ไฟฟ้าสถิต

25,064 views

Published on

ไฟฟ้าสถิต

Published in: Education, Technology, Business
4 Comments
15 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
25,064
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
52
Actions
Shares
0
Downloads
775
Comments
4
Likes
15
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ไฟฟ้าสถิต

 1. 1. Physics Online V http://www.pec9.com บทที่ 15 ไฟฟาสถิตย ฟ สิ ก ส บทที่ 15 ไฟฟ า สถิ ต ย ตอนที่ 1 กฏของคูลอมบ! กฏแรงดึงดูดระหวางประจุของคูลอมบ! # เมื่อประจุไฟฟา 2 ตวอยหางกนขนาดหนง จะมีแรงกระทําซึ่งกันและกันเสมอ ! ั ู  ั ่ึ! ! หากเปนประจุชนิดเดียวจะมีแรงผลักกัน หากเปนประจตางชนดกนจะมแรงดงดดกน$!  ุ  ิ ั ี ึ ู ั แรงกระทําที่เกิดหาคาไดจาก! KQ1Q2 F = R2! ! เมือ! ! ! F ่ = แรงกระทา (นิวตัน) ํ K = คาคงที่ของคูลอมบ = 9 x 109 N.m2 /c2! ! ! Q1 , Q2 = ขนาดของประจุตวที่ 1 และตัวที่ 2 ตามลําดับ (คูลอมบ) ั R = ระยะหางระหวางประจุทั้งสอง (เมตร)1. จากรูปใหหาแรงกระทําระหวางประจุทั้งสองนี้วธทา ิี ํ ( 0.01 N ) !2. ประจุ +5.0 x 10–5 C และ –2.0 x 10–5 C วางอยูหางกัน 1 เมตร จะมแรงดดกน หรือ ี ู ั ผลักกันกี่นิวตัน ( แรงดูดกัน 9 นิวตัน )วธทา ิี ํ! "!
 2. 2. Physics Online V http://www.pec9.com บทที่ 15 ไฟฟาสถิตย3. ประจขนาด A คูลอมบ และ 1.0 x 10–5 คูลอมบ วางอยูหางกัน 3 เมตร จะมีแรงกระทํา ุ ตอกน 1 นิวตัน จงหาวาประจุ A เปนประจุขนาดกี่คูลอมบ  ั (1.0x10–4 )วธทา ิี ํ4. แรงผลกระหวางประจทเ่ี หมอนกนคหนงเปน 27 นิวตัน จงหาขนาดของแรงผลกระหวาง ั  ุ ื ั ู ่ึ  ั  ประจคน้ี ถาระยะหางของประจุเปน 3 เทาของเดิม ุ ู ( 3 N)วธทา ิี ํ5. ประจุคูหนึ่งวางใหหางกันเปน 2 เทาของระยะเดิม แรงกระทาระหวางประจในตอนหลง ํ  ุ ั จะมคาเปนกเ่ี ทาของตอนแรก ี   ( 1/4 เทา)วธทา ิี ํ6. ลูกพิธ 2 ลูกวางหางกัน 8 ซม. จะเกิดแรงผลักกันคาหนึ่ง ถาเพิ่มประจุลูกหนึ่งเปน 2 เทา  และอีกลูกหนึ่งเปน 3 เทา จะตองวางลูกพิธทั้งสองหางกันเทาใด จงจะเกดแรงกระทาเทาเดม  ึ ิ ํ  ิวธทา ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ( 8 6 ซม.)! ิี ํ! %!
 3. 3. Physics Online V http://www.pec9.com บทที่ 15 ไฟฟาสถิตย กรณีที่โจทยไมบอกประจุ มาให เราอาจหาคาประจุนั้น ๆ ไดจาก Q=ne เมือ n = จานวนอเิ ลคตรอน ่ ํ e = ประจอเิ ลคตรอน 1 ตัว = 1.6 x 10–19 คูลอมบ ุ7. กอนโลหะ 2 กอน มีระยะหางระหวางจุดศูนยกลางของโลหะทั้งสองเปน 3 เมตร ในกอน โลหะแตละกอนมอเิ ลกตรอนอสระอยู 1x1015 ตัว จงหาขนาดแรงผลักที่เกิด   ี ็ ิ ( 25.6N )วธทา ิี ํ8. กอนทองแดง 2 กอน วางหางกัน 3 เมตร แตละกอนมีอเิ ล็กตรอนอิสระอยู 5 x 1014 ตัว จงหาขนาดของแรงผลกทเ่ี กดขนในหนวยนวตน ั ิ ้ึ  ิ ั ก. 1.4 ข. 2.4 ค. 4.4 ง. 6.4 (ขอ ง)วธทา ิี ํ9. ทรงกลมเล็ก ๆ 2 อน เปนกลางทางไฟฟา และวางอยูหางกัน 0.5 เมตร สมมตวาอเิ ลกตรอน ั ิ ็ 3.0 x 10+13 ตัว หลุดออกจากทรงกลมหนึ่งและไปอยูที่อีกทรงกลมหนึ่ง (a) จงหาขนาด ของแรงที่เกิดกับทรงกลมแตละอัน (b) แรงทีเ่ กิดขึนเปนแรงดูดหรือแรงผลัก ้วธทา ิี ํ ( เปนแรงดูด 0.83 N )! &!
 4. 4. Physics Online V http://www.pec9.com บทที่ 15 ไฟฟาสถิตย10. จากรูป จงหาแรงลัพธที่ B = +1 x 10–5 C! กระทําตอประจุ B A = +6 x 10–5 C! C = −5 x 10–5 C! ( 1.1 N ) 3 ม.! 3 ม.!วธทา ิี ํ11. จากรูป จงหาแรงลัพธที่ กระทําตอประจุ B A = −6 x 10–5 C! B = +1x10–5 C! C = −5 x 10–5 C! ( 0.1 N ) 3 ม.! 3 ม.!วธทา ิี ํ12. ประจุ +5.0 x 10–6 C และ –3.0 x 10–6 C วางอยูหางกัน 20 เซนตเิ มตร ถานําประจุ ทดสอบขนาด +1.0 x 10–6 C มาวางไวที่จุดกึ่งกลางระหวางประจุทั้งสองขนาด และมี ทิศทางของแรงที่กระทําตอประจุทดสอบคือ ก. 0.72 นิวตัน และมีทิศชี้เขาหาประจุลบ ข. 1.8 นิวตัน และมีทิศเขาหาประจุบวก ค. 7.2 นิวตัน และมีทิศเขาหาประจุลบ ง. 7.2 นิวตัน และมีทิศเขาหาประจุบวก (ขอ ค) วธทา ิี ํ! !
 5. 5. Physics Online V http://www.pec9.com บทที่ 15 ไฟฟาสถิตย13. จากรูป จงหาแรงลัพธที่กระทําตอประจุ B C = +3 x 10–5 C!วธทา ิี ํ (5 N) 3 ม.! A = −4 x 10–5 C! B = +1 x 10–4 C! 3 ม.!14(มช 34) สามเหลี่ยมดานเทารูปหนึ่งมีความยาวดานละ 30 เซนตเิ มตร และที่แตละมุมของ สามเหลี่ยมนี้ มจดประจุ +2 , –2 และ +5 ไมโครคูลอมบ วางอยู อยากทราบวาขนาด ีุ ของแรงไฟฟาบนประจุ +5 ไมโครคูลอมบมีคากี่นิวตัน  (1 นิวตัน)!วธทา ิี ํ !!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!""! (!
 6. 6. Physics Online V http://www.pec9.com บทที่ 15 ไฟฟาสถิตย ตอนที่ 2 สนามไฟฟา สนามไฟฟา (E) คือ บรเิ วณรอบ ๆ ประจุซึ่งจะมีแรงทางไฟฟาแผออกมา ! ตลอดเวลา สนามไฟฟาเปนปรมาณเวกเตอร!   ิ  ทิศทางของสนามไฟฟา กาหนดวา! ํ  ! สําหรับประจุบวก สนามไฟฟามีทิศออกตัวประจุ! ! สําหรับตัวประจุลบ สนามไฟฟามีทิศเขาตัวประจุ!!!! ! !!15. ถา +Q และ –Q เปนประจตนกาเนดสนามโดยท่ี +q และ –q เปนประจทดสอบ รูปใด  ุ  ํ ิ  ุ แสดงทศของ F และ E ไมถูกตอง ิ ก. ข. ! ค. ง.!! ! จ.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! (ขอ จ) ขนาดความเขมสนามไฟฟาหาคาไดจาก!! ! ! ! ! E = KQ R2 เมือ E คือ ความเขมสนามไฟฟา (N/C , V/m) ่ K = 9 x 109 N. m2 / C2 Q คือ ขนาดของประจตนเหตุ (C) ุ R คือ ระยะหางจากประจตนเหตุ (m)  ุ 16. จากรูป จงหาวาสนามไฟฟาของประจุ +2x10–3 คูลอมบ Q = +2 x 10–3 C! ณ.จด A จะมีความเขมกี่นิวตัน/คูลอมบ และ มีทิศไปทาง ุ A *! ซายหรอขวา  ื ( 2x106 N/C ไปทางขวา) 3 ม.!วธทา ิี ํ! )!
 7. 7. Physics Online V http://www.pec9.com บทที่ 15 ไฟฟาสถิตย17. จากรูป จงหาวาสนามไฟฟาของประจุ –4x10–3 คูลอมบ Q = −4 x 10–3 C! ณ.จด A จะมีความเขมกี่นิวตัน/คูลอมบ และ มทศขนหรอ ุ ี ิ ้ึ ื 1 ม.! ลง (36x106 N/C มีทิศขึ้น) *!Aวธทา ิี ํ18. จากรูปที่กําหนดให จงหาวาสนาม A = +4 x 10–9 C! B = −3 x 10–9 C! ไฟฟาลัพธที่จุด X มีขนาดเทาใด X 3 ม.! *!วธทา ิี ํ ( 7 N/C ) 3 ม.!!19(มช 44) ประจบวก q1 = 2 ไมโครคูลอมบ วางหางจาก ประจุลบ q2 = –2 ไมโครคูลอมบ ุ เปนระยะ 6 เมตร สนามไฟฟาที่ตําแหนงกึ่งกลางระหวาง 2 ประจุน้ี ในหนวยของ N/C มีคาเปนเทาใด 1. –2 x103 2. 0 3. 2 x 103 4. 4 x103 (ขอ 4) วธทา ิี ํ! *!
 8. 8. Physics Online V http://www.pec9.com บทที่ 15 ไฟฟาสถิตย20. จากรูปที่กําหนดให จงหาวาสนามไฟฟาลัพธ A = +4 x 10–9 C! ทจด X มีขนาดเทาใด ่ี ุ X 3 ม.! *!วธทา ิี ํ ( 5 N/C ) 3 ม.! B = −3 x 10–9 C!21. จงหาความเขมสนามไฟฟาที่จุด B ในรูปที่กําหนด +5 µC –3.6 µC ( กําหนด cos 127o = –0.6 ) 8 cm 37oวธทา ิี ํ (7.26x106 N/C) 6 cm 10 cm 53o B22. ประจุ q1 , q2 มีขนาดเทากันอยูหางกัน 0.1 m สนามไฟฟา ณ จุดกึ่งกลางระหวางประจุ ทั้งสองมีทิศพุงเขาหา q2 และมีขนาด 4.8x104 V/m จงหา q1 , q2 ( ± 6.67x10–9 C)วธทา ิี ํ! +!
 9. 9. Physics Online V http://www.pec9.com บทที่ 15 ไฟฟาสถิตย จุดสะเทิน คือ จุดที่มีคาสนามไฟฟาลัพธมีคาเปนศูนย โดยทวไปแลว 1. จุดสะเทินจะ เกดขนไดเ พยงจดเดยวเทานน ่ั  ิ ้ึ ี ุ ี  ้ั 2. หากเปนจดสะเทนของประจุ 2 ตัว จะเกิดในแนวเสนตรงที่ลากผานประจุทั้งสอง  ุ ิ Eรวม = 0! และ หากประจุทงสองเปนประจุชนิดเดียวกัน ้ั *! จดสะเทนจะอยระหวางกลางประจทงสอง ุ ิ ู  ุ ้ั +Q1! +Q2! หากประจุทงสองเปนประจุตางชนิดกัน ้ั  Eรวม = 0! จดสะเทนจะอยรอบนอกประจทงสอง ุ ิ ู ุ ้ั *! 3. จุดสะเทินจะเกิดอยูใกลประจุที่มีคานอยกวา +Q1! − Q 2!!23. ประจุไฟฟาขนาด +15 และ –30 หนวย ประจุวางอยูดงรูป ตําแหนงใดควรเปนจุดสะเทิน! ั !! ! ก. A ข. B ค. C ง. D จ. ไมมีคําตอบถูก (ขอ จ) ตอบ24. ตําแหนงที่สนามไฟฟารวมเปนศูนย ซึ่งสนามนั้นเกิดจากประจุ 2 ประจุ 1. เกดขนไดเ พยงจดเดยวเทานน ิ ้ึ ี ุ ี  ้ั 2. เกิดอยูใกลประจุที่มีคานอย 3. เกิดในแนวเสนตรงที่ลากผานประจุทั้งสอง (ขอ ก)  ก. ขอ 1 , 2 , 3 ข. ขอ 1 , 2 ค. ขอ 1 , 3 ง. ขอ 2 , 3ตอบ25. ประจไฟฟาขนาด +9 µC ถูกวางไวที่ตําแหนง X = 0 ม. และประจุไฟฟาที่สอง +4 µC ุ  ถูกวางไวที่ตําแหนง X = 1 ม. จุดสะเทินจะอยูหางจากประจุ +9 µC กี่เมตร (0.6 เมตร)วธทา ิี ํ! ,!
 10. 10. Physics Online V http://www.pec9.com บทที่ 15 ไฟฟาสถิตย26(มช 37) วางประจุ +9Q คูลอมบ ทีตาแหนงจุดกําเนิด (0 , 0) และจุดประจุ –4Q คูลอมบ ่ ํ ทตาแหนง x = 1 เมตร y = 0 จงหาระยะบนแกน x ที่สนามไฟฟาเปนศูนย (3 เมตร) ่ี ํ วธทา ิี ํ! ขนาดของแรงกระทําตอประจุทดสอบหาจาก! ! ! ! ! ! F = qE เมือ F คือ แรงกระทา (N) ่ ํ q คือ ประจุทดสอบที่ถูกแรงกระทํานั้น (C)27. กําหนดใหจุด A อยูหางจากประจุ 4 x 10–9 คูลอมบ เปนระยะ 1 เมตร ก) สนามไฟฟา ณ.จด A จะมีความเขมกี่นิวตัน/คูลอมบ ุ ( 36 N/C ) ข) หากนําอิเลคตรอน 1 ตัว ไปวางตรงจุด A จงหาแรงกระทําตออิเลคตรอนนี้ ( กําหนด ประจุอิเลคตรอน 1 ตัว เทากับ 1.6 x 10–19 คูลอมบ ) (5.76x10–18 N) ค. จงหาความเรงในการเคลอนทของอเิ ลคตรอนน้ี  ่ื ่ี ( กําหนด มวลอิเลคตรอน 1 ตัว เทากับ 9.1 x 10–31 กิโลกรัม ) (6.33x1012 m/s2)วธทา ิี ํ! "-!
 11. 11. Physics Online V http://www.pec9.com บทที่ 15 ไฟฟาสถิตย28. กําหนดใหจุด A อยูหางจากประจุ 5 x 10–9 คูลอมบ เปนระยะ 3 เมตร ก) สนามไฟฟา ณ.จด A จะมีความเขมกี่นิวตัน/คูลอมบ ุ ( 5 นิวตัน/คูลอมบ ) ข) หากนําอิเลคตรอน 1 ตัว ไปวางตรงจุด A จงหาแรงกระทําตออิเลคตรอนนี้ ( กําหนด ประจอเิ ลคตรอน 1 ตัว เทากับ 1.6 x 10–19 คูลอมบ ) (8 x 10–19 นิวตัน) ุวธทา ิี ํ !!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!""! ตอนที่ 3 !ศักยไฟฟา!!!!เราสามารถหาคาศักยไฟฟา ณ. จุดรอบ ๆ ประจุไดจากสมการ! V = KQ !R Q! A ! *! เมือ !!!V !คือ ศักยไฟฟา (โวลต)! ่ R! ! Q คือ ประจตนเหตุ (คูลอมบ) ุ R คือ ระยะหางจากประจตนเหตุ (เมตร)  ุ  ขอควรทราบ! ! 1) ศักยไฟฟา เปนปริมาณสเกลลาร มีแตขนาด ไมมีทิศทาง การคํานวณหาศักยไฟฟา ! ! ! ตองแทนเครองหมาย + – ของ ประจุ (Q) ดวยเสมอ  ่ื 2)!! ! เมอทาการเลอนประจทดสอบจากจดหนงไปสจดทสอง! ่ื ํ ่ื ุ ุ ่ึ ู ุ ่ี ! ! จะไดวา! ! V2 – V1 = W q! ! เมือ!V1 คือ ศักยไฟฟาที่จุดเริ่มตน (โวลต) !!!V2 คือ ศักยไฟฟาที่จุดสุดทาย (โวลต) ่  W คือ งานที่ใชในการเลื่อนประจุ (จล) q คือ ประจทเ่ี คลอนท่ี (คูลอมบ) ู ุ ่ื! ""!
 12. 12. Physics Online V http://www.pec9.com บทที่ 15 ไฟฟาสถิตย29. จากรูป ประจุ Q มีขนาด –2 x1 0–9 คูลอมบ ก. จงหาศักยไฟฟาที่จุด A ( –18 V)! ! ข. จงหาศักยไฟฟาที่จุด B ( –6 V ) ค. หากเลอนประจขนาด 2 คูลอมบ ่ื ุ จาก B ไป A จะตองทํางานเทาใด ( –24 J) !วธทา ิี ํ!!30. จากรูป ประจุ Q มีขนาด –5 x1 0–9 คูลอมบ จงหาศักยไฟฟาที่จุด A และ B ตามลําดับ! ! 1. −45 , 15!! ! ! ! 2. −30 , −15! ! !! ! 3. −45 , −15! ! ! ! 4. −30 , 15!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! (ขอ 3)! วธทา ิี ํ31. จากขอที่ผานมา หากเลอนประจขนาด 2 คูลอมบ จาก B ไป A จะตองทํางานเทาใด ่ื ุ 1. 45 2. −45 3. 60 4. −60 (ขอ 4)!วธทา ิี ํ! "%!
 13. 13. Physics Online V http://www.pec9.com บทที่ 15 ไฟฟาสถิตย32(En 32) A และ B เปนจดทอยหางจากประจุ 4 x 10–6 คูลอมบ เปนระยะทาง 2 และ  ุ ่ี ู  12 เมตร ตามลําดับ ถาตองการเลือนประจุ – 4 คูลอมบ จาก A ไป B ตองใชงานใน ่ หนวยกิโลจูลเทาใด 1. 8.75 2. 15 3. –35 4. +60 (ขอ 4)วธทา ิี ํ33. จด A อยูหางจากประจุ –2 x 10–10 C เปนระยะ 1 เมตร จงหางานที่ตองทําในการพา ุ ประจุ 3 x 10–12 C จากที่ไกลมากมาที่จุด A นี้ (–5.4 x10–12 J)วธทา ิี ํ34. มีประจุขนาด –4 x 10–10 C จด A อยูหางจากประจุนี้ 1 เมตร จงหางานที่ตองทําใน ุ การพาประจุ 2 x 10–12 C จากที่ไกลมากมาที่จุด A นี้ (– 7.2x10–12 J )วธทา ิี ํ35. จากขอที่ผานมาจงหางานในการพาประจุ 2 x 10–12 C จากจุด A ไปวาง ณ.จุดซึ่งไกลมากวิธทา ี ํ (7.2x 10–12 J)! "&!
 14. 14. Physics Online V http://www.pec9.com บทที่ 15 ไฟฟาสถิตย36. ในการนาประจุ 2 x10–4 C จาก infinity เขาหาประจุบวกถึงจุด ๆ หนงตองสนเปลองงาน ํ ่ึ  ้ิ ื 5 x10–2 จล จุดนั้นมีศักยไฟฟากี่โวลต ู ก. 2.5 x 102 ข. 4 x 10–3 ค. 1 x 10–5 ง. 2.5 x 10–6 (ขอ ก) วธทา ิี ํ! กรณทมศกยไฟฟายอยหลายๆ ตัว หากตองการหาคาศักยไฟฟารวม ใหนําศักยไฟฟายอย ี ่ี ี ั    แตละตัวมารวมกันแบบพีชคณิตธรรมดา เพราะศักยไฟฟาเปนปริมาณสเกลารไมใชเวกเตอร37. จากรูปที่กําหนดให จงหาวาศักยไฟฟารวม A = +4 x 10–9 C! ทจด X มีขนาดเทาใด ่ี ุ (3 V) X 3 ม.! *!วธทา ิี ํ 3 ม.! B = −3 x 10–9 C!38. จากรูปที่กําหนดให จงหาวา ศักย A = –1 x 10–9 C! B = −5 x 10–9 C! ไฟฟารวมที่จุด X มีขนาดเทาใด X 3 ม.! *!วิธทา ี ํ (–18 โวลต) 3 ม.!! "!
 15. 15. Physics Online V http://www.pec9.com บทที่ 15 ไฟฟาสถิตย39. จากรูป A , B และ C มจดประจขนาด 3.0 x 10–6 , 1.0 x 10–6 และ –1.0 x 10–6 คูลอมบ ีุ ุ ตามลําดับ เมือ AP = 0.6 เมตร , CP = 0.3 เมตร และ ่ •! C BP = 0.1 เมตร ศักยไฟฟาที่ตําแหนง P มีคาเทาใด 1. 1.05 x 105 โวลต 2. 1.83 x 105 โวลต A •! •!B P 3. 2.10 x 105 โวลต 4. 3.66x 105 โวลต (ขอ 1 ) วธทา ิี ํ40. จากขอที่ผานมา หากนําประจุขนาด –1.0 x 10–6 คูลอมบ จากจุดที่ไกลมากมาวางที่จุด P จะตองทํางานกี่จูล 1. –2.10 2. –1.05 3. –0.105 4. –10.5 (ขอ 3) วธทา ิี ํ! "(!
 16. 16. Physics Online V http://www.pec9.com บทที่ 15 ไฟฟาสถิตย!ตอนที่ 4 สนามไฟฟา และศกยไฟฟารอบตวนา! ั   ั ํ การคํานวณหาสนามไฟฟา และศักยไฟฟารอบตัวเก็บประจุ กรณีท่ี 1 หากจุดที่จะคํานวณอยูภายนอก หรออยทผววตถุ ื ู ่ี ิ ั ใหใชสมการ E = KQ และ V = KQ R R2 เมือ R คือ ระยะที่วัดจากจุดศูนยกลางวัตถุถึงจุดที่จะคํานวณ ่ ! กรณีท่ี 2 หากจุดที่จะคํานวณอยูภายในวัตถุ Eภายใน = 0 Vภายใน = Vที่ผิววัตถุ41. ทรงกลมรัศมี 1 เมตร และมีประจุ –5x10–9 C จงหาสนามไฟฟาและศักยไฟฟาที่ ก. ระยะทาง 2 เมตร จากผิวทรงกลม ( 5 N/C , –15V ) ข. ผิวทรงกลม ( 45 N/C , –45V ) 1 ม.! 2 ม.! ค. ระยะ 0.2 เมตร จากจุดศูนยกลางทรงกลมวธทา ิี ํ ( 0 N/C , –45V )!42. ตัวนําทรงกลมมีรัศมี 10 เซนตเิ มตร มีประจุกระจายอยางสม่ําเสมอบนผิวตัวนํา ถาสนาม ไฟฟาทผวทรงกลมมคา 5.0 x106 โวลต/เมตร จงหาคาศกยไฟฟาทผวทรงกลมน้ี (5 x 105 โวลต)  ่ี ิ ี  ั   ่ี ิวธทา ิี ํ! ")!
 17. 17. Physics Online V http://www.pec9.com บทที่ 15 ไฟฟาสถิตย43(En 42/1) ทรงกลมโลหะกลวงมีรัศมี 20 เซนตเิ มตร ทําใหมีศักยไฟฟา 10000 โวลต !! สนามไฟฟาภายนอกทรงกลมบริเวณใกลเคียงผิว จะมีคาเทาใดในหนวยโวลตตอเซนติเมตร  วธทา ิี ํ ( 500 โวลต / เซนติเมตร )44. ทรงกลมตัวนํามีประจุ –200 µc รศมี 50 cm จงหา ั ก. ศักยไฟฟาที่ผิวของทรงกลม ( –3.6x106 โวลต ) ข. งานที่ในการพาประจุ –20 µc จาก infinity มาที่ผิวนี้ (72 J)วธทา ิี ํ45(มช 32) ถาตองการเคลอนประจขนาด q คูลอมบ ไปตามผิวนอกของทรงกลมซึ่งมีประจุ Q   ่ื ุ อยูภายในจากตําแหนงหนึ่งไปสูอีกตําแหนงหนึ่ง งานที่ใชในการเคลื่อนประจุคือ ก. KqQ J 2 ข. KqQ J 3 ค. KqQ J 4 ง. 0 J (ขอ ง) วธทา ิี ํ46(มช 32) หากมีประจุกระจายอยูบนตัวนําทรงกลมกลวงอยางสม่ําเสมอศักยไฟฟา และสนาม ไฟฟาภายในจุดศูนยกลางทรงกลมกลวงมีคา (ขอ ข)  ก. ทั้งศักยไฟฟา และสนามไฟฟาเปนศูนย ข. ศักยไฟฟาเทากัน สนามไฟฟาเปนศูนย ค. ศักยไฟฟาเทากัน และสนามไฟฟาเทากัน! ง. ศักยไฟฟาเปนศูนยสนามไฟฟาเทากัน!ตอบ! "*!
 18. 18. Physics Online V http://www.pec9.com บทที่ 15 ไฟฟาสถิตย ตอนที่ 5 สนามไฟฟาสม่ําเสมอ! สนามไฟฟาซึงอยูระหวางกลางขัวไฟฟาบวก-ลบ จะมีคาเทากันทุกจุด จึงเรียก สนามไฟฟาสมาเสมอ ่  ้  ํ่ เราหาคาสนามสม่ําเสมอไดจาก E = V d เมือ E = สนามไฟฟาสม่ําเสมอ (N/C , V/m) ่ V = ความตางศักยระหวางจุดที่คํานวณ (โวลต) d = ระยะหางระหวางจุดที่คํานวณ (เมตร)47. แผนโลหะคูขนาน วางหางกัน 1 มิลลิเมตร ตออยูกับขั้วบวก-ลบของแบตเตอรี่ 1.5 โวลต สนามไฟฟาระหวางแผนตัวนําคูขนานจะมีคาเทาใด ( 1500 V/m)วธทา ิี ํ48(En 41) แผนตวนาคขนานเทากน วางหางกัน 3 มิลลิเมตร ถาตอแผนคขนานนเ้ี ขากบ  ั ํ ู  ั    ู  ั แบตเตอรี่ 9 โวลต สนามไฟฟาระหวางแผนตัวนําคูขนานจะมีคาเทาใด (ขอ 4) 1. 0.027 V–m 2. 27 V–m 3. 3 V/m 4. 3000 V/mวธทา ิี ํ49. แผนตวนาคขนานเทากน วางหางกัน 5 เซนติเมตร มีสนามไฟฟาสม่ําเสมอเขม 20 V/m  ั ํ ู  ั จะมีคาความตางศักยระหวางขั้วบวกและลบ กี่โวลต (1 โวลต)วธทา ิี ํ เงื่อนไขการใชสูตร V = Ed 1. E และ d (การขจัด) ตองอยในแนวขนานกัน  ู หาก d ตั้งฉากกับ E ตอบ V = 0 หาก d เอียงทํามุมกับ E ตองแตกการขจด d นั้นใหขนานกับ E กอน  ั 2. ถาการขจัด d มีทิศเดียวกับสนามไฟฟา E ใหใชการขจัด d เปนลบ ถา d และ E สวนทางกันใช d เปนบวก ! "+!
 19. 19. Physics Online V http://www.pec9.com บทที่ 15 ไฟฟาสถิตย50. จงหาความตางศักยไฟฟาระหวาง A ไป B ตามกรณตอไปน้ี ี  ก. ข. ค. 0.5 m /! 60o! /! 0.5 m 2m .! /! .! .! E=10 V/m E=10 V/m E=10 V/mวธทา ิี ํ ( ก. 5 โวลต ข. 0 โวลต ค. 10 โวลต )51. จงหาความตางศักยไฟฟาระหวาง A ไป B ตามกรณตอไปน้ี ี  ก. ข. ค. .! 0.5 m 0.5 m 2m o .! /! /! .! /! 60 ! E=10 V/m E=10 V/m E=10 V/m!วธทา ิี ํ ( ก. 5 โวลต ข. -5 โวลต ค. –10 โวลต )52. สนามไฟฟาสม่ําเสมอขนาดเทากับ 8 โวลต/ เมตร ตําแหนง 0.5 m 0! A และ B อยหาง กัน 0.5 เมตร ดังรูป จงหาความตางศักย ู  .! /! ไฟฟาระหวาง A ไป B (4 โวลต )วธทา ิี ํ! ",!
 20. 20. Physics Online V http://www.pec9.com บทที่ 15 ไฟฟาสถิตย53. จากขอที่ผานมา หากเลอนประจขนาด 2 x 10–6 คูลอมบ จากจุด A ไป B จะตอง ่ื ุ ทํางานกี่จูล (8x10–6 จล) ูวธทา ิี ํ54. จงหางานในการเลอนประจขนาด 2 x 10–6 คูลอมบ จาก ่ื ุ 0! จด A ไป B ซึ่งอยูภายใตสนามไฟฟา 8 โวลต/ เมตร ดังรูป ุ /! 60o!วิธทา ี ํ (–16 x 10–6 จล) ู 2m .! !55. ถา E เปนสนามไฟฟาสม่ําเสมอมีขนาด 12 โวลต/เมตร ! B E! จงหางานที่ใชในการเคลื่อนที่ประจุทดสอบ 3.0 x 10–6 5 ซม.! คูลอมบ จาก A → B → C (1.8x10–6 จล) ู C 5 ซม.! Aวธทา ิี ํ!! หากเรานาประจทดสอบ( q ) ไปวางในสนามไฟฟาสม่ําเสมอ ประจุทดสอบนั้นจะถูก ํ ุ แรงกระทําแลวทําใหเกิดการเคลื่อนที่ในสนามสม่ําเสมอนั้น โดย ประจุไฟฟาบวก จะวิ่งไปหาขั้วไฟฟาลบ และ ประจุไฟฟาลบ จะวิ่งไปหาขั้วไฟฟาบวก! โปรดสังเกตุวา แรงกระทําตอประจุบวกจะมีทิศเดียวกับสนามไฟฟา แรงกระทําตอประจุจะมีทิศตรงกันขามกับสนามไฟฟา! และ เราสามารถหาขนาดของแรงกระทานน ไดจาก ํ ้ั F = qE หรือ F = qV d! %-!
 21. 21. Physics Online V http://www.pec9.com บทที่ 15 ไฟฟาสถิตย เมือ F คือ แรงทีกระทําตอประจุ q ่ ่ E = สนามไฟฟาสม่ําเสมอ (N/C , V/m) V = ความตางศักยระหวางจุดที่คํานวณ (โวลต) d = ระยะหางระหวางจุดที่คํานวณ (เมตร)56. ประจุไฟฟาขนาด +1 x 10–6 คลอมบ อยูในสนามไฟฟาสม่ําเสมอซึ่งมีทิศจากซายไปขวา ู และมีความเขม 8 โวลต / เมตร จะถูกแรงกระทําเทาใดและไปทางไหน ( 8x10–6N , ไปทางขวา)วธทา ิี ํ!57(En 32) เมือนําประจุ –2 x 10–6 คูลอมบ เขาไปวางไว ณ จด ๆ หนง ปรากฏวามีแรง ่ ุ ่ึ 8 x 10–6 นิวตัน มากระทําตอประจุนี้ในทิศจากซายไปขวา สนามไฟฟาตรงจุดนั้น 1. มีความเขม 4 โวลต/เมตร ทิศจากซายไปขวา 2. มีความเขม 4 โวลต/เมตร ทิศจากขวาไปซาย 3. มีความเขม 0.25 โวลต/เมตร ทิศจากซายไปขวา 4. มีความเขม 0.25 โวลต/เมตร ทิศจากขวาไปซาย (ขอ 2)วธทา ิี ํ!58. เมือนําประจุ 3.6x10–14 คูลอมบ วางในสนามไฟฟาของแผนโลหะสองแผน ซึ่งมีความ ่ ตางศักย 105 โวลต และอยูหางกัน 0.3 เมตร จะเกดแรงกระทาตอประจเุ ทาไร ิ ํ   ก . 1.2x10–9 N ข . 1.2x10–10 N ค. 1.2 x 10–11 N ง. 1.2x10–12 N (ค.)วธทา ิี ํ!! %"!
 22. 22. Physics Online V http://www.pec9.com บทที่ 15 ไฟฟาสถิตย59(En 35) แผนโลหะขนาน 2 แผน วางหางกันเปนระยะ d และมีประจุไฟฟาชนิดตรงขาม อเิ ลกตรอนทหลดจากแผนลบจะวงดวยความเรง a ไปยังแผนบวก ถาให m และ q เปนมวล ็ ่ี ุ  ่ิ    และประจของอเิ ลกตรอนตามลาดบ แผนโลหะทั้งสองมีความตางศักยเทาไร ุ ็ ํ ั 1. md q 2. qE m 3. maq 4. madq (ขอ 4)วธทา ิี ํ!60. ในการทดลองตามแบบของมลลแกน พบวาหยดน้ามันหยดหนึงลอยนิงไดระหวางแผนโลหะ ิ ิ ํ ่ ่ ขนาน 2 แผน ซึงหางกัน 0.8 เซนตเิ มตร โดยมความตางศกยระหวางแผนทาใหเ กดสนาม ่ ี  ั    ํ ิ 12000 โวลตตอเมตร ถาหยดน้ามันมีประจุไฟฟา 8.0 x 10–19 คูลอมบ จะมี น้าหนักเทากับ  ํ ํ 1 . 7.7 x 10–17 N 2 . 6.4 x 10–19 N 3. 9.6 x 10–19 N 4. 9.6x10–15 N ( 4.)วธทา ิี ํ!61. การทดลองหยดน้ํามันของมิลลิเกน พบวาถาตองการใหหยดน้ํามันซึ่งมีมวล m และอิเล็ก– ตรอนเกาะติดอยู n ตัว ลอยนงอยระหวางแผนโลหะ 2 แผน ซึ่งวางขนานหางกัน เปนระยะ ่ิ ู   ทาง d และมีความตางศักย V ประจุของอิเล็กตรอนที่คํานวณไดจากการทดลองนี้จะมีคาเทาใด 1. mgd nV 2. mgV nd 3. nmgd V 4. nmgV d (ขอ 1)วธทา ิี ํ!! %%!
 23. 23. Physics Online V http://www.pec9.com บทที่ 15 ไฟฟาสถิตย ตอนที่ 6 ตัวเก็บประจุ และ การตอตัวเก็บประจุ!! ! ตัวเก็บประจุ คือ วัสดุที่สามารถเก็บสะสมประจุไฟฟาไวภายในตัวเองได!! ตัวเก็บประจุ แบบทรงกลม!! ! ตัวเก็บประจุแบบนี้เราสามารถหาคาความจุประจุไดจาก! C = K หรือ C = Q a V เมือ C คือ คาความจประจุ (ฟารัด) ่  ุ a คือ รัศมีทรงกลม ! K = 9x109 N. m2/c2 Q คือ ประจุที่เก็บสะสม (คูลอมบ) V คือ ศักยไฟฟาที่ผิว (โวลต)62. ตัวนําทรงกลมรัศมี 10 เซนตเิ มตร ความจุประจุของทรงกลมมีคากี่ฟารัด (1.1x10–11 F)วธทา ิี ํ!63. จากโจทยที่ผานมา หากศักยไฟฟาสูงสุดที่ผิวตัวนํามีคาเทากับ 3x102 โวลต ประจุไฟฟา สูงสุดที่ทรงกลมนี้สามารถเก็บไดมีคากี่ไมโครคูลอมบ (3.3x10–4)วธทา ิี ํ!64(En 41/2) ศักยไฟฟาของตัวนําทรงกลมรัศมี 60 เซนตเิ มตร มีคาเทากับ 3 x 105 โวลต ประจุไฟฟาในขอใดที่ตัวนํา ทรงกลมนี้สามารถเก็บได (ขอ 3)  1. 12 µC 2. 18 µC 3. 20 µC 4. 24 µCวธทา ิี ํ!! %&!
 24. 24. Physics Online V http://www.pec9.com บทที่ 15 ไฟฟาสถิตย ตัวเก็บประจุแบบแผนโลหะคูขนาน! ! ตัวเก็บประจุแบบนี้เราสามารถหาคาความจุประจุไดจาก! C= Q V Q คือ ประจุที่ขั้วบวก (คูลอมบ) V คือ ความตางศักยระหวางขั้วไฟฟา (โวลต)!65. ตัวเก็บประจุตวหนึงมีความจุ 0.2 µF ใชงานกับความตางศักย 250 โวลต จะเก็บประจุไว ั ่ ไดกี่คูลอมบ (ขอ ง)  ก. 0.5 x 102 ข . 1.25 x 102 ค. 2.5 x 10–5 ง. 5 x10–5วธทา ิี ํ!66. แผนโลหะขนาดหางกัน 0.1 เมตร ใชทําเปนตัวเก็บประจุที่มีคาความจุ 9 นาโนฟารด ถา ั สนามไฟฟาระหวางแผนโลหะมีคา 3 N/C อยากทราบวาตวเกบประจน้ี มีประจุกี่คูลอมบ  ั ็ ุ ก. 2.7 x 10–4 ข . 2.7 x 10–6 ค. 2.7 x 10–9 ง. 2.7x10–11 (ขอ ค)วธทา ิี ํ!! เราสามารถหา พลังงานไฟฟาที่เก็บสะสมในตัวเก็บประจุแผนโลหะคูขนานไดจาก! 2 U = 1 QV หรือ U = 1 Q หรือ U = 1 CV2 2 2 C 2 เมือ U คือ พลังงานที่เก็บสะสม (จล) ่ ู67. จงหาพลังงานที่สะสมในคาปาซิเตอรที่มีความจุ 2 µF เมอประจไฟฟาใหคาปาซเิ ตอรจน ่ื ุ    มีความตางศักย 2 V (4x10–6 จล) ูวธทา ิี ํ!! %!
 25. 25. Physics Online V http://www.pec9.com บทที่ 15 ไฟฟาสถิตย68. จงหาพลังงานที่สะสมในคาปาซิเตอรที่มีความจุ 2 µF เมอประจไฟฟาใหคาปาซเิ ตอรจน ่ื ุ    มีความตางศักย 100 V (10–2 J)วธทา ิี ํ!69(มช 42) ตัวเก็บประจุ 16 ไมโครฟารัด ตอเขากับความตางศักยคาหนึ่ง ทําใหมีพลังงาน สะสมในตัวเก็บประจุ 0.5 จล จงหาคาความตางศักยนี้ในหนวยของโวลต ู 1. 220 2. 150 3. 250 4. 180 (ขอ 3)วธทา ิี ํ!กฏการตอตัวเก็บประจุแบบอนุกรม 1) Qรวม = Q1 = Q2 2) V1 ≠ V2 Q Q 3 ) Vรวม = V1 + V2 V1 = C1 V2 = C 2 1 2 1 4) C 1 = C + C1 รวม 1 2 ตัวอยางที่ 1 จากวงจรดังรูป จงหา ก. ใหหาคา Cรวม   ข. ใหหาคา Q1 และ Q2   ค. ใหหาคา V1 และ V2   ง. ใหหาคา Vรวม   วิธีทํา ก. จาก C 1 = C + C 1 1 รวม 1 2 1 1 1 Cรวม = 4 + 12 1 3+1 Cรวม = 12 µ Cรวม = 3µF! %(!
 26. 26. Physics Online V http://www.pec9.com บทที่ 15 ไฟฟาสถิตย ข. เนองจาก Q1 = Q2 = Qรวม = 24 µC ่ื Q µ ค. จาก V1 = C1 = 24µ = 6 โวลต 4 1 Q 24 µ และ V2 = C 2 = 12 µ = 2 โวลต 2 ง. ใหหาคา Vรวม จาก   Vรวม = V1 + V2 = 6 + 2 = 8 Q µ หรอ ื Vรวม = Cรวม = 24µ = 8 โวลต รวม 370. จากรูป ก. ใหหาคา Cรวม   (2 µF) ข. ใหหาคา Q1 และ Q2   (18 µC) ค. ใหหาคา V1 และ V2   ( 6 , 3) ง. ใหหาคา Vรวม   (9 โวลต)วธทา ิี ํ!! %)!
 27. 27. Physics Online V http://www.pec9.com บทที่ 15 ไฟฟาสถิตย71. จากรป จงหา Cรวม และ Qรวม (4 µF , 144 µC) ู 6 µF 12 µFวธทา ิี ํ! Vรวม = 36 โวลต72. จากขอทีผานมา จงหาประจุ และ ความตางศักยของ ่ ตวเกบ 6 µF ั ็ (144 µC , 24 โวลต)วธทา ิี ํ!73. จากขอทีผานมา จงหาประจุ และ ความตางศักยของ ่ ตวเกบ 12 µF ั ็ (144 µC , 12 โวลต)วธทา ิี ํ!74. จากขอทผานมา จงหาพลังงานไฟฟาของตัวเก็บ 12 µF  ่ี  ( 8.64 x 10–4 จล) ูวธทา ิี ํ!! %*!
 28. 28. Physics Online V http://www.pec9.com บทที่ 15 ไฟฟาสถิตย กฏการตอตวเกบประจแบบขนาน  ั ็ ุ 1) Qรวม ≠ Q1 ≠ Q2 2) Qรวม = Q1 + Q2 3) Vรวม = V1 = V2 4) Cรวม = C1 + C2ตัวอยางที่ 2 จากวงจรดังรูป จงหา ก. ใหหาคา Cรวม   ข. ใหหาคา Vรวม   ค. ใหหาคา V1 และ V2   ง. ใหหาคา Q1 และ Q2  วธทา ก. จาก Cรวม = C1 + C2 = 3 + 6 = 9µF ิี ํ Q µ ข. จาก Vรวม = Cรวม = 18µ = 2 โวลต 9 รวม ค. จาก V1 = V2 = Vรวม = 2 โวลต ง. จาก V= Q C จะได Q = CV Q1 = C1V1 = (3µ)(2) = 6 µ Q2 = C2V2 = (6µ)(2) = 12 µ หรอ อาจทําอีกวิธีดังนี้ ขนแรก สมมุติกระแส Q1 และ Q2 ดังรูป ื ้ั เนืองจาก V1 = V2 ่ Q1 Q2 C1 = C2 x 18 - x 3µ = 6 µ 2x = 18 – x x = 6 ดังนัน Q1 = x = 6 µ ้ Q2 = 18 – x = 18 –6 = 12 µ! %+!
 29. 29. Physics Online V http://www.pec9.com บทที่ 15 ไฟฟาสถิตย75. จากรูป ก. ใหหาคา Cรวม   (16 µF) ข. ใหหาคา Vรวม   (3 โวลต) ค. ใหหาคา V1 และ V2   (3 โวลต) ง. ใหหาคา Q1 และ Q2   ( 12 µ , 36 µ)วธทา ิี ํ!76(มช 39) จากรูป จงหาคาความจุรวม และ ประจุไฟฟารวมบนตัวเก็บประจุทั้งสอง (ขอ 3) 1. 7 pF , 0.05 pC 2. 1.4 pF , 196 pC 3. 7 pF , 980 pC 4. 1.4 pF , 1960 pCวธทา ิี ํ!! %,!
 30. 30. Physics Online V http://www.pec9.com บทที่ 15 ไฟฟาสถิตย77. จากรูป จงหาความตางศักยระหวางจุด A กับจุด B A 2 µF B และ ประจุไฟฟาในตัวเก็บประจุ 2 µF * *วธทา ิี ํ ( 36 V , 72 µC) C * D * 6 µF 3 µF Vรวม = 36 โวลต78. จากขอทผานมา จงหาความตางศักยระหวางจุด C กับจุด D และ ประจุไฟฟาในตัวเก็บประจุ  ่ี  6 µF ( 36 V , 72 µC)วธทา ิี ํ!79. จากขอทผานมา ความตางศักยของตัวเก็บประจุ 6 µF  ่ี  ( 12 V )วธทา ิี ํ!80. จากขอทผานมา พลังงานไฟฟาที่สะสมในตัวเก็บประจุ 6 µF  ่ี  (4.32x10–4 จล) ูวธทา ิี ํ!! &-!
 31. 31. Physics Online V http://www.pec9.com บทที่ 15 ไฟฟาสถิตย81(En 44/1) วงจรไฟฟาประกอบดวยตัวเก็บประจุสามตัวตออยูกับ ความตางศักย 12 โวลต ดังรูป จงคานวณหาขนาดของความ ํ ตางศกยทครอมตวเกบประจุ 3 ไมโครฟารัด และ 6 ไมโครฟารัด  ั  ่ี  ั ็ ตามลําดับ (ขอ 4) 1. 12 V และ 12 V 2. 6 V และ 6 V 3. 4 V และ 8 V 4. 8 V และ 4 Vวธทา ิี ํ!82(En 42/2) จากรูป เมอกอนปดวงจรตวเกบประจทงสาม ่ื   ั ็ ุ ้ั ยังไมมีประจุไฟฟาอยูภายในเลย เมือปดวงจรและเมือ ่ ่ เวลาผานไปนานพอสมควร พลังงานไฟฟาที่สะสมอยู ในตวเกบประจุ C1 มีคาเทาใด ั ็ (ขอ 1) 1. 4.5 x 10–6 J 2. 6.0 x 10–6 J 3. 9.0 x 10–6 J 4. 18.0 x 10–6 Jวธทา ิี ํ!! &"!
 32. 32. Physics Online V http://www.pec9.com บทที่ 15 ไฟฟาสถิตย83. C1 = 4 ไมโครฟารัด C2 = 6 ไมโครฟารัด C3 = 6 ไมโครฟารัด C4 = 6 ไมโครฟารัด ตอตัวเก็บประจุ C1 , C2 , C3 และ C4 ดังรูป จงหา ! ความจรวมของตวเกบประจทงหมดในหนวยไมโครฟารด ุ ั ็ ุ ้ั  ั (6 ไมโครฟารัด)วธทา ิี ํ!! กฏเกยวกบการแตะกนของตวเกบประจุ ่ี ั ั ั ็ เมอนาตวเกบประจหลาย ตวมาแตะกน ่ื ํ ั ็ ุ ั ั 1) หลังแตะ ศกยไฟฟาของตวเกบประจทกตวจะเทากน ั   ั ็ ุ ุ ั  ั 2) ประจุ ( Q ) รวมกอนแตะ = ประจุ ( Q ) รวมหลงแตะ  ั84. ตัวนําทรงกลมรัศมี a ที่มีประจุ –Q ไปแตะกับตัวนําทรงกลมรัศมี 2 a ที่มีประจุ +4Q หลังจากแยกออกจากกันแลวตัวนําทรงกลมรัศมี a จะมีประจุเทาใด 1. Q 2 2. Q 3. 3Q 2 4. 2Q (ขอ 2) วธทา ิี ํ!! &%!
 33. 33. Physics Online V http://www.pec9.com บทที่ 15 ไฟฟาสถิตย85. ตัวนําทรงกลมรัศมี a ที่มีประจุ –Q ไปแตะกับตัวนําทรงกลมรัศมี 3a ที่มีประจุ +9Q หลัง จากแยกออกจากกันแลวตัวนําทรงกลมรัศมี a จะมีประจุเทาใด 1. Q 2 2. Q 3. 3Q 2 4. 2Q (ขอ 4.) วธทา ิี ํ!86(En 36) ) ตวเกบประจขนาด 50 µF อนหนง มีความตางศักย 16 โวลต เมอนามาตอ ั ็ ุ ั ่ึ ่ื ํ  ขนานกับตัวเก็บประจุขนาด 30 µF ซึ่งแตเดิมไมมีประจุอยูเลย จงหาความตางศักยของ ตัวเก็บประจุ 30 µF (10 โวลต)วธทา ิี ํ! !!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!""! &&!
 34. 34. Physics Online V http://www.pec9.com บทที่ 15 ไฟฟาสถิตย 7. ประจุไฟฟา และการเหนี่ยวนําทางไฟฟาพิจารณาตัวอยางสมมุติ การถูแทงพลาสติกกับผาสักหลาด! 2! 1!ปกติแลวอะตอมในแทงพลาสติก และในผาสกหลาดจะมี!  ั 2! + +!! ! จานวนอเิ ลคตรอน (ประจุลบ) เทากับจํานวนโปรตรอน! ํ 2! +++!! 2! 2! 2! 2! (ประจบวก) แตเมือเกิดการเสียดสี จะทําใหเกิดการหมุน! ุ ่ 2! 2! เวยนของอเิ ลคตรอนของแทงพลาสตกกบผาสกหลาด ี  ิ ั  ั ! + +! 2! + +!2! 1!หากแทงพลาสติกไดรับอิเลคตรอนมากกวาที่เสียไป! ! จะทําใหแทงพลาสติกมีประจุสะสมเปนลบ ! − + − 1! ประจุที่สะสมตรงนี้เรียกวา ไฟฟาสถิตย ! − + − − 3 −!!! 1! ตอไปหากเรานําแทง พลาสติกที่มีประจุลบสะสม! อยน้ี ไปวางใกลๆ วัตถุเล็กๆ ซงปกตในวตถนนจะมอเิ ลคตรอน และ โปรตรอนของ! ู ่ึ ิ ั ุ ้ั ี อะตอมกระจายตัวอยูอยางสม่ําเสมอในปริมาณที่เทากัน แตเมื่อถูกแทงพลาสติกเขาใกล!  ประจุลบบนแทงพลาสติก จะผลกอเิ ลคตรอนในวตถใหเ คลอนไปอยฝงตรงกนขาม ! ั ั ุ ่ื ู  ั  เหลือประจุบวกในฝงใกลแทงพลาสติก และจะทําใหเกิดแรงดูดระหวางประจุบวกบน! วัตถุกับลบบนแทงพลาสติก ทําใหวัตถุเคลื่อนที่ เขามาหาแทงพลาสติกใหเห็นได ! 1!การจัดเรียงประจุบนวัตถุ เมื่อถูกไฟฟาสถิตยเขาใกล เรียกวาเปนการเหนียวนําทางไฟฟา! ่87. จงเติมขอความลงในชองวางตอไปนี้ใหไดใจความที่ถูกตอง และ สมบูรณ สมมุตินําวัตถุ A มาถูกับผาสักหลาด B แลวปรากฏวา มีอเิ ลคตรอนเคลือนเขามายังแทง ่ วัตถุ A มากกวาจานวนอเิ ลคตรอนทเ่ี คลอนออกจากวตถุ A เมื่อแยกวัตถุ A ออกจาก  ํ ่ื ั ผาสักหลาด วัตถุ A จะมีประจุสะสมเปน (1) และเมื่อนําวัตถุ A ไปวาง ใกล ๆ วัตถุเล็ก ๆ จะเกดการจดเรยงประจบนวตถนนดงรป ิ ั ี ุ ั ุ ้ั ั ู / − (2) (3) −− การจัดเรียงประจุบนวัตถุเล็กๆ หลังจากนํา วัตถุ A เขาใกล เรียก (4) เติมประจุ + หรือ −! ( 1. ลบ 2. − 3. + 4. การเหนียวนําทางไฟฟา ) ่! &!
 35. 35. Physics Online V http://www.pec9.com บทที่ 15 ไฟฟาสถิตย 1! จากตัวอยางสมมุติที่ผานมา หากแทงพลาสติก ! 2! เสียอิเลคตรอนมากกวาที่ไดรับมา จะทําใหแทง! 2! + +! 2! +++!! 2! พลาสติกมีประจุสะสมเปนบวก ประจุที่สะสม! 2! 2! (2! ตรงนเ้ี รยกกวา ไฟฟาสถิตย ! ี ็ 2! 2! + +! 2! + +!2! 1!ตอไปหากเรานําแทงพลาสติกที่มีประจุบวกสะสม! อยน้ี ไปไวใกลวัตถุเล็กๆ ประจุบวกบนพลาสติก! ู จะดูดอิเลคตรอนในวัตถุ ใหเคลื่อนไปอยูฝงใกล!  +3 แทงพลาสติก เหลือประจุบวกในฝงตรงกันขาม ! + 3 − 3 − และจะทําใหเกิดแรงดูดระหวางประจุบวกบนแทง! 3 − พลาสติกกับลบบนวัตถุ ทําใหวัตถุเคลื่อนที่เขามาหาแทงพลาสติกใหเห็นไดเชนกัน ! 1! การจัดเรียงประจุบนวัตถุ เมื่อถูกไฟฟาสถิตยเขาใกล เรยกวาเปนการเหนยวนาทางไฟฟา! ี   ่ี ํ 88. จงเติมขอความลงในชองวางตอไปนี้ใหไดใจความที่ถูกตอง และ สมบูรณ สมมุตินําวัตถุ A มาถูกับผาสักหลาด B แลวปรากฏวา มีอเิ ลคตรอนเคลือนออกจากแทง ่ วัตถุ A มากกวาจานวนอเิ ลคตรอนทเ่ี คลอนเขามาหาวตถุ A เมื่อแยกวัตถุ A ออกจาก  ํ ่ื  ั ผาสักหลาด วัตถุ A จะมีประจุสะสมเปน (1) และเมื่อนําวัตถุ A ไปวางใกลๆ วัตถุเล็กๆ จะเกดการจดเรยงประจบนวตถนนดงรป ิ ั ี ุ ั ุ ้ั ั ู / 3 3 + การจัดเรียงประจุบนวัตถุเล็กๆ หลังจากนํา (2) (3) วัตถุ A เขาใกล เรียก (4) เติมประจุ + หรือ −! ( 1. บวก 2. + 3. − 4. การเหนียวนําทางไฟฟา ) ่89. จากขอทผานมาโปรตรอน(ประจบวก) จะเคลื่อนที่จากวัตถุ A มาหาผาสักหลาด  ่ี  ุ หรือ เคลื่อนจากผาสักหลาดมาหาวัตถุ A ไดหรือไม เพราะเหตใด ุ ( ไมได เพราะโปรตรอนมีมวลมาก ( มากกวาอิเลคตรอน 1835 เทา ) การเคลือนทีจงทําไดยาก ) ่ ่ึ! &(!
 36. 36. Physics Online V http://www.pec9.com บทที่ 15 ไฟฟาสถิตย90. เมื่อถูแทงแกวดวยผาไหม แทงแกวจะมีประจุไฟฟาเปนบวกเพราะวาสาเหตุใด 1. โปรตรอนบางตวในไหมถายเทไปแทงแกว ั   2. อเิ ลกตรอนบางตวหลดจากแทงแกว และถายเทไปยังผาไหมทําใหเหลือประจุไฟฟา ็ ั ุ   บวกบนแทงแกวมากกวาประจุไฟฟาลบ 3. ทั้งขอ ก และ ข ถูกตอง 4. ผิดหมดทุกขอ (ขอ 2)91(มช 32) เมื่อนําแทงพีวีซีที่ถูกับผาสักหลาดแลวไปวางใกล ๆ กับลูกพิธที่เปนกลางทางไฟฟา จะสังเกตเห็นเหตุการณทเ่ี กิดขึนดังนี้ ้ ก. ลูกพิธจะหยุดนิ่ง ข. ลูกพิธจะเคลื่อนที่เขาหาแทงพีวีซี ค. ลูกพิธจะเคลื่อนที่ออกหางจากแทงพีวีซี ง. ลูกพิธจะเคลื่อนที่เขาหาแทงพีวีซีในตอนแรก แลวจะเคลื่อนที่จากไปภายหลัง (ขอ ข)!92(มช 36) ทรงกลมโลหะ A และ B วางสัมผัสกันโดยยึดไว ดวยฉนวน เมื่อนําแทงอิโบไนทซึ่งมีประจุลบเขาใกลทรงกลม  A ดังรูป จะมีประจุไฟฟาชนิดใด เกิดขึ้นที่ตัวนําทรงกลมทั้งสอง ก. ทรงกลมทั้งสองจะมีประจุบวก ! ข. ทรงกลมทั้งสองจะมีประจุลบ ค. ทรงกลม A จะมีประจุบวก และทรงกลม B มีประจุลบ ง. ทรงกลม A จะมีประจุลบ และทรงกลม B มีประจุบวก จ. ไมเกิดไฟฟาที่ทรงกลมทั้งสอง (ขอ ค)93(En 34) โลหะทรงกระบอกยาวปลายมนเปนกลางทาง ไฟฟาตั้งอยูบนฐานที่เปนฉนวน ถานําประจุบวก ขนาดเทากันมาใกลปลายทั้งสองขางพรอมกันโดยระยะ หางจากปลายเทา ๆ กัน ตามลําดับ การกระจายของประจุสวน A สวน B และ C ของ ทรงกระบอกเปนอยางไร 1. A และ C เปนลบแต B เปนกลาง 2. A และ C เปนกลาง แต B เปนบวก     3. A และ C เปนบวก แต B เปนลบ 4. A และ C เปนลบแต B เปนบวก    (ขอ 4)! &)!
 37. 37. Physics Online V http://www.pec9.com บทที่ 15 ไฟฟาสถิตย94(มช 31) เมื่อนําสาร ก มาถูกกับสาร ข พบวา สาร ก มีประจุไฟฟาเกิดขึน สาร ก ตองเปนสารใด ้ ก. ตัวนํา ข. ฉนวน ค. กงตวนา ่ึ ั ํ ง. โลหะ (ขอ ข)อิเลคโตรสโคป คือ เครื่องมือใชตรวจหาไฟฟาสถิตยอิเลคโตรสโคป มี 2 ชนด คือ ิ 1) อิเลคโตรสโคปแบบลูกพิธ เปนอิเลคโตรสโคปซึงทําจากเม็ดโฟม ฉาบผิว ่ เอาไวดวยอลูมิเนียม เมื่อมีวัตถุที่มีไฟฟาสถิตย เขาใกล จะเกิดการเหนี่ยวนําทางไฟฟาทําให อเิ ลคโตรสโคปเอยงเขาหาวตถนน ี  ั ุ ้ั95. จงเติมขอความลงในชองวางตอไปนี้ใหไดใจความที่ถูกตอง และ สมบูรณ 3 − 3 (1) (2) −− (3) (4) + เติมประจุ + หรือ −! เติมประจุ + หรือ −! ( 1. − 2. + 3. + 4. − ) 2) อิเลคโตรสโคปแบบจานโลหะ มีลักษณะดังรูป เมื่อถูกวัตถุที่มีไฟฟาสถิตยเขาใกลจานโลหะดานบน จะเกดการเหนยวนา ิ ่ี ํ ทางไฟฟาทําใหแผนโลหะบาง ๆ ดานลางกางออก   !! &*!
 38. 38. Physics Online V http://www.pec9.com บทที่ 15 ไฟฟาสถิตย96. จงเติมขอความลงในชองวางตอไปนี้ใหไดใจความที่ถูกตอง และ สมบูรณ − + − +3 − (1) (4) .! .! (2) (3) ! (5) (6) ! เติมประจุ + หรือ −! เติมประจ + หรือ −! ( 1. + 2. − 3. − 4. − 5. + 6. + )!การตอสายดิน!พิจารณาการทดลองตอไปนี้! ! − − − ! − − − ! + + + + + +! + + + + + +! + + + + + +! ! −! ! −! ! − −− ! 1)! อิเลคตรอนถูกผลักลง 2) ตอสายดน อเิ ลคตรอนจะวง  ิ ่ิ 3) ตดสายดนออก ั ิ!! ขางลางแผนโลหะจะกาง ลงสูพื้นโลกแผนโลหะจะหุบ ไมเปลี่ยนแปลง! ! + + + +! +− + − + −! ! +! ! ! +! +! ! +! +! ! + +! − −!4) นาวตถทมประจดานบนออกอเิ ลคโตร-! ํ ั ุ ่ี ี ุ หากนาวตถทมประจออกกอนตดสายดน อเิ ลค- ํ ั ุ ่ี ี ุ  ั ิ! ตรอนทีพนโลกจะวิงขึน มาบนอิเลคโตรสโคป ่ ้ื ่ ้สโคปจะเหลือประจุบวกมากกวาลบแผน!โลหะดานลางจะกางออก! ทาใหเ ปนกลางทางไฟฟาแผนโลหะจะไมกางออก! ํ    ! &+!

×