Srotodusti In Swasa
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Srotodusti In Swasa

on

 • 2,142 views

Dyspnea or dyspnoea (pronounced disp-nee-ah, IPA /dɪsp'niə/), from Latin dyspnoea, from Greek dyspnoia from dyspnoos, shortness of breath) or shortness of breath (SOB) is a debilitating symptom that ...

Dyspnea or dyspnoea (pronounced disp-nee-ah, IPA /dɪsp'niə/), from Latin dyspnoea, from Greek dyspnoia from dyspnoos, shortness of breath) or shortness of breath (SOB) is a debilitating symptom that is the experience of unpleasant or uncomfortable respiratory sensations.[1] It is a common symptom of numerous medical disorders, particularly those involving the cardiovascular and respiratory systems; dyspnea on exertion is the most common presenting complaint for people with respiratory impairment.[2]

Statistics

Views

Total Views
2,142
Views on SlideShare
2,134
Embed Views
8

Actions

Likes
0
Downloads
59
Comments
0

3 Embeds 8

http://ayurvedapadakosham.wordpress.com 4
http://ayurvedaonline.wordpress.com 3
http://translate.googleusercontent.com 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Srotodusti In Swasa Srotodusti In Swasa Presentation Transcript

 • Humble pranams at the lotus feet of AMMA…….
 • A Presentation by: Parvathy Unnikrishnan 2006 BATCH…….
 • An Outline…………. Srothas. Sroto dushti prakaras. General idea on swasa. Srotas involved in swasa. Sroto dushti prakaras in swasa. Clinical reports on swasa. Modern view in brief. View slide
 • NIRUKTHI: xÉëÑ + iÉÍxÉ kÉÉiÉÑ Sravanath srothamsi…… Ch/ Su É DEFINITION: Srothamsi khalu parinamamapadyamananam Dhathunam abhivahini bhavanthi ayanarthena……….. Ch /Vi/ 5 View slide
 • acc to chakrapani : Parinamamaapadyamanam means : Purva purva rasadi rupatha parithyagena uttarottara rakthadi rupatham aapadyamanam…….. Ayanarthena means: na sthiraanam dhathunam abhivahini bhavanthi srothamsi ,deshantara prapanena abhivahini bhavanti… Srothas itself is the cause for all the rakthadi dhathu poshana & parinama.
 • SYNONYMS OF SROTHAS : Acc to charaka: Sira ,dhamani ,rasayani etc… Ch/ Vi/ 5 Acc to Dalhana : Shabdaha ………………….. Vahatvadikam dhamanaadinam pranaannavarirasavahitvam srothasam…
 • IMPORTANCE OF SROTHAS IN THE FORMATION OF DISEASE.. Acc to charaka: Ahitha sevanaath thani dushtaani rogaaya vishudhani sukhaaya cha…… ch/chik Acc to Arunadatta: Sukhaaya means aarogyaya. Acc to Charaka : Normalcy of srothas will not produce any disease at all.
 • Acc to Sushruta: Sangaha khavaigunyath vyadhirata upajayathe….. Acc to Charaka: Khavaigunya will result in diseases…… Ch/ch/24 • After explaining the importance of srothas & no of srothas charaka explained srothodushti lakshanas or srothodushti prakaras. Ch /Vi/5
 • SROTHODUSHTILAKSHANAS AÌiÉmÉëuÉëÑꬃ xÉXçaÉÉå uÉÉ ÍxÉUÉhÉÉÇ aÉëljÉrÉÉå AÌmÉ uÉÉ…. Cha /vi/ 5 AÌiÉmÉëuÉ×ꬃ xÉXçaÉç ÌuÉqÉÉaÉïaÉqÉlÉqÉç ÍxÉUÉ aÉëÎljÉ
 • GENERAL NIDANA AÉWûÉU¶É ÌuÉWûÉU¶É rÉÈ xrÉÉiÉç SÉåwÉaÉÑhÉæ xÉqÉÈ kÉÉiÉÑÍpÉÌuÉïaÉÑhÉɶÉÉÌmÉ xÉëÉåiÉxÉÉqÉç xÉ mÉëSÕwÉMüÈ// • Aahara & Vihara which causes the SÉåwÉaÉÑhÉæxÉqÉÈ & kÉÉiÉÑÍpÉÌuÉïaÉÑhÉiÉ will result in disease.
 • Acc to the commentary, SÉåwÉaÉÑhÉæxÉqÉÈ - • Doshadi vardhakatvam darshayathi Ksheenascha dosha na anya dushtim kurvanthi. But it is told that it will produce its ksheena lakshanas. kÉÉiÉÑÍpÉÌuÉïaÉÑhÉiÉ_ • kÉÉiÉÑ ÌuÉUÉåkÉMü xuÉpÉÉuÉ lÉ iÉÑ kÉÉiÉÑ ÌuÉmÉUÏiÉaÉÑhÉÉã ÌuÉmÉUÏiÉaÉÑhÉÉå ÌuÉaÉÑhÉçÈ ÌSuÉxuÉmlÉ mÉëqÉåWûɱÉå ÌWû qÉåSxÉÉ xÉqÉÉlÉaÉÑhÉÉ LuÉ qÉåSÉåSÕwÉMü E£ü//
 • µÉÉxÉ µÉÉxÉç mÉëÉhlÉå ..... Existance of life throughmÉëÉhÉ uÉÉrÉÑ Any disturbance in the normal movement of vata results in swasa. In ayurveda we consider it as a lakshana &.as a separate vyadhi.
 • NIDANA: UeÉxÉÉ kÉÔqÉuÉÉiÉÉprÉÉqÉç vÉÏiÉxjÉÉlÉÉqoÉÑxÉåuÉlÉÉiÉç…… Ch/chik/17 It can be divided into : 1.MüTü mÉëMüÉåmÉMü AÉWûÉU: Eg : aÉÑ , AÍpÉwrÉlS, vÉÏiÉmÉÉlÉÉvÉlÉ , ÌlÉwmÉÉuÉ etc ..
 • 2. uÉÉiÉ mÉëMüÉåmÉ AÉWûÉU: ÌuɹèÇpÉÏ , Ã¤É etc…. 3. AÉliÉËUMü ÌlÉSÉlÉ: qÉsÉÉuÉUÉåkÉ , AÉqÉÌuÉwÉ , SÉæoÉïsrÉ, mÉëÉhÉ xÉëÉåiÉÉå ÌuÉMüÉU 4.oÉɽ MüÉUhÉ: urÉÉrÉÉqÉ , pÉÉU , AkuÉ, UeÉxÉç
 • 5. xjÉÉÌlÉMü MüÉUhÉ vÉÉåjÉ on particular vessels etc 6. µÉÉxÉ UÉåaÉ eÉlÉMü UÉåaÉ: mÉÉhQÕû , AÉÌiÉxÉÉU , euÉU , NûÌSï , ¤ÉiÉ ¤ÉÏhÉ
 • EipÉuÉ xjÉÉlÉ: MüTüuÉÉiÉÉiqÉMüÉuÉåiÉÉæ ÌmɨÉxjÉÉlÉxÉqÉÑipÉuÉÉæ ¾ØûSrÉxrÉ UxÉÉSÏlÉÉqÉç kÉÉiÉÔlÉqÉç cÉ EmÉvÉÉåwÉhÉÉæ// ÌmɨÉxjÉÉlÉxÉqÉÑipÉuÉÉæ CirÉlÉålÉç ÌmɨÉxrÉ FkuÉïxjÉÉlÉxÉqoÉlkÉç LuÉ lÉ iÉÑ uÉiÉMüTüuÉiÉç AÉUqpMüiuÉÍqÉÌiÉ SvrÉïÌiÉ ÌmɨÉxjÉlÉ vÉoSålÉ AÉqÉÉvrÉÉå AÍpÉmÉëåiÉÈ // NOTE: UTBHAVA STHANA OF SWASA IS AAMASAYA
 • Kapha kara nidanas Agni maandhyam ama, ama visha rasa dushti AVARODHA Mala of rasa (kapha )
 • SAMANYA SAMPRAPTHI qÉÉÂiÉÈ mÉëÉhÉuÉÉÌWûlÉÏ xÉëÉåiÉÉÎqxÉ AÌuÉvrÉç MÑümrÉÌiÉ ……. Ch/ch/17 Here it is clearly mentioned that pranavaha srotho dushti is occuring. ie the peculiar feature is prana uparodha or prana harana.
 • VISHESHA SAMPRAPTHI In Ca/ ci / 17 rÉSÉ xÉëÉåiÉÉÎqxÉ xÉqÉëÑkrÉç qÉÉÂiÉçÈMüTü mÉÔuÉïMüÈ ÌuÉwuÉYuêeÉÌiÉ xÉqÉëÑkÉÉiÉç …………… 1. Kapha pradhana 2. Characterised by: a. obstruction due to kapha. b. spreading of vata to other sites.
 • Srothamsi means: 1. Pranavaha srothas 2. Udakavaha srothas 3. Annavaha srothas It is told that dushti of these srotas occurs due to vitiated kapha & vata.
 • Different acharyas view : Madhukosha commentary: xÉëÉåiÉqxÉÏÌiÉ ÌWûYMüÉÌlÉÌSï¹mÉëÉhÉÉåSÉlÉuÉÉÌWûlÉÏ MüTüÈmÉÔuÉïqÉç mÉëkÉÉlÉqÉç rÉxrÉ xÉ iÉjÉÉ // Here srothas involved are Pranavaha srothas & Udanavaha srothas.
 • ÌuÉWûÉrÉç mÉëM×üÌiÉqÉç uÉÉrÉÑ mÉëÉhÉÉã AjÉ MüTü xÉqrÉÑiÉÈ µÉÉxÉrÉirÉÔkuÉïaÉÉå pÉÔiuÉÉ iÉqÉç µÉÉxÉ mÉËUcɤÉiÉå // Su/ utt Vitiated vayu along with kapha tries to move up causing difficulty in respiration & produces µÉÉxÉ .
 • Acc to A .H/ Ni/ 4 MüTüÉåmÉÂkÉaÉqÉlÉÈ mÉuÉlÉÉå ÌuÉwuÉaÉÉÎxjÉiÉÈmÉëÉhÉÉåSMüɳÉuÉÉÌWûlÉÏ SÒ¹èÈ…… Acc to Hemadri: aÉqÉlÉÈ_ ---- pathway ÌuÉwuÉaÉÉÎxjÉiÉÈ ------ xÉuÉïiÉÈ xuÉ qÉÉaÉïç ÌWûiuÉÉ AÌmÉ // xÉqÉliÉÉiÉç SåWûqÉç urÉÉmrÉqÉç ÎxjÉiÉÈ // Acc to sarvangasundari
 • NIDANA SEVANA VATIKAM KAPHAJA VATA DUSHTI KAPHA DUSHTI VATA AGNI MANDHYAM VIMARGAGAMANA AMA SWASANA KARMA BHADITAM KAPHA OBSTRUCTION SWASAM
 • mÉëÉhÉuÉWûxÉëÉåiÉÉåSÒ̹ ÌlÉSÉlÉ 1. ¤ÉrÉ 2. xÉlkÉÉUhÉÉiÉç 3. äÉÉWûÉU xÉåuÉlÉ 4. urÉÉrÉÉqÉ These nidana sevana will cause vata vriddhi.
 • mÉëÉhÉuÉÉÌWûlÉÏÌiÉ mÉëÉhÉxÉq¥MüuÉÉiÉuÉWûÉlÉÉqÉç mÉëÉhÉÉZrÉ ÌuÉÍvɹxrÉ uÉÉrÉÉåÌuÉïÍvÉwOèxÉëÉåiÉÈ// Pranavahasrothomula: ¾ÒûSrÉ qÉWûÉxÉëÉåiÉxÉç Pranavahasrothodushti lakshanas- xÉ vÉoSvÉÔsÉqÉÑNèuÉxÉliÉqÉç......... which is clearly indicating swasa.
 • ESMüuÉWûxÉëÉåiÉÉåSÒ̹ ÌlÉSÉlÉ 1. AÉæwhrÉÉiÉç 2. AÉqÉÉiÉç 3. pÉrÉÉiÉç 4. AÌiÉvÉÑwMüɳÉxÉåuÉlÉqÉç
 • Srothodushtilakshanas ÎeÉÀûÉ iÉÉsÉÑ AÉå¹è MühOû YsÉÉåqÉ vÉÉåwÉÈ, iÉ×whÉ iÉ×whÉ In tamaka swasa ÌuÉvÉÑwMüÉxrÉ vÉÑwMü MühPû In maha swasa
 • A³ÉuÉWûxÉëÉåiÉxÉç ÌlÉSÉlÉ 1. AÌiÉqÉÉ§É pÉÉåeÉlÉ 2. AMüÉsÉ pÉÉåeÉlÉ 3. AÌWûiÉ pÉÉåeÉlÉ 4. AeÉÏhÉï These nidana sevana will cause kapha aggravation
 • Annavaha srotho mula sthana: • amashaya. The uthbhava sthana of swasa is amasaya so direct link with annavaha srothas. The lakshanas like avipaka , arochaka,etc can be seen in swasa also.
 • mÉëÉhÉÉåSMüɳuÉÉWûÉlÉÉqÉç SÒ¹ÉlÉÉqÉç µÉÉxÉMüР̢ürÉÉ // Ca/vi/5 It means that for prana , udaka , Annavaha srothodushti same treatment is given as that of swasa.
 • It is reported that : PUREESHAVAHASROTHAS. MUTRAVAHA SROTHAS. RASAVAHASROTHAS. Are involved in the pathology of swasa These specific srothodushtilakshanas are clearly seen in some of the lakshanas of swasa
 • 5 TYPES OF SWASAM: 1. qÉWûÉ µÉÉxÉ 2. FkuÉï µÉÉxÉ 3. ÍNû³É µÉÉxÉ 4. iÉqÉMü µÉÉxÉ 5. ¤ÉÑSì µÉÉxÉ
 • MAHA SWASA All the indriyas are affected. mÉëlɹ¥ÉÉlÉ, ÌuÉpÉëÉliÉsÉÉåcÉlÉÉ, ÌuÉvÉÏhÉïçuÉÉMç Which shows the SANGA IN PRANAVAHASROTAS. oÉ®qÉÔ§ÉuÉcÉï _ Which shows the involvement of mutra & pureeshavaha srothas
 • URDHVA SWASA vsÉåwqÉÉÌuÉëiÉqÉÑZÉxÉëÉåiÉç ¢ÑükÉaÉlkÉuÉWûÉÌSïiÉÉ……. Which indicates the kapha sanga & vimargagamana of vata Vikruta aksha Which shows pranavaha srotodushti. Shushka aasya Which shows udakavahasrotodushti.
 • CHINNA SWASA AÉlÉÉWû , mÉësÉÉmÉ , ÂMç , AÌSïiÉ --- Which shows the vatavahasrotodushti. mÉËUvÉÑwMüÉxrÉ --- Which shows the udakavahasrothodushti.
 • TAMAKA SWASA Somewhat similar to bronchial asthma. mÉëÌiÉsÉÉåqÉqÉç ÍxÉU…………. A.H NI/SWASA Pratilomam-viparyaya kritva Here vitiated vata pushes the obstructed kapha upwards thereby resulting in sirogreeva grahana & parsvapeeta. Main srothodushti prakaras seen are kaphasanga & vayu vimargagamana.
 • CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASEAS Group of conditions which share a common symptom DYSPNEA ETIOLOGY Tobacco smoke ,air pollutants etc GENERAL PATHOLOGY chronic or reccurent obstruction to airflow within the lung
 • COPD It includes: 1. CHRONIC BRONCHITIS. 2. ASTHMA 3. EMPHYSEMA 4. SMALL AIRWAY DISEASE
 • BRONCHITIS…
 • Emphysema……
 • ASTHMA Etiological factors like climate ,food etc will cause the hyper responsiveness of the tracheo-bronchial tree . MECHANISM: Reflex irritation of vagal centre from nose, nasopharynx, bronchi.
 • PATHOLOGY: Constiction of involuntary muscles of bronchioles and bronchi. Over production of mucus by bronchial glands. Vascular turgescence of mucus membrane.
 • BIBLIOGRAPHY 1. CHARAKA SAMHITA 2. SUSRUTA SAMHITA 3. ASHTANGA HRIDAYA 4. A CLINICAL STUDY ON SWASA 5. TEXTBOOK OF KAYACHIKITSA 6. MADHAVA NIDANA 7. TEXTBOOK ON ASTHMA 8. DAVIDSON’S TEXTBOOK OF PATHOLOGY
 • Thank you……….