รวมพระอรหันต์ที่อยู่ในประเทศไทยเวลานี้

231,219 views
230,781 views

Published on

16 Comments
20 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
231,219
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
73
Actions
Shares
0
Downloads
637
Comments
16
Likes
20
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รวมพระอรหันต์ที่อยู่ในประเทศไทยเวลานี้

  1. 1. รวมพระอรหันต์ที่อยู่ในประเทศไทยเวลานี้ !!! เกือบ 100 องค์ อริยสงฆ์ที่ยังดำารงขันธ์อยู่..ที่หลวงตามหาบัว...กล่าวว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลก.. พระอริยสงฆ์ที่องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน (พระอรหันต์แห่งประวัติชาติไทยองค์ปัจจุบัน แห่ง วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี ) ได้กล่าวถึงว่าท่านเหล่านี้ได้ปฏิบัตธรรมจนสามารถทำาจิตให้บริสุทธิ์, และ ิ หมดแห่งกิจที่ควรทำาแล้ว ก็จะมีครูบาอาจารย์ต่างๆในสายพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นมากมาย ที่ท่าน หลวงตามหาบัวได้กล่าวถึงประจำา แต่ในบางครั้งท่านเหล่านั้นจะไม่พูดว่าได้ขั้นไหน ๆ แล้วเพราะท่านอาจ จะมองเห็นปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น คนมารุมตอมไม่เว้นแต่ละวันทำาให้ท่านไม่ได้พักผ่อน ยกตัวอย่างเหตุกาณ์ ในวันนั้นที่ข้าพเจ้าถามพระเถระพระป่า (ไม่ขอเอ่ยนามท่าน) ข้าพเจ้าถาม ว่า.....ดังนี้ ..หลวงปู่เป็นพระอรหันต์หรอครับ.... ท่านก็จะตอบว่า..........ดูเอานี่ไงหันซ้ายหันขวา.. แล้วท่านก็.....จะทำาท่าหันไปข้างซ้าย...หันไปข้างขวาให้เราดู... คนถามก็จะอดหัวเราะไปกับท่านไม่ได้ครับ........ แล้วท่านก็เมตตาบอกว่า....ไม่สำาคัญทีจะไปถามว่าพระรูปไหนสำาเร็จอะไร เราจะไปกังวลถามทำาไม.... ่ เราปฏิบัติเองเรารูเอง..ไม่ต้องถามคนอื่น... ้ ทิ้งท้ายท่านเมตตาบอกว่า แต่บุญที่ทำากับพระอรหันต์ผู้หมดกิเลสนั้นได้กุศลมากเลยทีเดียวนะ.... เหตุกาณ์หนึ่งที่ผู้เขียนได้รบฟังมาจากหูโดยตรง....จากพระธรรมเทศฯองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัม ั ปันโน วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี ท่านได้รับรองว่าท่านนั้น ท่านนี้เป็นพระอริยบุคคลหมดกิเลส หลายรูป ครับ ผู้เขียนจึงอดที่จะเอาเอาเทศนาของหลวงตามหาบัว นั้น มาให้ผู้อ่านรู้ด้วยไม่ได้ครับ ดังนี้ ครับ........
  2. 2. "พระหมดกิเลสในสายหลวงปู่มั่น นี้ก็ไม่ใช่น้อย แต่ท่านไม่เปล่งบอกใครเพราะเกี่ยวกับอรรถกับธรรมเห็น ธรรมดีเลิศกว่า แต่ที่เราบอกเราก็ไม่ได้อวดอุตริ ใดๆ ทั้งสิ้น จริงคือจริงไม่มีปิดบัง ไม่สงสัยในธรรม ใครจะ เอาตำาราไหนมาอ้าง ก็ให้มันเอามาได้เลย ที่วัดป่าบ้านตาด ดราไม่สะทกสะเทือน จะชี้แจงแถลงไขให้ เข้าใจเอง เอ้าเชิญมา....." ที่ได้ฟังท่านเปรย ๆ มาก็พอจับใจความมาว่าท่านไหนได้แล้ว...เสียดายที่ไม่ได้อัดเทบไว้ครับ และนี่ก็คือ ท่านเปรยว่าล้วนแล้วแต่เป็นพระอริยสงฆ์เนื้อนาบุญของโลกเลยทีเดียว ท่านบอกว่า 1.ท่านอาจารย์เจียะ จุนโท (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ) วัดป่าภูรทัตปฏิปทาราม อ.สามโคก จ. ๊ ิ ประทุมธานี 2.หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 3.หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่าประชาชุมพลพัฒนาราม อ.เมือง จ.อุดรธานี 4.หลวงปู่ขาล ฐานวโร (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ) วัดป่าบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 5.พระอาจารย์แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 6.หลวงปู่หลวง กตปุญโญ (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ) วัดคีรีสบรรพต จ.ลำาปาง ุ 7.อาจารย์เหรียญ วรลาโภ (มรณภาพแล้วยังไม่ประชุมเพลิง) วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 8.อาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย (มรณภาพแล้วยังไม่ประชุมเพลิง) วัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 9.หลวงปู่หลอด ประโมทิโต วัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนานิคม) เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10.หลวงปู่มหาเนียม สุวโจ วัดเจริญสมณกิจ (หลังศาลภูเก็ต) อ.เมือง จ.ภูเก็ต 11.หลวงปู่มหาเจิม ปัญญาพโล วัดสระมงคล อ.กำาแพงแสน จ.นครปฐม 12.หลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดประชาคมวนาราม อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
  3. 3. 13.พระอาจารย์สายทอง เตชธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม (ใกล้เขื่อนจุฬาภรณ์) อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 14.หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป วัดป่าประทีปปุญญาราม อ.อากาศอำานวย จ.สกลนคร 15.พระอาจารย์ประสิทธิ์ ปุญมากโร วัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 16.พระอาจารย์เลียม ฐิตธัมโม วัดหนองป่าพง อ.วารินชำาราบ จ.อุบลราชธานี ่ 17.หลวงปู่ทา จารุธัมโม วัดถำ้าซับมืด จ.นครราชสีมา 18.พระอาจารย์เพียร วิริโย วัดป่าหนองกอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 19.อาจารย์สาย เขมธัมโม วัดป่าพรหมวิหาร อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำาภู 20.อาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 21.หลวงปู่วิริยังค์ สิรินธโร วัดธรรมมงคล เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 22.อาจารย์พวง สุขินทริโย วัดศรีธรรมมาราม อ.เมือง จ.ยโสธร 23.หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต วัดถำ้ากลองเพล อ.เมือง จ.หนองบัวลำาภู 24.หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม วัดป่าโชคไพศาล อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 25.หลวงปู่บุญหนา ธัมทินโน วัดป่าโสตถิผล อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 26.หลวงปุ่บุญพิน กตปุญโญ วัดผาเทพนิมิตร อ.นิคมนำ้าอูน จ.สกลนคร 27.หลวงปู่ลี ฐิตธัมโม (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ) วัดเหสลึก อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 28.หลวงปู่แปลง สุนทโร วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 29.หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ) วัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 30.หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป วัดโพธิ์สมภรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี
  4. 4. 31.พระอาจารย์ท่อน ญาณธโร วัดศรีอภัยวัน อ.เมือง จ.เลย 32.พระอาจารย์อุ่นหล้า ฐิตธัมโม วัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 33.พระอาจารย์คำาบ่อ ฐิตปัญโญ วัดใหม่บ้านตาล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 34.พระอาจารย์อุทัย สิรินธโร วัดถำ้าพระ อ.เซกา จ.หนองคาย 35.หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต สำานักสงฆ์สวนทิพย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 36.พระอาจรย์วิไล เขมิโย วัดถำ้าพณาช้างเผือก อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 37.หลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูล จ.พิจิตร 38.อาจารย์อำ่า ธัมกาโม วัดธุดงคสถานสันติวรญาณ อ.วังโป่ง จ.เพรชบูรณ์ 39.หลวงปู่ถวิล จ.อุดรธานี (ไม่ทราบที่อยู่และฉายาท่าน) 40.อาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสโก วัดป่านาคำาน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี 41.อาจารย์วันชัย วิจตโต วัดภูสังโฆ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ิ 42.หลวงปู่มี (เกล้า) ประมุตโตวัดดอยเทพนิมิตร (วัดถำ้าเกีย) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 43.อาจารย์เสน ปัญญาธโร วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 44.อาจารย์คำาแพง อัตสันโต วัดป่าหนองวัวซอ (วัดบุญญานุสรณ์) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 45.พระอาจารย์ปญญาวัฒโท (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ) วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ั 42.หลวงปู่มี (เกล้า) ประมุตโต วัดดอยเทพนิมิตร (วัดถำ้าเกีย) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 43.อาจารย์เสน ปัญญาธโร วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 44.อาจารย์คำาแพง อัตสันโต วัดป่าหนองวัวซอ (วัดบุญญานุสรณ์) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 45.พระอาจารย์ปญญาวัฒโท (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ) วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ั
  5. 5. 46.ท่านฤาษีลิงดำา (พระราชพรหมญาณ) (ท่านมรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ) วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี 47.หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก จ.สุพรรณบุรี 48.หลวงปู่วัดพระพุทธบาทตากผ้า (อันนี้หนังสือไม่ชัดครับเล่มนี้เก่ามากครับ) 49.พระอาจารย์มหาโส กัสโปวัดป่าคำาแคนเหนือ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 50.หลวงปู่คำาฟอง เขมจาโร (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ) วัดกุดเรือคำา อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 51.หลวงปู่บุญเพ็ง กัปโป วัดป่าวิเวกธรรม (วัดป่าช้าเหล่างา) อ.เมือง จ.ขอนแก่น 52.หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ วัดเกาะแก้วะดงคสถาน อ.บ้านด่าน จ.บุรรัมย์ ี 53.คุณแม่ชีแก้ว เสียงลำ้า (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ) สำานักชีบ้านห้สยทราย อ.คำาชะอี จ.มุกดาหาร 54.พระอาจารย์ทย (ปรีดา) ุ ฉันทกโร วัดป่าดานวิเวก อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย 55.พระอาจารย์สรวง สิรปุญโญ วัด่าศรีฐานใน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ิ 56.พระอาจารย์สาคร ธัมวุธโธ วัดป่ามณีกาญจ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 57.พระอาจารย์จันทร์โสม กิตติกาโม วัดป่านาสีดา อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 58.พระอาจารย์แยง สุขกาโม วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย 59.หลวงปู่แฟ็บ สุภัทโท วัดป่าดงหวาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 60.พระอาจารย์จันทร์เรียน คุณวโร วัดถำ้าสหายธรรมจันทร์นิมิตร อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 61.หลวงปู่ผาง โกสโล วัดภูหินแตก อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 62.หลวงปู่หล้า เขมปัตโต (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ) วัดบนนพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
  6. 6. 63.ท่านพระอาจารย์สิงทอง ธัมวโร (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ) วัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 64.หลวงปู่อ่อนศรี ฐานวโร วัดถำ้าประทุน ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 65.หลวงปู่ต้น สุทธิกาโม วัดบึงพลาราม ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 66.หลวงปู่สมศักดิ์ ปัณฑิโต วัดบูรพาราม (วัดหลวงปู่ดูลย์ อตุโล) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 67.หลวงปู่ทอง จันทสิริ วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 68.หลวงปู่ทองใบ ปภสฺสโร สำานักวิปัสสนาธุระ (ภูย่าอู) บ.นาหลวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ่ 69.หลวงปู่คูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 70.พระอาจารย์ฟัก สันติธัมโม วัดพิชัยพัฒนาราม (วัดป่าเขาน้อยสามผาน) ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 71.หลวงปู่สุทัศน์ โกสโล วัดกระโจมทอง ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 72.หลวงปู่อ้ม สุขกาโม วัดภูผาผึ้ง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 73.ท่านพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม วัดป่าหนองไผ่ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร 74.ท่านพระอาจารย์หลอ นาถกโร วัดถำ้าอภัยดำารงธรรม อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 75.หลวงพ่อทองคำา กาญวันวัณโณ วัดถำ้าบูชา อ.เซกา จ.หนองคาย 76.หลวงปู่ถิร ฐิตธัมโม (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ) วัดทิพยรัฐนิมิตร (วัดป่าบ้านจิก) อ.เมือง จ.อุดรธานี 80.พระอาจารย์ทองอินทร์ กตปุญฺโญ วัดป่ากุง (วัดป่าประชาคมวนาราม) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 81.หลวงปู่เผย วิริโย วัดถำ้าผาปู่ ต.นาอ้อ จ.เลย 82.หลวงปู่คำาพอง ขันติโก วัดป่าอัมพวัน จ.เลย
  7. 7. 83.หลวงปู่อว้าน เขมโก วัดป่านาคนิมิตร อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 84.ท่านพระอาจารย์วิชย เขมิโย วัดถำ้าผาจม จ.เชียงราย ั 85.พระอาจารย์บญทัน ปุญทัตโต (ท่านเพิ่งจะมรณภาพ เดือน ธค.49) วัดป่าสามัคคีสันติธรรม อ.ฝาง ุ จ.ขอนแก่น 86.หลวงปู่พิศดู ธรรมจารีย์ วัดเทพธารทอง ต.พลวง กิ่งอ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 87.หลวงปู่เนย สมจิตฺโต วัดป่าโนนแสนคำา บ.ทุ่งคำา ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 88. หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ วัดป่าพระอาจารย์ตื้อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 89.ท่านพระอาจารย์อุทย ธมฺมวโร วัดภูย่าอู่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ั 90.หลวงปู่ประสาร สุมโน วัดป่าหนองไคร้ ต.หนองหิน อ.เมือง จ.ยโสธร ท่านเหล่านี้ หลวงตามหาบัว รับรองไว้แล้วครับ ใครใกล้ที่ใดก็สามารถไปเข้าหาได้ 4

×