Kolb

329 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
329
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kolb

 1. 1. KOLBÖĞRENME STĠLĠ2011215051Ahmet AYTAÇBÖTE IIIÖğr. Gör. Tijen AKADA2012-2013 BAHAR1
 2. 2. KOLB ÖĞRENME STĠLĠHEDEF VE KAZANIMLAR2
 3. 3. KOLB ÖĞRENME STĠLĠHedef ve KazanımalarBu sunum sonunda öğrenciler,Öğrenmeyi tanımlayabilecek,Öğrenme Stillerini Ortaya Çıkaran Faktörleri sıralayabilecek,Bir bireyin öğrenme stilindeki boyutları öğrenebilecek,Öğrencilerin etkin olabilmeleri için sahip olması gereken dört farklıyeteneği öğrenebilecek,Öğrenme stillerini sınıflandırabilecek,Öğrenme stillerinin özelliklerini sayabileceklerdir.3
 4. 4. KOLB ÖĞRENME STĠLĠÖN BĠLGĠLER4
 5. 5. KOLB ÖĞRENME STĠLĠÖğrenme Nedir?YaĢantı sonucu gerçekleĢen kalıcı izli davranıĢ değiĢikliğidir.Bireyin davranıĢında bir değiĢikliğin olmasıBu değiĢikliğin yaĢantı sonucu meydana gelmesiBu değiĢikliğin en azından belli bir süre kalıcı olmasıöğrenmenin sonuçlarıdır.5
 6. 6. KOLB ÖĞRENME STĠLĠÖğrenme Stili Nedir?Bilgiyi kavrama ve iĢlemede kiĢisel olarak tercih edilen yoldur.Herkes öğrenebilir ama öğrenme süreci her birey için aynıdeğildir.6
 7. 7. KOLB ÖĞRENME STĠLĠÖğrenme Stillerini Ortaya Çıkaran FaktörBireyelerdeki farklılıklar öğrenme stillerini ortaya çıkarır.oAlgısal tercihler (iĢitsel, görsel vb.) ve güçlükleroMotivasyonel farklılıklar (endiĢe, baĢarı durumu vb.)oPsikolojik faktörler (içedönük/dıĢadönük)oBilgiyi iĢleme alıĢkanlıkları7
 8. 8. KOLB ÖĞRENME STĠLĠÖğrenme StiliBireyden bireye değiĢir ve değiĢmez bir unsur olmamakla birliktedeğiĢmesi zaman alır8
 9. 9. KOLB ÖĞRENME STĠLĠBir bireyin öğrenme stilindeki boyutlarBilişsel Boyut: bilgiyi alma, iĢleme, depolama,kodlama ve kodlarıçözme biçimidir.Duyuşsal Boyut: güdü, dikkat, denetim odağı, ilgiler vesorumluluklardır.Fizyolojik Boyut: Duyusal algı (görsel, iĢitsel,dokunma ve tatalma), çevresel özellikler (gürültü düzeyi, ısı, ıĢık ve oda düzeni), çalıĢmasırasında yiyecek ihtiyacı gün içinde en iyi öğrenmenin sağlanacağı zamanaralığıdır.9
 10. 10. KOLB ÖĞRENME STĠLĠÖğrenme Stili Modelleri1940’lı yıllardan bu yana pek çok araĢtırma yapılmıĢtır. Öğrenmestilindeki boyutların özelliklerini vurgulayan öğrenme stili modellerini ĢuĢekilde sıralayabiliriz;oBilişsel Boyut: Gregorc, Kolb,McCarthy 4MAT ve Dunn&Dunn öğrenmestili modelleri.oDuyuşsal Boyut: Dunn&Dunn, Harvey Silver & Robert Hanson ve Curryöğrenme stili modelleri.oFizyolojik Boyut: Dunn&Dunn, Harvey Silver & Robert Hanson ve Curryöğrenme stili modelleri.10
 11. 11. KOLB ÖĞRENME STĠLĠBireylerin öğrenme stilini değerlendirmek, öğretme-öğrenmesüreci için çok önemlidir.NEDEN?11
 12. 12. KOLB ÖĞRENME STĠLĠBirey kendi öğrenme stilini bildiğinde;Öğrenme sürecine, stilini devreye sokabilir, etkin bir sorun çözücüdurumuna gelir.Kendine güveni artar.Etkili ve baĢarılı öğrenme gerçekleĢir.12
 13. 13. KOLB ÖĞRENME STĠLĠEğitici öğrencinin öğrenme stilini bildiğinde;Öğrenciye kazandırılacak bilgi , tutum veya davranıĢa özel öğrenmeetkinlikleri düzenleyebilir.Öğrencilerin tercihlerine göre ; bireysel yada grup çalıĢmalarıdüzenlenebilir.Öğrencilerin nasıl güdülendiği belirlenerek, içsel yada dıĢsalpekiçtireçler sağlayabilir.Öğrenme ortamını öğrencinin öğrenme özelliklerine göre düzenleyereköğrenmenin kalitesi ve miktarını artırabilir.13
 14. 14. KOLB ÖĞRENME STĠLĠÖğrenme stili terimi, son yıllardaözellikle David A. Kolb’un “YaĢantısalÖğrenme Kuramı”nın bir uzantısı olaraköğrenme terminolojisine girmiĢtir.David A. Kolb14
 15. 15. KOLB ÖĞRENME STĠLĠKolb’a göre bireyler kendi yaĢantılarından, deneyimlerindenöğrenirler ve öğrenmenin sonuçları bireye özgüdür. Her öğrencininöğrenme stili bir baĢka öğrencinin öğrenme stilinden farklıdır.Öğrenme stilleri genellikle yaĢa, cinsiyete, kültüre ve baĢarıdüzeyine göre değiĢiklik gösterir. Bir öğrencinin öğrenme stilionun kiĢilik özellikleriyle benzerlik ya da uyum içindedir.15
 16. 16. KOLB ÖĞRENME STĠLĠKolb modelini, kiĢilerin olay, olgu ve fikirlere nasılyaklaĢtıklarını ve gündelik hayatlarında karĢılaĢtıkları sorunlarıçözmek için hangi yollara baĢvurduklarını inceleyerekoluĢturmuĢtur.Kolb’a göre yeni bilgi, beceriler veya tutumlar yaĢantısalöğrenmenin dört biçim içinde yer almasıyla gerçekleĢtirilebilir.16
 17. 17. KOLB ÖĞRENME STĠLĠÖğrencilerin etkin olabilmeleri için dört farklı yeteneğeihtiyaçları vardır.Bunlar:1. Somut yaĢantı (concrete experience)2. Yansıtıcı gözlem (reflective observation)3. Soyut kavramsallaĢtırma (abstract conceptualization)4. Aktif yaĢantı (active experience)17
 18. 18. KOLB ÖĞRENME STĠLĠSomut YaĢantıHissederekAktif YaĢantıYaparakYansıtıcı GözlemĠzleyerekSoyut KavramsallaĢtırmaDüĢünerek18ġekil 1
 19. 19. KOLB ÖĞRENME STĠLĠ1. Somut Yaşantı (Aktif Deneyimler) (1/2)Bu öğrenme biçiminde yaĢantı ve problemlerle kiĢisel olarakilgilenmek ve hissetmek, düĢünmekten daha önemli görülmekte,kuram ve genellemeler yerine o anki gerçeğin tekliği vekarmaĢıklığı, problemlerin çözümünde sistematik ve bilimsel biryaklaĢım yerine sezgilere dayalı bir yaklaĢım tercih edilmektedir.Resim 119
 20. 20. KOLB ÖĞRENME STĠLĠ1. Somut Yaşantı (Aktif Deneyimler) (2/2)Kolb bu öğrenme biçimine sahip olan kiĢilerin;•Diğer bireylerle birlikte mutlu olmaktan mutlu olduklarını, grup çalıĢmasıve tartıĢmalara katılmaktan hoĢlandıklarını ve bu konularda oldukçabaĢarılı olduklarını,•GiriĢken, yeni görüĢ ve düĢüncelere açık olduklarını,•AraĢtırma ve incelemeye hazır ve istekli olduklarını,•Genelde sezgilere dayalı karar verme ve yapısal olmayan durumlardabaĢarılı olduklarını,•KeĢfederek öğrenmekten hoĢlandıklarını,•Meraklı olduklarını,•Yeni fikirler üretebildiklerini,•Yeni deneyimlerden öğrendiklerini,•Sistemli olmadıklarını ifade etmiĢtir.20
 21. 21. KOLB ÖĞRENME STĠLĠ2. Yansıtıcı GözlemBu öğrenme biçimi düĢünce ve olayları dikkatlice gözlemleyerekfarklı görüĢ açıları ile değerlendirme süreci üzerinde yoğunlaĢmıĢtır.Kolb bu öğrenme biçimine sahip olan kiĢilerin;•Pratik uygulamalar yerine olayın özünü kavrama; doğru nedir, nasıloluĢur? Gibi sorulara yanıt arayan,•Ġçedönük olan,•DüĢünce ve olayları sezgi yoluyla anlayan, algıları ile öğrenen,•Fikirlerin oluĢmasında kendi duygu ve düĢüncelerine güvenen,•Karar vermeden önce dikkatle gözlem yapan,•Farklı bakıĢ açılarında bilgi sağlamaya çalıĢan,•Sabırlı, tarafsız ve dikkatli düĢünerek karar verme konularında baĢarılıolduklarını ifade etmiĢtir.21
 22. 22. KOLB ÖĞRENME STĠLĠ3. Soyut KavramsallaştırmaBurada mantık, kavramlar ve düĢünceler, duygulardan dahaönemlidir. Genel kuramlar geliĢtirme ve bir problemin çözümünde bilimselyaklaĢım önem kazanmaktadır. Birey, düĢünce ve olayların mantıksalanalizini yaptıktan sonra harekete geçmektedir.Kolb bu öğrenme biçimine sahip olan kiĢilerin;•Sistematik planlar yapma konusunda baĢarılı olduklarını,•DüĢünerek öğrendiklerini,•Fikirlerin mantıksal analizlerini yaptıklarını,•Açık ve iyi yapılandırılmıĢ fikir sunumu yaptıklarını,•Tümdengelim yöntemiyle düĢündüklerini ifade etmiĢtir.22
 23. 23. KOLB ÖĞRENME STĠLĠ4. Aktif Yaşantı (1/2)Aktif yaĢantı öğrenme biçimindeki bireyler, çevrelerini etkilemeve durumlarını değiĢtirme özelliğine sahiptir. Bu öğrenme biçimindeizlemekten çok pratik uygulamalar yapma, mutlak gerçek yerine ise iĢeyarayanı benimseyip diğerlerini reddetme söz konusudur. Birey, baĢladığıiĢi tamamlama ve hedeflerine ulaĢmak için risk alma konusunda duyarlı vebaĢarılı olmaktadır.Resim 2 23
 24. 24. KOLB ÖĞRENME STĠLĠ4. Aktif Yaşantı (2/2)Kolb bu öğrenme biçimine sahip olan kiĢilerin;•Yaparak öğrenme,•Risk alma, dıĢa dönüklük,•Yaptıklarının sonucunu görmek isteme,•Geri bildirim alma ve uygulama, projeler ve kiĢisel öğrenme aktiviteleriyapma gibi becerilere sahip olduklarını ifade etmektedir.Resim 3 24
 25. 25. KOLB ÖĞRENME STĠLĠModelde;Bireyin bilgiyi nasıl algıladığını somut yaĢantı ve soyutkavramsallaĢtırma; nasıl iĢlediğini yansıtıcı gözlem ve aktif yaĢantıaçıklar.Somut YaĢantıHissederekAktif YaĢantıYaparakYansıtıcı GözlemĠzleyerekSoyut KavramsallaĢtırmaDüĢünerekĠġLEM BOYUTUALGIBOYUTU25ġekil 2
 26. 26. KOLB ÖĞRENME STĠLĠKolb’a göre bireyler kendi yaĢantılarından, deneyimlerindenöğrenirler ve bu öğrenmenin sonuçları güvenli bir Ģekildedeğerlendirilebilir.Kolb yaĢantısal öğrenme kuramını, somut yaĢantı, yansıtıcıgözlem, soyut kavramsallaĢtırma ve aktif yaĢantı yeteneklerini içerendört aĢamalı bir döngü olarak tanımlamıĢtır.Öğrencilerin etkin olabilmeleri için bu dört farklı yeteneğiuygulayabilmeleri gerekir26
 27. 27. KOLB ÖĞRENME STĠLĠBurada bireyin öğrenme stilini tek bir yetenekbelirlememektedir. Her bir bireyin öğrenme stili, dört öğrenmeyeteneğinin bileĢenidir. 1976 yılında Kolb tarafından geliĢtirilen veeleĢtiriler sonucunda yeniden 1985 yılında yine Kolb tarafındandüzenlenen öğrenme stili envanterindeki puanlar, bireyin soyuttansomuta (SK-SY), aktiften yansıtıcıya (AY-YG) kadar farklı tercihleriniortaya koymaktadır.Bu öğrenme stilleri;ÖzümseyenAyrıĢtıranDeğiĢtirenYerleĢtiren27
 28. 28. KOLB ÖĞRENME STĠLĠSomut YaĢantıHissetmeAktif YaĢantıYapmaYansıtıcı GözlemĠzlemeSoyut KavramsallaĢtırmaDüĢünmeYerleĢtiren(Hisseder ve Yapar)DeğiĢtiren(Hisseder ve Ġzler)AyrıĢtıran(DüĢünür ve Yapar)Özümseyen(DüĢünür ve izler)ĠġLEM BOYUTUALGIBOYUTU28ġekil 3: Kolb’ un Örenme Stilleri Modeli
 29. 29. KOLB ÖĞRENME STĠLĠ1. Özümseyen (Assimilatör) Öğrenme Stili (1/2)Soyut KavramsallaĢtırma ve Yansıtıcı Gözlem yeteneklerininbileĢenidir.Soyut kavramlar üzerinde düĢünerek ve gözlem yaparak öğrenirler.Öğrenenlerin belirleyici sorusu “NEDĠR?”Ders anlatımlarını dinleyerek, okumalar yaparak, bilgi ve kuramlarüzerinde düĢünerek öğrenmeyi severler.Bilgilerin mantıklı ve düzenli bir biçimde sunulmasını ve üzerindedüĢünmek için zaman verilmesini isterler.Planlama yapma,modeller oluĢturma, sorunları tanımlama, kuramlargeliĢtirme ve sabırlı olma konularında oldukça iyidirler.29
 30. 30. KOLB ÖĞRENME STĠLĠ1. Özümseyen (Assimilatör) Öğrenme Stili (2/2)Belirli bir düzen içinde verilen detayları öğrenmeye imkan verenöğretim yaklaĢımlarını tercih ederler.ĠĢitsel, görsel sunumlar, ders anlatımları,Soru cevap, çalıĢma yaprakları,Bilgileri basılı materyallerden alma,Bağımsız araĢtırmalar yapma,Problemlerin uzmanlar tarafından çözülmesi,Gösterilerin uzman bir kiĢi tarafından yapılması,Bireysel katılımların gerçekleĢmesi için cesaretlendirilmeleri.Dinleyerek ve izleyerek öğrenme eğiliminde olduklarından, gelenekselöğrenme ortamlarında baĢarı gösterdikleri belirtilmektedir.30
 31. 31. KOLB ÖĞRENME STĠLĠ2. Ayrıştıran (Converger) Öğrenme Stili (1/2)Soyut KavramsallaĢtırma ve Aktif YaĢantı yeteneklerinin bileĢenidir.Soyut kavramlar üzerinde düĢünerek ve aktif yaĢantılar yolu ileyaparak öğrenirler.Detaylara önem verirler, parçalardan hareketle bütünü anlamayaçalıĢırlar.Belirleyici sorusu “NASIL?”Sorunları belirleme ve çözmede, kararlar almada ve akıl yürütereksonuçlar çıkarmada, konudaki iliĢkileri ya da bir durumun nasıl ortayaçıktığını belirlemede iyidirler.31
 32. 32. KOLB ÖĞRENME STĠLĠ2. Ayrıştıran (Converger) Öğrenme Stili (2/2)Bu öğrenciler, deneylerle, yeni düĢünceleri araĢtırmakla, pratiklaboratuar uygulamalarıyla ve deneme yanılma yoluyla öğrenirler.Eğitmen rehberliğine ve sık sık geri bildirimlere gereksinim duyarlar.Problem çözme ve teknik konularda baĢarılıdırlar.KiĢiler arası fikir alıĢ veriĢine imkan veren öğretim yaklaĢımlarınıtercih ederler.Beyin fırtınası tekniği,Soru cevap yöntemi,Konular arası iliĢkileri ortaya çıkaran soruları,Problem çözme,Uygulamaya dönük çalıĢmalar ve araĢtırmalar,Küçük grup çalıĢmaları32
 33. 33. KOLB ÖĞRENME STĠLĠ3. Değiştiren (Divergent) Öğrenme Stili (1/2)Somut YaĢantı ve Yansıtıcı Gözlem yeteneklerinin bileĢimidir.Hissederek ve izleyip gözlem yaparak öğrenirler.Öğrenme etkinliklerinde bireysel çalıĢmayı tercih eden bu bireylerin,belirleyici sorusu “NĠÇĠN?”dir.Bilgilerin sıralı, ayrıntılı ve sistematik olarak kendilerine sorulmasınıisterler.Öğrenme sürecinde sabırlı, nesnel ve dikkatli yargılarda bulunur,dinleyerek ve fikir alıĢ veriĢinde bulunarak öğrenmeyi tercih ederler.Somut örnekler dayalı olarak öğrenirler ve karar alırken kendi hislerinegüvenirler.33
 34. 34. KOLB ÖĞRENME STĠLĠ3. Değiştiren (Divergent) Öğrenme Stili (2/2)En belirgin özellikleri hayal güçlerinin kuvvetli ve duygusal olmaları,yeni düĢüncelere açık olmaları ve bir konuya farklı açılardan bakmak içinyollar aramalarıdır.Bilgilerin belirli bir düzen içinde verildiği öğretim yaklaĢımlarını tercihederler.Düz anlatım, Beyin fırtınası,Küçük grup çalıĢmaları,Öğrenirken çok örneğe ihtiyaç duyarlarÖğrenme sürecinde bilgileri bir otoritenin (öğretmen veya ders kitabı gibi)vermesini siterler.Eğitici ve motive edici bir rolde olmalı.Uzun notlar tutma,KiĢisel geribildirim alma.34
 35. 35. KOLB ÖĞRENME STĠLĠ4. Yerleştiren (Accomodator) Öğrenme Stili (1/2)Somut YaĢantı ve Aktif YaĢantı yeteneklerinin bileĢimidir.Yaparak ve hissederek öğrenirler.Bilgilerini, gerçek yaĢam sorunlarını çözmek için yeni durumlaratransfer etmeyi severler.Diğer arkadaĢlarıyla çalıĢarak, amaçlar belirleyerek, alan çalıĢmaları vearaĢtırmalar yaparak, projeler gerçekleĢtirerek öğrenirler.KarmaĢık bilgi ve bunlar arasındaki iliĢkileri belirlemek, pratik olmak,liderlik yapmak, yeni bir duruma hemen katılmak ve uyum sağlamak ilerisk almak konularında iyidirler.35
 36. 36. KOLB ÖĞRENME STĠLĠ4. Yerleştiren (Accomodator) Öğrenme Stili (2/2)Uygulamaya ve keĢfetmeye dayalı öğrenmeyi tercih ederler. Bu tipinbelirleyici sorusu; “Eğer … ise ne olacak?” dır.Öğrenme sürecinde detaylara önem veren öğretim yaklaĢımlarını tercihederler.Birçok duyuya aynı anda hitap eden öğrenme ortamları ,Konuları çizim yaparak öğrenme,Soru cevap tekniğini büyük gruplar halinde tartıĢarak kullanma,Rol oynama, sunum yapma,Proje çalıĢmaları,Laboratuar çalıĢmaları.36
 37. 37. KOLB ÖĞRENME STĠLĠPerformans SorularıPerformans bölümünde 2 tane doğru/yanlıĢ, 3 tane çoktanseçmeli ve bir tane boĢluk doldurma sorusu olmak üzere toplam 6 sorubulunmaktadır.Bütün sorularda size yardımcı olmak için 2 tane ipucubulunmaktadır.BaĢarılar ve bol Ģanslar dilerim…37BAġLA
 38. 38. Performans SorularıSoru 1: Bireyin bilgiyi nasıl algıladığını somut yaĢantı ve soyutkavramsallaĢtırma; nasıl iĢlediğini yansıtıcı gözlem ve aktif yaĢantıaçıklar.DOĞRU YANLIġ38
 39. 39. Performans SorularıSoru 1: Bireyin bilgiyi nasıl algıladığını somut yaĢantı ve soyutkavramsallaĢtırma; nasıl iĢlediğini yansıtıcı gözlem ve aktif yaĢantıaçıklar.Ġpucu 1: Algı; duyu organlarına gelen uyarımların anlamlı hale getirilmesisürecine denir.Bilgiyi iĢleme ise; düĢünce ve olayları dikkatlicegözlemleyerek farklı görüĢ açıları ile değerlendirip daha sonra pratikuygulamalar yapmaktır.39
 40. 40. Performans SorularıSoru 1: Bireyin bilgiyi nasıl algıladığını somut yaĢantı ve soyutkavramsallaĢtırma; nasıl iĢlediğini yansıtıcı gözlem ve aktif yaĢantıaçıklar.Ġpucu 2: Sayfa 28’e göz at bakalım.4028. Sayfaya git
 41. 41. Performans Soruları41Üzgünüm yanlıĢ cevapDemek ki konuya pek hakimolamamıĢsın. Tekrar etmeni öneririm.
 42. 42. Performans Soruları42Bravo muhteĢemsin. Yapacağındanemindim. Doğru cevapDiğer soruSomut yaĢantı ve soyut kavramsallaĢtırma sezgilerden dolayı algıyıharekete geçiriken, yansıtıcı gözlem ve aktif yaĢantı yaparak ve gözlemyaparak harekete geçtiğinden iĢlemeyi ön plana çıkarır.
 43. 43. Performans SorularıSoru 2: Somut yaĢantı, düĢünce ve olayları dikkatlice gözlemleyerekfarklı görüĢ açıları ile değerlendirme süreci üzerinde yoğunlaĢmıĢtır.DOĞRU YANLIġ43
 44. 44. Performans SorularıSoru 2: Somut yaĢantı, düĢünce ve olayları dikkatlice gözlemleyerekfarklı görüĢ açıları ile değerlendirme süreci üzerinde yoğunlaĢmıĢtır.Ġpucu 1: DüĢünce ve olayları sezgi yoluyla anlayan, algıları ile öğrenenFikirlerin oluĢmasında kendi duygu ve düĢüncelerine güvenenKarar vermeden önce dikkatle gözlem yapan44
 45. 45. Performans SorularıSoru 2: Somut yaĢantı, düĢünce ve olayları dikkatlice gözlemleyerekfarklı görüĢ açıları ile değerlendirme süreci üzerinde yoğunlaĢmıĢtır.Ġpucu 2: Somut YaĢantı ilgilenmek, hissetmek ve sezgilere dayalı biryaklaĢımı tercih eder.45
 46. 46. Performans Soruları46Üzgünüm yanlıĢ cevapDemek ki konuya pek hakimolamamıĢsın. Tekrar etmeni öneririm.
 47. 47. Performans Soruları47Bravo muhteĢemsin. Yapacağındanemindim. Doğru cevapDiğer soruSomut YaĢantı hissetme ve sezgilere dayanırken, Yansıtıcı Gözlemadında da belirtildiği gibi gözleme dayalıdır.
 48. 48. Performans Soruları48Soru 3: AyĢe, derste anlatılanları dikkatlice düĢünen ve sezgi yoluylaçok iyi anlayan bir öğrencidir. Öğrendiklerinin özünü kavrayarak “ne”sorusundan çok , “nasıl” ve “neden” sorularına yanıt aramaktadır.Yukarıda verilen örneğe göre, AyĢe’nin hangi öğrenme stilinesahip olduğu söylenebilir? (KPSS-2010)A) Uzamsal öğrenmeB) EklemlemeC) Somut yaĢantıD) Yansıtıcı gözlemE) Soyut kavramsallaĢtırma
 49. 49. Performans SorularıYanlıĢ cevap.Bu cevabın beni ĢaĢırttıĠpuçlarına bakarak doğruyubulabilirsin.49
 50. 50. Performans Soruları50Doğru cevap tebrik ederimKolb’un öğrenme stilleri içerisinde yer alan Yansıtıcı Gözlem,öğrenilenler ve gözlenenler üzerinde düĢünerek farklı bakıĢ açılarıgeliĢtirmenin önem kazandığı öğrenme durumudur.Diğer soru
 51. 51. Performans SorularıSoru 3: AyĢe, derste anlatılanları dikkatlice düĢünen ve sezgi yoluylaçok iyi anlayan bir öğrencidir. Öğrendiklerinin özünü kavrayarak “ne”sorusundan çok , “nasıl” ve “neden” sorularına yanıt aramaktadır.Yukarıda verilen örneğe göre, AyĢe’nin hangi öğrenme stilinesahip olduğu söylenebilir?Ġpucu 1: Fikirlerin oluĢmasında kendi duygu ve düĢünceleri ne güvenenbireylerdir.51
 52. 52. Performans SorularıSoru 3: AyĢe, derste anlatılanları dikkatlice düĢünen ve sezgi yoluylaçok iyi anlayan bir öğrencidir. Öğrendiklerinin özünü kavrayarak “ne”sorusundan çok , “nasıl” ve “neden” sorularına yanıt aramaktadır.Yukarıda verilen örneğe göre, AyĢe’nin hangi öğrenme stilinesahip olduğu söylenebilir?Ġpucu 2: Bu öğrenme Ģeklini benimseyen bireyler; düĢünce ve olaylarınmantıksal analizini yaptıktan sonra harekete geçme yoluylagerçekleĢtirilen düĢünerek öğrenme etkinliğini tercih ederler.52
 53. 53. Performans Soruları53Soru 4: Ali, risk almaktan hoĢlanan, somut tecrübeleri ve öğrendiklerinidenemeyi tercih eden, genelde sabırsız, ama bulunduğu ortama kolayuyum sağlayabilen bir öğrencidir.Kolb’a göre, Ali’nin öğrenme biçimi aĢağıdakilerden hangisidir?A) AktifB) YansıtıcıC) KavramsalD) KuramsalE) Analitik
 54. 54. Performans SorularıYanlıĢ cevap.Üzülme ipuçları sana yardımcıolacaktır.54
 55. 55. Performans Soruları55Doğru cevap tebrik ederimKolb öğrenme stillerinin belirlenmesinde dört öğrenme yeteneğitanımlamıĢtır. Bunlar somut yaĢantı(SY), yansıtıcı gözlem(YG), soyutkavramsallaĢtırma(SK) ve Aktif yaĢantı(AY)’dır. Soruda verilenyaparak-yaĢayarak öğrenmenin özellikleri de aktif yaĢantıya örnektir.Diğer soru
 56. 56. Performans SorularıSoru 4: Ali, risk almaktan hoĢlanan, somut tecrübeleri ve öğrendiklerinidenemeyi tercih eden, genelde sabırsız, ama bulunduğu ortama kolayuyum sağlayabilen bir öğrencidir.Kolb’a göre, Ali’nin öğrenme biçimi aĢağıdakilerdenhangisidir?Ġpucu 1: Yaparak-yaĢayarak öğrenme en belirgin özelliğidir.56
 57. 57. Performans SorularıSoru 4: Ali, risk almaktan hoĢlanan, somut tecrübeleri ve öğrendiklerinidenemeyi tercih eden, genelde sabırsız, ama bulunduğu ortama kolayuyum sağlayabilen bir öğrencidir.Kolb’a göre, Ali’nin öğrenme biçimi aĢağıdakilerdenhangisidir?Ġpucu 2: Birey baĢladığı iĢi tamamlama ve hedeflerine ulaĢmak için riskalma konusunda duyarlı ve baĢarılı olmaktadır.57
 58. 58. Performans Soruları58Soru 5: AĢağıdakilerden hangisi Soyut KavramsallaĢtırmanınözelliklerinden değildir?A) Sistematik planlar yapma konusunda baĢarılıdırlarB) DüĢünerek öğrenirlerC) Fikirlerin mantıksal analizini yaparlarD) Risk alırlarE) Tümdengelim yöntemiyle düĢünürler
 59. 59. Performans SorularıÜzgünüm yanlıĢ cevap.Soruyu iyi oku ve tekrar cevapla59
 60. 60. Performans Soruları60Süpersin doğru cevapSoyut KavramsallaĢtırma yeteneğinde mantık, kavramlar vedüĢünceler, duygulardan daha önemlidir.Risk alma, aktif yaĢantının özellikleri arasındadır.Diğer soru
 61. 61. Performans SorularıĠpucu 1: Bu aĢamada birey mantıklı düĢünür, kuram, ilke ve kurallarıönemser, bireysel çalıĢma öne çıkar.61
 62. 62. Performans SorularıĠpucu 2: Birey, düĢünce ve olayların mantıksal analizini yaptıktan sonraharekete geçmektedir.62
 63. 63. Performans Soruları63Soru 6: AĢağıda verilen cümlede boĢ olan yerleri doldurunuz.?Bireyler Özümseyen Öğrenme Stili’nde Soyut Kavramlarüzerinde ……………… ve ……………………………… öğrenirler.
 64. 64. Performans Soruları64Soru 6: AĢağıda verilen cümlede boĢ olan yerleri doldurunuz.?Bireyler Özümseyen Öğrenme Stili’nde Soyut Kavramlarüzerinde ……………… ve ……………………………… öğrenirler.Ġpucu 1: ġekil 3 sana yardımcı olacaktır.Şekil 3’e git
 65. 65. Performans Soruları65Soru 6: AĢağıda verilen cümlede boĢ olan yerleri doldurunuz.?Bireyler Özümseyen Öğrenme Stili’nde Soyut Kavramlarüzerinde ……………… ve ……………………………… öğrenirler.Ġpucu 2: Somut YaĢantı : HissederYansıtıcı Gözlem : ĠzlerSoyut KavramsallaĢtırma : DüĢünürAktif YaĢantı : YaparCevabı Gör
 66. 66. Performans SorularıSoru 6: AĢağıda verilen cümlede boĢ olan yerleri doldurunuz.?Bireyler Özümseyen Öğrenme Stili’nde Soyut Kavramlarüzerinde düşünerek ve gözlem yaparak öğrenirler.66
 67. 67. KAYNAKLARWEBhttp://cenkhoca.org/kaynakvealistirmalar/oyt/kolb_yasantisal_ogrenme_modeli.pdfhttp://www.slideshare.net/mbolmez/renme-stillerihttp://ilkogretim-online.org.tr/vol4say2/v04s02m1.pdfKĠTAPYediiklim yayınları 2011 Eğitim Bilimlerinde Yeni YaklaĢımlar (sayfa 34-37)67
 68. 68. 68Somut YaĢantıHissetmeAktif YaĢantıYapmaYansıtıcı GözlemĠzlemeSoyut KavramsallaĢtırmaDüĢünmeYerleĢtiren(Hisseder ve Yapar)DeğiĢtiren(Hisseder ve Ġzler)AyrıĢtıran(DüĢünür ve Yapar)Özümseyen(DüĢünür ve izler)ĠġLEM BOYUTUALGIBOYUTU

×