• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
เค้าโครงการสอนแจกนักเรียน ม.1 ว21101
 

เค้าโครงการสอนแจกนักเรียน ม.1 ว21101

on

 • 12,558 views

 

Statistics

Views

Total Views
12,558
Views on SlideShare
12,558
Embed Views
0

Actions

Likes
3
Downloads
89
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

เค้าโครงการสอนแจกนักเรียน ม.1 ว21101 เค้าโครงการสอนแจกนักเรียน ม.1 ว21101 Document Transcript

 • 2573020-398145<br />เค้าโครงการสอน (Crouse Syllabus)<br />รหัสวิชา ว21101 รายวิชาวิทยาศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 <br />จำนวน 1.5 หน่วยกิต เวลาเรียน 60 ชั่วโมงตลอดภาคเรียน 3 คาบต่อสัปดาห์ 20 สัปดาห์ต่อภาคเรียน<br />ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553<br />ผู้สอน ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อาคาร 3 ห้อง 331<br />ติดต่อโทรศัพท์มือถือ 086-8972892<br />E-mail : magnegis@hotmail.com<br />Website : http://teacherkobwit2010.wordpress.com<br />Facebook : www.facebook.com/teacherkobwit<br />Twitter : www.twitter.com/teacherkobwit <br />คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ 1<br />ศึกษาวิเคราะห์การจำแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้เนื้อสารหรือขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์ และสมบัติของสารในแต่ละกลุ่ม สมบัติและการเปลี่ยนสถานะของสาร โดยใช้แบบจำลองการจัดเรียงอนุภาคของสารสมบัติความเป็นกรด-เบสของสาระละลาย ค่า pH ของสาระละลายและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ วิธีเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นเป็นร้อยละ และการนำความรู้เกี่ยวกับสารละลายไปใช้ประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวล และพลังงานของสาร เมื่อสารเปลี่ยนสถานะและเกิดการละลาย ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสถานะและการละลายของสาร อุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิ การถ่ายโอนความร้อน การดูดกลืน การคายความร้อน โดยการแผ่รังสี สมดุลความร้อนและผลของความร้อนต่อการขยายตัวของสารและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ องค์ประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศที่ปกคลุมผิวโลกความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศที่มีผลต่อปรากฏทางลมฟ้าอากาศ<br />โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม<br /> <br />โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ 1 คะแนนเต็ม100คะแนน<br />
  • สัปดาห์ที่หน่วยการเรียนรู้เวลา (ชั่วโมง)น้ำหนักคะแนนกิจกรรมการเรียนรู้ภาระงาน1-2ทฤษฎีความรู้กับวิทยาศาสตร์610-ทดลอง-อธิบาย-อภิปราย-สืบค้นข้อมูล-วิเคราะห์-ทำโครงงาน1. รายงานการศึกษาเรื่องที่สนใจ2. บทความทางวิชาการ3. การจัดแสดงนิทรรศการผลงานและนำเสนอ3-6สารรอบตัว1210-ทดลอง-อธิบาย-อภิปราย-สืบค้นข้อมูล-วิเคราะห์ ใบกิจกรรม เรื่องความหมายและสมบัติของสาร2.ใบกิจกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเคมี3.ใบกิจกรรม เรื่อง ประเภทของสารและเกณฑ์การจำแนก4. ใบกิจกรรม เรื่อง การจำแนกประเภทสารโดยใช้ลักษณะเนื้อสารเป็นเกณฑ์5.ใบกิจกรรม เรื่อง องค์ประกอบของสารเนื้อเดียว6.ใบกิจกรรม เรื่อง การตรวจ สอบความบริสุทธิ์ของสาร7.ใบงาน กิจกรรม เรื่อง ขนาดอนุภาคของสาร8.ใบงาน กิจกรรม เรื่อง การจัดเรียงอนุภาคของสาร9.แผนผังมโนทัศน์ สรุปเกี่ยวกับการจำแนกสารโดยใช้เกณฑ์ต่างๆ 10.วาดภาพพร้อมอธิบาย แบบจำลองการจัดเรียงอนุภาคของสารในสถานะต่างๆ7-10สารละลาย1215-ทดลอง-อธิบาย-อภิปราย-สืบค้นข้อมูล-วิเคราะห์-ทำโครงงาน1. ชุดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสารละลาย2. โครงการสารละลายในชีวิตประจำวัน สร้างสรรค์ความสุข3. แผ่นพับให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สารละลาย4. การจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ของนักเรียนสัปดาห์ที่หน่วยการเรียนรู้เวลา (ชั่วโมง)น้ำหนักคะแนนกิจกรรมการเรียนรู้ภาระงาน11สรุปทบทวนภาพรวม(สอบกลางภาค)215--12-14สารละลาย กรด-เบส810-ทดลอง-อธิบาย-อภิปราย-สืบค้นข้อมูล-วิเคราะห์1.ใบกิจกรรม เรื่อง การทดสอบสมบัติกรด-เบสของสารละลายด้วยกระดาษลิตมัส2.ใบกิจกรรม เรื่องกรดมีสมบัติอย่างไร3.ใบกิจกรรม เรื่องการทดสอบกรดจากพืชและกรดจากแร่ธาตุ4.แผนผังมโนทัศน์ สรุปเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรด-เบส 5.แผนผังสรุปความรู้เกี่ยวกับสบู่ ผงซักฟอก และแชมพูทำความสะอาดได้อย่างไร6.รายงานการศึกษาค้นคว้า เรื่อง พิษและอันตรายที่เกิดจากการใช้ สารบางชนิดในชีวิตประจำวัน7.แบบฝึกหัดทบทวน เรื่อง กรด-เบส15-17พลังงานความร้อน1010-ทดลอง-อธิบาย-อภิปราย-วิเคราะห์1.ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานความร้อน2.แผนผังมโนทัศน์สรุปเกี่ยวกับ พลังงานความร้อนในชีวิตประจำวัน18-19บรรยากาศของเรา810-อธิบาย-อภิปราย-สาธิต-สืบค้นข้อมูล-วิเคราะห์1.ใบกิจกรรมเรื่ององค์ประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศที่ปกคลุมผิวโลก2.ใบกิจกรรมเรื่อง ความหนาแน่นของอากาศ3.ใบกิจกรรมเรื่อง ศึกษาค่าความหนาแน่นของอากาศ4.ใบกิจกรรมเรื่อง อากาศมีความดันหรือไม่5. ใบกิจกรรม เรื่อง ความดันอากาศที่ระดับความสูงเท่ากัน20สรุปทบทวนภาพรวม(สอบปลายภาค)220--รวม60100
  เกณฑ์การให้คะแนนเกณฑ์การประเมินผล<br />สอบเก็บคะแนนก่อนกลางภาค10คะแนน80 - 100 คะแนน ได้ผลการเรียน“4”<br />สอบกลางภาค15คะแนน75 – 79 คะแนน ได้ผลการเรียน “3.5”<br />สอบเก็บคะแนนหลังกลางภาค10คะแนน70 – 74 คะแนน ได้ผลการเรียน “3”<br />สอบปลายภาคเรียน20 คะแนน65 - 69 คะแนน ได้ผลการเรียน “2.5” <br />งานที่มอบหมาย15คะแนน60 - 64 คะแนน ได้ผลการเรียน“2” <br />สมุดจดงาน10คะแนน55 - 59 คะแนน ได้ผลการเรียน “1.5”<br />ใบงาน10คะแนน50 - 54 คะแนน ได้ผลการเรียน“1” <br />การส่งงานผ่าน Social Media10คะแนน0 - 49 คะแนน ได้ผลการเรียน“0”<br />รวม100คะแนนส่งงานไม่ครบ ได้ผลการเรียน“ร”<br />ขาดเรียนเกิน 80 % โดยไม่มีสาเหตุ<br /> (เกิน 12 คาบ) ได้ผลการเรียน “มส”<br />ข้อตกลงในการเรียน<br />1. เข้าห้องเรียนอย่างช้าไม่เกิน 10 นาที ถ้าเกิน 10 นาที ถือว่า “สาย” สาย 3 ครั้งคิดเป็นขาดเรียน 1 ครั้ง<br />2. ตั้งใจเรียน หมั่นทบทวนบทเรียน ทำงานที่ครูมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและส่งงานภายในเวลาที่กำหนด<br />3. ในการทำงานทุกครั้ง ทั้งในสมุดและใบกิจกรรม จะมีคะแนนจากการทำงาน ตามเกณฑ์ ดังนี้<br /> - ถูกต้อง 4 คะแนน - สะอาดเรียบร้อย 3 คะแนน - ตรงต่อเวลา 3 คะแนน รวม 10 คะแนน<br />4. ไม่อนุญาตให้นำอาหาร ขนม เครื่องดื่ม เข้ามารับประทานในห้องเรียน และในขณะที่ครูสอน<br />5. ไม่อนุญาตให้นำโทรศัพท์มือถือ ซาวน์เบาส์ เครื่องเล่น MP3 , MP4 หรืออื่นๆ มาใช้ในห้องเรียน ขณะที่<br /> ครูสอนโดยเด็ดขาด หากครูตรวจพบจะยึดส่งให้กับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโดยทันที<br />6. แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ทั้งเสื้อผ้า ถุงเท้า ทรงผม ฯลฯ หากไม่ถูกต้องจะไม่อนุญาต<br /> ให้เข้าเรียน และถ้าผิดระเบียบร้ายแรงจะส่งตัวให้กับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโดยทันที<br />7. เตรียมอุปกรณ์การเรียน เช่น หนังสือเรียน สมุด ปากกา ไม้บรรทัด มาให้พร้อมทุกครั้งที่เข้าเรียน <br />8. นักเรียนทุกคนต้องมีแฟ้มสะสมงาน คนละ 1 แฟ้ม เพื่อรวบรวมใบงานและผลงานของนักเรียน ในวิชาวิทยาศาสตร์ <br />9. งดส่งเสียงดัง พูดคุยและลุกจากที่ขณะที่ครูสอน ยกเว้นได้รับอนุญาตจากครูผู้สอน<br />10.ให้เกียรติ เคารพและเชื่อฟังครูผู้สอน ขออนุญาตครูก่อนลุกจากที่ หรือออกนอกห้องเรียนทุกครั้ง<br />12. หนังสือเรียนที่นักเรียนได้รับเป็นหนังสือตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาล นักเรียนควรใช้หนังสืออย่าง รู้คุณค่า และรักษาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ เมื่อสิ้นปีการศึกษาจะต้องส่งคืนครู หากชำรุดหรือสูญหายนักเรียน จะต้องซื้อหนังสือเล่มใหม่มาทดแทน11. ช่วยกันรักษาความสะอาด และสาธารณสมบัติของห้องเรียน <br />