizin (çocuklarımızın) yerinedüĢünmemeliyiz. Ne düĢüneceğinden çok,Nasıl düĢüneceğiüzerinde durmalıyız.64EleĢtirel DüĢünme (CriticalThinking)
 65. 65. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeEleĢtirel düĢünme becerileri nasılkazandırılmalıdır? Doğru soru sorma alıĢtırmaları yapmalıyız. Çocukları yargılayıcı tepkilerden kaçınmalıyız. Onları, karĢı çıkmak için değil, anlamak amacıyladinlemeliyiz. Tüm çocukların özgürce fikirlerini söyleyebileceğiortamları yaratmalıyız.Baskı yapmamalıyız.Utandırmamalıyız.65EleĢtirel DüĢünme (CriticalThinking)
 66. 66. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeEleĢtirel düĢünme becerileri nasılkazandırılmalıdır? Diyalektik, Anoloji vb. akıl yürütme süreçleridevreye sokulabilir. ÇeĢitli eserler incelenerek, bu eserlerdekiçeliĢkiler, önyargılar, yazarın referansnoktaları, eğilimleri buldurulabilir. EleĢtirel düĢünme düz anlatım (takrir)yöntemiyle kazandırılamaz.66EleĢtirel DüĢünme (CriticalThinking)
 67. 67. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeEleĢtirel düĢünme becerileri nasılkazandırılmalıdır? Konunun özelliğine göre; AraĢtırma-SoruĢturma, Tam Öğrenme Stratejileri Örnek Olay Yöntemi Grup TartıĢmaları Münazara Yaratıcı Drama Beyin Fırtınası Problem Çözme vb. teknikler kullanılabilir.67EleĢtirel DüĢünme (CriticalThinking)
 68. 68. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeEleĢtirel DüĢünme Becerisi Üç FarklıYaklaĢımla Kazandırılabilir:1. EleĢtirel düĢünme konulu seminer veyakonferanslar2. Konular iĢlenirken yeri geldikçe eleĢtireldüĢünme becerilerinin kazandırılması3. Modüler programlarla eleĢtirel düĢünmebecerilerinin kazandırılması68EleĢtirel DüĢünme (CriticalThinking)
 69. 69. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeEntellektüel geliĢim süreci olarakeleĢtirel düĢünme (1/4)1. AĢama: “Doğru cevabı otorite bilir” Cevaplar doğru-yanlıĢ olarak değerlendirilir. Farklı görüĢlere hoĢgörüsü yoktur. Empati kuramazlar.Bu tür öğrencilerde eleĢtirel düĢünme becerisinigeliĢtirmek çok zordur.69EleĢtirel DüĢünme (CriticalThinking)
 70. 70. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeEntellektüel geliĢim süreci olarakeleĢtirel düĢünme (2/4)2. AĢama: “Herkesin fikri değerlidir”Farklı düĢünceleri kabul eder.BaĢkalarının düĢüncelerine saygılı olmayıöğrenmiĢtir.EleĢtirel düĢünme becerisi geliĢmemiĢtir.Kendi düĢüncelerini sorgulayamaz.Bu tür öğrencilere insanların sahip oldukları referansnoktalarının nasıl oluĢtuğu, geçmiĢ yaĢantılarındannasıl etkilendikleri örneklerle buldurulmalıdır.70EleĢtirel DüĢünme (CriticalThinking)
 71. 71. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeEntellektüel geliĢim süreci olarakeleĢtirel düĢünme (3/4)3. AĢama: “Herkesin doğrusu kendisinindir” Doğruların ait oldukları referans noktalarına göredoğru olduğunun bilincindedir. Her bilim alanının kendisine özgü yapısınınolduğunun farkındadır. Ancak bu farklılıkları değerlendirebilecekbağıntılar geliĢmemiĢtir. Empati kurabilirler.Bu tür öğrencilere disiplinler arası yaklaĢımın,bireylerin bakıĢ açısını nasıl zenginleĢtirdiğiörneklerle gösterilmelidir.71EleĢtirel DüĢünme (CriticalThinking)
 72. 72. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeEntellektüel geliĢim süreci olarakeleĢtirel düĢünme (4/4)4. AĢama: “Doğrular koĢulları içinde değerlendirilir” Bu tür insanlar kendini gerçekleĢtirmiĢ bireylerdir. BaĢkalarının da kendini gerçekleĢtirmesi içinçaba sarf ederler. Nasıl düĢüneceğini bilirler. DüĢünceleri eleĢtirmekle kalmaz,geliĢtirmeyi hedeflerler. KiĢilere ve olaylara takılmadandüĢünceleri değerlendirirler. Her alanın farklı değer sisteminin olduğununbilincindedirler.Bunları kendi değer sistemleriyle bağdaĢtırabilirler.72EleĢtirel DüĢünme (CriticalThinking)
 73. 73. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenme73Ben, manevi miras olarak hiçbirdogma, hiçbir donmuĢ vekalıplaĢmıĢ kural bırakmıyorum.Benim manevi mirasım ilim veakıldır.Benden sonrakiler bizim aĢmakzorunda olduğumuz çetin veköklü zorluklar karĢısında, belkigayelere tamameneremediğimizi, fakat asla tavizvermediğimizi, akıl ve ilmirehber edindiğimizi tasdikedeceklerdir.EleĢtirel DüĢünme (CriticalThinking)
 74. 74. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenme74Çocuklarımızı artık düĢüncelerini hiççekinmeden açıkça ifade etmeye, içteninandıklarını savunmaya, buna karĢılıkda baĢkalarının samimî düĢüncelerinesaygı beslemeye alıĢtırmalıyız. Aynızamanda onların temiz yüreklerinde;yurt, ulus, aile ve yurttaĢ sevgisiyleberaber doğruya, iyiye ve güzel ĢeylerekarĢı sevgi ve ilgi uyandırmayaçalıĢmalıyız. Bence bunlar çocukterbiyesinde, ana kucağından en yüksekeğitim ocağına kadar her yerde, herzaman üzerinde durulacak önemlinoktalardır. Ancak bu suretledir ki,çocuklarımız memlekete yararlı birervatandaĢ ve mükemmel bir insanolurlar.EleĢtirel DüĢünme (CriticalThinking)
 75. 75. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenme75Hiçbir zaman hatırınızdan çıkmasın ki,Cumhuriyet sizden “Fikri hür, vicdanı hür, irfanıhür” nesiller ister.EleĢtirel DüĢünme (CriticalThinking)
 76. 76. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenme76Yansıtıcı Öğrenme(Reflective Teaching)
 77. 77. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeYansıtıcı öğrenme nedir?Yansıtıcı öğrenme, bireyin kendi öğrenmesi ile ilgilikiĢisel görüĢlerini içerir. Yansıtıcı öğrenme, bireyiverilen görevle ilgili neyi baĢarıp neyi baĢaramadığınıve neyin öğrenildiğini doğrulamasını sağlamasınınyanı sıra verilen görevin baĢarılması için nelerinyapılması gerektiğini söyler. Yansıtıcıöğrenme, öğrenenin kendi öğrendikleri hakkındaneler düĢündüğünü ortaya koyan bir yaklaĢımdır.77Yansıtıcı Öğrenme(Reflective Teaching)
 78. 78. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeÖzellikleri (1/3) Yansıtıcı öğrenme, günlük tutma, sınıf gazetesihazırlama, makale yazma, kompozisyon yazma,çizim yapma, akranlarla konuĢmak vb. Ģekilde sınıfortamında ve dıĢında uygulanabilir. Yansıtıcı öğrenme, mutlaka akran değerlendirmesive sınıf içi tartıĢma içermelidir. Yansıtıcı öğrenme, verilen bir okuma ödevindebulunan bir karakter hakkında yazılmıĢ yazıyacevap olarak verile bilir. Yansıtıcı öğrenme, bir akademik çalıĢma üzerindeyapıla bilir.78Yansıtıcı Öğrenme(Reflective Teaching)
 79. 79. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeÖzellikleri (2/3) Okuma yazma etkinliklerinde yapılan yansıtıcıöğrenme, öğrencilerin geniĢ Ģekilde ele alınanfikirlerin nasıl organize edileceğini vekullanılacağını ve bundan da önemlisi fikirlerdennasıl sentez ortaya konulacağını öğrenmesi adınaönemlidir. Yansıtıcı öğrenme, verilen öykülerde bulunantoplumsal ve ahlaki olaylar arasında iliĢkilendirmeyapılmasını sağlar ve gerçek hayatla yapılaniliĢkilendirme öğrencinin daha çok deneyimkazanmasını sağlar.79Yansıtıcı Öğrenme(Reflective Teaching)
 80. 80. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeÖzellikleri (3/3) Yansıtıcı öğrenme, ders sonunda dersin ne kadaretkili olduğunu öğrenmek, öğretmenin dersboyunca ortaya koyduğu performansıdeğerlendirmek, bir amacın hangi yönlerdengerçekleĢtiğini bulmak ya da bir öğrenmeetkinliğinin parçası olarak sınıf içindegerçekleĢtirilebilir. Öğrenciler okulda ya da toplumda karĢılaĢılanakademik dürüstlük, sporda centilmenlik vb.Gerçek olaylar hakkında yansıtıcı raporlar yazaraköğretmenlerine verebilir.80Yansıtıcı Öğrenme(Reflective Teaching)
 81. 81. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeUygulama Adımları(1/2)Yansıtıcı öğrenmenin sınıf ortamındauygulanması, farklı yöntemlerin farklı öğretmenlertarafından seçilen konu içeriğine göre farklı Ģekildekullanılmasıyla gerçekleĢebilir.Yansıtıcı öğrenme yöntemi 3 aĢamadanoluĢmaktadır; Olayın kendisi: Yansıtıcı öğrenmenin baĢlangıçnoktası, ders verme ya da bir öğretim etkinliği vb.bir öğretme olayıdır.81Yansıtıcı Öğrenme(Reflective Teaching)
 82. 82. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeUygulama Adımları(2/2) Yansımaların toplanması: yansıtıcı öğrenmedeikinci aĢama, öğrencilerin olayda ne olduğunuincelemelerinden ve karĢı tarafa aktarmalarındanoluĢur. Yansıtıcı cevaplar ve değerlendirme: ÜçüncüaĢamada odak noktasını, olayın objektif olarakdeğerlendirmesi oluĢturur.82Yansıtıcı Öğrenme(Reflective Teaching)
 83. 83. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeAkran Gözlemlemesi Akran gözlemlemesi, sınıf ortamında öğretmenöğrencilerin birbirlerinin yaptığı aktivitelerigözlemleme, değerlendirme ve kendisineraporlama olanağı sağlar.83Yansıtıcı Öğrenme(Reflective Teaching)
 84. 84. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeAkran gözlemlemesi kullanırken ĢuaĢamalara dikkat edilmelidir (1/7) Her öğrenci: Hem gözlemlemeli hem degözlemlenmelidir. Gözlem öncesi durum: Akrangözlemlenmesinden önce, öğretmen sınıf içindegözlemlemenin amacını, kullanılacak materyallerive gözlemleme sırasında ortaya çıka bilecekproblemleri açıklar.84Yansıtıcı Öğrenme(Reflective Teaching)
 85. 85. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeAkran gözlemlemesi kullanırken ĢuaĢamalara dikkat edilmelidir (2/7) Gözlemleme: Gözlemleme sırasında öğretmenhem gözlenen hem de gözlemleyen öğrencileriziyaret eder ve ortaya konan tartıĢmaları takipederek zaman zaman tartıĢmalara katılır. Gözlem sonrası durum: Gözleyen öğrencilergözlemler sonrası edindikler bilgileri sınıfaaktararak ortaya çıkan aynı ve farklı görüĢlerbelirlenmeye çalıĢılır.85Yansıtıcı Öğrenme(Reflective Teaching)
 86. 86. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeAkran gözlemlemesi kullanırken ĢuaĢamalara dikkat edilmelidir (3/7) Bireysel deneyimlerin yazılması: Yansıtıcıöğrenmede sık kullanılan yöntemlerden birisi deöğrencilerin sınıf içi öğrenme etkinlikleri hakkındayazılı deneyimlerinin toplanmasıdır. KiĢisel yansıma raporları: KiĢisel yansımaraporları, bir kontrol listesi ya da envanterkullanılarak öğrenmenin seçtiği bir konu üzerindeöğrencilerin yansıma raporu yazmasıdır.86Yansıtıcı Öğrenme(Reflective Teaching)
 87. 87. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeAkran gözlemlemesi kullanırken ĢuaĢamalara dikkat edilmelidir (4/7) Otobiyografiler: Yansıtıcı öğrenmede kullanılanen yaygın etkinliklerden birisi otobiyografilerdir.Otobiyografiler kullanılarak, belirlenen zamanaralıkları içinde her öğrenciden kendi eğitimseldeneyimine dayanan bir yazı oluĢturması istenir veokumaları istenerek geri bilirim verilir. Günlük yazma: Yansıtıcı öğrenmede günümüzdesıkça kullanılmaya baĢlayan baĢka bir etkinlik iseeleĢtirel düĢünmeyi de geliĢtiren günlük yazmadır.87Yansıtıcı Öğrenme(Reflective Teaching)
 88. 88. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeAkran gözlemlemesi kullanırken ĢuaĢamalara dikkat edilmelidir (5/7) Günlük yazmanın amacı ;1. Ortaya çıkmıĢ anlamlı ve önemli görünen öğrenmedeneyimlerinin kayıt altına alınması,2. Öğrencilerin kiĢisel geliĢimlerinin farkında olmasınısağlama ve diğerlerini bundan haberdar etme,3. Öğrenciler kendi geliĢimlerini ifade etme olanağıverme ve bunu hem bireysel hem de toplum bazındagösterme,4. Yaratıcı Ģekilde baĢkalarıyla olan etkileĢim düzeyiniartırma.88Yansıtıcı Öğrenme(Reflective Teaching)
 89. 89. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeAkran gözlemlemesi kullanırken ĢuaĢamalara dikkat edilmelidir (6/7) EtkileĢim düzeyi ; Öğrenci-öğretmen Öğrenci-diğer öğrenciler Öğrenci-öğrenme süreci arasında artırılabilir.89Yansıtıcı Öğrenme(Reflective Teaching)
 90. 90. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeAkran gözlemlemesi kullanırken ĢuaĢamalara dikkat edilmelidir (7/7) Derslerin sesli ve/veya görüntülükaydedilmesi: Öğretmenin farklı yönleriiçin, kullanılan sesli ya da görüntülü dersleryansıtıcı öğrenme için kullanılan bir baĢkayöntemdir.90Yansıtıcı Öğrenme(Reflective Teaching)
 91. 91. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenme1) AĢağıdakilerden hangisi eleĢtirel düĢünmeye sahipbir bireyin sahip olması gereken genelözelliklerinden biri değildir?A) Delilleri dikkatli ve özenli bir Ģekilde kullanır.B) düĢünceleri sıralamasını bilir ve onları uyumlu vemantıklı Ģekilde kullanır.C) Geçerli ve geçersiz olan sonuçları doğru Ģekildeayırır.D) Bir kararı destekleyen yetersiz delillerin varlığınıtespit eder.E) Benzerlikleri ve zıtlıkları fark edemez.91Değerlendirme Soruları (1/4)
 92. 92. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenme2) AĢağıdakilerden hangisi eleĢtirel düĢünmeninözelliklerinden değildir?A) DisiplinB) YaratıcılıkC) DürüstlükD) AkılcılıkE) Açık fikirlilik92Değerlendirme Soruları (4/4)
 93. 93. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenme3) AĢağıdakilerden hangisi eleĢtirel düĢünmeninuygulama alanlarından değildir?A) SınavlarB) Ev ödevleriC) LaboratuarlarD) GözlemlemeE) Sınıf içi ortamlar93Değerlendirme Soruları (3/4)
 94. 94. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenme4) I. Yansıtıcı cevaplar ve değerlendirmeII. Olayın kendisiIII. Yansımaların toplanmasıYukarıda verilen yansıtıcı öğrenme yöntemiaĢamaları aĢağıdaki Ģıklardan hangisinde doğruolarak sıralanmıĢtır?I. aĢama II.aĢama III.aĢamaA) II III IB) I II IIIC) III I IID) III II IE) I III II94Değerlendirme Soruları (4/4)
 95. 95. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeBULMACA95BULMACAYAGĠTANASAYFAYAGĠT
 96. 96. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenme96Ağ AraĢtırması (Webquest)
 97. 97. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeAğ araĢtırması nedir?Öğrencilerin tek kiĢilik ya da grup halindeinternetten araĢtırma yapıp kaynaklardanbilgi almasına ağ araĢtırması denir.1995 yılında Dodgeve March tarafındangeliĢtirilmiĢtir.97Ağ AraĢtırması (Webquest)
 98. 98. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeAğ araĢtırması ile öğrenciler aktifolmanın yanında internetten etkinbir Ģekilde yararlanabilecek.Ağ araĢtırması sayesinde internetkontrollü bir Ģekilde eğitim içinkullanılabilir.98Ağ AraĢtırması (Webquest)
 99. 99. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeÖğrencilerin;1. Bilgiye ulaĢmasında2. Konuyu tartıĢmasında3. Etkinliğe katılmasında4. BenzeĢim ortamlarında rol almada5. Problem çözmedeAğ araĢtırması pratik bir yoldur.99Ağ AraĢtırması (Webquest)
 100. 100. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeAğ araĢtırmalarındagerçekleĢtirilmesi beklenen 4 temelhedef vardır.(1/2)1. Öğrenci motivasyonu ve orijinallik:Öğrencileri motive edebilmek için öğretmenin,onların kiĢisel olarak ilgilerini çeken bir ağaraĢtırması oluĢturması gerekir.2. DüĢünce becerilerinin geliĢtirilmesi:Öğrencilerin elde ettikleri bilgileri uyarlamalarıbeklenir. Bu amaçla; yapıcı becerilergeliĢtirebilir,hipotez kurabilir ve sonuçlarçıkarabilir.100Ağ AraĢtırması (Webquest)
 101. 101. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeAğ araĢtırmalarındagerçekleĢtirilmesi beklenen 4 temelhedef vardır.(2/2)3) ĠĢbirliğine dayalı öğrenme: Ağ araĢtırmasıetkinliği grupla birlikte çalıĢmayı öğretmek veteĢvik etmek için idealdir.4) Süreç ve eriĢim: Ağ araĢtırmaları önceki vesonraki etkinliklere bağlantılı olmalıdır.101Ağ AraĢtırması (Webquest)
 102. 102. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeAğ araĢtırmaları kısa ve uzun süreliolmak üzere ikiye ayrılır:1. Kısa süreli ağ araĢtırmaları: Hedefi, bilgikazanımı ve entegrasyonudur. 1 - 3 ders sürebilir.2. Uzun süreli ağ araĢtırmaları: Hedefi, bilgiyigeliĢtirmek ve sadeleĢtirmektir bunun içinderinlemesine analiz yapar. Bu 1 - 4 haftasüresince sürebilir.102Ağ AraĢtırması (Webquest)
 103. 103. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeUzun süreli ağ araĢtırmalarınındüĢünme becerileri: (1/3) KarĢılaĢtırma: Olgular arasında benzerlik vefarklılıkları tanımak ve bunları ifade etmek. Sınıflandırmak: Olguları niteliklerine göretanımlana bilir kategorilerde gruplamak. Tümevarım: Gözlemler veya analizlerdenbilinmeyen genellemeler veya ilkeler çıkarmak.103Ağ AraĢtırması (Webquest)
 104. 104. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeUzun süreli ağ araĢtırmalarınındüĢünme becerileri: (2/3) Ortaya çıkarmak: VerilmiĢ ilkeler vegenellemelerden belirtilmemiĢ ilkeler ve koĢullarçıkarmak. Hataları analiz etme: Farklı düĢünce veyaklaĢımlardaki hataları tanımak ve bunları ifadeetmek. Destek oluĢturma: Yapılan bir önerinin veyadesteğin temelini oluĢturmak.104Ağ AraĢtırması (Webquest)
 105. 105. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeUzun süreli ağ araĢtırmalarınındüĢünme becerileri: (3/3) Soyutlama: bilginin temelini oluĢturan temayıveya genel desenini tanımak ve bunu ifade etmek. BakıĢ açılarını analiz etmek: Konular hakkındakiĢisel bakıĢ açılarını tanımak ve bunları ifadeetmek.105Ağ AraĢtırması (Webquest)
 106. 106. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeÖzellikleri Genellikle grup etkinliklerinden oluĢur ve öğrencileriçin rol oynama içerir. Tek veya birden fazladisiplini kapsayabilir. Kısa veya uzun süreli ağ araĢtırmaları biröğrencinin zamanını en iyi Ģekilde kullanması içinkasıtlı olarak tasarlanmıĢtır.106Ağ AraĢtırması (Webquest)
 107. 107. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeAğ araĢtırmasının Bölümleri (1/2)Ağ araĢtırmaları 6 basamaktan oluĢmaktadır.1. GiriĢ: Konu hakkında kısa bilgi içerikli veöğrenciyi araĢtırma yapmaya yöneltmek vekonuya ilgisini çekmektir.2. Görev: Verilen görev ve öğrencinin üstlendiği roltanıtılır.3. Süreç: Bu basamak bir ders planı gibidüĢünülebilir. Öğrencilerin araĢtırmalarınıgerçekleĢtirirken yapacakları iĢlem basamaklarıve rollerini anlatır.107Ağ AraĢtırması (Webquest)
 108. 108. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeAğ araĢtırmasının Bölümleri (2/2)4. Bilgi Kaynakları: Konu ile bağlantıların(link)sunulduğu basamaktır.5. Değerlendirme: Öğrencilerin nasıldeğerlendirecekleri belirtilmektedir6. Sonuç: GiriĢ bölümünün tam tersi olarak; sonuçkısmında öğrencilerin neler öğrendiklerinisorgulayacak soruların bulunmasıdır.108Ağ AraĢtırması (Webquest)
 109. 109. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeAğ araĢtırmasını etkinliğini arttırmadakullanılabilecek yöntemler: Genellikle grup etkinlikleri yapılmalı Öğrencilerin motivelerini arttırıcı öğeler verilmeli Tek bir disiplin için olabileceği gibi disiplinler arasıkonuları da içerebilir.109Ağ AraĢtırması (Webquest)
 110. 110. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenme110Mobil Öğrenme
 111. 111. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeTanımıM-öğrenme, eğitim ihtiyaçlarını mobil araçlaryardımıyla karĢılamayı düĢünen bir uzaktan eğitimmodelidir.Hedef:Ġçeriğin cep bilgisayarlar(PDA), ceptelefonları, akıllı telefonlar, mini dizüstübilgisayarlar veya mp3/mp4 çalarlar vasıtasıylasunulması.111Mobil Öğrenme
 112. 112. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeMobil öğrenme nedir?Mobil öğrenme, mobil iletiĢim ile e-öğrenmealanlarının birlikte değerlendirilmesi sonucu ortayaçıkmıĢtır.Her yerde e-öğrenme için üretilen hizmetlerdenyararlanmayı ve baĢkalarıyla iletiĢimde bulunmayısağlayan öğrenme biçimidir.112Mobil Öğrenme
 113. 113. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeMobil öğrenmede teknolojilerMobil öğrenme için içerikler farklı teknolojilerkullanılabilir(e-mail, oyunlar, e-kitap vb.).Mobil öğrenme uygulamalarıDreamweaver, Acrobat Reader gibi birçokprogramla yapılabilir.113Mobil Öğrenme
 114. 114. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeĠnternet Tabanlı Mobil ÖğrenmeAraçları(1/4)Sunucular: Mobil öğrenme materyallerininyayınlanmasını sağlayan veritabanı sunucusu, websunucusu, wap sunucusu, sms sunucusu, e-postasunucular gibi bilgisayarlardır.Mobil Telefonlar: Wap uyumlucep telefonları e-posta, sms,mms vb. alıp gönderirler.Ancak boyutları küçükve kullanımı pahalıdır.114Mobil Öğrenme
 115. 115. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenme115Mobil ÖğrenmeĠnternet Tabanlı Mobil ÖğrenmeAraçları(2/4)Cep Bilgisayarları(PDA): Cepbilgisayarları hem bilgisayar hem de ceptelefonu olarak kullanılabilir. Her türlübilgiye ulaĢma imkanı sağlar.M-öğrenme içinavantaj olarakgörülmektedir.
 116. 116. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenme116Ġnternet Tabanlı Mobil ÖğrenmeAraçları(3/4)Dizüstü Bilgisayarlar: TaĢınabilir olması, ekstraparçalar takılması ve her yerden internetebağlanabilmesiyle m-eğitimde çok kullanılır.Ancak bilgisayarlarınağırlığı ve pil ömrüdezavantajıdır.Mobil Öğrenme
 117. 117. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenme117Ġnternet Tabanlı Mobil ÖğrenmeAraçları(4/4)Tablet Bilgisayarlar: Cep bilgisayarlarına göredaha ağırdır. Ekran boyutları göz önünealındığında daha elveriĢli görünmektedir.Dizüstü bilgisayarlaragöre hafiftir. Ancakçok pahalıdır.Mobil Öğrenme
 118. 118. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeAvantajları YaĢam boyu öğrenme Farkında olmadan öğrenme Ġhtiyaç anında öğrenme Zaman ve mekandan bağımsız öğrenme Cihazların taĢınabilirliği El yazısı kullanabilme Diğer aygıtlarla kolay iletiĢim kurabilme Yaygınlık118Mobil Öğrenme
 119. 119. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeSınırlılıkları(1/3) ParçalanmıĢ bir öğrenme sözkonusudur. Bilgiler parça parçaaktarılmakta ve bulunulan ortamdakigürültü vb. çevresel faktörleröğrenmeyi etkilemektedir. Kendi kendine öğrenmebecerisinin yetersizliği. Küçük ekranlar ve webte kolayca görüntülenebilenmateryallerin mobil cihazlarda tam olarakgörüntülenememesi.119Mobil Öğrenme
 120. 120. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeSınırlılıkları(2/3) Sınırlı bant geniĢliği. Mobil cihazların fiyatlarının ve web eriĢimücretlerinin yüksek olması. Cihazın ve verinin güvenlik problemleri:Mobil cihaz kaybolabilir, hasargörebilir, masaüstü sistemlere göre çalınmaihtimali daha fazladır. Ve veri güvenliğindeciddi açıklar vardır.120Mobil Öğrenme
 121. 121. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeSınırlılıkları(3/3) ĠĢin nasıl yapılması gerektiği ile ilgiliteknolojik düzeyi yüksek bilgi gereklidir. Öğrenme baĢarısını doğrulamak zordur.121Mobil Öğrenme
 122. 122. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeDeğerlendirme Soruları (1/4)1) Ağ araĢtırması etkinliği grupla birlikteçalıĢmayı öğretmek ve teĢvik etmek içinidealdir.Yukarıdaki cümle ağ araĢtırmalarında temelolarak beklenen amaçlarından hangisiiçindir?A) Öğrenci motivasyonu ve orijinallikB) DüĢünme becerilerini geliĢtirmeC) ĠĢbirliğine dayalı öğrenmeD) Süreç ve eriĢim122
 123. 123. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeDeğerlendirme Soruları (2/4)2) AĢağıdaki Ģıklardan hangisi uzun süreliağ araĢtırmaları düĢünme becerilerindendeğildir?A) KarĢılaĢtırmaB) Ortaya çıkarmaC) SoyutlamaD) Tümdengelim123
 124. 124. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeDeğerlendirme Soruları (3/4)3) Mobil öğrenmede aĢağıdakileraraçlardan hangisi kullanılmaz?A) PDA(Cep Bilgisayarları)B) MP3 çalarlarC) Mobil telefonlarD) Tablet bilgisayarlar124
 125. 125. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeDeğerlendirme Soruları (4/4)4) AĢağıdaki Ģıklardan hangisi mobilöğrenmede kullanılan araçlarınavantajlarından değildir?A) Sınırlı bant geniĢliğiB) Farkında olmadan öğrenmeC) YaĢam boyu öğrenmeD) El yazısını kullanma125
 126. 126. ĠLERĠGERĠANASAYFASorgulayıcıÖğrenmeBağlıÖğrenmeEleĢtirelDüĢünmeYansıtıcıÖğrenmeAğAraĢtırmasıMobilÖğrenmeBULMACA126BULMACAYAGĠTANASAYFAYAGĠT
 127. 127. HAZIRLAYANLAR2008215016 ZAFER ERĠġEN2008215040 SEFA YILDIRIM2008215038 EMĠN YALÇINÖĞR. GÖR. TĠJEN AKADA

×