1ซอฟตแวรซอฟตแวรSoftwareSoftwareภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
2วัตถุประสงควัตถุประสงค• นิสิตเขาใจความหมาย คุณสมบัติ และความสําคัญของซอฟตแวร• นิสิตสามารถจําแนกประเภทของซอฟตแวรได...
3ความหมายของซอฟตแวรความหมายของซอฟตแวร• ซอฟตแวร คือ ชุดคําสั่งที่ถูกสงไปประมวลผลที่เครื่องคอมพิวเตอรโดยมีวัตถุประสง...
4การนําซอฟตแวรมาใชงานการนําซอฟตแวรมาใชงานสื่อบันทึกขอมูล10110111 10110111 10110111 1011011110110111 10110111 101101...
5คุณสมบัติของซอฟตแวรคุณสมบัติของซอฟตแวร• เปนโปรแกรมที่กําหนดไวแลว ใชสําหรับควบคุมการทํางานของฮารดแวร• ฮารดแวรไ...
6คุณสมบัติของซอฟตแวรคุณสมบัติของซอฟตแวร• ซอฟตแวรที่ดีควรมีคุณสมบัติตอไปนี้– มีความถูกตอง (Correctness)– มีความนาเ...
7ประเภทของซอฟตแวรประเภทของซอฟตแวร• ซอฟตแวรสามารถแบงเปนสองประเภทดังตอไปนี้–ซอฟตแวรระบบ (System Software)• ซอฟตแ...
8ตัวอยางของซอฟตแวรระบบตัวอยางของซอฟตแวรระบบ• ระบบปฏิบัติการ (Operating System)• ระบบควบคุมอุปกรณ (Device Driver)• โ...
9ระบบปฏิบัติการระบบปฏิบัติการ (Operating System)(Operating System)• ระบบปฏิบัติการ เปนโปรแกรมที่ทํางานเปนตัวกลางระหวางผ...
10โครงสรางการใหบริการของระบบปฏิบัติการโครงสรางการใหบริการของระบบปฏิบัติการHardwareApplicationDevice DriverUserOperatin...
11ชนิดของระบบปฏิบัติการชนิดของระบบปฏิบัติการ• ระบบปฏิบัติการแบบฝงตัว (Embedded OS) เปนระบบที่ถูกติดตั้งอยูในหนวยความจํ...
12หนาที่ของระบบปฏิบัติการหนาที่ของระบบปฏิบัติการ• จัดสภาพแวดลอมใหผูใชสามารถปฏิบัติงานบนเครื่องคอมพิวเตอรไดโดยเตรีย...
13หนาที่ของระบบปฏิบัติการหนาที่ของระบบปฏิบัติการ• จัดการทรัพยากร (Resources Management)– จัดการการประมวลผล (Processes Ma...
14จัดการการประมวลผลจัดการการประมวลผล (Processes Management)(Processes Management)• เนื่องจากซอฟตแวรถูกประมวลผลโดย CPU ดั...
15ตัวอยางการทํางานแบบตัวอยางการทํางานแบบ MultitaskingMultitaskingCPU
16การจัดการหนวยความจําการจัดการหนวยความจํา ((MemoryMemorymanagementmanagement))• เนื่องจากโปรแกรมจะตองถูกโหลดไปยังหนวย...
17จัดการแฟมขอมูลจัดการแฟมขอมูล ((File ManagementFile Management))• คือการจัดเก็บขอมูลอยูในรูปของแฟมขอมูล โดยใหมีก...
18การจัดการอินพุตการจัดการอินพุต // เอาตพุตเอาตพุต ((II//O managementO management))• การติดตอกับอุปกรณเชื่อมตอตางๆ• ...
19จัดการเกี่ยวกับระบบเครือขายจัดการเกี่ยวกับระบบเครือขาย ((Networking Management)Networking Management)• จัดการดานการเช...
20หนาที่ของระบบปฏิบัติการหนาที่ของระบบปฏิบัติการ• ใหบริการ (Services) กับผูใชและซอฟตแวรประยุกต ในดานอื่นๆ–บริการด...
21ตัวอยางของระบบปฏิบัติการตัวอยางของระบบปฏิบัติการ• ระบบปฏิบัติการ DOS (Disk Operating System)– เปนระบบปฏิบัติการแบบเก...
22ตัวอยางของระบบปฏิบัติการตัวอยางของระบบปฏิบัติการ Microsoft WindowsMicrosoft Windows• ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows–...
23วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ WindowsWindows
24WindowsWindows สําหรับอุปกรณเคลื่อนที่แบบพกพาสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่แบบพกพา• นอกจากจะเปนระบบปฏิบัติการที่ทํางานบนเครื...
25ตัวอยางของระบบปฏิบัติการตัวอยางของระบบปฏิบัติการ Mac OSMac OS• Mac OS เปนระบบปฏิบัติการที่พัฒนาโดยบริษัท Apple สําหรั...
26ตัวอยางของระบบปฏิบัติการตัวอยางของระบบปฏิบัติการ• บริษัท Apple ไดพัฒนาระบบปฏิบัติการสําหรับอุปกรณพาเชนกันเรียกวา I...
27ตัวอยางของระบบปฏิบัติการตัวอยางของระบบปฏิบัติการ OS2OS2• OS2 เปนระบบปฏิบัติการที่พัฒนารวมกันระหวาง Microsoft และIBM...
28ตัวอยางของระบบปฏิบัติการตัวอยางของระบบปฏิบัติการ UnixUnix• เปนระบบปฏิบัติการที่เกาแก (เริ่มตั้งแตป 1969) โดยบริษั...
29ระบบปฏิบัติการแบบระบบปฏิบัติการแบบ Open SourceOpen Source• มีลักษณะ Open-source software– สามารถ Download ไฟลโปรแกรม แล...
30ระบบควบคุมอุปกรณระบบควบคุมอุปกรณ ((Device DriverDevice Driver))• ระบบควบคุมอุปกรณ (Device Driver) คือซอฟตแวรที่พัฒน...
31โปรแกรมอรรถประโยชนโปรแกรมอรรถประโยชน (Utilities)(Utilities)• โปรแกรมอรรถประโยชน เปนโปรแกรมที่ทํางานบนระบบปฏิบัติการ ...
32ไวรัสคอมพิวเตอรไวรัสคอมพิวเตอร (Computer Virus)(Computer Virus)• ไวรัส คือ โปรแกรมคอมพิวเตอรที่บุกรุกเขาไปในเครื่องค...
33ประเภทของไวรัสคอมพิวเตอรประเภทของไวรัสคอมพิวเตอร• บูตไวรัส (boot virus) คือไวรัสคอมพิวเตอรที่แพรเขาสูเปาหมายในระห...
34การปองกันและแกไขไวรัสการปองกันและแกไขไวรัส• โปรแกรมปองกันไวรัส (Antivirus software) เปนโปรแกรมที่สรางขึ้นเพื่อปอ...
35โปรแกรมแปลภาษาโปรแกรมแปลภาษา (Translator)(Translator)• ใชสําหรับแปลภาษาโปรแกรม เปน รหัสภาษาเครื่อง (0/1)• ตัวแปลภาษาจะ...
36ประเภทของตัวแปลภาษาประเภทของตัวแปลภาษา• อินเตอรพรีเตอร (Interpreter)– อานประโยคคําสั่งจาก Source program โดยตรงทีละบร...
37CPUการทํางานของการทํางานของอินเตอรพอินเตอรพรีรีเตอรเตอร ((InterpreterInterpreter))Command1Command2Command3 (Error)Co...
38การทํางานของการทํางานของคอมไพลคอมไพลเลอรเลอร ((CompilerCompiler))Command1Command2Command3 (Error)Command4Command5Com...
39การทํางานของการทํางานของคอมไพลคอมไพลเลอรเลอร ((CompilerCompiler))Command1Command2Command3Command4Command5Command6Com...
40ซอฟตแวรประยุกตซอฟตแวรประยุกต (Application Software)(Application Software)• ซอฟตแวรประยุกต คือโปรแกรมที่ถูกพัฒนา...
41ซอฟตแวรที่สั่งทําเฉพาะซอฟตแวรที่สั่งทําเฉพาะ ((CustomCustom--built softwarebuilt software))• ปกติจะหมายถึง ซอฟตแวร...
42ซอฟตแวรสําหรับงานทั่วไปซอฟตแวรสําหรับงานทั่วไป((General purpose software/ Package softwareGeneral purpose software/ ...
43โปรแกรมประมวลคําโปรแกรมประมวลคํา (Word Processing Program)(Word Processing Program)• โปรแกรมประมวลคํา เปนซอฟตแวรประยุ...
44โปรแกรมประมวลคําโปรแกรมประมวลคํา (Word Processing(Word ProcessingProgram)Program)MS Word 2007OpenOffice Writer
45โปรแกรมแผนตารางทํางานโปรแกรมแผนตารางทํางาน SpreadsheetSpreadsheet• ซอฟตแวรตารางทํางาน เปนซอฟตแวรที่เนนดานเอกสาร...
46โปรแกรมนําเสนอโปรแกรมนําเสนอ ((Software for Presentation)Software for Presentation)• เปนซอฟตแวรที่สําหรับงานนําเสนอ(P...
47โปรแกรมจัดการฐานขอมูลโปรแกรมจัดการฐานขอมูล Database ManagementDatabase ManagementSoftwareSoftware• ฐานขอมูลคือ แนวคิด...
48โครงสรางตารางฐานขอมูลโครงสรางตารางฐานขอมูล• Database Structure– Fields– Records– Tables (files)– Relational Database...
49โปรแกรมจัดทําเอกสารสิ่งพิมพโปรแกรมจัดทําเอกสารสิ่งพิมพ (Desktop publisher)(Desktop publisher)• มีความสามารถที่จะออกแบบ...
50โปรแกรมประมวลผลภาพโปรแกรมประมวลผลภาพ (Image Processing Software)(Image Processing Software)• โปรแกรมประมวลผลภาพ ทําหนาท...
51เปนโปรแกรมออกแบบกราฟฟกสสมรรถนะสูง โดยมากตองทํางานบเครื่องคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพสูงใชกับชวยงานออกแบบของวิศวกร ...
52ซอฟตแวรสําหรับการสื่อสารและระบบเครือขายซอฟตแวรสําหรับการสื่อสารและระบบเครือขายCommunication SoftwareCommunication ...
53Messenger SoftwareMessenger Software• การสนทนาแบบ Online chat• VDO conference• File Sending• Online game• อื่นๆ
54เว็บเบราวเซอรเว็บเบราวเซอร (Web Browser)(Web Browser)• เว็บเบราวเซอร เปนโปรแกรมที่ใหบริการในการติดตอกับเว็บไซท...
55เว็บเบราวเซอรเว็บเบราวเซอร (Web Browser)(Web Browser)IE (Internet Explorer),Google ChromeSafari Mobile WebBrowser
56Software as a Service (Software as a Service (SaaSSaaS))• SaaS ใหซอฟตแวรเปนบริการ (Service) ที่สามารถนํามาใชไดผาน...
57Software as a Service (Software as a Service (SaaSSaaS))Google Doc – Online SpreadsheetProjectManager.com
58Virtual Reality (VR)ประกอบดวยhardware และ software เพื่อจําลองสภาพแวดลอมใหผูใชรูสึกวาอยูในสถานการณนั้นจริงโปรแก...
59โปรแกรมชวยฝกฝนและโปรแกรมการจัดทําโปรแกรมชวยฝกฝนและโปรแกรมการจัดทําสารสนเทศทางภูมิศาสตรสารสนเทศทางภูมิศาสตร (CBT & ...
60ลิขสิทธิ์การนําซอฟตแวรมาใชลิขสิทธิ์การนําซอฟตแวรมาใช• Commercial/ Copyright Software จะตองจัดซื้อเพื่อใหไดสิทธิ...
แบบฝกหัดแบบฝกหัด1. ขอใดเปนซอฟตแวรระบบที่ทําหนาที่เปนตัวกลางในการติดตอกับเครื่องคอมพิวเตอรก. ซอฟตแวรสําเร็จ ข. ...
เอกสารอางอิงเอกสารอางอิง• Peter Norton (2005). Introduction to Computers. (6th ed.International ed.). Singapore : McGraw...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

03 software

1,260 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,260
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
115
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

03 software

 1. 1. 1ซอฟตแวรซอฟตแวรSoftwareSoftwareภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
 2. 2. 2วัตถุประสงควัตถุประสงค• นิสิตเขาใจความหมาย คุณสมบัติ และความสําคัญของซอฟตแวร• นิสิตสามารถจําแนกประเภทของซอฟตแวรได• นิสิตเขาใจหนาที่การทํางานของซอฟตแวรแตละประเภท• นิสิตสามารถนําซอฟตแวรมาใชไดอยางถูกตองเหมาะสม
 3. 3. 3ความหมายของซอฟตแวรความหมายของซอฟตแวร• ซอฟตแวร คือ ชุดคําสั่งที่ถูกสงไปประมวลผลที่เครื่องคอมพิวเตอรโดยมีวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง• ซอฟตแวรถูกเรียกอีกอยางวา “โปรแกรมคอมพิวเตอร”• โปรแกรมคอมพิวเตอรจะไปประกอบดวย คําสั่งจิ๋ว (Instruction) ที่ทําหนาที่เฉพาะดาน เชน การ LOAD ขอมูลจาก หนวยความจํา เปนตน• คําสั่งจิ๋ว จะถูกสงไปที่หนวยประมวลผล CPU เพื่อทําการถอดรหัสคําสั่งและปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมา10110111 10110111 10110111 10110111 CPU32 bits Instruction
 4. 4. 4การนําซอฟตแวรมาใชงานการนําซอฟตแวรมาใชงานสื่อบันทึกขอมูล10110111 10110111 10110111 1011011110110111 10110111 10110111 1011011110110111 10110111 10110111 1011011110110111 10110111 10110111 1011011110110111 10110111 10110111 10110111CPUติดตั้งLoad ไปหนวยความจําเมื่อตองการใชงานสงคําสั่งไปประมวลผลการดําเนินการดานตางๆ
 5. 5. 5คุณสมบัติของซอฟตแวรคุณสมบัติของซอฟตแวร• เปนโปรแกรมที่กําหนดไวแลว ใชสําหรับควบคุมการทํางานของฮารดแวร• ฮารดแวรไมสามารถทํางานไดนอกเหนือโปรแกรมที่ไดกําหนดไวได• ซอฟตแวรสามารถ– ติดตั้งใหมได (Installable)– ถอนการติดตั้งได (Removable)– สามารถเพิ่มเติมได (Upgradeable, Updatable)• ดังนั้นซอฟตแวรจึงมีความยืดหยุนตอการนํามาประยุกตใชงานที่สูงกวาฮารดแวร
 6. 6. 6คุณสมบัติของซอฟตแวรคุณสมบัติของซอฟตแวร• ซอฟตแวรที่ดีควรมีคุณสมบัติตอไปนี้– มีความถูกตอง (Correctness)– มีความนาเชื่อถือ (Reliability)– เปนมิตรตอผูใช (User Friendliness) หมายถึง ใชงานงาย– มีประสิทธิภาพ (Efficiency) เชน ทํางานไดเร็ว ใชทรัพยากรนอย– มีความมั่นคงปลอดภัย (Security/Safety) เชน การเขารหัสขอมูลใหเปนความลับ
 7. 7. 7ประเภทของซอฟตแวรประเภทของซอฟตแวร• ซอฟตแวรสามารถแบงเปนสองประเภทดังตอไปนี้–ซอฟตแวรระบบ (System Software)• ซอฟตแวรระบบ หมายถึง โปรแกรมที่ทําหนาที่ติดตอกับสวนประกอบตาง ๆ ของฮารดแวรคอมพิวเตอรโดยตรง และอํานวยฟงกชันทํางานพื้นฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับฮารดแวร–ซอฟตแวรประยุกต (Application Software)• ซอฟตแวรประยุกต หมายถึง โปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูใชในดานตางๆ เชน การจัดทําเอกสาร การทํางานเฉพาะดาน หรือ เพื่อความบันเทิง เปนตน
 8. 8. 8ตัวอยางของซอฟตแวรระบบตัวอยางของซอฟตแวรระบบ• ระบบปฏิบัติการ (Operating System)• ระบบควบคุมอุปกรณ (Device Driver)• โปรแกรมอรรถประโยชน (Utilities Software)• ไวรัสคอมพิวเตอร (Virus)• ตัวแปลภาษา (Translator)
 9. 9. 9ระบบปฏิบัติการระบบปฏิบัติการ (Operating System)(Operating System)• ระบบปฏิบัติการ เปนโปรแกรมที่ทํางานเปนตัวกลางระหวางผูใชและฮารดแวรคอมพิวเตอร โดยมีวัตถุประสงคหลายดานดังนี้–จัดสภาพแวดลอมใหผูใชสามารถปฏิบัติงานบนเครื่องคอมพิวเตอรได–ควบคุมและจัดการทรัพยากรตางๆ ใหถูกใชงานอยางมีประสิทธิภาพ–ใหบริการกับผูใชและซอฟตแวรประยุกตในดานอื่นๆ
 10. 10. 10โครงสรางการใหบริการของระบบปฏิบัติการโครงสรางการใหบริการของระบบปฏิบัติการHardwareApplicationDevice DriverUserOperating System
 11. 11. 11ชนิดของระบบปฏิบัติการชนิดของระบบปฏิบัติการ• ระบบปฏิบัติการแบบฝงตัว (Embedded OS) เปนระบบที่ถูกติดตั้งอยูในหนวยความจํารอม (ROM) โดยมากจะเปนระบบปฏิบัติการบนเครื่องคอมพิวเตอรแบบมือถือหรือเครื่องพีดีเอ ตัวอยาง เชน Windows CE,Windows SE, Palm OS, Symbian เปนตน• ระบบปฏิบัติการบนเครื่องเดี่ยว (Stand-alone OS) เปนระบบที่ใชกันทั่วไปในเครื่องแบบเดสทอป และโนตบุก เชน Windows, Mac OS,DOS เปนตน• ระบบปฏิบัติการแบบเครือขาย (Network OS : NOS) เปนระบบที่ใชคอยควบคุมการทํางานของคอมพิวเตอรที่มีการเชื่อมตอกัน ตัวอยาง เชนNetWare, Windows NT Server, Windows XP Server, UNIX เปนตน
 12. 12. 12หนาที่ของระบบปฏิบัติการหนาที่ของระบบปฏิบัติการ• จัดสภาพแวดลอมใหผูใชสามารถปฏิบัติงานบนเครื่องคอมพิวเตอรไดโดยเตรียมสวนติดตอกับผูใช (User Interface) ไว– ติดตอแบบพิมพคําสั่ง (Command-line Interface)• ผูใชจะสงคําสั่งโดยการพิมพ– ติดตอแบบกราฟฟกส (Graphic User Interface: GUI)• ผูใชสงคําสั่งโดยการเลือกที่ภาพ (Icon, Menu, ปุมควบคุมตางๆ)Command-line Interface)Graphic User Interface: GUI
 13. 13. 13หนาที่ของระบบปฏิบัติการหนาที่ของระบบปฏิบัติการ• จัดการทรัพยากร (Resources Management)– จัดการการประมวลผล (Processes Management)– การจัดการหนวยความจํา (Memory management)– จัดการแฟมขอมูล (File Management)– การจัดการอินพุต / เอาตพุต (I/O management)– จัดการเกี่ยวกับระบบเครือขาย (Networking Management)
 14. 14. 14จัดการการประมวลผลจัดการการประมวลผล (Processes Management)(Processes Management)• เนื่องจากซอฟตแวรถูกประมวลผลโดย CPU ดังนั้นระบบปฏิบัติการจึงทําหนาที่ในการสงโปรแกรมไปประมวลผล• ระบบปฏิบัติการที่สงโปรแกรมไปประมวลผลไดครั้งละ 1 โปรแกรมเรียกวา Single tasking OS– จะตองออกจากโปรแกรมหนึ่งกอนจึงจะใชงานอีกโปรแกรมหนึ่งได• ระบบปฏิบัติการที่สงโปรแกรมไปประมวลผลไดครั้งละมากกวา 1โปรแกรม และใหโปรแกรมทํางานไปพรอมๆกันได เรียกวาMultitasking OS– สามารถเรียกใชงานโปรแกรมไดหลายโปรแกรมพรอมๆกัน
 15. 15. 15ตัวอยางการทํางานแบบตัวอยางการทํางานแบบ MultitaskingMultitaskingCPU
 16. 16. 16การจัดการหนวยความจําการจัดการหนวยความจํา ((MemoryMemorymanagementmanagement))• เนื่องจากโปรแกรมจะตองถูกโหลดไปยังหนวยความจํา ดังนั้นตองมีการจัดสรรพื้นที่หนวยความจําใหกับโปรแกรมตางๆRAMDataWindowsMS WordMedia PlayerInternet ExplorerProgram Segmentเก็บสวนคําสั่งData Segmentเก็บสวนขอมูล
 17. 17. 17จัดการแฟมขอมูลจัดการแฟมขอมูล ((File ManagementFile Management))• คือการจัดเก็บขอมูลอยูในรูปของแฟมขอมูล โดยใหมีการจัดเก็บแฟมขอมูลที่มีโครงสรางที่เปนระบบ จึงทําใหสะดวกและรวดเร็วตอการคนหา
 18. 18. 18การจัดการอินพุตการจัดการอินพุต // เอาตพุตเอาตพุต ((II//O managementO management))• การติดตอกับอุปกรณเชื่อมตอตางๆ• การรับคําสั่ง หรือ ขอมูลจาก อุปกรณนําเขา• การสงผลลัพธไปแสดงผลที่อุปกรณแสดงผลแสดงสถานะ การเชื่อมตอกับ USB
 19. 19. 19จัดการเกี่ยวกับระบบเครือขายจัดการเกี่ยวกับระบบเครือขาย ((Networking Management)Networking Management)• จัดการดานการเชื่อมตอกับระบบเครือขาย• จัดการในดานการรับสงขอมูลระหวางเครื่องคอมพิวเตอรในระบบเครือขาย• จัดการดานการแบงปนทรัพยากรในเครือขาย (Resource sharing)• อื่นๆ
 20. 20. 20หนาที่ของระบบปฏิบัติการหนาที่ของระบบปฏิบัติการ• ใหบริการ (Services) กับผูใชและซอฟตแวรประยุกต ในดานอื่นๆ–บริการดานการติดตอกับฮารดแวร–บริการดานการเรียกใชงานโปรแกรมและขอมูล–บริการการดานการควบคุมการประมวลผล เชน หยุดการประมวลผลโปรแกรมเมื่อตองการ (Process Termination)–บริการดานความปลอดภัย (Security)–อื่นๆ
 21. 21. 21ตัวอยางของระบบปฏิบัติการตัวอยางของระบบปฏิบัติการ• ระบบปฏิบัติการ DOS (Disk Operating System)– เปนระบบปฏิบัติการแบบเกา มีลักษณะเปน Text mode ที่ทํางานแบบ Command-line– การจัดการโปรแกรมเปนแบบ Single-tasking– เริ่มตนจาก PC-DOS ซึ่งใชสําหรับเครื่อง IBM-PC แลวมาเปน MS-DOSC:> dir *.*
 22. 22. 22ตัวอยางของระบบปฏิบัติการตัวอยางของระบบปฏิบัติการ Microsoft WindowsMicrosoft Windows• ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows– เปนระบบปฏิบัติการ ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท เปดตัวเมื่อป พ.ศ. 2528 (ค.ศ. 1985)– ครองความนิยมในตลาดคอมพิวเตอรสวนบุคคล มากกวา 90% ของการใชงานทั่วโลก– ติดตอกับผูใชแบบ Graphic User Interface และมีการประมวลผลโปรแกรมแบบMultitasking
 23. 23. 23วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ WindowsWindows
 24. 24. 24WindowsWindows สําหรับอุปกรณเคลื่อนที่แบบพกพาสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่แบบพกพา• นอกจากจะเปนระบบปฏิบัติการที่ทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอรแลว ไมโครซอฟตยังพัฒนาระบบ Windows สําหรับอุปกรณพกพาดวย• เชน Windows CE , Windows Mobile เปนตน
 25. 25. 25ตัวอยางของระบบปฏิบัติการตัวอยางของระบบปฏิบัติการ Mac OSMac OS• Mac OS เปนระบบปฏิบัติการที่พัฒนาโดยบริษัท Apple สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรในสายการผลิตที่เรียกวา Macintosh• เปนตนแบบของระบบปฏิบัติการ GUIMac OS X v10.5- the latest release of Mac OS X.Mac OS 1984
 26. 26. 26ตัวอยางของระบบปฏิบัติการตัวอยางของระบบปฏิบัติการ• บริษัท Apple ไดพัฒนาระบบปฏิบัติการสําหรับอุปกรณพาเชนกันเรียกวา IPhone OS
 27. 27. 27ตัวอยางของระบบปฏิบัติการตัวอยางของระบบปฏิบัติการ OS2OS2• OS2 เปนระบบปฏิบัติการที่พัฒนารวมกันระหวาง Microsoft และIBM เพื่อนํามาใชงานบนเครื่องของ IBM• ปจจุบันหยุดการพัฒนาตอแลว
 28. 28. 28ตัวอยางของระบบปฏิบัติการตัวอยางของระบบปฏิบัติการ UnixUnix• เปนระบบปฏิบัติการที่เกาแก (เริ่มตั้งแตป 1969) โดยบริษัท AT&T และมหาวิทยาลัย MIT• เริ่มตนใชงานกับเครื่อง Mainframe , Minicomputer• ระบบ Unix ถูกออกแบบใหทํางานแบบ Multitasking และ Multi-user• Unix ถูกใชเปนตนแบบสําหรับระบบปฏิบัติการในปจจุบันเชน Solaris, BSD และ Linux เปนตน
 29. 29. 29ระบบปฏิบัติการแบบระบบปฏิบัติการแบบ Open SourceOpen Source• มีลักษณะ Open-source software– สามารถ Download ไฟลโปรแกรม และไฟลตนฉบับไดฟรี– สามารถเปลี่ยนแปลงแกไขตนฉบับไดตามความตองการ– สามารถแจกจายไปใหผูอื่นโดยไมตองขออนุญาต– ขอจํากัดคือ เมื่อแกไขสวนใด ตองประกาศใหผูอื่นทราบดวย• ระบบปฏิบัติการที่เปน Open Source– Linux, FreeBSD เปนตน– ใชรวมกับซอฟตแวรฟรีอื่นๆ
 30. 30. 30ระบบควบคุมอุปกรณระบบควบคุมอุปกรณ ((Device DriverDevice Driver))• ระบบควบคุมอุปกรณ (Device Driver) คือซอฟตแวรที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชในการควบคุมอุปกรณตอพวง• อุปกรณตอพวงประเภทเดียวกัน อาจถูกออกแบบและพัฒนามาแตกตางกัน (ตางบริษัทผูผลิต) จึงจําเปนที่จะตองมีระบบควบคุมที่แตกตางกัน• ถาระบบปฏิบัติการไมมีระบบควบคุมอุปกรณเหลานั้น จําเปนตองติดตั้งระบบควบคุมอุปกรณพิเศษเพิ่ม (ปกติผูผลิตอุปกรณจะเตรียมระบบควบคุมไวใหอยูแลว)• เชน ระบบควบคุมของ WebCam ระบบควบคุมของเครื่องพิมพ เปนตนWebcam DriverOSApplication
 31. 31. 31โปรแกรมอรรถประโยชนโปรแกรมอรรถประโยชน (Utilities)(Utilities)• โปรแกรมอรรถประโยชน เปนโปรแกรมที่ทํางานบนระบบปฏิบัติการ ที่ชวยเสริมใหการใชงานระบบปฏิบัติการ มีประสิทธิภาพ และสะดวกมากยิ่งขึ้น• ยูทิลิตี้สําหรับระบบปฏิบัติการ– ประเภทการจัดการไฟล (File manager)– ประเภทกูคืนไฟล (File Recover)– ประเภทการถอนโปรแกรม (Uninstaller)– ประเภทการสแกนดิสก (Disk Scanner)– ประเภทการจัดพื้นที่เก็บขอมูล (Disk Defragmenter)– ประเภทรักษาหนาจอ (Screen Saver)– อื่นๆ• ยูทิลิตี้อื่นๆ– โปรแกรมปองกันไวรัส (Anti Virus Program)– โปรแกรมไฟรวอลล (Firewall)– โปรแกรมบีบอัดไฟล (File Compression Utility)
 32. 32. 32ไวรัสคอมพิวเตอรไวรัสคอมพิวเตอร (Computer Virus)(Computer Virus)• ไวรัส คือ โปรแกรมคอมพิวเตอรที่บุกรุกเขาไปในเครื่องคอมพิวเตอรโดยไมไดรับความยินยอมจากผูใช สวนมากมักจะมีประสงครายและสรางความเสียหายใหกับระบบของเครื่องคอมพิวเตอร• ไวรัส สามารถทําสําเนาของตัวเองเพื่อแพรออกไปโดยการสอดแทรกตัวสําเนาไปในรหัสคอมพิวเตอรสวนที่สามารถปฏิบัติการไดหรือขอมูลเอกสาร• ไวรัส โดยทั่วไปจะไมสงผลกอใหเกิดความเสียหายตอฮารดแวรโดยตรง แตจะทําความเสียหายตอซอฟตแวร และ ขอมูล• ไวรัส บางประเภทอาจไมสรางความเสียหาย แตอาจเพียงสรางความรําคาญตอนใชงานเทานั้น
 33. 33. 33ประเภทของไวรัสคอมพิวเตอรประเภทของไวรัสคอมพิวเตอร• บูตไวรัส (boot virus) คือไวรัสคอมพิวเตอรที่แพรเขาสูเปาหมายในระหวางเริ่มทําการบูตเครื่อง มักติดตอกันผานสื่อบันทึกขอมูล• ไฟลไวรัส (file virus) ใชเรียกไวรัสที่ติดไฟลโปรแกรม เชนโปรแกรมที่ดาวนโหลดจากอินเทอรเน็ต นามสกุล.exeโปรแกรมประเภทแชรแวรเปนตน• มาโครไวรัส (macro virus) คือไวรัสที่ติดไฟลเอกสารชนิดตางๆ ซึ่งมีความสามารถในการใสคําสั่งมาโครสําหรับทํางานอัตโนมัติในไฟลเอกสารดวย ตัวอยางเอกสารที่สามารถติดไวรัสได เชน ไฟลไมโครซอฟทเวิรดไมโครซอฟทเอ็กเซล เปนตน• หนอน (Worm) เปนรูปแบบหนึ่งของไวรัส มีความสามารถในการทําลายระบบในเครื่องคอมพิวเตอรสูงที่สุดในบรรดาไวรัสทั้งหมด สามารถกระจายตัวไดรวดเร็ว ผานทางระบบอินเทอรเน็ต ซึ่งสาเหตุที่เรียกวาหนอนนั้น คงจะเปนลักษณะของการกระจายและการทําลาย ที่คลายกับหนอนกินผลไม ที่สามารถกระจายตัวไดมากมาย รวดเร็วและเมื่อยิ่งเพิ่มจํานวนมากขึ้น ระดับการทําลายลางยิ่งสูงขึ้น• มาโทรจัน (Trojan) คือโปรแกรมจําพวกหนึ่งที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อแอบแฝง กระทําการบางอยาง ในเครื่องของเราจากผูที่ไมหวังดี ซึ่งเราอาจจะรับมาโดยไมรูตัวจาก ecard email หรือ โปรแกรมที่ download มา• ซอฟตแวรสอดแนม (spying software) หรือ สปายแวร (spyware) หมายถึง ประเภทซอฟตแวรที่ออกแบบเพื่อสังเกตการณหรือดักจับขอมูล หรือควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร โดยที่ผูใชไมรับทราบวาไดติดตั้งเอาไว หรือผูใชไมยอมรับ ซึ่งสวนใหญแลวเพื่อสรางผลประโยชนแกผูอื่น
 34. 34. 34การปองกันและแกไขไวรัสการปองกันและแกไขไวรัส• โปรแกรมปองกันไวรัส (Antivirus software) เปนโปรแกรมที่สรางขึ้นเพื่อปองกันและกําจัดไวรัสคอมพิวเตอร
 35. 35. 35โปรแกรมแปลภาษาโปรแกรมแปลภาษา (Translator)(Translator)• ใชสําหรับแปลภาษาโปรแกรม เปน รหัสภาษาเครื่อง (0/1)• ตัวแปลภาษาจะตองทราบรหัสคําสั่งของเครื่องแตละชนิดTranslatorIf (I>10) {printf(“%d”,i);}else{printf(“Less than 10”)}Programming language0000001011100011110011001010111011001111Machine code
 36. 36. 36ประเภทของตัวแปลภาษาประเภทของตัวแปลภาษา• อินเตอรพรีเตอร (Interpreter)– อานประโยคคําสั่งจาก Source program โดยตรงทีละบรรทัด แลวทํางานตามคําสั่งที่อานมานั้นทันที– ไมมีการตรวจความถูกตองของโปรแกรมทั้งหมดกอน– ถามี Error เกิดขึ้นที่คําสั่งใดของโปรแกรม จะหยุดการทํางานทันที• คอมไพลเลอร (Compiler)– แปลงจาก Source program เปน Target program– Compiler จะตรวจสอบ Source program ทั้งหมดวามีการเขียน ไวยกรณไวถูกตองหรือไม– ถา Source program ทั้งหมดที่เขียนไวมีไวยกรณ ที่ถูกตองจึงจะทําการสราง Target program(Machine code)– Target program จะถูกนําไปใชเปนชุดคําสั่ง
 37. 37. 37CPUการทํางานของการทํางานของอินเตอรพอินเตอรพรีรีเตอรเตอร ((InterpreterInterpreter))Command1Command2Command3 (Error)Command4Command5Command6Command1Command2Command3 (Error)Command4Command5Command6Interpreter101110001101110001stopCommand3 เปนคําสั่งที่มีขอผิดพลาด เชน อาจเขียนคําสั่งผิดเปนตนโปรแกรมตนฉบับ (Source Program)
 38. 38. 38การทํางานของการทํางานของคอมไพลคอมไพลเลอรเลอร ((CompilerCompiler))Command1Command2Command3 (Error)Command4Command5Command6Command1Command2Command3 (Error)Command4Command5Command6Compilerรายงานขอผิดพลาด* พบขอผิดพลาดที่บรรทัดที่ 3โปรแกรมตนฉบับ (Source Program)
 39. 39. 39การทํางานของการทํางานของคอมไพลคอมไพลเลอรเลอร ((CompilerCompiler))Command1Command2Command3Command4Command5Command6Command1Command2Command3Command4Command5Command6CompilerไมมีขอผิดพลาดCPUโปรแกรมตนฉบับ (Source Program)101100111110011001110111101100111110011001110111101100111110011001110111101100111110011001110111โปรแกรมเปาหมาย (Target Program)
 40. 40. 40ซอฟตแวรประยุกตซอฟตแวรประยุกต (Application Software)(Application Software)• ซอฟตแวรประยุกต คือโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อนํามาใชงานตอความตองการหรือวัตถุประสงคที่เฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง• ซอฟตแวรประยุกตถูกนํามาใชงาน จากระดับผูใชทั่วไปจนถึงองคกรขนาดใหญ• ประเภทของซอฟตแวรประยุกต– ซอฟตแวรที่สั่งทําเฉพาะ (Special purpose software/ Custom-built software)– ซอฟตแวรสําหรับงานทั่วไป (General purpose software/ Package software)
 41. 41. 41ซอฟตแวรที่สั่งทําเฉพาะซอฟตแวรที่สั่งทําเฉพาะ ((CustomCustom--built softwarebuilt software))• ปกติจะหมายถึง ซอฟตแวรที่ถูกสั่งใหพัฒนาเพื่อองคกรใดองคกรหนึ่ง สําหรับทํางานเฉพาะดานขององคกรนั้นๆ เชน ธนาคารมหาวิทยาลัย เปนตน• ผูพัฒนาโปรแกรมตองเขาไปศึกษารูปแบบการดําเนินงาน หรือความตองการขององคกรนั้นๆเพื่อจัดทําซอฟตแวรขึ้น
 42. 42. 42ซอฟตแวรสําหรับงานทั่วไปซอฟตแวรสําหรับงานทั่วไป((General purpose software/ Package softwareGeneral purpose software/ Package software))• เปนซอฟตแวรที่พัฒนาขึ้น เพื่อขายหรือแจกจายใหกับผูใชทั่วไป ไมเจาะจงวาเปนรายใดรายหนึ่ง• ซอฟตแวรแตละประเภทจะมีหนาที่การทํางานเฉพาะดาน ตามวัตถุประสงคการใชงานของแตละประเภท– เชน งานจัดทําเอกสาร งานกราฟฟกส เปนตน• สามารถซื้อไดจากตัวแทนจําหนาย หรือรานคาทั่วไป หรือ download ไดจากอินเตอรเน็ต
 43. 43. 43โปรแกรมประมวลคําโปรแกรมประมวลคํา (Word Processing Program)(Word Processing Program)• โปรแกรมประมวลคํา เปนซอฟตแวรประยุกตสําหรับงานจัดทําเอกสารเปนหลัก• โปรแกรมสามรถจัดรูปแบบของเอกสารไดหลากหลาย และมีเครื่องมือชวยมากมายสําหรับการสรางเอกสาร• โปรแกรมประมวลผลคําในปจจุบันมีสวนติดตอแบบ GUI โดยอยูบนพื้นฐานของแนวคิดที่เรียกวา WYSIWYG – What you see is what you get (เห็นอยางไรก็ไดอยางนั้น)• ปจจุบันมีการเพิ่มขีดความสามารถของโปรแกรมประมวลคําอีกมากมาย เชน– สรางกราฟ สงอีเมล สรางเว็บเพจ ตรวจสอบการสะกดคํา พจนานุกรม ดัชนีคํา ตรวจสอบไวยกรณภาษาอังกฤษ และอื่นๆมากมาย
 44. 44. 44โปรแกรมประมวลคําโปรแกรมประมวลคํา (Word Processing(Word ProcessingProgram)Program)MS Word 2007OpenOffice Writer
 45. 45. 45โปรแกรมแผนตารางทํางานโปรแกรมแผนตารางทํางาน SpreadsheetSpreadsheet• ซอฟตแวรตารางทํางาน เปนซอฟตแวรที่เนนดานเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดการขอมูลและการคํานวณ• ใหแนวคิดของตาราง 2 มิติเปนพื้นฐานของการจัดการขอมูล• สามารถสั่งใหคํานวณตามสูตรหรือเงื่อนไขที่กําหนดเองได มีการทํางานแบบ ถา-แลว• ซอฟตแวรตารางทํางานที่นิยมใช เชน MS Excel
 46. 46. 46โปรแกรมนําเสนอโปรแกรมนําเสนอ ((Software for Presentation)Software for Presentation)• เปนซอฟตแวรที่สําหรับงานนําเสนอ(Presentation) ซอฟตแวรประเภทนี้จึงเปนซอฟตแวรที่นอกจากสามารถแสดงขอความในลักษณะที่จะสื่อความหมายไดงายแลวจะตองสรางแผนภูมิ กราฟ รูปภาพ การเคลื่อนไหวได• เชน MS PowerPointOutlineOutlineThumbnailsThumbnails
 47. 47. 47โปรแกรมจัดการฐานขอมูลโปรแกรมจัดการฐานขอมูล Database ManagementDatabase ManagementSoftwareSoftware• ฐานขอมูลคือ แนวคิดของการจัดเก็บขอมูลไวที่เดียวกันอยางมีแบบแผนในการจัดเก็บ• ซอฟตแวรจัดการฐานขอมูล (DBMS) หมายถึงซอฟตแวรที่ชวยในการเก็บ การเรียกคนมาใชงานการทํารายงาน การสรุปผลจากขอมูล• ซอฟตแวรจัดการฐานขอมูลที่นิยมใช เชน MS ACCESS และ MySQL เปนตนการการจัดจัดเก็บเก็บขอมูลขอมูล การการเชื่อมตอฐานขอมูลเชื่อมตอฐานขอมูลรายงานรายงาน
 48. 48. 48โครงสรางตารางฐานขอมูลโครงสรางตารางฐานขอมูล• Database Structure– Fields– Records– Tables (files)– Relational DatabasesRecordsRecords
 49. 49. 49โปรแกรมจัดทําเอกสารสิ่งพิมพโปรแกรมจัดทําเอกสารสิ่งพิมพ (Desktop publisher)(Desktop publisher)• มีความสามารถที่จะออกแบบงานหรือสรางเอกสารสิ่งพิมพ• ถูกออกแบบใหมีความสามารถในดาน การเรียงพิมพ ตลอดจนการจัดสีที่สูงกวา wordprocessing• เชน โปรแกรม MS-Publisher หรือ Adobe InDesign เปนตน
 50. 50. 50โปรแกรมประมวลผลภาพโปรแกรมประมวลผลภาพ (Image Processing Software)(Image Processing Software)• โปรแกรมประมวลผลภาพ ทําหนาที่ในการจัดแตงภาพ หรือ ตัดตอภาพใหเปนไปตามตองการ• เชน Adobe PhotoShop
 51. 51. 51เปนโปรแกรมออกแบบกราฟฟกสสมรรถนะสูง โดยมากตองทํางานบเครื่องคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพสูงใชกับชวยงานออกแบบของวิศวกร และ สถาปนิก ใชออกแบบสิ่งตางๆ เชนแบบอาคาร แบบเครื่องบินComputer AidedComputer Aided Design(CADDesign(CAD))โปรแกรมสําหรับงานออกแบบโปรแกรมสําหรับงานออกแบบ
 52. 52. 52ซอฟตแวรสําหรับการสื่อสารและระบบเครือขายซอฟตแวรสําหรับการสื่อสารและระบบเครือขายCommunication SoftwareCommunication Software• เปนซอฟตแวรที่ทําหนาที่ในการเชื่อมตอกับระบบเครือขาย เพื่อใหคอมพิวเตอรสามารถสื่อสารกันไดภายในเครือขาย และใหผูใชคอมพิวเตอรสามารถสื่อสารกันไดบนเครือขายนั้น• ตัวอยางเชน– Messenger– Web Browser
 53. 53. 53Messenger SoftwareMessenger Software• การสนทนาแบบ Online chat• VDO conference• File Sending• Online game• อื่นๆ
 54. 54. 54เว็บเบราวเซอรเว็บเบราวเซอร (Web Browser)(Web Browser)• เว็บเบราวเซอร เปนโปรแกรมที่ใหบริการในการติดตอกับเว็บไซทและแสดงผลหนาเว็บ (WebPages) ของเว็บไซทนั้น• สามารถแสดงผลแบบ Multimedia เชน ขอความ ภาพ เสียง หรือ VDOเปนตน• ปจจุบันโปรแกรมประยุกตตางๆ ไดพัฒนาใหสามารถทํางานบนเว็บเบราวเซอร โดยผานอินเตอรเน็ตอยางแพรหลาย เรียกวา Web Application• ตัวอยาง– IE(Internet Explorer), Opera, Mozzila FireFox, Mosaic และGoogle Chrome เปนตน
 55. 55. 55เว็บเบราวเซอรเว็บเบราวเซอร (Web Browser)(Web Browser)IE (Internet Explorer),Google ChromeSafari Mobile WebBrowser
 56. 56. 56Software as a Service (Software as a Service (SaaSSaaS))• SaaS ใหซอฟตแวรเปนบริการ (Service) ที่สามารถนํามาใชไดผานเครือขาย โดยผูใชไมตองลงโปรแกรมไวที่เครื่องคอมพิวเตอรของตนเอง• ผูใชติดตอไปยังผูใหบริการซอฟตแวรผานทางเครือขาย และสามารถใหงานซอฟตแวรนั้นไดผาน Web Brower• การ Update version ของซอฟแวรทําโดยอัตโนมัติจากผูใหบริการ โดยที่ผูใชบริการไมจําเปนตองไป download software มาติดตั้งเองแตอยางใด• ผูใชบริการไมตองดูแลระบบเอง ผูใหบริการจะเปนผูดูแลระบบให• ตัวอยาง Google Doc ที่ใหบริการซอฟตแวรสํานักงานเปนตน เปนตน
 57. 57. 57Software as a Service (Software as a Service (SaaSSaaS))Google Doc – Online SpreadsheetProjectManager.com
 58. 58. 58Virtual Reality (VR)ประกอบดวยhardware และ software เพื่อจําลองสภาพแวดลอมใหผูใชรูสึกวาอยูในสถานการณนั้นจริงโปรแกรมจําลองการทํางานเสมือนจริงโปรแกรมจําลองการทํางานเสมือนจริงGraphic softwareGraphic software –– VR (Virtual Reality)VR (Virtual Reality)
 59. 59. 59โปรแกรมชวยฝกฝนและโปรแกรมการจัดทําโปรแกรมชวยฝกฝนและโปรแกรมการจัดทําสารสนเทศทางภูมิศาสตรสารสนเทศทางภูมิศาสตร (CBT & GIS)(CBT & GIS)• Computer BaseTraining (CBT)• Geographic InformationSystem (GIS)
 60. 60. 60ลิขสิทธิ์การนําซอฟตแวรมาใชลิขสิทธิ์การนําซอฟตแวรมาใช• Commercial/ Copyright Software จะตองจัดซื้อเพื่อใหไดสิทธิ์อนุญาตการใชงาน (license)• Shareware คือซอฟตแวรที่สามารถนํามาติดตั้งใชงานไดโดยไมตองไดรับสิทธิ์อนุญาตการใชงาน แตอาจจะมีขอจํากัดการใชงาน เชนใชไดไมเกิน 30 วัน หรือใชงานไดบางฟงกชันเทานั้น• Freeware สามารถนํามาใชงานไดไมจํากัดโดยไมตองไดรับสิทธิ์อนุญาตการใชงาน
 61. 61. แบบฝกหัดแบบฝกหัด1. ขอใดเปนซอฟตแวรระบบที่ทําหนาที่เปนตัวกลางในการติดตอกับเครื่องคอมพิวเตอรก. ซอฟตแวรสําเร็จ ข. ซอฟตแวรระบบปฎิบัติการค. ซอฟตแวรใชงานเฉพาะ ง. ซอฟตแวรตัวแปลภาษา2. ขอใดเปนระบบปฏิบัติการที่ทํางานแบบ Multi-taskingก. DOS ข. Windowsค. Linux ง. ถูกทั้งขอ ข และ ค3. โปรแกรมสําหรับประมวลผลสารสนเทศทางภูมิศาสตรคือก. Computer Aided Design (CAD) ข. Virtual Reality (VR)ค. Computer Base Training (CBT) ง. Geographic Information System (GIS)4. ซอฟตแวรขอใดเปน Freewareก. MS Office ข. Windows XPค. Linux ง. Adobe PhotoShop5. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับภาษาเครื่อง (Machine code)ก. เปนภาษาที่ใชสั่งงานคอมพิวเตอรโดยตรง ข. เปนเครื่องมือที่ใชในการแปลภาษาโปรแกรมค. สามารถตรวจสอบโครงสรางชุดคําสั่งได ง. เปนภาษาระดับสูงที่ใชควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร61
 62. 62. เอกสารอางอิงเอกสารอางอิง• Peter Norton (2005). Introduction to Computers. (6th ed.International ed.). Singapore : McGraw – Hill Companies.• Ed Lazowska (2010). Computer Science: Past, Present, andFuture. Saul Gorn Memorial Lecture. Univ. of Pennsylvania.• H. L. Capron, Computers Tools for an Information Age, PrenticeHall. 8 edition. 2003.• Ron White, Timothy Edward Downs. How Computers Work (9thEdition). Que. 2007.62

×