พันธุกรรม

 • 705 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
705
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
11
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ดีเอ็นเอ และวิทยาศาสตร์พนธุกรรม ั วิชา 204101 วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ มณฑารพ ยมาภัย
 • 2. หัวข้อการบรรยาย• ดีเอ็นเอกับชีวิต (3 ชม) – DNA โมเลกุลแห่งชีวิต – เซล – โครงสร้างและหน้าที่ของ DNA – การถอดรหัสจาก DNA ไปเป็นโปรตีน – การสืบพันธุ์ การแบ่งเซล และการจาลองตัวของ DNA• วิทยาศาสตร์พันธุกรรม (3 ชม) – พันธุวิศวกรรม, PCR, การตรวจเอกลักษณ์ด้วย DNA, ยี โนมมนุษย์ – GMO – เทคโนโลยีดีเอ็นเอกับชีวิตในปัจจุบันและอนาคต – วิธีการสกัดดีเอ็นเออย่างง่ายที่บ้าน
 • 3. DNADEOXYRIBONUCLEIC ACID
 • 4. “สารพันธุกรรม”
 • 5. หลวงพ่อ Gregor Mendel, ค.ศ. 1865
 • 6. ยีน (Gene)ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่ งมีชีวตนั้นๆ ิหน่วยย่อยของสารพันธุกรรมที่มีหน้าที่ในการถ่ายทอดคุณลักษณะของสิ่ งมีชีวิตต่างๆ จากรุ่ นหนึ่งไปสู่อีกรุ่ นหนึ่งซึ่งถูกบรรจุอยูในโครโมโซม ่เป็ นตัวกําหนดลักษณะต่างๆ ของสิ่ งมีชีวต ิ
 • 7. DNA คือ สารพันธุกรรม
 • 8. ความรู้พ้นฐานที่นาไปสู่เทคโนโลยีชีวภาพ ื ํ• DNA คือสารพันธุกรรม• โครงสร้างของ DNA ่• อณูชีววิทยา (molecular biology) หรื อวิชาที่วาด้วยการศึกษา โครงสร้าง และการทํางานของสิ่ งมีชีวตในระดับโมเลกุล ิ
 • 9. กฎแห่ งชีวต The Central Dogma ิ
 • 10. โปรตีน
 • 11. ยีน (Gene)• ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ• หน่วยย่อยของสารพันธุกรรมที่มีหน้าที่ในการถ่ายทอด คุณลักษณะของสิ่งมีชีวิตต่างๆ จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่น หนึ่งซึ่งถูกบรรจุอยู่ในโครโมโซม• เป็นตัวกาหนดลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต• ส่วนของเส้น DNA ที่มีหน้าที่ในการสังเคราะห์ RNA ก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็นเอ็นไซม์หรือโปรตีนชนิดต่างๆ เพื่อใช้ในการดารงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด
 • 12. เซล = หน่ วยย่ อยพืนฐานของชีวต ้ ิ
 • 13. nucleotide ribosenucleotide deoxyribose deoxyribonucleic acid
 • 14. A G C T
 • 15. Human GenomeAGCTTTGGTGAAGATCTAGATACAGAATGGCAGTAGACGTATCGATCGTAGGGCTTTGAGCTTGGGACTGAATCGTTAGGCCCCTTTTGGGGAGAGACTGATCTGACATYGGCTAGCTGACG……………. 1 million pages telephone book
 • 16. การคัดลอกรหัสจาก DNA เป็ น RNA Transcription
 • 17. RNA
 • 18. การถอดรหัสจาก RNA ไปเป็ น Protein
 • 19. ชีวิต ?• เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป• ความสามารถในการสื บพันธุ์
 • 20. DNA Replicationการจาลองตัวของดีเอ็นเอ
 • 21. สรุป• DNA เป็นสารพันธุกรรมที่เป็นตัวเก็บข้อมูลที่เป็น ตัวกาหนดสิ่งมีชีวิต• โดยเก็บไว้ในรูปของรหัสของ nucleotide ที่เขียนแทน ด้วยตัวอักษร 4 ตัว คือ A T C และ G• รหัสเหล่านี้จะถูกถอดออกมาผ่าน RNA จนเป็นลาดับ ของ กรดอะมิโน 20 ชนิดในโปรตีน• DNA หรือยีน นั้นเป็นเพียงตัวเก็บข้อมูลแต่ไม่สามารถ ทาหน้าที่ใดๆ ในเซล ได้ต้องแสดงออกมาในรูปของ โปรตีนชนิดต่างๆเพื่อเป็นโครงสร้างและเครื่องจักรใน การดาเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด
 • 22. ทางวิทยาศาสตร์พนธุกรรม ั• พันธุวิศวกรรม, – การตัดต่อยีน – PCR – การตรวจเอกลักษณ์ด้วย DNA – ยีโนมมนุษย์• GMO• เทคโนโลยีดีเอ็นเอกับชีวิตในปัจจุบันและ อนาคต• วิธีการสกัดดีเอ็นเออย่างง่ายที่บ้าน
 • 23. การตัดต่อยีน
 • 24. การตรวจเอกลักษณ์ ด้วยดีเอ็นเอ
 • 25. GMOsGenetically Modified Organisms
 • 26. GM Cotton & GM Tomato & GM Papaya
 • 27. Golden Rice
 • 28. Bt Corn and Monarch butterfly
 • 29. GM Salmom
 • 30. เทคโนโลยีดเี อ็นเอ กับชีวตในปัจจุบัน และอนาคต ิ• การรั กษาโรคแนวใหม่• การประยกต์ ใช้ DNA ในงานทางนิติเวช ุ• SARS, ไข้ หวัดนก RT-PCR• Cloning และ Stem cell
 • 31. Cloning