Chapter1 เทคโนโลยีนวัตกรรม และสื่อการศึกษา

721 views
601 views

Published on

เทคโนโลยีนวัตกรรม และสื่อการศึกษา

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
721
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chapter1 เทคโนโลยีนวัตกรรม และสื่อการศึกษา

 1. 1. เทคโนโลยีนวัตกรรม และสื่อการศึกษา ภารกิจ ข้อ ภารกิจ ข้อ ภารกิจ ข้อ ภารกิจ ข้อ 1 2 3 4
 2. 2. สาระสาคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยี ความหมายของเทคโนโลยี ความหมายของเทคโนโลยีการศึกษา พัฒนาการเทคโนโลยีในยุคต่างๆ
 3. 3. ความหมายของเทคโนโลยี การนาแนวคิด หลักการ เทคนิคหรือวิธีการ กระบวนการ ตลอดจนผลิตผล ทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในระบบงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงระบบงาน นั้นให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกระทรวงที่ทาหน้าที่ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของประเทศไทย
 4. 4. เทคโนโลยีที่มีประสิทธิ์ภาพนั้น เอื้ออานวยด้านต่างๆ ดังนี้ ประสิทธิภาพ( ) ช่วยให้งานถูกต้อง รวดเร็ว ได้ผลผลิตมากขึ้นในทรัพยากรที่จำากัด ประสิทธิผล ( ) ช่วยให้งานที่ทำานั้น บรรลุเป้ าหมายอย่างมีคุณภาพ ประหยัด ( ) ช่วยให้ประหยัดเวลา ทรัพยากร และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปลอดภัย( ) ช่วยให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นในการทำางาน
 5. 5. ความหมายของเทคโนโลยีการศึกษา
 6. 6. เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา ( ) กระบวนการที่มีการบูรณาการอย่างซับซ้อน เกี่ยวกับบุคคล กรรมวิธีแนวคิด เครื่องมือ และองค์กร เพื่อนาไปใช้เกี่ยวกับวิเคราะห์ปัญหา สร้าง ประยุกต์ใช้ ประเมินผล และจัดการแก้ปัญหาต่างๆ
 7. 7. พัฒนาการของเทคโนโลยีทางการศึกษา
 8. 8. พัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษา “โซฟิสต์”( ) ซึ่งแปลว่า “ผู้รู้” หรือ “ผู้ทรงภูมิปัญญา” เป็นกลุ่มครูผู้สอนชาวกรีก สอนหนังสือแก่ชนรุ่นเยาว์ ได้รับขนานนามว่า เป็นนักเทคโนโลยีการศึกษากลุ่มแรก
 9. 9. พัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษา โจฮันน์ อะมอส คอมินิอุส ( ค.ศ. 1592 – 1670) เป็นผู้ที่พยายาม ใช้วัตถุ สิ่งของช่วยในการสอนอย่างจริงจังจน ได้รับเกียรติว่าเป็นบิดาแห่งโสตทัศนศึกษา ท่านมีแนวคิดในเรื่องวิธีการสอนใหม่ โดยได้ย้า ความสาคัญของสิ่งของ ของจริง ในการสอน
 10. 10. พัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษา ธอร์นไดค์ นักจิตวิทยาการศึกษาชาวอเมริกัน ที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการศึกษา ประกอบหลักการทางจิตวิทยา เขาได้ออกแบบสื่อ การสอน เพื่อให้ตอบสนองเรื่องความแตกต่าง ระหว่างบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนแบบ โปรแกรม จึงได้ชื่อว่า เป็นคนแรกที่ริเริ่มเทคโนโลยี การศึกษาแนวใหม่
 11. 11. พัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษา บี เอฟ สกินเนอร์ เป็นผู้ที่มีชื่อเสียง ในการ สอนแบบโปรแกรม และเป็นผู้ที่คิดเครื่องช่วย สอน ได้เป็นผลสาเร็จเป็นคนแรก แนวคิดทาง เทคโนโลยีการศึกษาปัจจุบัน ได้รากฐานมาจาก แนวความคิดของสกินเนอร์เป็นส่วนมาก
 12. 12. ขอบข่ายของเทคโนโลยีทางการศึกษา ทฤษฎี / การปฏิบัติ การ ออกแบบ การพัฒนา การใช้การจัดการ การ ประเมินผล
 13. 13. การออกแบบ คือ กระบวนการในการกาหนดสภาพของการเรียนรู้ 1.1 การออกแบบระบบการสอน (Instructional systems design) มี 5 ขั้นตอนดังนี้ 1) การวิเคราะห์ (analysis) 2) การออกแบบ (design) 3) การพัฒนา (development) 4) การนาไปใช้ (implementation) 5) การประเมิน (evaluation)
 14. 14. การออกแบบ 1.2 ออกแบบสาร (message design) คือ การวางแผน เปลี่ยนแปลงสารเน้นทฤษฎี การเรียนที่ประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานของความสนใจ การรับรู้ ความจา การออกแบบ สารมีจุดประสงค์เพื่อการสื่อความหมายกับผู้เรียน 1.3 กลยุทธ์การสอน (instructional strategies) เน้นที่การเลือก ลาดับเหตุการณ์ และกิจกรรมในบทเรียน ในทางปฏิบัติกลยุทธ์การสอนมีความสัมพันธ์กับสถานการณ์ การเรียน ผลของปฏิสัมพันธ์นี้สามารถอธิบายได้โดยโมเดลการสอน 1.4 ลักษณะผู้เรียน (learner characteristics)คือ ลักษณะและประสบการณ์เดิม ของผู้เรียนที่จะมีผลต่อกระบวนการเรียนการสอน การเลือก และการใช้ยุทธศาสตร์ การสอน
 15. 15. การพัฒนา(Development) คือ กระบวนการเปลี่ยนการออกแบบ 2.1 เทคโนโลยีสิ่งพิมพ์ (print technologies) เป็นการผลิต หรือส่งสาร สื่อด้าน วัสดุ 2.2 เทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์ (audiovisual technologies) เป็นวิธีการในการ จัดหา หรือส่งถ่ายสาร โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ นาเสนอสารต่างๆ ด้วยเสียง และภาพ
 16. 16. การพัฒนา(Development) 2.3 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (computer – based technologies) เป็นวิธีการในการจัดหา หรือส่งถ่ายสารโดยการใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ เพื่อรับ และส่งข้อมูลแบบดิจิตอล 2.4 เทคโนโลยีบูรณาการ (integrated technologies) เป็นวิธีการในการจัดหา หรือส่งถ่ายข้อมูลกับสื่อหลาย ๆ รูปแบบภายใต้การควบคุมของคอมพิวเตอร์
 17. 17. การใช้ (Utilization) คือ ใช้กระบวนการ และแหล่งทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน 3.1 การใช้สื่อ (Media Utilization) เป็นระบบของการใช้สื่อ แหล่งทรัพยากร เพื่อ การเรียน โดยใช้กระบวนการตามที่ผ่านการออกแบบการสอน 3.2 การแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of innovation) เป็นกระบวนการสื่อ ความหมาย รวมถึงการวางยุทธศาสตร์ หรือจุดประสงค์ให้เกิดการยอมรับ นวัตกรรม
 18. 18. การใช้ (Utilization) 3.3 วิธีการนาไปใช้ และการจัดการ (Implementation and Institutionalization) เป็นการใช้สื่อการสอนหรือยุทธศาสตร์ในสถานการณ์จริงอย่างต่อเนื่องและใช้ นวัตกรรมการศึกษาเป็นประจาในองค์การ 3.4 นโยบาย หลักการและกฎระเบียบข้อบังคับ (policies and regulation) เป็นกฎระเบียบ ข้อบังคับของสังคมที่ส่งผลต่อการแพร่กระจาย และการใช้ เทคโนโลยีการศึกษา
 19. 19. การจัดการ (Management) ควบคุมกระบวนการทางเทคโนโลยีการศึกษา ตลอดจนการวางแผน จัดการ การประสานงาน และให้คาแนะนา 4.1 การจัดการโครงการ (Project Management) เป็นการวางแผน กากับ ควบคุม การออกแบบ และพัฒนาโครงการ 4.2 การจัดการแหล่งทรัพยากร (Resource Management) เป็นการวางแผน กากับ ควบคุมแหล่งทรัพยากร ที่ช่วยระบบและการบริการ
 20. 20. การจัดการ (Management) 4.3 การจัดการระบบส่งถ่าย (Delivery System Management) เป็นการวางแผน กากับ ควบคุมวิธีการซึ่งแพร่กระจายสื่อการสอนในองค์การ รวมถึง สื่อ และวิธีการใช้ที่จะนาเสนอสารไปยังผู้เรียน 4.4 การจัดการสารสนเทศ (Information Management) เป็นการวางแผน กากับ ควบคุม การเก็บ การส่งถ่าย หรือกระบวนการของข้อมูลสาร เพื่อสนับสนุนแหล่งทรัพยากรการเรียน
 21. 21. การประเมิน (Evaluation) คือ การหาข้อมูลเพื่อกาหนดความเหมาะสมของการเรียนการสอน 5.1 การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis) เป็นการทาให้ปัญหาสิ้นสุด โดยการใช้ข้อมูลต่างๆ และวิธีการที่จะช่วยตัดสินใจ 5.2 เกณฑ์การประเมิน(Criterion – Reference Management) เทคนิคการใช้เกณฑ์เพื่อการประเมินการสอน หรือประเมินโครงการเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา
 22. 22. การประเมิน (Evaluation) 5.3 การประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) มีการใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสมจากการประเมินความก้าวหน้าเพื่อเป็นฐานในการ พัฒนาต่อไป 5.4 การประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) มีการใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสมที่จะตัดสินใจกับการดาเนินงานโปรแกรม หรือ โครงการต่อไป
 23. 23. 1. เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ทฤษฎีและปฏิบัติมาประยุกต์ใช้อย่างมีระบบ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทางานและศักยภาพของมนุษย์ ให้สูงขึ้น 2. มีทรัพยากรในการปฏิบัติการเหมือนกันคือ มีบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิค วิธีการ ความรู้ และสิ่งอานวยความสะดวก
 24. 24. 1.แตกต่างกันที่จุดประสงค์ของการใช้เทคโนโลยีการศึกษานามาใช้ใน การศึกษา ส่วนเทคโนโลยีการสอนนามาใช้แก้ปัญหาในการเรียน การสอน 2. เทคโนโลยีการศึกษา เป็นระบบใหญ่ที่นามาใช้ในการบริหาร การ จัดการ และ การเรียนการสอนส่วนเทคโนโลยีการสอนมุ่งเฉพาะ การสอนเท่านั้น และเป็นเพียง ส่วนประกอบย่อยของ เทคโนโลยีการศึกษา
 25. 25. 3. เทคโนโลยีการศึกษา เป็นบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของ ผู้บริหาร และผู้สนับสนุน แต่ เทคโนโลยีการสอนเป็นบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของ ผู้สอนใน การบริหารจัดการ เรื่อง การสอนเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
 26. 26. อาจจะนาโปรแกรมสาเร็จรูปมาประกอบการเรียนการสอนเพื่อให้รายวิชานั้นมี ความน่าสนใจมากขึ้น เช่น นาโปรแกรม PowerPoint มาใช้ประกอบในการ นาเสนอ การใช้โปรแกรม GSP ช่วยในการวาดรูปทรงเรขาคณิต การเผยแพร่ ผลงานผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อให้มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ฯลฯ
 27. 27. นายชินวัตร ชาวันดี รหัสนักศึกษา 553050067-9 นายธีรศักดิ์ นันทสาร รหัสนักศึกษา 553050291-4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

×