แผนผังวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ ว21101 วิทยาศาสตร์1 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์

5,779 views
5,676 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,779
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,468
Actions
Shares
0
Downloads
72
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผนผังวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ ว21101 วิทยาศาสตร์1 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์

  1. 1. สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร และเทคโนโลยี (ว 8.1) สาระที่ 5 งานและพลังงาน รักความ มีจิต อยูอย่าง ่ มาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วด ั เป็ นไทย สาธารณะ พอเพียง การสื่ อสาร การใช้ทกษะชีวิต ั สาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ มีวินย ั คุณลักษณะพึงประสงค์ หลักสู ตรสถานศึกษา สมรรถนะสาคัญของ ใฝ่ เรี ยนรู ้ การคิด 8 ประการ โรงเรี ยนนนทรี วิทยา พุทธศักราช 2552 ผูเ้ รี ยน 5 สมรรถนะซื่ อสัตย์สุจริ ตรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ มุ่งมันในการทางาน ่ หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี พุทธศักราช 2551 ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่ วมกันรับผิดชอบ เน้นผูเ้ รี ยน ใช้ภาษา งกฤษ อั ต่อสังคมโลกล้ าหน้าความคิด เป็ นสาคัญ เป็ นสื่ อ แผนผังการจัดการเรียนรู้ สื่ อสาร 2 ภาษา คุณลักษณะ พึงประสงค์ รายวิชา ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 รู ปแบบการ Inspiring Science เป็ นเลิศวิชาการ 5 ประการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จัดการเรี ยนรู ้ หลักสู ตร ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 พัฒนาเต็มการศึกษาค้นคว้าอิสระ โรงเรี ยน ผู้สอน ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ตามศักยภาพ (Indepentdent ใช้รูปแบบการ มาตรฐาน Study:IS) สอนที่หลากหลาย การวิจยในชั้นเรี ยน ั สากล Classroom Action Research สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยน การจัดการเรี ยนรู ้บูรณาการ ระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนรายบุคคล ประชาคมอาเซี ยน ICT และ Social Media เพื่อการเรี ยนรู ้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาผูเ้ รี ยนสู่ ศตวรรธที่ 21 สอดแทรกแนวข้อสอบในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน O-NET PIZA วิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นเรี ยน ระดับชาติ (O-NET) และระดับนานาชาติ (PIZA)

×