ขั้นตอนการจัดกิจกรรมนันทนาการ

2,876 views
2,808 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,876
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,174
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมนันทนาการ

 1. 1. จัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างไร ?จดกจกรรมนกศกษาอยางไร ?ให้มีคุณภาพ ี ัุ สุนทรี รัตภาสกร
 2. 2. ความสําคัญความสาคญมาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในฐ ุ ุและระบบการประกันคุณภาพภายนอกนิสิตนักศึกษาในฐานะผู้รับบริการและเป็ นผลผลิตสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา และเป็ นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงของุ ูสถาบันอุดมศึกษา จึงมีพันธะสําคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถาบัน มีส่วนร่วมและเป็นพลังสําคัญในการจดการศกษาของสถาบน มสวนรวมและเปนพลงสาคญในการผลักดันให้งานประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพและป ิ ิ ึ้ประสิทธิผลมากขึน
 3. 3. บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพนักศึกษาถือเป็ นหัวใจสําคัญในการดําเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 4 ประการ คือ การจัดการภารกจหลกของมหาวทยาลย 4 ประการ คอ การจดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการดําเนินงานุ ุของมหาวิทยาลัยส่งผลโดยตรงต่อนักศึกษา ดังนั้นนักศึกษาจึงควรมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมและไสนับสนุนให้ การดําเนินงานเป็ นไปอย่ างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยสํานักงานคณะกรรมการการอดมศึกษาได้แนะนําบทบาทนักศึกษาที่มีต่อการการอุดมศกษาไดแนะนาบทบาทนกศกษาทมตอการการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
 4. 4. บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพ1. บทบาทในการให้ความร่วมมือให้ข้อมูลเพื่อนําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคณภาพการศึกษาด้วยการให้ข้อมลที่ตรงไปตรงมาให้ข้อเท็จจริงประกนคุณภาพการศกษาดวยการใหขอมูลทตรงไปตรงมาใหขอเทจจรงมากที่สุด เพื่อให้ข้อมูล ความคิดเห็นของนักศึกษาเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นประโยชน์ในการนํามาใช้ในการพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ต่อไปใ ั ้ ิ ใ ้ ้ ื ใ ้ ้ ้ ั2. บทบาทในการรับรู้ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะหรือให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับระบบการประ กันคุณภาพของมหาวิทยาลัย เป็นส่วนที่นักศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมลดังกล่าจะก่อให้เกิดประโยชน์หรือเป็นการเพิ่มพจารณาแลวเหนวาขอมูลดงกลาจะกอใหเกดประโยชนหรอเปนการเพมประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบการประเมินในฐานะผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 5. 5. บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพ3. บทบาทในการศึกษา ติดตาม กํากับว่าข้อมูลที่ให้ไปมีการนําไปปรับปรุงหรือใช้ประโยชน์จากการประเมินหรือไม่อย่างไร โดยติดตามผลการหรอใชประโยชนจากการประเมนหรอไมอยางไร โดยตดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งในภาพรวมและในส่วนองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง และมีผลต่อนักศึกษาโดยตรง เช่น องค์ประกอบด้านการเรียนการสอน องค์ประกอบด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาองค์ประกอบด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม องค์ประกอบด้านการํ ํ ิ ป ั ื ์ป ้ ไทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หรือองค์ประกอบด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ นักศึกษาควรศึกษาว่าทางมหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการตามองค์ประกอบเหล่านั้นอย่างไร มีจดแข็งที่ต้องเสริมจดอ่อน ที่ควรตามองคประกอบเหลานนอยางไร มจุดแขงทตองเสรมจุดออน ทควรแก้ไขในด้านใดบ้าง มีกระบวนการใดที่เป็ นแนวปฏิบัติที่ดีที่ดําเนินการแล้วส่งผลให้คุณภาพการจัดการศึกษาดีขึ้น ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อคุณภาพของบัณฑิต
 6. 6. บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพ4. บทบาทในการสนับสนุนให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยดําเนินไปได้ โดยนักศึกษาสามารถแสดงบทบาทในการมหาวทยาลยดาเนนไปได โดยนกศกษาสามารถแสดงบทบาทในการส่งเสริมมหาวิทยาลัยได้หลายรูปแบบ อาทิ การรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งองค์กรนักศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เผยแพร่และเชิญชวนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ให้ความสนใจและให้ความสําคัญในการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาิ ั ้ ื ่ ใ ่ ั ิ ั ้ ํ ิของมหาวิทยาลัย สร้างเครือข่ายในการร่วมกันติดตามรับรู้การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนร้เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และโลกทัศน์การดําเนินงานด้านการเรยนรูเพอเสรมสรางวสยทศนและโลกทศนการดาเนนงานดานการประกันคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้การดําเนินงานด้านประกันคุณภาพ มีความเข้มแข็งและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแก่นักศึกษาต่อไป
 7. 7. บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพ5. บทบาทในการนําความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา เข้าส่เกณฑ์ประโยชนในการพฒนาตนเองพฒนางานกจกรรมนกศกษา เขาสูเกณฑมาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2541 มีการกํากับ ติดตามและประเมินคุณภาพ การดําเนินงานกิจกรรมของนักศึกษา โดยอย่างน้อยต้องดําเนินการ 5 ประเภท คือ กิจกรรมวิชาการ ิ ี ่ ิ กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมนันทนาการกจกรรมนนทนาการ กิจกรรมส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม
 8. 8. จัดกิจกรรมมากมาย......แล้วคุณภาพของกิจกรรมล่ะ!!!
 9. 9. คณภาพ Qคุณภาพ Qป็ ไป ้• เป็นไปตามความต้องการและความพึงพอใจของผ้รับบริการความพงพอใจของผูรบบรการ• เป็นไปตามข้อกําหนด มาตรฐาน• สิ่งที่มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์่ ่• สิ่งที่ปราศจากข้อบกพร่อง•• Quality = Results of work efforts / Total costs(คณภาพ = ผลที่ได้จากการท่มเททํางาน / ต้นทนทั้งหมด )(คุณภาพ ผลทไดจากการทุมเททางาน / ตนทุนทงหมด )
 10. 10. ลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ลกษณะของบณฑตทพงประสงคมีความรู้คู่คุณธรรม มีสติปัญญาใฝ่ การเรียนรู้ึ ิ ่ ี ี ิ ํ ึ ันึกคิดอย่างมีระบบ มีจิตสํานึกและศักยภาพในการสร้างงาน บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นําึ ั่ ใ ป ิปไ ั ียึดมันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข มีวินัยั ิ ่ ื้ ่ ัรับผิดชอบต่อตนเองและเอืออาทรต่อสังคมตระหนักในคุณค่าทรัพยากรและภูมิปัญญา้ ิ่ ี ี ป็ท้องถิน สุขภาพดี และมีความเป็นสากล
 11. 11. มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิั ึ ่ ิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)้ ่การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษานั้นต้องเป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยคาดหวังให้มีการพัฒนาอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่
 12. 12. เกณฑ์มาตรฐานงานกิจกรรมนักศึกษา พ ศ 2541เกณฑมาตรฐานงานกจกรรมนกศกษา พ.ศ. 2541ปป้การส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาร่วมกันจัดกิจกรรมี่ ีป ิ ี ัอย่างน้อย 5 ประเภทกิจกรรมประเภทกิจกรรมเปาหมายกิจกรรมทีมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของนักศึกษาและมีคณภาพดีได้แก่ วิชาการกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพบําเพ็ญประโยชน์และรักษาิคุณภาพด บาเพญประโยชนและรกษาสิ่งแวดล้อม นันทนาการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยการบริหารการจัดองค์การ บุคลากร สิ่งอํานวยความสะดวกงบประมาณ ความรับผิดชอบตามกฎหมายฎความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและชุมชนจรรยาบรรณ การประเมินผล
 13. 13. วงจร PDCAวงจร PDCA
 14. 14. PDCAPDCAPlan (การวางแผน) คือหมายถึง ทักษะในการกําหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์และสังเคราะห์ หาวิธีการและกระบวนการให้ บรรลเป้าหมายวเคราะหและสงเคราะห หาวธการและกระบวนการให บรรลุเปาหมายนั้นๆ โดยจะต้องมีการกําหนดตัวบ่งชี้กํากับไว้ เพื่อจะได้นําไปใช้ในการประเมินผลดําเนินการDo (การดําเนินงาน) หมายถึง ทักษะในการปฏิบัติตามแผน ตามDo (การดาเนนงาน) หมายถง ทกษะในการปฏบตตามแผน ตามขั้นตอนและเงื่อนไขต่างๆ ที่กําหนดไว้กรณีที่ไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก จะต้องมีการ ปรับแผนในระหว่างดําเนินการโดยมีคําอธิบายและเหตุผลประกอบ
 15. 15. PDCAPDCACheck (การประเมินผล) หมายถึง ทักษะในการรวบรวมข้อมูลของผลการดําเนินงานที่สอดคล้องกับประเด็นตัวบ่งชี้ที่ตั้งไว้เพื่อนํามาใช้เปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนใ ั้ ใ ป ิ ี้ ้ ิ ใ ิ ป ิ ิในขันตอนวางแผน ในการประเมินนีจะต้องพิจารณาในเชิง ปริมาณและเชิงคุณภาพของผลงานด้วย ซึ่งควรจะดําเนินการในลักษณะกรรมการโดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องมาร่วมในกระบวนการประเมินด้วย เพื่อจะได้ลดอคติและลดปัจจัยแทรกไมเกยวของมารวมในกระบวนการประเมนดวย เพอจะไดลดอคตและลดปจจยแทรกในการประเมินผลงานของตัวเอง โดยอาจใช้วิธีการในหลายรูปแบบ เช่น ใช้แบบสอบถามใช้การสังเกตสภาพจริงหรือใช้การ สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียก็ได้Act (การปรับปรุง) หมายถึง ทักษะที่ต้องการให้นําผลการประเมินมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรงผลการดําเนินงานในครั้งต่อไปให้มีคณภาพมากยิ่งขึ้น เช่นในการปรบปรุงผลการดาเนนงานในครงตอไปใหมคุณภาพมากยงขน เชนสร้างความพึงพอใจให้มากขึ้น ผลงานได้รับรางวัลคุณภาพ มีการประหยัดเวลาประหยัดค่า ใช้จ่าย มีปริมาณงานมากขึ้น สร้างความคุ้มค่า หรือุสร้างคุณค่าของผลงานให้ สูงขึ้น
 16. 16. กิจกรรมวิชาการวงจร PDCA รายละเอียดกิจกรรมที่ควรมีPLAN สํารวจความต้องการของ สมาชิกในการทํากิจกรรม วิชาการต่างๆลักษณะกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ม่งเน้นให้ PLAN สารวจความตองการของ สมาชกในการทากจกรรม วชาการตางๆเช่นกิจกรรม สอนเสริม กิจกรรมเพิ่มพูน ทักษะทางภาษา ทักษะทางวิชาชีพ ทักษะในด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้นวางแผนการจัดกิจกรรมตามความต้องการของสมาชิกเปนกจกรรมทมุงเนนใหนักศึกษามีทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ เพิ่มพูนป ์ ิ ี ใ วางแผนการจดกจกรรมตามความตองการของสมาชกวางทีมดําเนินการวางกลุ่มเป้ าหมาย่ประสบการณ์วิชาชีพในระหว่างการศึกษา ปลูกฝังจิตสํานึกความมีศักยภาพใน้ DO ดําเนินกิจกรรมวิชาการ ต่างๆ ตามแผนที่วางไว้CHECK ประเมินผลการดําเนินการ และนําผลมาเปรียบเทียบกับเป้ าหมายที่ตั้งไว้การทํางานทั้งวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะอาชีพอิสระ มีวิธีคิดอย่างเป็น ทตงไวACT ปรับปรุงโครงการ กิจกรรมวิชาการต่างๆปรับปรุง วิธีการจัดกิจกรรมในครั้งถัดไปตามผลการประเมินระบบ
 17. 17. กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพุวงจร PDCA รายละเอียดกิจกรรมที่ควรมีPLAN สํารวจความต้องการของ สมาชิกในการทํากิจกรรม กีฬาและการส่งเสริมสขภาพของชมรมกีฬา ต่างๆ เช่น โยค แอโรบิค เต้นรําสงเสรมสุขภาพของชมรมกฬา ตางๆ เชน โยคะ แอโรบค เตนราฟุตบอล เป็นต้นวางแผนการจัดกิจกรรมตามความต้องการของสมาชิกี ิลักษณะกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษ วางทีมดําเนินการวางทีมดําเนินการDO ดําเนินกิจกรรมกีฬาและ ส่งเสริมสขภาพของชมรม กีฬาต่างๆตามสงเสรมใหนกศกษามทกษะในการเล่นกีฬา ออกกําลังกายเพื่อการส่งเสริมสุขภาพี ้ ใ ป็ ั ีDO ดาเนนกจกรรมกฬาและ สงเสรมสุขภาพของชมรม กฬาตางๆตามแผนที่วางไว้CHECK ประเมินผลการดําเนินการ และนําผลมาเปรียบเทียบกับเป้ าหมายี่ ั้ ไ ้ความมีนําใจเป็นนักกีฬาความสามัคคี ความเสียสละมีสุขภาพกาย และทีตังไว้ACT ปรับปรุงโครงการ กิจกรรมกีฬา และการ ส่งเสริมสุขภาพของชมรมกีฬาต่างๆสุขภาพจิตดีๆปรับปรุง วิธีการจัดกิจกรรมในครั้งถัดไปตามผลการประเมิน
 18. 18. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมญวงจร PDCA รายละเอียดกิจกรรมที่ควรมีPLAN สํารวจความต้องการของสมาชิกในการทํากิจกรรมบําเพ็ญปร โยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมอาสาสมัคร พัฒนาลักษณะกิจกรรมเป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะ์ ประโยชนหรอรกษาสงแวดลอม เชน กจกรรมอาสาสมคร พฒนาชนบท การให้ความรู้ในด้านที่นักศึกษา มีความชํานาญหรือกิจกรรม ที่จะเสริมสร้างประสบการณ์การทํางานและการใช้ชีวิต่ ั ใ ่ ั ึการบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมต่อสังคมชุมชนโดยการนําความรู้ทางวิชาการร่วมกันในหมู่นักศึกษาและชุมชนวางแผนการจัดกิจกรรมตามความต้องการของสมาชิกวางทีมดําเนินการของนักศึกษาไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน และเป็นวางทีมดําเนินการDO ดําเนินกิจกรรมบําเพ็ญ ประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆ ตามแผนที่วางไวุ้กิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน การรักษา ตางๆ ตามแผนทวางไวCHECK ประเมินผลการดําเนินการ และนําผลมาเปรียบเทียบกับเป้ าหมายที่ตั้งไว้ปญญาชาวบาน การรกษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์การทํางานและการใช้ชีวิตร่วมกันในหม่นักศึกษาACT ปรับปรุงโครงการ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมปรับปรุง วิธีการจัดกิจกรรมในครั้งถัดไปตามผลการประเมินใชชวตรวมกนในหมูนกศกษาและชุมชน
 19. 19. กิจกรรมนันทนาการวงจร PDCA รายละเอียดกิจกรรมที่ควรมีPLAN สํารวจความ ต้องการของ สมาชิกในการทํา กิจกรรม นันทนาการลักษณะกิจกรรมเป็นกิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลเข้าไ ต่างๆวางแผนการจัดกิจกรรมตามความต้องการของสมาชิกวางทีมดําเนินการร่วมในช่วงเวลาว่าง โดยไม่มีการบังคับหรือเข้าร่วมโดยสมัครใจก่อให้เกิดความเจริญงอกงามทางวางทีมดําเนินการDO ดําเนินกิจกรรมนันทนาการประเภท ต่างๆี่ ไ ้ร่างกายและพัฒนาอารมณ์ จิตใจเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ สุขสนุกสนานหรือความสุขสงบตามแผนทีวางไว้CHECK ประเมินผลการดําเนินการ และนําผลมาเปรียบเทียบกับเป้ าหมายที่ตั้งไวุ้ ุจะต้องเป็นกิจกรรมที่สังคมยอมรับ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ส่งเสริมการมีACT ปรับปรุงโครงการ กิจกรรมนันทนาการปรับปรุง วิธีการจัดกิจกรรมในครั้งถัดไปตามผลการประเมินความหลากหลาย สงเสรมการมส่วนร่วม การแสดงออก คุณภาพชีวิต ความเป็นมนุษยชาติที่ดี
 20. 20. กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยวงจร PDCA รายละเอียดกิจกรรมที่ควรมีPLAN สํารวจความต้องการของ สมาชิกในการทํากิจกรรมส่งเสริมลักษณะกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ลักษณะต่างๆ เช่น การทําบุญ ตักบาตร การ ทํากิจกรรมอนุรักษ์และสร้าง จิตสํานึกในการบํารุง รักษาและตระหนักใน คณค่าของศิลปวัฒนธรรมเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการทํานุบํารุงศาสนาและิ ป ั ไ โ ่ ป ุวางแผนการจัดกิจกรรมตามความต้องการของสมาชิกวางทีมดําเนินการวางทีมดําเนินการศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมุงปลูกจิตสํานึกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและพัฒนาวางทมดาเนนการDO ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเภท ต่างๆตามแผนที่วางไว้จริยธรรมCHECK ประเมินผลการดําเนินการ และนําผลมาเปรียบเทียบกับเป้ าหมายที่ตั้งไว้ป ั ป โ ิ ่ ิ ิ ป ัACT ปรับปรุงโครงการ กิจกรรมส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมปรับปรุง วิธีการจัดกิจกรรมในครั้งถัดไปตามผลการประเมิน
 21. 21. กิจกรรมระดมสมองกจกรรมระดมสมอง ีดึงความคิดดีๆ...ทุกคนเขียนแนวทางหรือวิธีการ ที่จะทําให้กิจกรรมหรอวธการ ทจะทาใหกจกรรมนักศึกษาที่จัดขึ้นมีคุณภาพตาม้ความเห็นของตนเองอย่างสั้นๆลงในกระดาษสีเขียวลงในกระดาษสเขยว ใช้เวลา 10 นาที เขียนอย่างน้อย 1 ใบ ไ ่ ้ ี ื่ ไมต้องเขียนชือ
 22. 22. กิจกรรมระดมสมองกจกรรมระดมสมองร่วมมือ ร่วมใจกันทกปัญหามีทางออก.... ทกคนเขียนปัญหา หรืออปสรรคทุกปญหามทางออก.... ทุกคนเขยนปญหา หรออุปสรรคที่จะทําให้กิจกรรมนักศึกษาที่จัดขึ้นไม่มีคุณภาพตามความเห็นของ่ ั้ ใตนเองอย่างสันๆ ลงในกระดาษสีชมพสชมพู ใช้เวลา 10 นาที เขียนอย่างน้อย 1 ใบ ไม่ต้องเขียนชื่อ ไมตองเขยนชอ
 23. 23. สร้างสรรค์กิจกรรมแนวใหม่!!!3D3Dกลุ่ม 1. กิจกรรมดีหนึ่ง ด้านประชาธิปไตย (Democracy)่ ิ ี ้ ิกลุ่ม 2. กิจกรรมดีสอง ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency)กลุ่ม 3. กิจกรรมดีสาม ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug - Free)
 24. 24. กิจกรรมกลุ่มย่อย 13.30 – 14.30- นําผลสรุปแนวทางหรือวิธีการจัดกิจกรรมอย่างมีคุณภาพและปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดกิจกรรมมาสร้างกิจกรรมหรือโครงการตามที่แต่ละกลุ่มได้รับมอบหมาย- ไม่จํากัดรูปแบบว่าเป็นกิจกรรมประเภทใด- กําหนดเป้ าหมายว่าต้องการอะไรและพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องใด- สร้างกิจกรรมในแนวทาง PDCAเลือกประธานกลุ่ม - ควบคุมเวลาและหัวข้อื ่ ั ึเลือกเลขานุการกลุ่ม – จดบันทึกเลือกผู้นําเสนอ - นําเสนอ 30 นาทีู

×