Your SlideShare is downloading. ×
การสร้างวินัยและจัดการชั้นเรียน โดย ผอ.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

การสร้างวินัยและจัดการชั้นเรียน โดย ผอ.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ

13,614
views

Published on


2 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
13,614
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
226
Comments
2
Likes
4
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. โดย ผอ.ดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ ผู้อานวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา Company LOGO
 • 2. “ในเวลาที่เ รามุ่ง สอนแต่ วิช าความรู้ เรากลั บ สู ญ เสี ย การสอนอี ก อย่ า งหนึ่ ง ซึ่ ง เป็ นสิ่ ง ส าคั ญที่สุ ด ต่ อ พั ฒ นาการของมนุ ษ ย์นั่ น ก็ คื อ การสอนให้ มี วิ นั ย ในตนเอง มีค วามมุ่ง มั่ น อดทน และความไวต่ อ การรั บรู้ ความต้ องการของผู ้อื่น ซึ่ ง การสอนเช่ น นี้เพีย งมีผู้ใ หญ่ ที่มีวุ ฒิ ภ าวะและมีค วามรั ก ความเมตตาคอยอยู่ใกล้ ชดเด็กเท่านั้ นก็ทาได้แล้ ว...” ิ
 • 3. Company LOGO
 • 4. การสร้างวินัยเชิ งบวกในห้องเรียนดัชนีตัวชี้วัด(1) ความรู(Knowledge :K) ้- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน- การสร้างวินัยเชิงบวก(2) ผลการปฏิบัติงาน(Performance : P)– จัดการพัฒนานักเรียนในชั้นอย่างเป็นระบบ
 • 5. การสร้างวินัยเชิ งบวกในห้องเรียนดัชนีตัวชี้วัด (ต่อ)(3) ตัวชี้วัด(Indicator :I)- ครูมีพฤติกรรมเชิงบวกจัดระบบการพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบเป็นองค์รวม ทั้งร่างกาย สติปัญญา สังคมและอารมณ์
 • 6. (Positive Discipline) Company LOGO
 • 7. การสร้างวินัย คือ การสอนหรือฝึกคนให้เชื่อฟังกฎระเบียบหรือแนวทางการปฏิ บั ติ ต นทั้ ง ในระยะสั้ น และระยะยาวแตกต่ า งจากการลงโทษ ซึ่ ง มุ่ ง ที่ จ ะควบคุมพฤติกรรมของเด็ก
 • 8. - เป็นการสอนหรือฝึกคนให้เชื่อฟัง กฎ ระเบียบ หรือ แนวทางการปฏิบัติตนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว- เป็นการขัดเกลาพฤติกรรมของเด็ก และช่วยให้เด็กรู้การควบคุมตนเองไป พร้อมกับการให้กาลังใจ ไม่มีความเจ็บปวดที่ไม่มีความหมาย- เป็นไปเพื่อมุ่งพัฒนาพฤติกรรมให้มีความประพฤติที่เหมาะสม
 • 9. * เพื่อให้เด็กเข้าใจพฤติกรรมของตนเอง จนริเริ่มทาสิ่งต่างๆ ที่ถูกต้องด้วยตนเอง เคารพตนเอง และผู้อื่น * เพื่อเป็นการปลูกฝังกระบวนการคิดและพฤติกรรมเชิงบวกให้ ติดตัวไปตลอดชีวิต
 • 10. แนวคิดในการสร้ างวินัย1 พฤติกรรมกลุ่ม2 การจัดการพฤติกรรมกลุ่ม
 • 11. แนวคิดในการสร้ างวินัย3 พฤติกรรมรายบุคคล4 การจัดการพฤติกรรมรายบุคคล
 • 12. วินัยในตนเองคือ.......วิ นัยในตนเอง หมายถึง
 • 13. 12 มีความเชื่อมั่นในตนเอง3 ตรงต่อเวลา4 มีความเป็ นผูนา ้5
 • 14. - การอบรมแบบตามใจเด็ก- การปล่อยให้เด็กทาอะไรได้ตามใจชอบ- การไม่มีกฎ ระเบียบ ข้อจากัด หรือความคาดหวัง
 • 15. - เป็นการอบรมบ่มนิสยที่พึงปรารถนาด้วยวิธีการ ั เชิงเหตุผล แทนการใช้วิธีที่รุนแรง- เป็นการพัฒนาการสร้างวินัยในตนเอง ซึ่งจะนาไปสู่ ความภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเองในที่สุด- เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับ เด็กที่ ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน
 • 16. การเข้าใจถึงจิตใจผู้อื่น- การเคารพในศักดิศรีของตนเอง เคารพในสิทธิ ์ มนุษยชนและการเคารพผู้อื่น
 • 17. ฝึ กฝนและ พัฒนา
 • 18. การสร้างวินัยด้วยการเป็ นกัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
 • 19. สร้างวินัยด้วยแรงหนุนของสภาพจิตใจ 1 การตั้งอุดมคติที่ม่งมั่นในใจ ุ 2 สร้างความภูมิใจในสภาบัน 3 สืบทอดคุณความดี
 • 20. สร้างวินัยโดยใช้การบังคับ 1 มีส่วนร่วมในกฎเกณฑ์ 2 ให้เป็ นพฤติกรรมที่เคยชิน 3 สังคมปฏิ บัติโดยพร้อมเพรียงกัน
 • 21. การจัดพฤติกรรมกลุ่มในห้องเรียน การมีส่วนร่วม บทบาทในกลุ่ม การส่งอิ ทธิ พล ทางบวกต่อกลุ่ม การจัดกิจกรรม การเรียน
 • 22. การจัดพฤติกรรมกลุ่มในห้องเรียน เข้าใจภูมิหลังของนักเรียน สื่อสารด้วยคาพู ด และภาษาท่าทางชมเชยพฤติกรรมที่ดี ที่ส่งเสริมพฤติกรรม ที่ดี สร้างแรงจูงใจให้อยากเป็ นคนดี
 • 23. การสร้างกติกาในชั้นเรียน ่ เมือเด็ กเข้าสู่สังคมใหม่ๆ สร้าง เมือมีการละเมิดสิทธิ ผูอ่ื น ่ ้ ่ เมือเกิดปญหาขึ้นในสังคม ั ่ เมือไร ่ เมือผูเ้ รียนต้องการพัฒนาตนเอง ่ เมือเด็ กเข้าใจถึงพฤติกรรมควบคุมตนเอง
 • 24. กติกาในห้องเรียน
 • 25. การสร้างวินัย คือ การลงโทษ คือ ให้ทางเลือกในเชิงบวกแก่เด็ก บอกแต่ว่าอะไรที่ไม่ให้ทา แสดงการรับรู้/ให้รางวัล/ชื่นชม มีปฏิกิริยาโกรธเกี้ยวต่อพฤติกรรมพูดคุยตกลงกันถึงกฎระเบียบให้ปฏิบัติตาม ข่มขู่หรือให้สินจ้างรางวัลเมื่อทาตาม กฎระเบียบปราศจากความรุนแรงทั้งทางวาจาและการ ก้าวร้าวรุนแรงทั้งทางวาจาและการกระทา กระทา ให้ผลกระทบที่เป็นเหตุผลและเกี่ยวข้อง ให้ผลกระทบที่ไม่เป็นเหตุผลและไม่เกี่ยวข้อง โดยตรงกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ กับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
 • 26. 1.2.3.4.5.6.7.
 • 27. 
 • 28. ครูควรต้องระมัดระวังในการตีความพฤติกรรมของ นักเรียน
 • 29. อารมณ์ เ ป็ น พลั ง ที่ มี ใ นตั ว ตนของเรามี ทั้ ง ด้ า นบวกและด้านลบ หากมีอารมณ์ด้านบวกทาให้ ชีวิตเรามีความสุข แต่ถ้ามีอารมณ์ด้านลบมาก ชีวิตเราก็มีความทุกข์ ความทุกข์ทาให้พลังความคิดสร้างสรรค์ของเราถูกทาลาย•
 • 30. ......การเรียนรู้ของผู้เรียนเกี่ยวกับอารมณ์ของครู หรือความคาดหวังของครู ในทางบวก จะมีผ ลต่ อความส าเร็จ ในการเรียนและการแสดงพฤติกรรมของผู้เรียน การที่ครูเชื่อว่าผู้เรียนสามารถทาได้สาเร็จจะมีผลทาให้ผู้เรียนประสบผลสาเร็จยิ่งขึ้น ในทางตรงกัน ข้า ม ถ้ า ครู คิด ว่ าผู้ เ รีย นท าไม่ ไ ด้ก็ จ ะมี ผลต่ อการกระทาของผู้เรียนในทางลบเช่นกัน ดังนั้น ครูจึงควรมีความรู้สึกนึกคิดที่ดีและมีความคาดหวังในทางที่ดีให้กับผู้เรียน เพราะผู้เรียนพร้อมที่จะทาตามความคาดหวังนั้นๆ จึงเห็นได้ว่าความรู้สึกนึกคิดของครูจึงมีผลต่อผู้เรียนทั้งสิ้น
 • 31. Company LOGO

×