Gr 7 kurikulum final for Araling Panlipunan

33,646 views
33,302 views

Published on

6 Comments
19 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
33,646
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
6
Likes
19
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gr 7 kurikulum final for Araling Panlipunan

 1. 1. Gr 7 Kurikulum/1Kurikulum ng Araling Panlipunan: Grado 7I. Pamagat at Deskripsyon ng KursoMga Saksi ng Kasaysayang Pilipino. Kasaysayan ng Pilipinas gamit ang sipi ng mga piling primaryang sanggunian mulasa iba-ibang panahon at uri: nakasulat (liham, opisyal na report, balita); pasalita (teyp o transkrip ng panayam); biswal (karikatura,larawan); awdyo-biswal (video, pelikula); o kumbinasyon ng mga nabanggit.II. TemaA. Tao, Lipunan at KapaligiranB. Panahon, Pagpapatuloy at PagbabagoC. Kultura, Pagkakakilanlan at PagkabansaD. Karapatan, Pananagutan at PagkamamamayanE. Kapangyarihan, Awtoridad at PamamahalaF. Produksyon, Distribusyon at PagkonsumoIII. Bilang ng oras• Tatlong (3) oras/linggo;• Sampung (10) linggo/markahan;• Apat (4) na markahan/taonAng kabuuang bilang ng oras ng mga modyul sa bawat markan ay 27 upang bigyang panahon ang huling linggo ngmarkahan para sa pagsusulit.IV. Markahan, Modyul, Gawain at OrasMay tatlo hanggang limang modyul sa bawat markahan, at tatlo hanggang apat na gawain sa modyul. Makikita sa ibabaang talaan ng mga gawain at modyul sa bawat markahan.
 2. 2. Gr 7 Kurikulum/2Markahan Modyul Gawain Oras1. Pagpapakilala saPrimaryang Sanggunian1. Kahulugan ng primarya at sekundaryang sanggunian2. Limitasyon ng mga sanggunian3. Kaugnayan at kahalagahan ng primaryang sanggunian52. Ang Bangang Manunggulat mga SinaunangPaniniwala1. Ano ang artefact?2. Mga katangian ng bangang Manunggul3. Simbolismo ng banga4. Mga sinaunang paniniwala43. Sulyap ng BuhayPanlipunan sa SinaunangPanahon1. Pagpapangalan sa mga anak2. Pagpapakasal sa sinaunang panahon3. Hanapbuhay4. Mga uring panlipunan81. Sinaunang Panahonhanggang sa Pagtatagng Kolonyang Espanyol4. Pagtatag ng KolonyangEspanyol at mgaPatakarang Kolonyal1. Pagtatag ng kolonya2. Kristiyanisasyon bilang paraan ng pananakop3. Reducción: ang paglipat ng mga kinaroroonan4. Tributo at polo bilang instrumento ng pananakop101. Pag-aalsa Laban saPang-aabuso1. Pag-aalsa ni Tamblot, 1621-16222. Pag-aalsa ni Maniago, 16603. Mga pag-aalsang agraryo sa mga Tagalog na probinsya,174552. Iba-Ibang Mukha ngProgreso1. Ang ideya ng progreso sa kasalukuyan2. Pagsuri sa mga ideya ng progreso sa siglo 193. Tatlong mukha ng progreso: Sinibaldo de Mas, GregorioSancianco, at Juan Luna73. Kilusang Propaganda 1. Mga repormista at kanilang adhikain2. Mga problema ng kolonya ayon sa propagandista3. Sariling dyaryong pampropaganda71. Pagsibol ngKamalayang Pilipino4. Himagsikan para saKalayaan1. Ang Katipunan at ang pagmamahal sa bayan2. Deklarasyon ng kalayaan sa Kawit3. Saligang Batas ng Malolos73. Kilusan para saKasarinlan sa Harapng ImperyalismongAmerikano1. Ang Pananakop ngEstados Unidos saPilipinas1. Kahalaghan ng kontesktong historikal2. Proklamasyong Benevolent Assimilation3. Cartoon ng Benevolent Assimilation4. Kontra sa Benevolent Assimilation8
 3. 3. Gr 7 Kurikulum/3Markahan Modyul Gawain Oras2. Kolonyal naPamamalakad ngPilipinas1. Timeline ng mga patakarang kolonyal2. Pilipinisasyon ng gobyerno sa ilalim ng Estados Unidos3. Pagsupil ng nasyonalismong Pilipino113. Kilusan para saKasarinlan sa Harapng ImperyalismongAmerikano (cont.) 3. Pananakop ng Hapon atang Kapanganakan ngBagong Republika1. Paglalarawan ng okupasyong Hapon2. Ang pamumuhay noong digmaan3. Ang bagong republika, 194681. Problema sa Lupa 1. Kontekstong historikal ng problema sa lupa2. Ugnayang magsasaka at panginoong maylupa saGitnang Luzon, mga 19503. Kalayaan at katarungang panlipunan52. Hamon ng Pagsasarili saEkonomiya at Ugnayangpanlabas1. Nasyonalismong pang-ekonomiya2. Independiyenteng patakaran sa ugnayang panlabas53. Etnisidad at PambansangIdentidad1. Mga pananaw ukol sa katutubong Pilipino2. “Sulong, Grupong Katutubo!”3. Pagkakakilanlan bilang katutubo at Pilipino54. Batas Militar: Banta saDemokrasya1. Deklarasyon ng batas militar2. Kalagayan ng karapatang pantao3. Pagtutol sa batas militar84. Ang Republika mulanoong 19455. People Power at angHamon ng Pagbabago1. Lakas ng bayan2. Saligang3. Mga pangako ng EDSA4V. Pamantayan sa PagkatutoBinubuo ang mga pamantayan ng mga sumusunod:• Pamantayang pangnilalaman, na nagtatakda ng mga paksang tinatalakay ng modyul; at• Pamantayan sa pagganap, na nagtatakda ng pangkalahatan at tiyak ng kakayahan na dapat matutunan sa modyul.
 4. 4. Gr 7 Kurikulum/4Unang Markahan. Sinaunang Panahon hanggang sa Pagtatag ng Kolonyang EspanyolModyul Pangnilalaman Pagganap Kakayahan1.PagpapakilalasaPrimaryangSanggunian• Kahulugan at anyo ngprimarya atsekundaryangsanggunian• Pagkakaiba atlimitasyon ng mga uring sanggunian• Kaugnayan atkahalagahan ngprimaryangsanggunian sasariling buhay at sakasaysayan• Nakauunawa ngkahulugan ngprimarya atsekundaryangsanggunian• Natutukoy angkaibahan at limitasyonng mga uri ngsanggunian• Nakauunawa ngkaugnayan atkahalagahan ngprimaryangsanggunian sa sarilingbuhay at sakasaysayan• Naipaliliwanag ang kahulugan ng primarya atsekundaryang sanggunian• Nakabubuo ng konklusyon tungkol sa kahalagahanng primaryang sanggunian sa sariling buhay• Nakapagbibigay ng halimbawa ng primaryangsangguniang pangkasaysayan ayon sa uri ngimpormasyon• Nakabubuo ng heneralisasyon tungkol sakahalagahan ng primaryang sanggunian sakasaysayan• Nakapagbibigay ng halimbawa ng mga ito mula sapang-araw-araw o sariling buhay• Natutukoy ang iba-bang anyo ng primaryangsanggunian• Naisasakategorya ang iba’t ibang halimbawa ngsanggunian ayon sa uri nito• Naipaliliwanag ang pagkakaiba ng mga uri ngsanggunian at ang limitasyon ng bawat isa• Natutukoy at naipaliliwanag ang iba’t ibangprimaryang sanggunian tungkol sa sariling buhay• Natatasa ang kontribusyon at limitasyon ng bawatsanggunian• Nakakukuha ng impormasyon mula sa mgasanggunian• Nakahihinuha mula sa impormasyon• Nakapaghahambing at nakapag-uugnay ng sari-saring impormasyon mula sa mga sanggunian• Nakagagawa ng buod ng mahahalagangimpormasyon sa sariling salita• Nakasusuri ng mga primaryang sangguniang gamitang graphic organizer
 5. 5. Gr 7 Kurikulum/5ModyulPamantayangPangnilalamanPamantayan saPagganapKakayahan1.PagpapakilalasaPrimaryangSanggunian(cont.)• Naipaliliwanag ang graphic organizer sa klase• Nakabubuo ng salaysay tungkol sa sarili base sanasuring impormasyon• Naihahayag ang salaysay na ito sa maayos naparaan2. AngBangangManunggul atSinaunangPaniniwala• Kahulugan atkahalagahan ngartefact sakasaysayan• Ang bangangManunggul• Mga sinaunangpaniniwala• Konsepto ngpanahon,pagpapatuloy atpagbabago• Nakauunawa saartefact bilangprimaryangsanggunian• Nakasusuri ngbangang Manunggulbilang sanggunian ngsinaunang paniniwala• Nakabubuo ngimpormasyongnakukuha atnahihinuha mula sabanga at mganakasulat naprimaryangsanggunian• Nakapag-uugnay ngmga paniniwala ngnakaraan sakasalukuyan• Naipaliliwanag kung ano ang artefact• Natutukoy ang iba-ibang artefact at mga gamit nitosa pang-araw-araw na buhay• Naipailiwanag kung bakit ang artefact ay isangprimaryang sanggunian• Nakasusuri ng disenyo at katangian ng bangangManunggul• Nakasasagot ng graphic organizer tungkol sa banga• Nasasabi ang gamit ng bangang Manunggul• Naihahambing ang una at pangalawang paglibing• Nakahihinuha ng impormasyon mula sa banga• Nakauunawa ng simbolo ng bangang Manunggul• Nakabubuo ng heneralisasyon tungkol sa simbolo ngbanga• Nailalahad ang sinaunang paniniwala ng mga Pilipinoayon sa gamit at simbolo ng banga• Mapanuring nakababasa ng sipi ng mga primaryangsanggunian tungkol sa paglilibing at sinaunangpainiwala• Nakakukuha ng datos mula sa mga siping ito• Nakagagawa ng buod ng impormasyon sa sarilingsalita
 6. 6. Gr 7 Kurikulum/6ModyulPamantayangPangnilalamanPamantayan saPagganapKakayahan2. AngBangangManunggul atSinaunangPaniniwala(cont.)• Nakapag-uugnay ng kaalaman na nakuha sa mgasipi at sa bangang Manunggul• Nakasusulat ng talata tungkol sa sariling paniniwala• Nakagagawa ng heneralisasyon tungkol sakahalagahan ng sinaunang paniniwala• Nakauunawa ng konsepto ng pananatili atpagbabago• Nakabubuo ng kamalayan tungkol sa sinaunangpaniniwala at nakikilala ang pagkakaiba at/opagkakatulad nito sa kasalukuyan• Nakaguguhit ng mga imaheng inilarawan sa sipi• Nabibigyang kahalagahan ang kultura noon atngayon3. Sulyap ngBuhayPanlipunansa SinaunangPanahon• Pamumuhay sasinaunang pamilya• Hanapbuhay atgawain• Mga uring panlipunan• Kahalagahan ngsinaunang kultura• Nakauunawa ngpamumuhay, gawainat lipunan ng mgaPilipino sa sinaunangpanahon• Kritikal nanakababasa ng mgasipi ng dokumento atbiswal na primaryangsangguniang• Nakasusuri ngnakasulat at biswal nasanggunian• Naihahayag angresulta ng pagsusurisa klase• Nailalarawan ang kaugalian sa pagpapangalannoong sinaunang panahon• Nakapagbibigay ng pangalan batay sa gawi ngsinaunang panahon• Nakasusuri ng mga sinaunang kaugalian sapagpapakasal• Nakauunawa ng kahalagahan ng babae at mga anaksa lipunan• Nailalahad ang sinaunang gawain at hanapbuhay• Nakikilala ang halaga ng paggawa sa buhay ng taoat ng lipunan• Nakapaghahambing ng terminolohiyang Tagalog atBisaya ukol sa mga uring panlipunan• Naipaliliwanag ang kaayusan at mga uringpanlipunan ng sinaunang pamayanan
 7. 7. Gr 7 Kurikulum/7ModyulPamantayangPangnilalamanPamantayan saPagganapKakayahan3. Sulyap ngBuhayPanlipunansa SinaunangPanahon(cont.)• Nakauunawa sakonsepto ng pananatiliat pagbabago sapamumuhay noon atngayon• Nakagagawa ng sanaysay tungkol sa kahalagahanng ritwal sa sinaunang panahon batay sa nakuhangimpormasyon sa mga dokumento• Nabibigyang kahalagahan ang kultura at pamumuhaysa sinaunang panahon• Nakakukuha ng datos mula sa mga dokumento• Nakasusuri ng lawaran• Nakagagawa ng hinuha mula sa nakasulat at biswalna sanggunian• Nakapag-uugnay ng mga datos at hinuha mula sabiswal at nakasulat na sanggunian• Nakasasagot ng tanong base sa ebidensiya mula sasanggunian• Nakabubuo ng pangkalahatang interpretasyon ukolsa sinaunang kultura at pamumuhay• Nakapaghahambing ng mga gawi, ritwal atpamumuhay noon at ngayon• Nakapagbibigay ng halimbawa ng pananatili atpagbabago sa pamumuhay ng mga Pilipino4. Pagtatagng KolonyangEspanyol atmgaPatakarangKolonyal• Mga pananaw ukol salabanan nina Lapu-lapu at Magellan• Mga kolonyal napatakaran: reducción,tributo, at polo• Iba’t ibang pananawtungkol sa mgapatakarang kolonyal• Nakauunawa ngpagtatag ngkolonyang Espanyolsa Pilipinas• Mapanuringnakababasa ngnakasulat at biswal naprimaryangsanggunian• Nailalahad ang mga pangyayaring nagbigay daan salabanan nina Lapu-lapu at Magellan• Nakauunawa ng iba-ibang pananaw tungkol salabanang ito• Nakikita ang papel ng isang punto de bista operspektibo sa pagkakaunawa ng nakaraan• Nailalarawan ang papel ni Magellan sa malikhaingparaan• Naipaliliwanag ang ugnayan ng Kristiyanisasyon atkolonisasyon• Nakasusuri ng mga instrumentong ginamit ngEspanya sa pananakop ng Pilipinas
 8. 8. Gr 7 Kurikulum/8ModyulPamantayangPangnilalamanPamantayan saPagganapKakayahan4. Pagtatagng KolonyangEspanyol atmgaPatakarangKolonyal(cont.)• Epekto ngpatakarang kolonyalsa mga Pilipino• Nakatataya ng epektong mga patakarangkolonyal sa mgaPilipino• Naipaliliwanag angkahulugan ngkolonyalismo• Naipaliliwanag ang kahulugan, pagsagawa at epektong mga instrumentong ito sa mga Pilipino• Nailalarawan ang naging reaksyon at pagkilos ngmga sinaunang Pilipino sa mga Espanyol• Naiuugnay ang mga instrumentong ito sa isa’t isa saloob ng konteksto ng mga layunin ng Espanya saPilipinas• Nakapupuna at nakasasagot ng taliwas na posisyono punto, batay sa impormasyon mula sa sanggunian• Nabibigyang kahulugan ang kolonyalismo• Nakasasagot ng mga tanong base sa sanggunian• Nakahihinuha mula sa mga datos o ebidensyaNakapag-aayos ng datos mula sa sanggunian saisang graphic organizer• Nakauunawa ng ugnayang sanhi at epekto• Nakakukuha at nakapag-uugnay ng datos mula saiba’t ibang sanggunian• Nakatutukoy ng punto de bista ng mga may-akda• Nakikita ang epekto ng punto de bista sapagsasalaysay o pagalalarawan ng pangyayari• Nakatataya ng impormasyon sa pamamagitan ngpagkilala sa punto de bista ng awtor• Nakapagpapakita ng pantay na pakikitungo atpaggalang sa mga may ibang pag-iisip• Nakapaghahambing at nakapag-uugnay ng iba-ibangimpormasyon tungkol sa kolonisasyon ng Pilipinas• Nailalahad ang impormasyong nakuha at nahinuhasa maayos at malinaw na paraan• Nakasasagot ng mga argumento o posisyon laban otaliwas sa sariling pagtingin base sa ebidensiya
 9. 9. Gr 7 Kurikulum/9Ikalawang Markahan. Pagsibol ng Kamalayang PilipinoModyulPamantayangPangnilalamanPamantayan saPagganapKakayahan4. Pagtatagng Kolonya …(cont.)• Nakabubuo ng konklusyon base sa interpretasyon ngimpormasyon mula sa mga sanggunianModyulPamantayangPangnilalamanPamantayan saPagganapKakayahan1. Pag-aalsaLaban saPang-aabuso• Ang konteksto ngmga pag-aalsa labansa Espanya• Dahilan ng mga pag-aalsa• Ang mga historikalna aktor na kumiloslaban sa pang-aabuso• Epekto ng mga pag-aalsa sa mga Pilipino• Historikal nakahalagahan ng mgapagkilos laban sapatakarang kolonyal• Nakauunawa ngugnayang sanhi atepekto• Nakasusuri ng sipi ngmga primaryangsanggunian tungkol sapag-aalsa• Naipaliliwanag angkalahagahan ng mgapag-aalsa sakasaysayan ngPilipinas• Naipaliliwanag ang konteksto ng mga pag-aalsa• Natutukoy ang mga historikal na aktor sa mga pag-aalsa• Nailalarawan sa sariling salita ang kilos ng mgalumahok sa pag-aalsa at ang reaksyon ng mgaEspanyol• Nakauunawa ng sanhi at epekto ng mga pag-aalsa• Base sa mga sanggunian, naipaliliwanag kung bakithindi nagtagumpay ang mga pag-aalsa• Naipaliliwanag ang kahalagahan ng mga pag-aalsasa kasaysayan ng Pilipinas• Nakakukuha ng datos mula sa mga salaysay• Nakahihinuha mula sa mga salaysay• Nakagagawa ng buod ng impormasyon mula sa iba-ibang sipi• Nailalahad ang impormasyon sa maayos na paraan• Natatalakay ang resulta ng pagsuri ng mgasanggunian
 10. 10. Gr 7 Kurikulum/10ModyulPamantayangPangnilalamanPamantayan saPagganapKakayahan2. Iba-IbangMukha ngProgreso• Mga ideya ngprogreso o pag-unladnina Sinibaldo deMas, GregorioSanciano at JuanLuna• Pagkakatulad atpagkakaiba ng mgaideyang ito• Kahalagahan ng mgaideya ng progreso saika-19 na siglo• Nakauunawa ng iba-ibang konsepto ngprogreso sa ika-19 nasiglo• Nakasusuri ng mgapasulat at biswal naprimaryangsanggunian• Nakapaghahambingng iba-ibang pananaw• Nakauunawa sakonsepto ng pananatiliat pagbabago• Nabibigyang kahulugan ang ideya ng progreso mulasa iba’t ibang panahon• Naipaliliwanag ang pananaw ng bawat may-akda ngsanggunian tungkol sa progreso• Naipaliliwanag kung bakit iba-iba ang kanilangpagtingin• Naisasaayos ang kanilang mga ideya sa conceptmap at iba pang graphic organizer• Nakasasagot ng tanong tungkol sa iba-ibangpananaw• Naihahayag at naipaliliwanag sa maayos at kaakit-akit na talumpati ang mga pananaw na ito base sainterpretasyon ng mga kanilang nilika• Nakababasa sa mapanuring pamamaraan upangmaunawaan ang historikal na konteksto ngsanggunian at ang motibo at pananaw ng may-akda• Nakikilala ang historikal na perspektibo ng awtor omanlilikha• Nakatataya ng impormasyon sa pamamagitan ngpagkilala sa punto de bista ng awtor/manlilikha• Nakakukuha ng datos mula sa iba’t ibang primaryangsanggunian• Nakahihinuha mula sa datos o ebidensya• Nakagagawa ng buod ng impormasyon sa sarilingsalita• Nakauunawa ng ugnayang sanhi at epekto• Nakapaghahambing ng impormasyon mula sa mgasanggunian at nakikilala ang mga punto ngpagkakasundo at di pagkakasundo
 11. 11. Gr 7 Kurikulum/11ModyulPamantayangPangnilalamanPamantayan saPagganapKakayahan2. Iba-IbangMukha ngProgreso(cont.)• Nasusuportahan ang sariling interpretasyon base saimpomasyong nakuha at nahinuha• Nakabubuo ng konklusyon base sa interpretasyon ngimpormasyon• Nakasasagot ng tanong base sa angkop at sapat naebidensya• Naipaliliwanag ang kahulugan ng progreso sakasalukuyang panahon• Naihahambing ang kahulugang ito sa kahulugannoong ika-19 na siglo• Natutukoy ang pagkakatulad at pagkakaiba sakonsepto ng progreso noon at ngayon• Nakauunawa ng kahalagahan ng historikal kontekstoat personal na background ng may-akda sapagbuhog ng kanyang pananaw tungkol sa progreso• Nakapagpapakita ng pantay na pakikitungo atpaggalang sa mga may ibang pag-iisip kahit hindi itosumasang-ayon sa sariling ideya, posisyon opagtingin3. KilusangPropaganda• Mga repormista atang kanilang simulain• Mga suliranin ngkolonya sa siglo 19• Layunin atpamamaraan ngKilusang Propaganda• Papel at kahalagahanng kilusan sapaghubog ngkamalayang Pilipino• Nakauunawa ngkonsepto at layunin ngreporma sa ika-19 nasiglo• Naipaliliwanag anglayunin, tunguhin atparaan ng KilusangPropaganda• Nakauunawa ng mgaproblema ng siglo 19• Nabibigyang kahulugan ang salitang ilustrado• Nakatutukoy ng mga ilustrado na kasapi ng KilusangPropaganda• Nabibigyan ng historikal na konteksto angpagkakatatag at simulain ng Kilusang Propaganda• Nakasasabi at nakauunawa ng mga layunin atadhikain ng Kilusang Propaganda• Naipaliliwanag ang mga repormang hiniling ng mgarepormista• Nakauunawa ng papel ng mga propagandista sapagmumulat sa mga Pilipino noong siglo 19
 12. 12. Gr 7 Kurikulum/12ModyulPamantayangPangnilalamanPamantayan saPagganapKakayahan3. KilusangPropaganda(cont.)• Konsepto ngpagpapatuloy atpagbabago• Nakapag-uugnay ngmga problema noonsa kasalukuyan• Nakagagawa ngsariling dyaryo bilangaplikasyon ng mganatutunan sa modyul• Naipaliliwanag sa sariling salita ang mga suliranin ngsiglo 19 at mungkahing reporma sa pamamagitan ngsariling dyaryo• Nakapagbibigay ng halimbawa ng mga problemangito at ang kanilang epekto sa mga Pilipino• Nakapagtataya ng papel ng mga propagandista sapagmumulat sa mga Pilipino noong siglo 19• Mapanuring nakababasa ng satiriko at sipi ng mgasanaysay• Nakapagsusuri ng mga sipi at nakasasagot ngtanong tungkol sa punto de bista at nilalaman ngmga ito• Naihahayag ang personal na saloobin tungkol sasinasaad ng mga manunulat4.Himagsikanpara saKalayaan• Layunin nghimagsikan at angkahalagahan nito sakasaysayan ngPilipinas• Kahulugan ngkalayaan mula sapananaw nghimagsikan at mgakaugnay na konseptokatulad ng soberanyaat kasarinlan• Konsepto ngpagpapatuloy atpagbabago• Nakauunawa ngkahulugan ngpagmamahal sabayan• Nakauunawa ng mgaaral ng Katipunan atang kaugnayan nitosa kasalukuyan• Naipaliliwanag angmga konsepto ngkalayaan, kasarinlanat soberanya• Mapanuringnakababasa atnakasusuri ng mgasipi mula sa sinulat ngmga rebolusyonaryo• Naipapakita ang pag-unawa ng paggiging kasapi ngKatipunan sa pamamagitan ng pagsagot ng mgatanong, pagpili ng pangalan, at panunumpa bilangkatipunero• Naipaliliwanag ang ibig sabihin ng tula ni Bonifaciotungkol sa pagmamahal sa bayan• Nasusuri ang mga aral (Kartilya) ng Katipunan at angkaugnayan nito sa kasalukuyan• Nakasusuri at nabibigyang interpretasyon angdeklarasyon ng kalayaan, ang kahulugan nito at angkaugnayan nito sa kasalukuyan• Nakakukuha at nakahihinuha ng impormasyon mulasa mga primaryang sanggunian• Nabibigyang kahulugan ang mga batayang konseptong Saligang Batas ng Malolos katulad ng kalayaan,kasarinlan, soberanya, republika, karapatan
 13. 13. Gr 7 Kurikulum/13Ikatlong Markahan. Kilusan para sa Kasarinlan sa harap ng Imperyalismong AmerikanoModyulPamantayangPangnilalamanPamantayan saPagganapKakayahan4. Himagsikanpara saKalayaan (cont.)• Konsept, uri atkahalagahan ngkarapatan• Mapanuringnakababasa ng mgasipi mula sa sinulatng mgapropagandista• Nakapag-uugnay ngmga problema noonat ngayon• Nakapagtataya ngkahalagahan ng mgasimulain nghimagsikan1. Nakakukuha at nakapag-uugnay ng datos mula saibat ibang sanggunian Nakatutukoy ng papel ng LaSolidaridad sa pagpapalaganap ng layunin atgawain ng Kilusang Propaganda• Nakapaghahambing ng kahulugan ng kalayaanmula sa iba-ibang sipi• Nakabubuo ng heneralisasyon tungkol nakahalagahan ng kalayaan sa mga kilusan sa ika-19na siglo at sa kasalukuyan• Nakapag-aayos ng datos mula sa sanggunian saisang graphic organizer at naipapaliwanag ito saklaseModyulPamantayangPangnilalamanPamantayan saPagganapKakayahan1. Ang‘Mahinahong’Pananakop ngEstados Unidossa Pilipinas• Kontesktonghistorikal ngdigmaan ng Pilipinaslaban sa EstadosUnidos (EU)• Layunin ng EU nanakasaad saProklamasyongBenevolentAssimilation at ibangprimaryangsanggunian• Nakauunawa nghistorikal nakonteksto ngdigmaang Piipino-Amerikano, kasamaang timeline• Naipaliliwanag angbenevolentassimilation mula saiba-t ibang pananaw• Nakauunawa ng timeline• Nakapag-uugnay ng impormasyon sa timeline sakonteksto ng mga primaryang sanggunian• Naipaliliwanag kung paano naapektuhan ngkonteksto ang nilalaman at perspektiba ng iba-ibangsanggunian• Nakikita ang kahalagahan ng kontekstong historikalsa pag-aaral ng digmaan at ng mga sanggunian• Nailalahad at naipaliliwanag ang posisyon ng iba’tibang panig tungkol sa digmaan ng Pilipinas para sakalayaan: ang pamahalaang Amerikano, isangpulitikal na cartoon, ang Republika ng Pilipinas, atang American Anti-imperialist League
 14. 14. Gr 7 Kurikulum/14ModyulPamantayangPangnilalamanPamantayan saPagganapKakayahan1. Ang‘Mahinahong’Pananakop ngEstados Unidossa Pilipinas(cont.)• Posisyon ngRepublika ng• Posisyon ngAmerican Anti-Imperialist League• Kahulugan ngimperyalismo• Kaugnayan ngadhikain ng unangrepublika sakasalukuyan• Mapanuringnakababasa ngnakasulat at biswalna primaryangsanggunian• Naipaliliwanag angimperyalismo base samga primaryangsanggunian• Nakatutukoy ng mga pagkakatulad at pagkakaiba ngmga posisyon ng tungkol sa pananakop ng Piipinas• Nakatutukoy ng basehan ng posisyon ng bawatpanig o grupo• Nakapagsusuri ng katangian at mensahe ng cartoonukol sa benevolent assimilation: ang mga simbolo,talinghaga (metaphor), balintuna (irony), atstereotype• Nakasasagot ng mga graphic organizer tungkol sacartoon• Naipaliliwanag ang basehan ng reaksyon niAguinaldo sa proklamasyong benevolentassimilation• Nailalahad ang sariling pagtingin sa mga nilalamanng sipi• Nakatataya ng kahalagahan ng mga primaryangsanggunian sa pag-aaral ng digmaan• Naipaliliwanag ang kahulugan ng imperyalismo atan gang pepel nito sa kasaysayan ng Pilipinas2.‘Pilipinisasyon’ng Gobyerno atPagsupil ngNasyonalismongPilipino• Timeline atkontekstonghistorikal ng mgapatakarang kolonyalng pamahalaangsibil ng EstadosUnidos sa Pilipinas• Nakauunawa ngkontekstong historikalng mga patakaran nggobyernong EstadosUnidos sa Pilipinas•• Nabibigyan ng historikal na konteksto ang mgapatakaran ng administrasyong kolonyal ng EstadosUnidos sa Pilipinas• Nakapagbabasa ng timeline ng mga pangyayari atnakapag-uugnay ng mga ito sa mga patakarangkolonyal• Nabibigyang kahulugan ang Pilipinisasyon• Nakapagtutukoy ng mga batas at paraang ginamitng Estados Unidos sa Pilipinisasyon ng pamahalaan
 15. 15. Gr 7 Kurikulum/15ModyulPamantayangPangnilalamanPamantayan saPagganapKakayahan2.‘Pilipinisasyon’ng Gobyerno atPagsupil ngNasyonalismongPilipino (cont.)• Patakarang kolonyalukol sa sa‘Pilipinisasyon’ nggobyerno sa ilalimng pamamalakd ngEstados Unidos• Konsepto ngawtonomiyaKwalipikasyon ngmga botante sapamamahala ngAmerikano• Patakarang kolonyalsa pagsupil ngnasyonalismong• Nakauunawa ngPilipinasyon nggobyerno at pagsupilng nasyonalismongPilipino bilangrepleksiyon ngpatakarangbenevolentassimilation• Nakauunawa ng mgaepekto ng patakarangkolonyal• Mapanuringnakababasa atnakapaghahambingng mga sipi• Nakatutukoy ng mga nakinabang sa patakarangPilipinisasyon• Naipaliliwanag ang layunin at limitasyon ngPilipinisasyon ng gobyerno• Nakasusuri ng mga batas kolonyal• Nakasasagot ng mga tanong tungkol sa mga batasat patakaran• Nakakukuha at nakahihinuha ng impormasyon mulasa mga sipi• Nakabubuo ng konklusyon mula sa impormasyongnakuha at nahinuha• Nakagagawa ng buod ng mga sipi gamit ang sarilingsalita• Nailalahad ang iba’t ibang paraang ginamit ngEstados Unidos upang supilin ang nasyonalismongPilipino• Naihahayag ang personal na saloobin tungkol sanilalaman ng mga patakaran• Nakapag-uugnay ng mga patakaran sa panahon ngadministrasyong Amerikano (katulad ng pagboto,kahalagahan ng watawat) at ngayon3. Pananakopng Hapon at angKapanganakanng BagongRepublika• Mga alaala ngokupasyong Haponng ilang karaniwangPilipino• Pamumuhay at perasa panahon ngdigmaan• Pagtatatag ngrepublika mataposang digmaan• Nakapaglalarawan ngkalagayan ngPilipinas sa panahonng digmaan atpananakop ng Hapon• Nakatataya ng mgaepekto ngokupasyong Haponsa Pilipinas• Naipaliliwanag sa sariling salita at larawan angkondisyon ng mga Pilipino sa panahon ngpananakop ng mga Hapon• Nailalarawan ang pamumuhay noong digmaan• Nakatutukoy ang mga epekto ng okupasyong Haponsa mga Pilipino• Nabibigyang kahalagahan ang mga naranasan ngmga Pilipino sa panahon ng digmaan
 16. 16. Gr 7 Kurikulum/16Ikaapat na Markahan. Ang Republika mula noong 1946ModyulPamantayangPangnilalamanPamantayan saPagganapKakayahan3. Pananakopng Hapon atangKapanganakanng BagongRepublika(cont.)• Mga kondisyon ngkasarinlan base saBell Trade Act atKasunduang BaseMilitar• Epekto ng mgakondisyong ito sasoberanya ngbagong republika• Nakauunawa ngkahulugan ngkasarinlan noong1946 sa konteksto ngmga batas atkasunduan sapagitan ng Pilipinasat Estados Unidos• Nakababasa atnakasusuri ng mganakasulat at biswalna primaryangsanggunian• Nakikita ang implikasyon at epekto ng mga ito sakasarinlan ng bagong republika• Nakababasa ng biswal na sanggunian, ang mgapisikal nitong katangian at ang mensahe atkahulugan ng mga ito• Naipaliliwanag ang nilalaman ng mga batas atkasunduan kaakibat sa pagtatag ng Republika ngPilipinas noong 1946• Nakasasagot ng mga tanong tungkol sa sanggunian• Nakapag-aayos at nakagagawa ng buod ngimpormasyon mula sa mga sipi gamit ang sarilingsalita• Nakahihinuha mula sa datos upang bumuo ngkonklusyon• Nakauunawa ng ugnayang sanhi at epekto• Nakikilala ang historikal na perspektibo ng awtor omanlilikhaModyulPamantayangPangnilalamanPamantayan saPagganapKakayahan1. Problema saLupa• Kontekstonghistorikal ngproblemang agraryo• Kalagayan ng mgamagsasaka saGitnang Luzonnoong mga 1950• Nakauunawa ngkonteksto ngproblema sa lupa• Naipaliliwanag angsitwasyon sa GitnangLuzon noong mga1950• Nailalahad ang kasaysayan ng suliraning agraryomula sa panahon ng mga Amerikano• Nakasusuri ng cartoon tungkol sa problema sa lupabilang bahagi ng kontekstong historikal ng sitwasyonnoong mga 1950• Nakasasagot ng mga tanong tungkol sa katangianat mensahe ng cartoon
 17. 17. Gr 7 Kurikulum/17ModyulPamantayangPangnilalamanPamantayan saPagganapKakayahan1. Problema saLupa (cont.)• Kahulugan atkahalagahan ngkatarungangpanlipunan• Konsepto ngkarapatang pantao• Nakapaghahambingng iba’t ibangpananaw ukol saproblema sa lupa• Naipaliliwanag angkahulugan atkahalagahan ngkatarungangpanlipunan at angkaugnayan nito sakasalukuyan• Nakapag-uugnay ngkatarungangpanlipunan sakarapatan ng tao atlipunan• Mapanuringnakababasa ngnakasulat at biswalna primaryangsanggunian• Nakapag-uugnay ng mensahe ng cartoon saproblema sa lupa noong 1950• Nakapagsasabi ng sariling pagtingin ukol samensahe ng cartoon• Nailalarawan ang kalagayan ng mga magsasakabase sa sipi ni Luis Taruc• Nakauunawa ng datos istatistikal tungkol saproblema sa lupa at sa ugnayang kasama atpanginoong maylupa• Nakapaghahambing ng datos istatistikal sa sipi niTaruc• Nakapaghahambing ng iba-ibang pananaw hinggilsa problema sa lupa, kasama ang mga probisyon ngbatas ukol sa paghahati-hati ng ani sa pagitan ngmay-ari ng lupa at mga kasama• Nabibigyang kahulugan ang katarungangpanlipunan kaugnay sa problema sa lupa• Naipaliliwanag ang katarungang panlipunan bilangkarapatan ng tao at lipunan• Nakasusuri ng mga sipi• Nakatataya ng kahalagahan at kaugnayan ngproblema sa lupa noong 1950 at sa kasalukuyan2. Hamon ngPagsasarili saEkonomiya atUgnayangPanlabas• Konsepto ngkasarinlang pang-ekonomiya• Kahulugan ngindependiyentengugnayang panlabas• Mga hamon sapagsasarili• Nakauunawa sakonsepto ngkasarinlang pang-ekonomiya atkaugnay nito, angnasyonalismongpang-ekonomiya• Nakababasa ng mga sipi mula sa mga talumpati ngiba-ibang lider ng bansa noong mga 1950 at 1960• Nakasusuri ng mga siping ito• Nakasasagot ng mga tanong ukol sa nilalaman atpunto de bista ng mga may-akda• Naipaliliwanag ang konsepto ng kasarinlang pang-ekonomiya at nasyonalismong pang-ekonomiya• Nakapaglalahad ng mga balakid sa pagsasarili ngbansang Pilipinas
 18. 18. Gr 7 Kurikulum/18ModyulPamantayangPangnilalamanPamantayan saPagganapKakayahan2. Hamon ngPagsasarili saEkonomiya atUgnayangPanlabas (cont.)• Mga mungkahinghakbang bilangtugon sa hamon• Kaugnayan ngkasarinlang pang-ekonomiya sakabuuang kasarinlanng bansa• Naipaliliwanag angkaugnayan ngkasarinlang pang-ekonomiya sakabuuang kasarinlanng bansaNakauunawa ng mgahamon sa pagsasariling republika sa mgadekadang 50 at 60• Mapanuringnakababasa ng mgasipi• Naipaliliwanag angilang hakbangnagpapalakas sakasarinlan atsoberanya ngrepublika• Nakapagbibigay ng halimbawa ng mga konseptongito sa nakaraan at kasalukuyan• Nakapaghahambing ng iba’t ibang pananaw ukol sapagsasarili sa larangan ng ekonomiya at ugnayangpanlabas• Nakapagpapaliwanag ng mga mungkahing hakbangtungo sa pagsasarili ng bansa, katulad ngpatakarang Filipino First• Nakapagbibigay ng sariling kaisipan ukol sa mgapananaw at minungkahing hakbang• Nakapaglalahok sa debate ukol sa pagsasarili• Nakauunawa ng kahalagahan ng pagsasarili sakonteksto ng mga dekadang iyon at sa kasalukuyan3. Etnisidad atPambansangIdentidad• Ugat ng negatibongpagturing sa mgakatutubong Pilipino  • Nakauunawa kungbakit negatibo angkaraniwang pagtinginsa mga katutubongPilipino• at ng lipunangPilipino• Nakapagpapakita ngpaggalang sa iba’tibang kultura saPilipinas• Nakagagamit ng mapa at atlas upang matukoy angiba’t ibang lugar, lokasyon at ibang impormasyongpangheograpiya na may kinalaman sa mgakatutubong grupo sa Pilipinas• Nakasusuri ng bahagi ng lumang teksbuk sa sibikapara sa ika-1 grado na nagsasaad na iba angkultura ng mga Agta at Igorot• Nakakikilala ng historikal na perspektibo ng awtor• Naipaliliwanag ang mga salik na nakaaapekto sapagbuo ng pananaw ukol sa mga katutubong grupo• Nakakukuha ng datos mula sa iba’t ibangprimaryang sanggunian
 19. 19. Gr 7 Kurikulum/19ModyulPamantayangPangnilalamanPamantayan saPagganapKakayahan3. Etnisidad atPambansangIdentidad (cont.)• Paggigiit ng mgaIgorot at mga Muslimng kanilangidentidad bilangbahagi ng malawakna proseso ngpagbubuongpambansapagkatapos ng  • digmaan• Magkakaibangkulturang mayroonsa Pilipinas atpaggalang sa mgaito• Konsepto ngetnisidadKahalagahan ngpagkakakilanlan• Naipaliliwanag angkahalagahan ngpaggigiit ng mgakatutubo ng kanilangidentidad bilangmiyembro ngkanilang komunidadat bilang Pilipino• Nabibigyangkahalagahan angpagkakakilanlan• Nakapagsusuri ngmga sipi mula samga sinulat ng mgakatutubo• Nailalahad ang pag-iisip ng mga katutubong grupotungkol sa kanilang identidad• Nakahihinuha mula sa datos o ebidensya• Nakapag-aayos at nakagagawa ng buod ngimpormasyon mula sa sanggunian• Nakasasagot ng tanong tungkol sa mga sanggunian• Nakapaghahambing ng iba’t ibang pananaw ukol samga katutubo Nakabubuo ng interpretasyon tungkolsa magkaiba at posibleng magkasalungat napaliwanag• Nakapaghahambing ng sariling kaisipan sa kaisipanng awtor ng sipi• Nabibigyang kahulugan ang konsepto ng etnisidad• Naigagalang at nabibigyang kahalagahan angpagkakaiba ng mga tao, komunidad, kultura, atpaniniwala, at ang kanilang karapatang pantao• Nagiging maingat sa sariling naisin, paniniwala,punto de bista o posisyon• Nabibigyang kahalagahan ang pangkakakilanlanbilang miyembro ng komunidad at ng bansangPilipinas4. Batas Militar:Banta saDemokrasya• Kahulugan, layuninat pamamaraan ngbatas militar• Dahilan ngpagdeklara ng batasmilitar• Naipaliliwanag angkahulugan ng batasmilitar at ang opisyalna basehan nito• Nakapagsusuri ngmga dahilan kungbakit inihayag angbatas militar mula saiba-ibang pananaw• Nabibigyang kahulugan ang batas militar• Naipaliliwanag ang iba’t ibang pananaw ukol sadahilan at layunin ng pagdeklara ng batas militar• Nakatataya ng kabisaan ng mga pananaw ukol sadahilan at layunin ng paghayag ng batas militar• Nakasusuri ng mahahalagang probisyon ngKonstitusyon ng 1973• Nailalarawan ang pagbabago sa pamamalakad atpatakaran ng gobyerno sa ilalim ng batas militar
 20. 20. Gr 7 Kurikulum/20ModyulPamantayangPangnilalamanPamantayan saPagganapKakayahan4. Batas Militar:Banta saDemokrasya(cont.)• Epekto ng batasmilitar samamamayan atbansa• Konsepto ngkarapatang pantao,kalayaan,kapangyarihan, atdemokrasya• Kahalagahan ngkarapatang pantaoat ng demokrasya• Nakauunawa ng mgaparaang ginamitupang pairalin angbatas militar• Nakauunawa ngkarapatang pantao• Nailalahad ang mgaepekto ng kawalanng mga karapatan• Nabibigyangkahalagahan angkarapatang pantao,kalayaan atdemokrasya at angpagpapatupad ngmga ito• Mapanuringnakababasa ng mgaprimaryangsanggunian ukol sabatas militar• Natutukoy ang epekto ng mga pagbabagong ito sakalayaan ng bayan• Nakatataya sa paggamit ng kapangyarihan nggobyerno noong batas militar• Nakatutukoy ng mga dekreto at pamamaraangginamit upang ipatupad ang batas militar at angepekto ng mga ito• Naipaliliwanag ang kalagayan ng karapatang pantaosa panahon ng batas militar• Nakapag-uugnay ng karapatang pantao sa kalayaanat demokrasya• Naipapaliwanag ang pagtutol sa batas militar tungosa malaya at demokratikong pamamalakad• Nakakukuha at nakahihinuha ng impormasyon mulasa iba’t ibang priaryang sanggunian• Natutukoy ang bias o punto de bista ng may-akdang sanggunian• Nakabubuo ng heneralisasyon tungkol sa tungkulinng gobyerno at ng bawat isa na ipatupad angkarapatang pantao• Nakasusulat ng sanaysay tunkol sa batas militar atkarapatang pantao5. People Powerat ang Hamonng Pagbabago• Kilusang peoplepower at angpagpapatalsik kayGinoong Marcosnoong Pebrero 1986• Nakasusuri ng mgapangyayari nahumantong sa kauna-unahang PeoplePower revolution sabuong daigdig• Nababatid ang pagkakasunud-sunod na mgapangyayaring naging dahilan upang maibalik angdemokrasya noong 1986• Nailalagay sa timeline ang mahahalagangpangyayari na naganap patungo sa at sa panahonng People Power 1986
 21. 21. Gr 7 Kurikulum/21VI. Balangkas ng Modyul sa Pagkatuto at Gabay ng GuroA. Modyul sa PagkatutoAng modyul ng mag-aaral ay parang workbook na punung-puno ng mga gawain. Mahahati ang modyul sa sumusunod nabahagi:• Pangkalahatang ideya;• Gawain (kasama ang primaryang sanggunian o sipi nito, glosari at karagdagang impormasyon katulad ng timelineat kontekstong historikal); atModyulPamantayangPangnilalamanPamantayan saPagganapKakayahan5. People Powerat ang Hamonng Pagbabago(cont.)• FreedomConstitution ng 1986at Saligang Batas ng1987• Mga hangaringpagbabago at anghamon sapagkakamit ng mgaito• Nakauunawa ngkapangyarihan nglakas ng bayan mulasa nagkakaisangmamamayan• Nakasusuri nghamon ngpagbabago bunga ngkilusang peoplepower sakasalukuyan• Nakasusuri ng mga larawan ng people powerrevolution upang mabigyan ito ng kahulugan• Nakapag-uugnay ng larawan sa hangarin para sakalayaan• Nakapagtatalakay ng epekto ng sama-samangpagkilos ng mamamayan para sa kalayaan,demokrasya at karapatang pantao• Nakasusuri ang talumpati ni Pang. Corazon Aquinosa kanyang inagurasyon bilang pangulo hinggil sakinakaharap na hamon sa bayan sa pagpapanatiling demokrasyaNakapag-uugnay ng mgakasalukuyang pangyayari sa mga hangarin noong1986• Natutukoy ang mga isyu o problemang hindi panalulutasan sa kasalukuyan• Naipaliliwanag kung bakit hindi o mahirap lutasinang mga suliraning ito• Nakapag-iisip ng dapat gawin ng pamahalaan at ngkabataan upang malutasan ang mga problema
 22. 22. Gr 7 Kurikulum/22• Transisyon sa susunod na modyul.Sa ibaba ang talaan ng mga primaryang sangguniang ginamit sa mga modyul.Markahan Modyul Sipi at Ibang Primaryang Sanggunian1. Pagpapakilala saPrimaryang Sanggunian2. Ang BangangManunggul at mgaSinaunang Paniniwala• Larawan ng bangang Manunggul, panahong Neolitiko• Fr. Juan de Plasencia, OSF, “Customs of the Tagalogs,” 1589• Miguel de Loarca, “Relation of the Philippine Islands,” 15823. Sulyap ng BuhayPanlipunan saSinanunang Panahon• Pedro Chirino, S.J., Relation de las Islas Filipinas, 1604• Antonio de Morga, Historical Events of the Philippine Islands, 1609• Miguel de Loarca, Relation of the Philippine Islands, 1582• Mga larawan mula sa “Boxer Codex,” 1595• Fr. Juan de Plasencia, OSF, “Customs of the Tagalogs,” 1589• Francisco Colin, SJ, “Native Races and their Customs” mula sa LaborEvangelica, 1663Una. SinaunangPanahon hanggangsa Pagtatag ngKolonyangEspanyol4. Pagtatag ng KolonyangEspanyol at mgaPatakarang Kolonyal• Palatandaan ni Magellan, Siyudad ng Lapu-Lapu, Mactan, Cebu, 1941• Palatandaan ni Lapu-Lapu, Siyudad ng Lapu-Lapu, Mactan, Cebu, 1958• Antonio Pigafetta, “First Voyage Around the World,” 1525• Coat of Arms, Haring Carlos I ng Espanya, 1520-1530• Domingo de Salazar, “Affairs in the Philippine Islands,” 1583• Luis de Jesus at Diego de Santa Theresa, O.S.A., “Recollect Missions,1646-1660• Laws of the Indies, 1523 at 1609• Governor General Gomez Perez Dasmariñas, “Account of theEncomiendas in the Philippine Islands,” 1591• Obispo Domingo de Salazar, Andres de Cervantes at FranciscoMorante, liham kay Haring Felipe II, 1582• Guido de Lavezaris, Martin de Gotti, Luis de Haya at iba pa, “Reply toFray Rada’s Opinion,” 1574Ikalawa. Pagsibolng KamalayangPilipino1. Pag-aalsa Laban saPang-aabuso• Francisco Leandro de Viana, “Memorial of 1765”• Pedro Murillo Velarde, History of the Philippine Province of the Society ofJesus, 1749
 23. 23. Gr 7 Kurikulum/23Markahan Modyul Sipi at Ibang Primaryang Sanggunian1. Pag-aalsa Laban saPang-aabuso (cont.)• Casimiro Diaz, Conquista de las Islas Filipinas, 1890• Pedro Calderon Enriquez, ulat tungkol sa problemang agraryo, 1739• Juan de la Concepcion, Historia General de Philipinas, 1788-1792• Haring Felipe V, “Usurpation of Indian Lands by Friars,” 17512. Iba-ibang Mukha ngProgreso• Sinibaldo de Mas, Report on the State of the Philippines 1842• Gregorio G. Sancianco, El Progreso de Filipinas, 1881• Juan Luna, España y Fiipinas, oil on canvas, 18863. Kilusang Propaganda • Marcelo H. del Pilar, “Monarchism in the Philippines,” 1888• Marcelo H. del Pilar, “Aba Ginoong Maria”• Graciano Lopez Jaena, “The Distressing Situation of the Philippines”• Jose P. Rizal, “On the Indolence of the Filipinos,” 1890Ikalawa. Pagsibolng KamalayangPilipino (cont.)4. Himagsikan para saKalayaan• Panunumpa sa Katipunan• Andres Bonifacio, “Pag-ibig sa Tinubuang Lupa”• Emilio Jacinto, “Mga Aral ng Katipunan,” 1896• Deklarasyon ng kalayaan sa Kawit, 1898• Saligang Batas ng Malolos, 18991. Ang ‘Mahinahong’Pananakop ngEstados Unidos saPilipinas• William McKinley, Proklamasyong Benevolent Assimilation, 1898• “Popular Song Illustrated—Because I Love You” 1899 (pampulitikangcartoon)• Emilio Aguinaldo, proklamasyong tutol sa benevolent assimilation, 1899• Anti-Imperialist League, “Address to the People of the United States,” 18982. ‘Pilipinisasyon’ ngGobyerno at Pagsupilng NasyonalismongPilipino• Kodigong Munisipal (Act No. 82), 1901• Batas Jones, 1916• Sedition Law, 1901• Flag Law, 1907Ikatlo. Kilusan parasa Kasarinlan saHarap ngImperyalismongAmerikano3. Pananakop ng Haponat ang Kapanganakanng Bagong Republika• Minyong Ordoñez, “We World War II Kids Can Still Remember,” 2011• Pera ng Hapon (perang ‘mickey mouse’)• Tydings-McDuffie Law, 1935• Isang daang piso nnong mga 1970• Bell Trade Relations Act, 1946• Kasunduang Base Militar, 1947
 24. 24. Gr 7 Kurikulum/24Markahan Modyul Sipi at Ibang Primaryang Sanggunian1. Problema sa Lupa • “Why the ‘Aparcero’ Rebels,” editoryal na cartoon sa Independent, 18 Mayo1918• Luis Taruc, Born of the People, 1953• Mga istatistiko tungkol sa tenancy• Batas ng tenancy2. Hamon ng Pagsasarilisa Ekonomiya atUgnayang Panlabas• Claro M. Recto, talumpati ukol sa nasyonalismong pang-ekonomiya, 1957• Carlos P. Garcia, “Filipino First Movement,” 1961• Lorenzo M. Tañada. “The Folklore of Colonialism,” 1961• Sipi mula sa interpelasyon sa Senado3. Etnisidad atPambansangIdentidad• Teksbuk sa sibika (Makabayan) ng ika-1 baitang sa lumang kurikulum• Bantas Suanding, editoryal sa Baguio Midland Courier, 13 Hulyo 1947• Camilo Madadsic, editoryal sa Baguio Midland Courier, 8 Abril 1962• Sipi mula sa sinulat ng isang Muslim4. Batas Militar: Banta saDemokrasya• News clipping ukol sa ambush ni Kalihim ng Depensa, Juan Ponce Enrile,1972• News clipping kung saan inamin ni Enrile na peke ang ambush sa kanya,1986• Video ng deklarasyon ng batas militar, Setyembre 1972• Konstitusyon ng batas miitar, 1973• Arrest, Search and Seizure Order• Alaala ng isang detenidong pampulitika• Larawan ng rali at ibang pagkilos• Ulat ng Amnesty InternationalIkaapat. AngRepublika mulanoong 19465. People Power at angHamon ng Pagbabago• Mga larawan ng people power revolution• Corazon Aquino, talumpati sa kanyang inagurasyon bilang pangulo• Freedom Constitution, 1986• Saligang Batas, 1987• “26 Years of Freedom,” editorial ng Philippine Star, 25 Pebrero 2012B. Gabay ng GuroAng mga bahagi ng gabay ng guro ay sumusunod:
 25. 25. Gr 7 Kurikulum/25• Pangkalahatang ideya;• Layunin at pamantayan sa pagkatuto;• Mga sagot sa graphic organizer at iba pang pagsasanay sa bawat gawain (gamitin ang modyul sa pagkatutuo parasa mga gawain);• Pagtataya; at• Transisyon sa susunod na modyul.Lahat ng impormasyong kailangan ng guro upang isagawa ang modyul ay nasa gabay.VII. PagtatayaAng pagtataya ay nanggagaling sa primaryang sanggunian. Kung gagamitin ang sangguniang ginamit na sa gawain, angpagtataya ay nakapokus sa ibang aspeto ng nilalaman ng sanggunian; halimbawa, ang paghahambing ng isa o dalawang sipi nahindi ginawa sa modyul. Mayroon ding pagtataya na nakabase sa iba o bagong sanggunian. Mahalaga sa pagtataya angsumusunod:• Pagdebelop ng mga kakayahan sa mapanuring pagbasa, pagsuri at interpretasyon ng iba-ibang uri ng primaryangsanggunian; at• Mas malalim na pag-unawa ng kasaysayan ng Pilpinas.

×