ปฏิบัติการที่ 7 การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล 2

514 views
440 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
514
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ปฏิบัติการที่ 7 การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล 2

  1. 1. ปฏิบ ัต ิก ารที่ 7 การใช้ง านโปรแกรมไมโครซอฟท์เ อ็ก เซล 2 (Microsoft Excel : 2) วิชา 001141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน รหัส ชื่อ สาขา คณะ หมู่เรียนที่ วันที่ เดือน พ.ศวัต ถุป ระสงค์ เพื่อให้นิสิตสามารถใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซลในด้านการคำานวณและการสร้างกราฟได้ เพื่อเป็นพื้นฐานต่อการนำาไปประยุกต์ใช้งานจริง1. หลัก การ ไมโครซอฟท์เอ็กเซลเป็นโปรแกรมประยุกต์ที่มีความสามารถโดดเด่นในเรื่องการคำานวณ ซึ่งสามารถนำามาประยุกต์ใช้งานกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำาวันได้ ตัวอย่างเช่น การทำาระบบบัญชีรายรับรายจ่าย การคำานวณหาค่าทางสถิติ หรือการคิดคำานวณผลการเรียนของนิสิต เป็นต้นนอกจากนั้นไมโครซอฟท์เอ็กเซล ยังสามารถนำาข้อมูลที่ประมวลผลแล้วมาแสดงในรูปของกราฟได้อีกด้วย ซึ่งเป็นทำาให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ผล และยังทำาให้เอกสารที่นำาเสนอมีความหน้าสนใจมากยิ่งขึ้นการทดลองที่ 1 การสร้างสูตรคำานวณ ขั้น ตอนที่ 1 การสร้างสูตรคำานวณด้วยตนเอง - จงป้อนข้อมูลดังต่อไปนี้ - ป้อนข้อมูลในเซลล์ E2 ดังนี้ = B2+C2+D2 - หลังจากกด Enter ข้อมูลที่แสดงใน E2 คือ - คลิกที่เซลล์ E2 แล้วพิจารณาที่แถบสูตร ข้อมูลในแถบสูตรคือ ขั้น ตอนที่ 2 การคัดลอกสูตรคำานวณอัตโนมัติ - คลิกที่ E2 แล้ววางตัวชี้เมาส์ที่ ขอบล่างขวา - กดเมาส์ค้างแล้วลากมายัง E6
  2. 2. - จงอธิบายผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เครื่องหมายที่ใช้สำาหรับการคำานวณของเอ็กเซลเป็นดังต่อไปนี้ + แทนการ บวก - แทนการ ลบ * แทนการ คูณ / แทนการ หาร ^ แทนการ ยกกำาลัง () จัดลำาดับการคำานวณจงสร้างสูตรคำานวณในเซลล์ E7 เพื่อทำาการคำานวณ ค่า ใช้จ ่า ยเฉลี่ย ต่อเดือ น จากค่าใช้จ่ายทั้งหมดใน 5 เดือนที่ผ่านมา แล้วจงแสดงสูตรในการคำานวณค่าเฉลี่ยการทดลองที่ 2 การใช้ฟังก์ชัน (Functions) ในการคำานวณ ขั้น ตอนที่ 1 การใช้ฟังก์ชันในการบวก - จงลบข้อมูลในเซลล์ E2:E7 เพื่อทดลองทำาการคำานวณใหม่ - เลือกช่วงของเซลล์เป็น B2:E6 ดังภาพ - กดปุ่ม - ผลที่เกิดขึ้นคือ - จงคลิกที่เซลล์ E2 ข้อมูลที่แสดงในแถบสูตรคือ - จงคลิกที่เซลล์ E3 ข้อมูลที่แสดงในแถบสูตรคือ - จงคลิกที่เซลล์ E4 ข้อมูลที่แสดงในแถบสูตรคือ - จงคลิกที่เซลล์ E5 ข้อมูลที่แสดงในแถบสูตรคือ - จงคลิกที่เซลล์ E6 ข้อมูลที่แสดงในแถบสูตรคือ
  3. 3. ขั้น ตอนที่ 2 การใช้ฟังก์ชันต่างๆ ในเอ็กเซล เช่น การหาค่าเฉลี่ย(Average) การหาค่ามากสุดกลุ่ม(Max) การหาค่าน้อยสุดในกลุ่ม(Min) เป็นต้น - คลิกที่เซลล์ E7 กดปุ่ม เพื่อเลือกฟังก์ชัน จะปรากฏไดอะลอกวาง ฟังก์ชันดังรูป - เลือกชื่อฟังก์ชัน AVERAGE เพื่อใช้ใน การหาค่าเฉลี่ย เมื่อกด ตกลง จะปรากฏไดอะ ลอก ดังรูป - เลือกช่วงของเซลล์ตั่ง แต่ E2:E6 ในแผ่นงาน แล้ว กดตกลง - ผลลัพธ์ที่เกิดขั้นในเซลล์ E7 คือ - ค่าที่แสดงในแถบสูตรของเซลล์ E7 คือ - คลิ้กที่ E8 เลือกชื่อฟังก์ชัน Max เพื่อใช้ในการหาค่ามากที่สุดใน กลุ่ม - โดยเลือกช่วงของเซลล์ตั่งแต่ E2:E6 ในแผ่นงาน แล้ว กดตกลง
  4. 4. - ผลลัพธ์ที่เกิดขั้นในเซลล์ E8 คือ- ค่าที่แสดงในแถบสูตรของเซลล์ E8 คือ- คลิ้กที่ E9 เลือกชื่อฟังก์ชัน Min เพื่อใช้ในการหาค่าน้อยที่สุดใน กลุ่ม- โดยเลือกช่วงของเซลล์ตั่งแต่ E2:E6 ในแผ่นงาน แล้ว กดตกลง- ผลลัพธ์ที่เกิดขั้นในเซลล์ E9 คือ- ค่าที่แสดงในแถบสูตรของเซลล์ E9 คือขั้น ตอนที่ 3 การใช้ฟังก์ชัน IF ในการตัดสินใจ- จงเพิ่มคอลัมน์ เปรีย บเทีย บ อีกหนึ่งคอลัมน์ดังภาพ เพิ่ม- ทำาการเปรียบเทียบเซลล์ E2 (ค่าใช้จ่ายเดือนมกราคม) กับเซลล์ E7 (ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย) โดยการใช้ฟังก์ชัน IF โดยมีเงือนไขดังนี้ - ถ้า E2 น้อ ยกว่า E7 ให้แสดงคำาว่า “น้อ ยกว่า ” ในเซลล์ F2 - ถ้า E2 ไม่น ้อ ยกว่า E7 ให้แสดงคำาว่า “มากกว่า / เท่า กับ ” ในเซลล์ F2- ดับเบิลคลิกที่ F2 แล้วพิมพ์ = IF(E2<E7, "น้อ ยกว่า ", "มากกว่า /เท่า กับ ")- ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นใน F2 คือขั้น ตอนที่ 4 การระบุเซลล์แบบคงที่ โดยใช้เครื่องหมาย $ (DollarSign) เพื่อล็อกตำาแหน่งของเซลล์ ล็อกได้ทั้งแถวและคอลัมน์- จากขั้นตอนที่ 3 จง ใช้เมาส์วางที่ขอบล่าง ขวาของเซลล์ F2- ลากเมาส์จาก F2 ไป ยัง F6 เพื่อพิจารณา ผลลัพธ์- จากภาพ จะเห็นไว้ว่า ในเซลล์ F3 แสดง การตัดสินใจที่ผิดพลาด
  5. 5. - ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลในแถบสูตรของเซลล์ F3 ได้เปลี่ยนเป็น = IF(E3<E8, "น้อยกว่า", "มากกว่า/เท่ากับ") - ทำาการแก้ปัญหาโดย แก้ไขข้อมูลในเซลล์ F2 เป็น =IF(E2< $E$7, "น้อ ยกว่า ", "มากกว่า /เท่า กับ ") - ลากเมาส์จาก F2 ไปยัง F6 อีกครั้ง เพื่อพิจารณาผลลัพธ์ - การแสดงผลในเซลล์ F3 ถูกต้อง - ข้อมูลในแถบสูตรของเซลล์ F3 คือ ขั้น ตอนที่ 5 การใช้ฟังก์ชัน CountIF สำาหรับการนับจำานวนข้อมูลในกลุ่มแบบมีเงื่อนไข เช่น ถ้าต้องการนับว่าเดือนที่มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนมีจำานวนกี่เดือน - คลิ้กที่ F10 เลือกชื่อฟังก์ชัน CountIF เพื่อใช้ในการหาค่ามาก ที่สุดในกลุ่ม - โดยเลือกช่วง(Range)ของเซลล์ตั่งแต่ F2:F6 ในแผ่นงาน และ เงื่อนไข (Criteria) “น้อยกว่า” แล้วกดตกลง จากนั้นให้ทำาที่ เซลล์ F11 - ข้อมูลในแถบสูตรของเซลล์ F10 คือ - ข้อมูลในแถบสูตรของเซลล์ F11 คือ • ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม o Today( ) o Now( ) o Year( ) เช่น =Year(today())การทดลองที่ 3 การสร้างกราฟ - เลือกช่วงของเซลล์ A1:D6 ดังรูป - กดปุ่ม เพื่อเรียกตัวช่วยสร้าง กราฟ
  6. 6. - ทำาการกำาหนดข้อมูลให้กับตัวช่วยสร้างกราฟในแต่ละขั้นตอน หลังจากกำาหนดข้อมูลเสร็จแล้ว กดปุ่ม ต่อ ไป > จนกระทั้งครบ ทุกขั้นตอน แล้วกด เสร็จ สิ้น 80 0 60 0 ค่านำ้า 40 0 ค่าไฟ 20 0 ค่าโท ท์ รศัพ 0 มกราคม มีนาคม พฤษภาคม แบบฝึก หัด1. จากตารางให้กำาหนดค่าสูตรในช่องที่ว่างเพื่อคิดเกรดนิสิต A B C D E F G H 1 ชื่อ LAB MID FINAL TOTA Z T GRAD L E 2 อรอุมา 18 25 35 3 วราพร 13 40 40 4 นรา 11 10 18 ทิพย์ 5 ถวิล 20 15 40 6 สุพจน์ 19 32 20 7 ค่า เฉลีย่
  7. 7. จงทำำกำรคำำนวณหำคะแนนรวมของนักเรียนแต่ละคน และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (SD: ใช้ฟังก์ชัน STDEVP) แล้วทำำกำรตัดเกรดตำมสูตรและกฏเกณฑ์ดังต่อไปนี้ SD ใช้ฟังก์ชัน STDEVP x ใช้ฟังก์ชัน AVERAGE Z ใช้สูตร (x − x ) / SD T ใช้สูตร 50 + 10 * Z ตัด เกรดตำมค่ำ Tถ้ำ T >= 56 ได้เกรด Aถ้ำ T >= 50 ได้เกรด Bถ้ำ T >= 40 ได้เกรด Cนอกจำกนั้น ได้เกรด D- ข้อมูลในแถบสูตรของเซลล์ E2 คือ- ข้อมูลในแถบสูตรของเซลล์ F2 คือ- ข้อมูลในแถบสูตรของเซลล์ G2 คือ- ข้อมูลในแถบสูตรของเซลล์ F2 คือ- ข้อมูลในแถบสูตรของเซลล์ B7 คือ- ข้อมูลในแถบสูตรของเซลล์ C7 คือ- ข้อมูลในแถบสูตรของเซลล์ D7 คือ- ข้อมูลในแถบสูตรของเซลล์ E7 คือ- ข้อมูลในแถบสูตรของเซลล์ F7 คือ- ข้อมูลในแถบสูตรของเซลล์ G7 คือ2. จำกตำรำงข้อมูลข้อ 1 ให้นับจำำนวนผู้ได้เกรดต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ A B 9 เกรด จำำนวน (คน) 10 A 11 B 12 C 13 D- ข้อมูลในแถบสูตรของเซลล์ ฺฺB10 คือ- ข้อมูลในแถบสูตรของเซลล์ B11 คือ- ข้อมูลในแถบสูตรของเซลล์ B12 คือ- ข้อมูลในแถบสูตรของเซลล์ B12 คือ3. กำรใช้ $ ประโยชน์อย่ำงไรบ้ำง
  8. 8. 3.1 $B3 มีควำมหมำยว่ำอย่ำงไร 3.2 $F$5 มีควำมหมำยว่ำอย่ำงไร4. จงหำรำยรับประจำำเดือนของพนักงำนในบริษัทแห่งหนึ่ง โดยอำศัยข้อมูลจำก 2 ตำรำงต่อไปนี้ ตำรำงที่ 1 A B C D E F G1 เงินประจำำ จำำนวนเงิน จำำนวน ชม. รำยรับ ชื่อ ระดับ เงินเดือน ตำำแหน่ง ทำำงำนล่วง ล่วงเวลำ ประจำำเดือน เวลำ (บำท)2 บัณฑิ 1 20 ตำ3 มำริ 3 10 สำ4 วรำ 2 5 กร5 ศุภ 2 9 ชัย6 อร 3 15 นภำ • เงิน เดือ น ให้เอำมำจำกตำรำงที่ 2 โดยอำศัยกำรสร้ำงสูตร • เงิน ประจำำ ตำำ แหน่ง ให้เอำมำจำกตำรำงที่ 2 โดยอำศัยกำรสร้ำง สูตร • จำำ นวนเงิน ทำำ งำนล่ว งเวลำ คือ จำำนวน ชม. ล่วงเวลำ * (คูณกับ) อัตรำค่ำทำำงำนล่วงเวลำต่อ ชม. • รำยรับ ประจำำ เดือ น คือ เงินเดือน + เงินประจำำตำำแหน่ง + จำำนวนเงินทำำงำนล่วงเวลำ ตำรำงที่ 2 A B C D 8 ระดับ ระดับ เงิน เงิน ประจำำ อัต รำค่ำ ทำำ งำน เดือ น ตำำ แหน่ง ล่ว งเวลำต่อ ชม. 9 1 7000 2500 200 10 2 8000 4000 300 11 3 10000 6500 500- ข้อมูลในแถบสูตรของเซลล์ D2 คือ- ข้อมูลในแถบสูตรของเซลล์ E2 คือ- ข้อมูลในแถบสูตรของเซลล์ F2 คือ- ข้อมูลในแถบสูตรของเซลล์ G2 คือ

×