Bilişim Teknolojilerinde Özel Alan veYeterlikleri201021539 – Mustafa Ali YILMAZÖğr.Gör. – Tijen AKADAÖzel Öğretim Yöntemle...
HedeflerBu sunumun sonunda öğrenciler;1. Bilişim teknolojileri özel alan ve yeterliklerinisayılabilecek.2. Öğretim sürecin...
Ön BilgilerYeterlik, bir meslek alanına özgü görevlerinyapılabilmesi için gerekli olan mesleki bilgi, becerive tutumlara s...
Bilişim TeknolojilerindeÖzel Alan ve Yeterlikleri (1/9)Bilişim teknolojileri özel alan ve yeterlikleri6 alan yeterlik ve b...
1. Gelişimi İzleme ve Değerlendirme2. Okul, Aile ve Toplum İlişkileri, Etik ve SosyalKonular3. Mesleki GelişimBilişim Tekn...
Bilişim TeknolojilerindeÖzel Alan ve Yeterlikleri (3/9)5. Öğretim Sürecini ve Ortamını Tasarlama,Planlama ve Düzenleme6. T...
Vermiş olduğumuz yeterlik alanları ile ilgiliolarak geliştirilen performans göstergeleriGenel olarak üç aşamalı bir derece...
A1 düzeyi (Temel bilgi düzey): Öğretmeninöğretim programına ilişkin uygulamalarındakifarkındalığı ile öğretmenlik mesleğin...
A2 düzey (bilgi ve tecrübe düzey):Öğretmenin A1 düzeyindeki bilgi vefarkındalığının yanı sıra, öğretim sürecindekiuygulama...
A3 düzey (İleri düzey): öğretmenin A2düzeyinde geliştirdiği uygulamalarını,öğretimin farklı değişkenlerini de göz önündebu...
• A3 düzeyi, A2 ve A1düzeylerini, A2 düzeyi de A1düzeyini kapsar.• Performans göstergelerininA3 düzeyi, en üst düzeyolarak...
Performanslar incelendiğinde bilişimteknolojileri öğretmeninin yeterlikalanlarından en az temel bilgi düzeyindebirikime sa...
Öğretmenlik mesleğinin temel öğelerindenbiri de; öğretmenin, öğrenme ortam vesürecini öğrencilerin öğrenmelerini en üstdüz...
Bu alan; bilişim teknolojileri öğretim süreciniplanlama, teknolojik kaynakları amaca uygunseçerek çoklu ortamları tasarlam...
Öğretim Sürecini ve Ortamını Tasarlama,Planlama ve Düzenleme (3/5)15Yeterlik alanları Performans göstergeleriA1 Düzey A2 D...
Öğretim Sürecini ve Ortamını Tasarlama,Planlama ve Düzenleme (4/5)16Yeterlik alanları Performans göstergeleriA1 Düzey A2 D...
Öğretim Sürecini ve Ortamını Tasarlama,Planlama ve Düzenleme (5/5)17Yeterlik alanları Performans göstergeleriA1 Düzey A2 D...
Teknolojik Kavramlar veUygulamalar (1/9)Bu yeterlik alanı ile, bilişim teknolojileriöğretmeni;temel kavramlar, donanım bil...
Teknolojik Kavramlar veUygulamalar (2/9)19Yeterlik alanları Performans göstergeleriA1 Düzey A2 Düzey A3 DüzeyBilişim tekno...
Teknolojik Kavramlar veUygulamalar (3/9)20Yeterlik alanları Performans göstergeleriA1 Düzey A2 Düzey A3 DüzeyAmaca uygunbi...
Teknolojik Kavramlar veUygulamalar (4/9)21Yeterlik alanları Performans göstergeleriA1 Düzey A2 Düzey A3 DüzeyYazılım, dona...
Teknolojik Kavramlar veUygulamalar (5/9)22Yeterlik alanları Performans göstergeleriA1 Düzey A2 Düzey A3 DüzeyBelirli amaçl...
Bilişim öğretmeni, ofis programlarınıkullanabilme, bilgisayar teknolojileri ile ilgilibakım ve donanım bilgisine sahip olm...
Günümüz teknolojileri ve ihtiyaçlarındandolayı bilişim öğretmenlerinin tecrübe sahipolması gerektiği diğer konular;• Veri ...
Teknolojik Kavramlar veUygulamalar (8/9)Veri Güvenliği: kişisel ve kurumsal verilerinkorunması ile ilgili bilgi sahibi olm...
Teknolojik Kavramlar veUygulamalar (9/9)Mobil Öğrenme: Ipod, ve cep telefonu gibi mobilteknolojilerin öğretim faaliyetleri...
Öğretme - Öğrenme – Program (1/6)• Bu yeterlik alanında; öğretmenin öğrenmesürecinde aktif katılım, işbirliği, iletişim ve...
Öğretme - Öğrenme – Program (2/6)Bu amaçla öğretmenden iletişimteknolojilerini kullanma, materyal geliştirme,öğretim sürec...
Öğretme - Öğrenme – Program (3/6)29Yeterlik alanları Performans göstergeleriA1 Düzey A2 Düzey A3 DüzeyÖğrenenlerin farklıi...
Öğretme - Öğrenme – Program (4/6)30Yeterlik alanları Performans göstergeleriA1 Düzey A2 Düzey A3 DüzeyBilişimteknolojileri...
Öğretme - Öğrenme – Program (5/6)31Yeterlik alanları Performans göstergeleriA1 Düzey A2 Düzey A3 DüzeyEtkili öğretme –öğre...
Öğretme - Öğrenme – Program (6/6)32Yeterlik alanları Performans göstergeleriA1 Düzey A2 Düzey A3 DüzeyÖzel gereksinimli ve...
Değerlendirme SorularıBu bölümde 6 adet değerlendirme sorusuvardır. Lütfen soruları dikkatlice okuyunuz,eğer takıldığınız ...
Değerlendirme soruları (1/10)1. Teknolojik kavramlar ve uygulama2. Öğretme öğrenme program3. Gelişim psikolojisiYukarıdaki...
Öğretmen , öğrenme sürecinidestekleyecek farklıteknolojilerden yararlanır.Soruya dön35
Öğretmen teknoloji ile ilgilikavramları bilir ve yerinde kullanır.Soruya dön36
Tebrikler doğru cevap. Ayrıca öğretimsürecini ve ortamını tasarlama, planlamave düzenleme de özel alan yeterliklerineaitti...
Yanlış cevap! Lütfen soruyu daha dikkatli okuyun.Soruya dön38ipucu1ipucu2
Değerlendirme Soruları (2/10)Aşağıdakilerden hangisi teknolojik kavramlar veuygulamaların alt yeterlik alanına aittir?A) Ö...
Öğretmen etkin kaynak ve dosyapaylaşımı için ağ kurar.Soruya dön40
Kaynak paylaşımı yaparken gerekliyazılımı kullanırSoruya dön41
Tebrikler doğru cevap. Ayrıca belirliamaçlar için hazırlanmış uygulama veyazılımları kullanma basamağı dateknolojik kavram...
Yanlış cevap! Üzülme başaracağından eminim.Soruya dön43ipucu1ipucu2
Değerlendirme Soruları (3/10)Aşağıdakilerden hangisi bilişim teknolojileriöğretmeninin bilgi ve tecrübe sahibi olmasıgerek...
Öğretmen; video ve görüntüyüişleme bilgisine sahip olmalı.Soruya dön45
Öğretmen; video konferanscihazlarını ve elektronik tahtakullanır.Soruya dön46
Tebrikler doğru cevap. Ayrıca video sesakışı teknolojilerini ve sunucuyöntemlerini bilir.Soruya dön47
Yanlış cevap! Hadi şansını tekrar dene.Soruya dön48ipucu1ipucu2
Değerlendirme Soruları (4/10)Aşağıdakilerden hangisi performans göstergederecelendirmelerine aittir?1) temel bilgi düzeyi2...
Öğretmenin öğretim programınailişkin uygulamalarındakifarkındalığı. Öğrencinin ilgi veihtiyaçlarını ele aldığı performansg...
Öğretmen özgün yoruma dayalıyeni uygulamalarla alanına katkısağlayabilir.Soruya dön51
Tebrikler doğru cevap. Ayrıca bilgi vetecrübe düzeyi de performansderecelendirmeye aittir.Soruya dön52
Yanlış cevap! İpuçlarından faydalanarakdoğru cevabı bulabilirsin.Soruya dön53ipucu1ipucu2
Değerlendirme Soruları (5/10)Öğretmenin öğrenme sürecinde aktif katılım,işbirliği, iletişim ve paylaşım durumlarınıdestekl...
Öğretmenler farklı gereksinimlerinikarşılayabilecek teknoloji desteklisüreçler ve uygulamalar düzenler.Soruya dön55
Öğretmen etkili öğrenme – öğretmemateryali hazırlarSoruya dön56
Tebrikler doğru cevap. Özel gereksinimlive özel eğitime gereksinim duyanöğrencileri dikkate alan uygulamalaryapabilmede bu...
Yanlış cevap! Lütfen soruyu daha dikkatli okuyun.Soruya dön58ipucu1ipucu2
“Belirli amaçlar için hazırlanmış uygulama ve yazılımlarıkullanabilme” yeterlik alanının performans göstergelerinin doğrus...
60Öğretmen özgün yoruma dayalıyeni uygulamalarla alanına katkısağlayabilir.Soruya dön
61Öğretmenin öğretim programına ilişkinuygulamalarındaki farkındalığı ileöğretmenlik mesleğine ilişkin sahipolduğu temel b...
62Tebrikler doğru cevap. Ayrıca Amacauygun bilgisayar sistemi kurabilme, busistemle uyumlu çevre birimlerinikullanabilme d...
63Üzgünüm yanlış cevap! Soruya tekrar bakmanda fayda var.Soruya dönİpucu 1İpucu 2
Değerlendirme Soruları (7/10)- Kişisel ve kurumsal verilerin korunması,- Ipod ve cep telefonu gibi teknolojilerin kullanım...
65Tebrikler doğru cevap. Bilişim öğretmeniweb, programlama dilleri gibiteknolojileri bilmelidir.Soruya dön
66Üzgünüm yanlış cevap! Soruya tekrar bakmanda fayda var.İpucu 1İpucu 2Soruya dön
67Video ve ses akışı sunucu yöntemleri.Soruya dön
68Video, kamera, görüntü işleme veyayınlama.Soruya dön
Değerlendirme Soruları (8/10)Aşağıdakilerden hangisinde “Amaca uygun bilgisayar sistemikurabilme, bu sistemle uyumlu çevre...
70Öğretmenin öğretim programına ilişkinuygulamalarındaki farkındalığını kapsarSoruya dön
71öğretim sürecindeki uygulamalarındaedindiği mesleki deneyimlerle programıngereğini yerine getirir.Soruya dön
72Tebrikler doğru cevap. Zaten doğru cevapvereceğini biliyordum.Soruya dön
73Üzgünüm yanlış cevap! Soruya tekrar bakmanda fayda var.İpucu 1İpucu 2Soruya dön
Değerlendirme Soruları (9/10)Aşağıdakilerden hangisi “Öğretim hedeflerine uygun teknolojikkaynakları seçip kullanabilme” y...
75Tebrikler doğru cevap. Başarılarınındevamı gelecektir.Soruya dön
76Öğretmen özgün yoruma dayalı yeniuygulamalarla alanına katkı sağlayabilir.Soruya dön
77öğretmenin A2 düzeyinde geliştirdiğiuygulamalarını, öğretimin farklıdeğişkenlerini de göz önünde bulundurur.Soruya dön
78Üzgünüm yanlış cevap! Ama ipuçlarına bakarakdoğru şıkkı bulabilirsin.İpucu 1İpucu 2Soruya dön
Değerlendirme Soruları (10/10)Aşağıdakilerden hangisi “Etkili öğretme – öğrenme materyallerihazırlayabilme” yeterlik alanı...
80Üzgünüm yanlış cevap! Ama ipuçlarına bakarakdoğru şıkkı bulabilirsin.Soruya dönİpucu 1İpucu 2
81öğretmenin A2 düzeyinde geliştirdiğiuygulamalarını, öğretimin farklıdeğişkenlerini de göz önünde bulundurur.Soruya dön
82öğretmenin A2 düzeyinde geliştirdiğiuygulamalarını, öğretimin farklıdeğişkenlerini de göz önünde bulundurur.Soruya dön
83Tebrikler doğru cevap. Başarılarınındevamı gelecektir.Soruya dön
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mali 2010215039

171 views
65 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
171
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mali 2010215039

 1. 1. Bilişim Teknolojilerinde Özel Alan veYeterlikleri201021539 – Mustafa Ali YILMAZÖğr.Gör. – Tijen AKADAÖzel Öğretim Yöntemleri-2 Bahar-20131
 2. 2. HedeflerBu sunumun sonunda öğrenciler;1. Bilişim teknolojileri özel alan ve yeterliklerinisayılabilecek.2. Öğretim sürecini ve ortamını tasarlama,planlama ve düzenlemeyi sayalabilecek.3. Teknolojik kavramlar ve uygulamayısayabilecek.4. Öğretme – öğrenme – program ilişkisinisayabilecek.2
 3. 3. Ön BilgilerYeterlik, bir meslek alanına özgü görevlerinyapılabilmesi için gerekli olan mesleki bilgi, becerive tutumlara sahip olma durumudur.Kısacası yeterlik bireyin kendisinden istenilengörevi yerine getirmek için gerekli her türlübeceriye sahip olması durumudur.3
 4. 4. Bilişim TeknolojilerindeÖzel Alan ve Yeterlikleri (1/9)Bilişim teknolojileri özel alan ve yeterlikleri6 alan yeterlik ve bunlara ait alt yeterlikalanları ile belirlenmiştir (TTKB 2006).Bu alanlar;4
 5. 5. 1. Gelişimi İzleme ve Değerlendirme2. Okul, Aile ve Toplum İlişkileri, Etik ve SosyalKonular3. Mesleki GelişimBilişim TeknolojilerindeÖzel Alan ve Yeterlikleri (2/9)5
 6. 6. Bilişim TeknolojilerindeÖzel Alan ve Yeterlikleri (3/9)5. Öğretim Sürecini ve Ortamını Tasarlama,Planlama ve Düzenleme6. Teknolojik Kavramlar ve Uygulamalar7. Öğretme – Öğrenme - Program6
 7. 7. Vermiş olduğumuz yeterlik alanları ile ilgiliolarak geliştirilen performans göstergeleriGenel olarak üç aşamalı bir derecelendirme;1. Temel bilgi düzeyi (A1 düzey),2. Bilgi ve tecrübe düzeyi (A2 düzey),3. İleri düzey (A3 Düzey),kullanılarak tanımlanmıştır.Bilişim TeknolojilerindeÖzel Alan ve Yeterlikleri (4/9)7
 8. 8. A1 düzeyi (Temel bilgi düzey): Öğretmeninöğretim programına ilişkin uygulamalarındakifarkındalığı ile öğretmenlik mesleğine ilişkinsahip olduğu temel bilgi, beceri ve tutumlarıgösteren performans göstergelerini içerir.Bilişim TeknolojilerindeÖzel Alan ve Yeterlikleri (5/9)8
 9. 9. A2 düzey (bilgi ve tecrübe düzey):Öğretmenin A1 düzeyindeki bilgi vefarkındalığının yanı sıra, öğretim sürecindekiuygulamalarında edindiği meslekideneyimlerle programın gereğini yerinegetirdiği, uygulamalarını çeşitlendirdiği,öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate aldığıperformans göstergelerini içerir.Bilişim TeknolojilerindeÖzel Alan ve Yeterlikleri (6/9)9
 10. 10. A3 düzey (İleri düzey): öğretmenin A2düzeyinde geliştirdiği uygulamalarını,öğretimin farklı değişkenlerini de göz önündebulundurarak özgün bir şekildeçeşitlendirmesini gerektiren performansgöstergelerini içerir. Öğretmen özgün yorumadayalı yeni uygulamalarla alanına katkısağlayabilir.Bilişim TeknolojilerindeÖzel Alan ve Yeterlikleri (7/9)10
 11. 11. • A3 düzeyi, A2 ve A1düzeylerini, A2 düzeyi de A1düzeyini kapsar.• Performans göstergelerininA3 düzeyi, en üst düzeyolarak gösterilmişse degelişimin üst sınırı değildir.Bilişim TeknolojilerindeÖzel Alan ve Yeterlikleri (8/9)A1 düzeyA2 düzeyA3 düzey11
 12. 12. Performanslar incelendiğinde bilişimteknolojileri öğretmeninin yeterlikalanlarından en az temel bilgi düzeyindebirikime sahip olması gerektiği ortayaçıkmaktadır.Bilişim TeknolojilerindeÖzel Alan ve Yeterlikleri (9/9)12
 13. 13. Öğretmenlik mesleğinin temel öğelerindenbiri de; öğretmenin, öğrenme ortam vesürecini öğrencilerin öğrenmelerini en üstdüzeyde sağlayacak şekilde planlanması vedüzenlemesidir.Öğretim Sürecini ve Ortamını Tasarlama,Planlama ve Düzenleme (1/5)13
 14. 14. Bu alan; bilişim teknolojileri öğretim süreciniplanlama, teknolojik kaynakları amaca uygunseçerek çoklu ortamları tasarlama ve farklıihtiyaçlara göre ortamları düzenlemeuygulamalarını kapsamaktadır.Öğretim Sürecini ve Ortamını Tasarlama,Planlama ve Düzenleme (2/5)14
 15. 15. Öğretim Sürecini ve Ortamını Tasarlama,Planlama ve Düzenleme (3/5)15Yeterlik alanları Performans göstergeleriA1 Düzey A2 Düzey A3 DüzeyÖğretime uygunplanlama yapabilmeBilişim teknolojileriprogramınınseviyelerine veseviyelerin,basamaklarına göreöğretim süreciniplanlar.Öğretim sürecini,bilişim teknolojileriprogramından seçilenseviyenin performansgöstergelerini dikkatealarak planlar.Öğrenme sürecini,öğrenenin günlükuygulamalarınayansıtabileceğişekilde planlar.
 16. 16. Öğretim Sürecini ve Ortamını Tasarlama,Planlama ve Düzenleme (4/5)16Yeterlik alanları Performans göstergeleriA1 Düzey A2 Düzey A3 DüzeyÖğretim hedeflerineuygun teknolojikkaynakları seçipkullanabilmeÖğrenme –öğretmeamaçlı geliştirilmişyazılımlarıdeğerlendirir.Okul çevresinde varolan teknolojikkaynaklarıdeğerlendirir. Bukaynakları dikkatealan eğitsel etkinliklerdüzenler.Öğretim hedeflerineuygun teknolojikkaynakların seçimindemeslektaşlarınayardım eder.
 17. 17. Öğretim Sürecini ve Ortamını Tasarlama,Planlama ve Düzenleme (5/5)17Yeterlik alanları Performans göstergeleriA1 Düzey A2 Düzey A3 DüzeyÖğrenenlerin farklıgereksinimlerinikarşılayabilecekteknoloji destekliöğrenme ortamlarınıtasarlayarakkullanabilmeÖğrenme içeriği veöğrenen özelliklerineuygun sunutekniklerini veteknoloji destekliöğretim stratejilerinikullanır.Öğrenenin çokluortamlartasarlamalarınayardımcı olacakstratejiler geliştirir.Uzaktan eğitim, sesli-video konferans gibiteknolojik öğrenmeuygulamalarını etkilikullanır.
 18. 18. Teknolojik Kavramlar veUygulamalar (1/9)Bu yeterlik alanı ile, bilişim teknolojileriöğretmeni;temel kavramlar, donanım bilgisi ve sorungiderme, sistem yazılımları bilgisi, dosya,zaman yönetimi ve organizasyon, uygulamayazılımları, ağ ve internet kullanımıkonularında bilgi sahibi olmasınıkapsamaktadır.18
 19. 19. Teknolojik Kavramlar veUygulamalar (2/9)19Yeterlik alanları Performans göstergeleriA1 Düzey A2 Düzey A3 DüzeyBilişim teknolojileriyleilgili kavramları doğruve yerindekullanabilmeTeknolojik kelimelerinTürkçe karşılıklarınıtanır ve bunlarıkullanmaya özengösterir.Öğrenenlere.Teknolojik kelimelerinTürkçe karşılığınıkullanma alışkanlığıkazandırır.Bilişim teknolojileriyleilgili kavramlarındoğru ve yerindekullanımında diğeröğretmenlererehberlik yapar.
 20. 20. Teknolojik Kavramlar veUygulamalar (3/9)20Yeterlik alanları Performans göstergeleriA1 Düzey A2 Düzey A3 DüzeyAmaca uygunbilgisayar sistemikurabilme, busistemle uyumluçevre birimlerinikullanabilmeİşletim sitemi kurar,sistemle ilgili gerekliayarlamaları yaparİşletim sistemini etkinşekilde kullanır.İşletim sitemikullanımındaçevresine rehberlikeder.
 21. 21. Teknolojik Kavramlar veUygulamalar (4/9)21Yeterlik alanları Performans göstergeleriA1 Düzey A2 Düzey A3 DüzeyYazılım, donanım veağ unsurları içinbakım stratejilerigeliştirerekuygulayabilmeYazılım, donanım veağ unsurları içinperiyodik bakım veonarım planı yapar.Bilgisayar sistemindeyazılım, donanım veağ ile ilgiliproblemlerinçözümümde kaynakkullanır.Ders içi etkinliklerdeortaya çıkan yazılımve donanımproblemleriniçözebilecek stratejilergeliştirir.
 22. 22. Teknolojik Kavramlar veUygulamalar (5/9)22Yeterlik alanları Performans göstergeleriA1 Düzey A2 Düzey A3 DüzeyBelirli amaçlar içinhazırlanmış uygulamave yazılımlarıkullanabilmeİletişim, problemçözme ve bilgipaylaşımı gibiamaçlar için bilişimteknolojilerindenyararlanır.Öğrenenlerin projehazırlamasınayardımcı olmakamacıyla, bilişimteknolojilerinikullanarak veri toplar.Animasyon, grafik vemasaüstü yayıncılıkgibi uygulamaprogramlarını üstdüzeyde kullanır.
 23. 23. Bilişim öğretmeni, ofis programlarınıkullanabilme, bilgisayar teknolojileri ile ilgilibakım ve donanım bilgisine sahip olma, okuliçerisinde ağ kurma, çoklu ortam yazılımlarıhakkında bilgi ve tecrübeye sahip olma asgaridüzeyde bilmesi gerekenlerdir.Teknolojik Kavramlar veUygulamalar (6/9)23
 24. 24. Günümüz teknolojileri ve ihtiyaçlarındandolayı bilişim öğretmenlerinin tecrübe sahipolması gerektiği diğer konular;• Veri güvenliği• Uzaktan eğitim• Mobil öğrenme• Kayıt işlemeTeknolojik Kavramlar veUygulamalar (7/9)24
 25. 25. Teknolojik Kavramlar veUygulamalar (8/9)Veri Güvenliği: kişisel ve kurumsal verilerinkorunması ile ilgili bilgi sahibi olması ve gerekliyazlım ve donanımları bilmesi.Uzaktan Eğitim: uzaktan eğitimde kullanılansistem , iletişim ve içerik geliştirme araçlarınıkullana bilmeli.25
 26. 26. Teknolojik Kavramlar veUygulamalar (9/9)Mobil Öğrenme: Ipod, ve cep telefonu gibi mobilteknolojilerin öğretim faaliyetlerindekullanılabilmesi.Kayıt İşleme: video, kamera, görüntü işleme veyayınlama teknik ve teknolojileri.26
 27. 27. Öğretme - Öğrenme – Program (1/6)• Bu yeterlik alanında; öğretmenin öğrenmesürecinde aktif katılım, işbirliği, iletişim vepaylaşım durumlarını destekleyecek bilişimteknolojilerini bilmesine yer verilmiştir.27
 28. 28. Öğretme - Öğrenme – Program (2/6)Bu amaçla öğretmenden iletişimteknolojilerini kullanma, materyal geliştirme,öğretim sürecini planlama için veri toplama,analiz etme ve yorumlama konularındateknolojiden yararlanılması istenilmektedir.28
 29. 29. Öğretme - Öğrenme – Program (3/6)29Yeterlik alanları Performans göstergeleriA1 Düzey A2 Düzey A3 DüzeyÖğrenenlerin farklıihtiyaçlarınıkarşılayabilecekteknoloji desteklisüreçler veuygulamalardüzenleyebilmeÖğrenenlerinprojelerine yöneliköğretimetkinliklerininetkililiğini arttırmakiçin çoklu ortam veiletişim araçlarınıkullanır.Öğrenenlere bireyselgelişim dosyalarınıgeliştirmedeteknolojiden nasılyararlanacaklarıkonusunda yardımcıolur.Öğrenenlerin orijinalürünler üretmesineyardımcı olacakteknoloji temelliöğrenme etkinlikleridüzenler ve uygular.
 30. 30. Öğretme - Öğrenme – Program (4/6)30Yeterlik alanları Performans göstergeleriA1 Düzey A2 Düzey A3 DüzeyBilişimteknolojilerindenyararlanarak bilgiyeulaşma, veri toplama,analiz etme vedeğerlendirebilmeÖğrenenlerinteknolojikkaynaklardantopladıkları verileribilgisayara aktararakçeşitli ürünlerhazırlamasınarehberlik eder.Öğrenenlere teknolojikortamlardan toplananbilgilerin geçerlilik vegüvenirliğinideğerlendirebilecekleriyöntem ve stratejilersunar.Öğrenenlerinöğrenmeleriniarttırmaya katkısağlayacak veritoplama, analiz etmeve bulguları paylaşmaiçin bilişimteknolojilerindenyararlanır.
 31. 31. Öğretme - Öğrenme – Program (5/6)31Yeterlik alanları Performans göstergeleriA1 Düzey A2 Düzey A3 DüzeyEtkili öğretme –öğrenmemateryallerihazırlayabilmeBilişim teknolojilerinikullanarak öğretme –öğrenme materyalihazırlar.Öğrenenlerinçalışmalarınıforum,sergi web ve ağgibi farklı ortamlarkullanarakpaylaşmalarını sağlar.Farklı kodlamasistemlerini etkilikullanarak webdestekli gibi öğretimmateryaller hazırlar.
 32. 32. Öğretme - Öğrenme – Program (6/6)32Yeterlik alanları Performans göstergeleriA1 Düzey A2 Düzey A3 DüzeyÖzel gereksinimli veözel eğitimegereksinim duyanöğrencileri dikkatealan uygulamalaryapabilmeÖzel gereksinimli veözel eğitimegereksinim duyanöğrencileringelişmelerinisağlamaya yönelikplanlama yapar.Özel gereksinimli veözel eğitimegereksinim duyanöğrencileringelişmelerinisağlamaya yönelikyapılan planlarıuygular.Özel gereksinimli veözel eğitimegereksinim duyanöğrencilerinihtiyaçlarına yönelikuygun teknolojilerinkullanımı içinetkinlikler tasarlar veuygular.
 33. 33. Değerlendirme SorularıBu bölümde 6 adet değerlendirme sorusuvardır. Lütfen soruları dikkatlice okuyunuz,eğer takıldığınız sorular olursa ipuçlarındanfaydalanabilirsiniz.33
 34. 34. Değerlendirme soruları (1/10)1. Teknolojik kavramlar ve uygulama2. Öğretme öğrenme program3. Gelişim psikolojisiYukarıdakilerden hangileri ya da hangisibilişim teknolojileri özel alan yeterliklerineaittir?A) yalnız 1 B) 1 ve 3C) yalnız 2 D) 1 ve 2ipucu1Sonraki soruipucu234
 35. 35. Öğretmen , öğrenme sürecinidestekleyecek farklıteknolojilerden yararlanır.Soruya dön35
 36. 36. Öğretmen teknoloji ile ilgilikavramları bilir ve yerinde kullanır.Soruya dön36
 37. 37. Tebrikler doğru cevap. Ayrıca öğretimsürecini ve ortamını tasarlama, planlamave düzenleme de özel alan yeterliklerineaittir.Soruya dön37
 38. 38. Yanlış cevap! Lütfen soruyu daha dikkatli okuyun.Soruya dön38ipucu1ipucu2
 39. 39. Değerlendirme Soruları (2/10)Aşağıdakilerden hangisi teknolojik kavramlar veuygulamaların alt yeterlik alanına aittir?A) Öğretime uygun planlama yapabilmeB) Etkili öğrenme materyali hazırlamaC) Bilişim teknolojilerinden yararlanarak verilerianaliz etmeD) Ağ ve internet uygulamalarını yerindekullanabilmeipucu1Sonraki soruipucu239
 40. 40. Öğretmen etkin kaynak ve dosyapaylaşımı için ağ kurar.Soruya dön40
 41. 41. Kaynak paylaşımı yaparken gerekliyazılımı kullanırSoruya dön41
 42. 42. Tebrikler doğru cevap. Ayrıca belirliamaçlar için hazırlanmış uygulama veyazılımları kullanma basamağı dateknolojik kavramlar ve uygulamalarbasamağına aittir.Soruya dön42
 43. 43. Yanlış cevap! Üzülme başaracağından eminim.Soruya dön43ipucu1ipucu2
 44. 44. Değerlendirme Soruları (3/10)Aşağıdakilerden hangisi bilişim teknolojileriöğretmeninin bilgi ve tecrübe sahibi olmasıgerektiği konulardan değildir?A) Veri güvenliğiB) Uzaktan eğitimC) Kayıt işlemeD) Mobil teknolojileri derste kullanmamaipucu1Sonraki soru ipucu2 44
 45. 45. Öğretmen; video ve görüntüyüişleme bilgisine sahip olmalı.Soruya dön45
 46. 46. Öğretmen; video konferanscihazlarını ve elektronik tahtakullanır.Soruya dön46
 47. 47. Tebrikler doğru cevap. Ayrıca video sesakışı teknolojilerini ve sunucuyöntemlerini bilir.Soruya dön47
 48. 48. Yanlış cevap! Hadi şansını tekrar dene.Soruya dön48ipucu1ipucu2
 49. 49. Değerlendirme Soruları (4/10)Aşağıdakilerden hangisi performans göstergederecelendirmelerine aittir?1) temel bilgi düzeyi2) ileri düzey3) geri düzeyA) 1 ve 3 B) 1, 2 ve 3C) 2 ve 3 D) 1 ve2ipucu1Sonraki soruipucu249
 50. 50. Öğretmenin öğretim programınailişkin uygulamalarındakifarkındalığı. Öğrencinin ilgi veihtiyaçlarını ele aldığı performansgöstergeleri üretir, yeniuygulamalarla alanına katkı sağlar.Soruya dön50
 51. 51. Öğretmen özgün yoruma dayalıyeni uygulamalarla alanına katkısağlayabilir.Soruya dön51
 52. 52. Tebrikler doğru cevap. Ayrıca bilgi vetecrübe düzeyi de performansderecelendirmeye aittir.Soruya dön52
 53. 53. Yanlış cevap! İpuçlarından faydalanarakdoğru cevabı bulabilirsin.Soruya dön53ipucu1ipucu2
 54. 54. Değerlendirme Soruları (5/10)Öğretmenin öğrenme sürecinde aktif katılım,işbirliği, iletişim ve paylaşım durumlarınıdestekleyecek bilişim teknolojilerini bilmesine yerverilmiştir.Yukarıdaki açıklama hangi yeterlik alanına aittir?A)Teknolojik kavramlar ve uygulamalarB) Öğretme öğrenme programC)Uzaktan eğitimD) Veri işlemeipucu1ipucu254Sonraki soru
 55. 55. Öğretmenler farklı gereksinimlerinikarşılayabilecek teknoloji desteklisüreçler ve uygulamalar düzenler.Soruya dön55
 56. 56. Öğretmen etkili öğrenme – öğretmemateryali hazırlarSoruya dön56
 57. 57. Tebrikler doğru cevap. Özel gereksinimlive özel eğitime gereksinim duyanöğrencileri dikkate alan uygulamalaryapabilmede bu basamağa aittir.Soruya dön57
 58. 58. Yanlış cevap! Lütfen soruyu daha dikkatli okuyun.Soruya dön58ipucu1ipucu2
 59. 59. “Belirli amaçlar için hazırlanmış uygulama ve yazılımlarıkullanabilme” yeterlik alanının performans göstergelerinin doğrusıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?1) İletişim, problem çözme ve bilgi paylaşımı gibi amaçlar içinbilişim teknolojilerinden yararlanır.2) Öğrenenlerin proje hazırlamasına yardımcı olmak amacıyla,bilişim teknolojilerini kullanarak veri toplar.3) Animasyon, grafik ve masaüstü yayıncılık gibi uygulamaprogramlarını üst düzeyde kullanır.A) 2-1-3 B) 3-2-1C) 1-3-2 D) 1-2-359ipucu1ipucu2Değerlendirme Soruları (6/10)Sonraki soru
 60. 60. 60Öğretmen özgün yoruma dayalıyeni uygulamalarla alanına katkısağlayabilir.Soruya dön
 61. 61. 61Öğretmenin öğretim programına ilişkinuygulamalarındaki farkındalığı ileöğretmenlik mesleğine ilişkin sahipolduğu temel bilgi, beceri ve tutumlarıgösteren performans göstergelerini içerirSoruya dön
 62. 62. 62Tebrikler doğru cevap. Ayrıca Amacauygun bilgisayar sistemi kurabilme, busistemle uyumlu çevre birimlerinikullanabilme de bu alanla ilgilidir.Soruya dön
 63. 63. 63Üzgünüm yanlış cevap! Soruya tekrar bakmanda fayda var.Soruya dönİpucu 1İpucu 2
 64. 64. Değerlendirme Soruları (7/10)- Kişisel ve kurumsal verilerin korunması,- Ipod ve cep telefonu gibi teknolojilerin kullanımı,- Ders yönetim sistemleri ve sunum araçlarının bilinmesi,Yukarıda verilen tanımlar aşağıdakilerden hangisinikapsamaz?A) Uzaktan eğitimB) Kayıt işlemeC) Mobil öğrenmeD) Veri güvenliği64İpucu 1İpucu 2Sonraki soru
 65. 65. 65Tebrikler doğru cevap. Bilişim öğretmeniweb, programlama dilleri gibiteknolojileri bilmelidir.Soruya dön
 66. 66. 66Üzgünüm yanlış cevap! Soruya tekrar bakmanda fayda var.İpucu 1İpucu 2Soruya dön
 67. 67. 67Video ve ses akışı sunucu yöntemleri.Soruya dön
 68. 68. 68Video, kamera, görüntü işleme veyayınlama.Soruya dön
 69. 69. Değerlendirme Soruları (8/10)Aşağıdakilerden hangisinde “Amaca uygun bilgisayar sistemikurabilme, bu sistemle uyumlu çevre birimlerini kullanabilme”yeterlik alanının performans göstergeleri doğru sıralanmıştır?1) İşletim sistemini etkin şekilde kullanır.2) İşletim sitemi kurar, sistemle ilgili gerekli ayarlamaları yapar.3) İşletim sitemi kullanımında çevresine rehberlik eder.A) 1- 2B) 1- 2 -3C) 2- 3D) 2- 1- 369İpucu 1İpucu 2Sonraki soru
 70. 70. 70Öğretmenin öğretim programına ilişkinuygulamalarındaki farkındalığını kapsarSoruya dön
 71. 71. 71öğretim sürecindeki uygulamalarındaedindiği mesleki deneyimlerle programıngereğini yerine getirir.Soruya dön
 72. 72. 72Tebrikler doğru cevap. Zaten doğru cevapvereceğini biliyordum.Soruya dön
 73. 73. 73Üzgünüm yanlış cevap! Soruya tekrar bakmanda fayda var.İpucu 1İpucu 2Soruya dön
 74. 74. Değerlendirme Soruları (9/10)Aşağıdakilerden hangisi “Öğretim hedeflerine uygun teknolojikkaynakları seçip kullanabilme” yeterlik alanının A3 düzeyperformans göstergesine aittir?A) Okul çevresinde var olan teknolojik kaynakları değerlendirir.B) Öğrenme –öğretme amaçlı geliştirilmiş yazılımlarıdeğerlendirir.C) Öğretim hedeflerine uygun teknolojik kaynakların seçimindemeslektaşlarına yardım eder.D) Öğrenenin çoklu ortamlar tasarlamalarına yardımcı olur74Sonraki soruİpucu 2İpucu 1
 75. 75. 75Tebrikler doğru cevap. Başarılarınındevamı gelecektir.Soruya dön
 76. 76. 76Öğretmen özgün yoruma dayalı yeniuygulamalarla alanına katkı sağlayabilir.Soruya dön
 77. 77. 77öğretmenin A2 düzeyinde geliştirdiğiuygulamalarını, öğretimin farklıdeğişkenlerini de göz önünde bulundurur.Soruya dön
 78. 78. 78Üzgünüm yanlış cevap! Ama ipuçlarına bakarakdoğru şıkkı bulabilirsin.İpucu 1İpucu 2Soruya dön
 79. 79. Değerlendirme Soruları (10/10)Aşağıdakilerden hangisi “Etkili öğretme – öğrenme materyallerihazırlayabilme” yeterlik alanının A2 düzey performansgöstergesine aittir?A) Bilişim teknolojilerini kullanarak öğretme – öğrenme materyalihazırlar.B) Farklı kodlama sistemlerini etkili kullanarak web destekli gibiöğretim materyaller hazırlar.C) Öğrenenlerin çalışmalarını forum,sergi web ve ağ gibi farklıortamlar kullanarak paylaşmalarını sağlar.D) Öğrenenlere teknolojik ortamlardan toplanan bilgileringeçerliliklerini değerlendirebilecekleri stratejiler sunar.79İpucu 1İpucu 2Çıkış
 80. 80. 80Üzgünüm yanlış cevap! Ama ipuçlarına bakarakdoğru şıkkı bulabilirsin.Soruya dönİpucu 1İpucu 2
 81. 81. 81öğretmenin A2 düzeyinde geliştirdiğiuygulamalarını, öğretimin farklıdeğişkenlerini de göz önünde bulundurur.Soruya dön
 82. 82. 82öğretmenin A2 düzeyinde geliştirdiğiuygulamalarını, öğretimin farklıdeğişkenlerini de göz önünde bulundurur.Soruya dön
 83. 83. 83Tebrikler doğru cevap. Başarılarınındevamı gelecektir.Soruya dön

×