แผนผังวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ ว21101 วิทยาศาสตร์1 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 
Like this document? Why not share!

แผนผังวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ ว21101 วิทยาศาสตร์1 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์

on

  • 5,426 views

 

Statistics

Views

Total Views
5,426
Views on SlideShare
3,562
Embed Views
1,864

Actions

Likes
1
Downloads
53
Comments
0

4 Embeds 1,864

http://teacherkobwit2010.wordpress.com 1828
https://teacherkobwit2010.wordpress.com 27
http://webcache.googleusercontent.com 8
http://www.google.co.th 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

แผนผังวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ ว21101 วิทยาศาสตร์1 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ แผนผังวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ ว21101 วิทยาศาสตร์1 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ Document Transcript

  • สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร และเทคโนโลยี (ว 8.1) สาระที่ 5 งานและพลังงาน รักความ มีจิต อยูอย่าง ่ มาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วด ั เป็ นไทย สาธารณะ พอเพียง การสื่ อสาร การใช้ทกษะชีวิต ั สาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ มีวินย ั คุณลักษณะพึงประสงค์ หลักสู ตรสถานศึกษา สมรรถนะสาคัญของ ใฝ่ เรี ยนรู ้ การคิด 8 ประการ โรงเรี ยนนนทรี วิทยา พุทธศักราช 2552 ผูเ้ รี ยน 5 สมรรถนะซื่ อสัตย์สุจริ ตรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ มุ่งมันในการทางาน ่ หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี พุทธศักราช 2551 ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่ วมกันรับผิดชอบ เน้นผูเ้ รี ยน ใช้ภาษา งกฤษ อั ต่อสังคมโลกล้ าหน้าความคิด เป็ นสาคัญ เป็ นสื่ อ แผนผังการจัดการเรียนรู้ สื่ อสาร 2 ภาษา คุณลักษณะ พึงประสงค์ รายวิชา ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 รู ปแบบการ Inspiring Science เป็ นเลิศวิชาการ 5 ประการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จัดการเรี ยนรู ้ หลักสู ตร ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 พัฒนาเต็มการศึกษาค้นคว้าอิสระ โรงเรี ยน ผู้สอน ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ตามศักยภาพ (Indepentdent ใช้รูปแบบการ มาตรฐาน Study:IS) สอนที่หลากหลาย การวิจยในชั้นเรี ยน ั สากล Classroom Action Research สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยน การจัดการเรี ยนรู ้บูรณาการ ระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนรายบุคคล ประชาคมอาเซี ยน ICT และ Social Media เพื่อการเรี ยนรู ้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาผูเ้ รี ยนสู่ ศตวรรธที่ 21 สอดแทรกแนวข้อสอบในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน O-NET PIZA วิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นเรี ยน ระดับชาติ (O-NET) และระดับนานาชาติ (PIZA)