Jsu assig sem 2 (slideshare)

701 views
632 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
701
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
54
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jsu assig sem 2 (slideshare)

 1. 1. SOALAN OBJEKTIFSoalan 1 berdasarkanGambar 1 Gambar 11. LinadanFinasedang………………………..internet di makmalkomputer. A layar B. layari C. melayari D. melayarkanSoalan 2 berdasarkanGambar 2 Gambar 22. Roslimenerimaempat ………………… poskaddaripadasahabatpenanya. A. keping B. gulung C. helai D. buah
 2. 2. 3. “Minumanberkarbonatseperticoca-coladanpepsimempunyaikandungangula yang sangat …………………….” kata Cikgu Jenny kepadapelajarnya di padang. A. rendah B. tinggi C. sedikit D. penuh Soalan 4 berdasarkanGambar 3 Gambar 34. CikguSabrimenghadiahkanpialaitu …………………….Johar. A. ke B. untuk C. pada D. kepada5. “ Cuci ……………………….belah .tangankamusebelummakan, “ kata CikguMastura kepadamurid-murid. A. satu B. dua C. setiap D. kedua-dua
 3. 3. Soalan 6 berdasarkanGambar 5 Gambar 56. ………………dan Mina berkawanbaik. Setiappagi……………..berjalan kaki pergikesekolah. A. Saya, dia B. Saya, kami C. Saya, kita D. Saya, mereka7. Jurulatihitubersungguh- sungguhmelatihpasukanhokisekolahnyasupayamunculsebagaijuara…………………….ha sratnyaituberkecaiapabilapasukanyatewasdalamperlawanansukuakhir. A. Namunbegitu B. Jikademikian C. Sementara D. Malahan8. Pelarilelakiitu………………………setelahberjayamenamatkanlariansejauh 200 meter. A. terpingga-pingga B. tersedak-sedak C. tercunggap-cunggap D. tergagap-gagapSoalan 9 berdasarkanGambar 6
 4. 4. Gamabr 69. KemejabaharuCikguHamdanberwarna ………………..lumutituamatmahalharganya. A. hijau B. oren C. jingga D. kuningSoalan 10 dan 11Pilihayat yang menggunakan kata tanya yang betul.10. A. Bagaimanakahcarahendakmembersihkanskrinkomputer yang kotoritu? B. Siapakahhargamesinpencetak yang baharuitu ?C. Di manakahkandungankotakkecilitu ? D. Apakah Dina tinggal ?11. A. Kenapakahlatihanrumah-rumahsukanakandiadakan ? B. Apakah yang melatihpasukansepaktakrawsekolahitu ? C. Bagaimanakahalatansukan yang akandigunakanuntukacarasukaneka ? D. Siapakah yang dimarahiolehCikgu Nora di makmalkomputerpagitadi ?Soalan 12 dan 13Pilihperkataansinonim (seerti)bagiperkataanbergaris12. Air sungai di belakangmakmalkomputersekolah lama itusungguhjernih. A. hening C. sejuk B. dingin D. suci13. “CikguHajahSarinaialah guru komputerkelassaya,” kata Shirakepadarakannya..
 5. 5. A. bilik B. rumah C. sekolah D. darjahSoalan 14 dan 15Pilihperkataanantonim (berlawanan) bagiperkataanbergaris.14. Cikgu Salina sentiasamemintasupayamurid-muridnyamengamalkan sikapsaling bantu-membantuantarasatusama lain. A. melarang B. menyekat C. mencegah D. membendung15. Lubang yangpenuhberisisampahsaraptaditelahditimbusolehtukangkebunsekolah yang baharuitu A. ditindan B. dibuka. C. digali D. dikambusSoalan 16 dan 17Pilihjawapan yang betul.16. Di manakah Aki membelibukumengenaikomputeritu? A. Bukuceritaitukepunyaan Ali. B. Bukurujukanituberharga RM 29.90. C. KedaiBuku Ali terletak di Ampang. D. Ali membelibukuitu di KedaiBuku Popular.17. MengapakahZurapergikekedaialatansukan ?
 6. 6. A. Zurainginmembelialattulis. B. Zurainginmembeliraket badminton untukadiknya. C. Zurapergikekedairuncitbersamadenganrakannya, Zila. D. ZuradanZilapergikekedaialatansukanuntukmembelibulutangkis.Soalan 18 dan 19Pilih soalan yang sesuai bagi jawapan yang bergaris.18. Rombongan itu pergi ke Melaka pada hari Sabtu yang lalu. A. Bilakah rombongan itu pergi ke Melaka ? B. Siapakah pergi ke Melaka ? C. Adakah rombongan itu pergi ke Melaka ? D. Mengapakah rombongan itu pergi ke Melaka ?19. Perlawanan bola sepak itu akan diadakan di Stadium Nasional Buit Jalil. A. Adakah perlawanan boleh sepak diadakan di Stadium Nasional Bukit Jalil ? B. Siapakah yang akan menganjurkan perlawanan bola sepak itu ? C. Mengapakah perlawanan bola sepak itu diadakan ? D. Di manakah perlawanan bola sepak itu akan diadakan ?Soalan 20 dan 21Pilih ayat yang betul.20. A. Wah, di sini kamu berdua menyorok! B. Cis, cantiknya kasut baharu awak itu ! C. Aduh, sakitnya gigi saya ! D. Syabas, kekalahan itu bukan berpunca daripada kamu !21. A. Komputer digunakan untuk mencetak maklumat. B. Banyak buku cerita boleh diperolehi di makmal komputer.
 7. 7. C. Kita belajar menggunakan komputer di makmal sains. D. Kita boleh mendapat pelbagai maklumat dengan melayari internet.Soalan 22 dan 23Pilih struktur ayat yang betul.22. I. Amranmelayari internet bersamarakan-rakannya di makmalkomputer. II. Linadan Susi ialahpengawasPusatSumberElektronik. III.Cikgu Lim membaikisedangkomputer di komputermakmal. IV.AnisadanLiza koridorkelasnyasedangmenyapulantai. A. I dan II sahaja C. I dan IV sahaja B. I dan III sahaja D. I, II dan IV sahaja.23. I.Latihansetiapharidiadakansukan. II. HariSukansekolahsayaakandiadakanpadahariSabtu yang lepas. III. Cikgu Minah sedang melatih pasukan bola jaring sekolah di padang. IV. Pemain-pemain bola sepak sedang giat berlatih di padang. A. I dan II sahaja B. I dan IV sahaja C. I, II dan III sahaja D. II, III dan IV sahajaSoalan 24 hingga 25Pilih ayat yang menggunakan tanda baca yang betul.24. I. Datuk menghadiahi cucu tunggalnya sebentuk cincin emas. II. Geeta didenda oleh guru disiplin kerana lewat tiba di sekolah. III.Pemain Bola Jaring itu telah terseliuh kakinya akibat terjatuh IV.Sebahagian penonton menyaksikan tarian tradisional di dewan orang ramai itu. A. I dan II sahaja C. I dan IV sahaja B. I dan III D. I, II dan IV25. I. daripagiitudiabangunlewatkesekolah.
 8. 8. II. Duaekorlembuitusedangmerumput di tengahpadang. III.Pelbagaijeniskuihmuihterdapat di geraitepijalanitu. IV.Semuapendudukkampungitumasihhidupdalamkeadaan yang miskin. A. I dan II sahaja B. II dan III sahaja C. I, II dan III sahaja D. II, III dan IV sahaja.Soalan 26 hingga 30Baca petikan di bawah.Selamatsejahtera Tuan Guru Besar, guru-guru danmurid-muridsekalian.Hariini,sayaberasaamatbanggakeranadiberipeluangmenyampaikanucapandalammajlisini.Terlebihdahulu, sayasebagaiwakilmuridinginmengucapkan „SelamatHari Guru‟ kepadasemua guru.Sayajugainginmengucapkanribuanterimakasihkepada guru-guru yangtelahbertungkuslumusmengajar kami.Guru-guru telahmengajardanmendidik kamisupayamenjadi orang yang berguna.Segalatunjuk ajar dannasihat guru-guru akan kami patuhi.Sayamenyerukawan-kawan yang lain agar menghormatidanmendengarnasihat guru-guru kita.Hadirindanhadiratsekalian, Guru diibaratkansebatanglilin yang sanggupmembakardiriuntukmenerangihiduporang lain. Merekatelahberkorbanmasadantenaga demimemastikankejayaankitasemua.Walaupunmerekadibayargaji,namunpengorbananmasatidakkirasiangdanmalamtidakdapatdibalasdenganwangringgit.Kejayaankitaadalahkejayaanmerekajuga.Akhirsekali, kami berdoasemoga gurusekalianbahagiaselaludandipanjangkanumursertadimurahkdnrezeki.Sayamenyusunjarisepuluhmemohonmaafjikaterdapatkesilapandaripadasegitingkahlakudanketelanjurandalamberbicara.Sekian, terimakasih.Jawabsoalan-soalan di bawahberpandukanpetikan..
 9. 9. 26. Siapakah yang menyampaikanucapan ? A. wakil guruB. wakilmurid C. wakil Guru Besar D. murid-murid27. Apakahupacara yang disambutpadahariitu ? A. Hari Guru B. HariKantin C. HariKanak-kanak D. HariAnugerahCemerlang28. Apakahtugasutama guru di sekolah ? A. mengajardanmendidikmurid-murid B. menjadililinuntukmenerangihidup orang lain C.berkorbanmasadantenagauntukmurid-murid D. mengenakantindakandisiplinkepadamurid-murid yang nakal29. Mengapakah guru diibaratkansebagaililin ? A. menerangijalan yang gelapgelita B. memberikannasihatsupayamurid-muridberjaya C. banyakberkorbanuntukkejayaan orang lain D. lilindibakaruntukmendapatkancahaya30. Padapendapatkamu, bagaimanakahcaranyauntukmembalasjasa guru? A. berjayadalampelajaranB. sentiasatersenyumkepada guru C. menolong guru menghantarbuku D. membelikan guruhadiah yang mahal
 10. 10. 6 soalanberpandukanaras-araskognitifTaksonomi Bloom. Soalan 1 – Aras Pengetahuan Soalan 14 – Aras Kefahaman Soalan 18 – Aras Aplikasi Soalan 24 – Aras Analisa Soalan 26 – Aras Sintesis Soalan 30 – Aras PennilaianAras Pengetahuan
 11. 11. Soalan 1 berdasarkanGambar 1 Gambar 1 1. LinadanFinasedang………………………..internet di makmalkomputer. A layar B. layari C. melayari D. melayarkan Araskognitifterendahinimengujisejauhmanakeupayaanpelajaruntukmengingatkembalifaktaataupengetahuantelahdipelajari.Dalamkontekssoalanini,muriddikehendakimenjawabsoalanberdasarkanpenggunaanimbuhanawalandanakhiran yangbertepatan. Objektifam :mengetahui Objektifkhusus :menyatakanAras KefahamanPilihperkataanantonim (berlawanan) bagiperkataanbergaris. 14. Cikgu Salina sentiasamemintasupayamurid-muridnyamengamalkan sikapsaling bantu-membantuantarasatusama lain. A. melarang B. menyekat C. mencegah D. membendung Aras kognitif yang melibatkan proses mulamengembangkanpemikiran.Padaarasiniberdasarkansoalandiberi,pelajardiperlukanmenyatakanperkataanberlawananbagiperkataandigariskan. Ojektifam :menjelaskan Objektifkhusus :membezakan
 12. 12. Aras AplikasiPilih soalan yang sesuai bagi jawapan yang bergaris.18. Rombongan itu pergi ke Melaka pada hari Sabtu yang lalu. A. Bilakah rombongan itu pergi ke Melaka ? B. Siapakah pergi ke Melaka ? C. Adakah rombongan itu pergi ke Melaka ? D. Mengapakah rombongan itu pergi ke Melaka ? Pelajarmenggunakanpengetahuandanmaklumatsertakefahamanyangmerekapelajaritentangmaklumatberkenaan,dankemudiandiaplikasikandalamsatusituasibaru.Dalamkontekssoalan di atas,pelajardimintamenjawabsoalanberpandukankefahamanmembinasoalanberdasarkanpernyataan. Objektif am : menyelesaikan Objektif spesifik : menghubungkanAras AnalisaPilih ayat yang menggunakan tanda baca yang betul.24. I. Datuk menghadiahi cucu tunggalnya sebentuk cincin emas. II. Geeta didenda oleh guru disiplin kerana lewat tiba di sekolah. III. Pemain Bola Jaring itu telah terseliuh kakinya akibat terjatuh IV. Sebahagian penonton menyaksikan tarian tradisional di dewan orang ramai itu. A. I dan II sahaja B. I dan III sahaja C. I dan IV sahaja D. I, II dan IV sahaja Aras kognitif yang menunjukkanbahawapelajarbolehmengasingkan idea-ideakedalamkomponen-komponennya yang berasingandanmerekadapatmenunjukkan yangmerekamemahamihubunganantarakomponen-komponenitu.Dalam proses analisis,pertimbangandanpenghakimanadalahsatucara yangpentingbagimendapatkansatukesimpulan.Dalamkontekssoalanini,muriddinilaidarisegipenggunaanhurufbesardantandabaca yang tepat. Objektifam :menilaikerelevan data
 13. 13. Objektifspesifik :menjelaskanstrukturAras SintesisPilih struktur ayat yang betul .26. I. Amranmelayari internet bersamarakan-rakannya di makmalkomputer. II. Linadan Susi ialahpengawasPusatSumberElektronik. III.Cikgu Lim membaikisedangkomputer di komputermakmal. IV.AnisadanLiza koridorkelasnyasedangmenyapulantai. A. I dan II sahaja B. I dan III sahaja C. I dan IV sahaja D. I, II dan IV sahaja. Aras kognitif yangmengkehendakipelajarmenggunakanimaginasidanpemikirandenganmencantumkanunsur-unsur yang terdapatpadasesuatuuntukmenghasilkansesuatu yangbaru.Dalamsaoalanini,pelajardimintamendapatkanayat-ayat yang betulstrukturnya. Objektifam :menyelesaikan Objektifspesifik :menghubungkanAras Penilaian30. Padapendapatkamu, bagaimanakahcaranyauntukmembalasjasa guru? A. berjayadalampelajaranB. sentiasatersenyumkepada guru C. menolong guru menghantarbuku D. membelikan guruhadiah yang mahal Aras kognitif yang mengkehendakipelajarmelakukanpenilaian, diskriminasi,memberirasionaldanmenyatakanpendapatdenganalasan-alasantertentu.Dalamkontekssoalanini, pelajardimintamenyatakanpendapatakanperkara yangdiutarakan. Objektifam :menimbangnilai
 14. 14. Objektifspesifik :membuatpertimbangan

×