20120531200506 kuliah 9 kesan penguasaan barat terhadap asia tenggara

1,141 views
987 views

Published on

kesan penguasaan barat terhadap asia tenggara pd abad ke-19 (upsi)

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,141
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

20120531200506 kuliah 9 kesan penguasaan barat terhadap asia tenggara

 1. 1. Kesan Penguasaan Baratterhadap Asia TenggaraEKONOMI
 2. 2. Pengaruh Ekonomi Kewangan Abad ke-19 merupakan titik tolak yangsangat penting dalam kehidupan pendudukdi Asia Tenggara. Faktor ini dapat dilihat melalui pengenalansistem ekonomi bebas dan ekonomikewangan.
 3. 3.  Pentadbiran Di Asia Tenggara telahmemperkenalkan dasar ekonomi yangliberal, bertujuan untuk memberikemakmuran dan kebajikan kepada rakyatdi rantau ini. Bagi menjayakan sistem ini, kerajaanmemerlukan modal sehingga menyebabkanmereka menggalakkan pemodal dari luaruntuk turut sama menjayakan rancanganpembangunan kerajaan.
 4. 4.  Antara rancangan utama yang dilaksanakanoleh kerajaan penjajah ialah beberapa projekpertanian, perlombongan dan pembinaaninfrastruktur di kawasan bandar dan pelabuhan. Dari aspek pemodenan, mereka melaksanakanprogram pembinaan bandar baru danmemperkenalkan sistem perhubungan danpengangkutan moden. Ini menyebabkan penduduk Asia Tenggaratelah diperkenalkan dengan cara hidup baruyang serba moden berpandukan kepadaperkembangan teknologi baru dan moden.
 5. 5.  Pentadbiran kewangan baru yangdiperkenalkan oleh pihak Barat ialah sistemcukai. Sumber kewangan untuk membangunkanekonomi negeri sebahagian besarnva datangdaripada kutipan cukai ke atas pengusahalombong, pertanian, pajak gadai, rumah judidan juga cukai eksport-import.
 6. 6.  Di Burma, perhatian British adalah untukmenggalakkan penduduk Burma terusbergiat dalam pertanian padi. Sejak tahun 1870, apabila beras muladieksport secara besar-besaran, beberapabuah kilang padi telah dibina. Semuakilang ini adalah kepunyaan orang British.
 7. 7.  Ini membawa kepada pengenalan sistempengangkutan moden untukmenghubungkan bandar-bandar utama. Misalnya, pada tahun 1877, dibina jalankereta api antara Rangoon dan Promme. Pada tahun 1884, jalan kereta api ini telahdisambung di Toungu dan pada tahun 1889dilanjutkan ke Mandalay.
 8. 8.  Di Indochina, Perancis juga telah memberiperhatian terhadap perusahaanperlombongan dan pertanian ladang. Menjelang tahun 1890, lombong arang batutelah dibuka di kawasan timur laut Tonkin. Menjelang tahun 1900 ladang kopi telahbanyak dibuka oleh peladang Eropah.
 9. 9.  Untuk menyokong pembangunantersebut, rangkaian jalan pengangkutan darat telahdibina mulai tahun 1881 di Cochin China danTonkin pada tahun 1890. Mulai tahun 1895, pembinaan jalan kereta api telahdibina sepenuhnya oleh kerajaan Perancis. Terusan air juga telah dibina oleh Perancis dan inimenyebabkan munculnya banyak petempatan baruyang melibatkan pengusaha pertanian padi danjagung khususnya di daerah Delta Mekong.
 10. 10.  Di Indonesia, Belanda melalui sistem kulturtelah mengarahkan penduduk untuk menanampadi, kopi, tebu, tarum, tembakau dan teh. Pada tahun 1870, undang-undang pertaniantelah diperkenalkan yang memberi lebihkeutamaan kepada penduduk danmenggalakkan kegiatan tanaman kontan. Ini bermakna orang Eropah mendapat lebihbanyak faedah berbanding dengan rakyat Jawasendiri yang terpaksa menjual tanah merekakepada peladang Eropah.
 11. 11.  Mulai tahun 1890, kebanyakan syarikat Eropahlebih berminat membuka ladang tebu danmenjual gula. Selain kegiatan pertanian, Belanda diIndonesia juga aktif dalam kegiatanperlombongan seperti bijih timah di Bilitongdan Bangka serta arang batu di Kalimantansejak tahun 1846. Antara tahun 1883 hingga tahun 1900, carigaliminyak telah dijalankan di pantai timurSumatera.
 12. 12.  Abad ke-19 merupakan zaman perubahandalam sejarah Asia Tenggara. Sistem ekonomi baru telah dibawa olehkuasa-kuasa Eropah ke Asia Tenggara. Negeri-negeri di Asia Tenggara telahdiperkenalkan dengan sistem pentadbiranBarat dan sistem nilai hidup yang baru.
 13. 13.  Pengeluaran hasil negeri telah diubahmengikut cara perdagangan denganwujudnya ekonomi kewangan yang telahmengambil alih sistem ekonomi tukarbarang yang telah diamalkan di AsiaTengara sejak berkurun-kurun yang lalu. sistem ekonomi baru tidak banyakmemberikan kesan kepada masyarakatbawahan yang majoritinya terdiri daripadagolongan petani dan nelayan.
 14. 14.  Ini sikap penjajah yang tidak memberiperhatian dan bimbingan dalam soal penambahbaikan kaedah pengeluaran hasil pertanian. Mereka hanya setakat digalakkan menanamjenis tanaman yang kurang menguntungkanseperti padi. Walaupun sebahagian kecil di kalangan petanicuba menanam tanaman lain seperti getah danketapa sawit, tetapi mereka tidak digalakkanuntuk memiliki kawasan yang luas dan setakatmenjadi pekebun kecil.
 15. 15. Kesan sistem ekonomi kewangan Salah satu daripada akibat dan kesan ekonomikewangan di Asia Tenggara ialah berleluasanyamasalah hutang di katlangan petani dan buruh. Mereka yang menjadi mangsa beban hutangbiasanya akibat kehidupan sosial yang berubah sejakmeresapnya nilai hidup secara Barat. Ini ditambah dengan masalah hasil tanaman yangtidak menjadi, kawasan tanaman yang ditimpabencana dan lain-lain.
 16. 16.  Akibat masalah kewangan ini telah menyebabkanpetani terpaksa mendapatkan pinjaman daripadatuan tanah, syarikat peminjam wang; peminjamwang persendirian wang seperti golongan ceti Indiadan Arab, bank dasar (Indonesia) dan orangperseorangan. Masalah hutang ini hampir merupakan masalahsejagat di Asia Tenggara seperti yang berlaku dikalangan orang Burma Hilir, orang Jawa, Vietnamdan Melayu Semenanjung. Tanah petani dan pekebun yang berhutang biasanyaakan tergadai kepada pemiutang. Masalah ini terusberlarutan hingga menjelang Perang Dunia Kedua.
 17. 17. Masalah Sosial Masalah sosial di kalangan buruh yangmengikat kontrak dengan penjajah adalahdisebabkan pengenalan budaya baru dikalangan mereka. Mereka digalakkan bermain judi sewaktutidak bekerja di ladang atau kebun. Merekajuga digalakkan meminjam wang daripadamajikan mereka.
 18. 18.  Keadaan ini mengakibatkan ramai buruh yangterjebak dalam hutang. Apabila mereka tidak dapat membayarhutang, mereka terpaksa menandatangani perjanjianyang baru untuk menyambung perkhidmatan sepertiyang tertakluk dalam surat perjanjian dengan pihakmajikan. Ini sebenarya adalah satu cara penindasan dikalangan peladang untuk mengekalkan bekalanburuh di ladang mereka yang sentiasa diancam olehmasalah kekurangan tenaga buruh. Keadaan ini biasa berlaku di kalangan peladanggetah di Tanah Melayu dan Sumatera.
 19. 19.  Kebanyakannya buruh-buruh dibawa masukdari,negara luar khasnya India dan China. Wbp. terdapat syarikat peladangan Eropahyang menggunakan buruh Jawa untuk bekerjadi ladang kopi dan ladang getah di TanahMelayu, ladang getah dan tembakau diSumatera. Selain peladang British dan Belanda, peladangPerancis juga pernah terlibat sama membawamasuk buruh Jawa ke kawasan tanahjajahannya.
 20. 20. Inflasi Perdagangan antarabangsa yang diperkenalkanoleh orang Barat dalam ekonomi Asia Tenggaratelah menyebabkan penduduknya sentiasamengalami kesukaran hidup. Keadaan ini timbul disebabkan naik turunnyaharga barang di pasaran dunia yang biasanya akanmemberi kesan kepada parapemodal, peniaga, petani dan pengguna.
 21. 21.  Keadaan ini telah berlaku beberapa kalisejak abad ke-19 hingga akhir tahun 1920-an dan awat tahun 1930-an. Asia Tenggaraturut mengalami kesan buruk akibatkemelesetan ekonomi dunia.
 22. 22. Kesan SosialPenghijrahanPenduduk
 23. 23. Imigrasi dan PertumbuhanPenduduk Perkembangan ekonomi yang pesat di Asia Tenggaraberlaku disebabkan dua perkara, iaitu kemasukan modaldan tenaga buruh. Dalam soal penggunaan tenaga buruh, biasanya orangBarat mengeksploitasi penduduk peribumi. Tetapi oleh sebab bentuk ekonomi baru dan masyarkatperibumi pula sangat terikat dengan pekerjaantradisional, penglibatan masyarakat peribumidalampekerjaan yang disediakan oleh orang Eropahamat terhad.
 24. 24.  Kepesatan kegiatan ekonomi kolonial, telahmenyebabkan bertambahnya bilanganimigran ke negara-negara di Asia Tenggara. Antara negara yang mengalami kedatanganimigran ini ialah Burma, Filipina, TanahMelayu dan Indonesia. Malaysia adalah negeri yang paling banyakmenerima masyarakat imigran dari Chinadan India.
 25. 25.  Konsep imigran semasa zaman penjajahankuasa Barat di Asia Tenggara boleh dikaitkandengan konsep penempatan semula pendudukatau lebih dikenali sebagai kolonisasi. Ini sebenarnya merupakan rancangan untukmemindahkan sebahagian penduduk daripadakawasan yang sangat padat. Antara kawasan tertentu di Asia Tenggaradikenal pasti sebagai kawasan yang sangatpadat penduduknyaialah Pulau Jawa danWilayah Tonkin di Vietnam.
 26. 26. Kesempitan hidup Di bawah pentadbiran kuasaBarat, masyarakat peribumi Asia Tenggarahidup dalam keadaan menderita. Kaum pemodal yang terdiri daripadapeladang, pelombong dan pedagangEropah menikmati kehidupan yang lebihbaik kerana penglibatannya dalam aktivitiekonomi yang strategik.
 27. 27.  Pulau Jawa adalah tanah jajahan Belanda diAsia Tengara. Penduduk peribumi telah mengalamipenderitaan yang sangat serius kerana dasarmonopoli dan dasar galakan pemodal danpelabur Eropah. Ini menyebabkan rakyatnya hidup dalamkeadaan tertindas, miskin dan tidakmempunyai harapan yang cerah untuk masadepan mereka.
 28. 28. RUMUSAN
 29. 29.  Isu kesengsaraan hidup masyarakat tempatansemakin ketara pada abad ke-20. Ia merupakan salah satu penyebab kepadapertumbuhan kesedaran kebangsaan dalamkalangan pemimpin tempatan Asia Tenggarapada abad tersebut. Kesan sosial dan ekonomi penjajahanmemberikan kesan yang mendalam kepadapenduduk tempatan walaupun selepasmerdeka.
 30. 30. SEKIAN TERIMA KASIH

×