P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่4 เพิ่มโอกาสด้วย ict

9,244 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
9,244
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7,072
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่4 เพิ่มโอกาสด้วย ict

 1. 1. รูปแบบ/วิธีการนาสื่ อการเรียนรู้ออนไลน์ มาบูรณาการในการจัดการศึกษา กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ www.themegallery.com
 2. 2. ทาไม ?
 3. 3. www.themegallery.com
 4. 4. www.themegallery.com
 5. 5. www.themegallery.com
 6. 6. www.themegallery.com
 7. 7. เมื่อโลกไร้ พรมแดน ด้ วยการติดต่ อสื่อสารทางอินเตอร์ เน็ต เมื่อสังคมเกิดขึนในโลกออนไลน์ ด้วย Social Network ้ เมื่อความรู้ใหม่ เกิดขึนทุกๆวินาทีบนโลกใบนี้ ้ เมื่อการศึกษามิได้ จากัดอยู่แต่ ภายในห้ องเรียน เมื่อมนุษย์ใช้ ICT เป็ นส่ วนหนึ่งของชีวตประจาวัน ิ เมื่อลูกหลานของเราก้ าวเข้ าสู่ การใช้ ชีวตในศตวรรธที่ 21 ิ
 8. 8. www.themegallery.com
 9. 9. เมื่อพูดถึง “คลิป” คุณนึกถึงอะไร ?ยกตัวอย่ างคาอะไรก็ได้ ที่ขนต้ นด้ วยคาว่ า “คลิป” ึ้ www.themegallery.com
 10. 10. www.themegallery.com
 11. 11. www.themegallery.com
 12. 12. www.themegallery.com
 13. 13. www.themegallery.com
 14. 14. ความหมายของคาว่า “วิดีโอคลิป หรือ คลิปวิดีโอ”วิดีโอคลิป หรือ คลิปวิดีโอ คือไฟล์คอมพิวเตอร์ ทบรรจุเนือหาเป็ นภาพยนตร์ ส้ ั น ี่ ้มักจะตัดตอนมาจากภาพยนตร์ ท้งเรื่องซึ่งมีขนาดความยาวปกติ ัคลิปมักจะเป็ นส่ วนทีสาคัญ หรือต้ องการนามาแสดง มีความขบขัน หรืออาจ ่ เป็ นเรื่องความลับทีต้องการนามาเผยแพร่ จากต้ นฉบับเดิม ่แหล่งของวิดีโอคลิป ได้ แก่ ข่ าว ข่ าวกีฬา มิวสิ กวิดีโอ รายการโทรทัศน์ หรือ ภาพยนตร์ปัจจุบันมีการใช้ วดีโอคลิปแพร่ หลาย เนื่องจากไฟล์ คลิปนี้มีขนาดเล็ก ิ สามารถส่ งผ่านอีเมล หรือดาวน์ โหลดจากเว็บไซต์ ได้ สะดวกในประเทศตะวันตก เรียกการแพร่ หลายของวิดีโอคลิปนีว่า วัฒนธรรมคลิป ้ (Clip Culture) ทีมา : Wikipedia ่ www.themegallery.com
 15. 15. ความหมายของคาว่า “วิดีโอคลิป หรือ คลิปวิดีโอ”www.ifilm.comwww.youtube.comvideo.google.com ทีมา : Wikipedia ่ www.themegallery.com
 16. 16. ในโลกนี้ มีคลิปวิดีโอ อยู่มากมาย แต่ จะมีสักกีคลิปที… ่ ่ครู สามารถนามาใช้ ในการเรียนการสอน นักเรียนสามารถใช้ ทบทวนความรู้ และศึกษาเพิมเติม ่ ก่อให้ เกิดประโยชน์ ต่อการเรียนการสอน พัฒนาการศึกษา www.themegallery.com
 17. 17. คลิปวีดิโอ ถ่ ายง่ าย อัพโหลด สิ่ งทีครู ต้องระวัง ่ www.themegallery.com
 18. 18. www.themegallery.com
 19. 19. www.themegallery.com
 20. 20. www.themegallery.com
 21. 21. รูปแบบ/วิธีการ นาสื่ อการเรียนรู้ออนไลน์มาบูรณาการในการจัดการศึกษา www.themegallery.com
 22. 22. www.themegallery.com
 23. 23. www.themegallery.com
 24. 24. 1.ใช้ เป็ นสื่ อการเรียนรู้ 2.ใช้ เป็ นสื่ อนาเสนอความรู้ ในชั้นเรียน ความสนใจแบบออนไลน์ จุดประสงค์ 3.ใช้ เป็ นเครื่องมือทาง 4.ใช้ นาเสนอผลงานปัญญาในการสร้ างสรรค์ เผยแพร่ ประชาสั มพันธ์ ผลงานของนักเรียน ผลงานของครู www.themegallery.com
 25. 25. www.themegallery.com
 26. 26. กรณีตวอย่ าง:ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ั
 27. 27. แนวคิดในการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ ของผม คือการสร้ า งบล็อ ก http://teacherkobwit2010.wordpress.com เพื่อ เป็ นศูนย์ กลางสาหรับการจัดการเรียนรู้ แบบออนไลน์ โดยรวบรวมแหล่ งเรียนรู้ต่ างๆ แบบ E-Learning มาเป็ น Link ไว้ ในบล็อก ตลอดจนให้ นักเรียนเข้ ามาแนะน าตนเอง ตอบค าถาม แสดงความคิดเห็ น ผ่ า นการ Commentตลอดจนมี เ อกสารประกอบการเรี ย น Powerpoint ประกอบการสอนคลิ ป วี ดิ โ อ และบทความ ให้ นั ก เรี ย นได้ เ ข้ ามาศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ยนอกจากจากนี้ยัง ได้ ใ ช้ Facebook และ Twitterในการติด ต่ อ สื่ อ สารแจ้ งข้ อมู ลข่ าวสารและให้ คาปรึ กษานักเรี ย น อีกด้ วย ทั้งนี้ได้ ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
 28. 28. 1. จัดทาเค้ าโครงการสอน (Crouse Syllabus) โดยบูรณาการการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ เพือเป็ นการวางแผนการ ่จัดการเรี ย นรู้ อย่ างคร่ าวๆ ตลอดจนชี้ แจงรายละเอีย ดการเรี ยนการสอน ข้ อตกลงในการเรียน และภาระงานให้ นักเรียนรับทราบ
 29. 29. 2. ออกแบบหน่ วยการเรี ยนรู้ และจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่บูรณาการการใช้ Social Media ในการจัดการเรี ยนรู้ ซึ่ งแต่ ละแผนการจัดการเรี ยนรู้ ท่ีมีการบูรณาการ Social Media นั้นจะเน้ นการทีครู กาหนดประเด็นทีน่าสนใจ ซึ่งอาจเป็ นภาพข่ าว ข้ อความ หรือ ่ ่คลิป วิ ดี โ อ โดยใช้ การตั้ ง ค าถามกระตุ้ น ความคิ ด ที่ มี ก ารน าเสนอในบล็อกของครู และให้ นักเรียนสื บค้ นข้ อมูลในประเด็นทีเ่ กียวข้ องแล้ ว ่มาตอบคาถามในเชิ งการแสดงความคิดเห็น เพื่อ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้แนวคิ ด ซึ่ ง กั น และกั น ที่ มี ค รู เ ป็ นผู้ ค อยส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และตรวจสอบความรู้ ของนักเรียนให้ มความถูกต้ องตามหลักวิชาการ ี
 30. 30. ทั้ง นี้ใ นการเข้ า สอนครั้ ง แรกได้ ใ ห้ นั ก เรี ย นท า “แบบส ารวจผู้ เ รี ย น ด้ า นการใช้ เ ทคโนโลยี เพื่อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ SocialMedia” เพื่อนาผลจากการแบบสารวจผู้เรี ยน ด้ านการใช้ เทคโนโลยีเพื่อสร้ างเครื อข่ ายการเรี ยนรู้ Social Media ของผู้เรี ยนมาวิเคราะห์และประเมิ น ผล เพื่อ ปรั บ ปรุ ง การออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ และการมอบหมายภาระงานให้ เหมาะสมกับศักยภาพผู้เรียนต่ อไป
 31. 31. การนากิจกรรมที่มีการใช้ E-Learning และ Social Media แทรกไปในแผนการจั ดการเรี ยนรู้ จะวิเคราะห์ ตั วแผนทั้งหมด และปรั บแก้ หรื อเพิ่มเติ มอย่ างน้ อยใน 2 ประเด็นหลัก คือ เรื่อง “สื่ อ แหล่ งการเรี ยนรู้ และวัสดุอุปกรณ์”และให้ ค วามสาคัญใน เรื่ อง “กิจ กรรมการเรี ยนรู้ ” ซึ่ งมีการจัดองค์ ประกอบแตกต่ างกันหลายรู ปแบบ เช่ น การจั ด กิจกรรมที่นิยมใช้ จะเป็ น กิจกรรมการเรียนรู้ แบบ 4 ขั้น มีลาดับขั้นตอน ดังนี้ ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน ใช้ การเกริ่นนา และทาแบบทดสอบก่อนเรียน ขั้นกิจกรรม เป็ นการให้ ความรู้ ค้ นหาความรู้ อภิปรายและรายงานผล ขั้นสรุ ป ส่ งรายงาน สรุ ปประเด็นต่ างๆ และสรุ ปความสาคัญของหน่ วย ขั้นนาไปใช้ ทาการทดสอบหลังเรียน หรือนาไปใช้ ในชีวตประจาวัน ิ
 32. 32. 3. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ที่วางแผนและออกแบบไว้ โดยบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 3 ลักษณะ คือ1) ใช้ เป็ นสื่ อการเรียนการสอน เช่ น- การนาคลิปวิดีโอจาก Youtube มาสร้ างความสนใจในการนาเข้ าสู่ บทเรี ยนและประกอบการอธิบ าย ซึ่ งอาจใช้ ผ่า นเว็บไซต์ โดยตรงแบบ ออนไลน์ หรื อดาวน์ โหลดเป็ นไฟล์ ไว้ นอกจากนี้ยังสามารถนามารวบรวมไว้ ใน Wordpressส าหรั บ ให้ นั ก เรี ย นเข้ า มาศึ ก ษาเพิ่ม เติ ม ด้ ว ยตนเอง หรื อ มอบหมายงานให้นักเรี ยนอภิปรายความรู้ จากคลิปวิดีโอ เป็ นต้ น นอกจากนี้ยังได้ อัพโหลดไฟล์วิดีโอขึนไว้ใน Youtube แล้วนามาแสดงไว้ใน Wordpress อีกด้ วย ้
 33. 33. 1) ใช้ เป็ นสื่ อการเรียนการสอน เช่ น- อัพโหลดไฟล์วดีโอขึนไว้ใน Youtube แล้วนามาแสดงไว้ใน Wordpress ิ ้
 34. 34. 1) ใช้ เป็ นสื่ อการเรียนการสอน เช่ น- การนาภาพต่ างๆ เช่ น ภาพภู เขาไฟ ภาพโลก ภาพหิน มาจาก Flickr และGoogle
 35. 35. 1) ใช้ เป็ นสื่ อการเรียนการสอน เช่ น- การอัพ โหลดเอกสารประกอบการสอน Presentation ใบงาน ขึ้นไว้ ในSlideshare และ Scribd ตลอดจนการน าเอกสารต่ างๆที่ เ กี่ ย วข้ อง ในSlideshare และ Scribd มาใช้ ประกอบการสอน
 36. 36. 1) ใช้ เป็ นสื่ อการเรียนการสอน เช่ น- การนาเสนอข้ อ มู ล เนื้อ หา แหล่ งเรี ยนรู้ อ อนไลน์ รายละเอียดที่น่า สนใจผ่ านทาง Wordpress ให้ นักเรี ยนเข้ ามาศึกษาเรี ยนรู้ ด้วยตนเองตามอัธยาศั ยและมีปฏิสัมพันธ์ ในการแสดงความคิดเห็น และแลกเปลียนเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน ่
 37. 37. 2) ใช้ ติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า งผู้ ส อนกั บ ผู้ เ รี ย น ผู้ เ รี ย นกั บ ผู้ เ รี ย นตลอดจนผู้ทสนใจ เช่ น การใช้ Facebook Twitter Wordpress ในการ ี่แจ้ งข่ าวสาร แจ้ งภาระงาน ตลอดจนการเชิ ญชวนและประชาสั มพันธ์เข้ าไปศึกษาเยียมชมในบล็อกของครู ่
 38. 38. 3) ใช้ ในการมอบหมายงาน แสดงความคิ ด เห็ น แบ่ งปั น และแลกเปลียนเรียนรู้ ระหว่ างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน ตลอดจน ่ผู้ทสนใจ ผ่ านการ Comment ในบทความ ่ี
 39. 39. ทั้งนี้ในการมอบหมายงาน ครู จะดาเนินการสร้ างบทความที่มีการนาเนื้อหาข่ าว รู ปภาพ หรื อคลิปวิดีโอ มานาเสนอ พร้ อมกับการตั้งคาถามที่เน้ นการกระตุ้ น ให้ นั ก เรี ย นน าความรู้ จากที่ เ รี ย นมาในห้ อ งเรี ย น มาคิ ด เพื่ อตอบคาถาม ในเชิ งวิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็น เพราะฉะนั้นนักเรี ยนจะมีคาตอบทีไม่ ซ้ากันและไม่ สามารถลอกกันได้ ซึ่งบางครั้งอาจกาหนดให้ มีการทา ่โพลล์ เพื่อ ส ารวจความคิ ด เห็นของนั ก เรี ยนด้ ว ย พร้ อ มกันนี้ไ ด้ จั ด หาแหล่ งเรี ยนรู้ แหล่ งข้ อ มู ล และแสวงหาสื่ อ การเรี ยนการสอนเพื่อใช้ ในการส่ ง เสริ มการจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ นอกจากการเรี ยนการสอนแล้ ว ยังได้ ใช้ Wordpress ในการเผยแพร่และประชาสั มพันธ์ ผลงาน กิจกรรม ตลอดจนสาระน่ ารู้ ท่จะเป็ นประโยชน์ ต่อ ีนักเรียน ครู และผู้ทสนใจอีกด้ วย ี่
 40. 40. 4. ขั้นประเมินผล หลังจากทีได้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ ว จะต้ องมีการวัด ่และประเมิ น ผล ตรวจงานและประเมิ น ผลจากการตอบค าถามแสดงความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นต่ อ สถานการณ์ ท่ี ค รู ก าหนดเป็ นบทความผ่ านทาง http://teacherkobwit2010.wordpress.com และการทางานภายในห้ องเรียนอย่ างต่ อเนื่อง ทั้งนีครู อาจใช้ Social Media ้ที่หลากหลายในการประเมิน เช่ น Google Doc, Springnote หรือการทาโพลล์ เป็ นต้ น ซึ่งในการประเมินครู ควรกาหนดเป็ น RuBric Scoreทีชัดเจน ่
 41. 41. ตัวอย่ างการประเมินผลโดยการทาโพลล์
 42. 42. ตัวอย่ างของการใช้ คลิปวีดิโอเป็ นสื่ อการเรียนรู้ ในชั้นเรียนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง นาอัดลมสยาม ้ ตัวอย่ างแผน การจัดการเรียนรู้ เรื่อง คนล่าฝน ตัวอย่ างแผน การจัดการเรียนรู้ เรื่อง แผ่ นดินไหว ตัวอย่ างแผน ตัวอย่ างแบบฟอร์ มแผนการจัดการเรียนรู้ โดย ครู กอบวิทย์ www.themegallery.com
 43. 43. www.themegallery.com
 44. 44. www.themegallery.com
 45. 45. CLICK
 46. 46. ตัวอย่ าง การใช้ คลิปวีดิโอจาก Youtube ประกอบการเรียนรู้
 47. 47. ตัวอย่ าง การใช้ คลิปวีดิโอจาก Youtube สอดแทรกคุณธรรมก่อนเรียน www.themegallery.com
 48. 48. ตัวอย่ าง การใช้ คลิปวีดิโอจาก Youtube สอดแทรกเพื่อสร้ างความสนุกสนาน www.themegallery.com
 49. 49. วิธีการ/เทคนิคแบบ Online มีสิ่งทีควรคานึงถึงดังนี้ ่- เปิ ดใช้ งานได้ โดยตรง ผ่านเว็บไซต์- ควรคานึงถึงความเร็วของอินเตอร์ เน็ต ในการดาวน์ โหลด เพราะอาจทาให้ ใช้ เวลานาน ทาให้ เสียเวลา การสอนไม่ ต่อเนื่อง- ครู ต้องวางแผนการจัดการเรียนรู้เป็ นอย่ างดีว่าช่ วงใดจะเปิ ดคลิปใด ซึ่งครู อาจต้ อง นา URL ของคลิปทีต้องการใช้ มาเรียงไว้ ในไฟล์ หนึ่ง ของแทรกไว้ในแผนการ ่ จัดการเรียนรู้ เพือความสะดวก รวดเร็วและต่ อเนื่อง ่- ครู จะสอนเรื่องใด ต้ องเปิ ดดูก่อนล่ วงหน้ า เพือตรวจสอบความถูกต้ องและ ่ เหมาะสมของเนือหา ไม่ ควรเข้ าไปค้ นหาทันที ขณะทีกาลังสอนอยู่และเปิ ดให้ ้ ่ นักเรียนดูเลย- อาจตั้งค่ าใน Youtube ว่ า เมือคลิปทีเ่ ลือกจบแล้ ว กาหนดให้ ไม่มการสุ่ มคลิปที่ ่ ี ใกล้ เคียงขึนมาอีก ้ www.themegallery.com
 50. 50. วิธีการ/เทคนิคแบบ Offline มีสิ่งทีควรคานึงถึงดังนี้ ่- ดาวน์ โหลดไฟล์ วดโอ มาเก็บไว้ ทเี่ ครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีข้อดีทไม่ต้องกังวล ี ิ ี่ ปัญหาอินเตอร์ เน็ตว่ าจะดาวน์ โหลดช้ า- ครู วางแผนในการจัดการเรียนรู้ ได้ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ว่ าช่ วงใดจะเปิ ดคลิปใด ซึ่งสามารถเปิ ดไฟล์ จากโฟลเดอร์ โดยตรง หรือสร้ าง Hyperlink บทสไลด์ ใน Powerpoint หรือแทรกคลิปให้ เล่นบน Powerpoint ได้ เลย ซึ่งอาจต้ องแปลงไฟล์ เป็ นนามสกุล .wmv ก่ อน- ต้ องเลือกใช้ โปรแกรมช่ วยดาวน์ โหลดคลิปวีดโอทีเ่ หมาะสม ใช้ งานง่ าย เช่ น ิ Youtube Downloager , flash get ฯลฯ- ต้ องมีโปรแกรมเล่ นไฟล์ ทีรองรับไฟล์ ได้ หลายๆนามสกุล เช่ น Gom Player ่ ถ้ าแปลงไฟล์ ได้ ด้วยจะดีมาก www.themegallery.com
 51. 51. www.themegallery.com
 52. 52. -แบบรับ: ต้ องมีช่องทางให้ นักเรียนหรือผู้ชม สามารถเข้ าถึงคลิปวีดิโอได้ ง่าย สะดวกรวดเร็วเช่ น การสร้ าง Channel ส่ วนตัวบน Youtube www.themegallery.com
 53. 53. -แบบรับ: การแชร์ คลิปผ่านบล็อกหรือเว็บไซต์ เพือนาคลิปมาโพสต์ ไว้โดยอาจเรียงลาดับของ ่คลิปตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมในห้ องเรี ยน ซึ่งครู สามารถโพสต์ คลิปวีดิโอประกอบเนือหา ร่ วมกับการใช้ สื่อออนไลน์ อื่นๆให้ นักเรียนตอบคาถามได้ ้http://teacherkobwit2010.wordpress.com/2011/06/14/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4/ www.themegallery.com
 54. 54. http://teacherkobwit2010.wordpress.com/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B8%A1/ www.themegallery.com
 55. 55. -แบบรุ ก : ต้ องมีเครือข่ ายของนักเรียนหรือผู้ชมเป็ นช่ องทางในการส่ งคลิปวีดิโอที่ต้ องการไปถึงสมาชิ กโดยตรง เช่ น การแชร์ คลิปผ่ านเฟซบุค การแชร์ บนบล็อกการแชร์ ผ่านอีเมลกลุ่ม หรือนาไปโพสต์ แปะไว้ ในเว็บต่ างๆhttp://teacherkobwit2010.wordpress.com/2011/06/14/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4/ www.themegallery.com
 56. 56. -แบบรุ ก : การแชร์ คลิปผ่ านเฟซบุค อาจทาได้ ท้งในลักษณะของ ั - แชร์ บนเฟซบุคส่ วนตัวของครู ซึ่งมีนักเรียนเป็ นเพือน ่ (แบบนีไม่ แน่ ใจว่ านักเรียนจะได้ ดูหรือเปล่ า) ้ - แชร์ บนเฟซบุคของกลุ่มทีครู สร้ างขึนและมีนักเรี ยนเข้ ามาเป็ นสมาชิ ก ่ ้ (แบบนีแนะนา เพราะไม่ ต้องอยู่กบเฟซบุคส่ วนตัวและนักเรียน ้ ั ทุกคนทราบจากอีเมลว่ า ครู ส่งคลิปมาให้ ดู) - แชร์ บนแฟนเพจของครู ทสร้ างขึนมาแล้ วให้ นักเรียนเข้ า Click Like ี่ ้ - สามารถให้ นักเรี ยนมีปฏิสัมพันธ์ จากการดูคลิปได้ ทนที เช่ น ั การ Click Like และโพสต์ ข้อความตอบ - การโพสต์ คลิปทุกครั้ง ครู ควรโพสต์ คาชี้แจงทีชัดเจนหรื อคาถามด้ วยเสมอ ่ ไม่ ควรโพสต์ แต่ คลิปอย่างเดียวhttp://teacherkobwit2010.wordpress.com/2011/06/14/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4/ www.themegallery.com
 57. 57. -แบบรุ ก : - เพือให้ นักเรียนเข้ าไปชมวีดิทศน์ ครู อาจต้ องมอบหมายงาน ให้ นักเรียนเข้ า ่ ัไปดูคลิปแล้ วตอบคาถามให้ คะแนน - ทั้งนี้ ครู ควรคานึงถึงความพร้ อมและศักยภาพของนักเรี ยนด้ านการใช้เทคโนโลยี เพือไม่ ให้ เกิดปัญหาตามมา ่ การสารวจผู้เรียนเป็ นรายบุคคล โดยการจัดทาแฟมสะสมงานนักเรียน ้ CLICK www.themegallery.com
 58. 58. ตัวอย่ างในการใช้ กบนักเรียน ัhttp://www.youtube.com/watch?v=cbE5JqnxPxM&feature=player_embedded#! www.themegallery.com
 59. 59. ตัวอย่ างในการใช้ กบนักเรียน ัhttp://www.krutubechannel.com/index.php?page=video_view&vid_id=628 www.themegallery.com
 60. 60. เพลงลมบกลมทะเล www.themegallery.com
 61. 61. เพลงลมบกลมทะเล www.themegallery.com
 62. 62. เพลงกรด-เบส www.themegallery.com
 63. 63. เพลงกรดเบส กรดเบส กรดเบส กรดเบสสารทั้งสองประเภท คือกรดและเบส จาไว้ ให้ ดี วิธีทดสอบมันนี้ เราใช้ กระดาษสี ลิตมัส ถ้ าเปลียนจากนาเงินเป็ นแดง โย่ ว! ่ ้ ถ้ าเปลียนจากนาเงินเป็ นแดง ่ ้ สี อนร้ อนแรงคือ “กรด” เท่ านั้น ั ถ้ าแดงเป็ นนาเงินทราบทัวกัน โย่ ว! ้ ่ ถ้ าแดงเป็ นนาเงินทราบทัวกัน ้ ่ สารนีมนคือ “เบส”นั่นไง ้ ั แต่ ถ้าไม่ เปลียนใดใด แต่ ถ้าไม่ เปลียนใดใด ่ ่ สารนั้นไซร้ เป็ น “กลาง”นั่นเอง www.themegallery.com
 64. 64. เพลงสถานะของสาร www.themegallery.com
 65. 65. มิวสิ ควีดิโอเพลงสถานะของสาร www.themegallery.com
 66. 66. www.themegallery.com
 67. 67. จากคลิปถ่ ายเองง่ ายๆในห้ องเรียน สู่ โอกาสได้ ถ่ายทาในรายการครู มออาชีพ ื
 68. 68. www.themegallery.com
 69. 69. www.themegallery.com
 70. 70. ผลจากการการเผยแพร่ นวัตกรรม โดยคลิปวีดโอ ิ สู่ การแลกเปลียนเรียนรู้ เพือพัฒนาการศึกษา ่ ่ และสร้ างแรงบันดาลใจให้ กับใครอีกหลายๆคน www.themegallery.com
 71. 71. www.themegallery.com
 72. 72. แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ิ เรื่อง การถ่ ายโอนพลังงานความร้ อน โดยวิธีการพาความร้ อน ชุด “คู่มอประยุกต์ ใช้ โทรทัศน์ ครูและแรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ ครู ืตอนที่ 22 แรงดลบันดาลใจจากโทรทัศน์ ครู : พ่อมดกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ สอนเรื่องสถานะของสาร จัดทาโดย นางสาวปารณีย์ แก้ วเซ่ ง รหัสนักศึกษา 5111134068 กลุ่มเรียน 5111134.02 คณะครุศาสตร์ หลักสู ตรวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช www.themegallery.com
 73. 73. www.themegallery.com
 74. 74. แรงบันดาลใจจากการชมรายการยุทธการกู้โลกตอนสื่ อการสอนกู้โลก www.themegallery.com
 75. 75. ตัวอย่ างในการใช้ กบผู้ทสนใจทัวไป ั ี่ ่ www.themegallery.com
 76. 76. ตัวอย่ างในการใช้ กบผู้ทสนใจทัวไป ั ี่ ่ www.themegallery.com
 77. 77. www.themegallery.com
 78. 78. www.themegallery.com
 79. 79. ต้ องคานึง :- นักเรียนมีพนฐานถ่ ายทา ตัดต่ อวีดิโอได้ ื้- อาจบูรณาการกับกลุ่มสาระฯอืนๆที่เกียวข้ อง ่ ่- แบ่ งกลุ่มนักเรียนอย่ างเหมาะสม- กาหนดจุดประสงค์ เนือหาขอบข่ ายชั ดเจน ้- มีแบบประเมินผลชัดเจนและแจ้ งให้ นร.ทราบ- มีการอ้างอิง และไม่ มีการละเมิดลิขสิ ทธิ์- ครู ตรวจสอบความถูกต้ องเหมาะสมก่ อนอัพโหลด- ควรตกลงว่ าจะอัพโหลดโดยผ่ านบัญชี ผ้ ูใช้ ของครู หรือนักเรียนอัพโหลดเอง www.themegallery.com
 80. 80. สาระน่ ารู้การใช้ ICT เป็ นเครื่องมือทางปัญญา www.themegallery.com
 81. 81. www.themegallery.com
 82. 82. www.themegallery.com
 83. 83. www.themegallery.com
 84. 84. www.themegallery.com
 85. 85. แผนการจัดการเรียนรู้ CLICK กิจกรรมการเรียนรู้ CLICK www.themegallery.com
 86. 86. www.themegallery.com
 87. 87. www.themegallery.com
 88. 88. www.themegallery.com
 89. 89. www.themegallery.com
 90. 90. www.themegallery.com
 91. 91. www.themegallery.com
 92. 92. www.themegallery.com
 93. 93. www.themegallery.com
 94. 94. www.themegallery.com
 95. 95. www.themegallery.com
 96. 96. มิวสิ ควีดิโอ เพลงสถานะของสาร www.themegallery.com
 97. 97. ตัวอย่างเกณฑ์ การประเมินผลงานคลิปวีดิทัศน์ ของนักเรียน www.themegallery.com
 98. 98. www.themegallery.com
 99. 99. -นักเรี ยนศึกษาคลิปวีดีโอ ทีครู แชร์ ไว้ บนบล็อกและตั้งคาถามให้ นักเรี ยนได้ คิดและ ่อภิปรายตอบคาถามไว้ www.themegallery.com
 100. 100. ตัวอย่ าง Best Practiceของครู ที่ใช้ VDO Clip ในการจัดการเรียนรู้ www.themegallery.com
 101. 101. www.themegallery.com
 102. 102. www.themegallery.com
 103. 103. www.themegallery.com
 104. 104. ต้ องคานึง :- พิจารณาว่ าข้ อมูลได้ เปิ ดเผยได้ เผยแพร่ ได้ ความเป็ นส่ วนตัวของข้ อมูล- มั่นใจว่ ามีความถูกต้ อง เหมาะสม ไม่ ได้ คัดลอกส่ วนใดส่ วนหนึ่งของผู้อื่นมา โดยไม่ อ้างอิง- ยอมรับคาติชมและคาวิจารณ์ทอาจตามมาี่ www.themegallery.com
 105. 105. ตัวอย่ างคลิป www.themegallery.com
 106. 106. ตัวอย่ างคลิปการถ่ ายทอดความรู้จากการอบรม www.themegallery.com
 107. 107. ตัวอย่ างคลิปคลิปครูดในดวงใจ ี www.themegallery.com
 108. 108. ตัวอย่ างคลิปถ่ ายทอดประสบการณ์ ศึกษาดูงาน www.themegallery.com
 109. 109. ข้ อควรระวังและสิ่งที่ควรพิจารณาก่อนอัพโหลด VDO Clip- ความถูกต้ องของเนือหาสาระ ้- ความเหมาะสมของเนือหาสาระ ้- การละเมิดลิขสิทธิ์ ข้ อความ ภาพ เพลง เนือหา ้- ผลกระทบที่อาจเกิดขึนตามมา เช่ น เรื่องที่เป็ นประเด็น ้ สังคม เป็ นที่วพากษ์ วจารณ์ ถกเถียง ทาให้ ผ้อนเสียชื่อเสียง ิ ิ ู ื่ www.themegallery.com
 110. 110. แล้ วเรามีช่องทางใดบ้ างในการเผยแพร่ คลิปวีดโอของเรา ิ www.themegallery.com
 111. 111. www.themegallery.com
 112. 112. www.themegallery.com
 113. 113. www.themegallery.com
 114. 114. www.themegallery.com
 115. 115. www.themegallery.com
 116. 116. www.themegallery.com
 117. 117. www.themegallery.com
 118. 118. www.themegallery.com
 119. 119. www.themegallery.com
 120. 120. www.themegallery.com
 121. 121. www.themegallery.com
 122. 122. เพือการนาเสนอ ่ เพือการสื บค้ นข้ อมูล ่ เพือการติดต่ อ สื่ อสาร ่ เพือเป็ นสื่ อการเรียนการ ่ เนือหาสาระ ข้ อมูล ้ แบ่ งปันข้ อมูล แจ้ ง สอน ช่ วยส่ งเสริมความรู้ ออนไลน์ ผ่าน Search ต่ างๆ และรวบรวม ข่ าวสารความเข้ าใจ เช่ น Youtube, แหล่งเรียนรู้ ต่างๆโดย engine ต่ างๆ เช่ น เช่ น Facebook , Twitter Scribd Slideshare google ใช้ Blog , Skype เพือเป็ นส่ วนหนึ่งใน ่ เพือสร้ างเครือข่ ายสังคม ่ การจัดกิจกรรมการ การนา Social media ออนไลน์ ในการ เรียนรู้ เช่ น Blog แลกเปลียนเรียนรู้ ่ Mindmeister , ไปใช้ ในการจัดการสอนวิชาต่ างๆ เช่ น Facebook , Twitter googledoc , Blog เพือการดูแลช่ วยเหลือ ่ เพือการอัพโหลดและ ่ เพือการวัดและ ่ แชร์ รูปภาพ/คลิป เพือการเผยแพร่ และ ่ประเมินผลการเรียนรู้ ติดตาม พฤติกรรม วีดโอ ิ ประชาสัมพันธ์ ผลงาน ของนักเรียน เช่ น ของนักเรียน เช่ น เช่ น Facebook , ของครูและนักเรียน เช่ นGoogledoc, Monkey Facebook , Twitter Picasa, youtube survey, Facebook , Twitter , Company LOGO Blog
 123. 123. สร้ างเอกสารบนอินเทอร์ เน็ต (Docs, Presentation, Spreadsheet)สร้ างฟอร์ มในการเก็บรวบรวมข้ อมูลได้ ง่ายเก็บเอกสาร ไฟล์ งานต่ างๆ
 124. 124. “ครูไทย หัวใจแบ่ งปัน”
 125. 125. www.themegallery.com
 126. 126. www.themegallery.com
 127. 127. Company LOGO

×