รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ร.ร.นนทรีวิทยา 1 2554

7,522 views

Published on

3 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
7,522
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
210
Comments
3
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ร.ร.นนทรีวิทยา 1 2554

 1. 1. โรงเรียนนนทรีวทยา ิ LOGO
 2. 2. ตราสั ญลักษณ์ โรงเรียนนนทรีวทยา ิ อยู่ภายใน แบบจาลอง การจัดเรียงอิเล็กตรอนของโบร์
 3. 3. ด้ านวิชาการด้ านบริหารทัวไป ่ ด้ านธุรการ งานหลักสูตรและพัฒนาการสอน งานพัสดุ ครุ ภณฑ์ ั งานกิจกรรมส่งเสริ มความเป็ นเลิศ งานเลขานุการ ทางวิทยาศาสตร์ งานประชาสัมพันธ์ งานบัญชี -การเงิน งานนิเทศการเรี ยนการสอน ห้องสมุดกลุ่มสาระฯ การวัดและประเมินผล งานสารบรรณ วิเคราะห์ขอสอบ ้ งานสารสนเทศ งานพัฒนาและส่งเสริ มการใช้ สื่ อการเรี ยนการสอน งานพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ งานส่งเสริ มและพัฒนางานวิจย ั และห้องปฏิบติการ ั ในชั้นเรี ยน
 4. 4. ที่ ชื่อ -นามสกุล ตาแหน่ ง หน้ าที่ในกลุ่มสาระฯ หน้ าที่อื่นๆในโรงเรียน 1. รองหัวหน้าคณะสร้อยอินทนิล ครู 1. หัวหน้ากลุ่มสาระฯ1 นายสุ รสิ ทธิ์ จิรภัทรสกุล 2. รองหัวหน้าระดับ ม.6 1. งานพัสดุกลุ่มสาระฯ 1. งานกาหนดรู ปแบบและลักษณ์ ครู 2. ผูประสานงานวิทย์ ม.2 ้2 นางสาวศศกนก ธีระวรรณ เฉพาะครุ ภณฑ์ ั 3. ดูแลห้องปฏิบติการวิทย์ทวไป(338) ั ั่ 1. งานพัสดุกลุ่มสาระฯ 2. งานแผนงานกลุ่มฯ3 ครู 1. กรรมการงานแผนงานโรงเรี ยน นางสุ มาลี กลกิจเจริ ญ 3. ผูประสานงานชี ววิทยา ม.5 ้ 4. ดูแลห้องปฏิบติการชีววิทยา(342) ั 1. ดูแลห้องปฏิบติการวิทย์ทวไป(333) ั ั่ 1. กรรมการบริ หารงานวิชาการ ครู4 นางวราภรณ์ แพทย์รังสี 2. ผูประสานงานชี ววิทยา ม.4 ้ 2. หัวหน้าทะเบียน-วัดผล 1. ผูประสานงานเคมี ม.5 ้ 1. หัวหน้าอาคาร 35 ครู 2. ดูแลห้องปฏิบติการเคมี(343) ั นางสาวเสาวลักษณ์ แต้วฒนา ั 2. กรรมการประชาสัมพันธ์โรงเรี ยน 3. งานห้องสมุดกลุ่มสาระฯ
 5. 5. ที่ ชื่อ –นามสกุล ตาแหน่ ง หน้ าที่ในกลุ่มสาระฯ หน้ าที่อื่นๆในโรงเรียน 1. ผูประสานงานเคมี ม.5 ้ 1. หัวหน้าอาคาร 36 นางสาวเสาวลักษณ์ ครู 2. ดูแลห้องปฏิบติการเคมี(343) ั 2. กรรมการประชาสัมพันธ์ แต้วฒนา ั 3. งานห้องสมุดกลุ่มสาระฯ โรงเรี ยน 1. รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ7 นางสาววิลาวัลย์ อันมาก ครู 2. ดูแลห้องปฏิบติการฟิ สิ กส์(341) ั - 3. ผูประสานงานฟิ สิ กส์ ้ 8 ว่าที่ร้อยตรี พิสิทธิ์ 1. ผูประสานงานเคมี ม.6 ้ 1. หัวหน้างานป้ องกัน บรรเทา ครู จินตนภคอนันต์ 2. ดูแลห้องปฏิบติการเคมี(343) ั สาธารณภัยโรงเรี ยนนนทรี วิทยา 1. กรรมการงานสารสนเทศ 1. ผูประสานงานวิทยาศาสตร์ ม.3 ้ โรงเรี ยน 2. ดูแลห้องปฏิบติการวิทย์ทวไป ั ั่ 9 นายชัชวาลย์ พนัส ครู 2. กรรมการงานวัดผลโรงเรี ยน (345) 3.หัวหน้าระดับ ม.3 3. ฝ่ ายประเมิน-วัดผลกลุ่มสาระฯ 4.กรรมการโสตทัศนศึกษา
 6. 6. ที่ ชื่อ –นามสกุล ตาแหน่ ง หน้ าที่ในกลุ่มสาระฯ หน้ าที่อื่นๆในโรงเรียน 1. ดูแลห้องปฏิบติการวิทย์ทวไป 1. ผูประสานงานงานสวน ั ั่ ้ (344) พฤกษศาสตร์โรงเรี ยน9 นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครู 2. ผูประสานงานวิทย์พ้ืนฐาน ม.1 2. กรรมการงานสารสนเทศ ้ 3. สานักงานผูอานวยการ ้ 4.หัวหน้ามาตราฐานที่2 1.กรรมการงานการเงิน10 นางสาวจารุ วรรณ ฤทธิเพชร ครู ผช่วย ู้ 1. ดูแลห้องปฏิบติการวิทย์ทวไป ั ั่ 2.กรรมการแผนงานโรงเรี ยน 1. ดูแลห้องปฏิบติการวิทย์ทวไป ั ั่11 นางสาวกานต์ชนก โมราทอง ครู ผช่วย ู้ 1.ฝ่ ายพิธีการ (335) 1.ผูประสานงานวิทยาศาสตร์ ม.4 ้12 นายศริ ตวรรธน์ พลเยียม ่ ครู อตราจ้าง 2.สวัสดิการ ั - 3.พัสดุ 1.ผูประสานงานวิทยาศาสตร์ ม.1 ้13 นางสาวสมจิตร์ แสงเพ็ง ครู อตราจ้าง 2.สารสนเทศ ั - 3.สารบรรณ
 7. 7. นายสุ รสิ ทธิ์ จิรภัทรสกุล หัวหน้ ากลุ่มสาระฯนางสาวเสาวลักษณ์ แต้ วฒนา ั นางสาววิลาวัลย์ อันมาก รองหัวหน้ ากลุ่มสาระฯ รองหัวหน้ ากลุ่มสาระฯ
 8. 8. ตาแหน่ งและวิทยฐานะของครู ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วทยาศาสตร์ ิ 2 3 ครู คศ.3 2 ครู คศ.2 2 ครู คศ.1 4 ครู ผช่วย ู้ ครู อตราจ้าง ั
 9. 9. นายณัฐพงศ์ เลิศชีวะ นางสาวชุ ติมา ศรีไกรสิ ทธิ์
 10. 10. www.themegallery.com
 11. 11. นางสาวจารุ วรรณ ฤทธิเพชร นางสาวกานต์ ชนก โมราทอง
 12. 12. การพัฒนาบุคลากรในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทยาศาสตร์ ิ LOGO
 13. 13. เกียรติประวัติดีเด่ น ของบุคลากร
 14. 14. ประกอบด้ วยโครงการ ดังนี้1. โครงการค่ ายทักษะการใช้ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 ระดับ ม.12. โครงการค่ ายโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 4 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ )3. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 15. 15. รายวิชาที่เปิ ดสอนทั้งหมด 29 รายวิชารวมเวลาทั้งหมด 261 คาบเรียน / สั ปดาห์
 16. 16. รวมจานวนคาบสอนทั้งหมดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 261 คาบเรียน /สัปดาห์เฉลียคาบสอนของบุคลากร คนละ 21 คาบเรียน/สัปดาห์ ่
 17. 17. ที่ ชื่อ - สกุล ประเภทสื่ อ รวม มัลติมิเดีย สิ่ งพิมพ์ อืนๆ ่1 นางสาวศศกนก 1 - - 1 ธีระวรรณ2 นางสุ มาลี 1 1 - 2 กลกิจเจริญ3 นางวราภรณ์ 10 - - 10 แพทย์รังษี4 นางสาวเสาวลักษณ์ 10 - - 10 แต้ วฒนา ั
 18. 18. ที่ ชื่อ - สกุล ประเภทสื่ อ รวม มัลติมิเดีย สิ่ งพิมพ์ อืนๆ ่5 นางสาววิลาวัลย์ 5 5 - 10 อันมาก6 ว่าทีร้อยตรีพสิทธิ์ ่ ิ 10 3 6 19 จินตนภคอนันต์7 นายกอบวิทย์ 5 5 - 10 พิริยะวัฒน์8 นางสาวกานต์ ชนก 2 - - 2 โมราทอง
 19. 19. การใช้ แหล่ งเรียนรู้และภูมปัญญาท้ องถิ่น ิ ในการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทยาศาสตร์ ิ
 20. 20. ใช้ ในการเรียนการสอนวิชา ธรรมชาติแห่ งชีวตพืช ิจานวนนักเรียนที่ใช้ ร้ อยละ 60 ของนักเรียนทั้งหมด
 21. 21. จานวนนักเรียนที่ใช้ ของนักเรียนทั้งหมด
 22. 22. จานวนนักเรียนทีใช้ ่ ของนักเรียนทั้งหมด
 23. 23. จานวนแหล่ งเรียนรู้ ห้ องสมุดกลุ่มสาระ ห้ องปฏิบติการ และสื่ อเทคโนโลยี ั ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 กล่ ุมสาระการเรียนร้ ูวทยาศาสตร์ ิ
 24. 24. ที่ สื่ อ/เทคโนโลยี สถานที่ จานวน1 คอมพิวเตอร์ ต้ังโต๊ ะ ห้ องพักครู วทยาศาสตร์ ิ 2 คอมพิวเตอร์ โน๊ ตบุค 32 เครื่องฉายโปร่ งแสง ห้ องพักครู วทยาศาสตร์ ิ 13 เครื่องเล่ น DVD ห้ องพักครู วทยาศาสตร์ ิ 24 เครื่องโปรเจคเตอร์ 342,333 25 เครื่องปริ้นเตอร์ ห้ องพักครู วทยาศาสตร์ ิ 16 โทรทัศน์ ห้ องพักครู วทยาศาสตร์ ิ 1 รวม 8*หมายเหตุ เครื่องโปรเจกเตอร์ และเครื่องปริ้นเตอร์ ไม่ เพียงพอต่ อความต้ องการ
 25. 25. รายงานการได้ รับการสนับสนุนจากองค์ กร ชุ มชน และหน่ วยงานภายนอกทั้งรัฐและเอกชน ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทยาศาสตร์ ิ
 26. 26. สถิติการนิเทศและติดตามผลการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554
 27. 27. สถิตการนิเทศและติดตามผลการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 ิ จานวนครั้งที่ได้ รับการนิเทศ จานวนครั้งที่เป็ นผู้นิเทศการ ผลการนิเทศโดยที่ ชื่อ-สกุล การสอน สอน รวมอยู่ในระดับ1 นายสุ รสิ ทธิ์ จิรภัทรสกุล 1 1 ดี2 นางสาวศศกนก ธีระวรรณ 1 1 ดี3 นางสุ มาลี กลกิจเจริ ญ 1 1 ดี4 นางวราภรณ์ แพทย์รังษี 1 1 ดี5 นางสาวเสาวลักษณ์ แต้วฒนา ั 1 1 ดี 6 นางสาววิลาวัลย์ อันมาก 1 1 ดี7 ว่าที่ร้อยตรี พสิทธิ์ จินตนภคอนันต์ ิ 1 1 ดี8 นายชัชวาลย์ พนัส 1 1 ดี9 นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ 1 1 ดี10 นางสาวจารุ วรรณ ฤทธิเพชร 1 1 ดี11 นางสาวกานต์ชนก โมราทอง 1 1 ดี12 นายศริ ตวรรธ์ พลเยียม ่ 1 1 ดี13 นางสาวสมจิตร แสงเพ็ง 1 1 ดี รวม 14 14 ดี
 28. 28. โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสกัดเจลาตินจากเถ้ าแกลบ ได้ รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการประกวดสิ่ งประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพือคัดเลือกเป็ นตัวแทน สพม. เขต 2 ่ ณ โรงเรียนนวมินทราชิ นูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้ อมเกล้ า
 29. 29. โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสกัดเจลาตินจากเถ้ าแกลบ ได้ รับรางวัลอันดับที่ 4ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิ งห์ สิ งหเสนี) 2
 30. 30. 1. ค่ ายทักษะการใช้ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 ระดับ ม.12. ค่ ายโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 (แผนการ เรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ )3. พิธีเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่ งวิทยาศาสตร์ ไทยและกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ
 31. 31. พิธีเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่ งวิทยาศาสตร์ ไทย และกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ
 32. 32. พิธีเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่ งวิทยาศาสตร์ ไทย และกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ
 33. 33. LOGO
 34. 34. LOGO
 35. 35. ผนภูมแสดงผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ิว21101 วิทยาศาสตร์ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 255400 21.0500 16.57 15.98 13.6500 11.3100 7.41 5.85 4.87 ภาคเรี ยนที่ 100 2.14 1.1700 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ระดับผลการเรียน LOGO
 36. 36. LOGO
 37. 37. แผนภูมแสดงผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ิ ว21201 ของเล่ นหลากหลายเชิงวิทย์ ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 60.00 48.10ร้ อยละของระดับผลการเรียน 50.00 40.00 25.32 30.00 20.00 12.66 ภาคเรี ยนที่ 1 10.13 10.00 2.53 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ระดับผลการเรียน LOGO
 38. 38. LOGO
 39. 39. แผนภูมแสดงผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ิ ว21202 ธรรมชาติแห่ งชีวตพืช ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 ิ 22.77 22.77 25.00 20.00ร้ อยละของระดับผลการเรียน 14.85 15.00 8.91 10.00 7.92 7.92 6.93 ภาคเรี ยนที่ 1 5.94 5.00 1.98 0.00 0.00 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ระดับผลการเรียน LOGO
 40. 40. LOGO
 41. 41. แผนภูมแสดงผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ิ ว22201 วิทยาศาสตร์ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 25.00 20.49 17.83 20.00 17.62ร้ อยละของระดับผลการเรียน 14.75 13.73 15.00 10.00 6.15 ภาคเรี ยนที่ 1 5.33 4.10 5.00 0.00 0.00 0.00 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ระดับผลการเรียน LOGO
 42. 42. LOGO
 43. 43. แผนภูมแสดงผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ิ ว22201 อาหารและยา ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 32.00 32.00 35.00ร้ อยละของระดับผลการเรียน 30.00 20.00 25.00 16.00 20.00 15.00 ภาคเรี ยนที่ 1 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส LOGO
 44. 44. LOGO
 45. 45. แผนภูมแสดงผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ิ ว22202 วิทยาศาสตร์ กบการคานวณ ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 ั 32.00 32.00 35.00 30.00ร้ อยละของระดับผลการเรียน 25.00 20.00 20.00 15.00 16.00 10.00 ภาคเรี ยนที่ 1 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ระดับผลการเรียน LOGO
 46. 46. LOGO
 47. 47. แผนภูมแสดงผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ิ ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 25.00 20.49ร้ อยละของระดับผลการเรียน 17.83 20.00 17.62 14.75 13.73 15.00 10.00 6.15 ภาคเรี ยนที่ 1 5.33 4.10 5.00 0.00 0.00 0.00 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ระดับผลการเรียน
 48. 48. LOGO
 49. 49. LOGO
 50. 50. แผนภูมแสดงผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ิ ว3202 อาณาจักรพืชและสัตว์ ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 22.77 22.77 25.00 20.00ร้ อยละของระดับผลการเรียน 14.85 15.00 8.91 10.00 7.92 7.92 6.93 ภาคเรี ยนที่ 1 5.94 5.00 1.98 0.00 0.00 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ระดับผลการเรียน
 51. 51. LOGO
 52. 52. แผนภูมแสดงผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ิ ว31101 วิทยาศาสตร์ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 22.77 22.77 25.00ร้ อยละของระดับผลการเรียน 14.85 20.00 15.00 8.91 7.92 7.92 6.93 10.00 5.94 ภาคเรี ยนที่ 1 1.98 5.00 0.00 0.00 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ระดับผลการเรียน
 53. 53. LOGO
 54. 54. แผนภูมแสดงผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ิ ว31103 วิทยาศาสตร์ เข้ มข้ น 1 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 22.77 22.77 25.00ร้ อยละของระดับผลการเรียน 20.00 14.85 15.00 8.91 7.92 7.92 6.93 10.00 5.94 ภาคเรี ยนที่ 1 1.98 5.00 0.00 0.00 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ระดับผลการเรียน
 55. 55. LOGO
 56. 56. แผนภูมแสดงผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ิ ว31201 ฟิ สิกส์ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 22.77 22.77 25.00ร้ อยละของระดับผลการเรียน 20.00 14.85 15.00 8.91 7.92 7.92 6.93 10.00 ภาคเรี ยนที่ 1 5.94 1.98 5.00 0.00 0.00 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ระดับผลการเรียน
 57. 57. LOGO
 58. 58. แผนภูมแสดงผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ิ ว31221 เคมี 1 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 44.55 50.00 45.00 34.65ร้ อยละของระดับผลการเรียน 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 ภาคเรี ยนที่ 1 6.93 3.96 3.96 3.96 10.00 0.99 0.99 0.00 0.00 5.00 0.00 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ระดับผลการเรียน
 59. 59. LOGO
 60. 60. แผนภูมแสดงผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ิ ว31241 ชีววิทยา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 22.77 25.00 18.81ร้ อยละของระดับผลการเรียน 17.82 20.00 15.00 11.88 10.89 10.00 7.92 7.92 ภาคเรี ยนที่ 1 5.00 0.99 0.99 0.00 0.00 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ระดับผลการเรียน
 61. 61. LOGO
 62. 62. แผนภูมแสดงผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ิ ว31202 ฟิ สิกส์ เข้ มข้ น 1 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 25.00 20.00 20.00ร้ อยละของระดับผลการเรียน 20.00 13.33 13.33 13.33 15.00 10.00 6.67 6.67 6.67 ภาคเรี ยนที่ 1 5.00 0.00 0.00 0.00 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ระดับผลการเรียน
 63. 63. LOGO
 64. 64. แผนภูมแสดงผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ิ ว31222 เคมีเข้ มข้ น 1 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 60.00 53.33ร้ อยละของระดับผลการเรียน 50.00 40.00 30.00 20.00 20.00 ภาคเรี ยนที่ 1 6.67 6.67 6.67 6.67 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ระดับผลการเรียน
 65. 65. LOGO
 66. 66. แผนภูมแสดงผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ิ ว32103 วิทยาศาสตร์ เข้ มข้ น 3 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 50.00 39.14ร้ อยละของระดับผลการเรียน 40.00 30.00 20.07 18.09 20.00 ภาคเรี ยนที่ 1 9.54 10.00 7.57 4.28 0.99 0.33 0.00 0.00 0.00 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ระดับผลการเรียน
 67. 67. LOGO
 68. 68. แผนภูมแสดงผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ิ ว32101 วิทยาศาสตร์ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 50.00 39.14ร้ อยละของระดับผลการเรียน 40.00 30.00 20.07 18.09 20.00 ภาคเรี ยนที่ 1 9.54 10.00 7.57 4.28 0.99 0.33 0.00 0.00 0.00 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ระดับผลการเรียน
 69. 69. LOGO
 70. 70. แผนภูมแสดงผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ิ ว32205 ฟิ สิกส์ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 28.30 30.00ร้ อยละของระดับผลการเรียน 25.00 20.75 18.87 20.00 15.00 11.32 8.49 8.49 10.00 ภาคเรี ยนที่ 1 5.00 2.83 0.94 0.00 0.00 0.00 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ระดับผลการเรียน
 71. 71. LOGO
 72. 72. แผนภูมแสดงผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ิ ว32225 เคมี 3 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 23.58 25.00 18.87ร้ อยละของระดับผลการเรียน 20.00 13.21 13.21 15.00 12.26 11.32 10.00 ภาคเรี ยนที่ 1 4.72 5.00 2.83 0.00 0.00 0.00 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ระดับผลการเรียน
 73. 73. LOGO
 74. 74. แผนภูมแสดงผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ิ ว32243 ชีววิทยา 3 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 37.74 40.00ร้ อยละของระดับผลการเรียน 30.00 20.00 15.09 15.09 ภาคเรี ยนที่ 1 9.43 8.49 8.49 10.00 4.72 0.94 0.00 0.00 0.00 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ระดับผลการเรียน
 75. 75. LOGO
 76. 76. แผนภูมแสดงผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ิ ว30281 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 40.00 34.78 34.78 30.43ร้ อยละของระดับผลการเรียน 30.00 20.00 10.00 ภาคเรี ยนที่ 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ระดับผลการเรียน
 77. 77. LOGO
 78. 78. แผนภูมแสดงผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ิ ว32244 อัศจรรย์ ฮอร์ โมน ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 40.00 34.78ร้ อยละของระดับผลการเรียน 26.09 30.00 20.00 13.04 13.04 10.00 ภาคเรี ยนที่ 1 4.35 4.35 4.35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ระดับผลการเรียน
 79. 79. LOGO
 80. 80. แผนภูมแสดงผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ิ ว33101 วิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 27.78 30.00 23.26ร้ อยละของระดับผลการเรียน 25.00 20.83 20.00 15.00 11.81 10.00 ภาคเรี ยนที่ 1 6.94 5.21 5.00 2.43 1.39 0.35 0.00 0.00 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ระดับผลการเรียน
 81. 81. LOGO
 82. 82. แผนภูมแสดงผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ิ ว33207 ฟิ สิกส์ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 40.00 31.43ร้ อยละของระดับผลการเรียน 30.00 25.71 20.00 12.38 11.43 ภาคเรี ยนที่ 1 7.62 10.00 5.71 4.76 0.95 0.00 0.00 0.00 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ระดับผลการเรียน
 83. 83. LOGO
 84. 84. แผนภูมแสดงผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ิ ว33227 เคมี 5 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 40.00 31.43ร้ อยละของระดับผลการเรียน 30.00 25.71 20.00 12.38 11.43 ภาคเรี ยนที่ 1 7.62 10.00 5.71 4.76 0.95 0.00 0.00 0.00 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ระดับผลการเรียน
 85. 85. LOGO
 86. 86. แผนภูมแสดงผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ิ ว33247 ชีววิทยา 5 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 100.00 83.33ร้ อยละของระดับผลการเรียน 80.00 60.00 40.00 ภาคเรี ยนที่ 1 16.67 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ระดับผลการเรียน
 87. 87. LOGO
 88. 88. แผนภูมแสดงผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ิ ว33281 สิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 100.00 83.33ร้ อยละของระดับผลการเรียน 80.00 60.00 40.00 ภาคเรี ยนที่ 1 16.67 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ระดับผลการเรียน
 89. 89. LOGO
 90. 90. แผนภูมแสดงผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ิ ว33248 มหัศจรรย์ แห่ งชีวต ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 ิ 100.00 83.33ร้ อยละของระดับผลการเรียน 80.00 60.00 40.00 ภาคเรี ยนที่ 1 16.67 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ระดับผลการเรียน
 91. 91. LOGO

×