09.แสงอาทิตย์

2,730 views
2,673 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,730
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,082
Actions
Shares
0
Downloads
124
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

09.แสงอาทิตย์

 1. 1. พลังงานแสงอาทิตย แสงอาทิตยใหพลังงานไดอยางไร แสงจากดวงอาทิ ต ย เ กิ ด จากปฏิ กิ ริ ย าเทอร โ มนิ ว เคลี ย ร (Thermonuclear reaction) หรือ ปฏิกิริยาหลอมตัวทางนิวเคลียรใน ดวงอาทิตย เมื่อแสงอาทิตยเดินทางมาถึงนอกชั้นบรรยากาศของโลก จะมีความเขมแสงโดยเฉลี่ยประมาณ 1,350 วัตตตอตารางเมตร แต กวาจะลงมาถึงพื้นโลก พลังงานบางสวนตองสูญเสียไปเมื่อผานชั้น บรรยากาศต า ง ๆ ที่ ห อ หุ ม โลก เช น ชั้ น โอโซน ชั้ น ไอน้ํ า ชั้ น ก า ซ คารบอนไดออกไซด ทําใหความเขมแสงลดลง เหลือประมาณ 1,000 วัตตตอตารางเมตร หรือประมาณ รอยละ 70 ขั้นตอนการรับพลังงานจาก ดวงอาทิตย ( ภาพ :www.meteo.be ) ปริมาณแสงอาทิตยที่ไดรับบนพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง จะมีปริมาณสูงสุดเมื่อพื้นที่นั้นทํามุมตั้ง ฉากกับแสงอาทิตย ดังนั้นหากตองการใหพื้นที่ใดรับแสงอาทิตยไดมากที่สุดตอวัน ก็จะตองปรับ พื้ น ที่รับ แสงนั้น ๆ ตามการเคลื่ อ นที่ ข องดวงอาทิต ย ซึ่ง จะเคลื่อนที่จ ากทิศ ตะวัน ออกไปสู ทิ ศ ตะวันตกเสมอ 1
 2. 2. แสงอาทิตยในประเทศไทย กรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุรั ก ษพ ลัง งาน ได จัดทํ า แผนที่ ศัก ยภาพพลั ง งาน แสงอาทิตยของประเทศไทย (Solar energy potential map) โดยใชขอมูลยอนหลังจากดาวเทียม เปนเวลา 6 ป เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดมาใชเปนแนวทางพัฒนาการนําพลังงานจากแสงอาทิตยมา ใชประโยชนภายในประเทศ พบวา รอยละ 14.3 ของพื้นที่ในประเทศไทย มีศักยภาพการผลิตไฟฟาจากพลังงาน แสงอาทิตยสูง คือ ไดรับรังสีดวงอาทิตยเฉลี่ยตอป อยูในชวง 19-20 เมกกะจูลตอตารางเมตรตอ วัน และรอยละ 50.2 ของพื้นที่ในประเทศไทย ไดรับรังสีดวงอาทิตยเฉลี่ยตอป อยูในชวง 18-19 เมกกะจูลตอตารางเมตรตอวัน ซึ่งถือวามีศักยภาพพลังงานคอนขางสูง สวนบริเวณที่มีศักยภาพ คอนขางต่ํามีเพียงรอยละ 0.5 ของพื้นที่เทานั้น เมื่อทําการเฉลี่ยความเขมรังสีดวงอาทิตยทั่ว ประเทศจากทุกพื้นที่ เปนคารายวันเฉลี่ยตอปได 18.2 ลานจูลตอตารางเมตรตอวัน โดยมีคาเฉลี่ย สูงสุดในเดือนเมษายน แผนภูมิแสดงเปอรเซ็นตของพื้นที่ในประเทศไทยและความเขมรังสีดวงอาทิตยที่ไดรับ เปอรเซ็นตของพืนที่ ้ ความเขมรังสีดวงอาทิตย ( เมกกะจูลตอตารางเมตรตอวัน ) ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 2
 3. 3. นอกจากนี้ พบวา การแผรังสีจากดวงอาทิตยในประเทศไทยนั้น มีศักยภาพผลิตไฟฟา เฉลี่ยไดที่ 4.6 ถึง 5.3 หนวย (kWh) ตอตารางเมตรตอวัน โดยมีจํานวนชั่วโมงการสองสวางของ ดวงอาทิตย 2,200 ถึง 2,900 ชั่วโมงตอป หรือ 6 ถึง 8 ชั่วโมงตอวัน ซึ่งหากสามารถปรับพื้นที่รับ แสงใหติดตามแสงอาทิตยไดตลอดเวลาแลว คาดวาจะสามารถรับแสงไดเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1.3- 1.5 เทา ในประเทศไทยไดมีการนําแหลงพลังงานแสงอาทิตยมาใชประโยชนไดระยะหนึ่งแลว ทั้ง เพื่อใชผลิตน้ํารอนและอบแหงพืชผลทางการเกษตร สวนการนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชใน เชิงพาณิชยนั้น ยังอยูระหวางพัฒนาเพื่อใหมีตนทุนต่ําลง แผนที่แสดงศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย ( ความเขมรังสีดวงอาทิตยเฉลี่ยรายวันตอป ) 3 ที่มา : กระทรวงพลังงาน
 4. 4. การใชประโยชนจากพลังงานแสงอาทิตย การนําแสงอาทิตยมาใชประโยชนในดานพลังงานนั้น แบงออกไดเปน 2 ประเภทหลัก คือ 1. การนําแสงอาทิตยมาใชเปนพลังงานความรอน ตัวอยางที่เห็นไดชัดที่มีการใช งานมาเปนเวลานาน ไดแก การอบแหงหรือตากแหง ผัก ผลไม และเนื้อสัตวตางๆ หรือ ในกรณีที่ใชการออกแบบเชิงวิศวกรรมมาเกี่ยวของ เชน การผลิตน้ํารอนจาก พลังงานแสงอาทิตย โดยใชแผงสะสมความรอน (Solar collector) ที่ใชกันอยาง แพรหลายมากขึ้นทั้งในครัวเรือนทั่วไป หรือแมกระทั่งโรงแรมบางแหง การอบแหงพลังแสงอาทิตย เครื่องทําน้ํารอนพลังแสงอาทิตย 2. การนําแสงอาทิตยมาผลิตกระแสไฟฟา โดยอาศัยชุดเซลลแสงอาทิตย หรือที่ รูจักกันในชื่อ Photovoltaic system (PV system) ซึ่งรายละเอียดของระบบการ ผลิตกระแสไฟฟาจากแสงอาทิตยจะนําเสนอในเนื้อหาตอไป การนําแสงอาทิตยมาผลิตกระแสไฟฟา ( ภาพ : www.energy.go.th) 4
 5. 5. หลักการทํางานของเซลลแสงอาทิตย (Solar Cell) เซลลแสงอาทิตย (Solar Cell) เปนสิ่งประดิษฐกรรมทางอิเลคทรอนิกส ที่สรางขึ้นเพื่อ เปนอุปกรณสาหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟา โดยการนําสารกึ่งตัวนํา เชน ํ ซิลิกอน ซึงมีราคาถูกที่สุดและมีมากที่สดบนพืนโลกมาผานกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อผลิต ่ ุ ้ ใหเปนแผนบางบริสุทธิ์ และทันทีที่แสงตกกระทบบนแผนเซลล รังสีของแสงที่มีอนุภาคของ พลังงานประกอบที่เรียกวา โฟตอน (Photon) จะถายเทพลังงานใหกับอิเล็กตรอน (Electron) ใน สารกึ่งตัวนําจนมีพลังงานมากพอที่จะกระโดดออกมาจากแรงดึงดูดของอะตอม (atom) และ เคลื่อนที่ไดอยางอิสระ ดังนันเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ครบวงจรจะทําใหเกิดไฟฟากระแสตรงขึ้น ้ รูปหลักการทํางานของเซลลแสงอาทิตย ( ภาพ : www.energy.go.th) แรงเคลื่ อ นไฟฟ า ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น จากเซลล แ สงอาทิ ต ย เ พี ย งเซลล เ ดี ย วจะมี ค า ต่ํ า มาก การ นํามาใชงานจะตองนําเซลลหลาย ๆ เซลล มาตอกันแบบอนุกรมเพื่อเพิ่มคาแรงเคลื่อนไฟฟาให สูงขึ้น เซลลที่นํามาตอกันในจํานวนและขนาดที่เหมาะสมเรียกวา แผงเซลลแสงอาทิตย (Solar Module หรือ Solar Panel) ถึงแมวาเซลลแสงอาทิตยจะทํามาจากวัสดุจําพวกทราย ซึ่งมีราคาไมสูงนัก หากแตใน  กระบวนการผลิตที่ตองทําใหบริสุทธิ์ และอยูในรูปสารที่พรอมจะทําเซลลแสงอาทิตย จะตองใช เทคโนโลยีที่สงมาก ทําใหราคาของตัวเซลลมีราคาแพง ประเทศทีทําการผลิตเซลลแสงอาทิตย ู ่ มากที่สุดในโลก คือ ประเทศญี่ปุน ไดทําการวิจัยและพัฒนาโครงการ Sunshine project มาตั้งแต ป พ.ศ. 2517 สงผลใหราคาของเซลลแสงอาทิตยทประเทศญี่ปุนผลิตในปจจุบน มีราคาลดลง ี่ ั เหลือเพียง 1 ใน 100 ของราคาเริ่มตนเมื่อสามสิบกวาปกอน 5
 6. 6. ระบบการผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย การผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบงตามเทคโนโลยีได 2 ระบบ ดังนี้ 1. ระบบการผลิตกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย แบงออกเปน 3 ระบบ ไดแก 1.1 ) ระบบการผลิตกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบอิสระ (PV Stand alone system) ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบอิสระ( ภาพ : www.energy.go.th) เปนระบบผลิตไฟฟาที่ไดรับการออกแบบสําหรับใชงานในพื้นที่ชนบทที่ไมมีระบบสายสง ไฟฟ า อุ ป กรณ ร ะบบที่ สํ า คั ญ ประกอบด ว ยแผงเซลล แ สงอาทิ ต ย อุ ป กรณ ค วบคุ ม การประจุ แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ และอุปกรณเปลี่ยนระบบไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแสสลับแบบอิสระ ระบบ Stand-alone จะมีการเก็บไฟฟากระแสตรงที่ผลิตไดจากแสงอาทิตยในเวลา กลางวัน เพื่อไปใชในเวลากลางคืน โดยการนําไปเพิ่มประจุของชุดแบตเตอรี่ (เก็บไฟที่ผลิตไดไวใน แบตเตอรี่ ) หลั ง จากนั้ น จึ ง จะนํ า ไฟฟ า ไปใช ง านตาม ตองการ โดยอาจนําไฟฟาที่เก็บไปใชในลักษณะกระแสตรง เหมือนเดิม หรืออาจจะแปลงใหเปนไฟฟากระแสสลับ (AC) โดยติดอุปกรณเพิ่ม กอนจะนําไปใชงานก็ได ระบบ เชนนี้ พบมากในบริเวณพื้นที่ชนบท เขตอุทยานแหงชาติ เชน อุทยานแหงชาติตะรุเตา หวยขาแขง และภูกระดึง เปนตน หรือในพื้นที่ที่ระบบสายสงไฟฟาหลักไปไมถึง การผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบอิสระในพื้นที่ หางไกลที่ไมมีระบบสายสงไฟฟา 6
 7. 7. 1.2) ระบบการผลิตกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบตอเขากับระบบจําหนาย (PV Grid connected system) เป น ระบบผลิ ต ไฟฟ า ที่ ถู ก ออกแบบ สําหรับผลิตไฟฟาผานอุปกรณเปลี่ยนระบบ ไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแสสลับ เขาสู ระบบสายสงไฟฟาของการไฟฟาโดยตรงทันที ระบบนี้จะไมมีการเก็บไฟฟาในแบตเตอรี่ ใช ผลิ ต ไฟฟ า ในเขตเมื อ ง หรื อ พื้ น ที่ ที่ มี ร ะบบ จําหนายไฟฟาเขาถึง อุปกรณระบบที่สําคัญประกอบดวย แผงเซลลแสงอาทิ ตย อุ ปกรณเปลี่ยนระบบ ไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแสสลับชนิดตอ กับระบบจําหนายไฟฟา ( ภาพ : www.energy.go.th) การผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบตอกับระบบจําหนาย เหมาะ กับพื้นที่ในเมือง หรือพื้นที่มีระบบจําหนายไฟฟาเขาถึง 7
 8. 8. 1.3) ระบบการผลิตกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบผสมผสาน (PV Hybrid system) เปนระบบผลิตไฟฟาที่ถูกออกแบบสําหรับทํางานรวมกับอุปกรณผลิตไฟฟาอื่น ๆ เชน ระบบเซลลแสงอาทิตยกับพลังงานลม และเครื่องยนตดีเซล ระบบเซลลแสงอาทิตยกับพลังงานลม และไฟฟาพลังน้ํา เปนตน โดยรูปแบบระบบจะขึ้นอยูกับการออกแบบตามวัตถุประสงคโครงการ เปนกรณีเฉพาะ ตัวอยางการผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบผสมผสานรวมกับพลังงานลม ในเขตพื้นที่หางไกล หรือที่แทนขุดเจาะกลางทะเลที่ประเทศเกาหลีใต 8
 9. 9. 2. ระบบผลิตไฟฟาดวยความรอนแสงอาทิตย แบงออกเปน 3 แบบ ไดแก 2.1 ) แบบ Parabolic Troughs ประกอบด ว ยตั ว รั บ แสงเป น รางยาวโค ง แบบมิ ติ เ ดี ย วที่ ติ ด ตั้ ง ไว บ นระบบหมุ น ตาม ดวงอาทิตยแกนเดียว ทําหนาที่รวมพลังงานแสงอาทิตย และถายเทความรอนใหกับของเหลวที่ไหล หมุ น เวี ย นผ า นท อ ซึ่ ง ปกติ จ ะเป น น้ํ า จนกลายเป น ไอน้ํ า ไปขั บ เคลื่ อ นกั ง หั น ไอน้ํ า เพื่ อ ผลิ ต กระแสไฟฟาตอไป หลักการทํางานของ Parabolic Troughs ตัวรับแสง Parabolic Troughs 2.2) แบบ Central Receiver หรือ Power Tower ประกอบดวยตัวรับความรอนที่ติดตั้งอยูกับที่บนหอคอยที่ลอมรอบดวยแผงกระจกขนาด ใหญจํานวนมาก ซึ่งจะหมุนตามดวงอาทิตยและสะทอนรังสีไปยังตัวรับความรอนซึ่งมีของเหลวอยู ภายใน ของเหลวดูดซับพลังงานความรอน จะสงตอไปยังเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบกังหัน หรือนําไป เก็บไวในถังเก็บกักเพื่อนําไปใชงานตอไป หลักการทํางานของ Central Receiver ตัวรับแสง Central Receiver ( ภาพ : www.energy.go.th ) 9
 10. 10. 2.3) แบบ Parabolic Dishes ประกอบดวยตัวรวมแสงเปนจานทรง parabolic ที่มีจุดศูนยรวมแสงเพื่อสะทอน พลังงานแสงอาทิตยไปยังตัวรับความรอน ที่อยูบนจุดศูนยรวม Parabolic Dishes จะใชแผง สะทอนที่มีลักษณะโคงจํานวนมาก ซึ่งทําดวยกระจกหรือแผนฟลมบางๆ ตัวรวมแสงใชระบบหมุน ตามดวงอาทิตยสองแกนเพื่อรวมแสงใหเปนจุดเดียวกันที่ตัวรับความรอน ระบบนี้มีประสิทธิภาพ การแปลงเปนความรอนไดสูงกวาชนิดรวมตัวแบบราง (Parabolic Troughs) เนื่องจากสามารถ ทํางานไดที่อุณหภูมิสูงกวา หลักการทํางานของ Parabolic Dishes ตัวรับแสง Parabolic Dishes 10
 11. 11. การผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในประเทศไทย การผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในประเทศไทย ทั้งที่ผลิตและใชงานในเชิงพาณิชย รวมถึงโครงการสาธิต สวนใหญดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดเริ่มทดลองนําเซลลแสงอาทิตยมาติดตั้ง และทดสอบตั้งแตป 2521 ในระยะแรกไดจัดหาเซลลแสงอาทิตยจากผูผลิตในตางประเทศเขามา ทดลองตามหนวยงานของ กฟผ. ตอมาไดพัฒนาการใชงานในลักษณะของการสาธิตเพื่อผลิต ไฟฟาขนาดที่ใหญขึ้น โดยใชเซลลแสงอาทิตยผลิตไฟฟารวมกับพลังงานชนิดอื่นๆ เชน รวมกับ พลังน้ํา พลังงานลม ซึ่งกระแสไฟฟาที่ผลิตไดนั้นเชื่อมโยงเขากับระบบจําหนายของการไฟฟาสวน ภูมิภาค (กฟภ.) นอกจากนี้ยงมีโครงการสาธิตตางๆ ขึ้นอีก ทังที่ กฟผ.ดําเนินการเอง และมี ั ้ ภาคเอกชนเขารวม ขอมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน พบวา ในป 2550 ประเทศ ไทยมีกาลังผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยรวม 30 MW และมีเปาหมายในการสงเสริมใหเพิ่ม ํ เปน 45 MW ในป 2554 สรุปสถานะการติดตั้งเซลลแสงอาทิตยในประเทศไทย ตั้งแตอดีตจนถึงป พ.ศ. 2550 พ.ศ. ปริมาณการติดตั้ง (กิโลวัตต) off-grid grid-connected รวม 2526-2530 10.7 150.3 161.0 2531-2535 99.4 152.4 251.8 2536-2540 1,620.7 169.6 1,790.3 2541-2545 2,551.3 350.1 2,901.3 2546 3,109.8 1,123.5 4,233.3 2547 9,052.0 1,777.0 10,829.1 2548 22,075.0 1,777.0 23,852.0 2549 28,627.5 1,782.0 30,409.5 2550 28,868.0 3,382.0 32,250.0 ที่มา : สํานักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษพลังงาน 11
 12. 12. แนวโนมการผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย และการสงเสริมจากภาครัฐ • การผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยไดรับความสนใจในการลงทุนมากขึ้น เนื่องจาก วิกฤตการณผันผวนดานราคาน้ํามันที่ผานมา • ภาครัฐใหการสนับสนุนการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแกผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) / รายเล็กมาก(VSPP) โดยกําหนดอัตราสวนเพิ่มการรับซื้อไฟฟาที่ผลิตจาก พลังงานแสงอาทิตย 8 บาทตอหนวย หากเปนโครงการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ให อัตราเพิ่มพิเศษอีก 1.50 บาทตอหนวย เปน 9.50 บาทตอหนวย ระยะเวลา 10 ป • การตั้งโรงงานผลิตเซลลแสงอาทิตยในประเทศไทยในชวงไมกี่ปที่ผานมา ทําใหราคาเซลล แสงอาทิตยลดลงอยางรวดเร็ว 12
 13. 13. ตัวอยางโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย • โครงการบานแสงอาทิตยสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม มีการติดตั้งเซลลแสงอาทิตยขนาดกําลังการผลิต 14 kW ที่สถานีพลังงานแสงอาทิตยสัน กําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม โดยทําการตอเชื่อมเขาระบบสายสงไฟฟาของ กฟภ. ตั้งแต 18 มิถุนายน 2536 นับเปนสถานีพลังงานแสงอาทิตยแบบตอเขาระบบ (Grid Connected) แหงที่ 3 ในประเทศไทย ตอจากสถานีพลังงานแสงอาทิตยคลองชองกล่ํา จังหวัดสระแกว และ สถานีพลังงานทดแทนพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต โดยเปนสถานีพลังงานแสงอาทิตยที่เขาตอระบบ เปนแหงแรกในภาคเหนือ บานแสงอาทิตยสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม • สถานีพลังงานแสงอาทิตยคลองชองกล่ํา อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว โครงการนี้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ภายหลั ง จากที่ กฟผ. ได ท ดสอบการใช เ ซลล แ สงอาทิ ต ย ต าม หน ว ยงานต า ง ๆ ของ กฟผ. ในชนบทแล ว กว า 30 แห ง พบว า ผลการใช ง านเป น ที่ น า พอใจ ประกอบกั บ การพั ฒ นาเซลล แ สงอาทิ ต ย ก า วหน า ไปมาก ทั้ ง ราคาก็ มี แ นวโน ม ลดต่ํ า ลงจน คาดหมายไดวาจะสามารถผลิตไฟฟาไดในราคาใกลเคียงกับโรงไฟฟาพลังความรอนภายใน 10-20 ปขางหนา 13
 14. 14. จึงเห็นวานาจะมีการนําเซลลแสงอาทิตยมาทดลองใชในลักษณะเปนโรงไฟฟาที่สามารถ จายไฟเขาระบบได เพื่อเปนการสาธิตและประเมินผลการใชงาน โดยการติดตั้งโครงการโรงไฟฟา เซลลแสอาทิตยขนาด 20 kW ที่ชองกล่ํา โครงการนี้เปนการสาธิตและใชงานในระบบรวม (Hybrid System) ดวย โดยไดดําเนินการ ติดตั้งระบบเซลลแสงอาทิตยเมื่อปลายป 2529 และเชื่อมโยงเขาระบบจําหนายของ กฟภ.เมื่อ เดือนมีนาคม 2531 แผงเซลลแสงอาทิตย ขนาด 20 กิโลวัตต ที่สถานีพลังงาน แสงอาทิตยคลองชองกล่ํา • โรงไฟฟาเซลลแสงอาทิตยผาบอง จังหวัดแมฮองสอน โรงไฟฟาเซลลแสงอาทิตยผาบอง จังหวัดแมฮองสอน กําลังผลิต 0.5 MW ใชเทคโนโลยี การผลิตไฟฟาจากพลังงานสะอาด ผานแผงเซลลแสงอาทิตย โดยไมปลอยของเสีย หรือสิ่งรบกวน ใด ๆ ที่ จ ะก อ ให เ กิ ด มลภาวะต อ มนุ ษ ย และสิ่ ง แวดล อ ม ช ว ยให ร ะบบผลิ ต ไฟฟ า ของจั ง หวั ด แม ฮ อ งสอน มี ส ภาพมั่ น คงเพิ่ ม ขึ้ น นอกจากนั้น สถานที่นี้ ยัง เป น แหล ง สาธิ ต การใชพ ลัง งาน ทดแทนที่สะอาด เพื่อการศึกษา และการถายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาเซลล แสงอาทิตยขนาดใหญที่สุดในประเทศ โรงไฟฟาเซลลแสงอาทิตยผาบอง จังหวัดแมฮองสอน 14
 15. 15. โครงการอื่นๆ ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ที่ไดนําเซลล แสงอาทิตยมาใชงาน • ควนพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต นํามาใชผลิตกระแสไฟฟารวมกับกังหันลม • หมูบานสหกรณอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม นํามาใชผลิตกระแสไฟฟารวมกับ เครื่องยนตดีเซลล • สถานีทวนสัญญาณจองครอง อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี • สถานีทวนสัญญาณ เขาฟาผา อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา • อางเก็บน้ํา โรงไฟฟา จังหวัดกระบี่ • สถานีทวนสัญญาณบานนาแกว จังหวัดกระบี่ • หนาพระตําหนักเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก • เขื่อนอุบลรัตน จังหวัดขอนแกน นํามาใชสาธิตการผลิตไฟฟาสําหรับแสงสวางและปมน้ําพุ ขอดี – ขอจํากัดของการผลิตไฟฟา จากพลังงานแสงอาทิตย ขอดี • เปนแหลงพลังงานธรรมชาติขนาดใหญที่สุด และสามารถใชเปนพลังงานไดไมมีวันหมด • ไมมีคาใชจายในเรื่องเชื้อเพลิง • สามารถนําไปใชในแหลงที่ยังไมมีไฟฟาใช และอยูหางไกลจากระบบสายสงและสาย จําหนายไฟฟา • การใชประโยชนไมยุงยาก การดูแลรักษางาย • เปนพลังงานสะอาด ไมกอใหเกิดมลภาวะจากกระบวนการผลิตไฟฟา ขอจํากัด • ยังไมสามารถดําเนินการไดในเชิงพาณิชย เนื่องจากแผงเซลลและอุปกรณสวนควบยังมี ราคาแพง • แบตเตอรี่ซึ่งเปนตัวกักเก็บพลังงานแสงอาทิตยไวใชในเวลากลางคืนมีอายุการใชงานต่ํา • ความเขมของแสงไมคงที่และสม่ําเสมอ เนื่องจากสภาพอากาศและฤดูกาล 15

×