หนังตะลุงอิสาน

เมื่อกล่าวถึงหนังตะลุงทุกคนคงจะนึกถึงภาคใต้ แต่คงจะมีคนจํานวนไม่น้อยที่ไม่ทราบว่าถาคอิสานก็มีการแสดงหนังตะ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pramo Thai Movie

1,219 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,219
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pramo Thai Movie

  1. 1. หนังตะลุงอิสาน เมื่อกล่าวถึงหนังตะลุงทุกคนคงจะนึกถึงภาคใต้ แต่คงจะมีคนจํานวนไม่น้อยที่ไม่ทราบว่าถาคอิสานก็มีการแสดงหนังตะลุง เช่นกัน หนังตะลุงของอิสานจะมีชื่อเรี ยกหลากหลาย ได้ แก่ หนังปราโมทัย หนังประโมทัย หนังปะโมทัย ซึงคําว่าประโมทัย มา ่ จากคําว่า ปราโมทย์ แปลว่า ยินดี ปลื ้มใจ ความบันเทิงใจ นอกจากนี ้ยังมีการตังชื่อตามตัวละครหลักในการแสดงโดยตัวละคร ้ ที่สําคัญ คือ ปลัดตื ้อ ซึงเป็ นตัวตลกที่เรี ยกสีสนในการแสดงอย่างมาก จึงนําชื่อมาเรี ยกการแสดงนี ้ว่า หนังปลัดตื ้อ หรื อ หนังบัก ่ ั ตื ้อ ซึงนิยมเรี ยกกันในพื ้นที่ทางจังหวัดอํานาจเจริญและใกล้ เคียง นอกจากนี ้ก็มีชื่อเรี ยกอื่นๆ อีกเช่น หนังบักป่ องบักแก้ ว ซึงเป็ น ่ ่ ตัวละครลูกน้ องปลัดตื ้อในท้ องเรื่ อง แต่ชื่อที่นิยมมากที่สดคือ หนังประโมทัย ุ ด้ วยลักษณะการแสดง อุปกรณ์การแสดง และตัวละครที่เหมือนหนังตะลุงของทางภาคใต้ โดยส่วนตัวหนังส่วนใหญ่ แกะฉลุ ด้ วยหนังควาย ตกแต่งระบายสีให้ สวยงาม นํามาแสดงบนผ้ าขาวที่ขงเป็ นจอ ที่มีแสงไฟฉายมาให้ เกิดเงาเช่นเดียวกับหนังตะลุง ึ ของทางภาคใต้ หนังประโมทัยจึงถูกสันนิษฐานว่ามาจากทางภาคใต้ โดยอาจมาจากการไปทํางานของชาวอิสานทางภาคใต้ และนําเอาการแสดงนี ้เข้ ามาปรับเปลี่ยนให้ เข้ ากับวัฒนธรรมอิสาน โดยทัวไปหนังประโมทัยจะประกอบด้ วยผู้แสดงประมาณ 10 คน ประกอบด้ วย ผู้พากษ์ หนังประมาณ 3 คน ผู้โดยส่วนใหญ่ใช้ ่ ชายจริ ง หญิงแท้ ตัวละครตัวพระ ตัวนาง จะพากษ์ โดยภาษาภาคกลาง ส่วนตัวประกอบจะพากษ์ ด้วยภาษาอิสาน ผู้เชิดหนัง ประมาณ 3 คน บางแห่งผู้เชิดและผู้พากษ์ ก็จะเป็ นคนเดียวกัน ดนตรี ประกอบการแสดงจะเน้ นความสนุกสนานเร้ าใจตามแบบ ฉบับของคนตรี อิสานซึงนักดนตรี จะมีประมาณ 4 คน เครื่ องดนตรี ประกอบด้ วย ระนาดเอก ตะโพน ฉิ่ง อาจมีเครื่ องดนตรี อื่นๆ ่ เพิ่มเติม เช่น ฉาบ กลอง พิณ แคน เป็ นต้ นเพื่อเพิ่มความสนุกสนาน การแสดงหนังประโมทัยโดยทัวไปมีการแสดงหลายแบบที่สําคัญ ได้ แก่ หนังประโมทัยร้ อง โดยจะมีบทพากย์และบทร้ องตาม ่ แบบฉบับเดิม ส่วนใหญ่นิยมแสดงเรื่ องรามเกียรติ์ หนังประโมทัยลํา บทพากษ์ บทร้ องจะเป็ นกลอนลําตามแบบหมอลําเรื่ อง โดยการแสดงจะมีเพลงประกอบ 2 แบบใหญ่ๆ ได้ แก่ ลําเต้ ย แ ละเพลงลูกทุง โดยเพลงลูกทุงมักจะใช้ ประกอบการแสดงของ ่ ่ เหล่าตัวประกอบในเรื่ องหรื อเพื่อคันเวลาให้ เกิดความสนุกสนานระหว่างที่ไม่มีการดําเนินบทร้ องตามเนื ้อเรื่ อง ่ หนังประโมทัยจึงนับว่าเป็ นอีกการแสดงหนึงที่เกิดจากการผสมผสานของวัฒนธรรม 2 ภาคอันได้ แก่ภาคอิสานและภาค ใต้ ่ นับเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภูมิใจ ซึงควรค่าแก่การรักษาและสนับสนุนให้ คงอยูประเทศชาติตอไป แต่น่าเสียดายที่หนัง ่ ่ ่ ประโมทัยกําลังจะถูกลืมเลือนไปหรื อไม่เป็ นที่ร้ ูจกจากคนรุ่นหลังอย่างการแสดงชนิดอื่น ั

×