ΕΚΚΛΗΣΙΑ 1821

1,030 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,030
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
170
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 1821

  1. 1. IEPA ™YNO¢O™ TH™ EKK§H™IA™ TH™ E§§A¢O™ ¶PO™ TO §AO H √ƒ£√¢√•∏ ∂∫∫§∏™π∞ ∫∞π ∏ ∂¶∞¡∞™Δ∞™∏ Δ√À 1821 ∂rÓ·È ñÔ¯Ú¤ˆÛË, àÏÏ¿ η› ‰Èη›ˆÌ· Ùɘ ∂ÎÎÏË- ≠√Ï· ·éÙ¿ Ù¿ Ù¯ӿÛÌ·Ù· ‰¤Ó ÂrÓ·È ^πÛÙÔÚ›·, ÁÈ·Ù›Û›·˜ Ùɘ ^∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ó¿ âÓËÌÂÚÒÓÂÈ Ùfi Ô›ÌÓÈfi Δ˘ ÁÈ¿ ^πÛÙÔÚ›· ÂrÓ·È ·éÙfi Ô‡ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È, ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·ÈïÚÈṲ̂ӷ ÛÔ‚·Ú¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù·Ø ÓÂ˘Ì·ÙÈο, ÎÔÈÓˆÓÈ- η› ‰È·ÛÒ˙ÂÙ·È Ì¤Û· àÏÏ¿ η› ‰È·Ì¤ÛÔ˘ Ùɘ ‰È·¯ÚÔ-ο, âıÓÈο, âÎ·È‰Â˘ÙÈο. ^√ Ï·fi˜ Ì·˜ ‰¤Ó Ú¤ÂÈ Ó¿ ÓÈÎɘ Û˘ÓÂȉ‹Ûˆ˜ ÙÔÜ ò∂ıÓÔ˘˜.·Ú·ÏËÚÔÊÔÚÂÖÙ·È õ Ó¿ ¤ÊÙÂÈ ı‡Ì· å‰ÂÔÏÔÁÈÎáÓ £ÂˆÚÔÜÌÂ, ÏÔÈfiÓ, ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó¿ ñÂÓı˘Ì›ÛÔ˘ÌÂÚÔ·Á·Ó‰áÓ Î·› ÌÔÓÔÌÂÚáÓ ıˆڋÛÂˆÓ Ùɘ ïÚÈṲ̂Ó˜ àÏ‹ıÂȘ ÁÈ¿ Ù‹Ó ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·, Ù‹Ó ∂·-^πÛÙÔÚ›·˜ Ì·˜, ÛÙ‹Ó ïÔ›· ì ÚÔÛÊÔÚ¿ Ùɘ ∂ÎÎÏË- Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔÜ 1821 η› Ù‹Ó ^∂ÏÏËÓÔÚıfi‰ÔÍË Δ·˘Ùfi-Û›·˜ ñÉÚÍ ÛËÌ·ÓÙÈ΋. °È ·éÙfi η› ì ^πÂÚ¿ ™‡ÓÔ‰Ô˜ ÙËÙ· ÙÔÜ °¤ÓÔ˘˜.Ùɘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ùɘ ^∂ÏÏ¿‰Ô˜ âÎÊÚ¿˙ÂÈ Ù‹Ó öÓÙÔÓË ^∏ ≠∞ψÛË qÙ·Ó ≤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ Ô‡ ηٷχËÛÂàÓËÛ˘¯›· Δ˘ ÁÈ¿ Ù‹Ó âȯÂÈÚÔ‡ÌÂÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ïÏfiÎÏËÚÔ ÙfiÓ ^∂ÏÏËÓÈÛÌfi η› Ù‹Ó √åÎÔ˘Ì¤ÓË ¤Ú·‰È·ÛÙÚ‚ÏÒÛˆ˜ Ùɘ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎɘ ^πÛÙÔÚ›·˜ ̤ ‰È¿- œ˜ ¤Ú·. √î ıÚÉÓÔÈ Ô‡ ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó Î·› ÙÚ·ÁÔ˘‰‹-ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜. ıËÎ·Ó ÙfiÙ ÂrÓ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ›. ^∏ ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË ™Ù‹Ó âÔ¯‹ Ì·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ≤Ó· ΛÓËÌ· ÌÔÓÙ¤Ú- ¤Ú·Û ÛÙfiÓ ÌÂÙ·‚˘˙·ÓÙÈÓfi ^∂ÏÏËÓÈÛÌfi, Ô‡ ÎÚ¿ÙË-ÓÔ˘ àıÂ˚ÛÌÔÜ, Ùfi ïÔÖÔ ‰È·ÛÙÚ¤ÊÂÈ Ù¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· η› Û ̤ â›ÁÓˆÛË Ù‹Ó ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔÜ ò∂ıÓÔ˘˜. Δ‹ÓâȯÂÈÚÂÖ Ó¿ Û‚‹ÛÂÈ ÙfiÓ îÛÙÔÚÈÎfi ÚfiÏÔ Ùɘ ^∂ÎÎÏË- ú‰È· àÎÚȂᘠœÚ· ì ηډȿ ÙÔ˘ ö·ÏÏ ÙÚ·˘Ì·ÙÈ-Û›·˜ η› Ó¿ àÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ Ù‹Ó ëÏÏËÓÔÚıfi‰ÔÍË Ù·˘- Ṳ̂ÓË ÛÙfiÓ ·éÙfi Ú˘ıÌfi. ™Ù‹Ó ∫‡ÚÔ ï ÔÈËÙ‹˜ ‚¿-ÙfiÙËÙ· ÙÔÜ Ï·ÔÜ Ì·˜. ∂å‰ÈÎfiÙÂÚ·, âÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌÈ¿ ˙ÂÈ ÛÙfi ÛÙfiÌ· ÙÔÜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ‚·ÛÈÏÈÄ ÙÔÜÙ· Ù¿ Ïfi-ÚÔÛ¿ıÂÈ· ηٷÁÚ·Êɘ η› àÔÙ˘ÒÛˆ˜ ÌÈĘ ÁÈ·, Ô‡ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Ù‹Ó àÓ¿ÁÎË Ó¿ Ì‹Ó ÎÔÂÖ ÙfiôÏÏ˘ «îÛÙÔÚ›·˜», Û¯ÂÙÈο ̤ Ù‹Ó ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔÜ ÓÉÌ· Ùɘ ëÏÏËÓÔÚıfi‰Ô͢ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÙÔÜ Ï·ÔÜ1821. ªÈĘ îÛÙÔÚ›·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎɘ ó˜ Úfi˜ Ù¿ ÁÂÓÂ- Ì·˜ØÛÈÔ˘ÚÁ¿ ·úÙÈ· η› àÏÏÔÙÚ›ˆÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂˆÓ ó˜ Úfi˜ «...Îfi„ÂÙ Ùfi ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÔ˘, ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ƒˆÌ·ÖÔÈÙ¿ ÚfiÛˆ· η› ÙÔ‡˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ùɘ âԯɘ. â¿ÚÂÙ¤ ÙÔ, ∫ÚËÙÈÎÔ›, ‚·ÛÙÄÙ ÙÔ ÛÙ‹Ó ∫Ú‹ÙË,ªÈ¿ ôÏÏË Î·Ù·ÁÚ·Ê‹, ì ïÔ›· âȉÈÒÎÂÈ Ù‹Ó âÈÎÔÈ- Ó¿ Ùfi å‰ÔÜÓ Ôî ∫ÚËÙÈÎÔ› Ó¿ ηډÈÔÔÓ¤ÛÔ˘Ó...».ÓˆÓȷ΋ Ù˘ âÈÙ˘¯›· ̤۷ àfi Ù‹Ó ÚÔ‚ÔÏ‹ ÌÈĘ (∞ӷοÏËÌ· Ùɘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘)å‰ÂÔÏÔÁÈÎɘ ëÚÌËÓ›·˜ ÙáÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Î·› ÙáÓ ÚÔ-ÛÒˆÓ, ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·˜ ÌÈ¿ ôÏÏÔ˘ Âú‰Ô˘˜ ÚÔÔÙÈ- ^Àfi Ùfi ηıÂÛÙÒ˜ Ùɘ μÂÓÂÙÔÎÚ·Ù›·˜, ì ∫Ú‹ÙË Î·-΋ η› ÚÔÛÂÁÁ›˙ÔÓÙ·È ÌÔÓfiÏ¢ڷ Ù¿ ÁÂÁÔÓfiÙ·. ÙfiÚıˆÛ ӿ Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ù‹ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙ‹Ó ^H EÎÎÏËÛ›· ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙ¿ ·È‰È¿ Ù˘ ΜΑΡΤΙΟΣ Ì¤ Ù‹ ÁÏÒÛÛ· Ùɘ Eéı‡Ó˘, 2011 46 Ùɘ AÏ‹ıÂÈ·˜ η› Ùɘ AÁ¿˘
  2. 2. 2 ¶ƒ√™ T√ §∞√, Aƒ. 46Ù¤¯ÓË, Ù¿ °Ú¿ÌÌ·Ù·, Ùfi ı¤·ÙÚÔ, Ù›˜ ÊÈÏÔÏÔÁÈΤ˜ ÛÔ˘- ÁÚ¿ÌÌ·Ù·», àÏÏ¿ ·ÚÂÖ¯·Ó Ù›˜ ÚáÙ˜ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ¿ Ù‹Ó‰¤˜. ™ÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ì ëÏÏËÓÈ΋ ·È‰Â›·, ̤ Ù‹ ÊÚÔÓÙ›‰· Ùɘ àÓ¿ÁÓˆÛË Î·› Ù‹ ÁÚ·Ê‹).∂ÎÎÏËÛ›·˜, ôÚ¯ÈÛ ӿ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È. ª¤ àfiÊ·ÛË ÙɘÙÔÈÎɘ Û˘Ófi‰Ô˘, Ô‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙ›˜ 12 Δ¿ ÌÈÎÚÔÎÈÓ‹Ì·Ù· Ô‡ ÚÔËÁ‹ıËηӺ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1593 ÛÙfi μÏ¿¯ - ™ÂÚ¿È Ùɘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈ- ∂ûÛÙÔ¯· ï à›ÌÓËÛÙÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ - ∞η‰ËÌ·˚Îfi˜ÓÔ‡ÔÏ˘, ì ∂ÎÎÏËÛ›· àӤϷ‚Â Ù‹Ó ·È‰Â›· ÙÔÜ °¤- π. ¡. £ÂÔ‰ˆÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ö¯ÂÈ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ ¬ÙÈ Ù‹ÓÓÔ˘˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô‡ Ôî îÛÙÔÚÈÎÔ› ÙÔÜ Ó¤Ô˘ ^∂ÏÏËÓÈÛÌÔÜ ëÔ̤ÓË ÎÈfiÏ·˜ Ùɘ ≠∞ψÛ˘, ì àÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙáÓ ^∂Ï-(μ·Î·ÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î.Ï.) ıˆÚÔÜÓ «ïÚfiÛËÌÔ» ÁÈ¿ Ù‹Ó Ï‹ÓˆÓ öÁÈÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋, ÁÈ¿ Ó¿ âÍÂÏȯıÂÖ Î·› ¿ÏÈ Û¤ëÏÏËÓÈ΋ ·È‰Â›·. ™ÙfiÓ 7Ô Î·ÓfiÓ· Ùɘ ™˘Ófi‰Ô˘ öÓÔÏË Î·› Ó¿ Ï¿‚ÂÈ Ùfi ∂åÎÔÛȤӷ Ù‹ ÌÔÚÊ‹ ÙÔÜ ÌÂ-·éÙɘ Ô‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ̤ Ù‹Ó ÚÔ‰ڛ· ÙÔÜ ¶·- Á¿ÏÔ˘ ™ËΈÌÔÜ. ≠ø˜ ÙfiÙ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÔÏÏ¿ ÌÈ-ÙÚÈ¿Ú¯Ë ^πÂÚÂÌ›· μã ÙÔÜ ΔÚ·ÓÔÜ, àӷʤÚÂÙ·ÈØ «≠øÚÈ- ÎÚÔÎÈÓ‹Ì·Ù·. ò∏‰Ë ÛÙfiÓ 16Ô ·å. (1585) Ú·ÁÌ·ÙÔ-ÛÂÓ ì ^∞Á›· ™‡ÓÔ‰Ô˜, ≤ηÛÙÔÓ â›ÛÎÔÔÓ âÓ ÙFÉ ë·˘- ÔÈ‹ıËΠâͤÁÂÚÛË ÙáÓ àÚÌ·ÙÔÏáÓ Ùɘ μfiÓÈÙÛ·˜ÙÔÜ ·ÚÔÈΛ÷·, ÊÚÔÓÙ›‰· η› ‰·¿ÓËÓ Ù‹Ó ‰˘Ó·Ì¤ÓËÓ £Âfi‰ˆÚÔ˘ °Ú›‚· η› Ùɘ ∏›ÚÔ˘ ¶Ô‡ÏÈÔ˘ ¢Ú¿ÎÔ˘ÔÈÂÖÓ œÛÙ ٿ ıÂÖ· η› Ù¿ îÂÚ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰‡Ó·Ûı·È η› ª·Ï¿ÌÔ˘, Ô‡ ÍÂÛËÎÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙáÓ ΔÔ‡Ú-‰È‰¿ÛÎÂÛı·È, ‚ÔËıÂÖÓ ‰¤ ηٿ ‰‡Ó·ÌÈÓ ÙÔÖ˜ âı¤ÏÔ˘ÛÈ ÎˆÓ, Ôî ïÔÖÔÈ ¬Ìˆ˜ η٤ÛÙÂÈÏ·Ó Ù‹Ó âͤÁÂÚÛ‹ ÙÔ˘˜.‰È‰¿ÛÎÂÈÓ Î·› ÙÔÖ˜ Ì·ıÂÖÓ ÚÔ·ÈÚÔ˘Ì¤ÓÔȘ, â¿Ó ÙáÓ ∂ÈÎÂÊ·Ïɘ ÙáÓ ÎÈÓËÌ¿ÙˆÓ ·éÙáÓ qÙ·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜âÈÙˉ›ˆÓ ¯Ú›·Ó ö¯ˆÛÈÓ». ÎÏËÚÈÎÔ› η› â›ÛÎÔÔÈ. ∞éÙfi ‰¤Ó ñÏÔÔÈ‹ıËΠ·ÓÙÔÜ Î·› à̤ۈ˜. ™ÙfiÓ 17Ô ·å. (1611) öÁÈÓ ÛÙ¿ °È¿ÓÓÂÓ· ÍÂÛËΈÌfi˜∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ η› ¤Ú· àfi Ù‹Ó ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ‰Ë- àÁÚÔÙáÓ, Ô‡ ñÔÎÈÓ‹ıËΠàfi ≤Ó·Ó â›ÛÎÔÔ ÙɘÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Ó¤· Û¯ÔÏÂÖ·, ÁÈ·Ù› ì ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÛÙ¿ı- ∂ÎÎÏËÛ›·˜, ÙfiÓ ÚÒËÓ §·Ú›Û˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ ÙfiÓ ºÈÏfi-ÌË Âr¯Â ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÙÒÛË. ò∂ÙÛÈ ÛÙ¿ ÛÔÊÔ, Ô‡ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi âÁ¯Â›ÚËÌ¿Ù¤ÏË ÙÔÜ 16Ô˘ ·å. ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙ‹ ª·Î‰ÔÓ›·, Ù‹Ó ÙÔ˘ ηٿ ÙáÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ (1600) ÙÔÜ ÛÙÔ›¯ÈÛ ÙfiÓ ıÚfi-ò∏ÂÈÚÔ, ÙfiÓ ªÔÚÈ¿ η› Ù¿ ÓËÛÈ¿ ÙÔÜ ∞åÁ·›Ô˘ àÍÈfi- ÓÔ. ^∏ âͤÁÂÚÛË Ù‹ ÊÔÚ¿ ·éÙ‹ (™¿‚‚·ÙÔ 10 ™ÂÙÂÌ-ÏÔÁË àÓ¿Ù˘ÍË âÎ·È‰Â˘ÙÈÎáÓ Î¤ÓÙÚˆÓ. √î ÌÔÓ·ÛÙÈ- ‚Ú›Ô˘ 1611) à›ÏËÛ ٿ °È¿ÓÓÂÓ·, ÁÂÁÔÓfi˜ ԇΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÙÔÜ ^∞Á›Ô˘ ò√ÚÔ˘˜ η› ÙáÓ ªÂÙÂÒ- âÍfiÚÁÈÛ ÙÔ‡˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜. ™˘Ó¤Ï·‚·Ó ÙfiÓ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔÚˆÓ, η› ÁÂÓÈο Ù¿ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ·, à¤‚ËÛ·Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈ- Û¤ ≤Ó· Û‹Ï·ÈÔ, ¬Ô˘ Âr¯Â ηٷʇÁÂÈ, η› ÙfiÓ öÁ‰·-Τ˜ ëÛٛ˜, ¬Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ àÎÌ‹ ì êÁÈÔÁÚ·Ê›·, ÏÂÈ- Ú·Ó ˙ˆÓÙ·Ófi. ¶·Ú·Á¤ÌÈÛ·Ó Ùfi ‰¤ÚÌ· ÙÔ˘ ̤ ô¯˘Ú·ÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈο âÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, Ê·ÓÂÚ¿ η› η› ÙfiÓ ‰È·fiÌÂ˘Û·Ó ÓÙ˘Ì¤ÓÔ Ì¤ Ù¿ àÚ¯ÈÂÚ·ÙÈο«ÎÚ˘Ê¿ Û¯ÔÏÂÈ¿», ¬Ô˘ Ôî Û˘ÓıÉΘ ‰¤Ó qÙ·Ó Úfi- ÙÔ˘ ôÌÊÈ· ÛÙ‹Ó fiÏË, ÁÈ¿ Ó¿ Ùfi ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ÛÙ‹ÓÛÊÔÚ˜, η› ÏÉıÔ˜ ÎÔÈÓˆÊÂÏáÓ î‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ. ^√ ∫·- ^À„ËÏ‹ ¶‡ÏË Ì·˙› ̤ 85 ÎÂÊ¿ÏÈ· ôÏÏˆÓ â·Ó·-ıËÁËÙ‹˜ ¡. °. ™‚ÔÚáÓÔ˜ ÛÙfi öÚÁÔ ÙÔ˘ «∂ÈÛÎfiËÛË ÛÙ·ÙáÓ. ™Ù‹Ó âΉÈÎËÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Ì·Ó›· η٤ÛÙÚ„·Ó Ù‹Ùɘ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎɘ ^πÛÙÔÚ›·˜» ·Ú·ÙËÚÂÖØ ÌÔÓ‹ ÙÔÜ ^∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ÙÔÜ ¢È¯Ô‡ÓË, Ô‡ qÙ·Ó ì «^∏ ∂ÎÎÏËÛ›·, ¬Ù·Ó ¤Ú·Û Ùfi ÚáÙÔ ¯Ù‡ËÌ· Ùɘ ÌÂÙ¿ÓÔÈ· η› Ùfi ïÚÌËÙ‹ÚÈÔ ÙÔÜ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘.ηٿÎÙËÛ˘, ı¿ Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ùfi öÚÁÔ Ùɘ àÓ·Û˘ÁÎÚfiÙË- ^∏ ÚÔÛ‰ÔΛ· ÙáÓ ñfi‰Ô˘ÏˆÓ ^∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ó¿ àÂ-Û˘ Ùɘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎɘ ˙ˆÉ˜ ÙáÓ ^∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ™ ¬ÏË Ù‹Ó Ï¢ıÂÚˆıÔÜÓ, ‰¤Ó ÙÔ‡˜ âÁη٤ÏÂÈ„Â ÔÙ¤. Δ¿ ‚ϤÌ-ÂÚ›Ô‰Ô àfi ÙfiÓ 15Ô-17Ô ·å. ñÉÚÍ ì ηÙ¢ı˘ÓÙ‹- Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·Ó Úfi˜ Ù‹Ó ïÌfi‰ÔÍË ƒˆÛ›·, ÙfiÚÈ· ‰‡Ó·ÌË ÙÔÜ ò∂ıÓÔ˘˜. ∂ÈÎÂÊ·Ïɘ Ùɘ âıÓÈÎɘ «Í·ÓıfiÓ Á¤ÓÔ˜», ÁÈ¿ Ùfi ïÔÖÔ ÌÈÏÔÜÛ·Ó Ôî Ï·˚Τ˜àÓÙ›ÛÙ·Û˘ Û¤ ¬Ï˜ Ù›˜ ÌÔÚʤ˜ Ù˘, âÚÁ·˙fiÌÂÓË ÁÈ¿ Ùfi ÚÔÊËÙÂÖ˜, ¬ˆ˜ ì àԉȉfiÌÂÓË ÛÙfiÓ ∞Á·ı¿ÁÁÂ-ÛÙ·Ì¿ÙËÌ· ÙáÓ âÍÈÛÏ·ÌÈÛÌáÓ, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Û ÏÔ, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ‚Ô‹ıÂÈ·. ™Ùfi ªÔÚÈ¿ ï ÌËÙÚÔÔÏ›-¬Ï˜ Ù›˜ âÍÂÁ¤ÚÛÂȘ, àÎfiÌË Î·› ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ¿˜ Ù˜ (ö¯ÂÈ Ù˘ §·Î‰·ÈÌÔÓ›·˜ ∞Ó·Ó›·˜ §·Ì¿Ú‰Ë˜ àfi Ù‹ ¢Ë-‰Â›ÍÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ àÚÈıÌfi ÓÂÔÌ·ÚÙ‡ÚˆÓ, Ô‡ ÂrÓ·È Û‡Á- ÌËÙÛ¿Ó· ìÁ‹ıËΠâ·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔÜ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, Ô‡¯ÚÔÓ· η› ≥ڈ˜ Ùɘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎɘ ›ÛÙ˘ η› Ùɘ à¤‚ÏÂ ÛÙ‹Ó àÔÙ›Ó·ÍË ÙÔÜ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔÜ ˙˘ÁÔÜ àfiâıÓÈÎɘ àÓÙ›ÛÙ·Û˘), Ú˘ıÌ›˙ÂÈ â›Û˘ Ù‹Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Ù‹Ó ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ. ò∞ÏÏÔÈ àÚ¯ÈÂÚÂÖ˜, ¬ˆ˜ ï ¶. ¶·-˙ˆ‹». ÙÚáÓ, ï ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ η› ï ∫ÂÚÓ›ÙÛ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛıËÎ·Ó ≠√Ô˘ ‰¤Ó ñÉÚ¯Â Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓÔ Û¯ÔÏÂÖÔ, ¬Ù·Ó Ì·˙› ÙÔ˘. ¶ÚÔ‰fiıËÎ·Ó ¬Ìˆ˜ ÛÙÔ‡˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜, ÔîâÈı˘ÌÔÜÛ οÔÈÔ˜ Ó¿ ÌÔÚÊÒÛÂÈ Ùfi ·È‰› ÙÔ˘, Ùfi ïÔÖÔÈ Ùfi 1764 õ 1767 Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ÙfiÓ â›ÛÎÔÔöÛÙÂÏÓ ÎÔÓÙ¿ Û ≤Ó· ·¿ õ ÌÔÓ·¯fi, ÁÈ¿ Ó¿ ‰È‰·¯ıÂÖ ∞Ó·Ó›· η› ÙfiÓ àÔÎÂÊ¿ÏÈÛ·Ó.Ùfi àÏÊ·‚ËÙ¿ÚÈ Î·› Ù¿ ÚáÙ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· (·éÙ¿ Ô‡ ^∞ÁÈÔÚ›Ù˘ ÌÔÓ·¯fi˜, ÎÔ˘Ú¿ Ùɘ ÌÔÓɘ ºÈÏÔı¤Ô˘,àÔηÏÔÜÛ·Ó ÂÚÈÊÚÔÓËÙÈο Ôî ÏfiÁÈÔÈ «ÎÔÏÏ˘‚Ô- ï ıÚ˘ÏÈÎfi˜ ¶·ÙÚÔÎÔÛÌĘ ï ∞åÙˆÏfi˜ (1714-1779), ï
  3. 3. ¶ƒ√™ T√ §∞√, Aƒ. 46 3«±ÁÈÔ˜ ÙáÓ ÛÎÏ¿‚ˆÓ», àÊÔÜ ÉÚÂ Ù‹Ó Â鯋 ÙÔÜ ¶·- Ï· ïϛ۷Ù ·éÙ¿ η› ëÓˆıÉÙ ̤ ÙfiÓ ëÏÏËÓÈÎfiÓ ÛÙfi-ÙÚÈ¿Ú¯Ë, ùÚÁˆÛ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο Ù‹Ó ^∂ÏÏ¿‰· àfi Ù‹ ÏÔÓ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡ÌÂÓÔÓ àfi Ù¿˜ Ó·˘ÙÈο˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘÌÈ¿ ôÎÚË œ˜ Ù‹Ó ôÏÏË, ͢ÓÒÓÙ·˜ Û˘ÓÂȉ‹ÛÂȘ η› ÙáÓ ^À‰ÚȈÙáÓ Î·› ™ÂÙ˙ȈÙáÓ Î·› æ·ÚÈ·ÓáÓ, η›ÊˆÙ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ‡˜ ≠∂ÏÏËÓ˜ η› ‰È·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ ̤ η- ñÔÛ¯fiÌÂÓÔÈ âÏ¢ıÂÚ›·Ó ¬ÏÔ˘ ÙÔÜ ∞åÁ·›Ô˘ ÂÏ¿-Ù·ÏËÎÙÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· àÓ¿ÌÂÛ· Û¤ ‰ȿ‰Â˜ η› ‚Ô˘- ÁÔ˘˜».Ó¿. ¢¤Ó ö‚ÚÈÛΠÍÂÎÔ‡Ú·ÛË ÔûÙ Ùfi ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤ ÙfiÓη˘Ùfi ≥ÏÈÔ, âÍÔÈÎÔÓÔÌÒÓÙ·˜ ÔχÙÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ¿ ^∏ ›ÛÙË ÙáÓ ∞ÁˆÓÈÛÙáÓ ÙÔÜ 1821Ù‹Ó âÈÙ¤ÏÂÛË ÙÔÜ ÛÔ˘‰·›Ô˘ âıÓÂÁÂÚÙÈÎÔÜ Î·› ·È- ^√ ∞ÁÒÓ·˜ ‰¤Ó öÁÈÓ ÌfiÓÔ ÁÈ¿ Ù‹Ó ·ÙÚ›‰·, àÏÏ¿‰Â˘ÙÈÎÔÜ öÚÁÔ˘ ÙÔ˘. ^√ ÊÏÔÁÂÚfi˜ âÎÂÖÓÔ˜ Ï·˚Îfi˜ ‰È- η› ÁÈ¿ Ù‹ ıÚËÛΛ·. ™Ù‹Ó ¶ÚÔ΋ڢ͋ ÙÔ˘ ï °ÂˆÚÁ¿-‰¿¯Ô˜, Ô‡ àÎÚÈ‚Ô‰›Î·È· çÓÔÌ¿ÛÙËΠ«∂ıÓ·fiÛÙÔ- ΢ √χÌÈÔ˜ ÙfiÓÈ˙ÂØ «∂ÌÚfi˜ à‰¤ÏÊÈ·. ò∞˜ Âı¿-ÏÔ˜», Ï‹ÚˆÛ ̤ Ì·ÚÙ˘ÚÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ Ù‹Ó àÓ˘ÔÏfiÁÈ- ÓÔ˘Ì ÎÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ôÊÔ‚· Ùfi ı¿Ó·ÙÔ ÛÙ¿ Ì¿ÙÈ·. ∑‹ÙˆÛÙ˘ àÍ›·˜ η› ÛËÌ·Û›·˜ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙfi ëÏÏË- ì ıÚËÛΛ· η› ì âÏ¢ıÂÚ›· Ùɘ ^∂ÏÏ¿‰Ô˜. £¿Ó·ÙÔ˜ÓÔÚıfi‰ÔÍÔ °¤ÓÔ˜ ÙÔ˘. ÛÙÔ‡˜ ‚·Ú‚¿ÚÔ˘˜». Δ¿ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔÜÛ·Ó Δfi 1770, ÛÙ¿ ÁÓˆÛÙ¿ √ÚψÊÈο, η› ¿ÏÈ ÎÏËÚÈ- ÙÔ‡˜ àÚÌ·ÙÔÏÔ‡˜ η› ·ÚÂÖ¯·Ó ηٷʇÁÈÔ ÛÙÔ‡˜Îfi˜, ï â›ÛÎÔÔ˜ ª·˘ÚÔ‚Ô˘Ó›Ô˘, ̤ ÙfiÓ ™Ù·˘Úfi ÛÙfi ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˘˜. ™˘¯Ó¿ Á›ÓÔÓÙ·Ó ëÛٛ˜ àÓÙ›ÛÙ·Û˘ (ÌÔ-¯¤ÚÈ ‹Á·ÈÓ àfi ¯ˆÚÈfi Û¤ ¯ˆÚÈfi ηÏÒÓÙ·˜ ¬ÏÔ˘˜ Ó‹ ™¤ÎÔ˘, ÌÔÓ‹ ∞Úη‰›Ô˘ Î.Ï.). ^√ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ª·-Û¤ «îÂÚfi fiÏÂÌÔ» ηٿ ÙáÓ Î·Ù·ÎÙËÙáÓ. ™ÙÔ‡˜ ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓ˘ ̤ ÙfiÓ ·éıÂÓÙÈÎfi ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ö¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈØà‰ÂÏÊÔ‡˜ √ÚÏÒÊ Ô‡ qÏı·Ó àfi Ù‹ ƒˆÛ›· Û˘Ì·- «...·éÙ¿ Ù¿ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· qÙ·Ó Ù¿ ÚáÙ· ÚÔ‡ÚÁÈ·Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ¬ÏÔÈ Ôî ÙÔÈÎÔ› â›ÛÎÔÔÈ, ¬ˆ˜ ï ¶·- Ùɘ â·Ó¿ÛÙ·Û‹˜ Ì·˜. ≠√ÙÈ âÎÂÖ qÙ·Ó Î·› Ôî Ù˙ÂÌȯ·-ÙÚáÓ ¶·Úı¤ÓÈÔ˜, Ô‡ âÈÙ¤ıËΠηٿ ÙáÓ ∫·Ï·‚Ú‡- Ó¤‰Â˜ (˘ÚÈÙȉ·ÔıÉΘ) Ì·˜ η› ¬Ï· Ù àÓ·Áηַ ÙÔÜÙˆÓ, ï ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ ª·Î¿ÚÈÔ˜ Ô‡ η٤Ϸ‚ ÙfiÓ ÔϤÌÔ˘Ø ¬Ù qÙ·Ó ·Ú¿ÌÂÚÔÓ Î·› Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔÓ àfiπÛıÌfi, ï ∫ÔÚÒÓ˘, ï ªÂıÒÓ˘, Ùɘ ∫·Ï·Ì¿Ù·˜. ÙÔ‡˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜». ª¤ Ùfi ·xÌ· ÙÔÜ ÚˆÙÔÌ¿ÚÙ˘Ú· Ùɘ ëÏÏËÓÈÎɘ √î êÏÔ› ÎÏËÚÈÎÔ› Û˘ÁÎÚfiÙËÛ·Ó ÛÙ›˜ âÓÔڛ˜ ÙÔ˘˜âÏ¢ıÂÚ›·˜ êÁ›Ô˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔÜ ∂ã, ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë ∫ˆÓ- öÓÔÏ· ÛÒÌ·Ù·, Ù¤ıËÎ·Ó âÈÎÂÊ·Ïɘ ÙÔ˘˜ η› öÏ·-ÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜, ‚¿ÊÙËΠÛÙ›˜ 10 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1821 ì ‚·Ó âÓÂÚÁfi ̤ÚÔ˜ ÛÙ‹Ó âͤÁÂÚÛË. ò∞ÏÏÔÈ àfi·ÓÂıÓÈ΋ âͤÁÂÚÛË ÙÔÜ °¤ÓÔ˘˜. ≠√ˆ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ï ª·- ·éÙÔ‡˜ ôÊËÛ·Ó Ù‹Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘˜ ÓÔ‹ ÛÙfi ‰›ÔÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓ˘ ÛÙ¿ «∞ÔÌÓËÌÔÓ‡̷ٿ» ÙÔ˘, ï °ÚËÁfi- Ùɘ ÙÈÌɘ η› ôÏÏÔÈ Ì·ÚÙ‡ÚËÛ·Ó ÛÙ¿ ¯¤ÚÈ· ÙáÓ ΔÔ‡Ú-ÚÈÔ˜ qÙ·Ó âÎÂÖÓÔ˜ Ô‡ ÛÙ‹ÚÈÍ Ùfi öÚÁÔ Ùɘ ºÈÏÈÎɘ ΈÓ. ∫È ¬ÛÔÈ âÈ‚›ˆÛ·Ó ¤ÓÔÓÙ·Ó ö¯ÔÓÙ·˜ ‰ÒÛÂÈ ¬ÏË^∂Ù·ÈÚ›·˜ η› Ù‹Ó ÂÚȤۈÛ àfi ‰È¿Ï˘ÛË. •¤ÓÔ˜ ‰È- Ù‹Ó ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙ‹Ó ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË. ™Ùfi ∞Ú¯ÂÖÔψ̿Ù˘, ï ^√ÏÏ·Ó‰fi˜ âÈÙÂÙÚ·Ì̤ÓÔ˜ ÛÙ‹Ó ¶fiÏË ∞ÁˆÓÈÛÙáÓ Ùɘ ∂ıÓÈÎɘ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÔÏ-°Î¿Û·ÚÓÙ Δ¤ÛÙ· Û¤ öÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ Úfi˜ Ùfi ^ÀÔ˘ÚÁÂÖÔ Ï¿ öÚÁ· Ô‡ Ì·ÚÙ˘ÚÔÜÓ Ù‹ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔÜ √Úıfi‰Ô-ÙáÓ ∂͈ÙÂÚÈÎáÓ Ùɘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘, Ô‡ öÊÂÚ ÛÙfi ÊᘠÍÔ˘ ÎÏ‹ÚÔ˘ η› ÌÔÓ·¯ÈÛÌÔÜ ÛÙfi ∂åÎÔÛȤӷ η› ñÔ-ï à›ÌÓËÛÙÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ £. ∑ÒÚ·˜, öÁÚ·ÊÂØ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È àfi ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ η› ôÏÏÔ˘˜ ïÏ·Ú¯Ë-«^√ àÚ¯ËÁfi˜ ÔyÙÔ˜ Ùɘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, çÓfiÌ·ÙÈ °ÚËÁfi- ÁÔ‡˜. ™¤ 14 àÚÈıÌÂÖ ï ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ÚÒËÓ §‹ÌÓÔ˘ÚÈÔ˜, Âr¯ÂÓ âÍÂÏÂÁ¯ıÉ ó˜ Û˘Ó¤ÓÔ¯Ô˜ η› ·ÚÈÔ˜ ñÔ- μ·Û›ÏÂÈÔ˜ °. ∞Ù¤Û˘ ÙÔ‡˜ âıÓÔÌ¿ÚÙ˘Ú˜ àÚ¯ÈÂÚÂÖ˜ÎÈÓËÙ‹˜ Ùɘ Û˘ÓˆÌÔÛ›·˜ ÙáÓ ^∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ¶ÈÛÙÔÔÈË- Ùɘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ùɘ ^∂ÏÏ¿‰Ô˜ àfi Ùfi 1821-1869.ı›Û˘ Ùɘ Û˘ÌÌÂÙԯɘ ÙÔ˘ ‰È¿ Û·ÊáÓ àԉ›ÍÂˆÓ ∫·› ÔÈfi˜ ÌÔÚÂÖ Ó¿ ÏËÛÌÔÓ‹ÛÂÈ Ù¿ ÚˆÙÔ·Ï›Î·-η› âÁÁÚ¿ÊˆÓ ï ÛÔ˘ÏÙ¿ÓÔ˜ ÙÔÜ â¤‚·ÏÂ Ù‹Ó ÔÈÓ‹Ó Ú· Ùɘ Ï¢ÙÂÚÈĘ Ì·˜, ÙfiÓ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ ¢È¿ÎÔ (∞Ï·Ì¿-Ù‹Ó ïÔ›·Ó â¤Û˘Ú Ùfi ηÎÔ‡ÚÁËÌ¿ ÙÔ˘». Ó·), ÙfiÓ °ÚËÁfiÚÈÔ ¢ÈηÖÔ - ¶··ÊϤÛÛ· (ª·ÓÈ¿ÎÈ), ¢Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ Ì¤ÏÔ˜ Ùɘ ºÈÏÈÎɘ ^∂Ù·ÈÚ›·˜, ÌÂٷ͇ ÙfiÓ Î·ÏfiÁÂÚÔ ™·ÌÔ˘‹Ï (∫Ô‡ÁÎÈ). ∫·› àÎfiÌË ÏÉıÔ˜ôÏÏˆÓ ÎÏËÚÈÎáÓ, qÙ·Ó ï ¶·ÙÚȿگ˘ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›·˜ îÂÚˆÌ¤ÓˆÓ Ô‡ ≤‰Ú·Û·Ó ÛÙfiÓ ^πÂÚfi ∞ÁÒÓ· ÙÔÜ£ÂfiÊÈÏÔ˜ ï ¶·ÁÎÒÛÙ·˜ àfi Ù‹Ó ¶¿ÙÌÔ. ™Ù›˜ 29 ò∂ıÓÔ˘˜ Ì·˜, ¬ˆ˜ ï μÚÂÛı¤Ó˘ £ÂÔ‰ÒÚËÙÔ˜, ï∞ÚÈÏ›Ô˘ 1821 Ôî οÙÔÈÎÔÈ Ùɘ ™‡Ì˘ öÛÙÂÈÏ·Ó ÛÙfiÓ ò∞ÚÙ˘ ¶ÔÚʇÚÈÔ˜, ï ∞ıËÓáÓ £ÂfiÊÈÏÔ˜, ï ≠∂ÏÔ˘˜¢ˆ‰ÂηӋÛÈÔ îÂÚ¿Ú¯Ë ÙfiÓ ¡È΋ٷ ÷Ù˙Ë˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ˙Ë- ò∞ÓıÈÌÔ˜, ï ™·ÏÒÓˆÓ ∏Û·˝·˜, ï ƒˆÁáÓ πˆÛ‹ÊÙÒÓÙ·˜ ï‰ËÁ›Â˜ ÁÈ¿ ÙfiÓ ∞ÁÒÓ·. π‰Ô‡ ì à¿ÓÙËÛË Î.ô., Ôî ïÔÖÔÈ öÏ·‚·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙ›˜ ‰È¿ÊÔÚ˜ Ê¿ÛÂȘÙÔÜ âıÓÂÁ¤ÚÙË ¶·ÙÚÈ¿Ú¯ËØ Ùɘ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘. ΔÔ‡˜ ïÏ·Ú¯ËÁÔ‡˜ Ùɘ ∞¯·˝·˜ «∫¿ÙÔÈÎÔÈ ÙáÓ Ó‹ÛˆÓ, ¬ÛÔÈ Ì¤ÓÂÙ àÎfiÌË ñfi ÙfiÓ ¬ÚÎÈÛÂ ï ¶·Ï·ÈáÓ ¶·ÙÚáÓ °ÂÚÌ·Ófi˜. ™Ù‹Ó ÚÒÙËÙÔ˘ÚÎÈÎfiÓ ˙˘ÁfiÓ, âÁ¤ÚıËÙÂ, Ï¿‚ÂÙ ٿ ¬Ï· ñ¤Ú Ùɘ ïÌ¿‰· âıÓÔÌ·ÚÙ‡ÚˆÓ àÚ¯ÈÂÚ¤ˆÓ àÓ‹ÎÔ˘Ó ï ÚÒËÓÎÔÈÓɘ âÏ¢ıÂÚ›·˜, Ôî ö¯ÔÓÙ˜ ηڿ‚È· ÌÈÎÚ¿ õ ÌÂÁ¿- ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ ∫‡ÚÈÏÏÔ˜, ï ¢¤ÚÎˆÓ °ÚËÁfi-
  4. 4. 4 ¶ƒ√™ T√ §∞√, Aƒ. 46ÚÈÔ˜, ï ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ∂éÁ¤ÓÈÔ˜, ï ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ∫‡- ÂÈ Ó¿ ÓËÛÙ‡ˆÌ ¬ÏÔÈ ‰È¿ ‰ÔÍÔÏÔÁ›·Ó âΛӢ ÙɘÚÔ˘ ∫˘ÚÈ·Ófi˜, Ôî â›ÛÎÔÔÈ ¶¿ÊÔ˘, ∫ÈÙ›Ô˘, ∫˘ÚË- ì̤ڷ˜, η› Ó¿ ‰ÔÍ¿˙ÂÙ·È ·åáÓ·˜ ·åÒÓˆÓ œ˜ Ôy ÛÙ¤-Ó›·˜. ™˘Ó‹ıˆ˜ Ôî ΔÔÜÚÎÔÈ ÙÔ‡˜ àÔÎÂÊ¿ÏÈ˙·Ó õ ÎÂÈ Ùfi öıÓÔ˜, ‰È·Ù› qÙÔÓ ì âÏ¢ıÂÚ›· Ùɘ ·ÙÚ›‰Ô˜...».ÙÔ‡˜ ÎÚÂÌÔÜÛ·Ó. ∞éÙÔ› Ôî ôÓ‰Ú˜ ÌĘ ¯¿ÚÈÛ·Ó Ù‹Ó Ï¢ÙÂÚÈ¿ Ì·˜, ^∏ Âéfi‰ˆÛË Ùɘ ∂ıÓÂÁÂÚÛ›·˜ ÙÔÜ 1821 ÂrÓ·È Ú·Á- Ô‡ ‰¤Ó öÎ·Ó·Ó çÚıÔÏÔÁÈÛÙÈΤ˜ ÛΤ„ÂȘ, àÏÏ¿ ̤ Ù‹Ì·ÙÈÎfi ı·ÜÌ·. Δfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ô‡ ‚Á·›ÓÂÈ àfi ¬Ï˜ ‚·ıÈ¿ ›ÛÙË ÙÔ˘˜ Âr¯·Ó Ù‹Ó ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔÜ £ÂÔÜ.Ù›˜ îÛÙÔÚÈΤ˜ ËÁ¤˜, àÔÌÓËÌÔÓ‡̷ٷ, âÈÛÙÔϤ˜, ≠√ˆ˜ ï ÏÈÔÓÙ·Úfi„˘¯Ô˜ ∫·Ú·˚Ûο΢, Ô‡ Î·Ù¤Ê˘-öÁÁÚ·Ê·, ÂÚÈËÁËÙÈο ΛÌÂÓ· η› ôÏϘ ÁÚ·Ù¤˜ Á ÛÙ‹ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙáÓ ^∞Á›ˆÓ, Û¿Ó ÙfiÙ Ô‡ ‚Ú¤ıËÎÂÌ·ÚÙ˘Ú›Â˜ Ùɘ âԯɘ âΛӢ ÂrÓ·È ¬ÙÈ Ôî ·Ú¿ÙÔÏÌÔÈ ÛÙfi ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔÜ ^∞Á›Ô˘ ™ÂÚ·Ê›Ì, ¿Óˆ àfi Ù‹ §È-àÁˆÓÈÛÙ¤˜, Ô‡ àӤϷ‚·Ó Ùfi ÌÂÁ¿ÏÔ âÁ¯Â›ÚËÌ·, ‚·‰È¿, ÎÈ öÂÛ ÛÙ¿ fi‰È· Ì·˙› ̤ ÙÔ‡˜ ôÓÙÚ˜ ÙÔ˘ η›Âr¯·Ó Ï‹Úˆ˜ ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ëÏÏËÓÔÚıfi‰ÔÍË Û˘- ÙÔÜ öÙ·˙ÂØ «μÔ‹ıËÛ¤ Ì·˜, ≠∞ÁÈ ™ÂÚ·Ê›Ì, Ó¿ ‰ÈÒ-Ó›‰ËÛË, àÎÏfiÓËÙË ›ÛÙË, ÔϤÌËÛ·Ó ÛÙfi ùÓÔÌ· ÍÔ˘Ì ÙfiÓ ∫ÈÔ‡Ù·Á· àfi Ù‹Ó ∞ı‹Ó·, Ó¿ ÁÏÈÙÒÛÔ˘ÌÂÙÔÜ êÁ›Ô˘ ΔÚÈ·‰ÈÎÔÜ £ÂÔÜ, ÛÙfiÓ ïÔÖÔ Î·› ‚¿ÛÈ˙·Ó ÙÔ‡˜ ÎÏÂÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ η› Ó¿ οÓÔ˘Ì ÙÔ‡˜Ù›˜ âÏ›‰Â˜ ÙÔ˘˜ η› àfi ÙfiÓ ïÔÖÔ àÓÙÏÔÜÛ·Ó Ù‹ ‚Â- ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ ‰Â‡ÙÂÚË ∞Ú¿¯ˆ‚·, η› Ó¿ ÛÔÜ Ê¤Úˆ ¯Ú˘-‚·ÈfiÙËÙ· ÁÈ¿ Ù‹ Ó›ÎË. ∑ÔÜÛ·Ó ¬ÏÔÈ Â鯷ÚÈÛÙȷ΋ Ûfi ηÓÙ‹ÏÈ ÛÙfiÓ Ù¿ÊÔ ÛÔ˘ η› Ï·Ì¿‰Â˜ ëηÙfi úÛ·˙ˆ‹. ^√ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ Û¤ ôÏÏÔ ÛËÌÂÖÔ ÙáÓ Ì¤ Ùfi ÎÔÚÌ› ÌÔ˘ η› Ó¿ ÛÙÔϛۈ Û¿Ó ·Ï¿ÙÈ Ùfi ÌÔÓ·-«∞ÔÌÓËÌÔÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ» ÙÔ˘Ø «ΔÔÜ Ï¤ÁˆØ ∫fiÈ·Û ì ÛÙ‹ÚÈ ÛÔ˘...».ÁÂÓÓ·ÈfiÙË ÛÔ˘ η› Û ·éÙ‹ÓÂ Ù‹Ó Ì·Ù¿ÁÈ· Ù‹Ó ÛËÌÂ- ™Ùfi ùÓÔÌ· ÙÔÜ ΔÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔÜ âȯÂÈÚÔÜÛ οıÂÚÈÓ‹ ı¿ Á¤ÓÂÈ ï £Âfi˜ àÚ¯ËÁfi˜Ø η› ̤ Ù‹Ó ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘ âÍfiÚÌËÛ‹ ÙÔ˘ ï ÁÂÓÓ·ÖÔ˜ Ó·˘Ì¿¯Ô˜ Ùɘ ≠À‰Ú·˜ ∞Ó-ı¿ Ï˘ËıÂÖ âÌĘ η› Ù‹Ó ·ÙÚ›‰· Ì·˜... Δ› ı¿ οÓÂȘ, ‰Ú¤·˜ ªÈ·Ô‡Ï˘. ™ÙfiÓ «ò∞ÚË» ÙÔ˘ Âr¯Â ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈÌÔÜ Ï¤ÁÂÈ, Û¤ ÙfiÛÔ ÏÉıÔ˜ ΔÔ‡ÚΈÓ; ∂rÓ·È ï £Âfi˜ ≤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Í‡ÏÈÓÔ ™Ù·˘Úfi, ¬Ô˘ ö‚·Ï ӿ ¯·Ú¿-ÙÔÜ Ï¤Áˆ, η› οÓÂÈ ï ú‰ÈÔ˜!». ÍÔ˘Ó Î¿ıÂÙ·Ø «™Ù·˘ÚÔÜ Ù‡Ô˜, â¯ıÚÔÖ˜ ÙÚfiÌÔ˜» η› ™ÙÔ‡˜ ÂÚÈËÁËÙ¤˜ Ùɘ ÂÚÈfi‰Ô˘ οÓÔ˘Ó âÓÙ‡ˆÛË ïÚÈ˙fiÓÙÈ·Ø «™Ù·˘Úfi˜ ÈÛÙáÓ ÛÙ‹ÚÈÁÌ·».Ôî ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÚ›Ô‰ÔÈ ÓËÛÙÂÈáÓ Ô‡ ÙËÚÔÜÓ Ôî ≠∂ÏÏË- ò∂ÙÛÈ, ¬Ù·Ó Ùfi ò∂ıÓÔ˜ àÂÏ¢ıÂÚÒıËÎ η› Û˘-Ó˜. ∫¿ÔÈÔ˜ àfi ·éÙÔ‡˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ¬ÙÈ ÌfiÏȘ ÙÂÏÂÈÒ- ÓÙ¿¯ıËÎ·Ó Ù¿ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ù¿ ÙÔ˘, ôÚ¯È˙·Ó ¬Ï·, ¬ˆ˜ÓÂÈ ì Ì›·, àÚ¯›˙ÂÈ ì ôÏÏË. ™Ù¿ «∞ÔÌÓËÌÔÓ‡̷ٿ» ôÏψÛÙ η› Ùfi ÛËÌÂÚÈÓfi, ̤ â›ÎÏËÛË Ùɘ ^∞Á›·˜ η›ÙÔ˘ ï ìÚˆÈÎfi˜ °¤ÚÔ˜ ÙÔÜ ªÔÚÈÄ, ï £Âfi‰ˆÚÔ˜ ∫ÔÏÔ- ∞‰È·ÈÚ¤ÙÔ˘ η› ^√ÌÔÔ˘Û›Ô˘ ΔÚÈ¿‰Ô˜. ∞éÙ‹ ñÉÚÍÂÎÔÙÚÒÓ˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈØ «...ò∂ηÙÛ· ≤ˆ˜ Ô‡ âÛη¤ÙÈ- η› ÂrÓ·È ì ›ÛÙË Î·› ì ‰‡Ó·ÌË ÙÔÜ ëÏÏËÓÈÎÔÜ Ï·ÔÜ,Û·Ó Ì¤ Ù¿ Ì·˚Ú¿ÎÈ· ÙÔ˘˜, ç¤ âη٤‚Ëη οÙÔ˘Ø ì √ÚıÔ‰ÔÍ›· ÎÈ‚ˆÙfi˜ Ùɘ ÛˆÙËÚ›·˜ ÙÔ˘ η› ÛÒÙÂÈÚ·qÙ·Ó ÌÈ¿ âÎÎÏËÛÈ¿ Âå˜ ÙfiÓ ‰ÚfiÌÔÓ (ì ¶·Ó·ÁÈ¿ Âå˜ Ùfi ÙÔÜ °¤ÓÔ˘˜ ·ÓıÔÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓË, Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÛÔ˘-ÃÚ˘ÛÔ‚›Ù˙È) η› Ùfi ηıËÛÈfi ÌÔ˘ qÙÔÓ ¬Ô˘ öÎÏ·ÈÁ· ‰·ÖÔ Ùɘ Û˘Ó›‰ËÛ˘ η› Ùɘ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ≠√ˆ˜Ù‹Ó ^∂ÏÏ¿˜Ø ¶·Ó·Á›· ÌÔ˘, ‚Ô‹ıËÛ η› ÙÔ‡ÙËÓ Ù‹Ó öÁÚ·Ê ï à›ÌÓËÛÙÔ˜ ºÒÙ˘ ∫fiÓÙÔÁÏÔ˘Ø «™ ·éÙfiÊÔÚ¿Ó ÙÔ‡˜ ≠∂ÏÏËÓ·˜ Ó¿ âÌ„˘¯ˆıÔÜÓØ Î·› âÉÚ· ÙfiÓ ÙfiÔ √ÚıÔ‰ÔÍ›· η› ^∂ÏÏ¿‰· ÄÓ ̷˙›».≤Ó· ‰ÚfiÌÔ Î·Ù¿ Ù‹Ó ¶È¿Ó·...». ¶·Ú·Î¿Ùˆ ï ú‰ÈÔ˜ÁÚ¿ÊÂÈØ «23 zÚ˜ â‚¿ÛÙ·Í ï fiÏÂÌÔ˜. ∂ΛÓËÓ Ù‹Ó ^∏ ¢È·Ú΋˜ ^πÂÚ¿ ™‡ÓÔ‰Ô˜ì̤ڷ qÙÔÓ ¶·Ú·Û΢‹, η› ö‚Á·Ï· ÏfiÁÔÓ ¬ÙÈØ ¶Ú¤- Ùɘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ùɘ ^∂Ï¿‰Ô˜ °È¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙfi ‰È·‰›ÎÙ˘Ô 1. www.ecclesia.gr 2. www.myriobiblos.gr «¶PO™ TO §AO». òEΉÔÛË Ùɘ ^IÂÚĘ ™˘Ófi‰Ô˘ Ùɘ EÎÎÏËÛ›·˜ Ùɘ ^EÏÏ¿‰Ô˜, I·Û›Ô˘ 1 – 115 21 Aı‹Ó·, ÙËϤʈÓÔ 210-7272.204. ¢È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó Ì¤ Ù‹ ÊÚÔÓÙ›‰· ÙáÓ ^IÂÚáÓ MËÙÚÔfiψÓ. T‡ÔȘ AÔÛÙÔÏÈÎɘ ¢È·ÎÔÓ›·˜ Ùɘ EÎÎÏËÛ›·˜ Ùɘ ^EÏÏ¿‰Ô˜.

×