BA401_The ITC eChoupal Initiative

1,000 views
922 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,000
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

BA401_The ITC eChoupal Initiative

 1. 1. E-Choupal Case IV-3 The ITC eChoupal Initiative
 2. 2. มุ่งหน้าไปยัง Mandi (ตลาดที่มีการประมูลรับซื้อผลผลิต) ผู้ที่มาประมูลซื้อผลผลิตไปคือ พ่อค้าคนกลาง Commission Agents (CAs) วิถีทางการเกษตรแบบดั้งเดิมของอินเดีย เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตและ บรรทุกเพื่อเตรียมนาไปขาย
 3. 3.  เกษตรขาดอานาจการต่อรองราคาเมื่อมีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  ขาดการเข้าถึงข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับราคา สภาพอากาศ หรือข่าวสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากส่งต่อข้อมูลเป็นแบบปากต่อปาก  เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง เนื่องจากระบบชั่งตวงวัด ไม่ได้มาตรฐาน  การจ่ายเงินล่าช้า บางครั้งเกษตรกรต้องรอ ทั้งที่จริงๆแล้ว กฏหมายกาหนด ว่าต้องได้รับการชาระเงินทันที  การเดินทางไป Mandi ต้องใช้เวลานานนับวัน เสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย ปัญหาของวิธีการแบบดั้งเดิม ?
 4. 4. เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของอินเดียดาเนินธุรกิจหลายด้าน หนึ่งในนั้นก็คือ การส่งออกสินค้าทางการเกษตร ITC Limited เล็งเห็นว่า วิธีการค้า สินค้าเกษตรของเกษตรกรในชนบทแบบ ดั้งเดิมนี้ ไม่มีประสิทธิภาพอีกต่อไป จึงได้ ออกmodel การค้าแบบใหม่ขึ้น โดยอาศัย เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วย ภายใต้ การนาของ S.Sivakumar ในชื่อ E-Choupal ITC Limited
 5. 5. Choupal (ภาษา Hindi) คือสถานที่ที่คนในหมู่บ้านต่างมาประชุมกันเพื่อ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ตามวิถีชีวิตชนบทของเกษตรกรใน อินเดีย E-Choupal ใช้คอนเซ็ปต์เดียวกับ Choupal โดยการติดตั้งคอมพิวเตอร์พร้อม เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์ ในบ้านของเกษตรกรผู้ซึ่งทาหน้าที่เป็น ศูนย์กลางของคนในหมู่บ้าน(Sanchalak) เพื่อให้เกษตรกรเข้ามาติดตามข้อมูล ข่าวสารจากเว็บไซต์ได้ E-Choupal
 6. 6. โครงสร้างของ E-Choupal • อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต(ICT Kiosk with Internet Access) – ติดตั้งที่บ้านของ Sanchalak - trained farmer – ระยะห่างของแต่ละศูนย์Within walking distance of target farmers (Less than 5 km.) • Warehousing Hub / Store – บริหารจัดการโดยพ่อค้าคนกลางที่ทางานกับบริษัท ITC- Samyojak – ระยะห่างของแต่ละ Hub / Store Within driving distance of target farmers (Less than 30 km.) • ระบบ Network ในการทางานและบริการข้อมูล – โดยบริษัท ITC Limited
 7. 7. ส่วนประกอบของ E-Choupal Website Weather Page พยากรณ์อากาศสาหรับแต่ละพื้นที่เฉพาะ(localized forecast) เพื่อ ความแม่นยายิ่งขึ้นสาหรับเกษตร ข้อมูลโดยกรมอุตุนิยมวิทยา อินเดีย Best Practice Page เกษตรกรสามารถเปรียบวิธีการเกษตรที่ทาอยู่(actual) กับวิธีการ ที่ดีที่สุด(ideal) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของผลผลิต Crop Information Page หาข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคใหม่ทางการเกษตรได้อย่างหลากหลาย
 8. 8. Market Information เกษตรกรสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบราคา, ปริมาณซื้อ ขายสินค้าในแต่วัน, ค่าเฉลี่ย, เทรนด์ราคาผลผลิตจากตลาดระดับ โลก เช่น Chicago Board of Trade FAQs ตอบคาถาม ข้อสงสัยของเกษตรกรโดยผู้เชี่ยวชาญ News Page อัพเดทข่าวสารทางการเกษตร เช่น ประกาศของราชการ เพื่อให้ เกษตรกรทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ ส่วนประกอบของ E-Choupal Website
 9. 9. The ITC Hubs And Store แทนที่จะเดินทางไป Mandi เกษตรกรสามารถเลือกที่จะจาหน่าย ผลผลิตทางการเกษตรได้ที่ ITC Hubs ซึ่งดาเนินงานโดย Somyojak
 10. 10. • ใช้ระบบการชั่งตวงวัดที่เป็นมาตรฐาน ยุติธรรม และใช้ราคาตามที่ประกาศใน เว็บไซต์ • มีห้องLabและอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย • ได้รับการชาระราคาทันทีและได้รับค่าขนส่ง • มีสิ่งอานวยความสะดวก เช่น เต้นท์นั่งคอย ห้องน้า เกษตรกรสามารถสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ ย และผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือสินค้าจาก ITC ได้ที่ Store ในราคาต่ากว่าพ่อค้าคนกลาง ข้อดีของ ITC Hubs
 11. 11. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ Principles Of The E-Choupal • ดาเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ (Depended strongly on trust) • เกษตรกรสามารถใช้อุปกรณ์และข้อมูล ได้โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆว่าต้องขาย สินค้าให้กับ ITC • กุญแกสาคัญคือ ให้เกษตรกรเป็นผู้ตัดสินใจเองว่า จะเลือกจาหน่ายผลผลิตกับ ทาง Mandi หรือ ITC • เมื่อได้รับเครื่องมือและข้อมูลที่ถูกต้อง เกษตรกรย่อมต้องเลือกจาหน่ายสินค้า ผ่านช่องทางที่เขาคิดว่าดีที่สุด นั่นคือ ITC
 12. 12. Roll Out, Fix it, Scale Up • Coffee and spice • Aqua food • Wheat Start with Soybean • Small number of villages • Large number of villages • Region Pilot test concept • Logistic cost saving • Can identify High-Low quality product • Higher price when able to tell customers where commodity came from and how it was produce Margin generated from: Hunting For Growth
 13. 13. วิสัยทัศน์สาหรับทศวรรษต่อไปคือ การขยายพื้นที่เป็น 15 รัฐ และทั่วถึง 100,000 หมู่บ้าน โดยมุ่งที่จะเอื้อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเกษตรกร และประชากรโดยรวมทั้งหมดประมาณอีก 10 ล้านคน โครงการ e-Choupal นี้ได้รับการกล่าวขาน และได้รับรางวัลในการพัฒนา เกษตรกร และชุมชนชนบททั้งในระดับประเทศ และในระดับสากลอย่าง ต่อเนื่อง
 14. 14. รายชื่อสมาชิกกลุ่ม นางสาววริษฐา ภิรมย์รัตน์ 4902680521 นางสาวณัฐกานต์ มีสัตย์ 4902682055 นางสาวอัจฉรา บัญชากร 5002686094 นายหฤษฎ์ พรรณพานิช 5002686185 Thank You^^

×