Tek Galvaniz Product Catalogue

0 views
5,113 views

Published on

www.tek-galvaniz.com.tr

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
0
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
109
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tek Galvaniz Product Catalogue

 1. 1. Ürün Katalo¤u Ürün Katalo¤u / Product Catalogue Product Catalogue www.tek -ga l va ni z .com .tr TEK-GALVAN‹Z VE BOYA SAN. T‹C. ‹TH. ‹HR. LTD. fiT‹ Atatürk Cad. No: 158 Yaz›bafl› - Torbal› / ‹ZM‹R Tel: +90 232 853 8400 (3 hat) • +90 232 853 8300 (3 hat) Fax: +90 232 853 8642 • +90 232 853 8402 e-mail: tekgalvaniz@teknik-el.com
 2. 2. Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Product Catalogue
 3. 3. ‹çindekiler / Contents S›cak Dald›rma Galvaniz Hot Dip Galvanizing 01 22-57 ‹malat Production 02 60-65 Poligonal Ayd›nlatma Direkleri Polygonal Lighting Poles 03 68-85 Yuvarlak Konik Direkler Round Conical Lighting Poles 04 88-91 Dekoratif Direkler Decorative Lighting Poles 05 94-97 Projektör Direkleri Foodlight Poles 06 100-113 Spor Tesisi Ayd›nlatma Direkleri High Mast Lighting Poles 07 116-127 Bayrak Direkleri Flag Poles 08 130-137 Montaj Installment 09 140-147 Özel Amaçl› Direkler Special poles 10 150-161 Örme Direkler Lattice Towers Lighting Poles 11 164-175 Di¤er üretimlerimiz Other Production 12 177-181
 4. 4. Te k-Galvaniz Ku rumsal / Te k-G a l va n i z Co r p o ra te Tek-Galvaniz Kurumsal / Tek-Galvaniz Corporate Galvanizin yükselen y›ld›z›; Tek-Galvaniz R i s i n g s t a r o f g a l v a n i z a t i o n : Te k - G a l v a n i z Teknik-El ailesi ad›na flunu gururla söyleyebilirim ki; I can proudly say this in the name of Teknik-El family; Değerli Dostlarım, Teknik-El faaliyet gösterdi¤i sektörde Türkiye’nin en Teknik-El is continuing its way to become the biggest büyük entegre tesisi durumuna ad›m ad›m geliyor. integrated facility of Turkey in its sector. Tek Galvaniz’in kuruluşundan 10 yıl sonra Teknik-El, kuruldu¤u günlerden beri, müflterilerinden Since from the day it was founded, Teknik-El was katalogumuzla sunduğumuz; ürünlerinin galvaniz kaplanması yönünde talep getting demands from its customers to galvanize its • Ürün-hizmet çeşitliliğimiz, alıyordu. Ege Bölgesi’nde bu ihtiyacı karflılayacak bir products. There weren't any facilities to meet this • Yüksek ürün kalitemiz, tesis yoktu. Bu gerçekleri göz önüne alıp 1998 yılında need in Aegean Region. By considering these facts, Teknik-El fiirketler Grubu olarak önemli bir karar we have made an important decision as Teknik-El • Gittikçe artan üretim kapasitemizle alarak Tek Galvaniz’i kurduk. Group, and founded Tek Galvaniz. vardığımız bu noktadan dolayı kendimizle Tek-Galvaniz, otoyol korkulukları, inflaat iskeleleri ve Tek-Galvaniz had started producing highway barriers, gurur duyuyoruz. yurt dıflı özel imal yapı elemanları konusunda, 4,5 m scaffolds and special building components for boyundaki çinko havuzu ile üretimine baflladı. export in a 4.5 m length zinc pool. Rapidly growing Dear Friends, Sektöründe büyük bir bofllu¤u doldurarak hızlı bir by filling an important gap in the sector, Tek-Galvaniz We feel proud of ourselves as to the point we have ivmeyle yoluna koyulan Tek Galvaniz, 4,5 metre had increased its capacity by 6.5 m, 9.5 m, and 12.5 boyundaki havuzuyla baflladı¤ı üretiminde, sürekli m zinc pools respectively. reached as Tek-Galvaniz with; yatırımlarda bulunup, kendini gelifltirerek önce 6,5, These investments were started to be used not only • a variety of products and services, sonra 9,5 ve sonunda 12,5 metrelik havuzlarıyla in contract, manufacturing galvanization, but also in • high quality products, kapasitesini sürekli arttırdı. TEDAS standard galvanized lighting poles, galvanized • increasing manufacturing capacity we Bu yatırımlar sadece fason galvanizlemede de¤il, steel constructions, and galvanized construction günlük hayat›mızda gördü¤ümüz ve kendi imalatımız works. have presented in our catalogue after 10 years olan TEDAfi standardı galvanizli aydınlatma Tek-Galvaniz, not restricting its development only to of our foundation. direklerinde, galvanizli çelik yapılarda ve galvanizli lighting, increases its contribution to our country by konstrüksiyon ifllerinde de kullanılmaya baflladı. manufacturing Energy Transfer Poles, Base Station Geliflimini aydınlatma ile sınırlı tutmayan Tek-Galvaniz Poles, High Mast Lighting Poles and Wind Power Teknik-El, 1985 y›l›nda, yap› sektörüne iflgücü ve ahflap Teknik-El was founded in 1985 to contribute to building sürdürdü¤ü yatırımlarıyla, Enerji Nakil Direkleri, Baz Platforms. I can proudly say that; malzemeden tasarruf etme avantaj› sunan çelik yap› sector by presenting the advantage of conservation istasyon Direkleri, Stadyum Direkleri ve Rüzgar Tek-Galvaniz, contributing to the country's economy elemanlar› üretimiyle katk›da bulunmak amac›yla from labor force and wood, materials with the Enerjisi platformları üreterek ülkemize sundu¤u by exporting 40% of its production and determining kuruldu. production of steel building components. katkılarını arttırıyor. the quality standard in galvanize coating sector,will Uzun ömürlü ve fonksiyonel malzemeler üretmenin Besides producing long lasting and functional Gururla söyleyebilirim ki; üretiminin %40’ını ihraç continue to grow each day with the help of its friends yan› s›ra, müflterilerimizle bütünleflerek, “Eksiksiz materials, our approach to our customers with the ederek ülke ekonomisine ciddi bir katkı sa¤layan, and customers, who enable us to grow by their hizmet verme”ilkesiyle çal›flmalar›m›za sevgi ve principal of "Presenting perfect service" and our galvaniz kaplama sektöründeki kalite standardını demands. sayg›yla yaklaflmam›z, bizi bu günlere tafl›yan en loving and respectful integration with them has belirleyen Tek Galvaniz, talepleriyle geliflmesini büyük itici güç oldu. enabled us to reach these days. sa¤layan, her geçen gün daha büyük ve güzel Ethem Oruç H›z kazanan ve orta vadede at›l›m›n› sürdürecek olan With the rapidly increasing demands of the projelerde birlikte çalıfltı¤ı siz dost ve müflterilerimizin Tek-Grup Yönetim Kurulu Baflkan› / Kurucusu inflaat sektörünün talepleriyle ifl potansiyelimiz sürekli construction sector, which will continue in the middle varlı¤ıyla geliflimini sürdürecek. Tek-Group CEO / Founder art›yor. Teknik-El olarak bu talebi karfl›layabilmek için term, our business potential is increasing continuously. kendimizi yeniliyor, kapasitemizi sürekli artt›r›yoruz. We, as Teknik-El, continuosly renew ourselves and increase our capacity to meet this demand. Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 4 5
 5. 5. Te k-Galvaniz Ku rumsal / Te k-G a l va n i z Co r p o ra te Tek-Galvaniz Kurumsal / Tek-Galvaniz Corporate Fa b r i k a m › z O u r Fa c t o r y Çelik kaplama sektörüne yön veren kapasitesi, An integrated production base with its capacity üretim teknolojisiyle, entegre bir üretim üssü; and production technology directing steel coating sector; Tek-Galvaniz Fabrikası Tek-Galvaniz Factory • 110.000 m2 aç›k, 42.000 m2 kapalı alan • 48,000 tones/year Steel processing capacity • 48.000 ton/yıl Çelik iflleme kapasitesi • Up to 15 m CNC controlled plasma cutting, bending • 15 m’e kadar CNC Kontrol plazma kesim, k›vr›m (circular or polygonal) (dairesel ya da poligonal) • Submerged arc and gas metal arc automatic welding • Tozlatı ve gazaltı otomatik kaynak makinalar› machines • 12,5x1.5x2.1m ölçülerinde s›cak dald›rma galvaniz • Hot dip galvanization facility with dimensions tesisi 12.5x1.5x2.1 m. • CNC kontrollü tam otomatik örme direk hatt› • CNC controlled fully automatic lattice pole machinary Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 6 7
 6. 6. Tek-Galvaniz Kurumsal / Tek-Galvaniz Corporate Tek-Galvaniz Kurumsal / Tek-Galvaniz Corporate Bugün yapt›klar›m›z gelece¤i flekillendiriyor Proje AR-GE & Sat›fl pazarlama What we do today is shaping the future Industrial design R&D - Sales/Marketing Değerli Dostlarım, Tek-Galvaniz olarak faaliyete geçmemizin üzerinden 10 yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen büyük bir atılım gerçekleştirdik. Kuruluşumuzdan beri sergilediğimiz performansın arkasında, kurucumuz Sayın Ethem Oruç’un belirlediği bizlerin de devam ettirdiği şu temel ilke yatıyor:“3 sene yatırım yapmayan bir firma 4. sene ayakta durmakta zorlanır.” Dear Friends, Although it has only been 10 short years since we have started as Tek-Galvaniz, we have made a big leap. This basic principle, stated by our founder Dear Mr. Ethem Oruc, lies behind the performance we have shown since our foundation: "A company that doesn't make an investment for 3 years will have a hard time to exist in the 4th year". Kuruluflumuzdan beri sergiledi¤imiz performansın The principle of development by continuous Tek Galvaniz olarak, her projenin kendine özgü co¤rafi, As Tek Galvaniz, we know that every Project has arkasında, sürekli yat›r›mlarla kendimizi gelifltirme investments lies behind the performance we have iklim ve nem koflullarında gerçekleflti¤i, dolayısıyla its own geographical, climate and humidity conditions, ilkemiz yat›yor. Bu ilkeye dayanan yatırım politikasıyla shown since the day we have started. With the baflka bir projeye benzemedi¤i bilinciyle hareket thus unlike each other. In order to present the perfect Tek Galvaniz kendisini gelifltirme çalıflmaları açısından investment policy based on this principle, ediyoruz. Müflterimizi kendisine özel koflullarında talep service required by our customers in special geldi¤i noktayı asla yeterli göremez. Tek Galvaniz never sees the point it has reached etti¤i hizmeti eksiksiz sunabilmek için; conditions, we; Tek-Galvaniz olarak, süren yatırımlarımız; aylık üretim enough in terms of development and improvement. • Act as solution partner and continue to • Müflterilerimizin projelerinde çözüm orta¤ı olup, kapasitesi 4000 direk olan yarı otomatik tesisimizi, As Tek-Galvaniz, our investments continue. We are tasarımdan, projeye özel imalata kadar, sürekli communicate from the design phase to the aylık 7500 direklik bir kapasiteye ulafltıracak projemiz now working on our semi-automatic facility to bilgi alıfl veriflinde olarak üretim yapmak, manufacturing phase, devam ediyor. increase its capacity from 4000 poles per month to • Act customer oriented and manufacture to meet 7500 poles per month. Our another investment is • Müflteri odaklı hareket edip, talep ve beklentilerinizi Bir baflka yatırımımız, mevcut 9,5 m olan sıcak karflılayacak üretimi gerçeklefltirmek, yourdemands and needs, galvaniz havuzunu, 12,5 m havuz ile daha da büyütme to increase the capacity of our hot galvanization pool from 9.5 m to 12.5 m. • Sektörümüzde yaflanan küresel geliflme ve • Follow the global developments and renovations çalıflmaları. Bu yatırımla birlikte enerji hatlarında ve in our sector and adopt them at once, anten, baz istasyonu olarak kullanılabilen, tam With this investment, we plan to improve the yenilikleri takip edip, hemen bünyemize uygulamak, otomatik galvanizli köflebent örme direklerin üretim production line of full-automatic galvanized • Siz müflterilerimize verdi¤imiz hizmet kalitesini • Continuously improve our service quality. hattını daha da gelifltirmeyi planlıyoruz. lattice tower poles that can be used in power lines, sürekli arttırmak. As Tek Galvaniz, our goal is to found solution Teknik-El tarafından kurulan, tam otomatik toz veya antennas, andin base stations. Full-automatic powder Tek Galvaniz olarak hedefimiz, faaliyet gösterdi¤imiz partnerships with the local companies in our activity boya tesisi de devam eden yatırımlarımızdan biri. or paint facility is also one of our continuing bölgelerde, yerel firmalarla çözüm ortaklıkları kurmak regions, and strengthen our sales&marketing Sektöründe Ege Bölgesi’nin en büyük tesisi olacak investments. With this investment, which will be the ve satıfl-pazarlama faaliyetlerimizi bölgesel activities with the synergy we have formed with our yatırımımızla ülkemizin istihdamına katkıda bulunmak biggest facility in the Aegean Region, we will be ortaklarımızla oluflturdu¤umuz sinerjiyle daha da regional partners. da bizler açısından çok önemli. proud to contribute to our country's employment. güçlendirmektir. We present the professional and delicate approach 40 Ülkeye, üretiminin %40’ını ihraç eden, ülkemizin As Tek Galvaniz, we have been exporting 40% of we have shown during the project and production our products, serving and presenting economical Proje ve üretim aflamasında gösterdi¤imiz profesyonel yollarında, flehirlerinde, denizlerinde ürünleriyle ve titiz yaklaflımı, müflterilerimize ulaflan phase also in our Sales and Marketing departments hizmet veren, ekonomik ve uzun ömürlü çözümler and long-term solutions in our country's highways, cities, and seas. Once more, I want to state that we departmanımız Satıfl ve Pazarlama da da gösteriyoruz. which make contact with the customers. sunan Tek Galvaniz olarak, siz müflterilerimizin her geçen gün artan beklentilerini karflılamak üzere, will continue to improve ourselves in order to meet Teklif dosyaları içeri¤inden, projenin sa¤lıklı bir flekilde The Sales and Marketing department of Tek Galvaniz kendimizi gelifltirmeyi sürdürece¤imizi tekrar your increasing demands. üretimi için gereken iletiflim a¤ının kurulup, üretimin formsthe necessary communication network for the vurgulamak isterim. montaj aflamasına kadar planlanmasını Tek Galvaniz project and planthe production until the assembling Ahmet Oruç Satıfl ve Planlama Departmanı tarafından phase. Tek-Galvaniz ‹flletme Müdürü / Operations Manager gerçeklefltirilir. Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 8 9
 7. 7. Te k-Galvaniz Kurumsal / Te k-G a l va n i z Co r p o ra te Tek-Galvaniz Kurumsal / Tek-Galvaniz Corporate Üretim imkanlar›m›z Production possibilities Tek Galvaniz, Teknik-El Şirketler Grubu bünyesinde, entegre alanda faaliyette bulunduğu için çok geniş bir makine parkuru 40.000m2 toplam üretim alanı ve 10.000 m2’lik, büyük stok sahasıda forklift ve vinçle hızlı yükleme gibi pek çok avantaja sahiptir. Sürekli yatırımlarla en son teknolojik yenilikleri bünyesine hızla adapte eden Tek Galvaniz, ürün yelpazesini ve kalite standardını geliştiriyor. Being under Teknik-El Group of Companies in an integrated area, Tek Galvaniz has a very extensive machine track, a total production area of 40,000m2 and big inventory area of 10,000m2. It has many advantages like quick loading by forklifts and cranes. Rapidly adapting latest technological advancements by continuous investments, Tek Galvaniz is improving its product range and quality standards. 12mm Rulo Açma ve Dilme Makinesi 12 mm Roll Opening and Rail Machine 6 metre CNC Giyotin Kesim Makinesi 6 meters CNC Guillotine Cutting Machine Ham olarak gelen rulolar imalatlar›n ölçülerine göre Raw rolls are produced according to manufacturing 400 ton kapasiteli 3-6,5 metre boy aral›¤›ndaki In this CNC guillotine cutting machine with 400 tones istenilen boyda ende üretilebilmektedir. dimensions. direklerin kesiminde kullan›lan CNC giyotin kesim capacity, poles with 3 to 6.5 meters length can be makinesinde ayr›ca fason esim ifllemleri cut. Also custom made cutting processes can be gerçeklefltiriliyor. realized with this machine. 18 metre CNC Plazma ve Oksijen Kafal› Sac 18 meters CNC Plasma and Oxygen Head Kesim Makinesi Metal Sheet Cutting Machine Metal sheets with the 18 Metre uzunluk ve 4 metre ene, 50 mm kal›nl›k dimensions 18 meters of length, 4 meters of width, Tam otomatik, 15 metre Yekpare CNC Akbant Full-Automatic, 15 Meters Long, One-Piece CNC boyutlar›ndaki sac malzemenin kesin ifllemleri yap›l›r. and 50 mm thickness can be cut with this machine. K›v›rma Makinesi Bending Machine L=15 metre uzunluk ve 1.500 ton kapasiteli, bilgisayar With this 15 meters long, 1500 tones, computer kontrollü CNC abkant k›v›rma makinesi ile yekpare, controlled CNC bending machine one-piece, circular dairesel veya poligonal konik direkler üretilir. Ayr›ca or polygonal conical poles are produced. Also it can fason k›v›rma ifllemlerini de gerçeklefltirir. be used in custom made bending processes. Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 10 11
 8. 8. Te k-Galvaniz Ku rumsal / Te k-G a l va n i z Co r p o ra te Tek-Galvaniz Kurumsal / Tek-Galvaniz Corporate 4 adet Yar› Otomatik Gazalt› ve Tozalt› Kaynak 4 units of Semi-Automatic Submerged Arc and 6,5 metre CNC Abkant K›vr›m Makinesi 6.5 meters CNC Bending Machine Makinesi Gas Metal Arc Machines 400 ton kapasiteli 3-6,5 metre boy aral›¤›ndaki In this CNC bending machine with 400 tones Kendi tasar›m›m›z olan ve üretim ihtiyaçlar›m›z With our semi-automatic submerged arc and gas direklerin k›vr›m›nda kullan›lan CNC abkant k›vr›m capacity, poles with 3 to 6.5 meters length can be do¤rultusunda gelifltirdi¤imiz yar› otomatik gazalt› metal arcmachines, designed by us according to our makinesinde ayr›ca fason k›v›rma ifllemleri bended. Also custom made bending processes can ve tozalt› kaynak makinesi ile direklerin boy own production requirements. gerçeklefltiriliyor. be realized with this machine. kaynaklar›, çapaks›z bir flekilde yap›l›r. Tam Otomatik Gazalt› ve Tozalt› Kaynak Makinesi Full-Automatic Submerged Arc and Gas Metal Arc CNC Kontrollü S›cak Hadde Kesim, Delme, CNC Controlled Hot Roll Cutting, Drilling, Marking Sekizgen ve yuvarlak konik direkleri; direk uzunlu¤una Machine Markalama, Profil Tezgah› Profile Machine ba¤l› olmadan tam otomatik olarak %100 Fully-automatically welds and manufacture soctagonal Örme direklerin yap›m›nda kullan›lan, hadde Delicately performs the cutting, drilling, and marking penetrasyonla çapaks›z bir flekilde kaynak yapar ve and round conical poles with 100% penetration and profillerinin, kesim, delme, markalama ifllemleri processes of rolling profiles used in the production üretir. without any burrs regardless of the pole length. bilgisayar kontrolünde, hassas ifllemlerle yap›l›r. of lattice towers under computer control. Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 12 13
 9. 9. Te k- Galvaniz Kurumsal / Tek-G alvan iz Co r p o rate Tek-Galvaniz Kurumsal / Tek-Galvaniz Corporate 6.000 m2 Kapal›, 4.000 m2 Aç›k, Toplam 10.000 A Total of 10,000 m2 Inventory Area; 6,000 m2 Forklift ve Vinçle H›zl› Yükleme ‹mkan› Quick Loading By Forklifts and Cranes m2 Stok Sahas› closed and 4,000 m2 open Tek-Galvaniz, müflteri taleplerini h›zla karfl›lamak için Tek-Galvaniz has made investments to accelerate Genifl bir stok sahas› Tek-Galvaniz’e gerek fason A vast inventory area enables Tek-Galvaniz to serve üretim ve sevkiyat›n› h›zland›racak at›l›mlar› the production and transfer of products in order kaplamada gerekse direk imalat›nda müflterilerine its customers quickly and perfectly both in custom gerçeklefltirmifltir. to meet the demands of its customers quickly. h›zl› ve sorunsuz hizmet vermesine olanak sa¤lar. made coating and direct manufacturing. In order to Gelen ve galvaniz kaplan›p gönderilmeyi bekleyen protect the material that is being stocked from the malzemenin çevre koflullar›ndan etkilenmemesi, environment conditions, thus meeting customer dolay›s›yla müflteri memnuniyetinin sa¤lanmas› için satisfaction, Tek-Galvaniz has taken all the necessary Tek-Galvaniz her türlü tedbiri alm›flt›r. precautions. Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 14 15
 10. 10. Tek-Galvaniz Kurumsal / Tek-G alvan iz Co r p o rate Tek-Galvaniz Kurumsal / Tek-Galvaniz Corporate Kalite yönetimi Sizlerle birlikte Quality management Together with you Metal’in ömrünü artt›rma yöntemlerinden en Quality is very important in galvanization, which baflar›l›s› olan galvaniz kaplamada kalite çok is the most successful method of improving the önemlidir. Bunun bilincinde olan Tek-Galvaniz life of metals. Knowing this, Tek-Galvaniz sektörünün gerekti¤i standartlarda üretimi manufactures high quality products as the gerçeklefltirir. sector necessitates. Kaliteye büyük önem veren Tek-Galvaniz’in sahip Here are the certificates of Tek-Galvaniz, which oldu¤u sertifikalar: gives much importance to quality: • ISO 14001: 2004 • ISO 14001: 2004 • ISO 9001: 2000 • ISO 9001: 2000 • OHSAS 18001: 1999 • OHSAS 18001: 1999 • TSE ‹malat Yeterlilik Sertifikas› • TSE Manufacturing Efficiency Certificate • TSE EN 40 • TSE N 40 • TS 914 EN ISO 146 • TS 914 EN ISO 146 • DIN EN 18800 Kaynak Sertifikas› • DIN EN 18800 Welding Certificate • • Üretiminin %40’ını ihraç eden bir firma olarak As a company exporting 40% of its production, Tek Galvaniz için sektör fuarları, ürünlerini tanıtmak, fairs in the sector presents some advantages to yeni ifl ba¤lantıları kurmak, bayi ve müflterileriyle bir Tek Galvaniz like introducing the products, making araya gelmek gibi avantajlar sunuyor. new business connections, getting together with Gerek yurt içinde, gerek yurt dıflında, Tek Galvaniz’in vendors and customers. izledi¤i öncelikli pazarlama stratejisi; Bölgesel çözüm Both in the domestic and foreign markets, primary ortakları bulup, onlarla uzun süreli iflbirli¤i marketing strategy of Tek Galvaniz is; to find regional çerçevesinde hizmet üretmektir. solution partners and serve with them in a long term cooperation. Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 16 17
 11. 11. Te k-Galvaniz Ku rumsal / Te k-G a l va n i z Co r p o ra te Tek-Galvaniz Kurumsal / Tek-Galvaniz Corporate Dünyay› ayd›nlatmak için çal›fl›yoruz We work to lighten the world Tek-Galvaniz üretimdeki titizli¤i ile ön plana ç›kan, ürünlerinin kalitesi ve profesyonel çözümleri ile global galvaniz ve aydınlatma sektörü taraf›ndan benimsenmifl ve malzemelerini ihraç etti¤i ülkelerle Russia ticari iliflkilerini gelifltirmeyi baflarm›flt›r. Üretimimizin %40’›n› ihraç etti¤imiz ülkeleri yanda ‹reland Netherland görebilirsiniz. Germany Czech Ukraine Kazakhstan France Rep With its high quality products and professional Romania Italy Albania Bulgaria Azerbaijan solutions, Tek-Galvaniz has been embraced by global United States Turkmenia galvanization and lighting sector. The company has Spain Greece succeeded in improving its trade relations in the Lebanon Cyprus countries it has exported its products. You can see Jordan Iraq Israel the countries where we are exporting 40% of our Kuveyt Libya Suudi QatarUnited Arab products in the right. Arabia Emirates Oman Ghana Ethiopia Nigeria Kenya Burundi Tanzania Cape Town UAE Azerbaijan Spain France Iraq Kazakhstan Greece Germany Suudi Arabia Russia Ukraina Netherland Israel Kenya Moldova Czech Republic Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Italia Oman Libya Albania Nigeria Qatar Ghana Bulgaria Ethiopia Kuveyt Romania ‹reland Burundi Jordan South Africa Turkmenia 18 19 Tanzania Cyprus USA Lebanon
 12. 12. s›cak dal 01 i z galvan 01 S›cak Dald›rma Galvaniz Hot Dip Galvanizing Metalde uzun ömür: Galvaniz / Long life in metal: Galvanize Galvanizleme yöntemleri / Galvanization methods Galvanizin kullan›m alanlar› / Areas of use in galvanization ‹malat tasar›m› / Industrial design Galvanizleme prosesi / Galvanization process S›cak dald›rma galvaniz için / 10 Good reasons for 10 iyi neden hot dip galvanization Galvanizleme problemleri / Galvanizleme problemleri Zarar gören galvaniz / Repair of damaged kaplama onar›m› galvanized coating ‹zmir - Türkiye www.tek-galvaniz.com.tr
 13. 13. S›ca k D a ld ›rm a G a lva n iz / Hot Dip Galvanizing S› cak D a l d › rm a G al va n i z / Hot Dip Galvanizing Metalde uzun ömür : Galvaniz Long life in metal : Galvanize 01 Metal malzemeler, zaman ve ortamın etkisiyle korozyona uğrar, aşınır. İş görmez hale gelir. Metal malzemeleri koruma amacıyla geliştirilen en başarılı ve ekonomik yöntem, 150 yıldır kullanılan Sıcak Daldırma yöntemiyle Galvanizlemedir. Materials made of metal are worn out by corrosion with the effect of time and environment. Soon the materials become useless. The most successful and economical method to protect metal materials is galvanization by Hot Dip method, practiced for Çinko Kaplama Kal›nl›¤› (Mikron) Zinc Coating Thickness (Micron) 150 years. S›cak Dald›rma Galvaniz (SDG) tasar›m ve kimyasal Hot Dip Galvanization (HDG) is formed by the diffusion özellikleri galvanizlemeye elveriflli demir ve çelik of iron and steel products suitable for galvanization, 21 32 43 54 65 75 86 97 108 118 130 ürünlerinin ergimifl çinko banyosunda difüzyon sonucu in terms of design and chemical properties, in molten 80 metalik tepkimeye girerek çinkoyla kaplanmas› ile zinc pool and becoming coated by zinc as a result of oluflur. metallic reaction. 70 K›rsal bölge 150 y›ll›k geçmifli olan bu yöntem, demir ve çeli¤in This method, with 150 years of history, is the most Coating Resistance Period (Year) 60 Dry conditions korozyona karfl› korunmas›nda en güvenilir, trusted, most resistant and economical method in Kaplama Dayan›m Süresi (Y›l) S›cak deniz kenar› ayr›flmaya en dirençli ve ekonomik yöntemdir. the protection of iron and steel against corrosion. 50 Hot seaside Il›man deniz kenar› 2.2 m Çelik yap›s› gere¤i oksijene yönelimi dolay›s›yla Because of its nature, steel tends to become oxidized, Warm seaside korozyon ortaya ç›kar. Ve zamanla çeli¤in kimyasal and as a result corrosion occurs. In time, the chemical 40 fiehird›fl› yerleflim bölgesi kompozisyonu bozulur. Fiziksel yap›s› zay›flar. composition of the steel is ruined. Its physical Suburb 12.5 m structure weakens. Because of decomposition, it 30 Oto sanayi bölgesi Ayr›flma sonucu gittikçe yokolur. Çeli¤in bu 1.5 m starts to perish. He most accurate and dramatic Automotive industry region zaafiyetine en yak›n ve etkileyici örnek depremlerde 20 example of this weakness in steel is the weakening A¤›r sanayi bölgesi y›k›lan binalarda kullan›lan inflaat demirinin beton Heavy industry region içerisinde kalmas›na ra¤men korozyona u¤ramas› of iron bars used in construction sector. Although 10 Galvaniz oca¤› ölçülerimiz sebebiyle % 50 lere varan incelmesi,  zay›flamas›d›r. they are inside the concrete, they become up to Our galvanize furnace dimensions 50% thinner as a result of corrosion. The best way 0 to prevent this weakness is to apply metallic coating. Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 22 23
 14. 14. S›ca k D a ld ›rm a G a lva n iz / Hot Dip Galvanizing S›cak Dald›rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing Galvanizleme yöntemleri Galvanization methods 01 Bu zaafiyetin giderilmesinin en etkili yolu metalik Biological and chemical coatings offer a time-bound Çinko, kaplama sektöründe korozyona karfl› Zinc is the first choice in coating sector because of kaplama uygulamalar›d›r. Biyolojik ve kimyasal esasl› and ineffective coating. HDG is a metallic based mükemmel dayan›m sa¤lamas› nedeniyle ilk tercihtir. its excellent resistance to corrosion. Besides being kaplamalar süreli ve etkisiz bir kaplama sa¤lar. SDG coating and it forms a conditional alloy between the Çinko çeflitli galvanizleme yöntemlerinin ana the primary material in various galvanization metalik esasl› bir kaplama olup proses sonunda demir iron and zinc at the end of the process. maddesini oluflturdu¤u gibi, mineral olarak, alafl›m methods, zinc is also used in many sectors as a ile çinko aras›nda ba¤›l bir alafl›m oluflturur. In short, HDG is a coating method formed by the ve çinko üretimi sonras› ortaya ç›kan yan ürünler mineral, alloy and a by-product of zinc production SDG basit anlamda tasar›m› ve kimyasal metallic reaction caused as a result of diffusion made olarak da gündelik yaflam› kolaylaflt›rmak amac›yla to make life easier. kompozisyonu galvanizlemeye uygun (bknz Galvanize by dipping iron and steel products suitable in terms pek çok sektörde kullan›l›r. uygun tasar›m) demir ve çelik ürünlerinin ergimifl of design and chemical composition (see suitable çinko banyosuna dald›r›lmas›yla oluflan difüzyon design for galvanization) to a molten zinc pool. Hot Çinko kaplamalar› dört flekilde yap›lmaktad›r: Zin coating is made in four different ways: sonucu meydana gelen metalik tepkimeyle oluflan • S›cak Dald›rma Yöntemiyle Galvanizleme • Hot Dip Galvanization Method Dip Galvanization is a coating method, which is being kaplama yöntemidir. • Elektroliz ile kaplama, • Electrolysis coating used in the world for almost 150 years in the • Sherardising ile kaplama, • Shearardising coating SDG, dünyada yaklafl›k 150 y›ld›r demir ve çeli¤in protection of iron and steel against corrosion. Most • Mekanik kaplama, • Mechanical coating korozyona karfl› korunmas› için kullan›lan bir kaplama of the zinc produced in the world is consumed in this • Püskürtme veya boyama ile kaplama. • Coating by spraying or painting yöntemidir. Dünyada üretilen çinkonun büyük bir process. The most important reason for this is the bölümü bu flekilde tüketilmektedir. Bunun en önemli resistant and economical nature of the zinc in nedenleri çinkonun normal ayr›flma olaylar›na karfl› protecting iron and steel. dirençli , demiri koruma özelli¤i ve ekonomik olufludur. Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 24 25
 15. 15. S›ca k D a l d › r m a G a l va n i z / Hot Dip Galvanizing S›cak Dald›rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing Galvanizin kullan›m alanlar› Areas of use in galvanization 01 Galvaniz kaplı ürünler inşaat, enerji, ulaşım ... vb. bir çok sektöre katkıda bulunarak hayatımızı kolaylaştırırlar. Galvanize coated products make our lives easier by contributing to many sectors like construction, energy, transportation... etc. ‹nflaat Sektörü Construction Sector S›cak Dald›rma Galvanizleme(SDG) basit anlamda HDG is simply realized by dipping iron and steel kompozisyonu ve tasar›m› uygun çelik malzemelerin products suitable in terms of design and chemical • Endüstriyel tesis çelik konstrüksiyonlar› • Steel constructions in industrial facilities (Steel uygun temizleme aflamas›ndan geçirildikten sonra composition into a molten zinc pool after suitable (Çelik aksamlar, makina park›, konveyörler) components, engine parks, conveyors) eriyik çinko kazan›na dald›r›lmas›yla gerçekleflir. cleaning processes. HDG, presenting economical • Çelik Bina Kolon Kiriflleri • Steel colon beams Metallerin uzun süre dayanmas›n›n önemli oldu¤u solutions in sectors where the long term resistance • Ba¤lant› Elemanlar›, Civata, Somun vs. • Connection parts (Nuts & Bolts, etc.) sektörlere ekonomik çözümler sunan SDG, özellikle of metals is important, is being used in many sectors • Çat› Kaplama Elemanlar› • Roof tile components enerji sektörü olmak üzere, inflaat, tar›m, gibi pek especially like energy, construction, and • Ya¤mur oluklar› • Rain channels çok sektörlerde kullan›l›r. agriculture. • Endüstriyel Izgaralar (gratings) • Gratings Bunun yan›nda özellikle enerji sektörü olmak üzere, • Çit, çevre koruma elemanlar› • Fences and other protection elements Here are the main areas of use: • Otoyol korkuluklar› • Highway barriers inflaat, tar›m, gibi pekçok sektörde SDG kullan›lmakta d›r. • Tesis teknoloji yenileme • Renovation of facility technology • Yang›n Merdivenleri • Fire escapes Bafll›ca kullan›m alanlar› flöyledir; • Su tesisat malzemeleri • Water installation materials Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 26 27
 16. 16. S›cak D a l d › r m a G a l va n i z / Hot Dip Galva nizing S›ca k Dald›rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing 01 Enerji Sektörü Energy Sector Tar›m Sektörü Agriculture Sector • Enerji nakil hatlar› • Energy transfer lines • Sulama aparatlar› (Boru vs) • Irrigation equipments (pipe, etc.) • Ayd›nlatma direkleri • Lighting poles • Sera konstrüksiyonlar› • Greenhouse constructions • Travers, potans, flaseler • Travers • Tar›m aletleri • Agriculture tools • ‹zolatör demirleri • Insulation irons • Tar›m makinalar› • Agriculture machinery • Topraklama elemanlar› • Grounding elements • Ba¤-çit direkleri • Vineyard-fence poles • Paratoner • Lighting rod • Enerji santralleri (Do¤algaz, Rüzgar. vs) çelik • Steel components of power stations elemanlar› (Natural Gas, Wind, etc.) Denizcilik Sektörü Maritime Sector • Trafo binalar› • Transformer buildings • Çeli¤in yo¤un korozyona ma¤ruz kald›¤› • Maritime components where the steel is under denizcilik ekipmanlar› (Çapa, zincir .... vb) intense corrosion (anchor, chain, etc.) Ulafl›m Sektörü Communication Sector • Havuz ekipmanlar› • Pool components • Otomobil aksamlar›, flase, benzin borusu, • Automobile parts, fuel pipe • Stepne, basamak, zincir, takoz, • Spare tire, step, chain, batten • T›r flaseleri, kasalar, branda elemanlar›, • Truck, cash boxes, hammock parts • Demiryollar› iletim hatlar›, • Railway communication lines • Vagon sanayi • Wagon industry Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 28 29
 17. 17. S›ca k Dald›rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing S›ca k Dald›rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing 01 Di¤er kullan›m alanlar› Other area of use Galvanize demir ve çelik ürünlerinin özel olarak Galvanized iron and steel products have an extensive • Karayollar› iflaret levhalar›, • Traffic signs kullan›ld›¤› çok genifl uygulama alan› bulunmaktad›r. area of special use. Some are; • Yönlendirme tabelalar›, • Direction signboards Bunlar aras›nda • ceiling and wallboards, • tavan ve duvar kaplamalar›, • wire and wire products, • fiehir mobilyalar› (Park bahçe konstrüksiyonlar›, • City furniture (park and garden constructions, • tel ve tel ürünleri, • water tanks, duraklar, reklam ilan tabelalar›), bus stations, advertisement boards) • pipes, buckets, tins, nails, nuts, bolts, and hinges • su tanklar›, • Evsel inflaat elemanlar› (Balkon korkulu¤u, • Direction Domestic construction materials (balcony • boru, kova ve tenekeler, çivi, vida sürgü, mentefle In protecting structures under the sea or inside merdiven, çit... vb) railings, stairs, fences, etc.) say›labilir. solutions rich of chlorides, zinc coatings are used. • Boyler, kazan, tank, termosifon kazanlar› • Boilers, tanks, water heater boilers Deniz alt›ndaki veya di¤er klorit açısından zengin • pipelines, • Çöp konteynerleri • Waste containers eriyikler içindeki yap›lar›n korozyondan korunmas›nda • water tanks, • Havaalan›, liman iflletmeleri, iskele yap›lar› • Airports, sea ports, wharfs da çinko kaplamalar kullan›lmaktad›r. • steel jetties, • K›y› otelleri çelik yap›lar› • Steel buildings in coastal hotels • boru hatlar›, • bridges, • Su sporlar›, da¤c›l›k malzemeleri • Water sports and hiking materials • depo tanklar›, • wharfs • çelik dalgak›ranlar, are among these structures Bütün bunlardan ayr›ca gündelik yaflamda kullan›lan Besides all these, any other steel products used • köprüler, ve tasar›m› S›cak Dald›rma Galvanize uygun her türlü in daily life with suitable design for Hot Dip • iskeleler çelik malzeme galvanizlenebilir. Bafll›ca tabaka, flerit Galvanization can be galvanized. Primary products bu çeflit yap›lard›r boru, tüp, tel, tel halat, yap›sal flekiller ve çok say›da are flerit pipes, tubes, wires, ropes, building flekils madeni eflyalard›r. and many metallic goods. Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u Tek-Galvaniz Ürün Katalo¤u 30 31

×