02.สถานการณ์พลังงาน

2,034 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,034
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,102
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

02.สถานการณ์พลังงาน

  1. 1. สถานการณพลังงาน ของประเทศไทย การใชพลังงาน การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตนของไทยในป 2551 อยูที่ระดับ 1,639 เทียบเทาพัน บารเรลน้ํามันดิบตอวัน เพิ่มขึนรอยละ 2 เมื่อเทียบกับป 2550 ้ สําหรับสัดสวนการใชพลังงานเชิงพาณิชยขนตน ป 2551 นับเปนปแรกที่สดสวนการใช ั้ ั กาซธรรมชาติมากกวาการใชน้ํามัน โดยกาซธรรมชาติมีสัดสวนการใชมากที่สุดรอยละ 41 รองลงมา น้ํามันรอยละ 38 ลิกไนต/ถานหินนําเขา รอยละ 19 และพลังน้ํา/ไฟฟานําเขารอยละ 2 สัดสวนการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน ป 2551 กาซธรรมชาติ 41% ลิกไนต/ถานหิน 19% พลังน้ํา/ไฟฟานําเขา น้ํามัน 2% 38% ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1
  2. 2. การผลิตพลังงาน การผลิตพลังงานเชิงพาณิชยขนตนของไทยในป 2551 อยูที่ระดับ 859 เทียบเทาพัน ้ั บารเรลน้ํามันดิบตอวัน เพิ่มขึนจากปกอนรอยละ 8.2 ้ การใช การผลิต และการนําเขาพลังงานเชิงพาณิชยขนตน ั้ หนวย : เทียบเทาพันบารเรลน้ามันดิบตอวัน ํ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 * การใช 1,346 1,450 1,520 1,548 1,606 1,639 การผลิต 666 676 743 765 794 859 การนําเขา(สุทธิ) 868 988 980 978 998 973 ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน * เบื้องตน หนวย : เทียบเทาพันบารเรลน้ํามันดิบตอวัน 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 การใช 800 การผลิต 600 การนําเขา(สุทธิ) 400 200 0 2546 2547 2548 2549 2550 2551 * * เบื้องตน ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2
  3. 3. การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย ภาพรวมการใชพลังงานเชิงพาณิชยขนสุดทายของไทยในป 2551 อยูที่ระดับ 1,116 ั้ เทียบเทาพันบารเรลน้ํามันดิบตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 1.9 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่แลว โดย สัดสวนการใชพลังงานเชิงพาณิชยข้นสุดทายนั้น ั น้ํามันสําเร็จรูปยังครองสัดสวนการใชสงสุดอยูที่ ู รอยละ 56 รองลงมาเปนไฟฟารอยละ 21 ลิกไนต/ถานหินนําเขารอยละ 15 และกาซธรรมชาติ รอยละ 8 สัดสวนการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย ป 2551 ลิกไนต 2 % กาซธรรมชาติ 8% ถานหิน 13 % ไฟฟา 21 % น้ํามัน 56 % การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย 2546 2547 2548 2549 2550 2551 * การใช 931 1,021 1,046 1,049 1,095 1,116 น้ํามันสําเร็จรูป 612 661 654 638 652 624 กาซธรรมชาติ 46 54 55 59 74 89 ถานหินนําเขา 61 67 81 100 114 141 ลิกไนต 24 37 42 30 22 23 ไฟฟา 187 201 214 223 233 239 ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน * เบื้องตน 3
  4. 4. มูลคาการใชพลังงานขั้นสุดทาย ป 2551 การใชพลังงานขั้นสุดทาย มีมูลคา 1,709,340 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 207,326 ล า นบาท หรื อคิ ด เป น ร อ ยละ 13.8 โดยมู ล ค า การใช พ ลั ง งานขั้น สุ ดท า ยทุ ก ชนิ ด เพิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะมูลคาการใชกาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 61.7 มูลคาการใชพลังงานขันสุดทาย ้ หนวย: ลานบาท อัตราการเปลียนแปลง ่ (%) ชนิด 2548 2549 2550 2551* 2549 2550 2551 * น้ํามันสําเร็จรูป 774,404 915,461 955,370 1,120,255 18.2 4.4 17.3 ไฟฟา 328,237 385,135 390,731 398,742 17.3 1.5 2.1 กาซธรรมชาติ 22,275 28,880 35,110 56,789 29.7 21.6 61.7 ลิกไนต/ถานหิน 18,407 19,488 24,275 32,136 5.9 24.6 32.4 พลังงานทดแทน 95,541 92,562 96,529 101,417 -3.1 4.3 5.1 รวม 1,238,864 1,441,525 1,502,014 1,709,340 16.4 4.2 13.8 ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน * เบื้องตน **มูลคาประมาณ มูลคาการใชพลังงานขันสุดทาย ้ หนวย : ลานบาท 1200000 1000000 800000 น้ํามันสําเร็จรูป ไฟฟา 600000 กาซธรรมชาติ ลิกไนต/ถานหิน 400000 พลังงานทดแทน 200000 0 2548 2549 2550 2551 ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 4
  5. 5. การนําเขาพลังงาน ป 2551 มีมูลคาการนําเขาพลังงานรวม 1,239,314 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 359,236 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 40.8 โดยมูลคาการนําเขาน้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ และถานหินเพิ่มขึ้น ในขณะที่มูลคาการนําเขาน้ํามันสําเร็จรูป และไฟฟาลดลง มูลคาการนําเขาพลังงาน ป 2551 อัตราการเปลียนแปลง(%) ่ ชนิด 2547 2548 2549 2550 2551* 2549 2550 2551* น้ํามันดิบ 486,627 644,933 753,783 715,789 1,070,472 16.9 -5.0 49.6 น้ํามันสําเร็จรูป 41,533 55,680 60,253 48,317 35,259 8.2 -19.8 -27.0 กาซธรรมชาติ 46,053 62,827 77,843 78,901 92,292 23.9 1.4 17.0 ถานหิน 12,275 15,422 18,896 29,656 37,229 22.5 56.9 25.5 ไฟฟา 5,659 7,114 8,294 7,414 4,062 16.6 -10.6 -45.2 รวม 592,148 785,976 919,068 880,078 1,239,314 16.9 -4.2 40.8 ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน สัดสวนมูลคาการนําเขาพลังงาน 2551 น้ํามันสําเร็จรูป น้ํามันดิบ 2.8 % 86.4 % กาซธรรมชาติ 7.5 % ถานหิน ไฟฟา 3.0 % 0.3 % ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 5
  6. 6. หมายเหตุ : 1. หนวย “เทียบเทาบารเรลน้ามันดิบ” หรือ BOE (Barrel of oil equivalent) หมายถึง การ ํ ปรับเทียบพลังงานชนิดตางๆ เชน กาซธรรมชาติ ถานหิน ใหเทียบเทาน้ํามันดิบ ตัวอยางเชน • กาซธรรมชาติ 1 ลานลูกบาศกฟุต เทียบเทาน้ามันดิบ 174.4 บารเรล ํ • กาซธรรมชาติเหลว 1 บารเรล เทียบเทาน้ามันดิบ 0.9096 บารเรล ํ • ถานหินลิกไนท 1 เมตริกตัน เทียบเทาน้ามันดิบ 2.053 บารเรล ํ 2. พลังงานเชิงพาณิชย (Commercial energy) ประกอบดวย น้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ คอน เดนเซท ผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป ไฟฟาจากพลังน้าและถานหิน/ลิกไนต ํ 3. การใชพลังงานเชิงพาณิชยขนสุดทาย (Final Commercial Energy Consumption) ั้ หมายถึง พลังงานขันสุดทายที่ผูบริโภคใช โดยไมรวมถึงเชื้อเพลิงที่นําไปใชในการผลิต ้ พลังงานทุติยภูมิ ตัวอยางเชน เราใชไฟฟา แตไฟฟาผลิตจากกาซธรรมชาติ ก็จะคิดเฉพาะ ปริมาณไฟฟาที่ใชเทานัน ไมรวมเอากาซธรรมชาติมาคิดซ้ํา หรือถานําน้ํามันสําเร็จรูปมาเติม ้ รถ ก็ถือวาน้ามันสําเร็จรูปเปนพลังงานสุดทาย โดยพลังงานเชิงพาณิชยขนสุดทาย มักใช ํ ั้ หนวยเปน “พันบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ” หรือ “พันตันเทียบเทาน้ามันดิบ(KTOE)” ํ 6

×